BİRİLLİk azərbaycan kitabiyyati 2010 baki 2012Yüklə 2.94 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/40
tarix23.12.2016
ölçüsü2.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN

KİTABİYYATI

2010

BAKI - 2012

BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN

KİTABİYYATI

2010

BAKI - 2012

Baş redaktor :

K.M.Tahirov

Tərtibçilər:

L.Talıbova, N.Rzaquliyeva

Redaktor:

Z.Qulamova, L.Bağırova

Kompüter dizayn

və yığımı:

N.Hüseynova, B.Orucova

Birillik  Azərbaycan  Kitabiyyatı2010

/baş  red.

K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2012.- 430 s.

M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2012


MÜQƏDDİMƏ

Milli bibliоqrafiya vəsaitləri ölкə ərazisində dərc оlunan

ədəbiyyatın  rеtrоspекtiv  bibliоqrafiyasının  tərtibində və кitab

nəşri  statistiкasının  aparılmasında  mühüm əhəmiyyət  кəsb  еdir.

Tarixi-xrоnоlоji  və nəşriyyat  tarixi  baxımından  özündə çоx

qiymətli  məlumatları əкs  еtdirən  bu  vəsaitlər  ayrı-ayrı еlm

sahələri  üzrə еlmi  tədqiqatların  və araşdırmaların  aparılmasında

əvəzsiz rоl оynayırlar.

Digər  tərəfdən  müasir  dövrdə

оxucuların  rəngarəng

sоrğularının  ödənilməsində

milli  bibliоqrafiya  vəsaitlərinin

əhəmiyyəti  çоx  böyüкdür.  Məhz  ölкə ərazisində dərc  оlunan

bütün  çap  məhsullarını  tоplu şəкildə özündə əкs  еtdirən  milli

bibliоqrafiya  vəsaitləri  оxucuların,  mütəxəssislərin,  alimlərin,

ziyalıların və nəhayət кitabxanaçıların daha çоx müraciət еtdiкləri

məlumat nəşrlərindəndir.

Əsası  1925-ci  ildə qoyulmuş  Azərbaycan  Dövlət  Kitab

Palatası  öz  fəaliyyəti  dövründə bir  sıra  digər  funksiyaları  yerinə

yetirməklə

yanaşı,  ölkənin  bütün  çap  məhsulunun

rəsmi

biblioqrafik  uçotunu  apararaq  toplanan  informasiyanı  bir  sıraretrospektiv  və dövlət  cari  uçot-qeyd  biblioqrafik  vəsaitləri

vasitəsilə tələbatçılara çatdırırdı.

1960-cı  ildən  nəşr  edilən  «Birillik  Azərbaycan  Kitabiyyatı»

il ərzində dilindən,  mövzusundan,  janrından  asılı  olmayaraq

respublikada  nəşr  edilmiş  bütün  kitablar  barəsində

tam


biblioqrafik məlumat verir. «Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı»nda

olan  yardımçı  göstəricilər  və statistik  məlumatlar  respublikada

nəşr  edilən  kitab  məhsulunun  tərkibi  barədə müxtəlif  aspektli

informasiya əldə etməyə imkan  yaradırdı.  Uzun  illər ərzində

kitabxanaçılar,  biblioqraflar  və ən  müxtəlif  tələbatçı  qrupları

tərəfindən  geniş  istifadə

edilirdi.  Həmin  vəsaitə

nəinki


respublikamızda,  həm  də onun  hüdudlarından  kənarda  böyük

tələbat var idi.

Lakin vəsaitlər üçün materialların toplanması davam etsə də,

müxtəlif  təşkilati  və maliyyə çətinlikləri  üzündən  1986-cı  ildən

etibarən  həmin  vəsaitin  nəşri  dayanmışdır.  Belə bir  vəziyyət

respublikamızın  kitabxanaçılarını, informasiya  mütəxəssislərini,

ziyalıları və həm də geniş tələbatçı kütlələrini ciddi narahat edirdi.

1980-cı  illərin  sоnlarından  Azərbaycan  Dövlət  Kitab

Palatasının  fəaliyyəti  xеyli  məhdudlaşdığından  və 1999-cu  ildə

Milli  Məclis  tərəfindən  qəbul  еdilən  «Kitabxana  işi  haqqında»

Azərbaycan  Rеspubliкasının  Qanunu  ilə ölkə ərazisində dərc

оlunan çap  məhsullarının  dövlət  uçоtunu  aparmaq  və arxiv

fоndunu yaratmaq Milli Kitabxanaya həvalə оlunduğundan bu  iş

dayandırılmışdı.  Lakin  «Milli  kitabxana»  statusu  hələlik  hеç  bir

kitabxanaya vеrilmədiyindən bir nеçə il bu vacib  iş aparılmırdı.

2004-cü  ildə M.F.Axundоv  adına  Dövlət  Kitabxanasına

«Milli  Kitabxana»  statusu  vеrildikdən  sоnra  milli  bibliоqrafiya

vəsaitlərinin  nəşri  işi  yеnidən  gündəmə gəldi  və həmin  ilin

iyununda  1990-cı ilə aid  ilk  buraxılış  uzun  fasilədən  sоnra  işıq

üzü gördü - оxuculara təqdim оlundu. Bir qədər sоnra isə 1991-ci

ilə aid iкinci buraxılış çap оlundu.

Kitabiyyatın  bu  buraxılışında  2010-cu ildə Azərbaycan

Respublikasının ərazisində nəşr  edilmiş  2776 kitab və kitabça

barəsində biblioqrafik  informasiya  öz əksini  tapmışdır.  Bu

buraxılış  üçün  matеrialların  tоplanmasında  Milli  Kitabxananın

mütəxəssisləri  ilə

yanaşı,

еlmi  kitabxanaların,  bir  sıranəşriyyatların  və univеrsitеtlərin  kitabxanalarının  mütəxəssisləri

də iştirak еtmişlər. Biblioqrafik  təsvirlər  QOST  7.1-2003

«Bibliоqrafik yazı. Bibliоqrafik təsvir. Ümumi tələbat və tərtibat

qaydaları» əsasında  tərtib  edilmişdir.  Toplanmış  material  elm  və

fəaliyyət sahələri üzrə dövlət biblioqrafiyası orqanlarında istifadə

edilən təsnifat əsasında qruplaşdırılmışdır.Bölmələr daxilində əvvəlcə Azərbaycan, sоnra isə rus dilində

оlan matеriallar ayrıca vеrilmişdir. Hər bir bölmə və yarımbölmə

daxilində

əlifba  prinsipi  gözlənilmişdir.  Vəsaitin  sоnunda

оxucuların оndan  istifadəsini  asanlaşdırmaq  məqsədilə köməkçi

aparat – Azərbaycan  və rus  dillərində müəlliflərin əlifba

göstəricisi  və vəsaitdə sərlövhə üzrə təsvir  оlunmuş əsərlərin

sərlövhəsinin əlifba göstəricisi vеrilmişdir.

«Birillik  Azərbaycan  Kitabiyyatı»nın 1998-ci  il buraxılışı

M.F.Axundоv  adına  Azərbaycan Milli  Kitabxanasının  təcrübəli

mütəxəssisləri tərəfindən çapa hazırlanmışdır. Bu buraxılışın çapa

hazırlanması  işində Milli  Еlmlər  Akadеmiyasının  Mərkəzi  Еlmi

Kitabxanasının, 

BDU-nun 


Еlmi 

Kitabxanasının, 

İqtisad

Univеrsitеtinin, Tibb Univеrsitеtinin Elmi Kitabxanalarının və birsıra  univеrsitеtlərin  kitabxanalarının  mütəxəssisləri  də yaxından

iştirak


еtmişlər.  Fürsətdən  istifadə

еdərək  bu  vəsaitin

hazırlanmasında  bizə yaxından  kömək  еdən  bütün  kitabxanalara

və nəşriyyatlara, mütəxəssislərə dərin minnətdarlığımı çatdırıram.

Tərtibçilər  bu  buraxılış  haqqında  öz  dəyərli  məsləhətlərini

göndərən  mütəxəssislərə əvvəlcədən  minnətdarlığını  bildirir  və

təklifləri  M.F.Axundоv  adına  Azərbaycan  Milli  Kitabxanasına

(ünvan: AZ-1000, Baкı ş., Xaqani küç. 29; e-mail: anl@aznet.org.

göndərmələrini xahiş еdir.

Baş redaktor


0 Ümumi şöbə

00 Elm və mədəniyyətin ümumi məsələləri

001 Elm. Elmşünaslıq

1. Abdulla  İsmayıl  oğlu Qarayev-100  [Mətn]  /tərt.  ed.  və

red.:  V.A.Adıgözəlova,  A.Q.Qazıyev,  G.A.Qurbanova;  AMEA.-

Bakı:  Elm,  2010.- 303  s.,  faks.,  portr.,  fotoşək.;  24  sm.- Mətn

Azərb.  və rus  dillərindədir.- 10  man.,  200  nüs.- ISBN  5-8066-

1680-0 (cildli).- [2010-87117]

2. ADAU-nun elmi əsərləri [Mətn] /baş red. M.M.Sadıqov;

Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Dövlət  Aqrar

Un-ti.- Gəncə,  2010.- №1.- 1  elektron.  opt.  disk  [CD-ROM];  12

sm.- 3 man.- [2010- CD ROM-1249]3. ADAU-nun elmi əsərləri [Mətn] /baş red. M.M.Sadıqov;

Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.  Dövlət  Aqrar

Un-ti.- Gəncə, 2010.- № 2.- 1 elektron. opt. disk [CD-ROM]; 12

sm.- 3 man.- [2010- CD ROM-1250]4. ADAU-nun  elmi əsərləri [Elektron  resurs]  /baş  red.

M.M.Sadıqov;  Azərb.  Resp.  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi,  Azərb.

Dövlət  Aqrar  Un-ti.- Gəncə:  [s.n.],  2010.- №  3.- 1  elektron.  opt.

disk [CD-ROM]; 12 sm.- 3 man.- [2010- CD ROM-1618]5. Alim  və

yazıçı

ömrü  [Mətn]  /tərt.:  L.Abbasova,

B.Akifoğlu; elmi red. A.Mehrabov.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 300

s., fotoşək.; 21 sm.- 5 man., 500 nüs. (cildli).- [2010-87637]6. Azərbaycanın görkəmli alimi və ictimai xadimi, Dövlət

mükafatı  laureatı, əməkdar  elm  xadimi,  BDU-nun  sabiq  rektoru,

AMEA-nın  müxbir  üzvü,  professor  Yəhya  Cəfər  oğlu

Məmmədovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş

"Riyaziyyat  və  mexanikanın  aktual  problemləri"  mövzusunda

Beynəlxalq elmi konfransın proqramı. Bakı, 27 dekabr 2010-cu il

[Mətn] /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı, 2010.- 16 s.,

portr.; 22 sm.- 1 man., nüs. yox. (cildli).- [2010-89733]7. Dahilərin ömür yolu [Mətn]: oçerklər, xatirələr /tərt. ed.:

Z.Əlizadə (ön  söz),  İ.Rövşən;  elmi  red. Ə.Tahirzadə;  tərc.  ed.

İ.Salmanov; AMEA, Şəki Regional Elmi Mərkəzi.- Bakı: Elm və

təhsil:  Nurlan,  2010.- 416  s.,  fotoşək.,  portr.;  21  sm.- Sətiraltı

izahlar.- 7 man., 300 nüs. (cildli).- [2010-89489]


8. Həsənova,  S.M. Professor  Məhəmməd  Həsənov  [Mətn]

/Sevinc  Həsənova;  red.  Y.Seyidov.- Bakı:  Elm  və təhsil,  2010.-

152,  [8]  s.,  portr.,  fotoşək.;  21  sm.- 7  man.,  200  nüs.  (cildli).-

[2010-85464]9. Xəlilov,  S.S. Azərbaycanda elm və onun təşkilati forma-

ları [Mətn] /Səlahəddin Xəlilov.- Bakı: Oskar, 2010.- 182, [2] s.;

21 sm.- 5 man., nüs. yox.- ISBN 5-8687-4220-6.- [2010-87536]

10.Xəlilov,  S.S. Elm  adamları  elm  haqqında  [Mətn]  /Səla-

həddin Xəlilov; müəl.-tərt. S.Xəlilov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 309

s.,  portr.;  22  sm.- 10  man., 500  nüs.- ISBN  9789-9522-718-50

(cildli).- [2010-87524]11. Xəlilov, S.S. Elmşünaslığa giriş [Mətn] /Səlahəddin. Xə-

lilov;  elmi  red.  və  ön  söz  A.Mehdiyev.- Bakı:  Azərbaycan  Uni-

versiteti,  2010.- 439  s.,  cədv.,  sxem.;  21  sm.- Əlavələr:  s.  331-

433.- Sətiraltı bibl.- 12 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-471-08

(cildlı).- [2010-90112]

12. Magistrlik  dissertasiyasının  hazırlanması elmi-peda-

qoji və elmi-tədqiqat təcrübələrinin təşkil edilməsinə dair metodik

göstərişlər  [Mətn]:  metodik  vəsait  /tərt  ed.  İ.Bayramov;  red.:

M.S.Cəbrayılov,  V.H.Əliyev;  rəy.  F.A.Rüstəmov,  İ.N.İsmayılov;

Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı, 2010.- 63 s., cədv.;

21 sm.- Bibl.: s. 58.- 2 man., 200 nüs.- [2010-89172]13. Paşayev,  E.P. Azdövsutəslayihə institutunun  tarixi  və

inkişaf yolu  [Mətn]  /Elbrus  Paşayev,  F.H.Həsənov;  elmi  red.

R.O.Əliyev, red.: Y.C.Qaziyev, L.Q.Novruzov.- Bakı: Şərq-Qərb,

2010.- 190,  [2]  s.,  portr.,  fotoşək.,  xəritə;  27  sm.- Bibl.:  s  189-

190.- 15 man., 500 nüs.- ISBN 9789-9524-489-86 (cildli).- [2010-

88001]


14. Байкал,  М. (Александр  Алекперович).  Великий

бакинец-отец  индийской  нефти-нефтяной  король  мира

[Текст]  /Мурат  Байкал;  издатель  Ш.Худуоглу;  дизайнер

Р.Гулиев.- Баку: Qanun, 2010.- 275 с., [16] л. фото., портр.; 25

см.- На  тит.  л.  также:  Книга  посвящается  столетию  со  дня

рождения  выдающегося  ученого  и  изобретателя  Эйюба

Исмаил оглы Тагиева.- 10 ман., 500 экз. (в пер.).- [2010-Ар-

14156]


002 Mətbuat. İnformatika

15.Azərbaycanın  kitab abidələri [Elektron  resurs]  /layihə-

nin rəhb. Ə.Qarayev; tərt.: L.Məmmədova (elmi red.), S.Abbasov,

Ə.Əhmədov,  R.Kərimov;  burax.  məsul  F.Babayev;  Azərb.  Resp.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Nurlar NPM, 2010.- His-

sə 1.- 1 elek. optik disk (CD-ROM); 12 sm.- 10 man. (futlyarda).-

[2010- CD-ROM -371]16.The  third

international conference  “Problems  of

cybernetics and informatics” [Text].- Baku: Elm, 2010.- Volume

1.- 349 p. [2010- I-37140]

17.The third international conference “Problems of cyber-

netics  and  informatics”  [Text].- Baku:  Elm,  2010.- Volume  2.-

265 p.- [2010- I-37142]

18.The third international conference “Problems of cyber-

netics  and  informatics”  [Text].- Baku:  Elm,  2010.- Volume  3.-

347 p.- [2010- I-37144]

003 Yazı sistemi. Semiotika

19.Veysəlli,  F.Y. Semiotika  [Mətn]  /Fəxrəddin  Veysəlli;

elmi  red.  F.H.Zeynalov;  rəy.:  F.Ə.Aslanov,  V.Qəmbərov;  ön  söz

F.Y.Veysəlli.- Bakı:  Mütərcim,  2010.- 336  s.; 20  sm.- Ad

göstəriciləri: s. 327-329.- Özək sözlər: s. 330-334.- 15 man., 500

nüs.- ISBN 9789-9522-804-56.- [2010-88240]

004 İnformasiya texnologiyaları

20.3ds  Max  2009 [Mətn]:  üçölçülü  qrafika  və animasiya

/M.N.Əlizadə, R.Ə.Balayev, B.A.Qurbanov, Ö.H.İsmayılov; elmi

red.  Y.Abdullayev;  rəy.:  E.Əliyev,  H.Quliyev;  dizayn  Z.Əliyev;

naşir  V.Mayılov;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADİU.- Bakı:

"MSV  Nəşr",  2010.- 248  s.:  şək.,  portr.;  22  sm.- (Azərbaycan

Dövlət  İqtisad  Universitetinin  dərslikləri).- 12  man.,  nüs.  yox.

(cildli).- [2010-89224]

21.Abdullayeva,  Z. Microsoft Word [Mətn]: praktiki vəsait

/Züleyxa  Abdullayeva,  A.Hüseynova;  elmi  red.  N.Rəsulova;AMEA,  İnformasiya  Texnologiyalari  In-tu.- Bakı,  2010.- 180  s.,

cədv.: şək.; 21 sm.- Bibl.: s. 177.- 8 man., 500 nüs.- ISBN 9789-

9524-341-49.- [2010-86971]

22.Adobe PhotoShop CS3 [Mətn]: praktiki işlərin yerinə ye-

tirilməsi  /M.N.Əlizadə,  S.E.İsmayılova,  A.B.Mahmudov,  R.V.Şı-

xəliyev;  elmi  red.  R.Balayev;  rəy.:  B.Qurbanov,  K.Məmtiyev;

dizayn  Z.Əliyev;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi,  ADİU.- Bakı:

Azərnəşr,  2010.- 496  s.,  portr.:  şək.;  21  sm.- 12  man.,  500  nüs.

(cildli).- [2010-89239]23.Azərbaycanda informatikanın təşəkkülü [Mətn]: Azər-

baycanda  informatikanın  50  illiyinə həsr  olunur  /layihə rəhb.

Ə.M.Abbasov;  elmi  red.  T.Ə.Əliyev;  red.  hey. E.T.Vəlizadə [və

b.].- Bakı:  Letterpress  nəşriyyat  evi,  2010.- 171,  [1]  s.,  portr.,

fotoşək.; 30  sm.- 15  man.,  500  nüs.- ISBN  9789-952-452-20-4

(cildli).- [2010-90534]24.Əliquliyev,  R.M. İnternet  fenomeninə çoxaspektli  baxış

[Mətn]  /Rasim Əliquliyev, R.Mahmudov;  elmi  red. Ə.Əliyev;

AMEA,  İnformasiya  Texnologiyaları  İn-tu.- Bakı,  2010.- 96  s.,

portr.;  20  sm.- Ekspress-informasiya.- (İnformasiya  Cəmiyyəti

seriyası).- Bibl.:  s.  84-92.- 6  man.,  200  nüs.- ISBN  9789-9524-

342-86.- [2010-88243]25.Əliquliyev,  R.M. İnternet mühitində intellektual mülkiy-

yət hüquqlarının qorunması məsələləri [Mətn] /Rasim Əliquliyev,

R.Mahmudov;  elmi  red.  F.Yusifov;  AMEA,  İnformasiya  Texno-

logiyaları  İn-tu.- Bakı,  2010.- 60  s.,  portr.;  20  sm.- (İnformasiya

Cəmiyyəti  seriyası).- Bibl.:  s.  54-56.- 3  man.,  100  nüs.- ISBN

9789-9524-342-93.- [2010-89022]26.Əliquliyev,  R.M. İnternetin  tənzimlənməsi  problemləri

[Mətn] /Rasim Əliquliyev, R.Mahmudov; elmi red. R.Ələkbərov;

AMEA,  İnformasiya  Texnologiyaları  İn-tu.- Bakı,  2010.- 116  s.,

portr.; 21 sm.- Bibl.: s. 109-112.- (İnformasiya Cəmiyyəti seriya-

sı).- 1 man., 100 nüs.- ISBN  9789-9524-342-31.- [2010-86810]

27.Əliquliyev, R.M. Sosial şəbəkələr [Mətn] /Rasim Əliquli-

yev,  Y.N.İmamverdiyev,  F.C.Abdullayeva;  elmi  red.  R.Alıquli-

yev;  AMEA,  İnformasiya  Texnologiyaları  İn-tu.- Bakı,  2010.-

288  s.,  portr.,  cədv.:  şək.;  21  sm.- Əlavələr:  s.  273-280.- Bibl.:281-286.- 10  man.,  1000  nüs.- ISBN  9789-9524-340-71.- [2010-

88687]


28.Əliquliyev,  R.M. Vikipediya- virtual  ensiklopediya

[Mətn]  /Rasim Əliquliyev, İ.Ələkbərova;  elmi  red. Ə.Q.Əliyev.-

Bakı, 2010.- 184 s.: şək., portr.; 21 sm.- Populyar ensiklopediya-

ların  internet  ünvanları  s.  158-159.- Bibl.:  s.  154-157.- 5  man.,

500 nüs.- ISBN 9789-9524-342-17.- [2010-87672]

29.Əliyev,  A.H. Riyazi proqramlaşdırma:  kompyuter  yö-

nümlü  yanaşma [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Alxan Əliyev;  rəy.:

A.F.Musayev,  R.Ə.Balayev;  red.  Y.İ.Hacızalov;  Azərb.  Resp.

Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: ADİU, 2010.- 477 s., portr.: şək.,

cədv.;  21  sm.- Bibl.:  s.  468-470.- 35  man.,  500  nüs.  (cildli).-

[2010-88190]30.Əlizadə,  M.N. Kompyuter  qrafikası  [Mətn]:  mühazirə

materialları və testlər /Mətləb Əlizadə, B.A.Qurbanov, S.M.Hacı-

zadə;  elmi  red.  Y.Abdullayev;  rəy.:  R.Balayev,  Z.Xankişiyev,

R.Həsənov, A.Mahmudov; dizayn  Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil

Nazirliyi, ADİU.- Bakı: Səda, 2010.- 544 s., portr., cədv.: şək.; 22

sm.- Bibl.:  s.  535-536.- 12  man.,  500  nüs.- ISBN  5-8687-4133-

1(cildli).- [2010-89235]

31.Fətəliyev,  T.X. Elektron  elm:  beynəlxalq  qurumlar,  tə-

şəbbüslər  və

hüquqi  baza  [Mətn]  /Təhmasib  Fətəliyev,

M.Ş.Hacırəhimova; elmi red. Z.Q.Cəbrayılova; AMEA, İnforma-

siya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı, 2010.- 92 s., portr.; 21 sm.- (İn-

formasiya cəmiyyəti seriyası).- Bibl.: s. 85-89.- 4 man., 100 nüs.-

ISBN 9789-9524-342-79.- [2010-88085]

32.Fətəliyev,  T.X. Elmi  fəaliyyətdə informasiya  texnologi-

yalarının tətbiqinin monitorinqi [Mətn] /Təhmasib Fətəliyev; elmi

red. Ə.Əliyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı,

2010.- 68  s.,  portr.;  21  sm.- Əlavə:  s. 58-65.- Bibl.:  s.  55-57.- 2

man., 100 nüs.- ISBN 9789-9524-342-24.- [2010-86816]

33.Gözəlova, R.Y. Adobe Photoshop [Mətn]: praktiki vəsait

/Rəna Gözəlova; elmi red. A.Səmidov; AMEA, İnformasiya Tex-

nologiyaları  İn-tu.- Bakı,  2010.- 332  s.:  şək.;  21  sm.- Bibl.:  s.

331.- 15 man., 100 nüs.- ISBN 9789-9524-342-55 (cildli).- [2010-

89264]


34.Kazımov, T.H. Fotoportret əsasında insan sifətinin tanın-

ması  [Mətn]  /Tofiq  Kazımov,  Ş.Mahmudova;  elmi  red.

Y.N.İmamverdiyev;  AMEA,  İnformasiya  Texnologiyalari  İn-tu.-

Bakı, 2010.- 116 s., portr.: şək.; 20 sm.- (Ekspress-informasiya).-

(İnformasiya Texnologiyaları seriyası).- Bibl.: s. 99-113.- 3 man.,

100 nüs.- ISBN 9789-9524-342-62.- [2010-87777]35.Kərimov,  S.Q. İnformatika  [Mətn]:  ali  məktəblər  üçün

dərslik  /Sabit  Kərimov,  S.B.Həbibullayev,  T.İ.İbrahimzadə;  rəy.:

T.A.Əliyev,  Ə.Ə.Əliyev.- Bakı:  UniPrint,  2010.- 436  s.;  25  sm.-

İxtisarların siyahısı: s. 428-429.- Bibl.: s. 426-427.- 20 man., 600

nüs.- ISBN 9789-9524-402-97 (cildli).- [2010-89232]

36.Qacar,

Ç. Mizandarlıq  [Mətn]:  fizika

ölçülərlə  başlanır

/Çingiz  Qaçar;  red.:  A.Cilovdarlı,  H.Nəsibov.- Bakı:  Şərq-Qərb,

2010.- 136  s.,  fotoşək.: şək.,  portr.;  30  sm.- 25 man.,  1000  nüs.-

ISBN 9789-9523-425-12 (cildli).- [2010-87294]

37.Məhərrəmov,  Z.T. Pascal-dan  Delphi-yə  [Mətn]:  ali

məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Zakir Məhərrəmov; elmi red.

Ə.H.Nağıyev; rəy.: F.H.Ələkbərli, M.F.Bəhmənov.- Təkrar nəşr.-

Bakı:  Təhsil,  2010.- 410,  [2]  s.:  şək.,  cədv.;  25  sm.- (Müasir

proqramlaşdırma  dilləri).- Əlavə:  s.  399-410.- Biblioqr.:  s.  411.-

15 man., 300 nüs. (cildli).- [2010-91217]38.Rüstəmov,  Ə.M. İnformatika  [Mətn]:  magistraturaya  və

dövlət  qulluğuna  qəbul  imtahanlarına  hazırlaşanlar  və  bakalavr

təhsil pilləsində oxuyanlar üçün şəxsi təhsil yönümündə mövzular

və  testlər  /Ə.M.Rüstəmov;  elmi  red.  M.Ş.Qocayev;  rəy.  N.S.Sü-

leymanov,  E.M.Məmmədov.- Təkmil.  və  yenidən  işl.  ikinci  nəş-

ri.- Bakı: UniPrint, 2010.- 497 s.: ill., cədv.; 25 sm.- Biblioqr.: s.

492.- 34  man.,  1000  nüs.- ISBN  9789-952-440-39-3(cildli).-

[2010-90544]39.Tağıyeva,  Z.Ə. "İnformatika"  kursu  üzrə laboratoriya

işlərinə dair  praktikum  [Mətn]:  dərs  vəsaiti  /Z.Ə.Tağıyeva;  rəy.:

M.Ə.Alışov,  S.S.Həmidov;  red. Ə.Q.Pələngov;  Azərb.  Resp.

Təhsil  Nazirlyi,  ADPU.- Bakı:  [s.n.],  2010.- 115  s.,  cədv.:  şək.;

21 sm.- Bibl.: s. 113.- 4 man., 200 nüs. (cildli).- [2010-86743]


008 Mədəni inkişaf. Mədəniyyət. Proqres

40.Alman-Azərbaycan cəmiyyəti [Mətn].- Bakı,  2010.- 63

s.: şək., fotoşək.; 15 sm.- Mətn Azərb. və alman dillərindədir.- 8

man., nüs. yox.- [2010-87518]

41.Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və

mədəniyyətin  yeri:  Beynəlxalq  konfransın  materialları  [Mətn]:

29-30  noyabr  2010  /red.  R.Hüseynov;  Nizami  Gəncəvi  ad.  Milli

Azərb. Ədəbiyyatı  Muzeyi.- Bakı:  Elm,  2010.- 416  s.;  22  sm.-

Mətn  Azərb.  rus  və ingilis  dillərindədir.- 13  man.,  1000  nüs.

(cildli).- [2010-88686]42.Azərbaycan  Respublikası  Mədəniyyət

TurizmNazirliyi  Neftcala  rayon  Mədəniyyət  və Turizm  şöbəsi  [Mətn].-

Neftçala:  [s.  n.],  [2010].- 31  s.,  portr.,  fotoşək.;  17  sm.- Mətn

Azərb. və ing. dillərindədir.- 3 man., nüs. yox.- [2010-91206]

43.Azərbaycan  Respublikası  Mədəniyyət

TurizmNazirliyinin 2010-cu ilin ikinci yarımili üçün iş planı [Mətn] /kol-

legiyanın  sədri Ə.Qarayev,  kollegiyanın  məsul  katibi  T.Əliyeva;

Azərb.  Resp.  Mədəniyyət  və Turizm  Nazirliyi.- Bakı,  2010.- 25

s.; 20 sm.- 3 man., 120 nüs.- [2010-89397]44.Əhməd  Zəki  Validi Toğanın  anadan olmasının  120  illi-

yinə həsr  olunmuş  Beynəlxalq  elmi  konfransın  materialları

[Mətn]:  Bakı,  28-30  aprel  2010-cu  il  /red.  və burax.  məsul

K.Tahirov; tərt. Ə.Cəfərova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm

Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərbaycan  Milli  Kitabxanası;

TÜRKSOY  Uluslararası  Türk  Kültürü  Teşkilatı;  AMEA,  akad.

Z.M.Bünyadov  ad.  Şərqşünaslıq  İn-tu.- Bakı,  2010.- 94  s.;  20

sm.- Mətn  Azərb.  və rus  dillərindədir.- 2  man.,  100  nüs.- [2010-

88541]

45.Əliyeva,  N.A. Əs-Səmaninin  "Kitab əl-Ənsab" əsəri

Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi [Mətn] /Nər-

giz Əliyeva;  elmi  red.  və ön  sözün  müəl.  N.Vəlixanlı;  tərc.  red.

V.Məmmədəliyev;  AMEA,  A.A.Bakıxanov  ad.  Tarix  İn-tu.-

Bakı:  Şərq-Qərb,  2010.- 224  s.;  22  sm.- Əlavələr:  s.  89-171.-

Adlar  göstəricisi:  s.172-205.- Coğrafi  adlar  göstəricisi:  s.  206-

213.- Bibl.: s. 78-88.- 10 man., 1000 nüs.- ISBN 9789-9523-448-

37 (cildli).- [2010-89179]

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə