B axiş Testlər /1203#01#Y15#01 500 Qİyabi/Baxış t est : 1203#01#Y15#01 500 QİyabiYüklə 3.92 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/6
tarix17.12.2016
ölçüsü3.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6

B

AXIŞ

Testlər

/1203#01#Y15#01 500 QİYABİ/Baxış

T

EST

: 1203#01#Y15#01 500 QİYABİ

Test


1203#01#Y15#01 500 QİYABİ

Fənn


1203 - Əhali və sosial ekologiya

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmələr


50

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 01 01

Ad

01 01Suallardan

30

Maksimal faiz30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: “Əhali və sosial ekologiya” fənni hansı fənnin təbii davamı hesab olunur? (Çəki: 

1)

“Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı” “Biologiya”

İqtisadi coğrafiya”

“Ümumi ekologiya”

 “ƏMM və əhalinin sağlamlığı”

Sual: “Əhali və sosial ekologiya” fənninin inkişafında hansı alimin xidmətləri 

böyükdür? (Çəki: 1)

Стр. 1 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85... V. Antonov;

 M. Lomonosov;

 A. Popov;

N. Reymers;

D. Dokuçayev;

Sual: Su hövzələrinə axıdılan üzvi birləşmələr suyun tərkibində nəyin azalmasına 

səbəb olur? (Çəki: 1)

 Karbonun

Turşuların;

Oksigenin;

Yosunların;

Mineralların;

Sual: Əhalini öyrənən elm hansıdır? (Çəki: 1)

 biologiya;

 iqtisadi coğrafiya;

 əhali və sosial ekologiya;

 ekologiya;

demoqrafiya; 

Sual: Əhalnin siyahıya alınması neçə ildə bir aparılır? (Çəki: 1)

10 və ya 15;

5 və ya 10;

15 və ya 20;

8 və ya 13;

nə vaxt ehtiyac olarsa;

Sual: Ağır və zərərli iş şəraitində baş verən xəstəliklər necə xəstəlik adlanır? (Çəki: 1)

göz xəstəlikləri adlanır

dəri xəstəlikləri adlanır

sinir xəstəlikləri adlanır

sümük xəstəlikləri adlanır

peşə xəstəliklər adlanır

Sual: Ekoloji tarazlığın pozulmasının əsas səbəbi? (Çəki: 1)

əhali sayının artımı

təbii fəlakətlər

elmi – texniki tərəqqi

antropogen təsirlər

sənaye şəhərlərinin sayının artması

Sual: Demoqrafiya elmi nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

əhalinin sayını, təbii artımını

Стр. 2 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...əhalinin miqrasiyası

sıxlıq və yerləşməsini

qadın, kişi nisbətini

şəhər, kənd əhalisini

Sual: Əhalinin sayının artımı nədən asılıdır? (Çəki: 1)

dövlətin qanunlarından

onun həyat şəraitindən

əhalinin yerləşməsindən

sayının dəyişməsindən

təbii şəraitdən

Sual: Əhalinin təbii artımı nə ilə ölçülür? (Çəki: 1)

əhalinin sayı ilə

şəhərlərdə yerləşməsi ilə

mütləq artımla

doğum və ölüm arasındakı fərqlə

təbii artım hesablanmır

Sual: Təbii artım miqdarına görə neçə tipə bölünür? (Çəki: 1)

3

42

6

5Sual: Birinci tip ölkələrdə təbii artımın vəziyyəti: (Çəki: 1)

təbii artım yüksəkdir

təbii artım getmir

təbii artım azdır

artım gəlmələr hesabınadıdır

1-ci tipə xas deyil

Sual: Depopulyasiya prosesi nədir? (Çəki: 1)

əhalinin artması

əhalinin yerləşdirilməsi

əhalinin getdikcə azalması

əhalinin getdikcə azalması

əhalinintəbii artımı

Sual: 1-ci tip ölkələrdə əhalinin təbii artımı niyə azdır? (Çəki: 1)

urbanizasiya səviyyəsi yüksəkdir

əhali şəhərə getmir

miqrasiya zəifdir

Стр. 3 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...dövlət qadağası var

başqa ölkələrə köçürlər

Sual: Demoqrafiq böhran nədir? (Çəki: 1)

işci qüvvəsi artıqdır

əhali sıxdır

yaşlı əhali üstündür

urbanizasiya zəifdir

işçi qüvvəsi çatışmır

Sual: II qrup ölkələrdə təbii artımın səviyyəsi: (Çəki: 1)

hər 1000 nəfərə 30 nəfər

hər 1000 nəfərə 12 nəfərdən çox

hər 1000 nəfərə 10 nəfər

hər 1000 nəfərə 20 nəfər

təbii artımı zəifdir

Sual: II qrup ölkələrdə əhalinin sosial təminatındakı problemlər: (Çəki: 1)

qida məhsullarının az olması

iqlim şəraiti

 evlə, işlə təmin edilməsi

tarixi əmək vərdişləri

irqi mənsubiyyət

Sual: Cins tərkibinə görə mütənasiblik necədir? (Çəki: 1)

kişilər çoxdur

qadınlar sayca çoxdur

kişi, qadın bərabərdir

uşaqların sayı çoxdur 

nisbət müəyyən olunmayıb

Sual: Dünyada əhalinin orta ömür müddəti neçə ildir? (Çəki: 1)

60 il


75 il

70 il


67 il

80 il


Sual: Fəal əhali kimdir? (Çəki: 1)

əmək qabliyyətli, çalışan

yaşı 18-dən çox olan

ağır işlərdə işləyən

qadın işçi qüvvəsi

əhalinin az qismi

Стр. 4 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...Sual: Miqrasiya nədir? (Çəki: 1)

əhalinin yer dəyişməsidir

əhalinin azalmasıdır

əhalinin artmasıdır

əhalinin sıxlığıdır

urbanizasiyadır

Sual: Emiqrasiya nədir? (Çəki: 1)

əhalinin ölkəyə gəlməsidir

əhalinin işlə təminatıdır.

əhalinin sıxlığıdır

əhalinin ölkədən başqa yerə getməsidir

aqlomerasiyadır

Sual: İmmiqrasiya prosesi nədir? (Çəki: 1)

əhalinin ölkədən getməsidir

əhalinin ölkəyə gəlməsidir

əhalinin məskunlaşmasıdır

meqalopolislərdir

iri şəhərlərdir

Sual: Əhalinin yerləşməsinin təsərrüfata təsiri: (Çəki: 1)

təsərrüfatın sahələrini tənzimləyir

təsərrüfata mənfi təsir edir

təsərrüfatın inkişafını müəyyən edir

təsərrüata müsbət təsir edir

əhalini əmək vərdişlərinə öyrədir

Sual: Suburbanizasiya nədir? (Çəki: 1)

kənd yaşayış məskənləri

iri şəhərlər

şəhər aqlomerasiyası 

kənd və qəsəbələr

urbanizasiya

Sual: Şəhərlərin yaranma səbəbləri: (Çəki: 1)

əhalinin yaşayış yerləri

sənətkarlıq və ticarət

yaxşı şəraitin olması

kənd təsərrüfatının inkişafı

şəhər mühitinin münbitliyi

Sual: Hansı elm «Ümumi ekologiya» elminin davamı hesab olunur? (Çəki: 1)

Стр. 5 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...


Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı

Biologiy


İqtisadi coğrafiya

Əhali və sosioloji ekologiya

ƏMM və əhalinin sağlamlığı

Sual: D.Dokuçayevin xidmətləri hansı elmin inkişafında böyükdür? (Çəki: 1)

İqtisadi coğrafiya

Tarix


Əhali və sosioloji ekologiya

Biologiya

Kimya

Sual: Suyun tərkibində oksigen azalmasına səbəb olan birləşmələr hansılardır? (Çəki: 1)

karbon


turşular

yosunlar


üzvi birləşmələr

 minerallar

Sual: Göstərilənlərdən hansı sosial fənnlərə aid deyil? (Çəki: 1)

mədəniyyət

iqtisadiyyat

sosiologiya

coğrafiya

demoqrafiyaB

ÖLMƏ

: 01 02

Ad

01 02Suallardan

29

Maksimal faiz29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Əhali və sosial ekologiya” fənninin məqsədi: (Çəki: 1)

 Ərzaq problemlərini öyrənmək;

 Təbii ehtiyatları qiymətləndirmək;

İnsanlar tərəfindən baş verən dəyişiklikləri qeyd etməklə neytrallaşdırmaq

 Demoqrafik siyasəti tənzimləmək;

 Əmək ehtiyatlarını müəyyənləşdirmək;

Стр. 6 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...Sual: Təbii hadisələrin hansı yanaşma formasında tam şəkildə analiz edilir? (Çəki: 1)

 Reduksion;

 Kompleks;

Komponentlər üzrə;

Xolostik;

 Ümumi;


Sual: Təbii hadisələrə reduksion yanaşmada mürəkkəb prosseslər necə analiz edilir? 

(Çəki: 1)

 Tam şəkildə;

 Qarşılıqlı əlaqədə;

 Ətraf mühitə təsir dərəcəsinə görə ;

Ayrı-ayrılıqda;

 iqlimin dəyişilməsilə əlaqədar

Sual: Bulaqların itməsi, çayların quruması, sel sularının yaranması, torpaqda 

eronziya aşağıdakı hansı hadisə ilə əlaqədardır (Çəki: 1)

 Yaşıllıqların azaldılması;

Dağ- mədən sənayesinin inkişafı;

Meliorasiyanın düzgün aparılmaması;

Torpağın sıxlığının artması;

iqlim soyuqlaması;

Sual: Əhalinin sayının artması nədən asılıdır? (Çəki: 1)

 iqlim şəraitindən;

ərzaq təminatından;

ölkənin səhiyyə imkanlarından;

həyat şəraitindən və qadınların cəmiyyətdə və ailədə mövqeyindən, ölkənin 

inkişaf səviyyəsindən

ekologiyanın səviyyəsindən;

Sual: İnsan orqanizminə təsir edən meteoroloji şərait atmosfer təzyiqi, səs-küy, tozlar, 

qıcıqlandırıcı kimyəvi maddələr, radioaktiv maddələr, iş yerinin səmərəsiz 

işıqlandırılması, bədənin ayrı-ayrı vəziyyəti nə sayılır? (Çəki: 1)

istehsalat zərəri sayılır

istehsalat səmərəliyi sayılır

istehsalat aktivliyi sayılır

istehsalat zədələri sayılır

istehsalat effektliyi sayılır

Sual: Ekoloji çirklənmə nədir? (Çəki: 1)

Atmosferin qaz tərkibinin dəyişməsi

Təbii tarazlığın pozulması

Litosferdə səth örtüyünün dəyişməsi 

Hidrosferdə heyvanat aləminin dəyişməsi

Стр. 7 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...Avtomobil sənayesinin atmosferi çirkləndirməsi

Sual: Respublikada, şəhərlərdə və yaşayış məntəqələrində atmosfer havasının 

təmizliyinin mühafizəsi üçün cavabdeh olan təşkilatlar hansılardır? (Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikasının “Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi” 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları

Azərbaycan Respublikasının “Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi”, Muxtar 

Respublikasının Nazirlər Kabineti, şəhər və rayon icra hakimiyyətləri 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Sual: Ekosistem nədir? (Çəki: 1)

Təbiətlə cəmiyyətin vəhdətidir

Təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsidir

Konkret məkanda cansız və canlı komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində 

fəaliyyət göstərən sistemdir

Canlı və cansız mühitin qarşılıqlı əlaqəsini göstərən ekosistemdir

Təbiətdə tarazlığın qorunmasıdır

Sual: Ekoloji qanun pozuntularına görə vətəndaşlara və hüquqi şəxslərə hansı 

cəzalar tətbiq olunur? (Çəki: 1)

inzibati, administrativ, hüquqi cəzalar

inzibati, maddi cəzalanma, işdən çıxarılma

administrativ, hüquqi, maddi cəzalanma

cərimə olunma, işdən çıxarılma, məsuliyyətə cəlb olunma

məsuliyyətə cəlb olunma,administrativ, hüquqi cəzalar 

Sual: Ekoloji problemlərin həlli üçün hansı istiqamətlərdə uyğunluq yaradılmalıdır? 

(Çəki: 1)

ETİ və əhali;

təbii ehtiyatlar, ETİ;

Əhali artımı və ərzaq təminatı;

Texnoloji və sosial istiqamətlər;

Sənaye və kənd təsərrüfatı;

Sual: Su və torpaq mühitinin özünü təmizləmə qabiliyyəti əsasən nə ilə əlaqədardır? 

(Çəki: 1)

 Çoxnövlü bitkilərin olması;

Meşə zolağının sıxlığı;

 Bulaqların çox olması;

 Antropogen təsir;

Canlı orqanizmlərin fəaliyyəti;

Sual: Əhalinin yerləşməsinə təsir edən amillər: (Çəki: 1)

əhalinin yaşı

Стр. 8 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...


əhalinin irqi

təbii şərait, təbii ehtiyatlar

əhalinin sosial vəziyyəti

urbanizasiya səviyyəsi

Sual: Əhalinin yerləşməsinə təsir edən amillər: (Çəki: 1)

əhalinin strukturu

əhalinin vərdişi

tarixi ənənəsi

demoqrafiq vəziyyəti

miqrasiyalar

Sual: Əhalinin yerləşməsinə təsir edən amillər: (Çəki: 1)

sosial-iqtisadi şərait

təbii şərait

yerləşmə arealı

siyasi vəziyyət

iqtisadiyyatın inkişafı

Sual: Dünya əhalisinin orta sıxlığı nə qədərdir? (Çəki: 1)

hər km² 30 nəfər

hər km² 35 nəfər

hər km² 28 nəfər

hər km² 15 nəfər

hər km² 42 nəfər

Sual: Qurunun neçə % sahəsində əhali yaşamır? (Çəki: 1)

40%


15%

30%


25%

20%


Sual: Sərt təbii şəraitdə əhalinin yerləşməsi: (Çəki: 1)

sıxlıq çoxdur

əhali yaşamır

əhali işləmir

təbii şərait təsir etmir

sıxlıq azdır

Sual: Miqrasiya nədir? (Çəki: 1)

əhalinin yer dəyişməsidir

əhalinin azalmasıdır

əhalinin artmasıdır

Стр. 9 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...əhalinin sıxlığıdır

urbanizasiyadır

Sual: Emiqrasiya nədir? (Çəki: 1)

əhalinin ölkəyə gəlməsidir

əhalinin işlə təminatıdır

əhalinin sıxlığıdır

əhalinin ölkədən başqa yerə getməsidir

aqlomerasiyadır

Sual: İmmiqrasiya prosesi nədir? (Çəki: 1)

əhalinin ölkədən getməsidir

əhalinin ölkəyə gəlməsidir

əhalinin məskunlaşmasıdır

 meqalopolislərdir

iri şəhərlərdir

Sual: Əhalinin yerləşməsinin təsərrüfata təsiri: (Çəki: 1)

təsərrüfatın sahələrini təmzimləyir

təsərrüfata mənfi təsir edir

təsərrüfatın inkişafını müəyyən edir

təsərrüfata müsbət təsir edir

əhalini əmək vərdişlərinə öyrədir

Sual: Suburbanizasiya nədir? (Çəki: 1)

kənd yaşayış məskənləri

iri şəhərlər

şəhər aqlomerasiyası

kənd və qəsəbələr

 urbanizasiya

Sual: Şəhərlərin yaranma səbəbləri: (Çəki: 1)

əhalinin yaşayış yerləri

sənətkarlıq və ticarət

yaxşı şəraitin olması

kənd təsərrüfatının inkişafı

şəhər mühitinin münbitliyi

Sual: 1971-ci ildə hansı maddənin kənd təsərrüfatında istifadəsi qadağan olmuşdur? 

(Çəki: 1)

mineral kütlələr

turşular


ftorlu birləşmələr

məişət tullantıları

Стр. 10 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...üzvi xlor pestisidi

Sual: Nüvə elektotexnikası nə vaxt inkişaf etməyə başlamışdır? (Çəki: 1)

ETT inkişafından sonra

ağır element nüvələrin bölünməsi kəşf edildikdən sonra 

elektrotexnikanın inkişafından sonra

alimlərin yeni ixtirasından sonra

inkişaf etməmişdir

Sual: 1986-cı ildə hansı AES –də qəza olmuşdur? (Çəki: 1)

Şatura

KrasnoyarskBratsk

Çernobıl


qəza olmayıb

Sual: İnsanlar tərəfindən baş verən təbii fəlakətləri qeyd edib neytrallaşdırması hansı 

fənnin məqsədidir? (Çəki: 1)

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı 

Əhali coğrafiyası

ƏMM və əhali sağlamlığı

'əhali və sosioloji ekologiya

Zoologiya 

Sual: Təbii hadisələrə yanaşmada tam şəkildə analizi necə adlandırırlar? (Çəki: 1)

Rediksion

Kompleks

Lokal


Ümumi

Xolostik


B

ÖLMƏ

: 02 02

Ad

02 02Suallardan

23

Maksimal faiz23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Əhalinin mütləq artımı nədir? (Çəki: 1)

doğulanların sayı ilə ölənlərin sayı arasındakı fərq;

şəhər əhalisi ilə kənd əhalisinin nisbət fərqi

 il ərzində doğulanların sayı;

Стр. 11 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...ay ərzində doğulanların sayı;

il ərzində köçüb gələnlərin sayı;

Sual: Əhalinin təbii artımının miqdarına görə ölkələr neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

4

82

3

5Sual: İçməli su planetdə mövcud olan suların neçə faizini təşkil edir? (Çəki: 1)

1,5%-ni


2,0%-ni

3,0%-ni 


2,7%-ni

2,5%-ni


Sual: Xəzər dənizində duzun miqdarı nə qədərdir? (Çəki: 1)

9,2 – 10,5 q/l

10,8 – 11,9 q/l

11 – 13,5 q/l

12,1 – 13,6 q/l

11,9 – 13,6 q/l

Sual: Xəzər dənizini çirkləndirən ən böyük çay hansıdır? (Çəki: 1)

Kür çayı


Araz çayı

Volqa çayı

Terek çayı

Həkəri çayı

Sual: Hər il dəniz və okeanlara təxminən neçə milyon ton neft axıdılır? (Çəki: 1)

4-8 mln. ton

5-9 mln.ton

6-10 mln. ton

7-11 mln. ton

3-6 mln.ton

Sual: Təbiətdə neçə maddələr dövranı vardır? (Çəki: 1)

4 maddələr dövranı mövcuddur

2 maddələr dövranı mövcuddur

3 maddələr dövranı mövcuddur

5 maddələr dövranı mövcuddur

Bir və ya bir neçə maddələr dövranı mövcuddur

Стр. 12 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...Sual: “Ozon təbəqəsinin qalınlığını azaldan ən aktiv maddə hansıdır? (Çəki: 1)

Freon və başqa xlorlu birləşmələr.

Karbon qazı.

Dəmir oksidi.

Azot 5-oksidi.

Azot 2-oksidi.

Sual: Ətraf mühiti radioaktv çirkləndirən əsas mənbələr hansılardır? (Çəki: 1)

istilik elektrik stansiyaları

su elektrik satansiyaları

kimya sənaye müəssisələri

qara və əlvan metallar sənayesinin müəssisələri

havada, suda, torpaqda nüvə silahlarının sınağı

Sual: Dünya miqyasında neftçıxarma, neft emalı, nəqli və onun istifadəsi zamanı ildə 

neçə milyon tona qədər itki baş verir? (Çəki: 1)

25 mln. tona qədər

35 mln. tona qədər

45 mln. tona qədər

50 mln. tona qədər

55 mln. tona qədər

Sual: Dağ-mədən sənayesinin yaratdığı ekoloji problemlər hansılardır? (Çəki: 1)

su hövzələri, suyun səviyyəsi qalxır

suyun səviyyəsi aşağı düşür, smoq əmələ gəlir

atmosfer və hidrosfer çirklənir, torpaqda sürüşmələr və uçqunlar baş verir

duman yaranır, buludlarən vəziyyəti dəyişir

rütubət çoxalır, görmə qabiliyyəti azalır

Sual: Meridian üzrə Xəzərin uzunluğu nə qədərdir? (Çəki: 1)

870 km

1200 km


1500 km 

2000 km


1700 km

Sual: Xəzər dənizinin orta eni nə qədərdir? (Çəki: 1)

240km

520 km


310 km

470 km


600 km

Стр. 13 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...


Sual: Xəzər dənizinin səviyyəsi Dünya okeanının səviyyəsindən nə qədər aşağıdır? 

(Çəki: 1)

32 m

18 m


42 m

27,3 m


15 m

Sual: Xəzər dənizinin səthinin sahəsi nə qədərdir? (Çəki: 1)

4000.000km²

392.600 km²

200.000 km²

280.000 km²

310.000 km²

Sual: Xəzərdə olan adaların daxil olduğu arxipelaqlar necə adlanır? (Çəki: 1)

Neft daşları

Qızıl qum

Pirallahı

Bakı və Abşeron

Bayıl

Sual: Xəzərə tökülən ən böyük çay hansıdır? (Çəki: 1)Ural

Terek


Volqa

Samur


Kür

Sual: Aşağıdakılardan hansı liman Xəzərə aid deyil ? (Çəki: 1)

Bakı

TürkmənistanHəştərxan

Odessa


Mahaçkala 

Sual: Xəzərin ən böyük limanı hansıdır? (Çəki: 1)

Bəndər-Ənzəli

Həştərxan

Aktan

Bakı


Nouşəhər

Sual: Xəzər dənizini çirkləndirən məhsul hansıdır? (Çəki: 1)

Стр. 14 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...neft, qaz

məişət tullantıları

turşulu yağışlar

kosmik tozlar

kimyəvi tullantılar

Sual: Aşağıdakı ölkələrdən hansı BMT-nin daimi üzvi deyil (Çəki: 1)

Rusiya

Albaniya


ABŞ

Çin


Fransa

Sual: BMT-nin ştabı hansı şəhərdədir? (Çəki: 1)

Nyu-York

Paris


Moskva

Vaşinqton

London

Sual: Bu təşkilatlardan hansı iqtisadi təşkilatdır? (Çəki: 1)OPEK və AİB

NATO


ATƏT

AZPAK


ASEAN

B

ÖLMƏ

: 02 01

Ad

02 01Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Əhalinin artımının I qrupuna daxil olan ölkələrdə əhali artımının hər min nəfərə 

görə təbii artımı neçə nəfərə qədərdir? (Çəki: 1)

30

27

1250

18

Стр. 15 из 95Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...


Sual: Əhali artımının II qrupuna daxil olan ölkələrdə əhalinin hər 1000 nəfərinə görə 

təbii artım neçə nəfərdən az deyil? (Çəki: 1)

12

8

75

10

Sual: Göstərilən ölkələr içərisində əhalisi sürətlə artan ölkə hansıdır? (Çəki: 1) RF

Macarıstan

Polşa

CAR


Ukrayna

Sual: İstehsalatda fiziki, kimyəvi, bioloji və psixoloji faktorların altında hansı hadisələr 

baş verir? (Çəki: 1)

xoşagəlməz hadisələr

ölüm hadisələri

bədbəxt hadisələr

əzilmə hadisələri

zəhərlənmə hadisələri

Sual: Bakı şəhəri üçün radiasiya fonu neçə mikrorentgen (mkr)/ saat təşkil edir? 

(Çəki: 1)

2-8 mkr/saat

4-10 mkr/saat

6-12 mkr/saat

8-14 mkr/saat

10-16 mkr/saat

Sual: İnsan qidasız, susuz və havasız nə qədər yaşaya bilər? (Çəki: 1)

qidasız 1 həftə, susuz 7 gün, havasız 1 dəqiqə

qidasız 3 həftə, susuz 5 həftə, havasız 2-4 dəqiqə

qidasız 5 həftə, susuz 5 gün, havasız 3-5 dəqiqə

qidasız 7 həftə, susuz 6 gün, havasız 4-6 dəqiqə

qidasız 1 ay, susuz 7 gün, havasız 5-7 dəqiqə

Sual: Atom bombası Xirosima və Noqasakı şəhərlərinə neçənci ildə atılmış və ekoloji 

fəlakətə səbəb olmuşdur? (Çəki: 1)

1943-cü ildə 

1945-ci ildə

1947-ci ildə

1949-cu ildə

1941-ci ildə

Стр. 16 из 95

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={DC0915E4-85...Sual: Respublikamızda müəssisələrin çoxu hansı şəhərlərdə cəmlənmişdir? (Çəki: 1)

Gəncə və Daşkəsən şəhərində

Şirvan və Mingəçevirdə

Bakı və Sumqayıtda

Şəki və Zaqatalada

Qax və Balakəndə

Sual: Tullantı qazları zəhərli maddələrdən təmizləmək üçün hansı üsullardan istifadə 

edilir? (Çəki: 1)

fiziki, kimyəvi, mexaniki

mexaniki, bioloji, kimyəvi

elektrik, elektromaqnit, kimyəvi

absorbsiya, adsorbsiya, mexaniki

 adsorbsiya, absorbsiya, fiziki


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə