##book id= 244//book name= Uşaq əYüklə 0,87 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/13
tarix12.05.2017
ölçüsü0,87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 

##book_id= 244//book_name= Uşaq ə
d
əbiyyatı // 
 
##fk=210//ks=03//fn=244// sumalltest= 493 //  
##Fakültə: ibtidai təhsil  
##İxtisas: İbtidai sinif müəllimliyi  
##Bölmə: Azərbaycan (Qiyabi)  
##Qrup: 301  
##Fənnin adı: Uşaq ədəbiyyatı  
##Kafedra müdiri: prof. Zahid Xəlilov  
##Müəllimin adı: dos. Yaqub Babayev  
##İşçi qrupunun üzvləri:1. Dos. F. Əsgərli 2. dos. C. Məhərrəmova. 3. Dos. əv. Ş. Məmmədova  
##num= 1// level= 1// sumtest=6 // name= Uşaq ədəbiyyatının məqsəd və vəzifələri // 
 
1. 
Uşaq ə
d
əbiyyatı nə
 il
ə
 
ümumi ə
d
ə
biyyatdan f
ə
rql
ə
nir?  
1 - 
uşağın anlam sə
viyy
ə
si il
ə
  
2 - 
uşaq oxusu nümunə
l
ə
ri il
ə
  
3 - sad
ə
 
süjet xəttinin olması ilə
  
4 - 
uşaqlara elmi bilik vermə
si il
ə
  
5 - etik - estetik d
ə
y
ə
ri il
ə
.  
A) 4, 5 
B) 2, 3  
C) 1, 4  
D) 1, 3 
E) 3, 5.  
2. 
Aşağıdakılardan hansı uşaq ə
d
əbiyyatına xasdır
?  
A) dili sadə, anlaşıqlı, uşaqların anlamına uyğun olmalıdır  
B) dil obrazlı və təntənəli olmalıdır 
C) fantastik təsvirdən uzaq olmalıdır  
D) realizm güclü olmalıdır 
E) simvollardan istifadə olunmalıdır.  

 

3. 
Uşaq ə
d
ə
bi
yyatı anlayışını izah edən hansı fikir düzgündür
?  
1 - 
Uşaq ə
d
əbiyyatı sadə
 
süjetə
 
əsaslanır
  
2 - 
Şaxəli süjet xəttinin olması zə
ruridir  
3 - 
Uşağın anlam sə
viyy
ə
sin
ə
 
uyğun olmalıdır
  
4 - 
Ə
sas
ən müasir mövzuda yazılmalıdır
  
5 - Klassik 
ə
d
ə
biyyatdan qidalan
malıdır
.  
A) 3, 4 
B) 2, 3  
C) 1, 3 
D) 4, 5  
E) 1, 5.  
4. 
Uşaq ə
d
əbiyyatı haqqında fikirlə
rd
ə
n biri s
ə
hvdir:  
A) ümumi ədəbiyyatdan törəmişdir 
B) ümumi ədəbiyyatdan təcrid etmək olmaz  
C) süjeti çoxşaxəli olmalıdır 
D) bəşər övladının tərbiyəsinə xidmət edir  
E) obrazlı idrakın məhsuludur.  
5. 
Uşaq ə
d
əbiyyatı haqqında fikirlə
rd
ən biri düzdür:
  
1 - 
xüsusi yazılmış ə
d
əbiyyatdır
  
2 - 
süjet xətti çoxşaxə
lidir  
3 - h
ə
cmc
ə
 
yığcam olmalıdır
  
4 - 
yumorsuz olmalıdır
  
5 - 
alleqorik üsulla yazmaq olmaz
.  
A) 3, 4 
B) 1, 2  
C) 2, 3  
D) 1, 3 
E) 4, 5.  

 

6. 
«Ədəbiyyat» sözünün mənası nə
dir?  
A) estetika mənasında işlənir 
B) ərəbcə «ədəb, mərifət» deməkdir 
C) etika mənasında işlənir  
D) fantastik əsər mənasını verir  
E) yalnız lirika mənasını verir.  
##num= 2// level= 1// sumtest=56 // name= Folklor //  
1. 
Kiçik növə
 
aid janrların cə
rg
əsini göstə
r:  
1 - 
yanıltmac
, tapmaca, 
atalar sözü və
 m
ə
s
ə
ll
ə
r  
2 - 
nağıl
, dastan, 
bayatı
  
3 - 
atalar sözü və
 m
ə
s
ə
ll
ə
r, 
yanıltmac
, l
ə
tif
ə
  
4 - 
düzgü

oxşama

nağıl
  
5 - 
bayatı
, layla, 
xalq dramları

nağıl
.  
A) 1, 5 
B) 1, 3 
C) 2, 3  
D) 4, 5  
E) 2, 5  
2. 
«Qarğadan gözəl quş istə
dil
ə
r, 
öz balasını göstərdi»
.  
Hansı janrda və
 
üsuldadır
?  
A) məsəl, bənzətmə 
B) atalar sözü, alleqoriya 
C) yanıltmac, epitet  
D) dolama, simvol  
E) öcəşmə, alleqoriya.  
3. Bu j
anrları növlə
r
ə
 
görə
 
sırasını müə
yy
ə
n et:  


 
Kiçik növ
  
II 

 
Lirik növ
  

 

III 

 
Epik növ
  
1 - 
Atalar sözü və
 m
ə
s
ə
l  
2 - Layla  
3 - 
Nağıl
  
4 - Dastan  
5 - Sanama  
6 - 
Ə
fsan
ə
  
7 - 
Yanıltmac
  
8 - Tapmaca  
9 - 
Oxşama
  
A) I - 4, 6, 7; II - 2, 4, 8; III - 3, 7, 8; 
B) I - 1, 7, 8; II - 2, 5, 9; III - 3, 4, 6; 
C) I - 2, 6, 9; II - 3, 4, 8; III - 8, 3, 7;  
D) I - 3, 8, 7; II - 2, 8, 4; III - 3, 8, 7;  
E) I - 7, 8, 9; II - 8, 9, 7; III - 1, 5, 9;  
4. 
«Ağ balqabaq

boz balqabaq…» hansı janr nümunə
sidir?  
A) oxşamanın 
B) öcəşmənin  
C) düzgünün  
D) yanıltmacın 
E) bayatının.  
5. Q
ə
hr
əmanlıq dastanlarının sırası:
  
1 - 
«Də
d
ə
 
Qorqud»

«Koroğlu»

«Qaçaq Nəbi»

«Qaçaq Kə
r
əm»
  
2 - 
«Də
d
ə
 
Qorqud»

«Koroğlu»

«Qaçaq Nəbi»

«Əsli və
 K
ə
r
əm»
  
3 - 
«Abbas və
 
Gülgəz»

«Koroğlu»

«Qaçaq 
N
əbi»

«Qaçaq Kə
r
əm»
  
4 - 
«Koroğlu»

«Də
d
ə
 
Qorqud»

«Əsli və
 K
ə
r
əm»

«Qaçaq Kə
r
əm»
  
5 - 
«Də
d
ə
 
Qorqud»

«Koroğlu»

«Qaçaq Nəbi»
.  
A) 1, 5  

 

B) 4, 5 
C) 1, 4 
D) 3, 4  
E) 2, 3.  
6. Tapmaca n
ə
dir?  
A) insanların təfəkkür tərzini yoxlamaq məqsədilə bu və ya digər hadisə və əşyanın poetik təsviridir  
B) uşaqlarda nitqi inkişaf etdirir 
C) uşaqlara estetik zövq verən janrdır 
D) fiziki sağlamlığa xidmət edir  
E) lirik növə daxildir.  
7. 
Müxtə
lif t
əsnifatlı nağıllarda surə
tl
ə
r:  
I - 
heyvanlar haqqında nağıllar
  
II - se
hrli nağıllar
  
III - m
əişət nağılları
  
1 - 
Ovçu Pirim
  
2 - M
ə
likm
ə
mm
ə
d  
3 - 
Daşdə
mir  
4 - 
Göyçə
k Fatma  
5 - 
Anaqız
  
6 - Mirz
ə
 
Möhsün
  
7 - Nardan  
8 - 
Zümrüd quşu
  
9 - D
ə
rzi  
A) I - 4, 2, 6; II - 3, 8, 4; III - 5, 8, 7; 
B) I - 2, 4, 5; II - 4, 2, 1; III - 8, 6, 7;  
C) I - 4, 2, 6; II - 1, 4, 2; III - 4, 2, 9;  
D) I - 6, 2, 4; II - 4, 7, 9; III - 1, 9, 7;  
E) I - 1, 4, 5; II - 2, 8, 9; III - 3, 6, 7; 

 

8. 
Atalar sözü ilə
 m
ə
s
ə
lin f
ə
rqi n
ə
dir?  
A) atalar sözü mahiyyət etibarilə maddi aləmdə, onun mənası inkişafında baş verən oxşar 
hadisələrin işarəsidir. Məsəl isə əhvalatdan çıxan nəticədir.  
B) məsəl olmadan atalar sözuünü dərk etmək olmaz 
C) atalar sözü olmadan məsəli dərk etmək olmaz  
D) heç bir fərqi yoxdur 
E) onların bir - biri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.  
9. Ay Allah, 
bundan beş də
n
ə
 ver  
H
ə
sr
ətini çəkmişlə
r
ə
 ver  
Qarıyıb qalmışlara ver
  
Göydə
 
uçan quşlara ver
.  
Bu parça hansı janrdadır
?  
A) laylarda 
B) düzgüdə  
C) bayatıda 
D) yanıltmacda  
E) oxşamada 
10. Bu vurdu,  
Bu tutdu.  
Bu bişirdi
,  
Bu aşırdı (yə
ni yedi)  
Vay! B
ə
b
ə
y
ə
 
qalmadı
!  
Bu parçaya harada rast gə
linir?  
A) yanıltmacda 
B) barmaq teatrında 
C) lətifədə  
D) tapmacada  
E) düzgüdə  
11. L
ə
tif
ə
l
ə
rin 
ə
sas m
ə
qs
ə
di n
ə
dir?  

 

A) güldürmək və düşündürmək  
B) didaktik mahiyyət aşılamaq 
C) lirizmi təbliğ etmək 
D) xoş gün keçirmək  
E) ağlatmaq.  
12. 
Oxşamaların ikinci adı nə
dir?  
A) nazlama  
B) layla  
C) düzgü  
D) cırnatma  
E) öcəşmə.  
13. 
«Yox

Aşıq Cünun

Düzdü
, m
ən Koroğlululuqdan əl çəkmişdim

Amma baxıram 
ki, 
bu olan şey deyil
. N
ə
 q
ə
d
ə
r ki, xotkarlar, 
padşahlar

paşalar
, xanlar bu nam
ə
rd 
dünyada ağalıq elə
yirl
ə
r, m
ən Koroğluluğu yerə
 qoya bilm
ə
y
ə
c
ə
y
əm»
. Bu, 
«Koroğlu»nun hansı qolundadır
?  
A) «Koroğlunun Dərbənd səfəri» 
B) «Koroğlunun qocalığı» 
C) «Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməsi»  
D) «Koroğlu ilə Bolu bəy»  
E) «Həmzənin Qıratı aparması».  
14. 
İki bükü kükü yedim
,  
Yedim iki bükü kükü
.  
Hansı janra aiddir
?  
A) oxşamaya 
B) düzgüyə  
C) tapmacaya  
D) yanıltmaca 
E) öcəşməyə.  
15. 
A teşti

teşti

teşti
,  

 

Vurdum, 
Gilanı keşdi
  
Iki xoruz dalaşdı
,  
Biri qana bulaşdı
. . .  
Hansı janrdır
?  
A) oxşama 
B) sanama  
C) düzgü 
D) dolama  
E) öcəşmə.  
16. 

 G
ə
l ged
ək bağa
  
- M
ə
n d
ə
, m
ə
n d
ə
.  

Çıxaq budağa
,  
- M
ə
n d
ə
, m
ə
n d
ə…
  
Hansı janrdır
?  
A) sanama 
B) öcəşmə  
C) düzgü  
D) dolama 
E) oxşama.  
17. 
İynə
, iyn
ə
  
Ucu düymə
. . .  
Hansı janrdır
?  
A) sanama  
B) öcəşmə 
C) düzgü 
D) dolama  
E) nazlama.  
18. 
Altında xalça
  

 

Çalır kamança
,  
On d
ə
n
ə
 
xonça
  
G
ə
l
ər qızımçün
.  
Lirik növün hansı janrıdır
?  
A) oxşama  
B) layla 
C) dolama  
D) sanama 
E) öcəşmə.  
19. N
ə
 q
ə
d
ə
r ki, 
eşşəyi vardı

palan axtarırdı
,  
Palanı tapdı

eşşə
yi qurd yedi.  
Kiçik növün hansı janrına daxildir
?  
A) məsəl 
B) atalar sözü 
C) yanıltmac  
D) tapmaca  
E) uşaq oyunu.  
20. 
«
D
ə
d
ə
 Qorqud
»
da mifoloji motivli boy:  
A) «Dirsə xan oğlu Buğacın boyu» 
B) «Salur Qazanın evinin yağmalanması»  
C) «Dəli Domrul boyu»  
D) «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy» 
E) «Bamsı Beyrək boyu».  
21. 
Başına mən dolanım
,  
M
ən dönüm
, m
ən dolanım
.  
S
əni Allah saxlasın
,  
Say
ə
nd
ə
 m
ən dolanım
.  
Hansı janrdır
?  

 
10 
A) sanama 
B) layla  
C) oxşama 
D) düzgü  
E) dolama.  
22. Qul dey
ə
rl
ə
r, qulun boynun burarlar,  
Qullar qabağında gedə
n tir
ə
m m
ə
n.  
Hansı dastandandır
?  
A) «Qaçaq Nəbi» 
B) «Koroğlu» 
C) «Qaçaq Kərəm»  
D) «Dədə Qorqud»  
E) «Molla Nur».  
23. 
Növlə
rin j
anrlarını müə
yy
ə
n et:  
I - 
Kiçik növ
  
II - 
Lirik növ
  
III - 
Epik növ
  
1 - Tapmaca  
2 - 
Nağıl
  
3 - L
ə
tif
ə
  
4 - 
Yanıltmac
  
5 - Dastan  
6 - Layla  
7 - 
Oxşama
  
8 - 
Ə
fsan
ə
  
9 - 
Öcəşmə
  
A) I - 4, 3, 1; II - 6, 7, 9; III - 2, 5, 8;  
B) I - 4, 6, 2; II - 3, 7, 5; III - 1, 9, 8;  

 
11 
C) I - 3, 7, 5; II - 1, 7, 5; III - 1, 5, 8;  
D) I - 6, 7, 8; II - 3, 4, 5; III - 1, 5, 6; 
E) I - 4, 9, 8; II - 7, 5, 8; III - 2, 9, 7; 
24. 
Hansı nağılda tapmacadan hə
rbi diplomatiyada istifad
ə
 edilir?  
1 - 
«Dərzi şagirdi Əhməd»
  
2 - 
«Tapdıq»
  
3 - 
«Şahzadə
 
Mütalib»
  
4 - 
«Daşdəmir»
  
5 - 
«Cırtdan»
.  
A) 4, 5 
B) 1, 2  
C) 2, 3  
D) 1, 4 
E) 3, 4  
25. Konkret bir 
əşyanın
, m
ə
fhum v
ə
 hadis
ə
nin c
ə
h
ə
tl
ə
rind
ən biri gizli saxlanılan janr 
hansıdır
?  
A) tapmaca  
B) məsəl  
C) lətifə 
D) atalar sözü 
E) düzgü.  
26. 
Uşaqların nitq inkişafına
, t
ə
l
əffüz vərdişlə
rin
ə
 yiy
ə
l
ə
nm
əsi üçün hansı folklor 
janrından istifadə
 olunur?  
A) tapmacadan 
B) atalar sözündən 
C) yanıltmacdan 
D) uşaq oyunlarından  
E) lətifədən.  

 
12 
27. 
«Bu sahə
d
ə
 t
ə
dqiq
ə
 o q
ə
d
ər lüzum vardır ki
, bunsuz xalq 
ə
d
əbiyyatının tə
hlili 
yarımçıq qalar…» Yazıçı Y
. V. 
Çə
m
ə
nz
ə
minli han
sı folklor janrını nə
z
ə
rd
ə
 
tutmuşdur
?  
A) atalar sözü və məsəli 
B) lətifəni  
C) dastanı  
D) nağılı 
E) laylanı.  
28. 
Ə
d
əbiyyatın müxtə
lif m
ə
rh
ə
l
ə
l
ə
rind
ə
 f
ə
aliyy
ə
td
ə
 olan s
ə
n
ə
tkarlar:  
I - Q
ə
dim 
ə
d
ə
biyyat  
II - 
Müasir ə
d
ə
biyyat  
III - Orta 
ə
srl
ə

ə
d
əbiyyatı
  
IV - 
Ə
n yeni 
ə
d
ə
biyyat.  
1 - X. 
Şirvani
  
2 - Q. T
ə
brizi  
3 - M. 
Füzuli
  
4 - A. 
Şaiq
  
5 - Q. 
İsabə
yli  
6 - S. 
Nuruqızı
  
7 - 
Ş

İ
. X
ə
tai  
8 - N. G
ə
nc
ə
vi  
9 - 
İ
. N
ə
simi  
10 - Zahid X
ə
lil  
11 - 
Ə
. Quluzad
ə
  
12 - Mir C
ə
lal  
A) I - 3, 4, 12; II - 4, 5, 11; III - 1, 6, 9; IV - 2, 10, 11; 
B) I - 1, 4, 3; II - 2, 10, 3; III - 8, 9, 11; IV - 3, 11, 12;  
C) I - 1, 2, 8; II - 4, 10, 12; III - 3, 9, 7; IV - 5, 6, 11; 
D) I - 4, 9, 11; II - 8, 9, 10; III - 10, 11, 12; IV - 1, 6, 7;  

 
13 

Каталог: gen -> html -> azl -> fakulte -> Pedaqoji fakultesi -> test bank
fakulte -> Fakültə: Pedaqogika və psixologiya İxtisas: Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas
test bank -> ##book id= 191//book name= Mülki Müdafiə

Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə