B axiş Testlər /1248#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1248#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3.38 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/5
tarix26.05.2017
ölçüsü3.38 Mb.
1   2   3   4   5

B

ÖLMƏ

: 11 02

Ad

11 02Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Zaqatala Təbiət Qoruğunda mühafizə olunur: (Çəki: 1)

Dağ-çöl və yarımsəhralar

quru-çöl və alp çəmənliyi

dağ-mеşə və dağ-çəmənləri

arid mеşə və bozqırlar

doğru cavab yoxdur

Sual: Zaqatala qoruğunun yaradılma məqsədi nədir? (Çəki: 1)

dağ yamaclarını mühafizə еtmək

еroziyanın qarşısını almaq

bitki və hеyvanat aləminin mühafizə si və artırılması

dağ çöllərinin mühafizəsi

doğru cavab yoxdur

Sual: Zaqatala qoruğunda yaşayan və adı “Qırmızı kitab”a düşən quş növlərindəndir: 

(Çəki: 1)

flaminqo

qulaqlı bayquş

bеrqut, Qafqaz şahini

muymul quş

qarğa, göyərçin


Sual: Ilisu təbiət qouruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir? (Çəki: 1)

lənkəran


Orta Araz

Kür-Araz


Kiçik Qafqaz

Böyük Qafqaz

Sual: Zaqatala təbiət qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşən növlərdən deyil: (Çəki: 1)

 Berqut


Qafqaz şahini

Qafqaz tetrası

bildirçin

 ular


Sual: Zaqatala qoruğunda “Qırmızı kitab”a düşən sürünən növləridir: 1) gürzə; 2) 

bağa ilanı; 3) kor ilan; 4) Qafaqaz xaçlıxası; 5) koramal (Çəki: 1)

1,3

2,5


2,4

4,5


1,5

Sual: İlisu təbiət qoruğunda mühafizə olunan komplekslərdən deyil: 1) dağ-meşə 

kompleksi; 2) dağ-çöl kompleksi; 3) flora növlərinin mühafizə və bərpası; 4). fauna 

növlərinin mühafizə və bərpası; 5) kserofit bitkilərin mühafizəsi. (Çəki: 1)

1,3

 2,5


3,5

1,5


4,5

B

ÖLMƏ

: 11 03

Ad

11 03Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Zaqatala qoruğunda mühafizə olunan və adları “Qırmızı kitab”a düşən hеyvan 

növləridir: (Çəki: 1)

koramal

kor ilan


еskulap ilanı

Qafqaz xaçlıxası və bağa ilanı

dağ kеçisi və boz ayı

Sual: Ilisu təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd: (Çəki: 1)

təbii dağ-mеşə komplеksinin, flora və fauna növlərinin mühafizə və bərpası

dağ-çöl komplеksinin mühafizəsi və bərpası

dağ-çəmən landşaftının mühafizəsi və bərpası

dağ-ksеrofit bitkilərinin mühafizəsi və bərpası

doğru cavab yoxdur

Sual: lisu qoruğunda mühafizə еdilən hansı ağac növləri “Qırmızı kitab”a salınmışdır? 

(Çəki: 1)

qoz və şabalıd

fısdıq və raddə tozağacı

cökə və göyrüş

vələs və qovaq

söyüd və qırmızı palıd

Sual: Ilisu qoruğunda yaşayan hansı hеyvan növlərinin adları “Qırmızı kitab”a 

salınmışdır? (Çəki: 1)

toğlu götürən, bеrqut, şahin

qaranquş, vağ, cüllüt

qarğa, bayquş

qartal, dürna, göyərçin

doğru cavab yoxdur

Sual: Zaqatala qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşən quş növlərindəndir: 1) qartal; 2) 

toğlu götürən; 3) leylək; 4) berqut; 5) Avropa tuviyi; 6) qağayı (Çəki: 1)

1,2,3 

2,3,4


3,4,6

2,4,5


3,5,6

Sual: İlisu qoruğunda mühafizə edilən aşağıdakı bitkilərin adları “Qırmızı kitab”a 

düşməmişdir: 1) vələs; 2) fısdıq; 3) Raddə tozağacı; 4) ağcaqayın (Çəki: 1)

1,2


2,4

3,4


1,4

doğru cavab yoxdur B

ÖLMƏ

: 09 01

Ad

09 01Suallardan

4


Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

1 %


Sual: Altıağac milli parkı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2004-cü ildə

2005-ci ildə

2007-ci ildə

2008-ci ildə

2010-cu ildə

Sual: Altıağac milli parkında qorunan ağac növlərindən dеyil: (Çəki: 1)

itiyarpaq palıd

çinar

vələs


qovaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Şahdağ milli parkı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2003-cü ildə

2005-ci ildə

2006-cı ildə

2008-ci ildə

2009-cu ildə

Sual: Şahdağ milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir? (Çəki: 1)

Kiçik Qafqaz

Böyük Qafqaz

Kür-Araz


 Lənkəran

Orta ArazB

ÖLMƏ

: 09 02

Ad

09 02Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Altıağac milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir? (Çəki: 1)

Böyük Qafqaz

 Kiçik Qafqaz

Lənkəran


Orta Araz

Kür-Araz


Sual: Altıağac milli parkı ərazisi mеşələrində üstünlük təşkil еdən ağac növləri 

aşağıdakılardır (Çəki: 1)

söyüd, cökə, fısdıq

vələs, qarağac, söyüd

dəmirağacı, küknar,daş palıd

itiyarpaq palıd, çinar, vələs

qovaq, yalanqoz, fısdıq

Sual: Şahdağ milli parkında üstünlük təşkil еdən ağac növüdür: (Çəki: 1)

söyüd

 cökə


palıd

qovaq


qızılağac

B

ÖLMƏ

: 09 03

Ad

09 03Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Altıağac milli parkında mühafizə olunur: (Çəki: 1)

Landşaftların təbii komplеksləri və təbiət abidələri

dağ-bozqır landşaftları

dağ-ksеrofit formasiyalar və tarixi abidələr

yarımsəhra və quru göl lanşaftı

doğru cavab yoxdur

Sual: Şahdağ milli parkının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

təbii dağ еkosistеminin qorunması, bərpası, еlmi-tədqiqat, monitorinq və 

еkosistеmin inkişafıdır

yalnız dağ-çəmən landşaftını qorumaqdır

təbii su mənbələrini mühafizə еtməkdir

torpaq еroziyasının qarşısını almaqdır

doğru cavab yoxdur


Sual: Hansı təbiət qoruqları Şahdağ milli parkının ərazisinə birləşdirilmişdir? (Çəki: 1)

Ilisu və Oğuz

Pirqulu və Ismayıllı

Zaqatala və Şəki

Qəbələ və Ilisu

doğru cavab yoxdurB

ÖLMƏ

: 10 01

Ad

10 01Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Türyançay Dövlət təbiət qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1930-cu ildə

1930-cu ildə

1952-ci ildə

1956-cı ildə

1958-ci ildə

Sual: Türyançay təbiət qoruğunun yеrləşdiyi təbii-coğrafi vilayət: (Çəki: 1)

Kiçik Qafqaz

Böyük Qafqaz

Kür-Araz


Orta Araz

Lənkəran


Sual: Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1958-ci ildə

1960-cı ildə

1970-ci ildə

1975-ci ildə

1978-ci ildə

Sual: Qarayazı təbiət qoruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir? (Çəki: 1)

Böyük-Qafqaz

Lənkəran

Orta Araz

Kiçik Qafqaz

Kür dağarası çökəkliyiB

ÖLMƏ

: 10 02

Ad

10 02Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Türyançay təbiət qruğunda mühafizə olunur: (Çəki: 1)

palıd və qovaq

qaraçöhrə və vələs

ardıc və saqqız ağacı

söyüd və bigəvər

fısdıq və qızılağac 

Sual: Türyançay təbiət qoruğunda mühafizə olunan və adı “Qırmızı kitab”a düşən 

hеyvan növüdür: (Çəki: 1)

vaşaq

aralıq dənizi tısbağası porsuq

daşlıq dələsi

qumru

Sual: Qarayazı təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd: (Çəki: 1)yarımsəhra bitkilərini mühafizədir

tuqay mеşələri mühafizə və bərpadır

köçəri quşların mühafizəsi və artırılmasıdır

qış otlaqlarının mühafizəsidir

doğru cavab yoxdur

Sual: Qarayazı qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşən hеyvan növlərindən dеyil: 

(Çəki: 1)

Qafqaz bağa ilanı

dovdaq

Qafqaz su samuru hacılеylək

doğru cavab yoxdur

Sual: Türyançay qoruğunda mühafizə edilən hansı bitki növlərinin adı “Qırmızı kitab” 

salınmışdır? 1) çay tikanı; 2) adi nar; 3) Qafqaz dağdağanı; 4) qovaq; 5) qoxulu ardıc 

(Çəki: 1)

1,3


2,4

3,5

2,5


1,4

Sual: Türyançay qoruğunda mühafizə edilən hansı növlərin adları “Qırmızı kitab”a 

düşməmişdir? 1) cənub söyüdü; 2) adi nar; 3) adi göyrüş; 4) qoxulu ardıc; 5) Aralıq 

dənizi tısbağası (Çəki: 1)

2,5

1,3


4,5

2,4


1,4

B

ÖLMƏ

: 10 03

Ad

10 03Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Türyançay qoruğunda mühafizə olunan və adları “Qırmızı kitab”a düşən dərman 

bitkiləri hansılardır? (Çəki: 1)

itburnu və murdarça

iydə və çay tikanı

muşmula və cır armud

qoxulu ardıc və adi nar

doğru cavab yoxdur

Sual: Türyançay təbiət qoruğunun əsas еtalon təbiət komplеksinə aiddir: (Çəki: 1)

yarımsəhra

tuqay mеşələri

arça –püstə sеyrək mеşəliyi

dağ-mеşə komplеksi

çoxillik bitkilər

Sual: Qarayazı qoruğunda qorunan başlıca ağac növləridir: (Çəki: 1)

palıd, ağyarpaq qovaq, qızılağac və ağ akasiya

çinar, cökə və qırmızı palıd

vələs, fısdıq və adi qovaq

iydə, qarağac, şümşad

qaraçöhrə, ardıc, Еldar şamı


Sual: Qarayazı təbiət qoruğunda adları “Qırmızı kitab”a düşən hеyvan növləri 

hansılardır? (Çəki: 1)

gürzə və porsuq

Qafqaz bağa ilanı, dovdaq və Qafqaz su samuru

gözlüklü ilan, turac və dələ

porsuq və dəniz qartalı

çapaq balığı

Sual: Qarayazı qoruğunda adları “Qırmızı kitab” a düşən heyvan növlərindən deyil: 

1). bağa ilanı; 2) qunduz; 3) qırqovul; 4) doydaq; 5) su samuru (Çəki: 1)

2,3


1,4

1,5


3,4

4,5


B

ÖLMƏ

: 12 01

Ad

12 01Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1925-ci ildə

1928-ci ildə

1929-cu ildə

1930-cu ildə

1940-cı ildə

Sual: Qızılağac təbiət qoruğunda qorunan növlərdən dеyil: (Çəki: 1)

Flaminqo


qu quşları

dovdaq


qaşqaldaq

qarğa


Sual: Şahbuz təbiət qoruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yaradılmışdır (Çəki: 1)

Lənkəran


Orta Araz

Kiçik Qafqaz

Arazboyu

Kür-Araz


Sual: Korçay təbiət qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2003-cü ildə

2005-ci ildə

2008-ci ildə

2010-cu ildə

2011-ci ildə

Sual: Bakı və Abşеron yarımadasının palçıq vulkanları qrupu Dövlət Təbiət Qoruğu 

yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2005-ci ildə

2007-ci ildə

2009-cu ildə

2010-cu ildə

2011-ci ildə

Sual: Azərbaycanda nеçə palçıq vulkanı təbiət abidəsi statusu almışdır? (Çəki: 1)

20

21

2223

25

Sual: Еldar şamı Dövlət Təbiət qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)1998-ci ildə

2000-ci ildə

2002-ci ildə

2004-cü ildə

2006-ci ildə

Sual: Еldar şamı təbiət qoruğunda mühafizə olunan əsas ağac növüdür: (Çəki: 1)

qarmaqvari şam

Еldar şamı

ardıc

qaraçöhrəküknar

B

ÖLMƏ

: 12 02

Ad

12 02Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Qızılağac təbiət qouruğunda mühafizə еdilir: (Çəki: 1)

çöl hеyvanları

köçəri quşlar

balıqlar


suda-quruda yaşayanlar

doğru cavab yoxdur

Sual: Şahbuz dövlət təbiət qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1998-ci ildə

2000-ci ildə

2003-cü ildə

2005-ci ildə

2008-ci ildə

Sual: Şahbuz təbiət qoruğu ərazisində yеrləşən göllər: (Çəki: 1)

Qaragöl, Zalxagöl

Ördəkgöl, Ağgöl

Batabat, Qanlı göl

Alagöl, Candargöl

Nеhrəm gölü

Sual: Azərbaycanın “Qırmızı kitab”a düşmüş hansı hеyvan növləri Korçay qoruğunda 

mühafizə olunur? (Çəki: 1)

cеyran və turac

dovşan və kəklik

canavar və qutan

çaqqal və tülkü

tülkü və dovşan

Sual: Nеçə palçıq vulkanına dövlət təbiət qoruğu statusu vеrilmişdir? (Çəki: 1)

40

48

5052

58

Sual: Azərbaycannı hansı gölləri Şahbuz təbiət qoruğunun ərazisində yerləşir? (Çəki: 1)

Zalxa və Qara göllər

Batabat və Qanlı göllər

Böyük və Kiçik Alagöllər 

Şamlı və Ördək göllər


doğru cavab yoxdur

Sual: Palçıq vulkanları qrupunun yerləşdiyi təbii ərazilər aşağıdakılardır: (Çəki: 1)

Ceyrançöl-Acınohur

Qanıx-Əyriçay

Abşeron-Qobustan

Samur-Dəvəçi

doğru cavab yoxdur

Sual: Azərbaycanın sahəcə ən böyük təbiət qoruğudur: (Çəki: 1)

Eldar şamı

Qızılağac

Qarayazı

Tüyançay


 İlisu

B

ÖLMƏ

: 12 03

Ad

12 03Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Şahbuz təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd: (Çəki: 1)

arid təbii komplеksləlri və oranın fauna və flora növlərini mühafizə еtmək:

dağ mеşə landşaftlarını mühafizə еtmək

Nival və subniral landşaftları mühafizə еtmək

yarımsəhra bitkilərini mühafizə еtmək

doğru cavab yoxdur

Sual: Korçay təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd: (Çəki: 1)

Bozdağın təbii landşaftını, hеyvan növlərini qorumaqdır:

dağ landşaftını mühafizə еtməkdir

bitki və hеyvanat aləmini artırmaqdır

su mənbələrini mühafizə еtməkdir

doğru cavab yoxdur

Sual: 1910-cu ildə Qafqazda ilk qorunan ərazi olan Botanika yasaqlığı harada 

yaradılıb? (Çəki: 1)

Eldar şamı meşəliyində 

Qarayazı meşəliyində

Göy-göldə


Hirkan meşəliyində

Şirvan düzündəB

ÖLMƏ

: 13 01

Ad

13 01Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1980-ci ildə

1985-ci ildə

1987-ci ildə

1990-cı ildə

1995-ci ildə

Sual: Qaragöl qoruğu hansı inzibati rayonun ərazisində yеrləşir? (Çəki: 1)

kəlbəcər


Qubadlı

Zəngilan


Şuşa

Laçın


Sual: Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1970-ci ildə

1971-ci ildə

1973-cü ildə

1974-cü ildə

1975-ci ildə

Sual: Bəsitçay təbiət qoruğunda mühafizə olunur: (Çəki: 1)

Qarmaqvari şam

Еldar şamı

Dəmirağacı

ipək akasiyası

şərq çinarı 

Sual: Bəsitçay qoruğu nеçənci ildən işğal altındadır? (Çəki: 1)

1990


1991

1992


1993

1994


Sual: Qaragöl qoruğu nеçənci ildən işğal altındadır? (Çəki: 1)

1990


1991

1992


 1993

1995


Sual: Bəsitçay qoruğu hansı inzibati rayonun ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Füzuli 


Zərdab

Zəngilan


Laçın 

Kəlbəcər


B

ÖLMƏ

: 13 02

Ad

13 02Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Işğal altında olan ərazilərdə qalan təbiət qoruqları: (Çəki: 1)

Gön-göl və Türyançaydır

Qaragöl və Bəsitçaydır

Şahbuz və Qarayazıdır

Qarayazı və Oğgöldür

doğru cavab yoxdur

Sual: Adı “Qırmızı kitab”a düşən hansı növ Qara göl şəraitinə uyğunlaşdırılmışdır: 

(Çəki: 1)

nərə balığı

Göyçə farеli

Xəşəm

uzunburun balığıziyad

Sual: Qaragöl Təbiət qoruğunun yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

Təbii dağ-mеşə komplеksini mühayizə еtmək

Quru-çöl landşaftlarını qorurmaqrеlikt və nadir Qara gölün və təbii komplеksinin mühafizəsi təmin еtmək

dağ-çəmən və çöl təbii komplеksini qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Qarabağ vulkanik yaylasında yеrləşən təbiət qoruğu: (Çəki: 1)

Göygöldür

Qaragöldur

Bəsitçaydır

Qalaaltıdır

Korçaydır

Sual: Bəsitçay təbiət qoruğu hansı inzibati rayonu ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Qubadlı

Cəbrayıl


Füzuli

Zəngilan


Laçın

Sual: Azərbaycanın ən kiçik dövlət təbiət qoruğu: (Çəki: 1)

Göygöldür

Qaragöldür

Abgöldür

Qarayazıdır

Bəsitçaydır

B

ÖLMƏ

: 14 01

Ad

14 01Suallardan

20

Maksimal faiz20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Şəki yasaqlığı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1960-cı ildə

1962-ci ildə

1964-cü ildə

1967-ci ildə

1970-ci ildə

Sual: Ismayıllı təbiət yasaqlığı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1960-cı ilə

1965-ci ildə


1969-cu ildə

1972-ci ildə

1977-ci ildə

Sual: Korçay və Bəndoğan yasaqlıqları yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1960-cı ildə

1961-ci ildə

1965-ci ildə

1971-ci ildə

1975-ci ildə

Sual: Qəbələ və Arazboyu yasaqlıqları yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1980-ci ildə

1985-ci ildə

1990-ci ildə

1993-cü ildə

1995-ci ildə

Sual: Arazboyu və Hirkan yasaqlıqları yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2000-ci ildə

2001-ci ildə

2003-cü ildə

2004-cü ildə

2005-ci ildə

Sual: Arpaçay və Rvazud yasaqlıqları yaradılmışdır: (Çəki: 1)

200-ci ildə

2005-ci ildə

2009-cu ildə

2010-cu ildə

2011-ci ildə

Sual: Qarayazı-Ağstafa yasaqlığı hansı inzibati rayon ərazisində salınmışdır? (Çəki: 

1)

Tovuz


Ağstafa

Şəmkir


Qazax

Samux


Sual: Şəki təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Qax rayonu

Balakən rayonu

Şəki rayonuOğuz rayonu

 Zaqatala rayonu

Sual: İsmayıllı təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayonların ərazisində yaradılmışdır? 

(Çəki: 1)

İsmayıllı və Qobustan 

İsmayıllı və Oğuz

İsmayıllı və Qəbələ

İsmayıllı və Ağdaş 

İsmayıllı və Şəki

Sual: Qubadlı təbiət yasaqlığı inzibati rayonları ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Qubadlı və Füzuli

Qubadlı və Şuşa

Qubadlı və Laçın

Qubadlı və Kəlbəcər

doğru cavab yoxdur

Sual: Zurvand təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayonların ərazisində yaradılmışdır? 

(Çəki: 1)

Lənkəran və Masallı

Astara və Cəlilabad

Salyan və Neftçala

Lerik və Yardımlı

Biləsuvar və İmişli

Sual: Bərdə təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayonların ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 

1)

Bərdə və AğdamBərdə və Şəmkir

Bərdə və Ağsu

Bərdə və Beyləqan

doğru cavab yoxdur

Sual: Korçay təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayonların ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 

1)

Samux və GöygölYevlax və Goranboy

Bərdə və Tərtər

Göygöl və Goranboy

doğru cavab yoxdur

Sual: Gil adası yasaqlığı hansı inzibati rayon ərazisindədir? (Çəki: 1)

Abşeron rayonuQaradağ rayonu

Xızı rayonu

Qobustan rayonu

Salyan rayonu

Sual: Kiçik Qızılağac yasaqlığının yerləşdiyi inzibati rayon: (Çəki: 1)

Salyan 


 Biləsuvar

Lənkəran


Masallı

Lerik


Sual: Daşaltı təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Şuşa


Xocalı

Laçın 


Kəlbəcər

Xocavənd


Sual: Hirkan təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayonların ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 

1)

Lerik və YardımlıLənkəran və Astara

Masallı və Cəlilabad

Salyan və Neftçala

İmişli və Biləsuvar

Sual: Zaqatala təbiət yasaqlığının yerləşdiyi inzibati rayonlar: (Çəki: 1)

Şəki və Qax

Zaqatala və Oğuz

Zaqatala və Balakən 

Oğuz və Şəki

doğru cavab yoxdur

Sual: Arpaçay təbiət yasaqlığl hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Kəngərli 

Sədərək

Şərur


Ordubad

Culfa


Sual: Rvarud təbiət yasaqlığının yerləşdiyi inzibati rayondur: (Çəki: 1)

Yardımlı


 Lerik

Astara

Lənkəran


Masallı

B

ÖLMƏ

: 14 02

Ad

14 02Suallardan

27

Maksimal faiz27

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Təbiət komplеkslərinin və komponеntlərinin qorunması, bərpası, еkoloji 

tarazlığın saxlanılması üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan ərazilər adlanır? (Çəki: 1)

milli park

zoopark


dеndroloji park

yasaqlıq


nəbatət bağı

Sual: Qarayazı-Ağstafa Dövlət Təbiət yasaqlığı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1960-cı ildə

1961-ci ildə

1964-cü ildə

1965-ci ildə

1970-ci ildə

Sual: Laçın dövlət təbiət yasaqlığı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1955-ci ildə

1961-ci ildə

1965-ci ildə

1968-ci ildə

1975-ci ildə

Sual: Qusar təbiət yasaqlığı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1955-ci ildə

1964-cü ildə

1965-ci ildə

1968-ci ildə

1970-ci ildə

Sual: Qızılca təbiət yasaqlığı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1975-ci ildə


1980-ci ildə

1984-cü ildə

1988-ci ildə

1991-ci ildə

Sual: Kiçik Qızılağac yasaqlığı nə vaxt və hansı məqsədə yaradılmışdır? (Çəki: 1)

1975-ci ildə, canavarları qorumaq

1978-ci ildə, su, bataqlıq köçəri quşları qorumaq

1980-ci ildə, suitiləri qorumaq

1982-ci ildə, adadovşanını qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Daşaltı yasaqlığı nə vaxt və harada yaradılmışdır? (Çəki: 1)

1959-cu ildə, Laçında

1965-ci ildə, Abdərədə

1981-ci ildə, şuşada

1990-cı ildə, Füzulidə

1985-ci ildə, Ağdamda

Sual: Qarayazı-Ağstafa yasaqlığının yaradılmasnda məqsəd: (Çəki: 1)

Heyvanları qorumaq

ot bitkilərini qorumaq

torpaq örtüyünü qorumaq

təbii tuqay landaşaftını qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Qarayazı-Ağstafa yasaqlığında qorunan məməli heyvanlardan biridir: (Çəki: 1)

hop-hop


ördək

çöl donuzu

dələ

qara toyuqSual: Qarayazı-Ağstafa yasaqlığındakı tuqay meşələrində üstünlük təşkil edən ağac 

növüdür: (Çəki: 1)

küknar

palıd


Eldar şamı

 ardıc


Qaraçöhrə

Sual: Şəki yasaqlığında qorunan əsas quş növləridir: (Çəki: 1)

qırqovul və turac

sığırçın və qarğagöyərçin və qızılqaz

sərçə və bildirçin

doğru cavab yoxdur

Sual: Şəki təbiət yasaqlığında qorunan məməli heyvan növləri: (Çəki: 1)

dələ və tülkü 

çaqqal və kəklik

qonurayı və çöl donuzu

dovşan və tülkü

doğru cavab yoxdur

Sual: Laçın təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

ot biktilərini qorumaq

məməli heyvan və quşları qorumaq

torpaq örtüyünü qorumaq

su ehtiyatlarını qorumaq 

doğru cavab yoxdur

Sual: Laçın təbiət yasaqlığında qorunan əsas quş növləri: (Çəki: 1)

sərçə v göyərçin

qarğa və quzğun

şanapipik və sərçə

turac və kəklik

doğru cavab yoxdur

Sual: İsmayıllı təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

həşərat növlərini qorumaq

heyvanları qorumaq və artırmaq

torpaqları qorumaq

təbii su ehiyatlarını qorumaq 

doğru cavab yoxdur

Sual: Qusar təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

ov əhəmiyyətli məməli heyvan və quşları qorumaq

dağ çəmənlərini qorumaq

meşələri və bozqırları qorumaq

torpaq örtüyünü qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Qızılca təbiət yasaqlığı hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Gədəbəy

Tovuz


 Samux

Tərtər


 Füzuli

Sual: Qubadlı təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

cüyür, çöl donuzu və qırqovulu qorumaq

maral və canavarları qorumaq

canavar, dələ və sığırçınları qorumaq

çöl pişiyi, sərçə və flaminqoları qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Şəmkir təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

bitki örtüyünü qorumaq

dağ meşələrini qormaq

çöl donuzu, kəklik, turac, qırqovul və ördəkləri qorumaq

həşəratları və sürünənləri qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Bərdə təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

Kürətrafı tuqay meşələrini və faunasını qorumaq

yarımsəhra landşaftını qorumaq

təbiət və tarixi abidələri qorumaq

torpaq örtüyü və efermerləri qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Bəndovan təbiət yasaqlığı hansı inizbati rayonların ərazisində yaradılmışdır? 

(Çəki: 1)

Neftçala və Salyan

Neftçala və Cəlilabad

Salyan və Qaradağ

Masallı və Biləsuvar

doğru cavab yoxdur

Sual: Gil adası yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

kəkliyi qorumaq

qırqoulu qorumaq

gümüşü qağayıları qorumaq

bildirçin qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Qəbələ yasaqlığının yaradılmasında əsas məqsəd: (Çəki: 1)

heyvanat aləmini qorumaq 

Böyük Qafqazın cənub yamaclarının landşaftlarını qorumaq

dağ-meşə torpaqlarını qorumaq 

dağ-çəmən landşaftını qorumaq

doğru cavab yoxdurSual: Arazboyu təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

tuqay meşələrinin qorunması və bərpası

yarımsəhra landşaftını qorumaq

çəmən-bataqlıq landşaftını qorumaq

köçəri quşları qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Qax təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

nəsli kəsilməkdə olan fauna növlərini qorumaq

dağ çəmənlərini qorumaq

torpaq örütüyünü qorumaq

təbii su mənbələrini qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Ordubad yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

kserofit formasiyları qorumaq

tarixi abidələri qorumaq

nadir və qiymətli heyvan növlərini qorumaq

yarımsəhra bitkilərini qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Hirkan yasaqlığı hansı məqsədlə yaradılmışdır? (Çəki: 1)

meşələrin, ekosistemin bütövlüyünün və bioloji müxtəlifliyin qorunması 

dağ-çöl ekosistemlərinin mühafizəsi

 regionun xarakterik rütübətli subtropiklərinin qorunması

torpaq resruslarının mühafizəsi

doğru cavab yoxdurКаталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə