##book id=526//book name= t əkamül fiziologiyasıYüklə 1.3 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/13
tarix03.04.2017
ölçüsü1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##book_id=526//book_name= T

əkamül fiziologiyası //

  

##fk=124//ks=04//fn=526// sumalltest= 248 //  ##Fakult

ənin adı 

. . . . . . . . . . . . . . . . Kimya v

ə

 biologiya  ##İxtisas

. . . . . . . . . . Kimya v

ə

 

biologiya müəllimi  

##F


ənnin adı 

. . . . . . . . . . . . . . . . T

əkamül fiziologiyası

  

##Bölmə . . . . . . . . . . . . Az

ə

rbaycan  ##Qrup №

 - si 404 - 405 - 406  

##Müəllim adı

, . Qarayev M

ə

mm

əd Abbas oğlu  

##Kafedra müdiri:

 prof. F

ə

rəcov Ə

. N.  


##Kafedranın işçi qrupu:

  

##Dos. Ağayeva L

Ü  

##dos Mehdizad

ə

 N. M.  


##num= 1// level= 1// sumtest=11 // name= Fiziologiyanın inkişaf tarixi // 

 

1. 

Funksional inkişafın filogenezində

n b

ə

hs ed

ə

n elm:  

A) Normal fiziologiya 

B) Ekoloji fiziologiya  

C) T

əkamül fiziologiyası

 

D) 

Heyvanların fiziologiyası

  

E) 

Yaş fiziologiyası

  

2. 1954 - 

cü ildə

 t

əşəbbüsü ilə

 Az

ə

rbaycan EA - 

nın tə

rkibind

ə

 fiziologiya 

şöbə

si 

yaratmışdır

. H

ə

min alim :  

A) . P. Pavlovdur 

B) P. 

İ

. Rostovsevdir  C) S. R. Ocaqverdizad

ə

dir  D) A. A. 

Ə

mirovdur  E) 

İ

 A. İ

. Qarayevdir 3. 

Refleks anlayışı ilə

 xarakteriz

ə

 oluna bil

ə

n orqanizm:  

A) Volvoks 

B) 

Yağış qurdu

 

C) 

İnfuzor tə

rlik  

D) 

Yaşıl evqlena

  

E) 

Adi amöb


  

4. 

Orqanizmi sükunət halından fə

aliyy

ə

t v

ə

ziyy

ə

tin

ə

 g

ə

tir

ə

n s

ə

b

ə

b:  

A) Potensial enerji 

B) Taksisl

ə

r  C) Nasti h

ə

rə

k

əti  

D) 

Qıcıqlar


 

E) Kinetik enerji  

5. 

İbtidai orqanizm olan amöblərin qıcığa cavab vermə

m

əsi reaksiyası

 kimi 

qiym

ə

tl

ə

ndiril

ə

 bil

ən xüsusiyyə

t:  

A) 

Yalançı hə

r

ə

kəB) 

İnsistalaşma

 

C) Faqositoz  D) Pinositoz  

E) Tormozlanma  

6. 

İbtidailərin uyğunlaşma davranışının təkamülündə

 

qıcığın xarakte

ri v

ə

 h

ə

yat t

ə

rzi 

müə

yy

ən forma müxtəlifliyi yaratmışdır

. Onlara misal olaraq 

müsbə

t termotaksisl

ə

ri 

göstə

rm

ə

k olar:  

A) 

Orqanizmin adaptiv xüsusiyyə

tl

ə

ri B) Orqanizml

ə

rin suyun isti sahə

sind


ən uzaqlaşmaları

  

C) Orqanizml

ərin qidaya doğru meyl göstə

rm

əl

ə

ri  D) Orqanizml

ə

rin istiliyə

 

doğru meyl etməl

ə

ri E) 

Orqanizmin soyuğa doğru meyilli olması

  

7. 

Reflektor aktların həyata keçirilmə

sind

ə

 m

ə

rk

ə

zi sinir sisteminin rolunu t

əcrübi 

yolla öyrə

n

ə

n aliml

ə

r:  

1 - 

Ç

. Bell v

ə

 F. Mojandi  

2 - 

ÇŞerrinqten və

 E. Edrvan  

3 - 

İ

. M . 

Seçenov və

 N. E . Vvedenski  


4 - 

İ

. P. Pavlov v

ə

 

İ

. M. 

Meçnikov

  

5 - P. K. Anoxin v

ə

 A. A. Uxtomski  

6 - 

İİMeçnikov

  

7 - A. A. Uxtomski  

8 - 

İ

. Proxasko  

9 - 

İ

. S. 

Beritaşvili və

 A. 

İ

. Qarayev  

10 - P. K. Anoxin  

A) 8; 9 

B) 2; 3; 4  

C) 4; 5; 6  

D) 

yalnız 7


  

E) 

yalnız 1
8. Az

ə

rbaycan MEA A. 

İQarayev adına fiziologiya inistitutunun başlıca 

istiqam

ə

tl

ə

rin

ə

 daxildir:  

1) 

Beyinin ali funksiyalarının neyrofizioloji mexanizmlə

ri  

2) 

Şə

rti reflektori f

ə

aliyy

ə

tin 

əsasları

  

3) 

Şə

k

ər mübadilə

sinin 

pozğunluqları

  

4) Beyinin inteqrativ f

ə

aliyy

ə

ti  

5) Beyinin inteqrativ f

ə

aliyy

ə

tinin modell

əşdirilmə

si  

6) T

ə

lim v

ə

 motivasiya  

A) 4; 5 

B) 2; 3  

C) 

yalnız 1
D) 5; 6  

E) 

yalnız 6


.  

9. 

Müasir dövrün yaratdığı stress faktorlara aiddir:

  

1 - 

Ətraf mühitin çir

kl

ə

nm

ə

si, 

müxtə

lif siyasi v

ə

 

iqtisadi çə

tinlikl

ə

r  

2 - Iqlim d

əyişkə

nlikl

ə

ri v

ə

 texniki t

ə

r

ə

qqi  

3 - Urbanizasiya v

ə

 

əhali artımı

  

4 - 

Qadanın keyfiyyətinin yüksə

lm

ə

si v

ə

 sivilizasiya s

ə

viyy

ə

si  

5 - 

Sivilizasiyanın yüksə

lm

ə

si v

ə

 

elmi informasiyaların artması

  

6 - Keyfiyy

ə

tli qidalanmamaq , 

qida rejiminin pozulması aclıq və

 susuzluq aiddir  

7 - 

Akselrasiya faktorlarına

  

8 - 

İmmunoloji faktorlara

  

9 - Endogen faktorlara  

10 - Ekzogen faktorlara  

A) 8; 9 

B) 2; 3; 4  

C) 4; 5; 7  

D) 1; 6 

E) 

yalnız 10

  

10. 

“Balıqlarda ürəyin innervasiyasına dair” doktorluq dissertasiyasının müə

llifi:  

1) A. 

İ

. Qarayev  

2) A. A. 

Ə

mirov  

3) P. Y. Kaufman  

4) S. R. Ocaqverdizad

ə

  

5) Mirz

ə

 

Kazım bə

y  

6) T. D. 

Qayıbov

  

7) 

Ə

. N. F

ə

r

ə

cov  

8) P. 

İ

. Rostovtsev  

A) 3; 4; 5 

B) 

yalnız 2


.  

C) 

yalnız 5
D) 6; 7  

E) 

yalnız 8


.  

11. 

Lokomotor aktların neyrofiziologiyasını öyrənmişdir:

  

1 - F. Mojandi  

2 - 

İİMeçnikov

  

3 - G. 

Şerinqton

  

4 - E. Edrian  

5 - G. Bell  

6 - P. K. Anoxin  

7 - 

İ

. S. 

Beritaşvili

  

8 - G. 

Şerinqton

  

9 - 

İ

. P. Pavlov  

10 - 

İ

. M. 

Seçenov

  

A) 

yalnız 9
B) 

yalnız 7
C) 

yalnız 10

.  

D) 2; 3; 4  

E) 5; 6; 7; 8  

##num= 2// level= 1// sumtest=18 // name= Canlı toxumalarda qıcığa cavab 

reaksiyasının təkamülü // 

 

1. 

İstə

nil

ə

n toxuma v

ə

 ist

ə

nil

ə

n reseptorda oyanma yarada bil

ən qıcıq növü

:  

A) Temperatur 

B) Kimy

ə

vi  C) 

İşıq


  

D) S

ə

s  E) Elektrik 

2. 

Hüceyrənini qıcığa cavab reaksiyasının asılı olduğu faktorlar:

  

A) Potensiallar f

ə

rqi, nüvə

 v

ə 

sitoplazmanın qarşılıqlı münasibə

ti 

B) Madd

ə

lər mübadilə

si, 


ionların hə

r

ək

ə

ti və

 potensiallar f

ə

rqi 


C) Madd

ə

lər mübadilə

sinin d


əyişkə

nliyi, membran s

ə

thind


ə

 

ionların hər

ə

kə

ti v


ə

 

potensiallar fə

rqi  


D) Madd

ə

lər mübadilə

si v


ə

 

hüceyrəd

ə

 ionların qatılıq qradienti

  

E) 

Hüceyrə

 

membranında potensiallar fərqi v

ə

 sitoplazmada ionların qatılıq qradienti

  


3. Orqan

izmin mövcudluğu üçün əəsas şə

rt:  

A) 

Xarici mühitin orqanizmə

 h

ə

rtə

r

əfli t

ə

siridir B) Orqanizml

ə

 xarici mühit arasında ə

laq


ə

nin 


əlverişli olmasıdır

  

C) 

Xarici mühitin orqanizmə

 birt


ə

r

əfli t

əsir xüsusiyyə

tidir  

D) 

Orqanizmin yaşadığı xarici mühit şə

raiti

nin onun üçün optimal olmasıdır 

E) Orqanizml

ə

 xarici mühit arasında şəraitin optimal olmamasıdır

  

4. Hemolimfanın tə

n

əffüs funksiyasınəı yerinə

 yetirm

ə

m

ə

sinin s

ə

b

ə

bi:  

A) 

Hemolimfada oksigen çatışmazlığı

 

B) T

ə

nəffüs piqmentlərinin olması

  

C) T

ə

n

əffüs piqmentl

ərinin olmaması

 

D) 

Hemolimfada karbon qazının artıq olması

  

E) 

Hemolimfada ionların qatılığının aşağı olması

  

5. Orqanizmd

ə

 

sirkulyasıya edə

n toxuma mayesinin t

ə

rkibi daim t

ə

z

ə

l

ə

nir:  

A) 

Çünki toxumaları daim yuyur

 

B) 

Çünki tə


rkibind

ə

 mineral maddə

l

ər v

ardır


  

C) 

Çünki tə


rkibind

ə

 zülal və

 

başqa maddəl

ər vardır

  

D) 

Çünki qanla daim maddə

l

ər mübadiləsini h

əyata keçirir

 

E) 

Çünki tə


n

əffüs piqmentlə

rin

ə

 malıkdir

  

6. Limfanın toxuma mayesindən ayrılmasının sə

b

ə

bi:  

A) 

Qan damarlarının divarı ilə

 

ayrılır


 

B) Limf

atik damarların endotelial divarı ilə

 

ayrılır


 

C) Limfa metabolik m

əhsulların kə

nar edilm

ə

sində

 

böyük rol oynayır  

D) 

Toxuma mayesi orqanizmin daxili maye mühitinə

 aid deyil  

E) Toxuma mayesi qan v

ə

 limfaya nisbə

t

ən t

ə

rkibcə

 daha z


ə

ngindir  7. 

Qanın funksiyasına aid olmayan xüsusiyyə

t:  

A) 

Lazımsız məhsulların orqanizmdə

n k

ənarlaşdırılması 

B) 

Qazların qanla daşınması

  

C) 

İnformasiyaların DNTdən ötürülmə

si 


D) 

Toxumalarda su balansının saxlanılması

  

E) 

Orqanizmin immunoloji müdafiə

sinin t

əşkili


  

8. Orqanizmd

ə

 

fizioloji funksiyaların humoral tə

nziminin h

əyata keçirilmə

sind

ə

 

iştirak edəəsas maye mühit:

  

A) Limfa 

B) Toxuma mayesi  

C) Qan 

D) 

Hüceyrə


nin elektrolitik t

ə

rkibi  E) Sitoplazma  

9. 

Şikarı 

, yaxud 

düşmə

ni 

tapmağa

 

kömə

k ed

ən qıcıq

 

forması

, m

ə

nfi xemotaksis 

reaksiyaları:

  

1) Vibrasiyaya 

qarşı cavab reaksiyası

  

2) 

Canlıların qıcıqların

 

ətrafında toplanması

  

3) 

İbtidai orqanizmlə

rin 

işığın

 

ətrafında

 

toplanması

  

4) Akvariumda 

kiçik

 

balıq

 

körpə

l

ə

rinin 

tıqqıltıya cavab

 

reaksiyaları

  

5) 

Canlıların kimyəvi qıcıqlardan qaçması

  

a - Mexaniki  

b - Kimy

ə

vi  

c - Taktil  

d - Vibrasiya  

c - Temperatur  

A) c - 2 

B) a - 1  

C) d - 4  

D) e - 5  

E) b - 5 

10. 

Orqanizmin mövcudluğu üçün əəsas şə

rt v

ə

 

qıcıqlandırıcı

 amill

ə

r aiddir:  

1) 

Orqanizmin yaşadığı xarici müit şə

raitinin 

onun üçün

 

optimal olmasıdır

  

2) Orqanizml

ə

 

xarici mühit arasında ə

laq

ə

nin 

əlverişli olmasıdır

  

3) 

Xarici mühit orqanizmə

 birt

ə

r

ə

fli t

əsir xüsusiyyə

tidir  

4) 

Xarici mühit orqanizmə

 h

ə

rt

ə

r

ə

fli t

ə

siridir  

5) Orqanizml

ə

 

xarici mühit arasında şə

raitin optimal 

olmasıdır

  

a - Orqanizmi 

sükunət halından fə

aliyy

ə

t v

ə

ziyy

ə

tin

ə

 g

ə

tir

ə

n  

faktorlar  

b - Orqanizmi f

ə

aliyyПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə