B ə rd ə şə h əYüklə 149.25 Kb.
Pdf просмотр
tarix23.12.2016
ölçüsü149.25 Kb.

B

ə

rd

ə

 

şə

h

ə

r M

ə

d

ə

niyy

ə

t v

ə

 

Turizm Şöbə

si 

B

ə

rd

ə

 rayon S

ə

m

əd Vurğun adına Mə

rk

ə

zi kitabxana 

 

B

ə

rd

ə

 

 

 

(M

ə

lumat bülleteni) 

 

(Yanvar-Iyun 2016-ci il) 

  3 

 

Kitabxananın Elektron Katoloquna (EK) daxil edilmiş Bə

rd

ə

  

haqqında dövrü mətbuat materiallarının biblioqrafiyası. 

 

  

 

  

 

Bə

rd

ə

 2016 

Mövzular 

 

1. Sosial-iqtisadi h

ə

yat 

 

2. 

İctimai

-siyasi h

ə

yat 

 

3. Elm. M

ə

d

ə

niyy

ə

t. S

ə

hiyy

ə

 

 

4. B

ə

rd

ə

nin 

ə

d

ə

bi h

əyatı

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 B

ə

rd

ə

 2016 

 

1. Sosial - iqtisadi h

ə

yat 

1. 


B

ə

rd

ə

d

ə

 

KTİ

-nin 

binasının

 tikintisi 

başa

 

çatıb

 // H


ə

ft

ə içi q

ə

zeti. - 2016. - 6 yanvar.  1. - S. 5 

 

Bə

rd

ə 

şə

hə

rind


ə

 k

ənd t

ə

sərrüfatı idarə

si üçün inzibati  

laboratoriya binasında inşaat 

işləri başa çatıb.

  K

ə

nd Tə

s

ərrüfatı Nazirliyinin sifarişi ilə 

inşa


 edil

ən inzibati binanın 

tikintisini “Azəraqrartikinti” ASC

-

nin inşaatçıları yerinə yetirib. 

 

2. 

Sultanov,  Ziy

ə

ddin. B

ə

rdə

 

sahibkarları: böyük 

uğurlar,


 yeni v

ə

zifə

l

ər, 

maraqlı


 

t

əşəbbüsl

ə

r // Xalq qə

zeti. - 2016. - 4 mart. - 

 50. - S. 4 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, dünyada də

rin 


iqtisadi v

ə

 siyasi böhran davam edir. Bunun müxtə

lif s


ə

b

əbl

ə

ri var və

 

əə

vvə

l, 


ə

lb

ətt

əneftin qiym

ə

tinin kəskin şə

kild


ə

 

aşağı düşməsini göst

ə

rmək lazımdır. Belə

 bir c


ə

h

əti d

ə

 böyük f

ə

rə

h v


ə

 qürur hissi il

ə

 qeyd etmək lazımdır ki, Azə

rbaycan 


ə

vv

əlki böhranlı ill

ə

rdə

 

olduğu kimi, qlobal maliyyə böhr

anından üzüağ çıxmaq üçün hə

rt

ə

rə

fli imkanlara, 

geniş resurslara malikdir. Bu, ilk növbə

d

ə ümummilli lider Heyd

ər Əliyev tə

r

ə

fində

işlənib hazırlanmış islahatlar və uzunmüdd

ətli inkişaf strategiyası ilə

 

bağlıdır. 

 

3. 

B

ə

rd

ə

d

ə

 keçiril

ə

n regional 

müşavirə

d

ə

 fermerl

ə

rl

ə

 fikir mübadil

ə

si 

aparılıb

 // 


Yeni Az

ə

rbaycan qə

zeti. - 2016. - 5 mart. - 

 43. - S. 6 

B

ərd

ə

də

 K

ənd T

ə

sərrüfatı Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə

 

“Yaz tarla işlərin

ə

 hazırlıq və

 k

ənd 

t

əs

ərrüfatı bitkilə

rinin m

əhsuldarlığının yüksəldilm

əsi üçün qarşıda duran və

zif

ə

lər” 

mövzusunda regional müşavirə

 keçirilib.

 

AZƏRTAC xə

b

ər verir ki, müşavirəd

ə

 nazirliyin Bitkiçilik şöbəsinin, nazirlik yanında Bitki 

Sor


tlarının Qeydiyyatı və

 Toxum N


ə

zar


ə

ti üzr


ə

 Dövl


ə

t Xidm


ə

tinin, Dövl

ə

t Fitosanitar N

ə

zarə

ti Xidm


ətinin, “Aqrolizinq” ASC

-nin, Aqrar Elm v

ə

 

İnformasiya Məsl

ə

hə

Mə

rk

əzinin, Aqrar Universitetin, B

ə

rdə

, T


ə

rt

ər, Ağdam, Ağcabədi, Z

ə

rdab, Beylə

qan, 


Füzuli, Goranboy, Yevlax, Ucar, Kürd

əmir rayonlarında fə

aliyy

ə

t göstə

r

ən yerli 

qurumların və

 yerli icra hakimiyy

əti orqanlarının nümayə

nd

ə

lə

ri, el


ə

c

ə d

ə

 300-ə

 

yaxın fermer v

ə

 sahibkar iştirak edib.

 

4. 

İbişov

, Telman. N

ə

hayə

t su problemimiz h

ə

ll olundu // Azə

rbaycan q

ə

zeti. - 2016 . - 17 aprel. - 

 92. - S. 7 

Bizim Əlyanlı kə

ndinin  

ə

halisi uzun zamandan bə

ri içm


əli su sarıdan korluq çə

kirdi. Bu 

problemi h

ə

ll etmək üçün çox çalışsaq da, etiraf edim ki, yeni ar

tezian quyusu 

qazdırmağa gücümüz çatmırdı. Belə

c

ə, bu ist

əyimizi imkansızlıqdan hə

yata keçir

ə

 bilmirdik. 

 

 

 

B

ə

rd

ə

 2016 

5. M

ə

mm

ə

dov, Elbrus. Dövl

ə

tin də

st

əyi fermerl

ə

rin pambıqçılığa

 

marağı 

artıb


 // 

Az

ərbaycan q

ə

zeti. - 2016. - 4 may. -  95. - S. 7 

Bir zamanlar adına “ağ qızıl” deyilə

r, onu bec

ə

rib-


yığanların şə

nin


ə

 n

əğməl

ər qoşular, 

bu m

ə

hsul elin var-dövlə

ti, ruzi-b

ə

r

ək

ə

t mə

nb

əyi hesab edil

ə

rdi. Söhbə

t öt


ə

əsrin 70-

80-ci ill

ə

rind


ə

 B

ərd

ənin şöhrət tacı hesab edilən pambıqdan gedir. O pambıqdan ki, 

ölk

ənin iqtisadiyyatının əsas sah

ə

lə

rind


ə

n birini t

əşkil edirdi, strateji mə

hsul hesab 

olunurdu. Amma müst

ə

qillik illə

rinin 


ə

vv

əll

ə

rində

 s

əriştəsiz r

ə

hbə

rl

ər bazar 

iqtisadiyyatının tə

l

ə

blə

rin


ə

 

uyğunlaşmaq adı ilə 

pambığı gözdən saldılar. 

H

ətta onu “qul ə

m

əyi” adlandıranlar da tapıldı. 

6.

 

L. Quliyev. B

ə

rdə

d

ə barama t

ə

darükünə

 

başlanıb // Az

ə

rbaycan qə

zeti. - 2016. - 11 

iyun. - 

 125. - S. 7 

B

ərd

ə

 rayonunun tə

s

ərrüfatlarında barama tədarükün

ə

 başlanmışdır.Kümçülə

indiyə

d

ək 2.171 kiloqram barama t

əhvil vermişlə

r. Daha 1000 kiloqram barama t

ə

darük oluna

cağı gözlə

nilir. T

ə

crübə

li kümçül

ər yaxşı nə

tic


ə

l

ər qazanırlar. Lənb

ə

ran kə

ndind


ə

Əh

əd Qasımov 250 kiloqram, Hə

s

ə

nqaya kə

ndind


ən İlham Əliyev 133 kiloqram, Mollalı 

k

əndind

ə

n Nəbi Əzizov 115 kiloqram barama təhvil vermişlə

r. 


7.

 

Şəmilzad

ə

, R

ə

hman. Daha sudan korluq ç

ə

kmirik // Azə

rbaycan q

ə

zeti. - 2016. - 18 iyun. - 

 130. - S. 7 

K

əndimizin 

ə

halisi içməli su sarıdan çox ə

ziyy


ə

t ç


əkirdi. Əlli il ə

vv

əl k

ə

ndin mə

rk

əzind

ə

 istifad

ə

yə

 veril


ə

n subartezian quyusu dörd yüzd

ə

n çox f


ə

rdi t


ə

s

ərrüfatı birləşdirən böyük 

bir k


ə

ndin 


ə

halisinin içm

əli suya olan ehtiyaclarını tam ödə

y

ə bilmirdi. 

      Düzdür, son vaxtlar dövl

ə

t x


ə

tti il


ə

 k

əndin 

ətrafında bir neçə

 subartezian quyusu 

vurul


araq torpaq payçılarının istifadə

sin


ə

 

verilmişdir. Lakin bunlar əsas

əə

kinl


ə

rin 


suvarılması üçün nə

z

ərd

ə

 tutulmuşdur və

 h

əm d

ə

 məişə

td

ə istifad

ə

 üçün münasib yerdə

 

deyil.  

 

  

 

  

                     B

ə

rd

ə

 2016  

                                          2. 

İctimai siyasi həyat

 

1.

 

Daxili 

işlə

r naziri B

ə

rd

ə

d

ə

 v

ə

t

əndaşları

 q

ə

bul ed

ə

c

ə

k // Palitra q

ə

zeti . - 2016. - 12 may. - 

 83. - S. 5 

Daxili işlə

r naziri, general-polkovnik Ramil Usubov  B

ə

rdə, Ağcabə

di, T


ə

rt

ər, 

Ağdam,


 

Şuşa,


 

Laçın, Beylə

qan,Füzuli, Xocav

ənd, Goranboy, Xocalı, Naftalan şə

h

ə

r və

 

rayonlarının sakinlərini q

ə

bul edə

c

ək. 

Daxili İşlə

r Nazirliyinin m

ə

tbuat xidmə

tind


ə

n veril


ə

n m


ə

lumata gör

ə

, q


əbul mayın 27

-d

ə 

saat 10:00-da B

ə

rd

ə 

Rayon Polis Şöbə

sind

ə

 baş tutacaq.

 

V

ət

əndaşlar daxili işlər orqanlarının ə

m

əkdaşlarının fəaliyy

ə

tinə

 v

ə 

Daxili İşlə

Nazirliyinin sə

lahiyy


ə

tl

ərin

ə

 aid mə

s

əl

ə

lə

rl

ə 

bağlı müraciə

t etm

ə

klə

 q

əbula yazıla bil

ə

rlə

r. Q


əbul başa çatdıqdan sonra saat 12:00

-da


, "İctimai asayişin qorunmasında 

v

ət

əndaşların iştirakının tə

min edilm

ə

si barə

d

ə" Az

ərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2016-

cı il 2 mart tarixli Fərmanının icrası çərçiv

ə

sində

 

qeyd olunan şəh

ə

r, rayon polis orqanlarında vakant olan 103 mülki işçi və

zif


ə

l

ərin

ə

 Azərbaycan Respublikası 

v

ət

əndaşlarının qə

bulu il

ə

 ə

laq


ədar sıra baxışı keçirilə

c

ək.   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Bə

rd

ə

 2016 

                                   3. 

Elm. Mədəniyyət. Səhiyyə

 

1.

 Quluyeva, Zülfiyy

ə

. B

ə

rdə

 Qan 


Bankına

 könüllü qan verm

ə

k üçün müraciə

edə

nl

ərin 

ardı


-

arası


 k

ə

silmir // Mövqe qə

zeti. - 2016. - 6 aprel. - 

 59. - S. 14 C

ə

bhə

d

ə 

yaranmış son və

ziyy

ə

tlə

 

bağlı cəbh

əyanı ə


razid

ə

 yerləşə

n B


ə

rd

ə 

Qan Bankı 

gücl

əndirilmiş iş rejimində, h

ə

tta gecə

 

saatlarında da fəaliyy

ətini dayandırmır. Bu barə

d

ə

 Movqe.az-a eksklüziv olaraq m

əlumatı Bə

rd

ə

 Qan Bankının bölmə

 

müdiri İbrahim Muradov verib 

2. 


AZƏRTAC.

 Prezident 

İlham


 

Əliyev


 B

ə

rdə

 Müalic


ə

-Diaqnostika M

ə

rk

əzind

ə

 müalicə

 

alan yaralılara

 

baş ç

ə

kib // Xalq qə

zeti. - 2016. - 3 may. - 

 94. - S. 4 Mayın 1

-d

ə  Az

ərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və

 

xanımı Mehriban Əliyeva Bə

rd

ə 

şə

hə

rind


ə

ki Müalic

ə

-Diaqnostika Mə

rk

əzin

ə

 baş 

ç

əkdil

ə

r. Bu tibb ocağı ölkə

mizd


ə

 s

əhiyy

ə

 islahatları çə

rçiv


ə

sind


ə

 

yaradılan və 

ə

n müasir standartlara cavab ver

ə

n ilk müalicə

 diaqnostika m

ə

rk

əzl

ə

rindən biridir. Düşmə

nin dinc 

ə

halini h


ə

d

əf

ə

 alması nə

tic


ə

sind


ə

 

Ağdamın Çəm

ə

nli və

 

Qaradağlı kəndl

ə

rinin yara

lanmış 3 sakini 

- Zahid R

ə

himov, Elgiz Qarayev və

 Anar Abdullayev burada müalic

ə

 

olunurlar. Dövlətimizin başçısı və

 

xanımı onların vəziyy

ə

ti ilə

 

maraqlandılar və tezlikl

ə

 sağalmalarını arzuladılar.

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

ə

rd

ə

 2016 

4. 

Bərdənin ədəbi həyatı

 

1. Rzayev Maarif

”Bə

rd

ə tarixin 

aynasında”

 mövzusunda t

ə

dbir // Respublika qə

zeti. - 


2016. - 25 may. - 

 112. - S. 5 M

ə

qalə

d

ə B

ə

rdənin dünyanın

 

ən q

ə

dim yaşayış mə

sk

ənl

ə

rində

n biri olan Az

ərbaycanın 

ulu tarix

ə

 

malik şəh

ə

rlər sırasında olmasından bə

hs edilir.  

Каталог: front -> files -> libraries -> 468 -> documents
libraries -> Qax rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi Qax mks c. Cabbarlı adına Mərkəzi kitabxana Metodiki-biblioqrafiya şöbəsi Qax yazarı Qalibə İlisulunun əsərlərindən ibarət biblioqrafik məlumat Qalibə İlisulu. “Vətən səni, vətən məni gözləyir”
libraries -> Tapmacalar az8rbaycan restmblikast prezjdenrrİNİN İ Ş L ə r I d a r ə s I n I n k I t a b X a n a s I
libraries -> Nəsillərə nümunə Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik, Ustadımız deyib, heçdir vətənsiz can, Azərbaycan!
468 -> SƏrraf şİruyə
468 -> SƏrraf şİruyə
468 -> Bu dünya göRÜŞ yeriDİ
468 -> “Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri”: n 19 (43 2016)
documents -> Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə