B axiş Testlər /1511#01#Y15#eyani 2015/Baxış t est : 1511#01#Y15#eyani 2015Yüklə 3.56 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/7
tarix12.05.2017
ölçüsü3.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

B
AXIŞ
Testlər
/1511#01#Y15#EYANI 2015/Baxış
T
EST
: 1511#01#Y15#EYANI 2015
Test
1511#01#Y15#EYANI 2015
Fənn
1511 - İntellektual sistemlər
Təsviri
[Təsviri]
Müəllif
Administrator P.V.
Testlərin vaxtı
80 dəqiqə
Suala vaxt
0 Saniyə
Növ
İmtahan
Maksimal faiz
500
Keçid balı
170 (34 %)
Suallardan
500
Bölmələr
35
Bölmələri qarışdırmaq
Köçürməyə qadağa
Ancaq irəli
Son variant
B
ÖLMƏ
: 0101
Ad
0101
Suallardan
18
Maksimal faiz
18
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Süni intellekt ideyası aşağıdakılardan hansına aiddir (Çəki: 1)
Dekart
Tyurinq
Nyuell
Şennon
Makkarti
Sual: İnformasiya nəzəriyyəsinin banisi kimdir (Çəki: 1)
Dekart
Tyurinq

Nyuell
Şennon
Makkarti
Sual: Məsələlərin labirint həlli modelinin müəllifi aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
Dekart
Tyurinq
Nyuell
Şennon
Torndayk
Sual: ERAM proqramının müəllifi kimdir (Çəki: 1)
Sleyalı 
Tyurinq
M.Bonqard
Şennon
Braun
Sual: "KORA" proqramının müəllifi kimdir (Çəki: 1)
Sleyalı
Tyurinq
M.Bonqard
Şennon
Braun
Sual: MULTİPLE proqramının müəllifi kimdir (Çəki: 1)
[yeni cavab]
[yeni cavab]
Sleyalı
Tyurinq
M.Bonqard
Şennon
Braun
Sual: Süni intellekt sistemləri özündə neçə əsas bloku birləşdirir (Çəki: 1)
2
4
3
6
5
Sual: Agent nədir (Çəki: 1)
fəaliyyətin nəticəsindən istifadə edən şəxs
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs

fəaliyyətdə olan və bu fəaliyyəti hərəkətə gətirən şəxs
fəaliyyətdən kənar şəxs
variantların heç biri doğru deyil
Sual: Produksion sistemlərdə “Əgər” qaydası nəyi bildirir (Çəki: 1)
çıxarış
nəticə
fəaliyyət
göndərmə
giriş
Sual: Produksion sistemlərdə ““To” qaydası nəyi bildirir (Çəki: 1)
çıxarış
çıxış
daxil etmə
göndərmə
giriş
Sual: Produksion sistemlərdə “Əgər” qaydası nəyi bildirir (Çəki: 1)
çıxarış
nəticə
fəaliyyət
giriş
variantların heç biri doğru deyil
Sual: Produksion sistemlərdə ““To” qaydası nəyi bildirir (Çəki: 1)
giriş
çıxış
daxil etmə
göndərmə
variantların heç biri doğru deyil
Sual: Süni intellekt nədir? (Çəki: 1)
insan məntiqini maşınlarda tətbiq etmək məqsədi daşıyan riyazi elmdir
informasiya sistemlərini maşınlarada tətbiq edən riyazi elmdir.
informasiya axtarışlarını təmin edən elmdir
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərini öyrənən elmdir
telekommunikasiya vasitələrinin tətbiq edildiyini öyrənən elmdir
Sual: Süni intellekt ilk dəfə neçənci ildə istifadə edilib? (Çəki: 1)
1967
1956
1977
1996

1954
Sual: Süni intellekt kim tərəfindən yaradılıb? (Çəki: 1)
F.Kodd
F.Maxlup
C.Makkarti
Paraels
C.Həyyam
Sual: Süni intellekt düşüncəsinin əsasını təşkil edən sillogizm nəticələr nəzəriyyəsinin 
əsasını kim qoymuşdur? (Çəki: 1)
Volfqanq von Kempelen
Heron
Əl Cəzirə
Aristotel
Parasels
Sual: Roman Llull özünün Ars Maqna adlı məntiqq aparatını neçənci ildə ixtira 
etmişdir? (Çəki: 1)
1876
1275
1586
1783
1439
Sual: Müasir dövrdə süni intellektin əsası harada qoyulmuşdur? (Çəki: 1)
Dartmurt Kollecində 
İngiltərədə 
Almaniyada
Rusiyada
Malayziyada
B
ÖLMƏ
: 0102
Ad
0102
Suallardan
23
Maksimal faiz
23
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: 1950-ci ildə kompyuterdə fikirləşmə qabiliyyəti olması sualına həsr edilmiş 
“Hesablayıcı maşın və ağıl” məqaləsinin müəllifi aşağıdakılardan hansıdır (Çəki: 1)
Dekart

Tyurinq
Nyuell
Şennon
Makkarti
Sual: Başlanğıc meydançası məsələlərin verilmiş ilk göstəricilərinə uyğun gəlir, son 
meydançaya aparıb çıxaran yollar isə məsələnin həllinin mümkün yollarını müəyyən 
edir, maşın proqramlarında belə hərəkət həlledici qaydalarla idarə olunan və hər bir 
alternativ şəraitdə bu və ya digər seçimi həyata keçirməyə imkan verən axtarış 
əməliyyatı yaranır. Bu ifadə aşağıdakı modellərdən hansına aiddir (Çəki: 1)
labirint
təlim
fərziyyə
asosiativ
məntiq
Sual: Psixologiyada ehtimal olunan seçimin modeli daha çox riyazi psixologiya 
sahəsində çalışan mütəxəsisslərin maraq dairəsində olmuşdur, intellektual sistemlər 
sahəsində əsasən məntiqi tibb modelinə üstünlük verilirdi. Bu ifadə aşağıdakı 
modellərdən hansına aiddir (Çəki: 1)
labirint
təlim
fərziyyə
asosiativ
məntiq
Sual: Bu modelə əsasən məsələnin həlli üçün verilmiş göstəricilər bir-biri ilə bağlı 
olmayan cəhətlərin bütövlüyünü əks etdirmirdi, onların arasında başlanğıc şəraitin 
strukturunu formalaşdıran müəyyən münasibətlər mövcuddur, məsələnin həllinin 
axtarışı bu strukturlar arasında əlaqənin qurulmasına və bir şəraitdən digərinə 
keçilməsi yollarının quraşdırılmasına gətirib çıxardır. Bu ifadə aşağıdakı modellərdən 
hansına aiddir (Çəki: 1)
labirint
təlim
fərziyyə
asosiativ
məntiq
Sual: İnsan psixologiyasında məsələlərin həllində istifadə edilir, bu modelə əsasən 
insana hər hansı bir məsələnin öyrədilməsi ehtimal xarakteri daşıyan assesiativ 
əlaqənin formalaşması prosesində baş verir. Bu ifadə aşağıdakı modellərdən hansına 
aiddir (Çəki: 1)
 labirint
təlim
fərziyyə
asosiativ
məntiq

Sual: ............– süni ağlı yaratmağı qarşısına məqsəd qoyan, insan beyninin 
psixofizioloji fəaliyyətinin süni sistemlərin köməyi ilə modelləşdirilməsidir.Cümləni 
tamamlayın. (Çəki: 1)
psixoloji
neyroinformatika
bionik
proqram-praqmatik
neyrofizioloji
Sual: ......... hesablayıcı maşınların köməyi ilə insanın təfəkkür fəaliyyətini deyil, onun 
nəticəsini istehsal etməyə imkan verən aparat-proqram vasitələrinin yaradılmasıdır. 
Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)
psixoloji
neyroinformatika
bionik
praqmatik
neyrofizioloji
Sual: Mürəkkəb obyektlərin daha sadə obyektlərə dekompozisiya əməliyyatı və onlar 
arasında əlaqənin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu ifadə biliklərin hansı xüsusiyyətinə 
aiddir (Çəki: 1)
daxili interpretasiyalıq
strukturluluq
 bağlılıq
fəallıq
faktoqrafik
Sual: Fakt, hadisə, proses və onlar arasında səbəb-nəticə münasibətlərinə nəzərən 
qanunauyğunluqlar yaradılır. Bu ifadə biliklərin hansı xüsusiyyətinə aiddir (Çəki: 1)
daxili interpretasiyalıq
strukturluluq
bağlılıq
fəallıq
faktoqrafik
Sual: ..........biliklər – onları anlayışlar dəsti və onların qarşılıqlı əlaqəsi kimi də 
interpretasiya etmək olar. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)
anlayışlı 
konstruktiv
prosedur
faktoqrafik
interpretasiyalı

Sual: ............biliklər – bu, müxtəlif obyektlərin hissələrinin strukturu və qarşılıqlı 
əlaqəsi haqqında biliklərdir. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)
anlayışlı 
konstruktiv
prosedur
faktoqrafik
interpretasiyalı
Sual: .........biliklər – bu, müxtəlif məsələlərin həllinin metod, alqoritm və proqramlar 
məcmusudur. Cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)
anlayışlı 
konstruktiv
prosedur
faktoqrafik
 interpretasiyalı
Sual: ........ biliklər – bu, obyekt, hadisə və onların elementlərinin kəmiyyət və 
keyfiyyət xarakteristikaları haqqında informasiya və biliklərin mövcudluğudur. Cümləni 
tamamlayın. (Çəki: 1)
anlayışlı
 konstruktiv
prosedur
faktoqrafik
interpretasiyalı
Sual: Süni intellekt sistemlərində biliklərin təqdim olunmasının əsas universal 
modellərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çəki: 1)
semantik şəbəkələr
konstruktiv sistemlər
freymlər
produksion sistemlər
məntiqi modellər
Sual: Adresat nədir (Çəki: 1)
fəaliyyətin nəticəsindən istifadə edən şəxs
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs
fəaliyyətdə olan və bu fəaliyyəti hərəkətə gətirən şəxs
fəaliyyətdən kənar şəxs
variantların heç biri doğru deyil
Sual: “Şərt – Əməl” tipli qaydalara əsaslanan sistemlər biliklərin təqdim olunma 
modellərinin hansı tipinə aiddir (Çəki: 1)
semantik şəbəkələr
konstruktiv sistemlər
reymlər

produksion sistemlər
məntiqi modellər
Sual: Biliklərin daxili interpretasiyalıq xüsusiyyətinə aşağıdakılardan hansı aiddir 
(Çəki: 1)
Sistemdə informasiyadan başqa bilikləri saxlamaqla onlardan aktiv istifadəyə 
kömək edən informasiya strukturları da iştirak etməlidir.
Mürəkkəb obyektlərin daha sadə obyektlərə dekompozisiya əməliyyatı və onlar 
arasında əlaqənin yaradılması nəzərdə tutulur.
Fakt, hadisə, proses və onlar arasında səbəb-nəticə münasibətlərinə nəzərən 
qanunauyğunluqlar yaradılır.
Biliklər informasiyanın istifadəsinə, müəyyən məsələlərin həlli zamanı 
informasiya proseslərinin idarə edilməsi imkanına yönəlməlidir.
variantların heç biri doğru deyil
Sual: Biliklərin strukturluluq xüsusiyyətinə ağağıdakılardan hansı aiddir (Çəki: 1)
Sistemdə informasiyadan başqa bilikləri saxlamaqla onlardan aktiv istifadəyə 
kömək edən informasiya strukturları da iştirak etməlidir.
Mürəkkəb obyektlərin daha sadə obyektlərə dekompozisiya əməliyyatı və onlar 
arasında əlaqənin yaradılması nəzərdə tutulur.
Fakt, hadisə, proses və onlar arasında səbəb-nəticə münasibətlərinə nəzərən 
qanunauyğunluqlar yaradılır.
Biliklər informasiyanın istifadəsinə, müəyyən məsələlərin həlli zamanı 
informasiya proseslərinin idarə edilməsi imkanına yönəlməlidir.
variantların heç biri doğru deyil
Sual: Biliklərin bağlılıq xüsusiyyətinə aşağıdakılardan hansı aiddir (Çəki: 1)
Sistemdə informasiyadan başqa bilikləri saxlamaqla onlardan aktiv istifadəyə 
kömək edən informasiya strukturları da iştirak etməlidir.
Mürəkkəb obyektlərin daha sadə obyektlərə dekompozisiya əməliyyatı və onlar 
arasında əlaqənin yaradılması nəzərdə tutulur.
Fakt, hadisə, proses və onlar arasında səbəb-nəticə münasibətlərinə nəzərən 
qanunauyğunluqlar yaradılır.
Biliklər informasiyanın istifadəsinə, müəyyən məsələlərin həlli zamanı 
informasiya proseslərinin idarə edilməsi imkanına yönəlməlidir.
variantların heç biri doğru deyil
Sual: Biliklərin fəallıq xüsusiyyətinə aşağıdakılardan hansı aiddir (Çəki: 1)
Sistemdə informasiyadan başqa bilikləri saxlamaqla onlardan aktiv istifadəyə 
kömək edən informasiya strukturları da iştirak etməlidir.
Mürəkkəb obyektlərin daha sadə obyektlərə dekompozisiya əməliyyatı və onlar 
arasında əlaqənin yaradılması nəzərdə tutulur.
Fakt, hadisə, proses və onlar arasında səbəb-nəticə münasibətlərinə nəzərən 
qanunauyğunluqlar yaradılır.
Biliklər informasiyanın istifadəsinə, müəyyən məsələlərin həlli zamanı 
informasiya proseslərinin idarə edilməsi imkanına yönəlməlidir.
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Ars Maqna aparatı nə məqsədlə yaradılmışdır ? (Çəki: 1)
müsəlmanları xristianlaşdırmaq məqsədilə
süni intellekti inkişaf etdirmək məqsədilə
intellektin maşınlarda tətbiqini təkmilləşdirmək məqsədilə
heç biri
insan intellektindən daha güclü bir intellektin yaradılması məqsədilə
Sual: Süni intellektin əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)
insan intellektindən daha güclü bir intellektin yaradılması
intellektin maşın tərəfindən dəqiq simulasiya edilməsi
məntiq nəzəriyəsinin inkişaf etdirilməsi
müxtəlif çətin hesablamaların və digər tapşırıqların həyata keçirilməsi
optimizasiyanın tətbiq edilməsi
Sual: C.Makkerti süni intellekti işlədərkən necə adlandırırdı? (Çəki: 1)
güclü intellekt
məntiq nəzəriyyəsi
maşınları intellektual etmək elmi və mühəndisliyi
insanın sahib olduğu ən dəyərli mülkiyyət
intellektin maşın tərəfindən dəqiq simulasiya edilməsi
B
ÖLMƏ
: 0201
Ad
0201
Suallardan
15
Maksimal faiz
15
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Süni neyron şəbəkələrin zəif cəhətlərinə aid deyil (Çəki: 1)
öyrənmə
kodlaşdırma
hesablama sürəti
biliyin əldə edilməsi
variantların hamısı
Sual: GA,təkamül hesablamaların zəif cəhətlərinə aiddir (Çəki: 1)
interpretasiya olunma, "Qara qutu" kimi təsvir olunma
kodlaşdırma, hesablama sürəti
öyrənmə
biliyin əldə edilməsi 
variantların heç biri doğru deyil

Sual: Süni neyron şəbəkələrin güclü cəhətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil 
(Çəki: 1)
Adaptasiya
Əyrilərin approkimasiyası
Ümumiləşmə qabliyyəti
İnterpretasiya olunma
Approksimasiya qabliyyəti
Sual: EC – termini nəyi bildirir (Çəki: 1)
qeyri-səlis çoxluq
süni neyron şəbəkələr
təkamül hesablamaları
qeyri – səlis məntiq
variantların heç biri
Sual: Kibernetikanın əsasını kim qoymuşdu? (Çəki: 1)
Y.Şumpeter
F.Maxlup
N.Viper
E.Toffler
D.Bell
Sual: Kibernetika nəyi öyrənir? (Çəki: 1)
əlaqə və idarəetmə modelleri
texniki-iqtisadi əlaqələri
texnoloji prosesləri
telekommunikasiya vasitələrini
bilik iqtisadiyyatını
Sual: Hansı obyektin sistem halında öyrənilməsinə daxil deyil? (Çəki: 1)
hadisələrin,predmetlərin real əlaqələrinin aşkara çıxarılması
hadisələrin real ümumiliyinin,ümumi keyfiyyətinin aşkara çıxarılması
hadisələr sisteminin hərtərəfli öyrənilməsi
hadisələrə təsir edən bir çox amillərin mühüm əlaqələrinin müəyyən edilməsi
hadisələrin bütövlükdə tədqiq edilməsi
Sual: Kibernetikanın əsas qanunlarından biridir? (Çəki: 1)
zəruri rəngarənglik
sistemli bilik
məqsədli bilik
təşkilati zərurilik
iqtisadi əlaqə

Sual: Kibernetika neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)
2
4
3
5
6
Sual: Biri nəzəri kibernetikaya daxil olan nəzəriyyə deyil: (Çəki: 1)
mürəkkəb sistemlərin idarəolunması nəzəriyyəsi
təsadüfi proseslər nəzəriyyəsi
oyunlar nəzəriyyəsi
statistik həllər nəzəriyyəsi
iqtisadi nəzəriyyə
Sual: Kibernetik dildə sistem dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
qarşılıqlı əlaqəli dəyişənlərin,elementlərin,blokların məcmusu
linqvistik vasitələr məcmusu
iqtisadi əlaqələr məcmusu
metodoloji vasitələr kompleksi
texniki-təşkilati sistemlər çoxluğu
Sual: Kibernetikanın əsas tədqiqat obyekti nədir? (Çəki: 1)
kibernetik sistem
iqtisadi sistem
bilik sistemi
proqram təminatı
texniki proqram toplusu
Sual: Kibernetik sistemin neçə növü vardır? (Çəki: 1)
5
7
2
3
4
Sual: Kibernetika sistemində neçə proses baş verir? (Çəki: 1)
2
5
6
3
7
Sual: Kibernetik sistemin neçə elementi mövcuddur? (Çəki: 1)
7

4
5
3
6
B
ÖLMƏ
: 0202
Ad
0202
Suallardan
20
Maksimal faiz
20
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: SC-in tərkib hissələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çəki: 1)
qeyri-səlis-məntiq
neyron şəbəkələr
ehtimallı mühakimə
genetik alqoritmlər
xaos nəzəriyyəsi
Sual: Qeyri-səlis çoxluqların zəif cəhətlərinə aiddir (Çəki: 1)
interpretasiya olunma, "Qara qutu" kimi təsvir olunma
kodlaşdırma
hesablama sürəti
biliyin əldə edilməsi, öyrənmə
variantların heç biri doğru deyil
Sual: Qeyri-səlis çoxluqların zəif cəhətlərinə aid deyil (Çəki: 1)
interpretasiya olunma
kodlaşdırma
hesablama sürəti
"Qara qutu" kimi təsvir olunma
variantların hamısı
Sual: Süni neyron şəbəkələrin zəif cəhətlərinə aiddir (Çəki: 1)
interpretasiya olunma, "Qara qutu" kimi təsvir olunma
kodlaşdırma
hesablama sürəti
biliyin əldə edilməsi, öyrənmə
variantların heç biri doğru deyil
Sual: GA,təkamül hesablamaların zəif cəhətlərinə aid deyil (Çəki: 1)
interpretasiya olunma

"Qara qutu" kimi təsvir olunma
öyrənmə
biliyin əldə edilməsi 
variantların hamısı
Sual: Qeyri-səlis çoxluqların güclü cəhətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil (Çəki: 
1)
Həqiqətə uyğunluq
Məntiqi çıxarış
Adaptasiya
İnterpretasiya olunma
Modelləşdirmə
Sual: Təkamül hesablamalarını güclü cəhətlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir (Çəki: 
1)
Səhvlərə tolerantlıq
Approksimasiya qabliyyəti
Hesablama effektivliyi
Həqiqətə uyğunluq
Əyrilərin approkimasiyası
Sual: Genetik alqoritmlərin güclü cəhətlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir (Çəki: 1)
Səhvlərə tolerantlıq
Approksimasiya qabliyyəti
Qlobal optimallaşdırma
Həqiqətə uyğunluq
Əyrilərin approkimasiyası
Sual: Kibernetik sistemin hansı elementləri vardır? (Çəki: 1)
əsas,əks əlaqə,məhdudiyyət
əsas,əks əlaqə,giriş,cıxış
əks əlaqə,məhdudiyyət,giriş,çıxış,proses
giriş,çıxış,proses
giriş,çıxış,məhdudiyyət
Sual: Kibernetik sistmdə baş verən proseslər: (Çəki: 1)
əsas,əks rabitə,məhdudiyyət
əsas,məhdudiyyət
məhdudiyyət,əks rabitə
əsas,əks əlaqə,məhdudiyyət
əsas,əks əlaqə
Sual: Kibernetik sistemin növləri hansıladır? (Çəki: 1)
proqramlı,adoptiv

texniki,nəzəri
teşkilati,proqramlı
adoptiv,texniki,nəzəri
hamısı
Sual: Dəyişənlər-... cümləni tamamlayın. (Çəki: 1)
sistemin elementi deyil
öz məzmununa görə real obyektə bərabərdir
məzmununa görə real obyektə bərabər olmayıb bu obyektin hər hansı hissəsidir
kəmiyyət baxımından dəyişkəndir
məzmununa görə real obyektə bərabər olub bu obyektin hər hansı hissəsidir
Sual: Kibernetik sistemin əks etdiyi proseslərə daxil deyil? (Çəki: 1)
bu sistemlə qarşılıqlı əlaqədə olan sistemləri özündə birləşdirir
informasiyaları qəbul edir
informasiyaları yaddaşda saxlayır
informasiyaları emal edir
informasiyalarla mübadilə aparır
Sual: Kibernetikanın xalq təsərrüfatı sahəsində ən mühüm vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
müəssisələrin idarə olunmasının avtomatlaşdırılmış sistemini yaratmaq
oxuya bilən avtomatların yaradılması
diqanostik qurğuların işlənib hazırlanması
obrazların tanınması
texniki proseslərin və fiziki eksperimentlərin halını xarakterizə edən situasiyaların 
təhlili
Sual: Texniki kibernetikanın məşğul olduğu problemlərə aid deyil: (Çəki: 1)
oxuya bilən avtomatların yaradılması
texniki proseslərin və fiziki eksperimentlərin halını xarakterizə edən situasiyaların 
təhlili
obyektlərin identifikasiyası
diqanostik qurğuların işlənib hazırlanması
idarəetmə sistemlərinin aparatının və metodlarının işlənib hazırlanması
Sual: Nəzəri kibernetikaya aiddir: (Çəki: 1)
ixtiyari təbiətli idarəetmə sistemlərinin aparatının və metodlarının işlənib 
hazırlanması
obrazların tanınması
idarəetmə aparatlarının yaradılması
texniki proseslərin və fiziki eksperimentlərin halını xarakterizə edən situasiyaların 
təhlili
avtomatlaşdırılmış diqanostik qurğuların işlənib hazırlanması

Sual: Kibernetika hansı sahələrə ayrılır? (Çəki: 1)
iqtisadi,metedoloji
nəzəri,texniki,tətbiqi
nəzəri,texniki
nəzəri,təşkilatı,tətbiqi
nəzəri,texniki,təşkilati
Sual: Zəruri rəngarənglik qanununa görə: (Çəki: 1)
hər bir sistemin effektli idarə olunması yalnız o halda mümkündür ki,idarə edən 
sistemin rəngarəngliyi idarə olunan sistemin rəngarəngliyindən böyük olsun
hər bir sistemin effektli idarə olunması yalnız o halda mümkündür ki,idarə edən 
sistemin rəngarəngliyi idarə olunan sistemin rəngarəngliyindən kiçik olsun
hər bir sistemin effektli idarə olunması yalnız o halda mümkündür ki,idarə edən 
sistemin rəngarəngliyi idarə olunan sistemin rəngarəngliyinə bərabər olsun
sistemin rəngarəngliyi artdıqca informaliyalar da müvafiq sürətdə çoxalsın
sistemin rəngarəngliyi artdıqca informasiyalar uyğun olaraq azalsın
Sual: Dərketmə formaları içərisində mühüm yer tutur? (Çəki: 1)
sistemli bilik
qərar qəbuletmə
iqtisadi bilik
sistem spesifikliyi
mütəq ideyanın olması
Sual: İqtisadi sistemləri tədqiq edən zaman ən başlıca məsələlər deyil? (Çəki: 1)
ünsürlərin sistemə çevrilməsinə səbəb olan determinantları aşkara çıxarmaq
qarşılıqlı əlaqədə olan sistemlərin vəhdətliyinin təmin olunması
ünsürlərin keyfiyyətcə fərqli cəhətlərinin ayrılması
sistemlərin strukturunun,fəaliyyət göstərməsinin qanunauyğunluqlarının 
öyrənilməsi
sistem münasibətlərinin düzgün dərk edilməsi
B
ÖLMƏ
: 0301
Ad
0301
Suallardan
3
Maksimal faiz
3
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Qeyri-müəyyən bə qeyri səlis qərarların ciddi riyazi təsvirinə imkan verən, “qeyri 
– səlis çoxluqlar ” nəzəriyyəsinin banisi kimdir (Çəki: 1)
Tyurinq
Nyuell

Şennon
L.Zadə
Makkarti
Sual: Qeyri səlis çoxluqların tərifi hansı funksiyanın köməyilə verilir (Çəki: 1)
«çıxış»
«giriş»
«asılılıq»
mənsubiyyət»
«məqsəd»
Sual: Qеyri-səlis çохluğun iki х və y еlеmеntləri аrаsındа R münаsibətinin оlmаsını 
göstərmək üçün neçə yаzılışdаn istifаdə еdilir (Çəki: 1)
2
4
3
5
6
B
ÖLMƏ
: 0302
Ad
0302
Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: . ........... Х univеrsаl çохluğundаn götürülmüş х еlеmеntlərinin və оnlаrа uyğun 
mənsubiyyət funksiyаlаrının nizаmlаnmış cütlükləri dеyilir. Cümləni tamamlayın 
(Çəki: 1)
qеyri–səlis məntiq
qеyri–səlis nəzəriyyə
qеyri–səlis çохluq
qеyri–səlis sistem
qеyri–səlis funksiya
Sual: Əgər istənilən х
Х üçün хаrаktеristik funksiyаsının qiyməti sıfır оlаrsа, belə 
çохluğа nə deyilir (Çəki: 1)
bоş çохluq
univеrsаl çохluq
qеyri- səlis çохluğunun dаşıyıcısı
nоrmаl qеyri-səlis çохluq
çохluğunun kеçid nöqtələri

Sual: Iхtiyаrı х
Х üçün хаrаktеristik funksiyаsının qiyməti оlаrsа, belə çохluğа nə 
deyilir (Çəki: 1)
bоş çохluq
univеrsаl çохluq
qеyri- səlis çохluğunun dаşıyıcısı
nоrmаl qеyri-səlis çохluq
çохluğunun kеçid nöqtələri 
Sual: А qеyri–səlis çохluğunun mənsubiyyət funksiyаsı оlаrsа, belə çохluğа nə deyilir 
(Çəki: 1)
bоş çохluq
univеrsаl çохluq
qеyri- səlis çохluğunun dаşıyıcısı
nоrmаl qеyri-səlis çохluq
çохluğunun kеçid nöqtələri

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə