Azərbaycan Sənaye SığortaYüklə 0.85 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/6
tarix23.02.2017
ölçüsü0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

Maddə

 17. SI

ĞORTA

 QAV

Ġ

L

ƏSĠNƏ

 VA

Х

TINDAN 

Ə

VV

ƏХĠ

TAM VERM

ƏNĠNƏTĠ

C

Ə

L

ƏRĠ

 

 

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 17.1. 


Sığorta

 qavil

əs

i 

sığortal

ının


 

ləb

i  il


ə

  va


хtından

 

əvv

əх

itam  verildik

 

sığorta  qanunvericiliyi

ndə


 

zərdə

 

tutulmuş

  hallar  istisna  olmaqla 

sığortaçı

 min 

qavilə

 

üzrə  i

şlər


in  ap

arı


lm

ası


 

хər


cl

ər

ini çıх

maqla 


qavil


ən

in 


qurtarmam

ış

 müddət

üçüsığorta


  haql

arını


  ona 

qaytarır


ə

gər

  bu 


l

əb 

sığortaçının

 

sığorta


 

qaviləs

üzrə 

v

əzif

ə

lər

ini yeri


 yetirm


ə

m

əsi il

ə

 bağ

l

ıdırsasığortaçı

 

sığorta


 haql

arını


 b

ü

tü

n

lüklə 

sığorta


l

ıya


 qayt

arır


17.2. 


Sığorta

 qavil

əs

i 

sığortaçının 

ləb

i  il


ə

  va


хtından

 

əvv

əх

itam  verildik

  o, 


sığorta

  haql


arını

  b


ü

t

ün

lüklə


 

sığorta


l

ıya


 

qaytarır


ə

gər

  bu 


l

əb 

sığorta


l

ının


 

sığorta


 

qaviləs

üzrə  v

ə

zifə

l

ərini  yeri

  yetirmə

m

əsi  il

ə

 bağ

l

ıdırsasığortaçı

 min qavil


ə

 

üzrə i

şlər


in ap

arı


lm

ası


 

хər


cl

ərçıхı

lmaqla 


qavil


ən

in qurtarmam

ış

 

müddətüçü


sığorta


 haql

arını


 

qaytarır


17.3. 


Sığorta

 qavil

əs

i  va


хtından

 

əvv

əх

itam  verildiyi  halda, 

ə

g

ər 

х

itam  verilmə

 

anınadəsığortaçı

 

tərə


fi

ndən


 

sığorta


l

ıya


 

ödən


ilmi

ş

 sığorta

 

haqqına 

bərabər


  v

ə

  ya  ondan ç

o

х miqdarda 

sığorta


 

ödən


i

ş

i  verilmiş

di

rsəsığorta


 

haqqı


 

sığorta


l

ıya


 

qaytarı


lm

ır17.4. 

Sığorta


 

qaviləs

i  va

хtından


 

ə

vvə

хitam  verildiyi  halda, 

ə

gər

 

хitam  verilm

ə

 anınadə

sığortaçı 

tərə


fi

ndən


 

sığorta


l

ıya


 

ödən


ilmi

ş

 sığorta

 

haqqından  az  miqdarda 

sığorta


 

ödən


i

ş

i  verilmiş

di

rsəmin sığorta

 

haqqı  m

əb

ləğ

ilə

 

sığorta 

ödən


i

ş

i məb

l

əğarasında


k

ı

 fərq

 mi


qdarında

 

sığorta 

haqqının


 

sığorta


l

ıya


 

qaytarı


lm

ası


 

müv


afiq olaraq bu 

Qaydal


arın

 17.1-ci v

ə

 17.2-ci maddə

l

əri

ndə


 

zərdə

 tut


ulmuş

 qaydada 

həyata

 

keçirilir. 

 

Maddə 

18. AZADOLMA 

 

Azadolma məbləği sığorta hadisəsi nəticəsində yaranan itkilərin və ya dəyən zərərin sığorta təminatı ilə əhatə olunmayan və  sığortalının  üzərində  qalan  hissəsidir.  Azadolma  məbləği  hər  bir  halda  sığorta  müqaviləsinə  uyğun  olaraq  müəyyən 

edilən sığorta ödənişi məbləğinə tətbiq olunur.

 

 

Maddə 

19. 

Ġġ

 S

Ġ

RRL

ƏRĠ

N

Ġ

N G

Ġ

ZL

Ġ

 SA

Х

LANILMASI 

 

Sığortaçı

  v

ə

  onun lahi


yyət

li  n


ümayəndə

l

əri, 

sığorta


l

ısığorta

  olunan  v

ə

  faydalanan şəxsə

  aid 


öyrənə

c

əkl

ər

i  bü

t

üsirrl


ər

i gizli sa

х

lamamaqdan dəyən

 ziyan v


ə

 z

ərərl

ərə


 g

örə


 m

əs

uliyyət

 da


şıyır

lar. 


 

Maddə 

20. BAH

ĠSƏ

L

ƏRƏ

 BA

Х

ILMASI 

 

Sığorta


 

qaviləs

üzrə  ortaya 

çıх


an 

bahil

ərtərə


fl

ər

 danışıq

lar  yolu  il

ə

 ll  edirl

ər

.  Razı

l

ığa  g

ə

linməd

iyi 


təqd

i

rdə 

bahil

ərə  Az

ərbay


can  Respublik

asının


  m

ö

vcud  qanunvericiliyində

 

müəyyən  olun

muş


  qaydada  aidi

yyət


m

əhk

ə

mə

l

ərdə ba

хı

lır Maddə 

21. 

MÜDDƏT

 

 

Sığorta


 

şəhadətna

m

əs

indən

  i


li  g


ə

l

ən  b

ü

tül

əb

lər

  Az


ərbay

can  Respublik

asının

 

müvafiq qanunvericiliyi  il

ə

 müəyyən

l

əşdirilmi

ş

 müddətdə

 ll edilir. 

 

Maddə 22. 

XÜSUSĠ

 

ġƏRTLƏR

 

 

22.1. Sığorta müqaviləsinə əlavə və dəyişikliklər qarşılıqlı razılaşma əsasında yazılı şəkildə rəsmiləşdirilir.

 

22.2. Sığorta müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımi qaydada yerinə yetirilməməsinə görə tərəflə

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada məsuliyyət daşıyırlar. LM

Ə

 2 

 

BORCALANIN FƏRDĠ QƏZA SI

Ğ

ORTASINI

N ХÜ

SUS

Ġ

 

ġƏRT

L

ƏRĠ

 

 

Maddə 1. SI

ĞORTA

 

TƏMINAT

ININ 

ƏHATƏ

 DA

ĠRƏSĠ

 

 

Borcalanın  fərd

qəza  sığortası 

sığorta


l

ının


 

sığorta


 

müddət


ər

zində

  f


ərdza  (

bədbəх


t  hadinət

ic

əsi

ndə


 

ölümü


 

hal


ında

  faydalanan 

şəxsə

,  faydalanan şəxs  təy

in  edilm

ə

mi

şdi

rsə


,  qanuni  varisl

ər

i,  daimi 

ş

ik

əstlik  hal

ında


  i

 sığorta

 

şəhadətnam

əs

ində

 g

östəril

ən

 məb

l

əğin 

sığorta


l

ının


 

özünə


 

ödən


ilm

əs

i 

təminat verir. 

 

Maddə 2. 

SI

ĞORTA

 OLUNMAQ 

ÜÇÜ

L

ƏB

 ED

Ġ

L

ƏN

 

ġƏRT

L

ƏR

 

 

Bu 


sığortadan

  18  ya


şına

 

çatm

ış

,  65  yaşını

 

keçməyən 

hər


 

şəх


s  faydalana  bil

ərSığorta

l

ının  ya

şı

,  cari n/ay/il-


dən

 

sığortal

ının


 

doğ


um tari

х

i (n/ay/il) 

çıхarı

laraq hesablanır

 Maddə 3. 

SI

Ğ

ORTANIN M

Ü

DD

Ə

T

Ġ

 

 

Sığorta


 

qaviləs

i 1 il 


müddətinə bağlanır

Sığorta 

qaviləs

hər il 

zə

l

ənə bil

ər 

Maddə 4.

FAYDALANAN 

ġƏХ

S

ĠTƏYĠ

N ED

Ġ

LM

ƏSĠ

 

 

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

 

 

 

______________________Borcalanın fərdi qəza

 

sığortası qaydaları

 

 

 10 

Sığorta


l

ıölümü

 hal


ında

 

sığorta 

ödən


i

ş

ini alacaq şəх

si (h


ü

quqi v


ə

 fiziki) k

önüllü

 sir v

ə

 notarial qaydada təsd

iq edilmi

ş

 

sənəd

sığorta 

ş

irkət

i 

təqd


im edir. 

 

Maddə 5. 

VER

Ġ

L

ƏN

 

TƏMĠ

NATLAR 

 

5.1. 

ƏSAS

 

TƏMINAT

 

 

Ölüm


 

təminatı


Sığorta


l

ısığorta

 hadi


səs

inin ba


ş

 verm


əs

nətic

əs

ində

 

dərhal v

ə

 ya hadi ba


ş

 ve


rən

 tari


хdən

 eti


barən

 bir 


il 

ər

zində

 min  hadi

sən


in  f

əsad


l

arı


 

nət


ic

əs

ində

  v


ə

fat  e


dərsə

sığorta  m

əb

ləğ

sığorta 

şəhadətna

m

əs

ində

  g


östər

il

ən 

sığortadan

 faydalanan 

şəxsə


sığortadan

 faydalanan 

şəxs təy


in edilm

ə

miş

di

rsəsığorta


l

ının


 qanuni varisl

ər

i 

ödənilir. 

 

5.2. Ə

LAV

Ə

 

TƏMĠ

NAT (SI

ĞORTA

LININ 

ĠSTƏYĠ

 

Ġ

L

Ə 

F

ərdza nət

ic

əsi

ndə


 

ş

ikəst

lik 


təminatı

.  Bu 


təminat

 

sığortal

ının


 

ləb

i 

əsasən


  v

ə

 ə

lav


ə

  raz


ı

la

şdırma  yolu  il

ə

 sığorta

 qavil

əs

i da


х

il edilir. 

Sığorta

 

ödəni

ş

i, za 


nət

ic

əsi

ndə


 

ş

ikəst

 olma hal

ında

 

“Şik

əst


lik klozu

na əsasən

 hesabl


anır

 v

ə 

sığorta


l

ıya


 

ödən


ilir. 

 

Maddə 6. SI

ĞORTA

 HAQQININ 

ÖDƏNĠ

LM

ƏSĠ

 V

Ə

 SI

ĞORTA

 QAV

Ġ

L

ƏSĠ

N

Ġ

N Q

ÜVVƏYƏ

 M

Ġ

NM

ƏSĠ

 

 

Sığorta


 

haqqının


  bi

rdə


f

əyə


 v

ə

  ya  hissə

l

ərl

ə

 ödən

ilm


əs

i raz


ı

la

şdırıla bil

ərSığorta

 

haqqı (

sığorta


 

haqqının


  birinci hi

ssəs


i) 

sığorta


 

şəhadətna

m

əstəqd

im  olunan  zaman  (qalan  hi

ssə

l

ər  i

  sığorta

 

şəhadətnam

əs

ində

  g


östər

il

ən  tari

х

lərdə

ödənilm

ə

lidir.  Sığorta

 

haqqı  (birinci  hi

ssəs


i) 

sığorta


 

şəhadətna

m

əstəqd

im  olunan  zaman 

ödən

ilm


ə

zsığortaçı

 

sığorta


  il

ə

 ə

l

aqədar 

h bir m

əs

uliyyət

 da


şı

m

ır. Bu 

şərt


 

sığorta


 

şəhadətna

m

əs

ində

 yaz


ı

lmal


ıdır

Sığorta 

haqqının


  hi

ssə


l

ər

lə

 

ödənilm

əs

i  razı

la

şdırıl

dığı


  halda 

sığorta


  hadi

səs


i  ba

ş

  verdiyi  zaman ödən

ilm


ə

li  olan  b

ü

t

ühi

ssəl

ər

 sığorta

 

ödəni

ş

indən

 bir 


f

əyə tutulur. 

Sığorta


 

haqqının


  hi

ssə


l

ər

lə

 

ödənilm

əs

i  razı

la

şdırıl

dığı


  hallarda  hi

ssə


l

ərdən


 

hər


 

hansı


  biri 

şəhadətna

m

ədə


  g

östər


il

ən

 va

х

tda ödən

ilm


ə

zsığortaçı

 min  hissən

in  1  ay 

ər

zi

ndə 

ödən


ilm

əs

ini, ə

ks 


təqd

i

rdə 

sığorta


 

şəhadətna

m

əs

ini  ləğ

ec

əyini bildirir. 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə