B axiş Testlər /2902#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 2902#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix05.05.2017
ölçüsü0,53 Mb.
#16837
  1   2   3   4   5   6

B

AXIŞ

Testlər

/2902#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış

T

EST

: 2902#01#Y15#01#500

QIYABI

Test


2902#01#Y15#01#500qiyabi

Fənn


2902 - Biotexnologiyanın əsasları

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı260 (52 %)

Suallardan

500

Bölmələr


45

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101

Ad

0101Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Bitkilərin hansı hissələriindən insan sənayenin müxtəlif sahələrində istifadə 

edir? (Çəki: 1)

köklər, gövdəsi, tumurcuq, çiçək, meyvə 

kökləri, meyvə

meyvə, tumurcuqr, kökləri 

tumurcuq, çiçək, meyvə 

tumurcuq, çiçək, meyvə, gövdəsi 

Sual: Yeyinti sənayesində nişastanı nədən alırlar ? (Çəki: 1)

kartof 

Стр. 1 из 97Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


taxıl və kartof 

paxlalı bitkilər və kartof 

dənli, paxlalı bitkilər və kartof 

düyü və kartof 

Sual: Turşularla qaynatma vaxtı nişasta nəyə hidroliz olunur? (Çəki: 1)

pentozaya

amilozalara

mannozaya

amilopektinə

qlükozaya

Sual: Yağların tərkib hissəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

yağlar spirtlərin sadə efiridir

yağlarikiatomlu spirtin və ən yüksək karbon turşularının mürəkkəb efiridir

yağlar qliserinin və sadə karbon turşularının üçatomlu spirtinin mürəkkəb efiridir

yağlarqliserinin və yüksək karbon turşularının üçatomlu spirtinin mürəkkəb efiridir

yağlar qliserinin və oksi-karbon turşularının üçatomlu spirtinin mürəkkəb efiridir

Sual: Böyük insan üçün V12 vitamininin birgünlük norması nə qədərdir ? (Çəki: 1)

1-1,5 mkq

0,5-1 mkq

1,5-3,9 mkq

1-3 mkq

3-5 mkq


Sual: Biotexnologiya bir tədbiqi elm kimi yaranma və formalaşmasında nəyə 

əsaslanır? (Çəki: 1)

texniki mikrobiologiyaya 

biologiyaya

texnologiyaya

biotexnikaya

tibbə

Sual: İlk dəfə neçənci ildə A.Levenhuk mikroroqanizmlərin təsvirini vermiş və mikrobiologiyanın təsviri dövrünün əsasını qoymuşdur? (Çəki: 1)

1674


1675

1673


1676

1677


Sual: İlk dəfə 1675 – ci ildə kim mikroroqanizmlərin təsvirini vermiş və 

mikrobiologiyanın təsviri dövrünün əsasını qoymuşdur? (Çəki: 1)

Стр. 2 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Lui Paster

Kostiçev


Meçnikov

Qutkeviç


A.Levenhuk

Sual: Texniki mikrobiologiya elminin banisi kimdi? (Çəki: 1)

A.Levenhuk

Lapışnikov

Lui Paster

Çistakov


Karalyor

B

ÖLMƏ

: 0102

Ad

0102Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Tətbiq məqsədindən asılı olaraq bitki xammalı hansı qruplara ayrılırr? (Çəki: 1)

qida, texniki 

qida, dərman, texniki 

qida, yem, dərman, texniki 

yem, dərman, texniki 

qida, yem 

Sual: Ən böyük nişasta dənlərinı harada rast gəlinir ? (Çəki: 1)

buğda, düyü və qarabaşaqda

kartofda

düyü və qarabaşaqda

düyü

qarabaşaqdaSual: Amilazaların fermentləri təsiri altında nişasta nəyə hidroliz olunur? (Çəki: 1)

qlükozaya

maltozaya

mannozaya

amilozaya

amilopektina

Стр. 3 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Müxtəlif infeksiyalardan bitkilərin müdafiəsində hansı maddənin rolu böyükdür? 

(Çəki: 1)

zülallar

yağlar


karbohidratlar

mineral maddələr

turşular

Sual: Aşılayıcı maddələrin qabiliyyəti nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)

yüksək hidrofilliyə

yüksək hidrofobluğa

kollagenlə qarşılıqlı təsirə daxil olmasına

amfoter xüsusiyyətlərinə

turşu xüsusiyyətlərinə

Sual: Hansı element hüceyrə şirəsinin kationlarının əsas hissəsini təşkil edir və 

osmotənzimləmədə aktiv iştirak edir? (Çəki: 1)

kalium


natrium

silisium


kalsium

maqnezium

Sual: Hansı elmin formalaşması Lui Pasterin kəşfləri ilə başlamışdır? (Çəki: 1)

texniki mikrobiologiya

genetik mühəndislik

biotexnika

biotexnologiya

biologiyaB

ÖLMƏ

: 0103

Ad

0103Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Üzvi və mineral maddələr bitkinin hansı dəyərini şərtləndirir? (Çəki: 1)

bitki xammalının qidalılıq dəyərini

bitki xammalının qidalılq və bioloji dəyərini

bitki xammalının bioloji dəyərini

bitki xammalınin enerji dəyərini

bitki xammalınin enerji və bioloji dəyərini

Стр. 4 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Hansı bitkilər bitki mənşəli zülal məhsullarının istehsalı üçün ənənəvi mənbələr 

sayılır? (Çəki: 1)

soya, buğda 

soya, qarğıdalı 

yalnız buğda 

buğda, düyü 

yalnız soya 

Sual: Hansı maddələr qida liflərinə aiddir? (Çəki: 1)

sellüloza,hemisellyuloza, piylər, pektinlər

hemisellüloza, qummi, pektinlər, zülallar 

sellüloza, pektinlər, nişasta və turşular

qummi, pektinlər, nişasta və fenol birləşmələr

sellüloz a, hemiselluloza, qummi, pektinlər, həmçinin nişasta və qeyri- 

karbohidrat olan liqnin

Sual: Nişastanın karbohidrat hissəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

amilozalar və amilopektina

pentozı və amilopektina

mannozı və amilopektina

yalnız amilozalar

yalnız amilopektina

Sual: Nə zaman zülal makromolekulları təbii strukturunu dəyişdirir, həmçinin bir sıra 

öz ilkin xüsusiyyətlərini- hər şeydən əvvəl həllolma və bioloji fəallığınıitirir (Çəki: 1)

ayrılma

dağılma


denaturasiya

qırılma


birləşmə

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı daha çox hidrofob maddədir? (Çəki: 1)

piylər

steroidlərlipofil piqmentlər

mumlar


amfipatik lipidlər

Sual: Amfipatikilipidlər qrupunun əsas fərqi? (Çəki: 1)

hidrofobluq

hidrofillik

onun nümayəndələri ikili xüsusiyyətlərə malikdirlər: hidrofobluq və hidrofillik

suyun parçalanmasında və fotosintez vaxtı oksigen mübadiləsində iştirak edirlər

işığın enerjisini udmağa malikdirlər

Стр. 5 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Sual: Hansı birləşmələr boyayıcı və aşılayıcı maddələrin tərkibinə daxildir? (Çəki: 1)

flavonoidlər, karbohidratlar, zülallar

karotinoidlər, azotlu birləşmələr, erqosterol

flavonoidlər, efirlər, erqosterol

mineral maddələr, xlorofillər

flavonoidlər, karotinoidlər, xlorofillər

Sual: Böyüklər üçün vitamin D-in məsləhət görülən birgünlük norması nə qədərdir? 

(Çəki: 1)

2,5-5,0 mkq

1,5-3,0 mkq

0,5-2,0 mkq

3,5-6,0 mkq

2-7 mkq

Sual: Hansı vitamin canlı hüceyrələrdə sərbəst-radikal reaksiyaların intensivliyini nizama salır, membranların lipidlərində doymamış yağ turşuların oksidləşməsinin 

qarşısını alır, fermentlərin biosintezinə təsir edir? (Çəki: 1)

vitamin A

RR vitamini

vitamin E

vitamin D

vitamin A

Sual: Qidada hansı vitaminin çatışmazlığı canlı orqanizmində zülali mübadilənin və 

piylərin sintezinin pozulmalarına gətirir, triptofanın aminturşusunun mübadiləsində və 

sintezində pozulmalar yaradır? (Çəki: 1)

vitamin A

vitamin E

V6 vitamini

vitamin C

P vitamini

Sual: Hansı vitamin dönən karboksilləşmə-dekarboksilləşmə reaksiyalarını 

katalizləşdirən fermentlərin tərkibinə daxildir ,lipidlər,aminturşular, karbohidratlar, 

nuklein turşularının biosintezində iştirak edir? (Çəki: 1)

vitamin A

vitamin E

RR vitamini

vitamin C

biotin

Стр. 6 из 97Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Sual: Heyvanların və insanın orqanizmində hansı vitamin fosfolipidlərin 

mübadiləsində iştirak edir, piyin mübadilənsinin tənzimlənməsində iştirak edərək? 

(Çəki: 1)

vitamin D

vitamin C

biotin


nikotin turşusu

inozit


B

ÖLMƏ

: 0201

Ad

0201Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Süd turşusu xarici ölkələrdə süd turşusu bakteriyaları vasitəsilə hansı şəraitdə 

alınır? (Çəki: 1)

anaerob

qıcqırma


kimyəvi

homofermativ

heterofermativ

Sual: Süd turşusu süd turşusu bakteriyaları vasitəsilə anaerob şəraitdə harda alınır? 

(Çəki: 1)

sənayədə


xarici ölkələrdə

istehsalatda

turşuların alınmasında

labaratoriyada

Sual: Hansı turşunun alınmasında istifadə edilən xammallardan biri də süd 

cövhəridir? (Çəki: 1)

fumar 

limon


itakan

sirkə


süd 

Sual: Süd turşusu neçə cür alınır? (Çəki: 1)

2

3

Стр. 7 из 97Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


1

4

5Sual: İtakon turşusunun digər adı hansıdı? (Çəki: 1)

metil kəhrəba 

metil

kəhraba


delemar

itaconicusB

ÖLMƏ

: 0202

Ad

0202Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Kim şəkər qıcqırması zamanı süd turşusunun əmələ gəlməsini göstərmişdir? 

(Çəki: 1)

Butkeviç

Blando 


Kyutsinq

Paster


Koctıveç

Sual: Melassa nədən alınır? (Çəki: 1)

şəkər qamışından 

süd turşusundan

süd cövhərindən

kartof nişastasından

nişasta şəkərindən

Sual: Hansı turşunun qalığı mühitdə müəyyən qədər artdıqda bakteriyaların fəaliyyəti 

tormozlanır? (Çəki: 1)

limon


itakon

sirkə


qliserin

süd


Стр. 8 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Əhəngin təmizlənməsində, paltarların yuyulmasında, yun və parçaların 

rənglənməsində hansı turşudan istifadə olunur? (Çəki: 1)

texniki süd turşusu 

sirkə turşusu

limon turşusu

itakan turşusu

qlükon turşusu

Sual: Hansı turşu təbabətdə müalicə məqsədilə kalsium qlükanad şəklində istifadə 

olunur? (Çəki: 1)

limon


sirkə

qlükon


süd

itakon


Sual: Qlükon turşusu nə şəklində istifadə olunur? (Çəki: 1)

natriumqlükonat

kalsiumqlükonat 

kaliumqlükonat

natriumxlor

natrium


Sual: Hansı turşunun sintezi ilə ilk dəfə Aspergillus itaconicus göbələyində müşahidə 

edilmişdir? (Çəki: 1)

süd

limon


qlükon

sirkə


itakon 

Sual: Fumar necə əsaslı turşudur? (Çəki: 1)

2əsaslı

1 əsaslı


3 əsaslı

4 əsaslı


5 əsaslı

B

ÖLMƏ

: 0203

Ad

0203Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Стр. 9 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Homo – heterofermentativ bakteriyalar hansı turşunun əmələ gəlməsində iştirak 

edir? (Çəki: 1)

limon

qlükon


fumar

sirkə


süd 

Sual: Homofermentativ nədir? (Çəki: 1)

süd turşusunu əmələ gətirən bakteriyadır 

limon turşusunu əmələ gətirən bakteriyadır

sikrə turşusunu əmələ gətirən bakteriyadır

qlükon turşusunu əmələ gətirən bakteriyadır

fumar turşusunu əmələ gətirən bakteriyadır

Sual: Homofermentativ bakteriyalar qıcqırma zamanı əsas məhsul kimi nə əmələ 

gətirirlər? (Çəki: 1)

sirkə turşusu

limon turşusu

fumar turşusu

itakon turşusu

süd turşusu

Sual: Homofermentativ bakteriyalar nə zaman əsas məhsul kimi süd turşusu əmələ 

gətirirlər? (Çəki: 1)

qıcqırma

qatılıq


aktiv formada olanda

kimyəvi üsulda

mikrobioloji istehsalda

Sual: Süd cövhərində L. bulgaricus tərəfindən süd turşusuna qədər nə qıcqırdılır? 

(Çəki: 1)

nişasta


qlükoza

laktoza


fruktoza

maltoza


B

ÖLMƏ

: 0301

Ad

0301Suallardan

10

Стр. 10 из 97Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...


Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

1 %


Sual: Hansı turşunun streptakokları biokimyəvi xassələrinə görə homo – 

heterofermentativ olurlar? (Çəki: 1)

süd 

itakon


limon

fumar


sirkə

Sual: Süd turşusunun streptakokları biokimyəvi xassələrinə görə neçə cür olurlar? 

(Çəki: 1)

2

34

5

6Sual: (Çəki: 1)

etil spirti

sirkə turşusu

kəhraba turşusu

süd turusu

qlükoza 


Sual: Mayanın fəallığı nədən asılı olaraq dəyişir? (Çəki: 1)

fəsillərdən

aylardan

faqlardan

mühitdən

bakteriyalardan

Sual: Sənayədə hansı mayalardan istifadə olunur? (Çəki: 1)

quru və yaş

duru və quru 

duru və yaş

yaş və susuz

duru və sulu

Стр. 11 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Hansı turşunun bakteriyalarından müxtəlif mayalar şəklində və ya spontan 

formada qədim dövrlərdən bəri istifadə olunur? (Çəki: 1)

limon

sirkə


süd

itakon


fumar

Sual: Süd qıcqırmasından alınan məhsullar neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

3

2

45

bölünmür


Sual: Kumız hansı südün qıcqırma məhsuludur? (Çəki: 1)

at 


camış

qoyun


inək

zebra


Sual: Hansı at südünün qıcqırma məhsuludur? (Çəki: 1)

kumız


maya

pendir


kefir

xama


Sual: Südün tez xarab olması və saxlanması üçün spontan mikroorqanizmləri hansı 

üsulla öldürürlər? (Çəki: 1)

pasterizasiya

sterilizasiya

hidroliz

ekstraksiya

dondurma

B

ÖLMƏ

: 0302

Ad

0302Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Стр. 12 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Homofermentativ bakteriyalar süd şəkəri laktozanı qıcqırdaraq əsas məhsul 

kimi hansı turşunu əmələ gətirirlər? (Çəki: 1)

itakon

limon


fumar

sirkə


süd 

Sual: Mayanın aktvliyi nə zaman zəifləyir? (Çəki: 1)

yazda 

qışda


payızda

yayda


bütün fəsillərdə

Sual: Hansı süd məhsulunun hazırlanmasında təbii maya olan “kefir dənə”sindən 

istifadə olunur? (Çəki: 1)

süd


maya

qatıq


kumız

kefir 


Sual: Hansı turşunun qıcqırdılması əsasında pomidor,zeytun, alma və.s məhsullar 

konservləşdirilir? (Çəki: 1)

qlükon

limon


sirkə

fumar


süd 

Sual: Hansı turşunun çöpvari bakteriyaları da koklar kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir? 

(Çəki: 1)

itakon


limon

fumar


sirkə

süd 


Sual: Çöpvari süd turşusu bakteriyaları da koklar kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir və 

harda istifadə olunur? (Çəki: 1)

pendirin yetişməsində 

südün pasterizasiyasında

Стр. 13 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...südün sterilizasiyasında 

kumızın yetişməsində

dondurma istehsalında

Sual: Çöpvari süd turşusu bakteriyaları harda tətbiq edilir? (Çəki: 1)

yağ istehsalında

dondurma istehsalında

qatıq istehsalında 

kumızın yetişməsində

südün sterilizasiyasında

Sual: Variantlardan hansı çöpvari süd turşusu bakteriyaları harda istifadə olunur? 

(Çəki: 1)

dondurma istehsalında

yağ istehsalında

kumızın yetişməsində

südün sterilizasiyasında

yemin siloslaşdırılmasında 

Sual: Hansı turşunun bakteriyalarının təmiz kulturalarından süd məhsullarının 

alınmasında istifadə olunması südün spontan mikrobiotasının bərpa edilməsidir? 

(Çəki: 1)

sirkə


süd 

fumar


limon

itakon


Sual: Süd qıcqırmasından alınan məhsullar hansı qrupa bölünürlər? (Çəki: 1)

spontan


bazidilli

yaglı və yağsız

cürüdücü

mezofil və termofil B

ÖLMƏ

: 0303

Ad

0303Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Стр. 14 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Hansı bakteriyalardan meyvə və tərəvəzin konservləşdirilməsində, yemlərin 

siloslaşdırılmasında, süd məhsulların alınmasında tətbiq olunur? (Çəki: 1)

limon turşusu

sirkə turşusu

itakon turşusu

fumar turşusu

süd turşusu

Sual: Nəyi almaq üçün ancaq termofil süd turşusu bakteriyalarından istifadə olunur? 

(Çəki: 1)

Kumız


Bolqar qatığı 

Rokfor pendiri

Kefir

Cənub qatığıSual: Hansı turşunun bakteriyaları mədədə turş mühitdə məhv olur? (Çəki: 1)

fumar turşusu

limon tuşusu

itakon turşusu

sirkə turşusu

süd turşusu 

Sual: Pendirin yetişməsi zamanı hansı turşunun qıcqırması prosesi gedir? (Çəki: 1)

limon tuşusu 

fumar turşusu

itakon turşusu

süd turşusu

sirkə turşusu

Sual: Mayanın aktivliyinə hansı amillər təsir edir? (Çəki: 1)

turşu əmələgətirən bakteriyaların enerjisi 

yemlərin siloslaşdırılması

quru mayanın saxlanılması

süd tuşusu bakteriyaları

tərkibində mezofil streptokokların olması

Sual: Hansı amillər mayanın aktivliyinə təsir edir? (Çəki: 1)

bakteriyaların inkişafına təsir edən metabilotlərin əmələ gəlməsi 

quru mayanın saxlanılması

süd tuşusu bakteriyaları

tərkibində mezofil streptokokların olması

yemlerin siloslasdirilmasi

Стр. 15 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Verilən amillərdən hansı mayanın aktivliyinə təsir edir? (Çəki: 1)

bakteriyaların faqlara qarşı həssaslığı 

yemlərin siloslaşdırılması

quru mayanın saxlanılması

süd tuşusu bakteriyaları

tərkibində mezofil streptokokların olması

Sual: Aşağıdakılardan hansı heterofermentativ bakteriyadır? (Çəki: 1)

S. citrovorans 

Stptococcus

S.cremoris

L.casei

L.brevis


Sual: Aşağıdakılardan hansı homofermentativ bakteriyalara aiddir? (Çəki: 1)

Sterptoccocus lactis

S.citrovorans

L. cremoris

L.Casei

L.fermentiSual: Göstərilənlərdən hansı homofermentativ bakteriyalara aiddi? (Çəki: 1)

S.citrovorans

L. cremoris

L.Casei


S. cremoris

L.fermenti

Sual: Variantlardan hansı heterofermentativ bakteriyadır? (Çəki: 1)

Stptococcus

S.cremoris

L.casei


L.brevis

S. paracitrovorus 

Sual: Verilənlərdən heterofermentativ bakteriyanı göstərin (Çəki: 1)

Stptococcus

S. diacetilacetis 

S.cremoris

L.casei

L.brevis


B

ÖLMƏ

: 0401

Ad

0401Стр. 16 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Avtotrof da karbon mənbəyi kimi nədən istifadə edərək sintetik qida 

mühitlərində hüceyrəyə lazım olan üzvi maddələr sintez edirlər? (Çəki: 1)

karbon qazı 

nitrat


ammonium duzu

karbon


karbonat

Sual: Avtotrofda azot mənbəyi kimi nədən istifadə edərək sintetik qida mühitlərində 

hüceyrəyə lazım olan üzvi maddələr sintez edirlər? (Çəki: 1)

nitrit


natrium

karbon


karbon qazı

azot


Sual: Verilənlərdən avtotrofda sintetik qida mühitlərində hüceyrəyə lazım olan üzvi 

maddələr sintez etmək üçün nitrat mənbəyi kimi nədən istifadə edilir? (Çəki: 1)

ammonium duzu 

karbon


hidrogen sulfid

karbon qazı

azot

Sual: İstifadə edilən elektronun mənbəyinə görə mikroorqanizmlər hansı tipə bölünür? (Çəki: 1)

xemosintetik və fotosintetik

avtotroflar və heteretroflar

avtotroflar və fotosintetik

xemosintetik və litotroflar

litotroflar və orqanotroflar 

Sual: Axar kulturalı fermentasiya sistemi necə sistem adlanır? (Çəki: 1)

açıq


qapalı

fasiləli


fasiləsiz

substrat


Стр. 17 из 97

Prometeus

01.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={4E7C25EE-B...Sual: Nişasta tərkibli xammallar və ya melassadan mikrobioloji yolla spirt istehsal 

edərkən şəkərlərin müəyyən % - i spirtə çevrilir və başqa qarışıqlarla birlikdə 

tullantıya çevrilir. Bu tullantı nə adlanır? (Çəki: 1)

barda 


yem

cecə


avtotrof

heterotrofYüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin