Beyn lxalq Oftalmologiya urası (International Council of Ophthalmology)Yüklə 1,04 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix02.01.2022
ölçüsü1,04 Mb.
#1405


 

1

Beyn lxalq Oftalmologiya  urası (International Council of Ophthalmology) 

 

 OFTALMOLOG YANI ÖYR N N 

T L B L R ÜÇÜN V SA T 

 

 

  

 

  

2009 


 

 

Beyn lxalq Oftalmologiya  urasının  çi Qrupu   t r find n t rtib edilmi  t l b l r üçün oftalmoloji t hsil üzr  

t dris planınına  sas n hazırlanmı dır. 

 

  

2

  

ziz T l b , 

 

 

Oftalmologiyaya  xo   g lmis n!  Bu  v saitd   s nin  bilm yin  labüd  olan  göz x st likl ri  v   görm yin  lazım  olan  sas  oftalmoloji  patologiyalar  bar d   m lumatları 

yerl dirmi ik.  Buarada  qırmızı  göz   v   görm nin  k skin  itm sin   s b b  olan  halların 

izahları  v   r ngli 

kill ri  verilmi dir.  V sait  Beyn lxalq  Oftalmologiya  urasının  çi 

Qrupu  t r find n  hazırlanmı   oftalmologiya  üzr   t dris  planının 

sasında  t rtib 

olunmu dur.  

 

 Ümidvarıq bu v sait sizin üçün faydalı olacaq. Oftalmologiya insanı valeh ed n bir 

sah dir.  Bel ki,  patoloji  prossesi  siz  birba a  mü ahid   ed   bilirsiniz.  Biz  ümid  edirik  ki, 

sizin  daha  çox  mütali   etm nizi,  h mçinin  bilik  v   bacarıqlarınızı  inki af  etdirm nizi 

h v sl ndir  bil cik. 

 

Siz  u urlar arzu edirik!  

 

Beyn lxalq Oftalmologiya  urası adından Syu Laytman v  Piter MakKluski – 2009-cu il.  


 

3

 Görmüsünüzmü? 

g r 


görmüsünüzs  

i ar  qoyun. 

Bunun s b bini v  

nec  müalic  

olundu unu 

bilirsinizmi? 

 

g r bilirsinizs  i ar  qoyun. 

 

Özün üçün qeyd: lav  m lumat 

ld  et.


 

Qırmızı göz 

 

 

  

tdirs yi 

 

 

  

Xalazion  

 

 

  

K skin uveit 

 

 

  

Herpetik keratit 

 

 

  

Konyunktivitl r: 

bakterial, virus, 

allergik, neonatal 

 

 

  

nfeksion keratitl r 

 

 

  

Blefaritl r 

 

 

  

Quru göz 

 

 

  

Pterigium 

 

 

  

Subkonyunktival 

qansızma 

 

  

 

Buynuz qi anın eroziyası 

 

  

 

Göz almasının travması v  göz almasının 

penetrasiyasının 

lam tl ri 

 

  

 

Katarakta   

 

  

OL implantasiyası il  

katarakta  m liyyatı 

 

  

 

B b kl r-afferent b b k defekti 

 

  

 

Gen lmi  b b k  

 

  

Horner  v   ya  Adi 

sindromu 

 

  

 

K ll -beyin sinirl rinin iflici 

 

  

 

Üz  sinirinin  iflici  v  göz  lam tl ri 

 

  

 

3-cü  cüt  k ll -beyin sinirinin iflici 

 

  

 

6-cı  cüt  k ll -beyin sinirinin iflici 

 

  

 

Görm  siniri m m ciyi 

 

  

 

Normal  

 

  

Sol un 


 

 

  

Ekskovasiya il  

 

 

  

Ödemli 


 

 

  

Tor qi a 

 

 

  


 

4

Normal  

 

  

M rk zi  vena  v   onun 

ax l rinin okkluziyası 

 

  

 

M rk zi arteriyanın 

okkluziyası/emboliyası 

 

 

  

Diabetik retinopatiya 

 

 

  

Hipertonik 

retinopatiya 

 

  

 

Ya la  laq dar makulyar x st likl r 

 

  

 

Ç pgözlük  

 

  

Xarici ç pgözlük 

 

 

  

Daxili ç pgözlük 

 

 

  

Ç plik buca ının 

t yini 

 

  

 

Refraksiya qüsurları    

 

 Skioskopiya 

 

  

 

Avtorefraktometriya  

 

  

stifad  olunan linzaların 

növl ri 

 

  

 

Presbiopiya  

 

  

Dig r göz 

probleml ri 

 

  

 

Zob zamanı göz lam tl ri 

 

  

 

Nistaqm  

 

  

Leykokoriya 

 

 

  

 

 Etmisinizmi? 

g r etmisinizs  i ar  qoyun. 

Yoxlama üçün xallar 

Normal gözün xarici müayin si 

 

 

Snellen c dv lind n istifad   

 

Görm  itiliyinin t yini  

 

ixara c dv ll ri il  r ng duy usunun t yini 

 

 ıqla b b k refleksl rinin t yini 

 

 Göz almasının h r kiliyinin 

müayin si 

 

 

Görm  sah sinin t yini  

 

B b yin geni l ndirilm si  

 

Birba a oftalmoskopiya  

 

Ç hrayı refleksin alınması  

 

Görm  siniri m m ciyinin müayin si 

 

 Tor  qi a  v   onun  damarlarının 

t yini 


 

  

5

K SK N QIRMIZI GÖZ  

Gözl rin qızarmasına s b b ola bil c k bir sıra ciddi v  qeyri ciddi v ziyy tl r mövcuddur. Bu v ziyy tl r  

a rılı v  ya a rısız ola bil r. Buna gör  d  qırmızı gözün s b bini aydınla dırmaq üçün görm  üzvü tam 

h cmd  müayin  olunmalıdır. 

 

A rısız.  

g r qırmızı göz a rısız mü ayi t olunursa bu t xir salınmaz oftalmoloji yardım t l b etmir. 

 

Diffuz konyunktival qızartı  

Blefaritl r:  ks r hallarda göz qapaqlarının qeyri spesifik iltihabi x st liyidir. Müalic si göz qapaqlarının 

günd lik  gigiyenası,  kiçik  dozalarda  tetrasiklin/doksisiklin  t yini,  h mçinin  göst ri   olduqda 

m lh ml rd n istifad  etm kl  h yata keçirilir. 

 

 

 Ektropion: Konyunktiva kis sinin açılması il  mü ayi t olunan göz qapa ının xaric  çevirilm sidir. Bu 

zaman gözd  narahatlıqla yana ı ya arma mü ahid  oluna bil r. Müalic si c rrahi yolla h yata keçirilir. 

 

 

 
 

6

Entropion:  Bu  zaman  göz qapaqları daxil  çevrilir  v   ad t n  kirpikl r  buynuz  qi anı  sürtdüyünd n ön seqmentin flüoressein müayin si h yata keçirilm lidir.  g r buynuz qi ada r ngl nm  mü ahid  olunarsa, 

t cili  m liyyat göst ri dir. 

 

 

 Trixiaz:  Bu  zaman  kirpikikl r  anormal  istiqam td   çıxaraq  buynuz  qi anı  qıcıqlandırır.  Bu  halda  göz  

m lh m qoyaraq x st ni nizamlı  kild  oftalmoloqa  gönd rm li. 

 

 

 Xalazion v  ya itdirs yi: Göz qapaqlarının infeksion – iltihabi x st likl ri olub, bu zaman göz almaları 

prosses  c lb olunmur. Yerli antibiotikl r t yin ed r k, nizamlı  kild  oftalmoloqa  gönd rm li. 

 

  

7

Pterigium  

 

 A ımtıl/sarımtıl  r ngd   tli  tör m   olub  limb  nahiyy sind   yerl ir  v   iltihabla an  zaman  a rılı  olub 

qızara  bil r.  lkin  müalic si  m lh ml r  v   gün  eyn yind n  istifad   etm kl   h yata  keçirilir.  Növb ti 

müalic  üçün nizamlı  kild  oftalmoloqa  gönd rm li. 

 

 Buynuz qi anın yad cisimi v  gözün travması. 

 

Yad cisimi çıxarmalı v  yerli antibiotikl rl  müalic  etm li. Göz almasının de ilm si kimi a ır travmanı istisna  etm k üçün  gözü  müayin   etm li.  Travma  sah si  kiçikdirs ,  yerli  antibiotikl rl  müalic  etm li, 

ks t qdird  t cili oftalmoloqa  gönd rm li. 

 

 

 Göz almasının de ilm sinin  sas  lam tl ri – göz alması yum aqdır, qüzehli qi a bayıra çıxıb, b b k  

qeyri düzgün formalıdır.  

 

 

 
 

8

Subkonyunktival qansızma:  

Konyunktiva  altında  qan  –  ad t n  birt r flidir,  lokal  olub,  k narları  girintili-çıxıntılıdır.  Qansızmanın 

altındakı sklera görünmür. 

 

   

 

Heç bir iltihab, ifrazat v  ya a rı mü ahid  edilmir. Görm y  t sir etmir. Sürtünm  d  daxil olmaqla, kiçik travmalar  n tic sind   meydana  g l   bil r.  Antitrombositar  agentl ri  v   antikoaqulyantları  q bul  ed n 

s xsl rd  daha çox mü ahid  edilir. 

Müalic si:  x st ni  sakitl dirm li.  Qan  t zyiqini  v   qanın  laxtalanma  amill rini  v   ya  göst ri   olduqda

 

protrombin indeksini yoxlamalı. V ziyy t a ırla arsa, v  ya a rı meydana g l rs  nizamlı  kild  oftalmoloqa  gönd rm li. 

 

A rı  –  ks r  konyunktivitl rin  sas  lam tl rind ndir.  Ancaq  a rı  il   mü ahid   olunan  dig r  hallar  da mövcuddur. 

 

Buynuz qi anın eroziyası  

 

 Simptomalar: gözd  yad cisim hissiyyatı, a rı, ya arma ++. 

lam tl ri:  gözd   qızartı  v   ya arma,  buynuz  qi anın  epitelinin  h r  hansı  bir  sah sinin  flüoresseinl  

boyanması.  

  

9

Müalic si:  yad cisimin olub-olmamasını t yin etm li, yerli antibiotikl rd n istifad  etm li v  göz  sar ı qoymalı. A rının artması v  ya görm nin z ifl m si hallarında oftalmoloqa  gönd rm li. 

 

Herpetik keratitl r:  

 

 Simptomlar: a rılı qörmızı göz. 

 

lam tl r: Flüoressein il  buynuz qi a epitelinin infiltrat v  eroziyalarının a acvari formada boyanması.  

Müalic si: Yerli asiklovir t yin etm li v  növb ti gün t krar oftalmoloq t r find n müayin  olunmalı. 

 

Buynuz qi anın bakterial infeksiyaları  

 

 Simptomalar: a rılı qırmızı göz, ad t n kontakt linzalardan istifad  ed nl rd  mü ahid  olunur, görm nin 

z ifl m si qeyd edilir. 

 

lam tl r: buynuz qi a üz rind  m rk zi v  ya periferik a  r ngli infiltrat.  

Müalic si: t cili oftalmoloqa gönd rm li.  

  

10 


K nari keratitl r 

 

  

Simptomlar: a rılı qırmızı göz, ifrazat mü ahid  edil  bil r, b z n görm  bulana bil r. 

 

lam tl r: buynuz qi anın periferiyasında olan a  r ngli infiltrat b z n blefaritl rl   laq dar olan hallarla müqayis d  daha nazik olur. 

 

Müalic si: x st ni h min gün oftalmoloqa  gönd rm li.   

Virus konyunktivitl ri 

 

 

 Virus konyunktiviti olan  xsl  kontakt  v   ya yuxarı t n ffüs  yollarının  infeksiyası hallarında  mü ahid  

oluna bil r (xüsusi il  u aqlarda). Yüks k kontagiozdur. 

 

Simptomları: gözd  yandırma hissiyyatı v  seroz ifrazat (bakterial infeksiyalar zamanı irinli ifrazat).  Klassik olaraq bir gözd  ba layır v  sür tl  dig r gözü d  z d l yir. Ad t n qulaq önü limfaadenopatiya 

il  mü ahid  olunur. 

 

lam tl ri: qırmızı göz v  ya arma. Xüsusi il  göz qapaqlarının konyunktivasının ödeml m si.  

Müalic si:  Ad t n özü  sa alır.  Müalic   v ziyy tin  rahatla dırılması  m qs di  il  h yata  keçirilir.  Soyuq 

kompressl r,  müt madi  m lh ml rin  istifad si  (konservantsız  m lh ml r).  Göst ri   olduqda  antibiotik 

damcılardan istifad  etm li. Heç vaxt steroidl rd n istifad  etm m li! 
 

11 


Sa alma  bir  neç   h ft   ç k   bil r.  g r  fotofobiya  v   görm nin  z ifl m si  mü ahid   edil rs ,  x st ni 

oftalmoloqa  gönd rm li. A ır hallarda x st liyin sa alması 3 h ft d n artıq davam ed  bil r. 

 

Allergik konyunktivitl r  

 

 Simptomlar: gözl rin qa ınması + + v  qırmızı göz. 

lam tl r: ödem v  dig r allergiya  lam tl ri (bronxial astma, ekzema). 

 

Müalic si:  Mümkün  q d r  bütün  allergenl ri  k narla dırmalı,  yerli  anti-histaminl rin  istifad si,  soyuq kompressl r.  g r 3 gün müdd tind  yax ıla ma mü ahid  edilm zs , oftalmoloqa  gönd rm li. 

 

Bakterial konyunktivitl r  

 

 Simptomlar: Ad t n ikit r fli olub, gözl r qırmızı v  ifrazatlıdır.  

  

12 


lam tl r:  irinli  ifrazatla  mü ahid   olunan  qırmızı  gözl r.  Buynuz  qi ada  v   ön  kamerada,  h mçinin 

x st nin ümumi v ziyy tind  patoloji d yi iklik qeyd edilmir.  

Müalic si: göz qapaqlarının münt z m gigiyenası, 5 gün müdd tin  yerli antibiotik damcılardan istifad . 

g r 2 günlük müalic d n sonra yax ıla ma mü ahid  edilm zs , v  ya müalic d n 5 gün sonra pisl m  

qeyd edil rs , h mçinin görm  z ifl y rs , x st ni oftalmoloqa  gönd rm li.   

 

Quru gözl r  

 

 Geni   yayılmı   xronik  göz  x st liyi  olub  ad t n  s rb st,  v   yaxud  dig r  göz  x st likl ri  il   yana ı 

mü ahid  olunur.  

 

Simptomlar: h ssaslıq, ax ama do ru artan gözd  yad cisim hissiyyatı.   

lam tl r: qurulu un s viyy sind n asılıdır.  g r a ır deyils , göz nazik göz ya ı p rd si il  örtülür.  

Flüoressein buynuz qi anın epitelini r ngl yir. 

 

Müalic si:  Ad t n ya layıcı  vasit l rl  simptomlar aradan qaldırılır.  Bunun üçün  günd   4 d f   olmaqla konservantsız d rman vasit l rind n istifad  etm li v  gec  yatmazdan  vv l göz  m lh m qoymalı.  g r 

simptomlar aradan qalxmazsa, nizamlı  kild  oftalmoloqa  gönd rm li. 

 

K skin qapalı bucaqlı qlaukoma  

 

 Simptomlar: Ba a rısı, ür kbulanma v  qusma kimi ümumi  lam tl rl  mü ayi t olunan a rılı göz. 


 

13 


 

lam tl r: Asiyalılarda daha geni  yayılıb, qırmızı göz, palpasiya zamanı s rt, ödemli v  dumanlı buynuz 

qi a, dar ön kamera v  qeyri b rab r, yarım gen lm mi  b b k. 

 

Müalic si: T cili oftalmoloqa gönd rm li.  

Siliar inyeksiya / Skleranın c lb olunması il  

  

Skleritl r  

 

                      Diffuz                                                   Düyünlü                                      Nekrozla an 

 

Simptomlar: ba a irradiasiya ed n göz a rıları. X st l r a rıdan gec l r oyanır.  

lam tl r:  Qırmızı  göz,  düyünlü  v   nekrozlu  sah l r  qeyd  edilir.  Skleranın  r ngi  d yi   v   palpasiya 

zamanı h ssaslıq  arta  bil r.  Revmatoid  atrtrit,  damar  v   birl dirici  toxuma  x st likl ri  il   laq dar  ola 

bil r. 


 

Müalic si: T cili oftalmoloqa gönd rm li. 

 

K skin ön uveitl r ( ritl r)  

 

 Simptomlar: fotofobiya, göz qırmızı v  a rılı, görm  ya z ifl y , ya da d yi ilm z qala bil r. 

  

14 


lam tl r:  qüzehli  qi a  trafında  siliar  inyeksiya  il   hat   olunmu   qırmızı  göz,  bulanıq  ön  kamera 

mayesi. 


 

Müalic si: T cili oftalmoloqa gönd rm li. 

 

Hipopion  

 

 A ır d r c li uveitl r zamanı ön kameranın a a ı hiss sind  irinin toplanması. 

 

nfeksiyanı, iltihabı v  ya gözd  b d xass li prossesi t yin etm k üçün t cili oftalmoloqa gönd rm li.  

Hifema  


 

 

 Simptomlar: Travma n tic sind  yaranan qırmızı göz v  görm nin k skin itm si. 


 

15 


lam tl r: Ön kamerada gözl  görün n qan. Göz daxili t zyiq artarsa, göz çox a rılı ola bil r. 

 

Müalic si: yataq rejimi, göz  sar ı qoyulması. T xir salınmadan oftalmoloqun müayin si.   

 

Görm nin k skin pozulmaları / Görm nin k skin itm si  

 

Tranzitor i emik tutmalar (Amaurisis Fugax)  

 

 Simptomalar: Ad t n bir neç  saniyy d n, bir neç  d qiq y  b z n is  1-2 saatad k davam ed n görm nin 

monookulyar itm sidir. Görm  tutmadan sonra  vv lki kimi normal olur. 

 

lam tl r:  Normal  göz  dibi  (tor  qi anın  arteriolunda  görün n  embol  yalnız  t sadüf  n tic sind   a kar olunub)

Dig r nevroloji  lam tl r beyin yarımkür l rinin i emiyası il   laq dardır.   

Müayin   v   müalic si:  Kardiovaskulyar  risk  faktorlarını  (qanın  hüceyr vi  elementl rinin  miqdarı, 

elektrolitl r,  qanda 

k r,  trombofiliyanın  skrininqi,  EKQ  müayin ,  yuxu  arteriyalarının  doppler 

müayin si)  qiym tl ndirm li.  Müalic   aspirinin  t yini  nevropatoloqa,  kardioloqa  v   ya  ehtiyac  olarsa, 

damar  c rrahına  gönd rm li.  X st l rd   qeyd  olunan  patologiyanın  t krarlanması  zamanı 

t xir salınmadan diaqnostik v  terapevtik müdaxil l r h yata keçirilm lidir.  

 

  

 

  

 

 
 

16 


Tor qi anın m rk zi venasının okkluziyası  

 

  

Simptomlar: Görm nin q fil v  a rısız itm si. 

 

lam tl r:  gen lmi   v   qıvrılmı   venalar,  yum aq  eksudatlar,  ödemli  görm   siniri  m m ciyi,  retinal qansızmalar  tor  qi anın  bütün  kvadratlarında  qeyd  edilir  v   göz  dibinin  dig r  strukturlarını  müayin  

etm y  mane olur.  

Meyllik yaradan amill r: yuxarı ya , hipertoniya,  k rli diabet. 

 

Müayin   v   müalic si:  Qlaukoma  istisna  olunmaqla,  x st l rin  k rli  diabet  v  hipertoniyadan  ziyy t ç km l rini d qiql dirm li. Nizamlı  kild  oftalmoloqa gönd rm li.      

 

Tor qi anın m rk zi aretriyasının okkluziyası   

 

 Simptomlar: Görm nin q fil v  a rısız itm si.  

 

lam tl r:  Görm   itiliyi  0.1-d n  a a ı.  Afferent  b b k  defekti.  Göz  dibinin  müayin si:  tor  qi anın sol unla ması (anormal v  assimetrik qırmızı refleks), “albalı ç yird yi” simptomu.  

 

Müayin   v   müalic :  T xir salınmadan  N h ng  Hüceyr li  Artriti  istisna etm k  üçün  EÇS  v   C-reaktiv zülalı t yin etm li, t cili olaraq mümkün müalic ni t min etm k üçün oftalmoloqa gönd rm li.  


 

17 


Optik nevrit. 

 

  

Simptomlar:  Bir neç  saatdan, bir  neç   gün   q d r görm nin  a rısız  itm si. Z if  v  ya  yüks k  d r c li 

görm  poz unlu u. Gözl rin h r k ti ad t n orbitada a rı il  mü ayi t olunur. 

 

lam tl r:  Ad t n  18-45  ya lı  qadınlar,  dig r  m rk zi  nevroloji  lam tl r,  görm   itiliyinin  v   r ng duy usunun  z ifl m si.  Afferent  B b k  Defekti,  m rk zi  skotoma,  görm   siniri  m m ciyi  normal 

(retrobulbar nevrit) v  ya ödemli ola bil r. 

 

Müayin  v  müalic si: Tam oftalmoloji v  nevroloji müayin . Qanın hüceyr vi elementl rinin müayin si, eritrositl rin  çökm   sür tinin  t yini.  Növb ti  MRT  müayin sin   göst ri   olduqda  t cili  oftalmoloqa 

gönd rm li  v   venadaxilin   steroidl rl   müalic ni  h yata  keçirm li.  Ba lan ıc  müalic   kimi  oral 

kortikosteriodl rin istifad si göst ri  DEY L. 

 

Ön  emik Optik Neyropatiya (Ö ON) / N h ng Hüceyr li Artrit     

  

18 


Görm nin  tranzitor  poz unlu u  i emik  optik  neyropatiya,  v   ya  tor  qi anın  m rk zi  arteriyasının 

okkluziyasından   vv l mü ahid  edil  bil r.  

 

Simptomlar:  Gicgah  nahiyy sind   a rı,  ba ın  tüklü  hiss sinin  d risinin  h ssaslı ının  artması,  ç n nin h r k tliliyind  qüsur, h rar t v  gec  t rl m l ri, yayılmı   z l  a rıları v  z iflik. 

 

lam tl r:  Ad t n 50 ya ından yuxarı  xsl r  ziyy t  ç kir.A a ıdakılar  mü ahid  oluna bil r: Afferent b b k defekti, görm  itiliyinin z ifl m si (ad t n barmaq sayı), palpasiya olunan v  n bz döyüntüsü t yin 

edilm y n gicgah arteriyası, sol un v  ödemli görm  siniri m m ciyi.   

 

Müayin  v  Müalic si: T xir salınmadan EÇS v  C-reaktiv zülalı müayin  etm li ( bu göst ricil r ad t n  normal s viyy d  olub N h ng Hüceyr li Artril r zamanı artmır),

 

t cili olaraq steroid terapiya v  gicgah arteriysının biopsiyası üçün oftalmoloqa gönd rm li. 

 

Tor qi anın qopması  

Tor  qi anın  qopması  onun  sensor  hiss sinin  tor  qi anın  piqment  hüceyr l rind n  ayrılması  zamanı  ba  

verir.  Etiologiyasında  meyllik  yaradan  amill r   ad t n  miopiya,  b z n  is   travma  n tic sind   m l  

g lmi  tor qi anın d likl rl ri aiddir.  

 

 

 Simptomlar:  görm nin  a rısız  itm si.  X st l r  göz  önünd   uçu an  z rr cikl rin  v /v   ya  qı ılcımların 

artmasından  ıkay t edirl r. Bu zaman z d l nmi  gözün görm  sah sind  “qara p rd ” meydana çıxır. 

 

lam tl r:  tor  qi anın  qopdu u  nahiyy d   bozumtul  sah ,  g r  qopma  sah si  makula  nahiyy sind  yerl

rs , görm  itiliyi a a ı dü c k. 

 

Müalic sı: t cili oftalmoloqa gönd rm li.  


 

19 


Arterial hipertoniya zamanı gözd  ba  ver n d yi iklikl r 

(TY Wong v  P Mitçelin icaz si il  istifad  edilmi dir. Hipertenziv retinopatiya.  

NEJM Noyabr 2004-cü il. 25;351 (22):2310-7) 

 

Yüngül d r c li hipertonik retinopatiya  

 

 Tor  qi anın  arteriollarının  yayılmı   daralması,  arteriolların  fokal  daralması,  arteriolların  divarının 

qalınla ması  (mis  m ftil).Ümumi  lam tl r:  1-2 ür k  tutması,  ür yin  koronar damarlarının x st liyi v  

ölüm. 

 

Orta d r c li hipertonik retinopatiya  

 

 Müxt lif  tipli  hemorragiyalar,  mikroanevrizml r,  eksudatlar  v   ya  onların  kombinasiyası.  Ümumi 

lam tl r: ür k tutmaları > 2 v  ya ür k-damar probleml ri m n li ölüm. 

 

A ır d r c li hipertonik retinopatiya  

Orta d r c li hipertonik retinopatiyanın  lam tl ri plus görm  siniri m m ciyinin ödemi. Yüks k letallıq. 
 

20 


k rli diabet zamanı gözd  ba  ver n d yi iklikl r 

 

  

Tor qi ada bir neç  eksudatla  mü ayi t  edil n  klassik  retinopatiya  (soldakı  kil)  v   daha  a ır  (sa dakı 

kil) qansızmalar, venoz t sbehl r v  yum aq eksudatlar. 

 

  

Eksudatlarla  mü ayi t olunan a ır  d r c li  diabetik makulopatiya v   klinik  h miyy tli makulyar  ödem 

(soldakı  kil) v  dig r göz lazer koaqulyasıyadan sonra (sa dakı  kil). 

 

  

Görm  siniri m m ciyind n inki af ed n damarlarla mü ahid  edil n a ır d r c li proliferativ retinopatiya 

(soldakı  kil) v  tor qi anın periferiyasında lazer yanıqları vasit si il  i emik zonaları da ıdan v  bununla 

da yeni damarların  m l  g lm sin  mane olan lazer koaqulyatlar (sa dakı  kil).  Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin