B axiş Testlər /2986#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 2986#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 4.18 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/6
tarix04.06.2017
ölçüsü4.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6

B

AXIŞ

Testlər

/2986#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış

T

EST

: 2986#01#Y15#01#500

QIYABI

Test


2986#01#Y15#01#500qiyabi

Fənn


2986 - Üzümçülüyün 

ampeloqrafiya ilə əsasları

Təsviri

[Təsviri]Müəllif

Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

0 (0 %)


Suallardan

500


Bölmələr

45

Bölmələri qarışdırmaqKöçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101

Ad

0101Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Avropa-Asiya üzüm növləri (Çəki: 1)

Vitis Amureuzic

Vitis labruska

Vitis Rupariya

Vitis Vinifera

Vitis Birlandiera

Sual: Şərqi Asiya üzüm növləri (Çəki: 1)

Vitis Vinifera

Стр. 1 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...Vitis Lonkil

Vitis Rupestus

Vitis Amurenzis

Vitis Kandikaus

Sual: Üzüm bitkisinin veqetativ orqanları hansıdır? (Çəki: 1)

çiçək


çiçək qeupu

qilə


kök

gilə


Sual: Üzüm bitkisinin generativ orqanları hansıdır? (Çəki: 1)

kök


gövdə

yarpaqlar

salxım

tumurcuk


Sual: Üzümün veqetasiya dövrü neçə fazaya bölünür? (Çəki: 1)

3

24

6

5Sual: Məhsul verən üzüm tənəklərinin budalanması nə zaman aparılır? (Çəki: 1)

şaxtalı hava zamanı

isti hava şəraitində

payız aylarında

yaz ayının sonunda

qiş ayında

Sual: Süfrə üzüm sortlarından hansı qida məhsulları hazırlanır? (Çəki: 1)

üzüm şirəsi

süfrə şərabları

şampan şərab materialları

yarımquru süfrə şərabları

konyak spirtli içkiləri

Sual: Konyak şərab materiallarının hazırlanmasında istifadə olunan üzüm sortları? 

(Çəki: 1)

Şirvan Şahı

Mətrəsə


Стр. 2 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...Semilyon

Ağ muskat

İzabella

Sual: Azərbaycanın dağ ətəyi rayonlarında becərilən üzüm sortları hansı şərabçılıq 

məhsulları istehsalı üçün əlverişlidir? (Çəki: 1)

konyak və şampan şərab materialları

desert şərablar üçün 

tünd spirtli içkilər üçün

ətirləşdirilmiş şərablar üçün

kəmşirin desert şərablar üçün

Sual: Azərbaycanda hansı yerli üzüm sortu mövcuddur? (Çəki: 1)

Aliqote


Şardone

Mətrəsə


Kaberne

Ağ MuskatB

ÖLMƏ

: 0102

Ad

0102Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Tənəyə verilən aşağıdakı forma tiplərindən asılı olaraq Azərbaycan şəraiti üçün 

daha əlverişlidir? (Çəki: 1)

baclıqlı forma

kasavari forma

yelpik forması

kordon forması

yüksək ştamb forması

Sual: Azərbaycanda ən çox yayılmış süfrə üzüm sortu? (Çəki: 1)

Şasla

Kardinal


Nimrəng

Təbriz


Tayfi

Sual: Üzüm bitkisinin xəstəlik törədiciləri hansıdır? (Çəki: 1)

Стр. 3 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...fillohsera

salxım yarpaq bitkisi

tor dənəciyi

oidium


Zaqafqaziya mərmər böcəyi

Sual: Üzümçülükdə tətbiq olunan üzvi gübrələrin növü? (Çəki: 1)

kompast

ammonium şorasısuperfosfat

kalium gübrələri

kül

Sual: Üzümlüklə suvarılma norması çınqıllı və qumlu torpaqlarda 1 hektar üçün nə qədər təşkil edir? (Çəki: 1)

800-1000 m3

700 m3

800-1100 m3700-900 m3

1000 m3


Sual: Budama zamanı tənəyin üzərində saxlanılan gözcüklərin orta sayı necə 

adlanır? (Çəki: 1)

tənəyin yükü

vegetativ kütlə

sağlam gözcüklər

qiymətli zoğlar

barlılıq əmsalı

Sual: Azərbaycanda tokay tipli desert şərabları hansı üzüm sortlarından hazırlanır? 

(Çəki: 1)

Rkasiteli

Mətrəsə

Xindoqnı


Şardone

Muskat


Sual: Tənəklərin yaşıl hissələrində zoğların qoparılması neçə dəfə aparılmalıdır? 

(Çəki: 1)

2-3 dəfə

3-4 dəfə


4-5 dəfə

5-6 dəfə


1-2 dəfə

Стр. 4 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...


Sual: Süfrə şərabları üçün emal edilən texniki üzüm sortlarının turşuluğu hansı 

hüdudda olmalıdır? (Çəki: 1)

6-9 q/dm3

5-6 q/dm3

10-12 q/dm3

12-14 q/dm3

14-17 q/dm3

Sual: Ən tez yetişən üzüm sortları üçün aktiv temperatur cəmi nə qədər təşkil edir? 

(Çəki: 1)

2200-2400

2400-2500

2600-2800

2800

2800-3200Sual: Mil-Qarabağ zonasında suvarma zamanı üzümlüklərin hər hektarına orta 

hesabla hansı miqdarda su verilməsi tələb olunur? (Çəki: 1)

800-1100 m3

800-1000 m3

800-1000 m3

800-900 m3

900-1000 m3

B

ÖLMƏ

: 0103

Ad

0103Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Tez yetişən süfrə üzüm sortları tərkibində şəkərlik hansı hüdudda olarkən yığım 

aparılmalıdır? (Çəki: 1)

14-16%

16-18%


18-20%

20-22%


22-24%

Sual: Şirə istehsalı üzüm texniki sortlarının orta şəkərliyi hansı hüdudda olmalıdır? 

(Çəki: 1)

17-20%


Стр. 5 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...14-16%

20-22%


22-24%

24% daha çox

Sual: Üzüm bitkisində gövdənin torpaq səthindən zoğların budaqlarına qədər olan 

hissəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

buynuzcuq

buğumarası

çilik

ştamp


qışlayıcı gözcük

Sual: Yabanı üzüm bitkisi hansı növə aiddir? (Çəki: 1)

viris labruşka

vitis vimfera

alberans Neqr

polimorf


tipika Neqr

Sual: İzabella üzüm sortu hansı növə aiddir? (Çəki: 1)

Avropa-Asiya

Şərqi Asiya

Avstraliya

Şimali Amerika

Cənubi Amerika

Sual: Tənəyin bioloji inkişaf tsikli hansı əsas dövrlə fərqlənir? (Çəki: 1)

1 dövr

2 dövr


3 dövr

4 dövr


5 dövr

Sual: Tənəyin yeraltı ştampında inkişaf edən növlər neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

2

3

45

6

Sual: Tənəyin əsas ehtiyat maddəsi nədir? (Çəki: 1)kül maddəsi

mineral maddələr

Стр. 6 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...su

nişasta


xloroplastlar

Sual: Yabanı üzüm gilələrinin rəngi necədir? (Çəki: 1)

açıq sarımtıl

kəhraba


qızılı

tünd göy


sarımtıl

B

ÖLMƏ

: 0201

Ad

0201Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Orta yetişmə dövrü olan üzüm sortları üçün aktiv temperaturunun cəmi nə 

qədər təşkil edir? (Çəki: 1)

2200-2400

2400-2500

2800-3000

2600-2800

2000-2200

Sual: Şaxtaya davamsız üzüm sortları hansıdır? (Çəki: 1)

Rislinq

Kleret


Taqovi

Muskat


İzabella

Sual: Üzüm tənəyinin inkişafı üçün havanın ən yaxşı rütubətliliyi hansı hüdudda 

olması məqsədəuyğundur? (Çəki: 1)

25%-dən aşağı

40%-dən aşağı

50%-dən aşağı

70-80%

85-90%


Sual: Quraqlığa davamsız üzüm sortları hansıdır? (Çəki: 1)

Стр. 7 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...


Kleret

Senso


Pino qri

Şasla


Morastel

Sual: Üzüm kollarının böyüməsində hansı mineral maddələr mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir? (Çəki: 1)

Bor Br


maqnezium-Mg

Manqan-Mn

fosfor-P

dəmir-Fe


Sual: Üzümdə bar əmsalını hansı mineral maddə aşağı salır? (Çəki: 1)

kalium


fosfor

maqnezium

azot

dəmir


Sual: Üzümün yaxşı becərilməsi üçün hansı eksporisiya daha əlverişlidir? (Çəki: 1)

şimal en dairəsində

mülayim iqlim zonasında

dağlarda


yamaclarda

mərkəzi zonalarda

Sual: Gilli və gillicəli qara torpaqlarda hansı üzüm sortları yaxşı bitir? (Çəki: 1)

Ağ şam


qara şam

Pino qrup sortlar

Kaberne, Qame

Pislinq


Sual: Qumlu torpaqlarda hansı üzüm sortları daha keyfiyyətli məhsul verir? (Çəki: 1)

Mətrəsə


Bayan şirə

Rkasiteli 

Ağ və qara şamlar

Aliqote


Sual: Üzümün mexaniki tərkibi hansı alım tərəfindən göstərilmişdir? (Çəki: 1)

Neqrul A.M.

Стр. 8 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...Melmik Ş.A.

Miçurin N.Y.

Prostoserdov N.N.

Vavilov N.İ.B

ÖLMƏ

: 0202

Ad

0202Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Azərbaycanda üzüm sortlarının ampeloqrafik atlası ilk dəfə hansı alim 

tərəfindən tərtib olunmuşdur? (Çəki: 1)

Məmmədov R.Ə.

Süleymanov C.S.

Lazarevski İ.A.

Allahverdityev R.K.

Atakişiyev H.A.

Sual: Azərbaycan üzüm sortu sayılan Təbrizdə sükunət dövrü neçə gün davam edir? 

(Çəki: 1)

50-54


62

81

70-7255-60

Sual: Bütün üzüm sortları gilələrinin yetişmə dərəcəsinə görə şərti olaraq neçə qrupa 

– dövrə bölünür? (Çəki: 1)

2

63

5

4Sual: Üzümün veqetasiya dövrü neçə fazaya bölünür? (Çəki: 1)

2

34

6

5Стр. 9 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...Sual: Üzümün veqetasiya dövründə hansı fazada tənəyin gözcüklərinin açılması ilə 

başlayır? (Çəki: 1)

1-ci fazada

3-cü fazada

4-cü fazada

2-ci fazada

5-ci fazada

Sual: Üzüm zoğlarının uzunluğu hansı hüdudda olarkən çiçək qrupları yaxşı görünür? 

(Çəki: 1)

30-45 sm


15-20 sm

10-20 sm


25-30 sm

30-45 sm


Sual: Üzümlüklərdə göbələk xəstəliyi hansı ekspozisiyada yerləşən sahələrdə baş 

verə bilər? (Çəki: 1)

vadilərdə

dağ ətəyi sahələrdə

isti iqlim olan zonalarda

yamaclarda

şimal zonalarında

Sual: Üzüm kökü torpağın hansı məsafə dərinliyinə qədər işləyə bilər? (Çəki: 1)

4-6 m

1-2 m


3-4 m

30-80 sm


10-20 sm

Sual: Üzüm becərilən torpağın hansı tipi yüksək keyfiyyətli şərabların alınmasını 

təmin edir? (Çəki: 1)

Sarı karbonatlı torpaqlar

qumlu torpaqlar

Allivial torpaqlar

daşlı torpaqlar

döss torpaqlar

Sual: Üzümdə xloroz xəstəliyi hansı tip torpaqlarda daha çox rast gəlir? (Çəki: 1)

sarı karbonatlı torpaqlarda

Allivial torpaqlarda

qara torpaqlarda

çox əhəngli torpaqlarda

Стр. 10 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...


qumlu torpaqlarda

B

ÖLMƏ

: 0203

Ad

0203Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Üzümdə xloroz xəstəliyinin əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün maddələr 

əlavə olunur? (Çəki: 1)

fosforlu gübrələr

peyin


tort

dəmir xellatları

kalium gübrələri

Sual: Üzüm saıxımının iriliyi hansı amildən asılıdır? (Çəki: 1)

torpağın tipindən

tənəyin budanma üsulundan

tənəyə daxil edilən suyun miqdarından

sortdan və xarici mühit şəraitindən

əkin üsulundan

Sual: Tənəyin maksimum ömürü hansı müddəti əhatə edir? (Çəki: 1)

1-3 il

5-10 il


10-20 il

60-80 il


80-100 il

Sual: Üzümün fenoloji müşahidəsi nə məqsəd daşıyır? (Çəki: 1)

aqrotexniki tədbirləri aparmaq üçün

kütləvi seleksiya aparmaq üçün

veqetativ çoxaltmaq məqsədi ilə

xarici mühitdən asılı üzüm sortlarında bioloji dövrün əsaslarını öyrənmək

tənəyə forma vermək məqsədilə

Sual: Tənəkdə birinci dəfə temperaturun bioloji sıfır həddinin müəyyən olunması 

hansı alim tərəfindən müəyyən olunmuşdur? (Çəki: 1)

Vavilov


Neqrul

Стр. 11 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...


Prostoserdov

Lyustner


Davitaya

Sual: Üzüm tənəyində folletaj hadisəsi nə deməkdir? (Çəki: 1)

tənəkdə yarpaqların əmələ gəlməsi

tənəkdə tumurcuqların əmələ gəlməsi

çiçəklərin əmələ gəlməsi

yarpaqların soxulması və quruması

üzüm zoğlarının inkişafı

Sual: Üzüm bitkisinin veqetativ çoxaldılması neçə üsulla aparılır? (Çəki: 1)

2 üsulla

3 üsulla


5 üsulla

4 üsulla


6 üsulla

Sual: Üzüm bitkisinin çoxaldılması məqsədi ilə onu tənəkdən ayırmamaq şərtilə hansı 

üsuldan istifadə edilir? (Çəki: 1)

calaq etməklə

veqetativ hibridləşmə yolu ilə

mentor üsulu ilə

basma

stratifikasiya üsulu iləSual: Suvarılan üzüm zonalarında əkin üçün tədarük edilən çubuqların üzünluğu 

hansı hüdudda olmalıdır? (Çəki: 1)

10-20 sm

20-30 sm


30-40 sm

40-50 sm


50-60 sm

Sual: Üzüm çubuqlarının əkinə hazırlanması əməliyyatı necə adlanır? (Çəki: 1)

stratefikasiya

katavlak


seleksiya

külçələmə-rişələtmə

aprobasiya

B

ÖLMƏ

: 0301

Ad

0301Suallardan

10

Стр. 12 из 95Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...


Maksimal faiz

10

Sualları qarışdırmaqSuallar təqdim etmək

100 %


Sual: Tənəklər hansı növ torpaqlarda daha dərinə əkilməlidir? (Çəki: 1)

ağır gillicəli torpaqlarda

şimal üzümçülük rayonlarında

cənub suvarılan torpaqlarda

qumlu və daşlı torpaqlarda

dağ yamaclarında

Sual: Aprobasiyadan əldə edilən məlimatlar əsasında tənəklər neçə kateqoriyaya 

bölünür? (Çəki: 1)

2

4

53

6

Sual: Üzümün calaqla çoxaltmaqla əsas məqsədlər nədir? (Çəki: 1)üzüm bitkisini qurumadan qorumaq

üzüm birkisini küləyin təsirindən qorumaq

üzümlüklərdə seyrəlmənin qarşısına almaq

fillokseraya və şaxtaya davamlı bitki almaq

üzüm bitkisində nisbi sükunəti tənzimləmək

Sual: Üzüm calağının aparılması üçün ilin hansı ayı seçilir? (Çəki: 1)

oktyabr ayı

noyabr ayı

fevral ayı

mart ayı


aprel ayı

Sual: Tumurcuqlar cücərməsi üçün hansı temperatur rejimi seçilir? (Çəki: 1)

20 C

25 C


30 C

10 C


5 C

Sual: Üzümçülükdə drenaj sistemi hansı məqsədilə aparılır? (Çəki: 1)

sahəni hamaqlamaq üçün

Стр. 13 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...


alaq otunu ləğv etmək üçün

suvarma şəbəkəsini yaratmaq üçün

torpaq sahəsində şorluluğu yuyub aparmaq üçün

Plantaj aparmaq üçün

Sual: Torpağın əkinqabağı dərin şumlanması necə adlanır? (Çəki: 1)

katavlak


drenaj

stratifikasiya

plantaj

hidroburla əkinSual: Tənəyə qulluq işləri aparılarkən tənəkdə 1-ci il tənəkdə necə gümrah zoğ 

saxlanılır? (Çəki: 1)

3-4 zoğ

5-6 zoğ


4-5 zoğ

1-2 zoğ


6-7 zoğ

Sual: Üzüm sahələrində kultivasiya əməliyyatı hansı məqsəd üçün aparılır? (Çəki: 1)

torpaqda şırım açmaq üçün

şpalerlərin basdırılması üçün

əkinin aparılması üçün

torpaqğın yumşaldılması

çubuqların basdırılması üçün

Sual: Katalovka əməliyyatı tənəkdə nə məqsədlə aparılır? (Çəki: 1)

zəif zoğlarının qoparılıb atılması

tənəklərə forma verilməsi üçün

tənəkdə gözcükləri saxlamaq üçün

yuxarı köklərin kəsilib atılması

təənəklərin yaxşı havalanması üçün

B

ÖLMƏ

: 0302

Ad

0302Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Стр. 14 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...Sual: Suvarılan və göbələk xəstəliklərinə çox tutulan rayonlar üçün tənəyə hansı 

formanın verilməsi məqsədəuyğundur? (Çəki: 1)

başcıqlı forma

kasavari forma

bir və iki tərəfli forma

yüksək ştamblı forma

yelpik formasi

Sual: Azərbaycanın hansı üzümçülük zonasında dəmiyə şəraitində üzüm becərilir? 

(Çəki: 1)

Gəncə-Qazax

Cəlilabad

Muğan-Mil

Şamaxı

Abşeron


Sual: Tənəyin biriilik hissələri hansıdır? (Çəki: 1)

ştamp


başcıq

qol


bar zoğu

buynuzcuqlar

Sual: Azərbaycan şəraiti üçün tənəklərə hansı formaları vermək məsləhət görülür? 

(Çəki: 1)

bir tərəfli

çəp cordan forması

bir tərəfli yelpik forması

ştamplı yelpik forması

maili çəp forması

Sual: Tənəyin biriilik zoğları hansı alətlə budanmalıdır? (Çəki: 1)

sekator

mişar


balta

bağ qayçısı

bıcaq

Sual: Üzüm zoğlarının ucunun qoparılması hansı məqsədlə aparılır? (Çəki: 1)çiçəklənmənin sürətləndirilməsi üçün

mayalanmanın qarşısı alınır

üzümün qidalanması dayanır

zoğların böyüməsinin qarşısını almaq məqsədilə

gilə və salxımları mənfi təsir göstərir

Стр. 15 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...


Sual: İqlim və torpaq şəraitindən və sortun bioloji xüsususiyyətindən asılı olaraq 

məhsul verən üzümlüklərin hər hektarına orta hesabla nə miqdarda superfosfat 

gübrəsi verilir? (Çəki: 1)

100-150 kq

200-400 kq

400-600 kq

700-750 kq

300-500 kq

Sual: İqlim və torpaq şəraitindən asılı olaraq məhsul verən üzümlüklərin hər hektarına 

orta hesabla hansı miqdarda ammonium şorası verilir? (Çəki: 1)

200-300 kq

400-500 kq

100-200 kq

350-400 kq

500-600 kq

Sual: Gəncə-Qazax zonasında suvarma zamanı hər hektara hansı miqdarda su 

verilməsi tələb olunur? (Çəki: 1)

700-900 m3

900-1000 m3

900-1200 m3

800-1100 m3

1000-1200 m3

Sual: Üzümdə tumurcuğun bar əmsalı nəyi göstərir? (Çəki: 1)

çiçək qruplarının miqdarının zoğların sayına olan nisbəti

çiçək qruplarının miqdarının biğciqların sayına olan nisbəti

çiçək qruplarının miqdarının yarpaqların sayına olan nisbəti

çiçək qruplarının miqdarının tumurcuğun sayına olan nisbəti

çiçək qruplarının miqdarının 

Sual: Transpirasiya prosesi zamanı yarpaqda hansı qabiliyyət güclənir? (Çəki: 1)

fermentativ kataliz

oksidləşmə

quruma


assinulyasiya

parçalanma

Sual: Üzüm çiçəyində poliqaniyalıq ən çox nə zaman yaranır? (Çəki: 1)

dişi tipli bitkilərdə

tozlanma yolu yetişdirilən bitkilərdə

calaq etmə yolu ilə alınmış bitkilərdə

erkək çiçəkli bitkilərdə

Стр. 16 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...


sünü mayalanma yolu ilə alınmış bitkilərdə

B

ÖLMƏ

: 0303

Ad

0303Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Üzümdə fizioloji sükunət neçə gün davam edir? (Çəki: 1)

15-20 gün

25-35 gün

36-58 gün

60-75 gün

76-80 gün

Sual: Azərbaycanın məhşur üzüm sortu Şirvanşahda sükunət dövrü neçə gün davam 

edir? (Çəki: 1)

70-72 gün

62 gün


72 gün

50-54 gün

81 gün

Sual: Tənəyin sükunət dövründə hansı əməliyyatlar aparılır? (Çəki: 1)torpağa suyun verilməsi

stratifikasiya əməliyyatı

kütləvi seleksiya etmək

tənəyin quru budanması

zoğların qoparılması

Sual: Tənəklərin becərilmə sistemlərindən çardaqda becərmə ən çox harada istifadə 

olunur? (Çəki: 1)

yaxın Şərq ölkələrində

Avropada

Amerikada

Orta Asiya ölkələrində

Zaqafqaziyada

Sual: Üzüm yarpağı tərəfindən suyun buxarlanma prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

assimulyasiya

fotosintez

Стр. 17 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...


kataliz

transpirasiya

veqetasiya

Sual: Tənəkləri ağacların üzərinə buraxmaqla becərmə sistemi ən çox hansı regionda 

yayılmışdır? (Çəki: 1)

Azərbaycanda

Ukraynada

Rusiyada


Gürcüstanda

Özbəkistanda

Sual: Tənəyə ştamb forması nə vaxt tamam istifadə olunmur? (Çəki: 1)

subtropik zonalarda

aran zonalarda

dəmiyə şəraiti olan zonalarda

qışda tənəklər torpaqla örtülən rayonlarda

suvarılan və iqlim mülayim olan zonalarda

Sual: Budama zamanı tənəyin üzərində saxlanılan gözcüklərin orta sayı necə 

adlanır? (Çəki: 1)

bar əmsalı

tənəyin polyarlığı

bar zoğları

tənəyin yükü

normal zoğlar

Sual: Budanma zamanı 1-4 gözcük saxlanmaqla kəsilən biriilik zoğlar necə adlanır? 

(Çəki: 1)

barmaq


bar zoğları

normal zoğlar

çilik

yaşıl zoğSual: Abşeron zonasında zoğların kəsilmə uzunluğu Ağ Şam və Qara Şam sortları 

üçün budama uzunluğu hansı hüdudda olmalıdır? (Çəki: 1)

10-12 göz

16-18 göz

18-20 göz

12-14 göz

20-22 göz

Sual: Gəncə-Qazax zonasında zoğların kəsilmə uzunluğu Bayan-Şirə üzüm sortları 

üçün budama uzunluğu hansı hüdudda olmalıdır? (Çəki: 1)

Стр. 18 из 95

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5707517A-AB...


10-12 göz

14-16 göz

16-18 göz

12-14 göz

18-20 göz


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə