"Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədirYüklə 119.09 Kb.
Pdf просмотр
tarix11.06.2017
ölçüsü119.09 Kb.

s

sual


1

"Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: 

2

V əsrdə əlyazma kitablarının üzünü köçürən adamar necə adlandırılırdılar: 3

XVII əsrdə fransız alimləri öz əsərlərində ilk dəfə biblioqrafiynı necə 

adlandırırdılar: 

4

Hası fransız alimləri öz əsərlərində biblioqrafiyanı "ədəbiyyat siyafısı"  adlandırmışlar: 

5

Qədim zamanlarda insanlar arasında informasiya mübadiləsi nəyə əsaslanırdı: 

6

"Kitab-oxucu" deyilən sistemin əsasını nələr təşkil edir: 7

Sənəd nədir: 

8

İnformasiy tələbatçısı - kimlərdir: 9

Sənəd kommunikasiyaları nədir: 

10

N.Gəncəvi hansı poemasında mütaliəyə aid fikirlər söyləmişdir: 11

Biblioqrafik çatdırma nədir: 

12

Biblioqrafik çatdırmanın hansı formaları vardır: 13

Biblioqrafik yazı nəyə deyilir: 

14

Biblioqrafik təsvir nədir: 15

Biblioqrafik vəsait nədir: 

16

Biblioqrafik vəsaitin hansı formaları vardır: 17

Biblioqrafik vəsaitlərin əsas tipləri: 

18

Biblioqrafik siyahı nədir: 19

Biblioqrafik monoqrafiya nədir: 

20

Yeni dövlət standartlarında "bibliorafik fəaliyyət"in neçə növü vardır: 21

Ümumi biblioqrafiyanın hansı növləri vardır: 

22

Ümumi biblioqrafiya nədir: 23

Xüsusi biblioqrafiya nədir: 

24

"Retrospektiv" sözünün hərfi mənası nədir: 25

Retrospektiv biblioqrafiya nədir: 

26

Hansı göstərici retrospektiv biblioqrafik göstəricidir: 27

Universal biblioqrafiya nədir: 

28

Şəxsi biblioqrafiya nədir: 29

"Biblioqrafiyanın biblioqrafiyası" nədir: 

30

Biblioqrafiyaşünaslıq nədir: 31

Biblioqrafiyaşünaslığın neçə tərkib hissəsi vardır: 

32

Cari biblioqrafiya hansı vəzifələri yerinə yetirir: 33

Biblioqrafik göstərici nədir: 

34

"Biblioqrafiyanın tarixi" fənni nəyi öyrənir: 35

Azərbaycanda biblioqrafiyaşünaslığın inkişafının birinci mərhələsi: 

36

Azərbaycanda biblioqrafiyaşünaslığın inkişafının ikinci mərhələsi: 37

"Biblioqrafiyanın təşkili" fənni nəyi öyrənir: 

38

"Biblioqrafiyanın metodikası" fənni nəyi öyrənir: 39

Biblioqrafiyanın metodikası neçə sahəyə ayrılır: 

40

Biblioqrafiyanın metodikası hansı sahələrə bölünür: 41

Biblioqrafiuanın ümumi metodikası nəyi öyrənir: 

42

Biblioqrafiyanın xüsuüi metodikası nəyi öyrənir: 43

Dünyada ilk kitabxanalar neçənci ildə yaradılmışdır: 

44

Dünyada ilk kitabxanalar harada yaradılmışdır: 45

İlk kitabxanalar harada yaradılmışdır: 

46

İlk kataloq formalı biblioqrafik informasiyanın əsası harada qoyulmuşdur: 47

"Papirus evi" adlanan kitabxana harada yaradılmışdır: 

48

Ellenizm dövründə Misirin ən böyük kitabxanası: 49

Şair Kallimaxın biblioqrafik əsəri: 

50

Qədim Romada yaradılan biblioqrafik məcmuə: 51

"Yazıçıların əlifba üzrə siyahısı" adlı biblioqrafik əsərdə neçə alim və 

yazıçı haqqında məlumt verilmişdir: 

52

Qədim zamanlarda hansı görkəmli şəxsiyyətlər öz əsərlərinin biblioqrafiyasını tərtib etmişlər: 

53

İsveçrə alım və biblioqrafı Konrad Qesnerin biblioqrafik əsəri: 54

Konrad Qesnerin "Ümumi kitabxana" adlı əsərində dünya ədəbiyyatı 

kitablarının neçə faizi öz əksini tapmışdır: 

55

Konrad Qesnerin "Ümumi kitabxana" adlı əsəri biblioqrafiyanın hansı növünə aiddir: 

56

Avropada biblioqrafik informasiyanın yaradılması və yayılmsına köməklik edən müəssisə: 

57

1564-cü ildə Frankfurtda ilk dəfə olaraq satışa  qoyulmuş kitabları əks etdirən hansı kataloq çap olunmuşdur: 

58

Biblioqrafik işin yaranması və inkişafı səbəbləri: 59

Azərbaycanda ümumi biblioqrafiyanın əsas mərkəzi: 

60

Respublika Dövlət Kitab Palatası neçənci ildən fəaliyyət göstərir: 61

Respublika Dövlət Kitab Palatasının əsas funksiyaları: 

62

Kitab Palatasının biblioqrafik fəaliyyətinin əsas göstəriciləri: 63

Respublika Kitab Platası tərəfindən nəşr edilən "Kitab salnamə"si neçənci 

ildən nəşr edilir: 

64

"Azərbaycan mətbuat salnaməsi" hansı biblioqrafik jurnalları özündə birləşdirir: 

65

"Azərbaycan mətbuat salnaməsi" ayda neçə dəfə nəşr olunur: 66

"Azərbaycan mətbuat salnaməsi" hansı vəzifələri yerinə yetirir: 

67

Respublika Kitab Palatasının ən böyük biblioqrafik fəaliyyəti: 68

Respublika Kitab Ralatası neçənci ildən çap kartoçkaları nəşr edir: 

69

Respublika Kitab Palatasının nəşr etdirdiyi çap kartoçkalarının əhəmiyyəti: 70

Biblioqrafiyanın nəzəriyyəsi nəyi öyrənir: 

71

Azərbaycanda hansı kitabxanalar  ümumi biblioqrafik fəaliyyətdə mühüm rol oynayırlar: 

72

Respublikamızda xüsusi biblioqrafik göstəricilərin nəşri ilə hansı kitabxanalr məşğul olur: 

73

Tövsiyə biblioqrafiysının təşkilində və inkişafında əsas işləri hansı kitabxana görür: 

74

Elmi köməkçi cari biblioqrafik informasiyanın verilməsi neçə mərhələdən ibarətdir: 

75

Elmi köməkçi cari biblioqrafik informasiya verilməsinin birinci mərhələsi: 76

Siqnal nəşrlərinin çapının əsas məqsədi: 

77

Siqnal nəşrlərinin neçə növü var: 78

Siqnal nəşrlərinin birinci növünə hansı biblioqrafik göstəricilər daxildir: 

79

Siqnal nəşrlərinin ikinci növünün vəzifəsi: 80

Cari biblioqrafik informasiya sisteminin kinci mərhələsinə hansı nəşrlər 

daxildir:  

81

Referativ jurnalların neçə növü vardır: 82

Referativ jurnalların hansı növləri var: 

83

Referativ jurnallar sovetlər birliyində hansı institut tərəfindən və neçənci ildən buraxılırdı: 

84

Cari biblioqrafik informasiya sisteminin üçüncü mərhələsinə hansı nəşrlər daxildir:  

85

Tövsiyə biblioqrafiysının vəzifəsi:  86

Tövsiyə biblioqrafiyası öz vəzifəsini necə yerinə yetirir: 

87

Kitabxanalarda tövsiyə biblioqrafik  fəaliyyətin  neçə istiqaməti vardır: 88

Kitabxanalarda tövsiyə biblioqrafik  fəaliyyətin istiqamətləri hansılardır: 89

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası neçənci ildən milli 

kitabxana statusu alıb: 

90

Naxçıvan şəhər kitabxanası neçənci ildə yaradılmışdır: 91

Naxçıvan Muxtar Respublikası neçənci ildən M.S.Ordubadinin adını 

daşıyır: 

92

Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən kitabxanalar: 93

Azərbaycanda hansı kitabxana  tövsiyə biblioqrafik fəaliyyətin mərkəzidir: 

94

Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən ali məktəb kitabxanaları: 

95

Biblioqrafik informasiyanın bütün formalarını əmələ gətirən ibtidai özək: 96

Biblioqrafik çatdırmanın hansı formaları vardır: 

97

Şifahi biblioqrafik çatdırmalar: 98

Biblioqrafik yazı nədir: 

99

Biblioqrafik vəsait nədir: 100

Qeyri-dövrü nəşrlər hansılardır: 

101

Dövrü və ardı davam edən biblioqrafik nəşrlər: 102

Qeyri-müstəqil nəşr formaları: 

103

Biblioqrafik vəsaitlərin əsas tipləri: 104

Biblioqrfik göstərici nədir: 

105

Biblioqrafik xülasə nədir: 106

Biblioqrafik siyahı nədir: 

107

Biblioqrafik monoqrafiya nədir: 108

Dünyada nə qədər kitab var belə, Çalışıb, əlləşib gətirdim ələ. Bu misralar 

hansı şairə aiddir: 

109


Kitabxana-biblioqrafiya biliklərinin təbliği nədir: 

110


"Kitabxana xalq, millət, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyt, bilik, 

zəka mənbəyidir" fikri kimə məxsusdur: 

111

Azərbaycan Respublikasının prezidenti İ.Əliyev Azərbaycan Milli Kitabxanasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" sərəncamı nə vaxt 

imzalamışdır: 

112

Azərbaycan Respublikasının "Kitabxana işinin vəziyyəti və onu yaxşılşdırmq tədbirləri haqqında" sərəncamı neçənci ildə verilmişdir: 

113


Hansı Azərbycan şairi kitabxananı "dürr ümmanı" adlandırmışdır: 

114


"Kitabxana işi haqında" qanun neçənci ildə verilmişdir: 

115


"Azərbaycn kitabxanaları Azərbaycan xalqının milli sərvətidir" fikri kimə 

məxsusdur: 

116

Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə dövlət proqramı neçənci ildə təsdiq olunub: 

117


Azərbaycanda ilk elektron kitabxana yaratmaq təşəbbüsü neçənci illərdə 

olmuşdur: 

118

"Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" fərman nə vavt və kim tərəfindən verilmişdir: 

119


NDU Elmi kitabxanasına hansı akademiklər öz şəxsi kitablarını hədiyyə 

etmişlər: 

120

Azərbaycnda ali məktəb kitabxanalarına hansı universitet kitabxanası metodiki rəhbərlik edir: 

121


Azərbaycanda ilk elektron kitabxana yaratmaq təşəbbüsü hansı elmi 

müəssisənin əməkdaşları tərəfindən irəli sürülmüşdür: 

122

M.F.Axundov adına kitabxanaya neçənci ildə "Milli Kitabxana" statusu verilmişdir: 

123


Dövlət kitabxana fondlarında saxlanılan çap əsərlərinin və digər 

materialların uçotu, mühafizəsi və istifadəsi haqqında" Qanun neçənci ildə 

verilmişdir: 


124

NDU Elmi kitabxanasının nəzdində fəliyyət göstərən Tibb bölməsinin 

kitabxanası neçənci ildə təşkil olunmuşdur: 

125


"Kitabxana kataloqsuz fayda verə bilməz. O, öz fikirlərini ətrafdakılara 

çatdıra bilməyən lala bənzəyir" fikri kimə məxsusdur: 

126

NDU Elektron kitabxanasının açılışı nə vaxt olmuşdur: 127

"Kitabxana haqqında qanun" neçə fəsil və neçə maddədən ibarətdir: 

128

Respublikamızda kitabşünaslığa dair ilk elmi tədqiqat əsərinin müəllifi kimdir: 

129


Dünya kitabxanaçılarının I qurultayı nə vaxt keçirilib: 

130


Azərbaycanda biblioqrafik elmi məktəbinin yaradıcısı kimdir: 

131


Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, 

bilik, zəka mənbəyidir... sözləri kimə məxsusdur: 

132

Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası neçənci ildə yaradılmışdır: 133

"Yaxşə kataloq kitabxananın ən böyük sərvətidir" sözləri kimə məxsusdur: 

134

Təsnifat prosesi nədir: 135

Annotasiya nədir: 

136

Kitabxana təsnifatının əhəmiyyəti nədir: 137

Dövrü nəşrlər fonduna hansı sənədlər daxildir: 

138

Kartoteka hansı nəşrlər üçün tərtib olunur: 139

Sistemli kataloq nədir: 

140

Milli kitabxanaları başqa kitabxanalardan fərqləndirən əsas cəhət: 141

"Zərifə Əziz qızı Əliyeva" adlı biobiblioqrafik göstəricinin tərtibçi-müəllifi 

kimdir: 

142


"Zərifə Əziz qızı Əliyeva" adlı biobiblioqrafik göstərici neçənci ildə və 

hansı nəşriyyat tərəfindən nəşr edilmişdir:: 

143

"Zərifə Əziz qızı Əliyeva" adlı biobiblioqrafik göstərici neçə səhifədən ibarətdir 

144


"Zərifə Əziz qızı Əliyeva" adlı biblioqrafik göstərici neçə dildə çap 

edilmişdir: 

145

"Zərifə Əziz qızı Əliyeva"  biobibliqrafik göstəricinin "Böyük insan, unudulmaz alım" adlı bölmənin müəllifi kimdir: 

146


"Zərifə Əziz qızı Əliyeva" adlı biblioqrafik göstəricinin sonunda hansı 

bolmlər verilmişdir: 

147

"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı" nın tərtibçi-müəllifi kimdir: 148

"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı" neçənci ildə və hansı 

nəçriyyat tərəfindən nəşr edimişdir:  

149


"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı" neçə bölmədən ibarətdir:  

150


"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı"nda olan bölmələr hansı 

dillərdə verilmişdir: 

151

"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı" neçə səhifədən ibarətdir: 152

"Abuzər Xələfof: Biblioqrafik məlumat kitabi" neçə sayda nəşr edilmişdir: 

153

"Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı"nın son bölümü necə adlanır: 154

"Tofiq Bakıxanov: Biblioqrafiya" adlı göstəricinin tərtibçi müəllifi kimdir: 

155

"Tofiq Bakıxanov xalqımızın tarixi keçmişində, elm və mədəniyyətində öz yeri olan böyük bir nəslin ənənələrini ləyaqətlə davam etdirərək 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə gözəl töhfələr vermişdir" sözlərinin 

müəllifi kimdir: 

156


"Tofiq Bakıxanov: Biblioqrafiya" adlı göstəricidə məlumatlar hansı dillərdə 

verilmişdir: 

157

"Mirzə Əli Möcüz. Biblioqrafiya" adlı biblioqrafik göstərici görkəmli satirik şairin yaradıcılığının hansı illərini əhatə edir: 

158


"Mirzə Əli Möcüz. Biblioqrafiya" adlı biblioqrafiyanın tərtibçisi kimdir: 

159

"Mirzə Əli Möcüz. Biblioqrafiya" adlı göstərici neçənci ildə və hansı 

nəşriyyat tərəfindən nəşr edilmişdir: 

160


"Mirzə Əli Möcüz. Biblioqrafiya. Adlı biblioqrafik göstərici neçə sayda nəşr 

edilmişdir: 

161

"Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunin nəşrləri. Kitablar" adlı biblioqrafik göstərici neçənci ildə və hansı nəşriyyat tərəfindən çap edilmişdir: 

162


 “Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri. Kitablar” adlı biblioqrafik 

göstəricinin elni redaktor və layihənin müəllifi kimdir: 

163

“Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri. Kitablar” adlı biblioqrafik göstərici neçə hissədən ibarətdir: 

164


“Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri. Kitablar” adlı biblioqrafik 

göstəricinin I hissəsi necə adlanır: 

165

  “Nizami adına Ədəbiyyt İnstitutunun nəşrləri. Kitablar” adlı biblioqrafik göstəricinin II hissəsi necə adlanır: 

166


“Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri. Kitablar” adlı biblioqrafik 

göstəricinin III hissəsi necə dlanır: 

167

“Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri.Kitablar” adlı biblioqrafik göstəricinin İV hissəsi necə adlanır: 

168


“Nizami adına ədəbiyyat institutunun nəşrləri. Kitablar” adlı biblioqrafik 

göstəricinin V hissəsi necə adlanır: 

169

“Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri. Kitablar” adlı biblioqrafik göstərici neçə sayada nəşr edilmişdir: 

170


“Abuzər Xələfov. Bibblioqrafik məlumat kitabı” adlı biblioqrafik vəsaitin 

“Əsərləri” adlı bölməsində professor Abuzər Xələfovun neçə sayda 

əsərinin adı verilmişsir: 

171


“Elmira Teymur qızı Süleymanova.Biblioqrafiya” adlı göstəricinin 

tərtibçiləri: 

172

“Elmira Teymur qızı Süleymanova. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin I hissəsi necə adlanır: 

173


“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstəricinin II hissəsi 

necə adlanır: 

174

“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstəricicin III hissəsi necə adlanır: 

175


“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstəricinin III hissəsi 

necə adlanır: 

176

“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstəricinin IV hissəsi necə adlanır: 

177


“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı göstəricinin V hissəsi necə 

adlanır: 

178

 “Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstəricidəki materiallar hansı dildə verilmişdir: 

179


“Elmira Teymur qızı Süleymanova” adlı biblioqrafik göstərici görkəmli 

alimin yaradıcılığının hansı illərini əhatə edir: 

180

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı biblioqrafik göstəricinin tərtibçi-müəllifi kimdir: 

181


“Məmməd Cəfər Cəfərov. Bibblioqrafiya” adlı göstəricinin I hissəsi necə 

adlanır: 

182

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin II hissəsi necə adlanır: 

183


“Məmməd Cəfər Cəfərov. Bibioqrafiya” adlı göstəricinin III hissəsi necə 

adlanır: 

184

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin IV hissəsi necə adlanır: 

185


 “Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin V hissəsi necə 

adlanır: 186

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin VI hissəsi necə 

adlanır: 

187


“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin VII hissəsi necə 

adlanır: 

188

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin IX hissəsi necə adlanır: 

189


“Məmməd Cəfər Cəfərov”. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin X hissəsi necə 

adlanır: 

190

“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin XI hissəsi necə adlanır: 

191


“Məmməd Cəfər Cəfərov. Biblioqrafiya” adlı göstəricinin XII hissəsi necə 

adlanr: 


192

“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” biblioqrafik göstərici neçənci ildə və hansı 

nəşriyyat tərəfindən nəşr edilmişdir: 

193


“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricidəki materiallar hansı 

dillərdə verilmişdir: 

194

“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin I hissəsi necə adlanır: 

195


“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin II hissəsi necə 

adlanır: 

196

“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin III hissəsi necə adlanır: 

197


“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin IV hissəsi necə 

adlanır: 

198

“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin V hissəsi necə adlanır: 

199


“İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafi göstəricinin VI hissəsi necə 

adlanır 


200

“İsa Əkbər  oğlu Həbibbəyli” adlı biblioqrafik göstəricinin “Əsərlərinin 

biblioqrafiyası” hissəsində akademikin neçə sayda  əsərinin adı 

verilmişdir: 

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə