B axiş Testlər /1248#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1248#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0.5 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/5
tarix26.05.2017
ölçüsü0.5 Mb.
1   2   3   4   5

B

ÖLMƏ

: 02 03

Ad

02 03Suallardan

15

Maksimal faiz15

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

2 %


Sual: Qoruqlar hansı məqsədlə yaradılır? (Çəki: 1)

yеni istеhsal sahələri yaratmaq

radiasiya fonunu azaltmaq

yaşıllıqları artırmaq

gеnеtik fondun növlərini mühafizə еtmək

еkoloji sistеmi dəyişdirmək

Sual: Qoruğun layihələşdirilməsindən əvvəl hansı işlər görülür? (Çəki: 1)

sifarişçi ilə layihə təşkilatı ararsında müqavilə bağlanır

bioloji-iqtisadi tədqiqatlar aparılır

təbiət obyеktlərinə dair matеriallar toplanır

maliyyə mənbələri müəyyənləşdirilir

yеr quruluşu işi hazırlanır

Sual: Layihələşdirmənin hazırlıq mərhələsində hansı işlər görülmür? (Çəki: 1)

mütəxəssislər çöl tədqiqatına çıxmazdan əvvəl görüləcək işləri müzakirə еdirlər

layihə işi hazırlanır

layihəyə olan tələbat müəyyənləşdirilir

tədqiqat ərazisinin arxiv matеrialları ilə tanış olunur

düzgün cavab yoxdur

Sual: Çöl-tədqiqat mərhələsində hansı işlər görülür? (Çəki: 1)

təbii şərait öyrənilir, ərazinin maraqlı təbiət obyеktlərinə dair matеriallar toplanır

layihə axtarış partiyasının tərkibi, mütəxəssislər qruppu müəyyənləşdirilir

layihə xəritə matеrialları hazırlanır.

еtalon rolunu oynayan mürəkkəb еkoloji sistеmlərin inkişaf qanunauyğunluqları 

öyrənilir

qoruğun daxili təsərrüfatının təşkili

Sual: Kamеral işlər dövründə tərtib olunan izahat kitabçasına hansı bəndlər daxil 

еdilir? 1. qoruğun daxili təsərrüfatının təşkili üzrə təkliflər 2. bitki örtüyü 3. bеynəlxalq 

əməkdaşlıq 4. iqtisadi-coğrafi səciyyəsi 5. maliyyə mənbələri 6. təbiətin təqvimi (Çəki: 

1)

2,3,5


1,2, 4

3,5,6


1,5,6

2,4,6


Sual: Еlm, mədəniyyət və təsərrüfat üçün müstəsna əhəmiyyəti olan dövlət tərəfindən 

mühafizə еdilən ərazilər və ya akvatoriyalar adlanır (Çəki: 1)qoruq

milli park

yasaqlıqlar 

ovçuluq təsərrüfatı

hеç biri

Sual: Layihələşdirmə nеçə mərhələdə həyata kеçirilir və hansılardır? (Çəki: 1)

2 hazırlıq və çöl-tədqiqat mərhələsi

3 hazırlıq, çöl-tədqiqat mərhələsi və kamеral mərhələ

2 çöl-tədqiqat mərhələsi və kamеral mərhələ

2 hazırlıq və kamеral mərhələ

yalnız çöl-tədqiqat mərhələdə

Sual: Hazırlıq mərhələsinə müqavilənin şərtlərinin müəyyənləşdirilməsinə 

aşağıdakılardan hansı daxil dеyil? (Çəki: 1)

layihə işinin vaxtı

layihəyə olan tələbat

mütəxəssis qrupu

özəl təşkilatlar

maliyyə mənbələri

Sual: Qoruqların layihələşdirilməsində hansı mərhələdə tədqiqat ərazisinin arxiv 

materialları, elmi ədəbiyyatlar və idarə sənədləri ilə tanış olunur? (Çəki: 1)

hazırlıq 

çöl-tədqiqat mərhələsi 

kameral mərhələ 

heç biri


hamısı

Sual: Mühitin pozulma dərəcəsi nеcə müəyyən olunur? (Çəki: 1)

tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan matеrialların təsərrüfatda istifadə sahələri ilə 

müqayisə olunması nəticəsində

tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan matеriallar təsərrüfatda istifadə sahələri ilə 

müqayisə olunmaması nəticəsində

tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan matеriallarin istеhsalatda istifadə olunması 

nəticəsində

hеç biri düzgün dеyil

doğru cavab yoxdur

Sual: Müxtəlif landşaft zonalarında qoruqlar yaradılmasının məqsədi: (Çəki: 1)

еkoloji sistеmin müxtəlifliyini öyrənmək

gеnеtik fondun mühafizəsi

еkoloji sistеmin müxtəlifliyini öyrənmək və gеnеtik fondun mühafizəsi

bitkiləri artirmaq

doğru cavab yoxdurSual: Qoruqların layihəsində qeyd olunmur: (Çəki: 1)

Ərazinin sahəsi 

Ərazinin sərhədləri 

Qoruğun gələcək inkişaf istiqamətləri 

Maliyyələşdirmə mənbələri 

Qoruğun daxili təsərrüfatı üçün təkliflər

Sual: Qorunan ərazilərin layihələşdirilməsinə dair hansı fikir yanlışdır? (Çəki: 1)

Layihələşdirmədən əvvəl bioloji-iqtisadi tədqiqat aparılır

Tədqiqatlarda coğrafiyaçı və bioloqlar iştirak edir 

Layihələşdirmə 3 mərhələdə aparılır 

Qoruqlar layihələşdirildikdə turizmin inkişafı nəzərə alınmır 

Əhalinin istirahəti də nəzərə alınır 

Sual: İzahat kitabçasına daxil deyil: (Çəki: 1)

Bitki örtüyü 

Heyvanat aləmi 

İqtisadi-coğrafi səciyyə

Qoruqda insanların təsərrüfat fəaliyyəti üçün təkliflər 

Elmi tədqiqatların əsas istiqamətlərinin nəticələri

Sual: Meşə və ovçuluq təsərrüfatının qoruqlara nə kimi təsiri vardır? (Çəki: 1)

bitki örtüyünün seyrəldilməsinə səbəb olur 

müsbət təsirləri vardır 

heyvanların tərkibinin artmasina səbəb olur 

zərərli bitki növlərinin yaranmasına səbəb olur 

tullantıların artmasına səbəb olurB

ÖLMƏ

: 03 01

Ad

03 01Suallardan

19

Maksimal faiz19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Qoruğa kənardan təsirlərə aid olmayan tədbiri göstərin: (Çəki: 1)

sənaye


kənd təsərrüfatı 

nəqliyyat

yaşayış məntəqələrinin qoruğa yaxın yerləşdirilməməsi 

su təsərrüfatıSual: Sənaye müəssisələrinin qoruq ərazilərinə təsiri haqqında göstərilənlərdən hansı 

doğrudur? (Çəki: 1)

dolayı təsir edir 

bilavasitə təsir edir 

heç bir təsiri yoxdur 

bəzi sənaye müəssisələri təsir edir 

həm bilavasitə, həm də dolayısı ilə təsir edir

Sual: Təbii amillər içərisində əsas rol oynayır: (Çəki: 1)

İqlim şəraiti və relyef. 

Yalnız iqlim şəraiti 

Yalnız relyef 

Antropogen amillər 

Antropogen amillər və relyef

Sual: Qoruq ərazisinə ən çox təsir edən sənaye müəsissələrindən deyil: (Çəki: 1)

Kimya müəsissələri 

Energetika müəsissələri 

Faydalı qazıntıların axtarışı 

Faydalı qazıntıların hasilatı 

Yeyinti məhsulları istehsalı 

Sual: Dağ qoruqlarını gostərin; (Çəki: 1)

Zaqatala,Göygöl.

Qarayazı, Hirkan

Türkancay

Ağgöl


Qızılağac,Hirkan

Sual: Mənbəyindən asılı olaraq qoruq ekosistemində antropogen amillər bölünür: 

(Çəki: 1)

2 qrupa


3 qrupa

4 qrupa


5 qrupa

6 qrupa


Sual: Qoruğa mənfi təsir edən amillər: (Çəki: 1)

Antropogen amillər 

Biotik amillər 

Abiotik amillər 

Biotik və abiotik 

Təbiəti mühafizəSual: SU təsərrüfatının qoruğa təsirlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

Meliorativ tədbirlər

Kanalların çəkilməsi 

Torpaqların qurudulması və suvarılması 

Hidrotexniki qurğuların yaradılması

Suvarma əkinçiliyinin inkişafı

Sual: Su təsərrüfatı işləri içərisində qoruğa daha çox təsir göstərir: (Çəki: 1)

meliorativ tədbirlər 

sellüloza-kağız 

energetika

arıçılığın inkişafi 

metallurgiya

Sual: Bitki örtüyünün pozulmasına və məhvinə səbəb olur: (Çəki: 1)

Qoruqda və ona yaxın ərazilərdə mal-qaranın otarılması 

Elmi-tədqiqat işiəri

Kimya sənayesi 

Arıçılığın inkişafı 

Rekreasiya

Sual: Su təsərrüfatı işləri içərisində qoruğa daha çox təsir göstərən: (Çəki: 1)

kanalların çəkilməsi və torpaqların suvarılması 

mal-qaranın qoruqda və qoruq ətrafı ərazilərdə otarılması

həşəratlarla arıların rəqabəti 

qoruqların bitki örtüyünün seyrəldilməsi 

ətraf mühitin iqlim şəraiti

Sual: Qoruqda və ona yaxın ərazilərdə mal-qaranın otarılması səbəb olur: (Çəki: 1)

torpaq eroziyasının sürətlənməsinə 

meliorativ işlərin ləngiməsinə 

torpaq eroziyasının yavaşımasına 

faydalı qazıntıların axtarışı və hasilatına 

arıçılığın inkişafına

Sual: Kənd təsərrüfatında aşağıdakılardan hansının inkişafı qoruq ekosistemlərinə 

mənfı təsir göstərən amil hesab olunur? (tam cavabı göstərin) (Çəki: 1)

 əkinçilik

 maldarlıq

 arıçılıq

əkinçilik, maldarlıq, arıçılıq 

Heç biri


Sual: Qoruq ərazilərinə yaxın maqistral yollarının çəkilməsi səbəb olur: (Çəki: 1)

heyvandarlığının yaşama şəraitinin pozulmasına 

faydalı qazıntıların hasilatı və axtaşına 

arıların qoruqdakı həşəratlarla rəqabətə girməsinə 

heyvanlarin qida mənbəyinin azalmasina 

qoruqdakı heyvanların ev heyvanları tərəfindən xəstəliklərə yoluxdurulması

Sual: Qoruq rejiminin pozulmasına aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çəki: 1)

qanunsuz ov etmə 

xüsusi yoxlama xidmətinin təşkili 

qoruqda elmi tədqiqatların aparılması

qoruq ərazisinin maqistral yollardan uzaq olması 

ətraf mühitin iqlim şəraiti və relyefi

Sual: Qoruğa ən çox təsir edən sənaye sahələri: (Çəki: 1)

kimya, metallurgiya 

kənd və su təsərrüfatı 

meliorativ tədbirlər 

ovçuluq 

əkinçilik

Sual: Bəsitçay DTQ-da olan çinar ağaclarının inkişafına mənfi təsir göstərən 

amillərdəndir ? (tam cavabı göstərin ) (Çəki: 1)

 mal-qaranın buraxılmaması

külək eroziyası

 su eroziyası

 iqlim şəraiti

mal-qaranın otarılması və ağacların kəsilməsi 

Sual: Qoruq ərazilərinə ən çox təsir göstərən sənaye sahələrindəndir? (Çəki: 1)

kimya

tikinti 


metallurgiya 

sellüloz kağız 

hamısı 

Sual: Su təsərrüfatı işlərində qoruğa ən çox təsir göstərən tədbirlərə daxildir? (Çəki: 1)

kanalların çəkilməsi

 torpaqların qurudulması

torpaqların suvarılması

 hidrotexniki qurğuların yaradılması 

hamısı


B

ÖLMƏ

: 03 02

Ad

03 02


Suallardan

15

Maksimal faiz15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Qoruğun özünün fəaliyyəti ilə əlaqədar tədbirlərə hansı aiddir? (Çəki: 1)

qoruğun mühafizəsinin təşkili 

rekultivasiya tədbirləri 

meleorasiya tədbirləri 

qoruğun sahəsinin genişləndirilməsi 

rekreasiya tədbirləri

Sual: Qoruqda mal-qaranın otarılması nəyə səbəb olmur? (Çəki: 1)

bitki örtüyünün pozulmasina 

şoranlaşmaya

torpaq eroziyasına 

zəhərli bitki növlərinin yaranmasina 

vəhşi heyvanların xəstəliklərə yoluxdurulmasına

Sual: Magistral nəqliyyat yollarının qoruq ərazilərinə yaxın çəkilməsi nəyə gətirib 

çıxarır? (Çəki: 1)

eroziya proseslərinə 

şoranlaşmaya 

bitki növlərinin artmasına 

təbii mühitin çirklənməsinə 

heyvanların yaşama şəraitinin yaxşılaşmasına

Sual: Qoruğun I I qrup mənbələrinə aid edilmir: (Çəki: 1)

Qoruğa kənardan təsirlər 

Kənd təsərrüfatı

Su təsərrüfatı

Nəqliyyat

Qoruğun özünün fəaliyyəti

Sual: Qoruğun etalon rolunun itməsinə səbəb olmur: (Çəki: 1)

Antropogen təsirlər 

Tikinti işləri. 

Nəqliyyat 

Kənd təsərrüfatı 

Təbiəti mühafizə 


Sual: Qoruq ekosisteminə mənfi təsir etmir: (Çəki: 1)

Arıçılığın inkişafı

Maldarlığın inkişafı

Əkinçiliyin inkişafı

Kənd təsərrüfatının inkişafı

Rekreasiya əhəmiyyətli ərazilərin mühafizəsi

Sual: Qoruqların bitki örtüyünün seyrəldilməsi səbəb olur: (Çəki: 1)

Qoruqda xəstəliklərin yayılmasına 

Həşəratların rəqabətinə

Qoruqda yaşayan heyvanların sayının və tərkibinin azalmasına 

Vəhşi heyvanların sıxışdırılmasına 

Ovçuluğun inkişafına

Sual: Həm səthi, həm də qobu eroziyasina səbəb olmuşdur: (Çəki: 1)

arıçılığın inkişafı

qoruqda və ya qoruq ətrafı ərazidə mal-qaranın otarılması

ətraf mühitin iqlim şəraiti

relyefi

landşaft


Sual: Qoruğa təsir edən antropogen təsirin 2ci qrupuna aiddir: (Çəki: 1)

kənardan olunan təsirlər(insan fəaliyyəti ilə əlaqədar) 

qoruğun özünün fəaliyyəti ilə əlaqədar tədbirlər 

qoruğun mühafizəsinin təşkili tədbirləri 

təşkilati təsərrüfat tədbirləri

qoruğun daxili ehtiyacını ödəmək üçün qoruğun təbii sərvətlərindən istifadə 

olunması ilə əlaqədar tədbirlər

Sual: Qoruq rejiminin optimallaşdırılması tədbirlərinə aiddir: (Çəki: 1)

qoruq layihələşdirilərkən onun ərazisi maqistral yollardan, yaşayış 

məntəqələrindən uzaqda olmalı

maldarlığın, əkinçiliyin,ovçuluğun inkişafı

maqistral yolların çəkilməsi 

nəqliyyat, rekreasiya və sənayenin inkişafı

su və kənd təsərrüfatının inkişafı 

Sual: Qoruqda və ona yaxın ərazilərdə mal-qaranın otarılması səbəb olur; 1. torpaq 

eroziyasının inkişafına ; 2. vəhşi heyvanların sıxışdırılmasına ; 3. bitki örtüyünün 

pozulmasına ; 4. külək eroziyasının sürətlənməsinə ; 5. əkinçiliyin inkişafına; (Çəki: 1)

1,2,3 


1,4,5 

2,3,4 


1,2,5 

2,3,5

Sual: Qoruqların bitki örtüyünün seyrəldilməsi və məhvi nəyə səbəb olur; (Çəki: 1)

ərazinin zənginliyinə 

heyvanların yem tərkibinin azalmasına

torpaqların münbitliyinə

 doğru cavab yoxdur

şoranlaşmaya

Sual: Qoruq əraziləri ətrafında əhalinin artması aşağıdakılardan nəyə səbəb olur ; 

(Çəki: 1)

 qoruğun inkişafına

 qoruğun sərhədlərinin artmasına

 sənaye və kammunal tullantıların azalmasına 

sənaye və kammunal tullantıların artmasına

qoruğun sərhədlərinin artmasına, sənaye və kamunal tullantıların azalmasına 

Sual: Azərbaycanın dağ qoruqları olan Zaqatala, Göy-göl qoruqlarında mal-qaranın 

otarılması hansı eroziya növünə səbəb olur: (Çəki: 1)

 səthi eroziyaya

 qobu eroziyasına 

həm səthi, həm də qobu eroziyasına

külək eroziyası

Heç biri

Sual: Qoruq ekosisteminə mənfi təsir edən amillərdən deyil? (Çəki: 1)

 qoruq ərazilərinə yaxın magistral yolların çəkilməsi

 qoruq əraziləri ətrafında əhalinin artması

 brokionerlik

qoruq ərazisində yaşıllıq zonalarının artırılması

arıçılıq

B

ÖLMƏ

: 03 03

Ad

03 03Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Qoruq rejiminin pozulmasına hansı daxil deyil? (Çəki: 1)

qanunsuz ov etmə 

özbaşına mal-qara otarma


qoruğun layihələşdirilməsi

buraxılış vərəqəsi olmadan qoruq ərazisinə daxil olma

yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması

Sual: Qoruq rejiminin optimallaşdırması tədbirlərinə hansı aiddir? (Çəki: 1)

qoruğun ərazisi magistral yollara yaxın olmalı 

qoruğun ərazisi yaşayış məntəqələrinə yaxın olmalı 

qoruğun daxilində kənd təsərrüfatı sahələrini yerləşdirməli 

qorağun material texniki bazası möhkəmləndirilməli

təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasi 

Sual: Qoruqlarda arıçılığın inkişafının mənfi nəticələrindən deyil; (Çəki: 1)

Qoruqdakı həşəratlarla rəqabət

Müxtəlif infeksia ilə yoluxma

Parazitlərlə yoluxma

Qoruqdakı canlılarla qida uğrunda mübarizə 

Bitkilərdə çarpaz tozlanma.

Sual: Qoruq rejiminin optimallaşdırılması tədbirlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

Qoruq ərazisində təbii sərvətlərdən istifadə

Qoruq ərazisinin magistiral yollardan uzaq olması

Qoruq rejiminin hüquqi cəhətdən möhkəmləndirmək

Qoruqlarda qoruyucu bufer zona təşkil etmək

Qoruq daxilində turist komplekslərinin sabitləşdirilməsi

Sual: Bəsitçay dərəsinə qonşu yerləşən yamaclarda ağacların kəsilməsinin mənfi 

ekoloji nəticələrinə aid deyil: (Çəki: 1)

Sel hadisələrinin güclənməsi

Səthi su axınlarının intensivləşməsi

Çinarların inkişafanın ləngiməsi

Eroziya proseslərinin surətlənməsi

Sağlamlaşdırma 

Sual: Qoruq rejiminin pozulmasına aid deyil: (Çəki: 1)

qanunsuz ov etmək 

meşə qirmaq

yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması 

buraxılış vərəqəsi olmadan qoruq ərazilərinə daxil olma 

qoruqda xüsusi yoxlama xidməti təşkil edilməli

Sual: Bu qoruqlardan hansında mal-qaranın otarılması həm səthi, həm də qobu 

eroziyasına səbəb olur? (Çəki: 1)

Zaqatala və Qızılağac DTQ ;

Qarayazı və Göy-göl DTQ ; Zaqatala və Göy-göl DTQ ;

Qarayazı və Qızılağac DTQ ;

Göy-göl və Qızılağac DTQ ;

Sual: qoruğun sərhədlərinin artmasına, sənaye və kamunal tullantıların azalmasına 

təsir edir (Çəki: 1)

 Qanunsuz ov etmə

Öz başına mal-qara otarılması

 Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması

 Qoruq ərazisində təbii resurslardan istifadə edilməsi 

Hamısı 


Sual: Qoruq rejiminin optimallaşdırılması tədbirlərinə aiddir ; (Çəki: 1)

Qoruq daxilində turist komplekslərinin fəaliyyəti reqlamentləşdirilməli

 Qoruq ərazisində təbii resurslardan istifadə edilməsi

 "Meşə qanun pozulmaları"

 Buraxılış vərəqəsi olmadan qoruq ərazisinə daxil olma

"Meşə qanun pozulmalari" və "Qanunsuz ov etmə"

Sual: Antropogen təsirin hansı növləri qoruğun fauna və florasinm tərkibinə 2-ci 

dərəcəli təsir göstərir və nəticədə qoruqda nə kimi dəyişiklik olur? (Çəki: 1)

 xarici, qoruğun sərhədləri genişlənir

daxili, qoruqda bütün təbii komlekslərin pozulmasina səbəb olur. 

xarici və daxili, qoruğun etalonunun əhəmiyyəti itə bilər

xarici, qoruqda bütun təbii komlekslərin pozulmasina səbəb olur.

xarici və daxili, qoruğun sərhədləri genişlənir. 

Sual: Uyğunluq pozulmuşdur: 1. mal-qaranın otarılması həm səthi Həm də qobu 

еroziyasına səbəb olur-Zaqatala və Goygöl.Təbiət Qoruğunda 2. sеl hadisələri çinar 

ağaclarının - Inkişafına mənfi təsir göstərir Qarayazi - qoruğunda 3. mal-qaranın 

otarılması həm səthi, - Həm də qobu еroziyasına səbəb olur Qizilağac - qoruğunda 4. 

sеl hadisələri çinar ağaclarının - Inkişafına mənfi təsir göstərir - Bəsitçay qoruğunda 

(Çəki: 1)

1,3 


2,4 

2,3 


1,4 

1,2


B

ÖLMƏ

: 04 01

Ad

04 01Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

1 %


Sual: Qoruqlar haqqında hansı fikir doğru deyil? (Çəki: 1)

Qoruqlarda ekosistemlərin degeredasiyasına təsir edən amillərdən biri turizimdir.

Qoruqlarda dırnaqlı heyvanların qorunması məqsədilə həmin ekosistemdə 

canavarların sayı tənzimlənməlidir.

Qoruqlarda bütün təsərrüfat işləri dayandırılmalıdır.

Qoruqlarda yalnız xəstə və zəif heyvanlar ovlanmalıdır.

qorunan dırnaqlı heyvanların tənzimlənməsi ovçular tərəfindən aparılmalıdır.

Sual: Qoruqlarda nizamlayıcı tədbirlərə aid deyil: (Çəki: 1)

Torpaq:

Sular.


Flora və ya bitki örtüyü. 

Fauna və ya heyvanlar aləmi. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı.

Sual: Qoruqlarda ekosistemlərin degeredasiyasına aid deyıl: (Çəki: 1)

Turizmin inkişafı.

Qoruq ərazisində təbii resurslardan istifadə. 

Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması.

Qoruğa üçün yad növlərin qoruğa daxil olması.

Elmi tədqiqatlar

Sual: Qoruqlarda otyеyən dırnaqlı hеyvanların artması nəyə səbəb olur? (Çəki: 1)

biotopların məhvinə

təbii komplеkslərin zənginləşməsinə

torpaqların yuyulmasına

mеşə sahələrinin azalmasına

qonşu ərazilərdən qoruğa alaq otlarının gətirilməsinə 

Sual: Nizamlanmayan turizm nəyə təsir edir? (Çəki: 1)

torpaqların rekultivasiyasına 

ekosistemlərin deqredasiyasına 

qoruq rejiminin pozulmasina

bioloji müxtəlifliyin qorunmasına

təbiət obyektlərinin bərpasına

Sual: Turizm üçün əsasən nədən istifadə olunmalıdır? (Çəki: 1)

qoruqlardan 

yasaqlıqlardan 

milli parklardan

biosfer qoruqlarındansüni meşələrdən

Sual: Qoruqlarda ekosistemlərin degedrasiyasına təsir edən amillərdən biridir? (Çəki: 

1)

nəqliyyat kənd təsərrüfatı

 sənaye


nizamlanmayan turizm

Hamısı 


Sual: Turizm məqsədi ilə əsasən hansı xüsusi qorunan ərazilərdən istifadə 

olunmalıdır? (Çəki: 1)

Milli parklardan

ovculuq təsərrüfatından

yasaqlıqlardan

qoruqlardan

hec birindən

B

ÖLMƏ

: 04 02

Ad

04 02Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Qoruqlar haqqında olan əsasnamədə öz əksini tapmamışdır: (Çəki: 1)

Dövlət qoruqlarında bütün təsərrüfat işləri dayandırılmalıdır.

Qoruqlarda xüsusi qoruma rejimi tətbiq edilməlidir.

Qoruq ərazilərində dövlət tənzimlənməsi və nəzarətinin təşkili

Qoruqlarda bioloji müxtəlifliyin və təbii ekoloji sistemin qorunub saxlanması

Qoruqlarda turizm və rekrerasiyanın inkişafı.

Sual: Qoruqlarda torpaq nizamlayıcı tədbirlərə aşağdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 

1)

Eroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri. Fitomelorotiv tədbirlər. 

Rekultivasiya tədbirləri

Aqrotexniki tədbirlər.

Əkin sahəsini inkişaf etdirmək üçün torpaqların gübrələnməsi.

Sual: Bitki örtüyünün mühafizə tədbirlərinə aid deyil: (Çəki: 1)


Qoruq ərazisində bitki örtüyü üçün xas olmayan yad bitki növləri 

kənarlaşdırılması.

Qoruqda meşə yanğınının qarşısı alınması.

Zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması.

Nadir və kökü kəsilməkdə olan bitki növlərirıin saxlanması.

Dərman bitkilərinin əkilib becərilməsi. 

Sual: Heyvanlar aləminin mühafizə tədbirlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

Qoruq üçün xarakterik olmayan heyvan növlərinin kənarlaşdırılma

Qoruq üçün xarakterik heyvan növlərinin bərpa edilməsi.

Qorunan heyvan növlərini artırıb çoxaltmaq:

Nəsli kəsilməkdə olan heyvan növlərinin bərpası.

Ovçuluğun inkişafı. 

Sual: Qoruq ərazilərinə insan fəaliyyətinin təsirinin mənfi nəticələrinə göstərilənlərdən 

hansı aiddir? (Çəki: 1)

ərazinin növ müxtəlifliyi artır 

eroziya prosesi zəifləyir

ərazinin xarakterik ekosistemləri transforınasiyaya uğrayır 

ərazinin xarakterik landşaftı genişlənir 

düzgün cavab yoxdur

Sual: Qoruq ərazisinin florasının mühafizəsi tədbirlərinə hansı aid deyil? (Çəki: 1)

yad bitki növləri kənarlaşdırılmalı 

meleorasiya işləri aparılmalı 

meşə yanğınlarının qarşısı alınmalı

bitki örtüyünə zərər vuran ziyanvericilərə qarşı mübarizə aparılmalı 

nadir bitki növləri saxlanılmalı və bərpa edilməli

Sual: Aşağıdakılardan hansı səhvdir? (Çəki: 1)

Xüsusi qoruq rejimini bəzən bütün qoruqlara şamil etmək olmur

Qoruqda olan dırnaqlı heyvanların sayının tənzimlənməsi ovçuların köməyi ilə 

aparılmalıdır

 Qoruqlarda otyeyən dırnaqlı heyvanların həddindən çox artması biotopların 

degedrasiyasına , meşə sahələrinin pisləşməsinə səbəb olur

 Qoruqlarda turizm qadağan edilib, əsasən Milli parklardan istifadə olunmalıdır 

Xüsusi qoruq rejimini bütün qoruqlara şamil etmək olur.

Sual: Qoruqlarda otyeyən dırnaqlı heyvanlar tərəfindən torpaqların korlanması nəyə 

səbəb olur; (Çəki: 1)

qonşu ərazilərdən qoruğa alaq otlarının və digər yad ot növlərinin gətirilməsinə

qoruğun sərhədlərinin genişlənməsinə

 qoruğun münbitliyi artır.

şoranlaşmaya 

SəhralşamaSual: Aşağıdakılardan hansı düzgündür? (Çəki: 1)

 Xüsusi qoruq rejimini bütün qoruqlara şamil etmək olur

 Qoruqda olan dırnaqlı heyvanların sayının tənzimlənməsi qoruğun xidməti 

işçilərinin köməyi ilə aparılmalıdır

 Qoruqlarda turizm qadağan edilib, əsasən yasaqlıqlardan istifadə olunmalıdır

Qoruqlar haqqında olan əsasnaməyə qoruqda xüsusi qoruma rejimi tətbiq 

edilməsi aiddir

Qoruqlarda otyeyən dırnaqlı heyvanlar tərəfindən torpaqların korlanması qoruğun 

sərhədlərinin genişlənməsinə səbəb olur 

Sual: Qoruqlarda ekoloji balansı bərpa etmək və qoruq ekosistemlərinin əsas 

komponenetlərinin saxlanılması üçün ayrı-ayrı heyvan növlərinin sayını və sıxlığını 

bərpa etməklə qoruqda hansı növlərin sayını artırıb çoxaltmaq mümkündür? (Çəki: 1)

bitki növlərini 

heyvan növlərini 

həm bitki, həm heyvan növlərini

Heç biri 

bakteriyaları 

Sual: Qorunan ərazilərin müxtəlif ekosistemfərinin və onların ayrı-ayrı 

komponentlərinin planlaşdırılmasına yönəldilən nizamlayıcı tədbirlərə aid olan suyun 

mühafizəsinə aiddir; (Çəki: 1)

 tamamilə dağıdılmış, korranmış ərazilərdə rekultivasiya aparılmalı

qoruq ərazilərində bitki örtüyü üçün xas olmayan yad bitki növləri 

kənarlaşdırılmalı

 qoruq üçün xarakterik olmayan heyvan növlərinin qoruğa daxil olmasına icazə 

verilməməli

kənar ərazilərdən suyun çirklənməsinin qarşısı alınmalı 

qoruqda meşə yanğınlarının qarşısının alınması


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə