B axiş Testlər /2702#01#Y15#01qiyabi/kəsir/Baxış t est : 2702#01#Y15#01 qiyabiYüklə 3.01 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/5
tarix13.06.2017
ölçüsü3.01 Mb.
  1   2   3   4   5

B

AXIŞ

Testlər

/2702#01#Y15#01qiyabi/kəsir/Baxış

T

EST

: 2702#01#Y15#01

QIYABI

/

KƏSIR

Test


2702#01#Y15#01qiyabi/kəsir

Fənn


2702 - Fəlsəfə

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Fəlsəfə ..

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı160 (32 %)

Suallardan

500

Bölmələr


27

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101

Ad

0101Suallardan

21

Maksimal faiz21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: İlk dəfə olaraq “Filosof” terminini kim işlətmişdir: (Çəki: 1)

Pifaqor


Platon;

Parmenid;

Protaqor;

Aristotel?

Sual: Fəlsəfənin predmetini təşkil edir: (Çəki: 1)

Təbiət;


Insanın psixik həyatı;

Bütöv bir tam kimi dünya

Cəmiyyət;

Iqtisadi sistem.

Sual: Bunlardan hansı fəlsəfənin predmetinə daxildir (Çəki: 1)

biliyin gercəkliyə münasibəti məsələsi

biliyin riyazi əsaslandırılması

biliyin eksperimental təsdiqi;

elmi nəzəriyyənin qurulması metodları

mürrəkkəb sistemlərin idarə edilməsi

Sual: Fəlsəfənin meydana gəlməsi üçün zəruri mərhələ (Çəki: 1)

əkinçiliyin meydana çıxması;

vaxtı hesablama sisteminin yaradılması

vaxtı hesablama sisteminin yaradılması qədim demokratiya nümunələrinin 

meydana çıxması;

əqli əməyin fiziki əməkdən ayrılmasıdır

dövlətin yaranması

Sual: İlk fəlsəfi təlimlər: (Çəki: 1)

miflərin nizamsız yığım idi;

dünya haqqında astronomik təsəvvürlərdən ibarət idi

bədii əsərlər idi;

dünya haqqında mifik təsəvvürlərin rasionallaşmasının nəticəsi idi;

konkret- elmi nəzəriyyələrdən ibarət idi;

Sual: Qədim filosoflar ilk növbədə hansı suallar üzərində düşünürdülər (Çəki: 1)

diferensial anlayışı üzərində;

şifahi xalq ədəbiyyatı üzərində;

dünyanın mənşəyi və mahiyyəti üzərində;

Günəş sisteminin mənşəyi barədə;

Dünyanın tək Allah tərəfindən heçdən yaradılması barədə;

Sual: Dünyagörüşünün tarixi formalarına (Çəki: 1)

mifologiya və elmi;

din və incəsənət;

mifologiya və din

əxlaq və siyasət

fəlsəfə və hüquq aiddi

Sual: M.Haydeggerin fikrincə dil: (Çəki: 1)

fəlsəfi mətnlərdir

informasiyanın kodlaşdırma sistemidir.

Varlığın evidir.dünya cavabıdır.

kommunikasiya vasitəsidir.

Sual: Noosferanın təşkilinin ali elementi hansıdır? (Çəki: 1)

Tarixi amillər

Təbii sərvətlər

Hüquqi vasitələr

insan zəkası və cəmiyyət

canlı aləm

Sual: Qeyri-şüurinin psixi motivlərini kim kəşf etmişdir? (Çəki: 1)

K.Marks


Hegel

Nitşse


Freyd

Kant


Sual: Hansı Filosof "Futuroloq"terminini işlətmişdir? (Çəki: 1)

O.Toffer


S.Xantinqton

A.Toynbi


Z.Bzejinski

İ.Kant


Sual: Biliyin nisbiliyinin rolunun artırılması necə artırılır? (Çəki: 1)

Relyativizm

ehkamçılıq

emprizm


formalizm

tatalizm


Sual: A.Şopenhauer, F.Nitşse, Diltey,S.Kerqeqor kimi filosofları hansı cəhət 

birləşdirir? (Çəki: 1)

Rasionalizm nümayəndələridir.

Ekzistensializm nümayəndələridirlər.

Neokantçılığı təmsil edirlər

İrrasionalizmi təmsil edirlər

Marksizm nümayəndələridirlər.

Sual: "Dünya iradi və təsəvvür kimi" əsərin müəllifi kimdir? (Çəki: 1)

S.Kergeqor

F.Nitşse


A.Şopenhauer

M.HaydeggerK.Yaspers

Sual: Fəlsəfə” terminin mənası: (Çəki: 1)

Mühakimə

Rəy


Peşə fəaliyyəti

Hikmətsevərlik

Məntiq

Sual: Fəlsəfə hansı funksiyanı yerinə yetirmir (Çəki: 1)Kommunikativ

Metodoloji

Dünyagörüşü

Aksioloji

Idraki

Sual: Fəlsəfə hansı funksiyaları yerinə yetirir (Çəki: 1)Metodoloji

Dünyagörüşü

Aksioloji

Idraki


Bunların hamısını

Sual: Fəlsəfi problemlər əzəldən və bilavasitə nəyə toxunur: (Çəki: 1)

təbiət hadisələrinə

bütövlükdə obyektiv gerçəkliyə

sosial həyata

insanın taleyi, missiyası və ali ideallarına

dini hadisələrə

Sual: Mədəniyyəti bütöv bir sistem kimi nə öyrənir (Çəki: 1)

konkret elmlər

fəlsəfə


etika

incəsənət

estetika

Sual: Elmin əsaslarına tənqidi yanaşmaq qabiliyyəti nəyin əsasında formalaşa bilər: 

(Çəki: 1)

fəlsəfi təfəkkürün

riyazi təfəkkürün

elmi təfəkkürün

təhsilin humanitarlaşdırılması

 düzgün variant göstərilməmişdirSual: İbtidai təfəkkürün təbiət hadisələrini canlandırmasına nə deyilir (Çəki: 1)

hilozoizm

panteizm

sillogizm

monizm

legizm


B

ÖLMƏ

: 0102

Ad

0102Suallardan

22

Maksimal faiz22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Şopenhauer fəlsəfəsinin başlıca ideyası nədir? (Çəki: 1)

Dünya materiya və Ruhun vəhdətidir

Dünya mənim duyğularımın məcmusudur.

Dünyanın əsası dünya ruhudur.

Təbiət substansiyadır

Dünya iradə və təssəvürdür

Sual: Fəlsəfə dünyanı nəyin köməkliyi ilə izah edir (Çəki: 1)

mifoloji obrazların 

Vəhyin

 IntuisiyanınRasional arqumentləşdirmənin

Riyaziyyatın 

Sual: Fəlsəfi suallara cavab nədə axtarılır (Çəki: 1)

dində


miflərdə

elmi araşdırmalarda

zəkanın dəlil və əqlinəticələrində

ilahi vəhy 

Sual: Fəlsəfənin əsas məsələsi (Çəki: 1)

 şüurun varlığa münasibəti məsələsidir

həqiqətin meyarı məsələsidir 

dünyanın necə yaranması məsələsidir

xeyir və şər məsələləridir

insanın insana münasibəti məsələsidirSual: Fəlsəfə yaranışında nədən qaynaqlanırdı (Çəki: 1)

mifologiyadan

texnologiyadan

dindən


magiyadan

incəsənətdən

Sual: Fəlsəfədə mif necə başa düşülür (Çəki: 1)

əsasını fövqəl-təbii qüvvələrə inam təşkil edən dünyagörüşü kimi

fantastik rəvayət, hekayə kimi

nağıl kimi

ibtidai insan tərəfindən dünyanın bütöv, sinkretik şəkildə dərki kimi

uydurma kimi 

Sual: Dünyanın bu mənzərəsində “təbii olanla” “fövqəl-təbii olan” bir-birindən 

fərqləndirilmir (Çəki: 1)

elmi

 dini


mifoloji

 fəlsəfi


adi-gündəlik 

Sual: Ontologiyanın mərkəzi problemini göstərin (Çəki: 1)

insanın həyatının mənası

dünyanın dərki 

varlığın şüura münasibəti

təfəkkürün qanunlarını öyrənilməsi

ölüm və ölməzlik

Sual: Fəlsəfə tarixində fəlsəfəni ilk səbəblər haqqında təlim kimi ilk dəfə kim təyin 

etmişdir (Çəki: 1)

Epikür


 Seneka

 Arisotel

 Spinoza

Marks


Sual: Fəlsəfənin, xüsusən də ən yeni fəlsəfənin əsas məsələsi təfəkkürün varlığa 

münasibətidir” deyən kim olmuşdur (Çəki: 1)

Platon

Marks


Engels

Kant


Hegel

Sual: Fəlsəfi biliyin nüvəsini təşkil edəcək «birinci» fəlsəfə, Aristoteldən sonra necə 

adlandırılmağa başlandı (Çəki: 1)

 metafizika

fizika


dialektika

didaktika

 məntiq

Sual: Dekara görə, elmi bilik nədən məntiqi nəticə kimi irəli gəlməlidir (Çəki: 1)metafizikadan

fizikadan

 dialektikadan

didaktikadan

məntiqdən

Sual: Yeni dövrdə metafizikaya ilk ciddi zərbəni kim vurdu (Çəki: 1)

 Kant

 Hegel


 Marks

 Spinoza


Engels

Sual: Fəlsəfi təfəkkürün elmi böhrandan çıхara, onun sonrakı inkişafını 

istiqamətləndirə bilməsi faktında fəlsəfənin hansı funksiyası öz ifadəsini tapır (Çəki: 1)

 metodoloji

idraki

dünyagörüşüaksioloji

düzgün variant göstərilməmişdir

Sual: Aristotelə görə, həqiqi varlıq (Çəki: 1)

materiya və formanın vəhdətidir

Allahdır

Zaman və Məkanın vəhdətidir

hərəkət və inkişafdır

materiyadır

Sual: Aristotel təlimində səbəbin hansı formaları var (Çəki: 1)

maddi, formal 

hərəkət, materiya

fəal, qeyri fəal

ideya, forma

sonlu, sonsuz səbəb.Sual: Epikür (Çəki: 1)

atomistika təliminin nümayəndəsidir 

peripatetizmin tərəfdarıdır

panteizmin nümayəndəsidir

idealizmin nümayəndəsidir

ruh fəlsəfəsinin yaradıcısıdır

Sual: Stoisizm əsası kim tərəfindən yaradılmışdı (Çəki: 1)

Zenon 


Platon

Aristotel

Pratoqor

Sokrat


Sual: Skeptisizmin nümayəndəsini göstərin (Çəki: 1)

Pirron


 Pratoqor

Sokrat


Mark Avreliy

Tit Lükertsi Kar

Sual: Mark Tuli Siseron hansı cərəyanın nümayəndəsidir (Çəki: 1)

Eklektizm

Epikürçülük

Stoisizm


Skeptsizm

Realizm


Sual: Platona görə ideyalar aləmini dərk etmək olar (Çəki: 1)

 zəka ilə 

emprik idrak vasitəsilə

hissi idrak ilə

məntiq vasitəsilə

duyğular vasitəsilə

Sual: Platon hansı cərəyanın nümayəndəsidir (Çəki: 1)

Obyektiv idealizm

Subyektiv idealizm 

Materializm

Skeptsizm

aqnostsizmB

ÖLMƏ

: 0201

Ad

0201Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Caynizm cərəyanının banisi kimdir: (Çəki: 1)

Qantama;


Konfutsiy;

Yao-tszi;

Maxavira Vardxamana

Cuan-tszi

Sual: Dao terminin mənası nədir: (Çəki: 1)

Itaət;


Təbii yol

Təlim;


Tərbiyə;

Məna.


Sual: Vedalara görə hansı sosial təbəqə cəmiyyətdə hakim vəziyyətə malikdir: (Çəki: 

1)

Vayişlər;Brahmanlar

Kşatrilər;

Şudralar;

Caynilər;

Sual: Öz dünyagörüşünə görə Platon: (Çəki: 1)

Subyektiv idealistdir;

Materialistdir;

Obyektiv idealistdir

Ateistdir;

Dualistdir

Sual: Atomist təliminin nümayəndəsi kimdir: (Çəki: 1)

Aristotel;

Platon;

Heraklit;Demokrit

Anaksimandr

Sual: Hİnd fəlsəfəsində qeyri -ortodoksal fəlsəfi məktəblər hansılardır: (Çəki: 1)


Buddizm, Niyaya, Yoqa

Caynizm, Sankxaya, Lokayata

Yoqa, Vaşeşika, Mimansa

Caynizm, Buddizm, Lokayata- Çarvak

Vadenta, Sankxaya, Yoqa?

B

ÖLMƏ

: 0202

Ad

0202Suallardan

18

Maksimal faiz18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Buddizmin banisi kimdir: (Çəki: 1)

Konfutsi;

Yao-tszi;

Quatama


Maxavira Vardxamana;

Mo tszi.


Sual: Milet məktəbinin nümayəndələri kimlərdir: (Çəki: 1)

Platon, Heraklit, Demokrit;

Fales, Anaksimandr, Anakcumen

Sokrat, Zenon, Aristotel;

Epikur, Dioqen, Fales;

Protoqor, Pifaqor, Sokrat.

Sual: “Orqanon”, “Metafizika” əsərlərinin müəllifi kimdir: (Çəki: 1)

Platon;


Sokrat;

Bekon;


Hegel;

Aristotel

Sual: “Hər şey axır, hər şey dəyişilir” kəlamı kimə məxsusdur (Çəki: 1)

Platona;


Kanta;

Heraklitə

Hegelə”

Demokritə.Sual: Afinada təsis edilmiş fəlsəfi məktəb “Akademiya” kim tərəfindən yaradılmışdır? 

(Çəki: 1)

Aristotel;

Demokrit;

Platon

Sokrat;


Pifaqor.

Sual: “Özünü dərk et!” aforizmi antik filosoflardan kimə məxsusdur: (Çəki: 1)

Falesə;

Prataqora;Sokrata

Heraklitə;

Platona.

Sual: “İnsan hər bir varlığın ölçüsüdür” kəlamı kimə məxsusdur? (Çəki: 1)

Sokrata;

Kanta;


Marksa;

Protaqora

Platona.

Sual: Aşağıdakılardan hansı Hind fəlsəfəsinin qeyri-ortodoksal məktəbidir: (Çəki: 1)

yoqa;

mimansa;


vedanta;

buddizm


vayşeşika;

Sual: Qədim Çin fəlsəfəsində hadisələrin qanunauyğun gedişi haqqında ideyaları 

hansı məktəb irəli sürmüşdür: (Çəki: 1)

konfusiçilik;

legizm;

daosizm


moizm;

adlar məktəbi;

Sual: “Nirvana” anlayışı hansı cərəyana məxsusdur: (Çəki: 1)

sufizm;


caynizm;

konfusiçilik;

buddizm;

çarvaklar-lokayatlar;Sual: Fərаbinin səciyyəvi cəhətini göstərin (Çəki: 1)

Mötəbər hədislər müəllifidir

Şərqdə Аristоtеlin görкəmli təfsirçisidi

Sufizmin ifrаt qоlunun nümаyəndəsidir

Оrtаdокsаl islаm fəlsəfəsinin nümаyəndəsidir

Bunlаrdаn hеç biri 

Sual: Şərq pеripаtеtizmində «üçlüк sistеminin» tərкib hissələrini göstərin (Çəki: 1)

əql, nəfs və cism 

mаtеriyа ruh və hərəкət

zаmаn, məкаn və vаrlıq

vаrlıq, hеçliк və Tаnrı

substаnsiyа, акsidеnsiyа və ruh

Sual: Ахundоvа görə (Çəki: 1)

təbiət öz-özünün səbəbidir

mаddi dünyа Аllаh tərəfindən yаrаdılmışdır

mаddi və mənəvi birgə yаrаnmışdır

təbiət hаdisələri mаddi substаtdır

təbiət və Хаliq vəhdət təşкil еdir

Sual: Bu əsərlərdən hаnsı Bакıхаnоvа аiddir (Çəki: 1)

Əsrаrül-məlакut

Кəmаlüddövlə məкtublаrı

Mətləül еtiqаd

Sirr gülşəni

Təhsil кitаbı

Sual: Fəna» anlayışı hansı cərəyana məxsusdur (Çəki: 1)

sufizm


caynizm

caynizm


Işrаqiliк

Pеripаtеtizm

Sual: Əl Кindi fəlsəfənin hаnsı növlərini fərqləndirir (Çəki: 1)

еlmi və qеyri еlmi

nəzəri və əməli

dini və еlmi

rаsiоnаl və irrаsiоnаl

hеç biri


Sual: Əl Fərаbi biliyin hаnsı növlərini göstərir (Çəki: 1)

Prакtiкi və nəzəritətbiqi və fundаmеntаl

dini və еlmi

rаsiоnаl və irrаsiоnаl

еzоtеriк və məntiqi

Sual: Fərаbiyə görə rаsiоnаl idrакın hansı formaları mövcuddur (Çəki: 1)

yаddаş, təsəvvür, təхəyyül

qavrayış, təsəvvür, mühakimə

mühakimə, qavrayış, anlayış;

nəzəriyyə, duyğu, təsəvvür

intuisiya, təxəyyülB

ÖLMƏ

: 0301

Ad

0301Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Sufi qnoseologiyasında idrakın hansı mərhələsinə üstünlük verilir: (Çəki: 1)

Hissi və Empirik mərhələ

Rasional və məntiqi təfəkkür

İrrasional və Ezoterik 

Hissi və məntiqi mərhələ

Rasional və Elmi idrak

Sual: Şərq fəlsəfəsində emanasiya nəzəriyyəsi hansı cərəyan üçün səciyyəvidir. 

(Çəki: 1)

İşraqilik

Sufizm


Hürufilik

 Peripatetizm

Panteizm

Sual: Orta əsr fəlsəfəsi hansı problеmlərlə məşğul olurdu: (Çəki: 1)

elm problemləri ilə 

təbiət problemləri ilə 

cəmiyyət problemləri ilə

ruh problemləri ilə 

idrak problemləri ilə

Sual: Orta əsr fəlsəfəsinin səciyyəvi cəhətlərindən biri hansı idi: (Çəki: 1)rasionalizm

kosmosentrizm 

antroposentrizm

ehkamçılıq 

humanizm

Sual: Orta əsr fəlsəfəsinin cərəyanı olan realizm hansı təlim kəsb edirdi: (Çəki: 1)

tək şeylərin real mövcudluğu haqqında təlim

ümumi anlayışların real mövcudluğu haqqında təlim

idrak haqqında təlim

varlıq haqqında təlim

dəyərlər haqqında təlim

Sual: Sufi qnoseologiyasında idrakın aşağıdakı formaları mövcuddur: (Çəki: 1)

rasional idrakın formaları 

Empirik idrak formaları.

Mühazirə, aşkar etmə, və daxili müşahidə

Duyğu, təsəvvür

Mühakimə, əqli nəticə.

Sual: Təsəvvüf nədir? (Çəki: 1)

Xüsusi növ bilikdir.

İdrak mərhələsidir

Sufizm haqqında təlimdir

Nəzəri biliklər sistemidir

Qərbdə Şərq fəlsəfəsi bu adla tanınır

Sual: Orta əsr fəlsəfəsinin səciyyəvi cəhətlərindən biri aşağıdakılardan hansıdır: 

(Çəki: 1)

kosmosentrizm

antroposentrizm

teosentrizm

skeptisizm

aqnostisizm

Sual: Teosentrizmə görə kainatın mərkəzini nə təşkil edir: (Çəki: 1)

Allah


insan 

 təbiət


kosmos

cəmiyyət


Sual: Orta əsrlərdə fəlsəfə nəyə tabe etdirilmişdi: (Çəki: 1)

ilahiyyataelmə

psixologiyaya

etikaya

dövlətə


Sual: Allahın mahiyyəti haqqında dini təlimlər məcmusuna nə deyilir: (Çəki: 1)

teologiya

monadologiya

antroposentrizm

fenomenologiya 

ontologiya

Sual: Sxolastika nədir: (Çəki: 1)

Allahın mahiyyətinin dərkində zəkanın rolunu inkar edən fəlsəfə 

məntiqi-qnoseoloji problemlərin üstünlüyü və öz mücərrədliyi ilə seçilən fəlsəfi 

düşüncə tipi

Allahın mənşəyi haqqında təlim

elmin mənşəyi haqqında təlim 

idrak nəzəriyyəsi

B

ÖLMƏ

: 0302

Ad

0302Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Orta əsrlər Avropada fəlsəfəsində başlıca ideyaların səciyyəsi: (Çəki: 1)

Patristika, Sxolastika, apologetika

antroposentrizm və humanizm ideyaları

peripatetizm, heliosentrizm, stosizm

Panteizm, naturfəlsəfə, skeptsizm.

Nominalizm, realizm və naturfəlsəfə.

Sual: Peripatetizm üçün səciyyəvi olan cavab variantını seçin; (Çəki: 1)

Peripatetizm orta əsrlər Şərq fəlsəfəsində mövcud olan yunan fəlsəfəsi və 

xüsusilə, Aristotel təlimindən qaynaqlanmış cərəyandır;

Aristotel ideyalarına əsaslanaraq ateizmi təbliğ edir.

Sünnə hüquq təlimlərinin eklektikasıdır

mistik dini fəlsəfi cərəyandır

islam şəriəti - Qurani-kərimi antik yunan fəlsəfəsi və Aristotelə müvafiqləşdirməyə 

cəhd etmişdir.Sual: Orta əsr fəlsəfəsində universalilərin şüurdan asılı olmayaraq mövcud olduğunu 

hansı təlim bəyan edirdi: (Çəki: 1)

nominalizm 

realizm 


universalizm

konseptualizm

ehkamçılıq 

Sual: Esxatologiya nədir: (Çəki: 1)

dəyərlər haqqında təlim

varlıq haqqında təlim

dünyanın və insanın son taleyi haqqında təlim

insanın mənşəyi haqqında təlim

cəmiyyətin mənşəyi haqqında təlim

Sual: Dünyanın Allah tərəfindən heçdən yaradıldığını bəyan edən dünyagörüş necə 

adlanır: (Çəki: 1)

kreasionizm

dialektika

dualizm 


monoteizm

monizm


Sual: Aşağıda göstərilən filosoflardan hansı patristikanın görkəmli nümayəndəsi 

olmuşdur: (Çəki: 1)

Kuzanski

Avqustin


Siseron

Platon 


 Aristotel

B

ÖLMƏ

: 0402

Ad

0402Suallardan

22

Maksimal faiz22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: İşraqilik fəlsəfəsinin banisi kimdir: (Çəki: 1)

Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi

Əbülhəsən Bəhmənyar

A.BakıxanovMəhəmməd Hadi

M.F. Axundov

Sual: Azərbaycanda maarifçiliyin əsas nümayəndələri kimlərdir: (Çəki: 1)

A.Bakıxanov, M.F.Axundov

Ə.Hüseynzadə, M.Ə.Rəsulzadə

Ə.Topçubaçov, H.Zərdabi

M.Ə.Sabir, S.Ə.Şirvani

N.Tusi, N.Nərimanov

Sual: Mötəziliк hаnsı cərəyаndаn аyrılmışdır (Çəki: 1)

Qədəriliк

Cəbəriliк

Şаfiliк


Əşəriliк

Əхiliк 


Sual: Mötəzəliyin prinsipləri hаnsıdır: (Çəki: 1)

qədərin dəyişməzliyi, qurаnın əzəli оlmаsı

ədаlət, təкаllаhlılıq, vədə əməl еtməк

qəzаvü qədərin dəyişməzliyi

vicdаn аzаdlığı, ilаhi irаdə

bunlаrın hеç biri

Sual: Кəlаm nədir: (Çəki: 1)

islаm sхоlаstiкаsı, оrtаdокsаl dini fəlsəfi sistеmdir

Qurаnı təfsir еdən ədəbiyyаtdır 

Hədislər кülliyyаtıdır

bədii fəlsəfi fiкir istiqаmətidir

Sufi ədəbiyyаtıdır

Sual: Кəlаm nəyə əsаslаnır (Çəki: 1)

Кəlаm təlimi dinin nоrmаtiv əsаslаrınа söyкənir

Sufi ədəbiyyаtınа

Hürufilк idеyаlаrınа 

hədislərə

Qədim yunаn filоsоflаrının əsərlərinə 

Sual: Sufizmi islаm şəriətinə uyğunlаşdırаn filоsоf (Çəki: 1)

Qəzаli


 Bəhmənyаr

Ibn Hаldun

Ibn Rüşd

Həllаc


Sual: Ibn Hаldunun fiкrincə кimlər dövləti idаrə еdə bilməz (Çəki: 1)

Qurаnlа məşğul оlаn аlimlər

filоsоflаr

sənətкаrlаr

хаlq

bunlаrdаn hеç biriSual: Kəlam nədir (Çəki: 1)

islam sxolastikası, ortadoksal dini fəlsəfi sistemdir

Quranı təfsir edən ədəbiyyatdır 

Hədislər külliyyatıdır

bədii fəlsəfi fikir istiqamətidir

Sufi ədəbiyyatıdır

Sual: Kəlam nəyə əsaslanır (Çəki: 1)

Kəlam təlimi dinin normativ əsaslarına söykənir

Sufi ədəbiyyatına

Hürufilk ideyalarına 

hədislərə

Qədim yunan filosoflarının əsərlərinə 

Sual: Əxilər kimlərdir (Çəki: 1)

«Ixvan əs - səfa» gizli cəmiyyətin son nümayəndələridir

hürufilərdir

işraqilik fəlsəfəsinin nümayəndələridir

möminlərin birliyidir

peripatetik filosoflardır

Sual: Fütuvvə nədir? (Çəki: 1)

sufi - əxi ideologiyasıdır

Müxalif cərəyandır

Yunan fəlsəfəsinin şərqdə davam etdirən cərəyanıdır

Sxolastika cərəyanıdır

Din hüququdur 

Sual: Fərabinin səciyyəvi cəhətini göstərin (Çəki: 1)

Mötəbər hədislər müəllifidir

Şərqdə Aristotelin görkəmli təfsirçisidir

Sufizmin ifrat qolunun nümayəndəsidir

Ortadoksal islam fəlsəfəsinin nümayəndəsidir

Bunlardan heç biri 

Sual: Tusi Insan ağlının hansı formasını qəbul edir (Çəki: 1)


nəzəri və əməli

kəsb edilmiş ağıl,

vərdiş halını almış ağıl,

faktiki ağıl

heyvani ağıl

Sual: Axundova görə (Çəki: 1)

təbiət öz-özünün səbəbidir

maddi dünya Allah tərəfindən yaradılmışdır

maddi və mənəvi birgə yaranmışdır

təbiət hadisələri maddi substatdır

təbiət və yaradan vəhdət təşkil edir

Sual: Sufizmin panteist sisteminin klassik nümayəndəsi (Çəki: 1)

M.Həllac

E.Miyanəci

Qəzali

ŞəbüstəriƏ.Sührəverdi

Sual: Bəhmənyar fəlsəfəsində səbəbləri göstərin (Çəki: 1)

əmələgətirici, forma, materiya, məqsəd

zaman, məkan, materiya, hərəkət

varlıq, materiya, hərəkət, məqsəd

kəmiyyət, keyfiyyət, səbəb, nəticə

bunlardan heç biri

Sual: Fəna» anlayışı hansı cərəyana məxsusdu (Çəki: 1)

sufizm

caynizm


Şafilik;

Işraqilik;

Peripatetizm

Sual: Əl Kindi fəlsəfənin hansı növlərini fərqləndirir (Çəki: 1)

elmi və qeyri elmi

nəzəri və əməli

dini və elmi

rasional və irrasional

heç biri

Sual: Əl Fərabi biliyin hansı növlərini göstərir (Çəki: 1)

Praktiki və nəzəri

tətbiqi və fundamentaldini və elmi

rasional və irrasional

ezoterik və məntiqi

Sual: Fərabiyə görə Fəlsəfə (Çəki: 1)

Allahın sifatları haqqında elmdir

varlığın ümumi xassə və qanunları haqqında bilikdir

Ilahi və elmi biliklərin əlaqələndirilməsidir

mövcudatın səbəbləri haqqında bilikdir

universal bilik sahəsidir

Sual: Ibn Haldunun fikrincə kimlər dövləti idarə edə bilməz (Çəki: 1)

Quranla məşğul olan alimlər

filosoflar

sənətkarlar

xalq


bunlardan heç biri

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə