Bazu oynağının kapsulasını bərkidirYüklə 91.46 Kb.
Pdf просмотр
tarix24.01.2017
ölçüsü91.46 Kb.

s

sual


1

Bazu oynağının kapsulasını bərkidir:

2

Göz qapağı qapanmırsa hansı sinir zədələnmişdir: 3

S

ərt qişanın hansı venoz cibinə burun-dodaq nahiyyəsinin çibanında hemotogen yolla infeksiya keç

əbilər: 


4

Hansı fassiya altında boyun simpatik kötüyü yerləşir: 

5

Döş qəfəsində neçə seroz boşluq var:6

Bazunun ikibaşlı əzələsini innervasiya edir: 

7

Kiçik çanaq boşluğundan irin hansı yolla yaxınlaşdırıcı əzələ yatağına keç

ə bilər: 

8

Orta qişa arteriyasını bağlamaq üçün başın hansı nahiyyəsində kəllə trepanasiyasını aparmaq lazımdır: 

9

Hansı arteriya boyunun bayır üçbucağında bazu sinir kələfinin lifləri arasından keçir: 

10

Düz qasıq yırtığında qasıq kanalının hansı divarı zəifləmiş olur: 11

Bazunun üçbaşlı əzələsini inervasiya edir: 

12

Hansı sinirin zədələnməsi zamanı ayaq ”at ayağı” adlanan patoloji vəziyyət alır:  

13

Beyinin sərt qişasının venoz cibindən olan qanaxmanın öz-özünə dayana 

bilm


əməsi səbəbini izah edin: 

14

Süd vəzinin intramammar mastitlərində dəri kəsiyi necə aparılır: 

15

Apendiksektomiya əməliyyatı zamanı cərrahi dostup hansı müəllifin adı 

il

ədir: 16

Bazunun d

ərin arteriyası bazu arteriyasından ayrılır: 

17

Bazu sümüyü cərrahi boynunun sınığı zamanı hansı sinir zədələnə bilər: 

18

Üzün mimiki əzələlərini hansı sinir inervasiya edir: 

19

Traxeya-qidaborusu şırımında yerləşən sinir hansıdır: 20

Anadang


əlmə qasıq yırtığında yırtıq kisəsinin divarını nə təşkil edir: 

21

Bazu sümüyü orta 3/1-in sınığı zamanı hansı sinir zədələnə bilər: 22

Diploe hansı sümük tipində görünür: 

23

Simpatik kötük azan sinirlə hansı əlamətlərinə görə fərqlənir: 

24

Retromammar mastitl

ərdə hansı nahiyyədə yerləşən toxumalar zədələnir: 

25

Yoğun bağırsağın hansı şöbəsi süni anusun yaradılmasında daha çox istifad

ə olunur: 

26

Dirs


ək oynağı ibarətdir: 

27

Baş neçə sümükdən ibarətdir: 28

Alın-təpə-ənsə nahiyyəsinin sümüküstlüyüaltı hematomaları nə ilə 

xarakteriz

ə olunur:

29

Plevra boşluğunun punksiyası nə üçün qabırğanın yuxarı kənarı istiqam

ətində icra edilir: 

30

Qarının ön yan divarının hansı yırtıqları zamanı təcili cərrahi əməliyyata göst

ərişdir:


31

Hansı yaşda qırmızı sümük iliyi sarı sümük iliyinə dönməyə başlar: 

32

Scapula döş qəfəsi divarında hansı qabırğalar arasında yerləşir: 33

Qalxanab


ənzər vəzin rezeksiyası zamanı hansı sinir zədələnə bilər: 

34

Plevra boşluğunun punksiyası zamanı iynə haradan batırılır: 35

Orta boylama laparotomiyada k

əsik göbəyin hansı hissəsindən aparılır: 

36

İncisura scapuladan keçən sinir hansıdır: 37

Dirs


ək oynağının punksiyası hansı nahiyyədən aparılır: 

38

Kəllə tağı sümüklərinin sınığında sümüyün hansı qatı daha çox zədələnir: 

39

Xəstənin hansı vəziyyətində plevra boşluğunun punksiyası aparılır: 

40

Mədədən gələn venoz qan hansı venaya tökülür: 

41

Bilək sümüklərinin ən böyüyü hansıdır: 

42

Orta sinirin dirsək oynağında topoqrafik vəziyyəti: 

43

A.V.Vişnevskinin vaqosimpatik blokadası zamanı iynə boyunun hansı nahiyy

əsindən batırılır:

44

Süd v


əzinin kapsulasını hansı fassiya əmələ gətirir: 

45

Qarın kötüyündə (trunc.celiacus) kəskin qan dövranı pozğunluğu nə ilə t

əhlükəlidir:

46

Aşıq sümüyü (talus) hansı sümüklə oynaq əmələ gətirmir: 47

Bazu oynağı kapsulasına öndən hansı əzələ təmasdadır: 

48

Qalxanab


ənzər vəzin O.V.Nikolayev üsulu ilə subtotal rezeksiyası zamanı 

v

əzin hansı hissəsi saxlanılır: 49

Retromammar toxuma sah

əsi hansı qatda yerləşir: 

50

Qasıq kanalında neçə element ayırd edilir: 51

Ayaq sümükl

ərinin açarı hansı sümük hesab olunur: 

52

Dirsək oynağı kapsulasını hansı əzələ öndən örtür: 

53

Boyunun hansı toxuma sahəsinin fleqmonası arxa mediastenitlə ağırlaşa bil

ər: 


54

Hansı səviyyədə a.pericardiacophrenica daxili döş arteriyasından ayrılır: 

55

Hansı anatomik zəminyaradıcı faktor düz qasıq yırtığının əmələ g

əlməsində əsas rol oynayır:

56

Hansı qabırğalar atipikdir: 57

Hansı sinir dirsək oynağı kapsulasının önü ilə təmasdadır: 

58

Aşağıdakı orqanlardan hansı intraperitonaldır: 59

Aşağıdakı orqanlardan hansı göbək nahiyyəsinə proyeksiya edir: 

60

Pnevmotoraksın hansı forması daha təhlükəlidir: 61

Aşağıdakı arteriyalardan hansı a.mesenterica superiorun davamı deyildir: 

62

Saidin ön ovuc səthində yerləşir: 

63

Qarın aortasının hansı şaxəsi təkdir: 64

İrinli intramammar mastit zamanı hansı kəsik növü anatomik əsaslanmış 

hesab olunur: 

65

Göstərilən üzvlərdən hansı sağ qalça-qasıq nahiyyəsinə proyeksiya edir:

66

Bud və baldırın hansı dərialtı venasında daha çox tromboflebit və varikoz 

genişlənmə təsadüf olunur:  

67

Hansı venalar arasında porto-caval anastomoz vardır: 68

Böyr


əklərin arxa üzü hansı əzələ ilə qonşu deyil: 

69

Plevra boşluğundan havanı xaric etmək üçün hansı nahiyyədə punksiya m

əqsədəuyğundur: 70

Göst


ərilən üzvlərdən hansı sağ qabırğaaltı nahiyyəyə proyeksiya edir: 

71

Saidin aşağı 3/1 səviyyəsində orta sinir yerləşir: 72

A.ovarica hansı arteriyanın davamıdır: 

73

Hansı arteriyadan nəbz alınmaz: 74

Süd v


əzinin xərçəngində hansı limfa düyünləri daha erkən zədələnir: 

75

Qeyd olunan üzvlərdən hansı sol qabırğaaltı nahiyyəyə proyeksiya edir: 

76

A.thyroidea superior hansı arteriyanın şaxəsidir: 77

İncik arteriyası ayrılır: 

78

V.ophthalmica aşağıdakılardan hansına tökülür: 79

Qabırğanın sümüküstlüyüaltı rezeksiyası hansı halda icra edilir: 

80

Qasıq kanalı harada yerləşir: 81

Bud üçbucağında bud arteriyasına görə bud venası yerləşir: 

82

Ayaq sümüklərinin sayı: 

83

Hansı qaraciyərin qapı venasına tökülmür: 84

Ür

əyin sol mədəciyindən hansı damar ayrılır: 85

Göb


əkdən yuxarı qarının düz əzələ yatağının ön divarı necə formalaşır: 

86

Aşıq-baldır oynağının oynaq kapsulu möhkəmləndirici bağlardan m

ərhumdur: 

87

Ür

əyin  sağ mədəciyindən hansı damar çıxır: 88

K

əllə sümüyü defektinin plastikası zamanı hansı materiala üstünlük verilir: 89

Ür

ək harada yerləşir: 90

Göb


ək nahiyyəsində hansı venoz anastomozlar mövcuddur: 

91

Mil bilək kanalından (canalis carpi radialis) keçir: 

92

Aşıq baldır oynağının əmələ gəlməsində hansılar iştirak edir:93

Trepanasiya 

əməliyyatında sərt qişa hansı formada kəsilir: 

94

Üçtaylı qapaq harada yerləşir:  95

Qarının ağ xətti hansı səviyyədə daha enlidir: 96

Bud arteriyasına giriş aşağıdakı xətt üzrə yerinə yetirilir:  

97

Bazu oynağı içindən hansı əzələnin vətəri keçir: 98

D

əri kəsiyinin formasına görə hansı amputasiyalar ayırd edilir: 99

Yuxarı boş vena hara açılır: 

100

Göst


ərilən anatomik törəmələrdən hansı qasıq kanalının əmələ 

g

əlməsində iştirak etmir: 101

Budun d


ərin arteriyası (a.profun.femor.) bud arteriyasından ayrılır: 

102


Hansı anatomik törəmələr bud kanalında yerləşir və ya ondan keçir: 

103


Hansı üsul ətrafın qısaldılmasına və ya uzadılmasına təsir edir: 

104


Aşağı boş vena hara açılır: 

105


Hansı antomik zəif nahiyyə düz qasıq yırtığının yırtıq qapısı rolunu oynayır: 

106


Bud-çanaq oynağının kapsulasını bərkidir: 

107


D

ərin incik sinirinin zədələnməsi zamanı ayaq hansı vəziyyəti alar: 

108

Sağ və sol onurğa arteriyalarının birləşməsindən hansı arteriya əmələ g

əlir:


109

Qida borusunun döş hissəsi harada yerləşir: 

110

Qarının yan nahiyyəsində aparılan hansı kəsiklər daha antomik-fiziolojidir: 111

Bazu sümüyünün orta 3\1 sınıqlarında hansı sinirin zədələnmə ehtimalı 

var: 

112


Üçt

ərəfli dəlikdən keçir: 

113

Artrodezdə məqsəd nədir: 

114


Mitral qapaq harada yerl

əşir: 


115

Qarın divarında aparılan hansı kəsiklər daha çox əzələ denervasiyasına 

s

əbəb olur: 116

N.İ.Piroqov toxuma sahəsinin fleqmonası zamanı saidin hansı 

nahiyy

əsində kəsik aparılmalıdır: 117

Qasıq bağının altındakı boşluq hansı şöbələrə bölünür: 

118

Qarın aortasının bifurkasiya səviyyəsini göstərin: 119

Sağ ağciyər kötüyündə hansı anatomik törəmə ən yuxarı vəziyyətdə 

yerl

əşir: 


120

Ç

əp qasıq yırtığında toxum ciyəsi elementləri yırtıq kisəsinə münasibətdə hansı vəziyyəti tutur: 

121


Aşağıdakı sümüklərdən hansının ilik boşluğu yoxdur: 

122


Dördt

ərəfli dəlikdən hansı sinir keçir: 

123

K

əllə tağı sümükləri neçə qatdan ibarətdir: 124

Perikardın arxa divarı hansı anatomik törəmələrlə təmasdadır: 

125

Aşağıdakı üsullardan hansı qasıq kanalının ön divarının plastikasında t

ətbiq olunur: 

126

Arteriyanın hansı qişası damar tikişinin mexaniki bərkliyini daha çox təmin edir: 

127


Radikal c

ərrahi əməliyyat nədir: 

128

Palliativ cərrahi əməliyyat nədir:

129


Sümük-plastik amputasiya üsulunun hazırlanmasında üstünlük kimə 

m

əxsusdur: 130

Göst


ərilən toxumalardan hansı daha çox ağrı hissiyatına məxsusdur:

131


D

əri kəsiyi Lanqer xətlərinə münasibətdə nə cür aparılmalıdır

132

Ətrafın amputasiyası zamanı amputasiya bıçağı necə tutulur133

Bir loskutlu amputasiyalar zamanı loskutun uzunluğu nə qədər olmalıdır: 

134

Sümüyün aperiostal işlənilməsi zamanı sümüküstlüyü hansı alətlə periferiyaya doğru qaşınır: 

135


Uşaqlarda amputasiya zamanı cüt sümüklərdən hansı qismən proksimal 

k

əsilir: 136

Amputasiya zamanı sinir nə ilə kəsilir: 

137

Amputasiya zamanı borulu sümüklər hansı alətlə kəsilir138

Bazu sümüyü c

ərrahi boynunun sınığı zamanı hansı sinir zədələnə bilər: 

139


Bazu sümüyü orta üçd

əbirinin sınığı zamanı hansı sinir zədələnə bilə:r 

140

Görünüşünə  görə vətəri  xatırladan hansı sinir saidin ön, aşağı üçdəbir nahiyy

əsində yerləşir: 

141

Bazu arteriyasının proyeksion xətti aşağıdakılardan hansına uyğundur: 142

Saidin ön, aşağı üçdəbir nahiyyəsinin köndələn kəsilmiş yarasında hansı 

sinir z

ədələnə bilər: 143

Bazu arteriyasının pulsasiyasını hansı nahiyyədə hiss etmək olar:

144

Dirs


əyin ön nahiyyəsində, bazunun ikibaşlı əzələ vətərinin bayır 

k

ənarından hansı sinir keçir: 145

Dirs


əyin ön nahiyyəsində, bazunun ikibaşlı əzələ vətərinin iç kənarından 

hansı sinir keçir: 

146

Dirs


əyin arxa nahiyyəsində, dirsək çıxıntısının iç kənarından hansı sinir 

keçir: 


147

Saidin hansı nahiyyəsində mil arteriyasını mil sinirinin səthi şaxəsi 

müşayət edir:

148


Önd

ən dirsək oynağı kapsuluna hansı sinir toxunur:

149

Hansı anatomik törəmə bazu oynağının aşağı kənarı ilə təmasdadı:r 150

Hansı nahiyyədə I və V əl barmaqlarının sinovial yataqları birləşə bilir: 

151

Hansı anatomik törəmə armudabənzər əzələ üstü dəlikdən keçir152

A.braxialis bazunun ikibaşlı əzələsinin hansı hissəsindən keçir

153

Diz oynağının arxa –lateral nahiyəsinin yarılması zamanı hansı sinir z

ədələnə bilər: 

154

Bazu arteriyasının dəri səthinə proyeksion xətti çəkilir:155

Qoltuq çuxurunun medial divarını əmələ gətirir: 

156

Hansı sinirlər bazunun əsas sinir-damar dəstəsinə onun orta 1/3-də daxil olur:

I.  Mil     II. Dirs

ək     III. Əzələ-dəri    IV. Orta     V .Qoltuq

157


Hansı əzələlər bazu oynağının kapsuluna öndən söykənmişdir

I.Böyük gird

ə    II.Kiçik girdə    III.Bazunun ikibaşlı əzələsinin qısa başı     

IV.Tinüstü     V.Kür

əkaltı


158

K

əllə qapağı sümükləri neçə qatdan ibarətdir159

Hansı sinir saidin ön səthinin aşağı 1/3-də yerləşir və görünüşcə vətərlə 

s

əhv salına bilər: 160

Qalxanab


ənzər vəzin rezeksiyası zamanı hansı sinir zədələnə bilər: 

161


Ayaqarxasının xüsusi fassiyasının dərin səfhəsindən sonra aşağıda gələn 

tör


əməni müəyyənləşdirin: 

162


”Tenotomiya” anlayışını izah edin: 

163


O.V.Nikolayev üsulu il

ə qalxanabənzər vəzin subtotal-subfassial 

rezeksiyası zamanı vəzin hansı hissəsi saxlanılır:

164


Hansı qığırdaqdan aşağı nəfəs borusunun üzərində qalxanabənzər vəzin 

boğazı yerləşir: 

165

Hansı sinirin zədələnməsi zamanı “at ayağı” patoloji vəziyyəti yaranır: 166

Başın hansı yaralanmaları açıq  yaralanmalara aiddır:

167

Üz arteriyası başlanğıc götürür:168

Hansı toxumalarda ağrı hissiyatı daha çox ifadə olunmuşdur

I.D

əri       II.Əzələ toxuması       III.Xüsusi fassiyaIV.Sümüküstlüyü     V.D

ərialtı toxuma

169

Beyin orağının yuxarı kənarı boyunca hansı venoz cib yerləşir:170

Beyinin s

ərt qişasının orta arteriyasının zədələnməsi təhlükəsi nədən 

ibar


ətdir: 

171


Yaranın dərinliyində toxumaların kəsilməsi üçün neştərin hansı vəziyyəti 

daha m


əqsədəuyğundur: 

172


Amputasiya zamanı siniri nə ilə kəsmək lazımdır:

173


Amputasiya zamanı borulu sümüyün kəsilməsini hansı alətlə icra etmək 

m

əqsədəuyğundurI.Listonun dişləyən aləti ilə     II.Luyer dişləyən aləti ilə

III.Cikli-Olivekronun m

əftilli mişarı ilə   IV.Berqmanın rezeksion bıçağı ilə     

V.Lövh


əli mişarla

174


Mil arteriyasının dəriyə proyeksion xətti çəkilir: 

175


Beyinin s

ərt qişa ciblərindən qanaxmanın öz-özünə dayanmamasının 

s

əbəbi nədir: 176

”Skalp”-ın tərkibinə hansı toxumalar daxildir: 

177

K

əllə tağı sümüklərinin süngəri maddəsindən olan qanaxmalar necə saxlanılır: 

178


Sümük fraqmentinin çıxarılması ilə aparılan trepanasiya necə adlanır: 

179


Sümük-plastik trepanasiyalarda sümük loskutunun ayrılması məqsədilə 

hansı alətdən istifadə olunur: 

180

Alın-təpə-ənsə nahiyəsinin qatlarını göstərin: 181

K

əllə tağı sümüklərinin hansı qatında diploitik venalar yerləşir:182

Kuşinq üsulu ilə dekompression trepanasiya icra etdikdə nalşəkilli kəsilmiş 

d

əri loskutu hansı tərəfə çəkilir: 183

A.V.Vişnevski üsulu ilə vaqosimpatik blokada zamanı iynə boyunda hansı 

nahiy

ədə batırılır: 184

Plevra boşluğu punksiyasının qabırğanın yuxarı kənarı ilə aparılma 

s

əbəbini izah edin: 185

Süd v


əzi xərcənginin metastazı zamanı ilk zədələnən Zorqius limfa 

düyününün yerini göst

ərin: 

186


Pnevmotoraksın hansı forması daha təhlükəlidir: 

187

Döş qəfəsində neçə seroz boşluq var: 

188

Qabırğalar, qabırğaarası əzələlər və qabırğa qığırdaqları daxildən nə ilə örtülüdür: 

189


İrinli intramammar mastit zamanı hansı kəsik daha anatomik 

əsaslandırılmış ehsab olunur: 

190

Sağ mədəcikdən hansı damar çıxır: 191

Ür

ək harada yerləşir: 192

Sol m


ədəcikdən hansı damar çıxır: 

193


Üçtaylı qapaq harada yerləşir: 

194


Yuxarı boş venadan gələn qan hara tökülür: 

195


Aşağı boş venadan gələn qan hara tökülür: 

196


Sağ ağciyər kökündə hansı anatomik törəmə daha yuxarı mövqedə 

yerl


əşir: 

197


Sol ağciyər kökündə hansı anatomik törəmə daha yuxarı mövqedə 

yerl


əşir: 

198


Sağ ağciyər kökü elementlərinin yuxarıdan aşağı düzgün yerləşmə 

ardıcıllığını göstərin: 

199

Sol ağciyər kökü elementlərinin yuxarıdan aşağı düzgün yerləşmə ardıcıllığını göstərin:

200


İntramammar mastitlərdə süd vəzində hansı kəsiyin aparılması daha 

m

əqsədəuyğundur: 201

Apendiksektomiya c

ərrahi əməliyyatı zamanı alimin adı ilə aparılan kəsiyin 

adını göstərin: 

202

Anadang


əlmə qasıq yırtığında yırtıq kisəsinin divarını nə təşkil edir: 

203


Yoğun bağırsağın hansı şöbəsi süni anusun formalaşdırılmasında daha 

m

əqsədəuyğundur: 204

Qarının ön yan divarının  hansı formalı yırtığında təcili cərrahi əməliyyata 

göst

ərişdir: 205

Ön orta laparotomiyalarda k

əsik göbəyin hansı tərəfindən keçilərək davam 

etdirilir: 

206

M

ədədən venoz qan hansı vena sisteminə axır: 207

Qarın kötüyü arteriyasının kəskin qan dövranı pozğunluğu nə ilə 

t

əhlükəlidir: 208

Qasıq kanalının neçə elementi ayırd edilir6 

209

Periton boşluğunun yuxarı və aşağı mərtəbəsinin sərhəddini nə təşkil edir: 210

Göst


ərilən üzvlərdən hansı sağ qabırğaaltı nahiyəyə proyeksiya edir: 

211


Sadalanan üzvl

ərdən hansı sol qalça- qasıq nahiyəsinə proyeksiya edir: 

212

Sadalanan üzvlərdən hansı sol qabırğaaltı nahiyədə yerləşir:

213


Sadalanan üzvl

ərdən hansı sağ  qalça- qasıq nahiyəsinə proyeksiya edir: 

214

Qasıq kanalı harada yerləşir: 215

Göst


ərilən hansı anatomik törəmə qasıq kanalının əmələgəlməsində 

iştirak etmir: 

216

Qarın divarında aparılan hansı kəsik daha çox əzələ denervasiyasına s

əbəb olur: 

217

Aşağıdakı sümüklərdən hansının ilik boşluğu yoxdur: 218

Qarın aortasının bifurkasiya səviyyəsini göstərin: 

219

Mitral qapaq harada yerləşir:  

220


Artrodezd

ə məqsəd nədir:  

221

Üçt


ərəfli dəlikdən keçir:  

222

Qarının ön-yan divarında aparılan hansı kəsiklər daha antomik-fiziolojidir:  

223

Qida borusunun döş hissəsi harada yerləşir:  224

Sağ və sol onurğa arteriyalarının birləşməsindən hansı arteriya əmələ 

g

əlir: 


225

Bud-çanaq oynağının kapsulasını bərkidir:  

226

Hansı antomik zəif nahiyyə düz qasıq yırtığının yırtıq qapısı rolunu oynayır:  227

Hansı üsul ətrafın qısaldılmasına və ya uzadılmasına təsir edir: 

228

Hansı anatomik törəmələr bud kanalında yerləşir və ya ondan keçir:  229

Budun d


ərin arteriyası (a.profun.femor.) bud arteriyasından ayrılır:  

230


Bazu oynağı içindən hansı əzələnin vətəri keçir: 

231


Bud arteriyasına giriş aşağıdakı xətt üzrə yerinə yetirilir:  

232


Aşıq baldır oynağının əmələ gəlməsində hansılar iştirak edir:

233


Ür

ək harada yerləşir:  

234

K

əllə sümüyü defektinin plastikası zamanı hansı materiala üstünlük verilir:  235

Ür

əyin  sağ mədəciyindən hansı damar çıxır:  236

Aşıq-baldır oynağının oynaq kapsulu möhkəmləndirici bağlardan 

m

ərhumdur:  237

Göb


əkdən yuxarı qarının düz əzələ yatağının ön divarı necə formalaşır:  

238


Ür

əyin sol mədəciyindən hansı damar ayrılır:  

239

Hansı qaraciyərin qapı venasına tökülmür:  240

Ayaq sümükl

ərinin sayı:  

241


Qasıq kanalı harada yerləşir: 

242


Qabırğanın sümüküstlüyüaltı rezeksiyası hansı halda icra edilir: 

243


Süd v

əzinin xərçəngində hansı limfa düyünləri daha erkən zədələnir: 

244

Hansı arteriyadan nəbz alınmaz:  245

Saidin aşağı 1/3 səviyyəsində orta sinir yerləşir: 

246

Plevra boşluğundan havanı xaric etmək üçün hansı nahiyyədə punksiya m

əqsədəuyğundur: 

247

Böyr


əklərin arxa üzü hansı əzələ ilə qonşu deyil:  

248


Bud v

ə baldırın hansı dərialtı venasında daha çox tromboflebit və varikoz 

genişlənmə təsadüf olunur:  

249


İrinli intramammar mastit zamanı hansı kəsik növü anatomik əsaslanmış 

hesab olunur: 

250

Qarın aortasının hansı şaxəsi təkdir: 251

Saidin ön ovuc s

əthində yerləşir: 

252


Pnevmotoraksın hansı forması daha təhlükəlidir: 

253


Aşağıdakı orqanlardan hansı göbək nahiyyəsinə proyeksiya edir: 

254


Aşağıdakı orqanlardan hansı intraperitonaldır: 

255


Hansı sinir dirsək oynağı kapsulasının önü ilə təmasdadır: 

256


Hansı qabırğalar atipikdir: 

257


Qasıq kanalında neçə element ayırd edilir: 

258


Qalxanab

ənzər vəzin O.V.Nikolayev üsulu ilə subtotal rezeksiyası zamanı 

v

əzin hansı hissəsi saxlanılır: 259

Aşıq sümüyü (talus) hansı sümüklə oynaq əmələ gətirmir: 

260

Qarın kötüyündə (trunc.celiacus) kəskin qan dövranı pozğunluğu nə ilə t

əhlükəlidir:  

261

A.V.Vişnevskinin vaqosimpatik blokadası zamanı iynə boyunun hansı nahiyy

əsindən batırılır: 

262

Orta sinirin dirsək oynağında topoqrafik vəziyyəti: 

263


Bil

ək sümüklərinin ən böyüyü hansıdır: 

264

M

ədədən gələn venoz qan hansı venaya tökülür:  265

X

əstənin hansı vəziyyətində plevra boşluğunun punksiyası aparılır: 266

Dirs


ək oynağının punksiyası hansı nahiyyədən aparılır: 

267


Orta boylama laparotomiyada k

əsik göbəyin hansı hissəsindən aparılır: 

268

Plevra boşluğunun punksiyası zamanı iynə haradan batırılır: 269

Qalxanab


ənzər vəzin rezeksiyası zamanı hansı sinir zədələnə bilər: 

270


Scapula döş qəfəsi divarında hansı qabırğalar arasında yerləşir:

271


Qarının ön yan divarının hansı yırtıqları zamanı təcili cərrahi əməliyyata 

göst


ərişdir:  

272


Plevra boşluğunun punksiyası nə üçün qabırğanın yuxarı kənarı 

istiqam


ətində icra edilir:  

273


Dirs

ək  oynağında neçə sümük iştirak edir :

274

Retromammar mastitlərdə hansı nahiyyədə yerləşən toxumalar zədələnir:  

275


Diploe hansı sümük tipində görünür: 

276


Üzün mimiki 

əzələlərini hansı sinir inervasiya edir: 

277

Bazunun dərin arteriyası bazu arteriyasından ayrılır: 

278


Apendiksektomiya 

əməliyyatı zamanı cərrahi dostup hansı müəllifin adı 

il

ədir:  


279

Bazunun üçbaşlı əzələsini inervasiya edir: 

280

Kiçik çanaq boşluğundan irin hansı yolla yaxınlaşdırıcı əzələ yatağına keç

ə bilər: 

281

Bazunun ikibaşlı əzələsini innervasiya edir:  282

Döş qəfəsində neçə seroz boşluq var: 

283

Göz qapağı qapanmırsa hansı sinir zədələnmişdir: 284

Oturaq siniri çanağın hansı nahiyəsindən buda keçir:

285

Sidik kisəsi düz bağırsaq çalası necə punksiya olunur:

286


Prostat v

əzi daxilindən nə keçir: 

287

Əzələdaxili inyeksiyanın sağrının yuxarı, bayır nahiyəsinə vurulma s

əbəbini göstərin: 

288

Sidik axarının daralma yerlərini göstərin: 289

Bel nahiy

əsinin yuxarı və aşağı sərhəddini göstərin:

290


Hansı hallarda soxulcanabənzər çıxıntı retroqrad üsulla xaric edilir: 

291


Yoğun bağırsağa anastomoz qoyularkən neçə cərgə tikiş qoyulur: 

292


Nazik bağırsaq zədələnməsində neçə cərgə tikişin qoyulması 

m

əqsədəuyğundur: 293

Göst


ərilən bağlardan hansı qaraciyərin yuxarı diafraqmal səthində yerləşir: 

294

Qarının aşağı mərtəbəsini yoxlamaq üçün piylik və köndələn çənbər 

bağırsaq hansı tərəfə çəkilməlidir: 

295


Yoğun bağırsaq hansı mənbələrdən qanla təmin olunur: 

296


Acı və qalça bağırsaq hansı mənbədən qanla təmin olunur:

297


Yoğun bağırsaq üçün hansı xarici anatomik əlamətlər daha əsas sayılır: 

298


Qaraciy

ərə daha çox qan gətirən damar hansıdır:

299

İntraperitoneal yerləşən üzvləri göstərin:300

M

ədənin divarı neçə qatdan ibarətdir: 301

M

ədəaltı vəzin cisminin arxasında nə yerləşir: 302

Sadalanan üzvl

ərdən hansı mezoperitonal yerləşir:

303


Üzvün mezoperitoneal yerl

əşməsi nə deməkdir:

304

Üzvün intraperitonal yerləşməsi dedikdə nə başa düşülür:

305


Göst

ərilən üzvlərdən hansı qarın boşluğunun aşağı  mərtəbəsində yerləşir: 

306

Göst


ərilən üzvlərdən hansı qarın boşluğunun yuxarı mərtəbəsində yerləşir: 

307


Kiçik piyliyin t

ərkibinə hansı bağlar daxildir:

308

Sağ və sol müsariqə cibləri bir –birindən nə ilə təcrid olunur:309

Qarının sağ yan kanalı nə ilə birbaşa əlaqəlidir:

310

Aşağıda göstərilən əlamətlərdən hansı bağırsaq boğulmasında onun həyat qabiliyy

əti olmasını göstərir: 

311

Qasıq yırtığında qasıq kanalının xarici dəliyində boğulma zamanı hansı anatomik tör

əmə kəsilməlidir: 

312

Ç

əp qasıq yırtığında hansı topoqrafik-anatomik nahiyə yırtıq qapısı rolunu oynayır: 

313


Göst

ərilən hansı anatomik törəmə ön divararalığında yerləşir:

314

 Göst


ərilən hansı anatomik törəmə arxa divararalığında yerləşir:

315


Plevra boşluğunun sərbəst möhtəviyatı zamanı punksiya hansı nahiyədə 

yerin


ə yetirilir: 

316


Ötürücü venaları (emissar) nə birləşdirir:

317


Hansı arteriyanın şaxəsi a.meninqea media adlanır:

318


Ön k

əllə çuxurunda baş beynin hansı payı yerləşir?

319

Hansı döş nahiyyəsinin ön səthindən keçirilən xəttlərə aid deyil? 320

Hansı səhvdir? 

321

Bunlardan biri daxili sarğı əzələsidir: 322

Diz oynağının bağ aparatına aid deyil: 

323

Hansı boynun arxa üçbucağına aiddir?324

Hansı amputasiyalara mütləq göstəriş deyildir?325

Aşağıdakılardan hansı amputasiyalara nisbi göstərişlərə aid deyildir? 

326

Protezl


əşmə üçün yararsız qüsurlu güdüllərin mövcudluğunda hansı 

amputasiyadan istifad

ə olunur? 

327


Musculus biçeps brachi hansı sinirlə innervasiya olunur?

328


Sinirl

ər üzərində aparılan cərrahi əməliyyatlara aid deyil?

329

Şopar oynağını əmələ gətirməyən sümük?330

Baldırın dal qrub əzələlərinə aiddir?

331

Musculus deltaideusun vaskulizasiyası?332

Amputasiyaya nisbi göst

ərişlərə aid edilənlərdən biri yanlışdır?

333


Amputasiyaya aid edilen mütl

əq göstərişlərdən biri yanlışdır.

A)

Ətrafların xəsarət nəticəsində qopması B)Ətraflarda ağır dərəcəli donmalar v

ə yanıqlar C)Neyrogen deformasiyalar

D)Z

ədələnmələr zamanı toxumalarda baş verən təhlükəli infeksion prosesl

ər(qazlı qanqrena) E)Yumşaq toxumaların sinir 

kötükl

ərinin,sümüklərin bərpası m334

Amputasiyanın nisbi göstərişləri haqqında doğru mülahizəni seçin.  

335

İcra müddətinə görə amputasiyalar neçə qrupa bölünür?336

Z

ədələnmədən sonrakı 7-8 gün ərzində icra edilir, söhbət hansı amputasiya qrupundan gedir? 

337


K

əsilmiş sümük ucunun hansı toxuma ilə örtülməsindən asılı olaraq 

aşağıdakı növ amputasiyalar hansı doğrudur.

338


Damar tikişlərinə hansı əsas  tələblər qoyulur?Uyğunsuzluğu seçin. 

339


Ətrafın bir hissəsinin oynaqlar arasında kəsilib atılmasına nə deyilir?  

340


Düz

əldilməsi mümkün olmayan deformasiyalar zamanı icra edilən 

amputasiya növü hansıdır?

341


K

əsilmiş sümük ucunun hansı toxuma ilə örtülməsindən asılı olaraq ayırd 

edil

ən amputasiya növlərinə aid deyil:342

Damar tikişləri zamanı əməl olunan şərtlərdən biri yanlışdır:

343

Asagidakilardan biri boyunda aparilan cerrahi emeliyyatlara aid deyil? 344

Kelle indeksi göstericilerine esasen uzun baş necə adlanir?

345

Aşağidaki ifadelerden hansi doğrudur?346

Asağıdakı ifadelerden hansı doğru deyil? 

347

Ətrafın bütövlükdə və ya müəyyən hissəsinin oynaq səviyyəsindən kəsilib atılmasına nə deyilir?

348


Aşağıdakı cərrahi əməliyyatlardan hansı oynaqda hərəkətsizlik yaratmaq 

m

əqsədilə icra edilir?349

Hansı növ damar tikişi “Qudov aparatı” vasitəsilə icra edilir?

350

Toxumaları ayırmaq və ya kəsmək üçün istifadə edilən kəsici alətlər növün

ə aid deyil:  

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə