B axiş Testlər /1805#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1805#01#Y15#01#500Yüklə 6.68 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/3
tarix20.06.2017
ölçüsü6.68 Mb.
  1   2   3

B

AXIŞ

Testlər

/1805#01#Y15#01#500/Baxış

T

EST

: 1805#01#Y15#01#500

Test


1805#01#Y15#01#500

Fənn


1805 - İqtisadi sistemlərin sintezi

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

501

Keçid balı170,34 (34 %)

Suallardan

501

Bölmələr


12

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101 

Ad

0101 Suallardan

58

Maksimal faiz58

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

5 %


Sual: Kibernetika sözünə ilk dəfə hansı qədim mütəfəkkirin əsərlərində rast gəlinir: (Çəki: 1)

Demokrit


Pifaqor

Platon


Sokrat

Aristotel

Sual: Müasir kibernetika elminin formalaşması hansı alimin adı ilə bağlıdır? (Çəki: 1)

Keyus


Marşall

A.Smit


N.Viner

Leontyev


Sual: İqtisadi kibernetika iqtisadi sistemlərdə iderəetmə proseslərinin öyrənilməsində hansı dərketmə instrumentarisindən istifadə edir? (Çəki: 1)

A) fiziki modelləşdirmə 

B) qrafiki modelləşdirmə

C) riyazi modelləşdirmə

D) məntiqi modelləşdirmə

E) struktur modelləşdirmə

Sual: Kibernetik yanaşmanın əsas fərqləndirici xüsusiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

Onun əsas dərketmə vasitəsinin məntiqi-riyazi modelləşdirmə olması;

Onun digər elmlərlə əlaqəli olması;

Onun digər elmlərlə əlaqəli olmaması;

Qərar qəbul edən subyektin mövcud olması;

Qərar qəbul edən subyektin mövcud olmaması;

Sual: Kibernetik yanaşma baxımından idarəetmənin substratını nə təşkil edir? (Çəki: 1)

real obyektlər

enerji

informasiyasubyektlər

modellər


Sual: İqtisadi sistemin riyazi modelinin parametrlərinin ekzogen və endogen parametrlərə bölgüsü hansı faktorlarla bağlıdır? (Çəki: 1)

Onların determinik və ya stoxastik olması ilə;

Onların statik və ya dinamik olması ilə;

Onların real iqtisadi sistemə nə dərəcədə adekvat olması ilə;

Onların qiymətlərinin məlum və ya məchul xarakterli olması ilə;

Onların sadə və ya mürəkkəb olması ilə;

Sual: Aşağıdakı əməliyyatlardan hansıları modelləşdirmə prosesinin mərhələlərinə aiddir? 1. İqtisadi sistemin idarə edilməsi məsələsinin qoyuluşu və idarəetmənin 

məqsədinin müəyyən edilməsi; 2. Qoyulmuş məsələnin riyazi modelinin qurulması; 3. Modelin həllinin tapılması; 4. Alınmış həllin yoxlanılması, dəqiqləşdirilməsi və 

optimal idarəetmə strategiyasının qurulması; (Çəki: 1)

1,2 və 3


2,3 və 4

1, 3 və 41 və 4

1,2,3 və 4

Sual: Hansı əlamətə görə iqtisadi sistemin riyazi modeli statik model və ya dinamik model hesab edilir? (Çəki: 1)

Zaman faktoruna görə;

Riyazi aparatın xarakterinə görə;

İqtisadi sistemin dekompozisiya səviyyəsinə görə;

Adekvatlıq dərəcəsinə görə;

Mürəkkəblik dərəcəsinə görə;

Sual: Hansı əlamətə görə iqtisadi sistemin riyazi modeli determinik və stoxastik modelə aid edilir? (Çəki: 1)

Zaman faktoruna görə;

Parametrlərin qiymətlərinin dəqiqlik səviyyəsinə görə;

Riyazi aparatın xarakterinə görə;

Mürəkkəblik dərəcəsinə görə;

Adekvatlıq dərəcəsinə görə;

Sual: Hansı halda iqtisadi-kibernetik sistemin iqtisadi-riyazi modeli tamamilə tam ədədli modellərə aid edilir? (Çəki: 1)

Modellərə daxil olan parametrlərin sayı tam ədəd olmalıdır;

Modellərə daxil olan ekzogen parametrlər hökmən tam ədədli qiymətlərə malik olmalıdır;

Modelə daxil olan endogen parametrlər hökmən tam ədədli qiymətlərə malik olmalıdır;

Modelə daxil olan ekzogen parametrlərdən heç olmasa biri tam ədədli qiymətə malik olmalıdır;

Modelə daxil olan endogen parametrlərdən heç olmasa biri tam ədədli qiymətə malik olmalıdır;

Sual: Hansı halda iqtisadi-kibernetik sistemin iqtisadi-riyazi modeli kəsr-xətti model hesab edilir? (Çəki: 1)

Modeldə iştirak edən məlum kəmiyyətlərdən heç olmasa biri kəsr ədəd olmalıdır;

Modelin məqsəd funksiyası hökmən kəsr-xətti funksiya olmalıdır;

Modelin məchul kəmiyyətlərinin hamısı kəsr qiymətlər almalıdır;

Modelin məlum kəmiyyətlərinin hamısı hökmən kəsr ədədlər olmalıdır;

Modeldə ekzogen parametrlərlə endogen parametrlərin fərqi 2-yə bərabər olmalıdır;

Sual: İqtisadi sistemin iqtisadi-riyazi modellərinin makro və mikro modellərə ayrılışı hansı əlamətə görə aparılır? (Çəki: 1)

Modellərin ekzogen parametrlərinin sayına görə;

Modellərin endogen parametrlərinin sayına görə;

Modellərin ölçülərinə görə;

Modellərin adekvatlıq dərəcəsinə görə;

Modellərin həll üsullarının sayına görə;

Sual: Elementlərin yığımı(çoxluğu) həmişə sistemdirmi? (Çəki: 1)

Bəli


Bəli, əgər bu elementlərin sayı kifayər qədər çoxdursa;

Bəli, əgər bu elementlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəlidirsə;

Bəli, əgər bu çoxluq qabarıq çoxluqdursa;

Bəli, əgər bu çoxluq vahid tam kimi nəzərdən keçirilirsə və həmin çoxluqda əvvəlcədən qeyd edilmiş münasibət ödənirsə;

Sual: Hansı sistemlərə böyük sistemlər deyilir? (Çəki: 1)

Əgər sistemin tərkibində daha sadə alt sistemlər ayrılmadan onu tədqiq etmək praktik cəhətdən mümkün deyilsə, onda belə sistem böyük sistem olur;

Əgər sistemə çoxsaylı elementlər daxildirsə, onda belə sistem böyük sistem olur;

Əgər sistemi öyrənmək üçün hökmən texniki vasitələrdən istifadə edilməlidirsə, onda belə sistem böyük sistem olur;

Əgər sistem ətraf mühitlə əlaqələrə malikdirsə, onda belə sistem böyük sistem olur;

Əgər sistem ətraf mühitlə əlaqələrə malik deyilsə, onda belə sistem böyük sistem olur;

Sual: Böyük sistemin nisbətən sadə alt sistemlərə parçalanması necə adlanır? (Çəki: 1)

deduksiya;

dekompozisiya;

destrukturizasiya;

deformasiya;

degenerasiya;

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)

Sistem yalnız material təbiətli obyektlərdən təşkil edilməlidir;

Sistem yalnız ideal (abstrakt) təbiətli obyektlərdən təşkil edilməlidir;

Sistem həm material, həm də ideal (abstrakt) obyektlərdən təşkil edilə bilər;

Sistem yalnız material təbiətli obyektlərdən təşkil edilməlidir, lakin ona həm də müşahidəçi daxil olmalıdır;

Sistem yalnız ideal (abstrakt) təbiətli obyektlərdən təşkil edilməlidir, lakin ona həm də müşahidəçi daxil olmalıdır;

Sual: Dinamik sistemin əsas fərqləndirici cəhəti hansıdır? (Çəki: 1)

Onlar giriş və çıxışlara malik deyillər;

Onlar giriş və çıxışlara malik olmaq xassəsinə malikdirlər;

Onların girişləri var, çıxışları isə yoxdur;

Onların çıxışları var, girişləri isə yoxdur;

Onlar müşahidəçinin təsiri altında daima dəyişikliyə uğrayırlar;

Sual: Hansı sistemə qapalı sistem deyilir? (Çəki: 1)

Girişləri olan, çıxışlari isə olmayan sistemə;

Girişləri olmayan, çıxışlari isə olan sistemə;

Girişləri və çıxışlari olmayan sistemə; 

Bir giriş və bir çıxışi olan sistemə;

Müşahidəçinin iştirak etmədiyi sistemə;

Sual: İqtisadi-kibernetik sistemlərin emercentlik xassəsi dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)


Onun ətraf mühitlə əlaqələrinin olması;

Onun əks əlaqə kanalına malik olması;

Onun bu sistemi formalaşdıran elementlərin heç birində olmayan xassələrə malik olması;

Onun bu sistemi formalaşdıran elementlərin hər birində olan xassələrə malik olması;

Onun əks əlaqə kanalına malik olmaması;

Sual: İqtisadi-kibernetik sistemlərin digər kibernetik sistemlərdən əsas fərqləndirici xüsusiyyəti: (Çəki: 1)

Bu sistemlərin böyük sistem olmasıdır

Bu sistemlərin mürəkkəb sistem olmasıdır

Bu sistemlərdə idarəetmə, qərarın qəbul edilməsi və nəzarət funksiyalarını icra edən insanın mühüm element kimi iştirak etməsidir 

Bu sistemlərin ətraf mühitin təsirlərindən tam qorunmuş qapalı sistem olmasıdır 

Bu sistemlərin ətraf mühitin təsirlərindən qismən qorunmuş açıq sistem olmasıdır.

Sual: İqtisadi sistemlərin təhlilində “qara qutu” prinsipi dedikdə: (Çəki: 1)

Bu sistemin daxili strukturunun öyrənilməsi, ətraf mühitlə əlaqələrinə isə baxılmaması başa düşülür;

Bu sistemin girişlərinin öyrənilməsi, çıxışlarının isə nəzərdən keçirilməməsi başa düşülür;

Bu sistemin çıxışlarının öyrənilməsi, girişlərinin isə nəzərdən keçirilməməsi başa düşülür;

Bu sistemin girişlərinin və çıxışlarının öyrənilməsi, onun daxili strukturunun isə nəzərdən keçirilməməsi başa düşülür;

Bu sistemin riyazi modelinin həll üsulunun olmaması başa düşülür;

Sual: İqtisadi sistemlərin öyrənilməsində makro və mikro yanaşmanın əsas fərqli xüsusiyyəti nədədir? (Çəki: 1)

Onun “qara qutu” kimi yalnız giriş və çıxışlar baxımından, ya da daxili struktur baxımından öyrənilməsində;

Onun böyük sistem kimi və ya kiçik sistem kimi öyrənilməsində

Onun mürəkkəb sistem kimi və ya sadə sistem kimi öyrənilməsində;

Onun determinik sistem kimi, ya da stoxastik sistem kimi öyrənilməsində;

Onun statik sistem kimi, ya da dinamik sistem kimi öyrənilməsində

Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Sistemin idarə edilməsi dedikdə: (Çəki: 1)

Dəyişkən ətraf mühit şəraitində onun məqsədəuyğun fəaliyyətinin təmin edilməsi başa düşülür 

Onun elementləri arasında birbaşa əlaqələrin təmin edilməsi başa düşülür

Onun elementləri arasında əks əlaqələrin təmin edilməsi başa düşülür

Onun ətraf mühitlə əlaqələrinin yaradılması başa düşülür

Onun ətraf mühitlə əlaqələrinin tam qırılması başa düşülür

Sual: Sistemin təşkil edilməsi dedikdə: (Çəki: 1)

Onun strukturu başa düşülür

Onun strukturu və fəaliyyəti qaydası başa düşülür

Onun fəaliyyəti qaydası başa düşülür

Onun ətraf mühitlə əlaqələrinin qurulması başa düşülür

Onun ətraf mühitlə əlaqələrinin tam qırılması başa düşülür

Sual: İdarəetmə prosesinin neçə mərhələsini fərqləndirmək olur? (Çəki: 1)

İdarəetmə prosesini mərhələlərə bölmək mümkün deyil

İdarəetmə prosesinin 2 mərhələsini fərqləndirmək mümkündür

İdarəetmə prosesinin 3 mərhələsini fərqləndirmək mümkündür

İdarəetmə prosesinin mərhələlərinin sayı müşahidəçinin iradəsindən asılıdır

İdarəetmə prosesinin mərhələlərinin sayı modelləşdirmə prosesinin mərhələlərinin sayına bərabərdir

Sual: Aşağıdakı əməliyyatlardan hansı idarəetmə prosesinin birinci mərhələsi hesab olunur? (Çəki: 1)

İqtisadi sistemin elementlərinin sayının müəyyən edilməsi

İqtisadi sistemdə əlaqələrin sayının müəyyən edilməsi

İqtisadi sistemin tələb edilən davranışını müəyyən edən idarəetmə proqramının tərtib edilməsi

İqtisadi sistemin tələb edilən davranışını müəyyən edən idarəetmə proqramının reallaşdırılması

İqtisadi sistem üçün ətraf mühitin müəyyən edilməsi

Sual: Aşağıdakı əməliyyatlardan hansı idarəetmə prosesinin ikinci mərhələsi hesab olunur? (Çəki: 1)

İqtisadi sistemin elementlərinin sayının müəyyən edilməsi

İqtisadi sistemdə əlaqələrin sayının müəyyən edilməsi

İqtisadi sistemin tələb edilən davranışını müəyyən edən idarəetmə proqramının tərtib edilməsi

İqtisadi sistemin tələb edilən davranışını müəyyən edən idarəetmə proqramının reallaşdırılması

İqtisadi sistem üçün ətraf mühitin müəyyən edilməsi

Sual: İdarəetmə sistemi dedikdə: (Çəki: 1)

İdarəetmə funksiyaları icra edən sistem başa düşülür

İdarəetmədə insanın iştirak etdiyi sistem başa düşülür

İdarəetmədə modelləşdirmədən istifadə olunan sistem başa düşülür

İdarəetmədə insanın iştirak etmədiyi sistem başa düşülür

İdarəetmədə modelləşdirmədən istifadə olunmayan sistem başa düşülür

Sual: İdarəetmə sistemlərində daxili informasiya axınları dedikdə: 1. Birbaşa əlaqə kanalı ilə verilən informasiya başa düşülür 2. Əks əlaqə kanalı vasitəsi ilə verilən 

informasiya başa düşülür 3. Xarici mühitlə əlaqə kanalı ilə verilən informasiya başa düşülür (Çəki: 1)

yalnız 1


yalnız 2

yalnız 3


1 və 2 

2 və 3


Sual: Optimal idarəetmə dedikdə: (Çəki: 1)

Sistemin qarşısına qoyulan məhdudiyyətləri ödəyən və idarəetmənin məqsəd funksiyasına ekstrimal qiymət verən idarəetmə başa düşülür

Sistemin elementlərinin optimal qarşılıqlı əlaqələrini təmin edən idarəetmə başa düşülür

Sistemin ətraf mühitlə optimal əlaqəsini təmin edən idarəetmə başa düşülür

İdarəedici sistemlə idarə olunan obyektin optimal birbaşa əlaqəsini təmin edən idarəetmə başa düşülür

İdarəedici sistemlə idarə olunan obyektin optimal əks əlaqəsini təmin edən idarəetmə başa düşülür

Sual: Kibernetik yanaşma baxımından birbaşa əlaqə dedikdə (Çəki: 1)

Elementin ətraf mühitlə əlaqəsi başa düşülür

Elementin müxtəlif girişləri arasındakı əlaqə başa düşülür

Elementin müxtəlif çıxışları arasındakı əlaqə başa düşülür

Bir elementin çıxışı ilə digər elementin girişi arasındakı əlaqə başa düşülür

Eyni bir elementin çıxışı və girişi arasındakı əlaqə başa düşülür 

Sual: Kibernetik yanaşma baxımından əks əlaqə dedikdə (Çəki: 1)

Elementin ətraf mühitlə əlaqəsi başa düşülür

Elementin müxtəlif girişləri arasındakı əlaqə başa düşülür

Elementin müxtəlif çıxışları arasındakı əlaqə başa düşülür

Bir elementin çıxışı ilə digər elementin girişi arasındakı əlaqə başa düşülür

Eyni bir elementin çıxışı və girişi arasındakı əlaqə başa düşülür

Sual: Əks əlaqənin hansı növləri vardır? 1. müsbət əks əlaqə 2. hasil əks əlaqə 3. mənfi əks əlaqə 4. bölünmüş əks əlaqə (Çəki: 1)

1 və 2


2 və 3

3 və 4


1 və 3

2 və 4


Sual: Sistemin strukturunu nə müəyyən edir? (Çəki: 1)

Bu sistemi formalaşdıran elementlərin tərkibi;

Bu sistemi formalaşdıran elementlərin birləşdirilmə qaydası;

Bu sistemi formalaşdıran elementlərin tərkibi və onların birləşdirilmə qaydası;

Bu sistemin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələrinin xarakteri;

Bu sistemin giriş və çıxış kanallarının intensivliyi;

Sual: İdarəetmə sistemin bloklarının-idarəedici sistemin və idarə olunan obyektin qarsılıqlı əlaqələrinin xarakterindən asılı olaraq idarəetmənin hansı tiplərini 

fərqləndirmək olar? (Çəki: 1)

Ciddi idarəetmə, proqramlı idarəetmə, təminatlı idarəetmə, məqsədli idarəetmə

Ciddi idarəetmə, proqramlı idarəetmə, izləmə, paralel idarəetmə

Ciddi idarəetmə, proqramlı idarəetmə, adaptasiyalı idarəetmə, təminatlı idarəetmə

Ciddi idarəetmə, proqramlı idarəetmə, izləmə, adaptasiyalı idarəetmə

Proqramlı idarəetmə, izləmə, paralel idarəetmə, adaptasiyalı idarəetmə

Sual: İdarəetmənin tiplərinin differensiasiyasının əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)

Əks əlaqə kanalının mövcudluğu

Birbaşa əlaqə kanalının mövcudluğu

İdarəetmədə insanın iştirakı

İdarəetmənin ierarxik quruluşda olması

İdarəetmə proqramının idarəetmədə oynadığı rol

Sual: İdarəetmənin hansı tipində idarəetmə proqramı əvvəlcədən tərtib edilmir? 1. Ciddi idarəetmə 2. Proqramlı idarəetmə 3. İzləmə (Çəki: 1)

1

2

31 və 2

2 və 3


Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1)

“Qara qutu” prinsipi

“Zəruri müxtəliflik qanunu”

Enerjinin saxlanması qanunu

Böyük ədədlər qanunu

Emercentlik prinsipi

Sual: Monoierarxik sistem dedikdə elə sistem başa duşülür ki, burada: (Çəki: 1)

Əks əlaqə mövcud olur

İnformasiya həm üfuqi, həm də şaquli istiqamətdə hərəkət edə bilər

İnformasiya yalnız şaquli istiqamətdə hərəkət edir

İnformasiya yalnız üfuqi istiqamətdə hərəkət edir

İnformasiyanın hərəkəti müşahidə edilmir

Sual: Polierarxik sistem dedikdə elə sistem başa duşülür ki, burada: (Çəki: 1)

Əks əlaqə mövcud olurİnformasiya həm üfuqi, həm də şaquli istiqamətdə hərəkət edə bilər

İnformasiya yalnız şaquli istiqamətdə hərəkət edir

İnformasiya yalnız üfuqi istiqamətdə hərəkət edir

İnformasiyanın hərəkəti müşahidə edilmir

Sual: Sistemin bir vəziyyətdən digərinə keşid qaydasına ......... deyilir. (Çəki: 1)

 operand


operator

obraz


 model

sintez


Sual: Sistemin bir vəziyyətdən digərinə transformasiyası zamanı dəyişikliyə uğrayan kəmiyyətin ilkin vəziyyəti ...... adlanır. (Çəki: 1)

operand


 operator

 obraz


model

sintez


Sual: Sistemin bir vəziyyətdən digərinə transformasiyası zamanı dəyişikliyə uğrayan kəmiyyətin son vəziyyəti ...... adlanır. (Çəki: 1)

operand


operator

 obraz


model

sintez


Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)

Sistemin transformasiyası prosesində operatorlar operandların təsiri nəticəsində obrazlara çevrilirlər.

Sistemin transformasiyası prosesində obrazlar operandların təsiri nəticəsində operatorlara çevrilirlər.

Sistemin transformasiyası prosesində operandlar operatorların təsiri nəticəsində obrazlara çevrilirlər.

Sistemin transformasiyası prosesində obrazlar operatorlarn təsiri nəticəsində operandlarıa çevrilirlər.

Sistemin transformasiyası prosesində operandlar obrazların təsiri nəticəsində operatorlara çevrilirlər.

Sual: İqtisadi sistemin sərbəstlik dərəcəsinin sayı 2-yə bərabərdir.Əgər sistemin dəyişənlərinin sayı 20-yə bərabərdirsə, onda bu dəyişənlər arasındakı əlaqə 

tənliklərinin sayı neçəyə bərabərdir? (Çəki: 1)

 40

 10


 22

 18


 400

Sual: İqtisadi sistemin sərbəstlik dərəcəsinin sayı 5-ə bərabərdir. Əgər sistemin dəyişənlərinin sayı 20-ə bərabərdirsə, onda bu dəyişənlər arasındakı əlaqə 

tənliklərinin sayı neçəyə bərabərdir? (Çəki: 1)

 15


 25

 5

 20 4

Sual: İqtisadi sistemin sərbəstlik dərəcəsinin sayı 0-a bərabərdir. Əgər bu sistemin 30 dəyişənlə xarakterizə olunursa, onda bu dəyişənlər arasındakı əlaqə 

tənliklərinin sayı neçəyə bərabər olacaqdır? (Çəki: 1)

10

2030

0

5Sual: İqtisadi sistemin sərbəstlik dərəcəsinin sayı 3-ə bərabərdir.Əgər bu sistemin dəyişənləri arasındakı əlaqə tənliklərinin sayı 22-yə bərabərdirsə, onda sistem 

neçə dəyişənə malikdir? (Çəki: 1)

 19

 25


 66

 22


 3

Sual: İqtisadi sistemin sərbəstlik dərəcəsinin sayı 4-ə bərabərdir.Əgər bu sistemin dəyişənləri arasındakı əlaqə tənliklərinin sayı 20-yə bərabərdirsə, onda sistem 

neçə dəyişənə malikdir? (Çəki: 1)

5

8016

24

20Sual: İqtisadi sistemin dəyişənlərinin sayı 27-yə bərabərdir. Hansı halda bu sistem 6 sərbəstlik dərəcəsinə malik olacaqdır? (Çəki: 1)

Əgər dəyişənlər arasındakı əlaqə tənliklərinin sayı 33-ə bərabərdirsə

Əgər dəyişənlər arasındakı əlaqə tənliklərinin sayı 21-ə bərabərdirsə

Əgər dəyişənlər arasındakı əlaqə tənliklərinin sayı 164-ə bərabərdirsə

Əgər dəyişənlər arasındakı əlaqə tənliklərinin sayı 27-ə bərabərdirsə

Əgər dəyişənlər arasındakı əlaqə tənliklərinin sayı 6-a bərabərdirsə

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur: (Çəki: 1)

Sistemin hərəkəti dedikdə onun fəzadakı vəziyyətinin dəyişməsi başa düşülür.Sistemin hərəkəti dedikdə onun vəziyyətinin dəyişməsinin müəyyən ardıcıllığı başa düşülür.

Sistemin hərəkəti dedikdə onun girişlərinin dəyişməsi başa düşülür.

Sistemin hərəkəti dedikdə onun çıxışlarının dəyişməsi başa düşülür.

Sistemin hərəkəti dedikdə onun xarici mühitlə əlaqələrinin intensivliyi başadüşülür.

Sual: Eynilikli transformasiyanı hansı tip transformasiyanın xüsusi halı hesab etmək olar? 1. qapalı transformasiya 2. birqiymətli birqiymətli 3. birqiymətli olmayan 

transformasiya (Çəki: 1)

1 və 22 və 33

2

Sual: Aşağıdakı transformasiyanın tipini müəyyən edin. (Çəki: 1)birtərəfli birqiymətli transformasiya

qarşılıqlı birqiymətli transformasiya

birqiymətli olmayan transformasiya

qapalı transformasiya

eynitipli transformasiya

Sual: Aşağıdakı transformasiyanın tipini müəyyən edin: (Çəki: 1)

qarşılıqlı-birqiymətli transformasiya

 birtərəfli-birqiymətli transformasiya

birqiymətli olmayan transformasiya

qapalı transformasiya

eynilikli transformasiya

Sual: Aşağıdakı transformasiyanın tipini müəyyən edin: (Çəki: 1)

qarşılıqlı-birqiymətli transformasiya

birtərəfli-birqiymətli transformasiya

birqiymətli olmayan transformasiya

qapalı transformasiya

eynilikli transformasiya

Sual: Aşağıdakı transformasiyanın tipini müəyyən edin: (Çəki: 1)

qarşılıqlı-birqiymətli transformasiya

birtərəfli-birqiymətli transformasiya

birqiymətli olmayan transformasiya

qapalı transformasiya

eynilikli transformasiya

Sual: Aşağıdakı transformasiyanın tipini müəyyən edin: (Çəki: 1)

qarşılıqlı-birqiymətli transformasiya

birtərəfli-birqiymətli transformasiya

eynilikli transformasiya

birqiymətli olmayan transformasiya

qapalı transformasiya

B

ÖLMƏ

: 0102

Ad

0102Suallardan

46

Maksimal faiz46

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

5 %


Sual: Kibernetika elminin predmeti ilə bağlı düzgün cavabı müəyyən edin: 1) Kibernetika mürəkkəb dinamik sistemlərdə idarəetmə proseslərini öyrənir. 2) Kibernetika 

mürəkkəb dinamik sistemlərin strukturunu öyrənir. 3) Kibernetika təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqələrini öyrənir. (Çəki: 1)

1 və 2

2 və 3


1

2

3Sual: “Kibernetikanın ideyalarının ümumiliyi” dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

Canlı və cansız aləmin müxtəlif sistemlərində idarəetmə proseslərinin eyni qanunauyğunluqlara tabe olması;

Canlı və cansız aləmin müxtəlif sistemlərinin tərkibinə eyni obyektlərin daxil olması;

Canlı və cansız aləmin müxtəlif sistemlərinin tərkibinə müxtəlif obyektlərin daxil olması;

Canlı və cansız aləmin müxtəlif sistemlərində eyni əlaqələrin müşahidə edilməsi;

Canlı və cansız aləmin müxtəlif sistemlərində fərqli əlaqələrin müşahidə edilməsi;

Sual: İqtisadi kibernetiknin öyrənmə metoduna nə daxildir? 1. İqtisadi sistemlərin analizi 2. İqtisadi sistemlərin sintezi 3. İqtisadi sistemlərin diaqnostikası 4. İqtisadi 

sistemlərin profilaktikası (Çəki: 1)

1 və 3

2 və 4


3 və 4

1 və 4


1 və 2

Sual: Kibernetik yanaşmanın əsas instrumentarisi kimi qəbul edilən iqtisadi-riyazi modellərin hansı parametrləri ekzogen parametrlər adlanır? (Çəki: 1)

İqtisadi sistem üzrə baxılan idarəetmə məsələsinin məlum parametrləri;

İqtisadi sistem üzrə baxılan idarəetmə məsələsinin həlli nəticəsində qiymətləri müəyyən edilən parametrləri;

İqtisadi sistemin ətraf mühitə təsirini əks etdirən parametrlər;

Ətraf mühitin iqtisadi sistemə təsirini əks etdirən parametrlər;

Verilmiş idarəetmə məsələsi çərçıvəsində qarşılıqlı əlaqədə olmayan parametrlər;

Sual: Kibernetik yanaşmanın əsas instrumentarisi kimi qəbul edilən iqtisadi-riyazi modellərin hansı parametrləri endogen parametrlər adlanır? (Çəki: 1)

İqtisadi sistem üzrə baxılan idarəetmə məsələsinin məlum parametrləri;

İqtisadi sistem üzrə baxılan idarəetmə məsələsinin həlli nəticəsində qiymətləri müəyyən edilən parametrləri;

İqtisadi sistemin ətraf mühitə təsirini əks etdirən parametrlər;

Ətraf mühitin iqtisadi sistemə təsirini əks etdirən parametrlər;

Verilmiş idarəetmə məsələsi çərçıvəsində qarşılıqlı əlaqədə olmayan parametrlər;

Sual: İqtisadi sistemlərin riyazi modellərinin yüksək adekvatlığının əsas göstəricisi hansıdır? (Çəki: 1)

Onların iqtisadi sistemlərdə tədqiq edilən idarəetmə proseslərini kifayət qədər dolğun və tam əks etdirməsi;

Onların iqtisadi sistemlərin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələrinin kifayət qədər dolğun və tam əks etdirməsi;

Onların ətraf mühitin iqtisadi sistemlərə göstərdiyi təsirin kifayət qədər dolğun və tam əks etdirməsi;

Onların həll metodlarının mövcud olması;

Onların şərtlərinin ziddiyyətli olmaması;

Sual: İqtisadi sistemin idarə edilməsi məsələsinin həllinin qarşısına qoyulan tələblər baxımından iqtisadi-riyazi modellər hansı qruplara aid edilir? 1) Dinamik 

modellər; 2) Optimallaşdırma modelləri; 3) Balans modelləri; 4) Statik modellər; 5) İmitasiya modelləri; (Çəki: 1)

1,2 və 3


2,3 və 4

 3, 4 və 5

2,3 və 5

1,2 və 5


Sual: İqtisadi kibernetikanın dərketmə instrumentarisi olan iqtisadi-riyazi modellərin qurulması qarşısına qoyulan əsas tələblər hansılardır? (Çəki: 1)

Modelin ekzogen parametrlərin sayının endogen parametrlərin sayından çox olması və həll üsulunun mövcud olması;

Modelin ekzogen parametrlərin sayının endogen parametrlərin sayından az olması və həll üsulunun mövcud olması;

Modelin öyrənilən idarəetmə prosesinə kifayət qədər adekvat olması və onun riyazi aparatının kifayət qədər sadə olması;

Modelin endogen parametrlərinin tam ədədi qiymətlərə malik olması və zamandan asılı olması;

Modelin endogen parametrlərinin kəsr qiymətlərə malik olması və zamandan asılı olmaması;

Sual: Əgər iqtisadi sistemin riyazi modeli onun abstrakt təsviridirsə, onda: (Çəki: 1)

Sistemin ehtimallı xarakter daşıyan xüsusiyyətləri modelə daxil edilir, determinik xarakterli xüsusiyyətlərinə isə baxılmır;

Sistemin idarəetmənin məqsədi baxımından mühim əhəmiyyət kəsb edilən xüsusiyyətləri modelə daxil edilir, az əhəmiyyət daşıyan xüsusiyyətlərinə isə baxılmır;

Sistemin determinik xarakterli xüsusiyyətləri modelə daxil edilir, stoxastik xüsusiyyətlərinə isə baxılmır;

Sistemin statik xarakterli xüsusiyyətləri modelə daxil edilir, dinamik xarakterli xüsusiyyətlərinə isə baxılmır;

Sistemin dinamik xarakterli xüsusiyyətləri modelə daxil edilir, statik xarakterli xüsusiyyətlərinə isə baxılmır;

Sual: İqtisadi kibernetik sistemlərin idarə edilməsi prosesində xətti optimallaşdırma modellərinə üstünlüyün verilməsi onunla əlaqədardır ki: (Çəki: 1)

Bu modellərdə endogen parametrlərin sayı azdır;

Bu modellərdə endogen parametrlərin sayı çoxdur;

Bu modellərin universal həll metodu mövcuddur;

Bu modellərin həll üsulları endogen parametrlərin sayından asılıdır;

Bu modellərin həll üsulları ekzogen parametrlərin sayından asılıdır;

Sual: Aşağıdakılardan hansılarını iqtisadi-kibernetik sistemlərin iqtisadi-riyazi modellərinin yazılış formalarına aid etmək olar? 1) Vektor yazılış forması; 2) Matris 

yazılış forması; 3) Modelin cəm işarələrinin köməyi ilə yazılışı; 4) İnteqral-diferensial yazılış forması; 5) Statistik yazılış forması; (Çəki: 1)

1,2 və 5

1,2 və 4


1,2 və 3

2,3 və 4


3,4 və 5

Sual: Fərz edək ki, elementlərin M çoxluğu verilmişdir. Hansı halda bu çoxluq sistem adlandırılacaqdır? (Çəki: 1)

Əgər bu çoxluqda əvvəlcədən qeyd edilmiş R münasibəti ödənirsə;

Əgər bu çoxluqda hər hansı bir ixtiyari R münasibəti ödənirsə;

Əgər bu çoxluğun elementləri arasında əvvəlcədən qeyd edilmiş R münasibəti ödənmirsə;

Əgər bu çoxluğun elementləri xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqəlidirsə;

Əgər bu çoxluğun elementləri xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqədə deyilsə;

Sual: Sistemin ayrılışı üçün aşağıdakılardan hansıların mövcudluğu zəruridir? 1. Müəyyən yığım şəklində birləşdirilmiş çoxsaylı elementlərdən ibarət obyekt. 2. 

Tədqiqat subyekti-müşahidəçi. 3. Müşahidəçinin obyektə münasibətini və baxılan elementlərin seçilməsini müəyyən edən məsələlər. 4. Obyektlə qarşılıqlı əlaqədə 

olan ətraf mühit. 5. Obyekti xarakterizə edən model və onun həll alqoritmi. (Çəki: 1)

1,2 və 3


2,3 və 4

3,4 və 5


1,3 və 5

2,3 və 5


Sual: Sistemin girişinə verilən təriflərdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)

Girişlər vasitəsi ilə müəyyən zaman momentlərində ətraf mühitdən sistemə əşyalar, enerji və ya informasiya daxil olur;

Girişlər vasitəsi ilə müəyyən zaman momentlərində sistemdən ətraf mühitə əşyalar, enerji və ya informasiya ötürülür;

Girişlər vasitəsi ilə sistemin elementləri bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olurlar;

Girişlər vasitəsi ilə müşahidəçi sistemi nəzarətdə saxlayır;

Girişlər vasitəsi ilə sistem müşahidəçinin qəbul etdiyi qərarların doğruluğunu yoxlayır;

Sual: Sistemin çıxışına verilən təriflərdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)

Çıxışlar vasitəsi ilə müəyyən zaman momentlərində ətraf mühitdən sistemə əşyalar, enerji və ya informasiya daxil olur;

Çıxışlar vasitəsi ilə sistemin elementləri bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olurlar;

Çıxışlar vasitəsi ilə müşahidəçi sistemi nəzarətdə saxlayır;

Çıxışlar vasitəsi ilə müəyyən zaman momentlərində sistemdə olan əşyaların, enerjinin və ya informasiyanın çevrilməsi proseslərinin nəticələri ətraf mühitə daxil 

olur;


Çıxışlar vasitəsi ilə sistem müşahidəçinin qəbul etdiyi qərarların doğruluğunu yoxlayır;

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)

Girişlər vasitəsi ilə sistem ətraf mühitin təsirinə məruz qalır, çıxışlar vasitəsi ilə isə müşahidəçi ilə əlaqə yaradır;

Girişlər vasitəsi ilə sistem ətraf mühitin təsirinə məruz qalır, çıxışlar vasitəsi ilə isə ətraf mühitə təsir göstərir;

Girişlər vasitəsi ilə sistem ətraf mühitə təsir göstərir, çıxışlar vasitəsi ilə isə ətraf mühitin təsirinə məruz qalır;

Girişlər vasitəsi ilə sistem müşahidəçi ilə əlaqə yaradır, çıxışlar vasitəsi ilə isə model eksperimentləri aparılır;

Girişlər vasitəsi ilə sistemin elementləri arasında birbaşa əlaqələr, çıxışlar vasitəsi ilə isə əks əlaqələr yaradılır;

Sual: Dinamik sistemlərin kəsilməz və diskret sistemlərə ayrılışı hansa əlamətə görə aparılır? (Çəki: 1)

Sistemdə elementlərin sayına görə;

Sistemin daxilində alt sistemlərin ayrılışının mümkünlüyünə görə;

Sistemdə girişlərin çıxışlara çevrilməsində müşahdəçinin iştirakına görə;

Sistemdə girişlərin çıxışlara çevrilməsi prosesinin zamana görə fasiləsiz və ya diskret xarakter daşımasına görə;

Sistemin girişlərinin zamandan asılı olması, çıxışlarının isə asılı olmamasına görə;

Sual: Sistemə 3 element daxildir. Bu elemenlər arasındakı əlaqələrin 2 vəziyyəti mümkündür. Sistemdə mümkün əlaqələrin sayı neçəyə bərabər olacaqdır? (Çəki: 1)

6

4

6446

18

Sual: Əgər konkret sistemə “universal sistemin” nisbətən fərdi hissəsi kimi baxsaq, onda bu sistem üçün “ətraf mühit” rolunu nə oynayacaqdır? (Çəki: 1)Həmin sistemin hüdudları xaricində yerləşən və onunla qarşılıqlı əlaqədə olan hər şey;

Həmin sistemin hüdudları xaricində yerləşən və onunla qarşılıqlı əlaqədə olmayan hər şey;

Həmin sistemə daxil olan, lakin onun bəzi elementləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmayan alt sistemlər;

Həmin sistemə daxil olan, lakin onun heç bir elemeni ilə qarşılıqlı əlaqədə olmayan alt sistemlər;

Həmin sistem üzrə idarəetmə qərarını qəbul edən müşahidəçi;

Sual: Sistemin sərbəstlik dərəcələrinin sayı dedikdə: (Çəki: 1)

Onun dəyişənlərinin sayı ilə bu dəyişənlər arasındakı əlaqə tənliklərinin sayı arasındakı fərq başa düşülür;

Onun fərqli vəziyyətlərinin sayı başa düşülür;

Onun giriş kanallarının sayı başa düşülür; 

Onun çıxış kanallarının sayı başa düşülür;

Onun giriş kanallarının sayı ilə çıxış kanallarının sayı arasındakı fərq başa düşülür;

Sual: Sistemə 20 dəyişən daxildir. Bu dəyişənlər arasındakı əlaqələr 15 tənliklə ifadə edilir. Sistemin sərbəstlik dərəcələrinin sayı neçəyə bərabərdir? (Çəki: 1)

35

5

30045

320


Sual: Hansı halda sistem 2 sərbəstlik dərəcəsinə malik olacaqdır? (Çəki: 1)

Əgər sistemin 1 giriş və 1 çıxış kanal varsa;

Əgər sistemə daxil olan dəyişənlərin sayı bu dəyişənlər arasındakı əlaqə tənliklərinin sayından 2 dəfə çoxdursa;

Əgər sistemə daxil olan dəyişənlərin sayı bu dəyişənlər arasındakı əlaqə tənliklərinin sayından 2 dəfə azdırsa;

Əgər sistemə daxil olan dəyişənlərin sayı bu dəyişənlər arasındakı əlaqə tənliklərinin sayından 2 vahid çoxdursa;

Əgər sistemə daxil olan dəyişənlərin sayı bu dəyişənlər arasındakı əlaqə tənliklərinin sayından 2 vahid azdırsa;Sual: Sistemə n sayda dəyişən daxildir və bu dəyişənlər arasında əlaqə tənliklərinin sayı r-ə bərabərdir. Sistemin sərbəstlik dərəcələrinin sayı aşağıdakı ifadələrdən 

hansı ilə müəyyən ediləcəkdir? (Çəki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Aşağıdakı əməliyyatlardan hansılarını idarəetmə prosesinin mərhələləri hesab etmək olar? 1. İqtisadi sistemin strukturunun müəyyən edilməsi 2. İqtisadi sistem 

üçün ətraf mühitin seçilməsi 3. İqtisadi sistemin tələb edilən davranışını müəyyən edən idarəetmə proqramının tərtib edilməsi 4. İqtisadi sistemin tələb edilən 

davranışını müəyyən edən idarəetmə proqramının reallaşdırılması (Çəki: 1)

1 və 2

2 və 3


3 və 4

1 və 3


2 və 4

Sual: Sistemin tələb edilən davranışının təmin edilməsi hansı yolla təmin edilə bilər? 1. Onun X girişlərinin idarə edilməsi yolu ilə 2. Onun girişlərdən asılı olmayan Q 

vəziyyəti koordinatlarının idarə edilməsi yolu ilə 3. Onun Y çıxışlarının idarə edilməsi yolu ilə (Çəki: 1)

yalnız 1


yalnız 2

yalnız 3


1 və ya 2 

1 və ya 3

Sual: Aşağıdakılardan hansıları idarəetmə sisteminin bloklarına aiddir 1. İdarə olunan obyekt 2. İqtisadi riyazi model 3. İdarəedici sistem 4. Müşahidəçi (Çəki: 1)

1 və 2


1 və 3

2 və 3


3 və 4

2 və 4


Sual: Səmərəli təşkil edilmiş idarəedici sistemdə informasiyanın “sıxılması” dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

İnformasiyanın bir hissəsi t zaman momentində, digər hissəsi isə (t+1) zaman momentində ötürülür

İnformasiyanın bir hissəsi yuxarı səviyyəyə, digər hissəsi isə aşağı səviyyəyə ötürülür

İnformasiyanın bir hissəsi müvafiq səviyyə tərəfindən “udulur” və yuxarı səviyyəyə ötürülmür

İnformasiyanın bir hissəsi yuxarı səviyyəyə, digər hissəsi isə ətraf mühitə ötürülür

İnformasiyanın bir hissəsi aşağı səviyyəyə, digər hissəsi isə ətraf mühitə ötürülür

Sual: Çoxsəviyyəli idarəetmənin hər bir səviyyəsinin sərbəstliyinin əsas göstəricisi nə hesab olunur? (Çəki: 1)

Onun elementləri arasındakı əlaqələrin sayı nə qədər az olarsa, səviyyənin sərbəstliyi bir o qədər çox olar

Onun elementləri arasındakı əlaqələrin sayı nə qədər çox olarsa, səviyyənin sərbəstliyi bir o qədər çox olar

Səviyyə özündə nə qədər çox informasiya saxlayaraq, yuxarı səviyyəyə ötürmürsə, onda onun sərbəstliyi bir o qədər çox olar

Səviyyə nə qədər az informasiyanı özündə saxlayaraq, yuxarı səviyyəyə ötürmürsə, onda onun sərbəstliyi bir o qədər çox olar

Səviyyənin digər səviyyələrlə informasiya əlaqələri nə qədər çox olarsa, onun sərbəstliliyi bir o qədər çox olar

Sual: Aşağıdakılardan hansıları idarəetmənin optimallaşdırılmasının zəruri şərtləri hesab olunur? 1. Sistemin ilkin elementinin seçilməsi 2. Sistemin idarə edilməsi 

məqsədinin seçilməsi və optimallıq kriteriyası şəklində formalaşdırılması 3. Sistemin strukturunun müəyyən edilməsi 4. İdarəetmənin kokret şərtləri ilə müəyyən 

olunan məhduriyyətlərin uçotu (Çəki: 1)

1 və 2


2 və 3

3 və 4


1 və 3

2 və 4


Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Fərz edək ki, idarəedici sistemin informasiya gücü M-dir. İdarə olunan obyektin müxtəlifliklərinin sayı isə N-dir. Sistemin optimal idarə edilməsi məsələsini həll 

etmək üçün aşağıdakı şərtlərdən hansı ödənməlidir? (Çəki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: İqtisadi sistemin analizi dedikdə (Çəki: 1)

Sistemin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələrinin aşkar edilməsi başa düşülür

Sistemin müşahidəçi ilə qarşılıqlı əlaqələrinin aşkar edilməsi başa düşülür

Sistemin elementlərə ayrılışı və onlar arasındakı əlaqələrin təyin edilməsi başa düşülür

Tələb edilən xassələrə malik və ya bu xassələrə mümkün qədər yaxın xassələrə malik sistemin qurulması başa düşülür

Sistemin böyük sistem kimi öyrənilməsi başa düşülür


Sual: İqtisadi sistemin sintezi dedikdə: (Çəki: 1)

Sistemin ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqələrinin aşkar edilməsi başa düşülür

Sistemin müşahidəçi ilə qarşılıqlı əlaqələrinin aşkar edilməsi başa düşülür

Sistemin elementlərə ayrılışı və onlar arasındakı əlaqələrin təyin edilməsi başa düşülür

Tələb edilən xassələrə malik və ya bu xassələrə mümkün qədər yaxın xassələrə malik sistemin qurulması başa düşülür

Sistemin böyük sistem kimi öyrənilməsi başa düşülür

Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı iqtisadi informasiya üçün xarakterik sayılmır? (Çəki: 1)

Onun məzmununun təsvir formasından asılı olmaması

Qeyri-additivlik xassəsi 

Qeyri-kommutativlik xassəsi

Qeyri-assosiativlik xassəsi

Qeyri-həqiqilik xassəsi

Sual: Aşağıdakı transformasiyanın tipini müəyyən edin: (Çəki: 1)

eynilikli transformasiya

qapalı transformasiya

birtərəfli birqiymətli transformasiya

qarşılıqlı-birqiymıtli transformasiya

birqiymətli olmayan transformasiya

Sual: Aşağıdakı transformasiyanın tipini müəyyən edin: (Çəki: 1)

birqirmətli olmayan transformasiya

birtərəfli birqiymətli transformasiya

qarşılıqlı-birqiymətli transformasiya

eynilikli transformasiya

qapalı transformasiya

Sual: Aşağıdakı transformasiyanın tipini müəyyən edin: (Çəki: 1)

qarşılıqlı-birqiymətli transformasiya

birtərəfli-birqiymətli transformasiya

birqiymətli olmayan transformasiya

 qapalı transformasiya

eynilikli transformasiya

Sual: Aşağıdakı transformasiyanın tipini müəyyən edin: (Çəki: 1)

qarşılıqlı-birqiymətli transformasiya 

birtərəfli-birqiymətli transformasiya

birqiymətli olmayan transformasiya

qapalı transformasiya

eynilikli transformasiyaSual: [Yeni sual] (Çəki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1)

β=5


β=95

β=0,9


β=1,1

β= -5


Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1)

β=0,75


β=5

β= -5


β=35

β=1,33


Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1)


[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1)

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]

[yeni cavab]


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə