B axiş Testlər /2978#01#Y15#01/Baxış t est : 2978#01#Y15#01Yüklə 3.26 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/5
tarix25.12.2016
ölçüsü3.26 Mb.
  1   2   3   4   5

B

AXIŞ

Testlər

/2978#01#Y15#01/Baxış

T

EST

: 2978#01#Y15#01

Test


2978#01#Y15#01

Fənn


2978 - Balıq və balıq məhsullarının soyudulma 

texnologiyası

Təsviri

[Təsviri]Müəllif

İsgəndərova M.

Testlərin vaxtı

10 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

375 (75 %)

Suallardan

500


Bölmələr

45

Bölmələri qarışdırmaqKöçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101

Ad

0101Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Azərbaycan sularında neçə növ balıq ovlanır? (Çəki: 1)

34

4050

60

70Sual: Balığın tərkibində olan kimyəvi maddələrdən üstünlüyü hansılar təşkil edir? (Çəki: 1)

karbohidratlar

vitaminlər

zülallar


zülal, yağ, su və mineral maddələr

boyayıcı maddələrSual: Balıq toxumalarında həyatı prosesləri hansı bənddəki maddələr təmin edir? (Çəki: 1)

zülal, su

ferment, yağ

hormon, su

boyayıcı maddə, mineral maddə 

fermentlər, vitaminlər, hormonlar, karbohidratlar, boyayıcı maddələr

Sual: Balığın kimyəvi tərkibi neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1)

2

45

6

7Sual: Balığın kimyəvi tərkibi hansı hissələrdən ibarətdir? (Çəki: 1)

elementar

elementar və molekulyar

melokulyar

sadə və mürəkkəb 

qeyri – təbii

Sual: Elementar kimyəvi tərkib nəyi göstərir? (Çəki: 1)

ayrı – ayrı elemetləri

zülalların miqdarını

ayrı – ayrı kimyəvi maddələrin miqdarını

kimyəvi birləşmələri

kimyəvi birləşmələrin hansı məqsədə yararlı olduğunu

Sual: Balığın tərkibində nə qədər kimyəvi element var? (Çəki: 1)

55

6575

60

85Sual: İlk dəfə neçənci ildə soyuducu maşın düzəldilib? (Çəki: 1)

1834


1850

1860


1870

1890


Sual: İlk soyuducu maşın kimin layihəsi üzrə hazırlanıb? (Çəki: 1)

Cekoba Perkinein 

Enşteyn

GerosimovPyer Küri

Levenhuk


Sual: Ət məhsullarının dondurulması üçün ilk qurğu hansı şəhərdə hazırlanmışdır? (Çəki: 1)

Moskvada


Kiyevdə

Londonda


Praqada

Sidneydə B

ÖLMƏ

: 0102

Ad

0102Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Molekulyar kimyəvi tərkib nəyə deyilir? (Çəki: 1)

ayrı – ayrı elementlərə

zülalların miqdarına

ayrı – ayrı kimyəvi maddlərin miqdarına

kimyəvi birləşmələrə

ayrı – ayrı kimyəvi birləşmələri və onların hansı məqsədə yararlı olduğunu

Sual: Orta hesabla dünyada ovlanan balıqların ətində neçə % su var? (Çəki: 1)

60%


70 – 80%

90%


50%

40%


Sual: Ümumi suyun neçə % - i hüceyrədaxili sudan ibarətdir? (Çəki: 1)

70%


15%

25%


35%

45%


Sual: 1q zülalın parçalanmasından neçə kCoul enerji alınır? (Çəki: 1)

15kC


17,1kC

16kC


18kC

19kC


Sual: Aşağıda hansı bənddə ancaq sadə zülallar verilib? (Çəki: 1)

protaminlər, histonlar,fosfoprotedilər

albuminlər, qlobuminlər, etpoproteidlər

protoaminlər, histonlar, albuminlər, qlobuminlər, qlutelinlər, proteinoidlər

qlutelinlər, protolipidlər, qlikoproteidlər


mukoporoteidlər, histonlar, fosfoproteidlər

Sual: Zülalın tərkibində neçə amin turşu var? (Çəki: 1)

5

15

2520

35

Sual: Soyuducu olan gəmilərdə ilk olaraq hansı məhsul nəql olunub? (Çəki: 1)süd

ət

çörəkbalıq

yağ


Sual: Soyudulan dəmir yolu vaqonlarında neçənci ildən məhsul daşınır? (Çəki: 1)

1857


1862

1858


1892

1889


Sual: Ət məhsullarının dondurulması üçün ilk qurğu neçənci ildə hazırlanmışdır? (Çəki: 1)

1857


1889 

1892


1861

1814


B

ÖLMƏ

: 0103

Ad

0103Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: 1q yağın oksidləşməsindən neçə kCoul enerji alınır? (Çəki: 1)

30kC


38,9kC

35kC


40kC

45kC


Sual: Yağların tərkibinə hansı yağ turşuları daxildir? (Çəki: 1)

doymuş


doymamış

doymuş və doymamış

alein,linolen, palmitin

miristin


Sual: Balıq yağının neçə % - i doymamış yağ turşusudur? (Çəki: 1)

50%


60%

70%


80%

70 – 80%


Sual: Balıq yağının neçə % - i doymuş yağ turşusudur? (Çəki: 1)

10%


20%

30%


20 – 30%

40%


Sual: Balıq yağı orqanizmdə hansı hissələrdə yerləşir? (Çəki: 1)

dərialtında, yan xətdə, bel hissədə, döş hissədə, sümüklər üzərində, toxumalar arasında

bel hissədə, döş hissədə 

yan xətdə, toxumalar arasında

dərialtında, sümüklər üzərində 

yan xətdə, bel hissədə 

Sual: Yağsız balıqlarda yağın miqdarı neçə % - dir? (Çəki: 1)

10%


2%

20%


30%

40%


Sual: Orta yağlı balıqlarda yağın miqdarı neçə % – dir? (Çəki: 1)

10%


20%

2 – 8%


30%

40%


Sual: Yağlı balıqlarda yağın miqdarı nə qədərdir? (Çəki: 1)

10%


20%

30%


8- 15%

40%


Sual: Nə vaxt soyuducu olan gəmilərdə ət nəql olunurdu? (Çəki: 1)

XIX əsrin 70–ci illərin sonu, 80–cı illərin əvvəlləri80–ci illərin əvvəlində

XIX əsrin 70–ci illərin əvvəli 

XIX əsrdə

XX əsrdə


Sual: 1917 – ci ildə Rusiyada tutumu 60000t olan neçə soyuducuxana fəaliyyət göstərirdi? 

(Çəki: 1)

58

50

4060

70

Sual: Hazırda respublikamızda eyni vaxtda 140min tondan çox ərzaq saxlaya bilən neçə soyuducuxana fəaliyyət göstərir? (Çəki: 1)

50

6040

70

80 – dən çox B

ÖLMƏ

: 0201

Ad

0201Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: TS - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir? (Çəki: 1)

soyudulan dəniz nəqliyyatının

istehsalat soyuducuxanasının

tədarük soyuducuxanalarının 

bölüşdürücü soyuducuxanaların

soyudulan avtonəqliyyatın

Sual: ÇS - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir? (Çəki: 1)

bölüşdürücü soyuducuxanaların

tədarük soyuducuxanalarının

məişət soyuducularının

soyudulan dəniz nəqliyyatı

soyudulan çay nəqliyyatının

Sual: MS - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir? (Çəki: 1)

məişət soyuducuxanalarının 

pərakəndə ticarət və ictimai iaşə soyuducuxanalarının

tədarük soyuducuxanalarının

bölüşdürücü soyuducuxanaların


soyudulan çay nəqliyyatının

Sual: QSZ – nın hansı aspektləri var? (Çəki: 1)

texnoloji, istismar 

iqtisadi, hüquqi 

istismar, iqtisadi 

texnoloji, hüquqi, iqtisadi 

texnoloji,istismar,iqtisadi, hüquqi 

Sual: Tez xarb olan ərzaq mallarının soyuqla işlənməsi, soyudulan şəraitdə saxlanılması, 

daşınması və satılmasının texnologiyası ilə əlaqədar olan bütün məsələlər hansı aspektə 

aiddir? (Çəki: 1)

istismar 

iqtisadi 

hüquqi 

fiziolojitexnoloji 

Sual: Soyuducuxanaların, nəqliyyat vasitələrinin və yardımçı elementlərin yerləşdirilməsi və 

onların lazımi texnika ilə təchiz edilməsi məsələləri hansı aspektə aiddir? (Çəki: 1)

texnoloji 

iqtisadi 

hüquqi 


istismar nəzərdə tutulur

fizioloji 

Sual: Kapital qoyuluşu, onun QSZ-nin ayrı-ayrı halqaları arasında bölüşdürülməsi, QSZ-nin 

fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyi və digər iqtisadi məsələlər hansı aspektə aiddir? (Çəki: 1)

istismar 

texnoloji

iqtisadi 

hüquqi 


fizioloji 

Sual: QSZ-nin fəaliyyəti ilə bu və ya digər dərəcədə əlaqəsi olan müəssisə, təşkilat və idarələr 

arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin tədqiqi və rəsmiləşdirilməsi hansı aspektə aiddir? (Çəki: 1)

istismar 

texnoloji 

iqtisadi 

fizioloji 

hüquqi 


B

ÖLMƏ

: 0202

Ad

0202Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: İS – hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir? (Çəki: 1)

istehsalat soyuducuxanasının

soyudulan dəniz nəqliyyatının

soyudulan avtonəqliyyatın 

bölüşdürücü soyuducuxanaların

tədarük soyuducuxanaların

Sual: SDN – hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir? (Çəki: 1)

soyudulan avtonəqliyyatın

soyudulan dəmir yolu nəqliyyatının 

istehsalat soyuducuxanasının

bölüşdürücü soyuducuxanaların

tədarük soyuducuxanaların

Sual: SAN - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir? (Çəki: 1)

soyudulan dəniz nəqliyyatının

istehsalat soyuducuxanasının

soyudulan avtonəqliyyatın 

bölüşdürücü soyuducuxanaların

tədarük soyuducuxanalarının

Sual: SDƏN - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir? (Çəki: 1)

tədarük soyuducuxanalarının

istehsalat soyuducuxanasının

bölüşdürücü soyuducuxanaların

soyudulan avtonəqliyyatın

soyudulan dəniz nəqliyyatının 

Sual: BS - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir? (Çəki: 1)

soyudulan dəniz nəqliyyatının

istehsalat soyuducuxanasının

tədarük soyuducuxanaların

soyudulan avtonəqliyyatın

bölüşdürücü soyuducuxanaların B

ÖLMƏ

: 0203

Ad

0203Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Qırılmayan soyuduculuq zənciri nəyə deyilir? (Çəki: 1)

İstehsal edilən tez xarab olan ət və ətməhsullarının temperaturunun tələb olunan 

dərəcəyədək aşağı endirilməsi və istehlak olunana kimi məhz həmin temperaturda 

saxlanılması 

-5 C temperaturda saxlanılan məhsullara deyilir

ət və ət məhsullarının temperaturunun tənzimlənməsi

istehsal olunan ət məshullarının saxlanılması

temperaturun tənzimlənməsində ət və ət məhsullarının növünün rolu

Sual: Tez xarab olan balıq və balıq məhsullarının alıcılara keyfiyyətli çatdırılması işində ən çox 

təsadüf edilən nöqsanlardan ən əsası hansıdır? (Çəki: 1)

ət məhsullarının yüksək temperaturda saxlanması

mal yeridilişinin bir mərhələsində onun soyuqla ilənib,o biri mərhələsində işlənməməsi 

ət məhsullarının aşağı temperaturda saxlanması

ətin hissələrə ayrılması

ətin duzla işlənməsi

Sual: QZS – nin qruplaşdırılmış elementləri hansılardır? (Çəki: 1)

Nəqliyyat vasitələri, soyuducu qurğular

Köməkçi obyektlər, nəqliyyat vasitələri

Stasionar soyuducuxanalar, səyyar soyuducuxanalar 

Stasionar soyuducuxanalar,səyyar soyuducuxanalar və soyuducu qurğular, köməkçi 

obyektlər, nəqliyyat vasitələri

Səyyar soyuducuxanalar, nəqliyyat vasitələri

Sual: Stasionar, səyyar soyuducuxanalara hansı variant uyğundur? (Çəki: 1)

istehsal müəssisələrinin soyuducuxanaları, yuyan stansiyalar

vitrinlər, piştaxtalar, avtonəqliyyat

bölüşdürücü soyuducuxanalar, depo, buz zavodları

tədarük soyuducuxanaları, su nəqliyyatı

tədarük soyuducuxanalar, istehsal müəssisələrinin soyuducuxanaları, nəqliyyat 

soyuducuxanaları, ticarətdə olan bölüşdürücü soyuducuxanaları, soyuducu avadanlıqlar, 

məişət soyuducuxanaları 

Sual: Stasionar soyuducuxanalarda i – hansı indeksdir? (Çəki: 1)

konkret obyektin indeksi

nəqliyyat növünün indeksi

soyuducuxananın və ya soyuducu qurğunun indeksi

köməkçi obyektin indeksi

məhsulun indeksi

Sual: Stasionar soyuducuxanalarda J – indeksi nəyi bildirir? (Çəki: 1)

soyuducu qurğunun indeksini

nəqliyyat növünün indeksini

köməkçi obyektin indeksini

məhsulun indeksini

konkret obyektin indeksini 

Sual: Nəqliyyat vasitələrində i – hansı indeksdir? (Çəki: 1)

nəqliyyat növünün indeksi 

konkret obyektin indeksisoyuducxananın və ya soyuducu qurğunun indeksi

köməkçi obyektin indeksi

məhsulun indeksini 

Sual: Köməkçi obyektlərdə i – hansı indeksdir? (Çəki: 1)

konkret obyektin indeksi

nəqliyyat növünün indeksi

soyuducuxananın və ya soyuducu qurğunun indeksi

məhsulun indeksini 

köməkçi obyektin indeksi 

Sual: Nəqliyyat vasitələri hansı variant uyğundur? (Çəki: 1)

vitrinlər su nəqliyyatı

konteynerlər, tədarük soyuducuxanları

dezinfiksiya edən avtonəqliyyat, bölüşdürücü soyuducuxanalar

dəmir yolu, su nəqliyyatı, avtonəqliyyat, süni yolla soyudulan konteynerlər, termoslu 

nəqliyyat 

tədarük soyuducuxanaları,soyuducu dəmir yolu

Sual: Köməkçi obyektlər qrupuna hansı variant uyğundur? (Çəki: 1)

yuyan stansiyalar, piştaxtalar, avtonəqliyyat

dezinfiksiya edən stansiyalar,məişət soyuducuxanalar

buz zavodları, nəqliyyat vasitələti və avadanlıqları, dezinfiksiya edən və yuyan stansiyalar, 

depo 

depo, su nəqliyyatısüni yolla soyudulan konteynerlər

Sual: SS - hansı soyuducuxananın şərti işarəsidir? (Çəki: 1)

bölüşdürücü soyuducuxanaların

pərakəndə ticarət və ictimai iaşə soyuducuxanalarının

tədarük soyuducuxanalarının

məişət soyuducularının

soyudulan çay nəqliyyatının

B

ÖLMƏ

: 0301

Ad

0301Suallardan

2

Maksimal faiz2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Soyuğun heyvan toxumalarına və hüceyrələrinə göstərdiyi təsir bu zaman geden 

prosesləri hansı elm öyrənir? (Çəki: 1)

kriobiologiya 

kibernetika

biologiya

extiologiyahistologiya

Sual: Balıqda baş veren histoloji dəyişikliklər nə ilə şərtlənir? (Çəki: 1)

duzun həll olması ilə

ətin yumşalması ilə

duzun çökməsi ilə

buzun əriməsi ilə

suyun buza dönməsi ilə 

B

ÖLMƏ

: 0302

Ad

0302Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Temperaturun birdən birə aşağı düşməsi canlı hüceyrələrdə maddələr mübadiləsinin 

kəskin pozulmasına səbəb olur ki, bu hadisə necə adlanır? (Çəki: 1)

temperatur iflici 

temperatur infaktı

temperatur fərqi

temperatur soru

temperatur momenti

Sual: Soyudulma prosesində fiziki – kimyəvi və avtolitik proseslərin sürəti necə dəyişir? (Çəki: 

1)

artır


sabit qalır

yavaşıyır 

əvvəl artır, sonra azalır

əvvəl azalır, sonra artır

Sual: Soyudulma zamanı balıqda baş veren avtolik və bakterial proseslərin sürəti necə dəyişir? 

(Çəki: 1)

artır

dəyişmir


artır, sonra azalır

azalır, sonra artır

yavaşıyır

B

ÖLMƏ

: 0303

Ad

0303Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Tərkibindəki suyun miqdarı çox olan balıq hansı şəraitdə saxlandıqda kütləsi daha çox 

azalır? (Çəki: 1)

yüksək rütubət, havası sürətlə cərəyan eden yerde 

havası yavaş cərəyan eden 

yüksək rütubət, havası yavaş cərəyan eden yerde

aşağı rütubətdə

aşağı rütubət, havası sürətlə cərəyan eden yerde

Sual: Buxarlanma əmsalı nəyi göstərir? (Çəki: 1)

ağ ciyərlərdən buxarlanan suyu

ətin daxilindəki suyun buxarlanan miqdarını

hüceyrədaxili suyun buxarlanan miqdarı

Sual: Soyudulma zamanı ayrılan istiliyin miqdarı hansı amillərdən asılıdır? (Çəki: 1)

ətin vəziyyətindən

ətin növündən 

ətin növündən, vəziyyətindən, temperaturundan

ətin növündən, vəziyyətindən

ətin temperaturundan

Sual: (Çəki: 1)

toxumaların sıxlığı

toxuma şirəsinin suvaşqanlığı

vahid vaxt ərzində ayrılan istiliyin miqdarı 

balığın saxlanma müddəti

kütlə

Sual: (Çəki: 1)balıq və balıq məhsullarının saxlanma müddəti

toxumaların sıxlığı

toxuma şirəsinin suvaşqanlığı

ayrılan istiliyin miqdarı

kütlə

Sual: Yavaş dondurma zamanı əmələ gələn buz kristallarının sayı və ölçüsü hansı varianta uyğundur? (Çəki: 1)

say az, ölçü böyük 

sayı az, ölçü orta

sayı az, ölçü kiçik

say çox, ölçü böyük

sayı çox, ölçü kiçikSual: Balıq dondurularken əsas baş veren dəyişiklik hansıdır? (Çəki: 1)

fiziki


bakterioloji

histoloji 

kimyəvi

elektrokimyəviSual: Avtoliz mərhələsində dondurulduqda yaranan buz kristalcıqlarının ölçüsü necə olur? 

(Çəki: 1)

kiçik

iri


böyük

orta


xırda

Sual: Mühitin pH – ı 1,5....2 olduqda hansı tərəfə yönəlir? (Çəki: 1)

qələvi

neytral


əvvəl qələvi, sonra turş

əvvəl neytral, sonra qələvi

turş mühit

Sual: Duz məhlulunun qatılığı yüksəldikdə osmotik təzyiq necə dəyişir? (Çəki: 1)

dəyişmir

azalır


yüksəlir 

artır, sonra azalır

azalır,sonra artır

Sual: Toxuma şirəsinin duz tərkibinin dəyişməsinə hansı birləşmələr daha həssasdır? (Çəki: 1)

lipoproteidlər 

lipidlər


glikoproteidlər

histonlar

proteinlər

Sual: Hüceyrə şirəsində kalsiumun çox olması, dondurulma zamanı əzələlərə necə təsir edir? 

(Çəki: 1)

onu pıxtalaşdırır 

onu kristallaşdırır

onun davamlılığını artırır

suvaşqanlığını artırır

onun zədələnməsini artırır 

Sual: Osmotik təzyiqin yüksəlməsini nəyə səbəb olur? (Çəki: 1)

temperatur infaktı

temperatur fərqi

temperatur soru

termiki iflicə 


temperatur momenti

B

ÖLMƏ

: 0401

Ad

0401Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Soyuducu agentə qoyulan fizioloji tələblər hansılardır? (Çəki: 1)

insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmaması 

baha və qıt olmaması

kondensator və buxarlandırıcıdakı təzyiqin az olması

açıq rəngli olması

qatı olması

Sual: Soyuducu agentə qoyulan iqtisadi tələblər hansılardır? (Çəki: 1)

miqdarı az olmalı

baha və qıt olmamaları

xüsusi növdə olmalı

aşağı temperaturlu olmalı

qatı olmalı

Sual: Soyuducu agent kimi ilk dəfə nədən istifadə edilib? (Çəki: 1)

freon - 12

xladon 11

R - 717


sudan

xladon - 12

Sual: Xladon nəyin müasir adıdır? (Çəki: 1)

ammonyak


su 

tetraftordixlor etan

diftordixlormetan

freon 


B

ÖLMƏ

: 0402

Ad

0402Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Soyuducu agent hansı tələblərə cavab verməlidir? (Çəki: 1)

termodinamik, fiziki – kimyəvi

fiziki – kimyəvi, fizioloji

iqtisadi, fiziki, kimyəvi

termodinamik, iqtisadi

termodinamik, fiziki –kimyəvi, fizioloji, iqtisadi 

Sual: Fiziki –kimyəvi tələblərə soyuducu agentin hansı xassələri aiddir? (Çəki: 1)

suda, yağda həll olma xassəsi, yüksək və aşağı temperatura münasibəti, iyi

sıxılma gərginliyi

təzyiqi


sorulması

çəkisi


Sual: R – 717 zərərliyinə görə neçənci qrupa aid edilir? (Çəki: 1)

VII


III

IV

III 

Sual: R – 12 zərərliyinə görə neçənci sinfə aid edilir? (Çəki: 1)

VI 

II

IIIV

I

Sual: Ən geniş yayılan soyuducu agent hansıdır? (Çəki: 1)R – 717 

freon 12


xladon - 11

su

R -22Sual: Ammonyak suda necə həll olur? (Çəki: 1)

yaxşı 


normal

orta 


pis

həll olmur

Sual: Ammonyak buxarı havadan… (Çəki: 1)

yüngüldür

ağırdır 

normaldır 

bərabərdir

heç biri


Sual: Xladon -11 suda necə həll olur? (Çəki: 1)

həll olmur 

normal

orta 


pis

yaxşı


Sual: Xladon -11 mineral yağlarda necə həll olur? (Çəki: 1)

yaxşı 


normal

orta 


pis

həll olmur

Sual: Su hansı soyuducu agentdə həll olmur? (Çəki: 1)

freon


xladon - 12

ammonyak


xladon - 11

R – 22


Sual: Xladon – 12 hansı maşınlarda istifadə edilir? (Çəki: 1)

iri və xırda porşenli maşınlarda, borukompressorlarda, rotasion və vintli kompressorlarda

borukompressorlarda

rotasion və vintli kompressorlar

iri porşenli maşınlarda 

vintli kompressorlarda

Sual: Xladon – 22 hansı partlayıcı və alovlanan xassəyə malikdir? (Çəki: 1)

partlayıcı və alovlanan deyil 

partlayıcı deyil, alovlanandır

partlayıcıdır, alovlanandır

partlayıcıdır

partlayıcıdır, alovlanan deyil

Sual: Havada R 717-nin yol verilən miqdarı nə qədərdir? (Çəki: 1)

0,02 mq/l-dən artıq olmamalıdır

0,5-1% olmalıdır

11-14%


16-25%

yol verilmir

Sual: Havada amonyakın miqdarı neçə % olduqda alov dəyən kimi alışıb yanır? (Çəki: 1)

11-14% 


1% 

60%


25%

heç biri


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə