BİLGİ notu istanbul iLİ tuzla iLÇESİ orhanli mahallesiYüklə 53.98 Kb.
tarix22.07.2017
ölçüsü53.98 Kb.

http://www.dunya.com/d/news/5489.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\screenshot_3.jpg


BİLGİ NOTU


İSTANBUL İLİ

TUZLA İLÇESİ - ORHANLI MAHALLESİ

(1370 NO.LU PARSEL)

MAYIS 2017

1- GENEL BİLGİLER  1. Taşınmazın Cinsi, Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri
Taşınmazın Cinsi

: TARLA

Taşınmazın Fiili Kullanımı

: Tanıtım konusu parsel 6.447 m² yüzölçümlü tarla niteliğinde olup, parsel üzerinde yer yer meyve ağaçları bulunmaktadır. Ayrıca parselin batı bölümünde yüksek gerilim hattı taşıyıcı direği mevcuttur.Taşınmazın Adresi

İl

İstanbul

Mevkii

Yukarıdere

İlçe

Tuzla

Sokak

Yetkin

Mahalle

Orhanlı

Kapı No

-

TARİFİ: İstanbul İli, Tuzla İlçesi’ne bağlı Orta Mahallesi sınırları içerisinde kalan Yetkin sokak cepheli 1370 no.lu parsele erişim tarif olarak şu şekildedir;

D-100 Karayolu İçmeler Kavşağı’ndan Aydınlı Yolu Caddesi’ne girilerek kuzey istikamette herhangi bir yöne sapmadan TEM Otoyolu’na kadar devam edilir. TEM Otoyolu köprülü kavşaktan doğrudan karşı istikamette devam edilerek ilk sağdan Üniversite Caddesi’ne devamında ilk soldan konu mülkün cephe aldığı Yetkin Sokak’a erişilmektedir.

Gayrimenkulün dâhili koordinat noktası:

Enlem : 40.898199’’ K

Boylam : 29.373445’’ D  1. Taşınmazın Genel Çevre Bilgileri


Tanıtım konusu gayrimenkul; İstanbul İl merkezinin Anadolu Yakası’nda yer alan Tuzla ilçesi sınırları içinde konumlanmıştır.

İstanbul İli; 280 01’ ve 290 55’ doğu boylamlarıyla 410 33’ ve 400 28’ kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. İstanbul Boğazı; Karadeniz’i, Marmara Denizi’yle birleştirirken; Asya Kıtası’yla Avrupa Kıtası’nı birbirinden ayırmakta ve İstanbul kentini de ikiye bölmektedir. İstanbul; Avrupa ile Asya kıtaları arasında köprü görevi görmekte olup, 5.512 km²’lik alana sahiptir.

Taşınmazın yer aldığı Tuzla İlçesi; Marmara Bölgesi'nde Kocaeli Yarımadası'nın güneybatısında yer almakta olup, İstanbul ilinin en güneyde bulunan ilçesidir.  Tuzla İlçesi; Kuzey ve kuzeybatı yönünden Pendik İlçesi, doğu yönünden Kocaeli İli’ne bağlı Gebze ilçesi, güney ve batı yönünden ise Marmara Denizi ile çevrilidir. 36°43′K 35°4′D koordinatlarında konumlu olan ilçenin yüzölçümü 86 km²’dir. Tuzla ilçesi’nde; canlı bir ekonomik yapı bulunmakta olup, ekonomi ağırlıklı olarak sanayiye dayanmaktadır. İlçe; tersanelerin, sonrasında organize deri sanayi ve diğer büyük sanayi tesislerinin ilçeye taşınması ile hızla gelişmiş ve kısa bir süre içerisinde büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının faaliyet alanına dönüşmüştür.

Mülkün yakın çevresinde hakim fonksiyon sanayi olup, yakın mesafede Aydınlı OSB ve Tepeören OSB bulunmaktadır. Parselin komşu parsellerinde sanayi ve depolama tesisleri yer almaktadır. Mülkün yaklaşık 650 metre güneydoğusunda Sabancı Üniversitesi ve yaklaşık 2000 metre güneydoğusunda Aydınlı OSB bulunmaktadır.2- TAPU BİLGİLERİ

2.1. Mülkiyet Durumu


Mülkiyet Durumu

Kat İrtifakı

Kat Mülkiyeti

Cins Tahsisli

Devre Mülk

Müstakil

(Tam Hisse)

Hisseli

X2.2. Taşınmazın Tapu Kayıt Bilgileri


İLİ

İstanbul

ALANI (m²)

6.447 m²

İLÇESİ

Tuzla

B.B. NİTELİĞİ

Tarla

MAHALLE

Orhanlı

ARSA PAYI

-

KÖYÜ

-

BLOK NO

-

MEVKİİ

Yukarıdere

KAT NO

-

PAFTA NO

-

B.B NO

-

ADA NO

-

YEVMİYE NO

14897

PARSEL NO

1370

CİLT NO

20

ANA GM. NİTELİĞİ

Tarla

SAYFA NO

1897

SAHİBİ / HİSSESİ

Maliye hazinesi / Tam

2.3. Taşınmazın Tapu Tetkiki
Tapu Tetkiki

Tuzla Tapu Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler sonucunda gayrimenkulün tapu kayıtları üzerinde aşağıdaki takyidatlara rastlanmıştır.

 • İrtifak: TEK Gen. Md. Lehine 1.114 m²’lik kısım üzerinde irtifak hakkı (başlama tarih: 10.01.1991, bitiş 10.01.1991) 10.01.1998 – 228

 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesine göre belirtme 13.03.2017 – 49313-TAŞINMAZIN İMAR İSKAN DURUMU3.1. Taşınmazın İmar Bilgileri Özet Tablosu


Ruhsat ve Onaylı Projeye Dair Bilgiler

Tanıtıma konu mülk 1370 no.lu parselde kayıtlı “Tarla ” nitelikli taşınmazdır. İnceleme tarihinde yerinde yapılan tespitlerde parsel üzerinde yer yer ise meyve ağaçları bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca parselin batı bölümünde yüksek gerilim hattı taşıyıcı direği bulunmaktadır. İnceleme tarihinde Tuzla Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada parsel üzerinde kayıtlı ruhsat, iskan ve mimari proje kaydı bulunmamaktadır.

İmar Lejandı

Kısmen Sanayi Alanı+ Kısmen Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı Alanı+Kısmen Yol

İnşaat Nizamı

-

TAKS

-

KAKS

0,80

Çekme Mesafeleri

Cephe aldığı yoldan 10 metre, diğer parsel sınırından 5 metredir.

H Max

2 Kat

İmar Dayanağı Tarih ve Numarası

19.03.2013 -22.04.2016 onay tarihli, 1/1000 ölçekli

Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı”İmar Planı İle İlgili Hukuksal Durum

Taşınmazın, sınırları içerisinde bulunduğu “Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı” ile ilgili olarak herhangi bir hukuksal sorun bulunmamaktadır.

Belediyesinden alınan sözlü bilgiye göre parselin yaklaşık 1.200 m²’lik bölümü “enerji nakil hattı koruma bandı” alanında kalmakta ve parselin yaklaşık 200 m²’lik yola terki bulunmaktadır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları

 • Maksimum 2 kat olmak üzere maksimum KAKS: 0.80’dir.

 • Yine bu alanlarda, gayri sıhhi müesseseler yönetmeliğinde belirtilen her türlü çevreyi kirletici tesisler ile yanıcı, parlayıcı-patlayıcı, aşındırıcı ürünler imal eden ve depolayan tesisler yer alamaz.

 • Sanayi alanlarında “lojistik ve depolama alanları” yapılabilir.

 • Sanayi parsellerinde verilen emsal değerlerine dâhil olmak şartıyla maksimum 3 kat olmak üzere idari bina yapılabilir. Bu binalarda; toplantı salonları, yönetim birimleri, ofis, revir, kreş, kütüphane, yemekhane ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir.

 • Uygulama plan üzerinde aksi belirtilmemiş ise parselin cephe aldığı yoldan 10 metre, diğer parsel sınırından 5 metre çekme mesafesi bırakılarak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

 • Enerji Nakil Hattı koruma kuşağı altında kalan ve planda; yapı yasaklı alan, park alanı (yeşil alan), pasif yeşil alan olarak planlanan parsellerin imar hakları enerji nakil hatları koruma kuşağı içerisinde kalan kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi koşuluyla plan onama sınırları içerisindeki başka parsellerde kullanılabilir. Kamuya terk edilen alanlar yeşil alan olarak düzenlenecek ve başka amaçla kullanılmayacaktır. İmar hakkı transfer edilen parselde planda verilen emsal değeri en fazla %50 arttırılabilir, kullanılamayan imar hakları ise başka parsel veya parsellerde kullanılabilir. Bu alanlarda kalan ve daha önce imar uygulaması görmemiş parsellerde transfere konu imar hakkı parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır. 3194 sayılı İmar Kanununa göre imar uygulaması görmüş parsellerde ise uygulama öncesi parsel alanının %60’üzerinden hesap yapılır. İmar hakkı transferi hesabı ENH koruma kuşağına komşu parsellerde ki düşük yoğunluklu/ yapılaşma koşullu fonksiyon bölgeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Parsel sahibinin talebi halinde ENH koruma kuşağı altında kalan ve planda yapı yasaklı alan park alanı (yeşil alan), pasif yeşil alan olarak planlanan parselde ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak şartıyla E:0.03 H:4.50m. yapılaşma koşulları aşılmayacak şekilde ticari birimler yapılabilir. Kısmen ENH koruma kuşağı altında kalan parsellerde ENH koruma kuşağı dışında kalan kısmın planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde ENH koruma kuşağı altında kalan kısımlarının imar hakları bu kısımlarının kamuya bedelsiz terk edilmesi koşulu ile parselin ENH koruma kuşağı dışında kalan kısmın da kullanılabilir veya başka parsellere yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde transfer edilebilir.

3.2. Taşınmaza Ait Alan ve Fonksiyon BilgileriTanıtım konusu gayrimenkul; 6.447 m² yüzölçümüne sahiptir. Parselin Yetkin Sokak’a yaklaşık 38 metre cepheli olduğu görülmüştür.

Tanıtım konusu taşınmaz geçerli imar planında Kısmen Sanayi+ Kısmen Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı+Kısmen Yol alanında kalmakta olup, maksimum yükseklik 2 kattır.

4. TAŞINMAZIN KONUMU VE ÇEVRE ÖZELLİKLERİ
Konum

Şehir İçi

Şehir Dışı

Kırsal

-

X

-

Çevresel Genel İnşaat Seviyesi

% 75'den fazla

% 25-% 75 arası

% 25'in altında

-

X

-

Bölgenin Gelişme Potansiyeli ve Bölge Analizi

Bölgede hakim fonksiyonun sanayi olup yakın mesafede Aydınlı OSB ve Tepeören OSB bulunmaktadır. Taşınmazın yaklaşık 650 metre güneydoğusunda Sabancı Üniversitesi ve yaklaşık 2000 metre güneydoğusunda Aydınlı OSB bulunmaktadır.

Bölgedeki Yapılaşma ve Altyapı Durumu

Tanıtım konusu taşınmaz, yerleşimin olduğu bir bölgede yer alması nedeni ile elektrik, su, telefon, doğalgaz vb. teknik alt yapının tamamlandığı bir konumdadır.

5. TAŞINMAZIN FİZİKSEL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ

5.1. Taşınmazın Kullanıcı Durumu ve Bölgenin Deprem Derecesi
Deprem Bölgesi

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

XKullanıcı Durumu

Kiracı

Mal sahibi

Boş

İşgal


X

İşgal ve Kirada İse Kim Tarafından ve Ne Amaçla Kullanıldığı

Yerinde yapılan gözlemler sonucu, parsel üzerinde komşu parseller tarafından bırakılan stok malzemeler bulunduğu görülmüştür. Ayrıca parselin batı bölümünde yüksek gerilim hattı taşıyıcı direği bulunmaktadır.


5.2. Taşınmazın Geometrik ve Topoğrafik Özellikleri


Tanıtım konusu 1370 no.lu parsel yamuk formlu bir geometriye sahiptir.

5.3. Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Yapılara Ait BilgilerParselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

 1. FOTOĞRAFLAR c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5633.jpg


c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5625.jpg
c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5626.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5634.jpg

c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5629.jpg
c:\users\varlih\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_5630.jpg

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə