##book id=664//book name=Yüklə 5.01 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/30
tarix31.03.2017
ölçüsü5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

 

##book_id=664//book_name= 
İnsan və
 
heyvan fiziologiyası
 //  
##fk=104//ks=03//fn=664// sumalltest= 553 //  
## Fakult
ə
: Kimya v
ə
 Biologiya
  
## İxtisas: Biologiya
  
##Bölmə
: Az
ə
rbaycan
  
## Şöbə
:
 
Ə
yani
  
## Kurs:
 
III
  
## Qrup: 301

302

303

304
 , 305  
## F
ə
nnin 
adı: İnsan və
 
heyvan fiziologiyası
  
## T
ə
rtib ed
ə
n:
 
dos

L

Ü

Ağayeva
  
## 
Kafedranın adı: İnsan və
 
heyvan fiziologiyası
  
## 
Kafedra müdiri:
 
prof

Ə

N

F
ə
r
ə
cov
  
##
Kafedranın işçi qrupunun üzvlə
ri H
ə
s
ə
nova L. H  
##Mehdizad
ə
 N. M.  
##
Ağayeva L

Ü
.  
##num= 
1// level= 1// sumtest=14 // name= İnsan və heyvan fiziologiyası fənninin 
məzmunu. Adaptasiya. // 
 
1. Dezadaptasiya n
ə
dir?  
A) 
uzun müddə
tli g
ə
rginlik n
ə
tic
ə
sind
ə
 
rezistentlik dövrünün başlamasıdır
  
B) 
uzun müddə
tli g
ə
rginlik n
ə
tic
ə
sind
ə
 
tükə
nm
ə
 
dövrünün başlamasıdır
  
C) 
fizioloji v
ə
ziyy
ə
td
ə
n patoloji v
ə
ziyy
ə
t
ə
 
keçid və
ziyy
ə
tidir
 
D) 
patoloji v
ə
ziyy
ə
td
ə
n fizioloji v
ə
ziyy
ə
t
ə
 
keçid və
ziyy
ə
tidir
  
E) 
patoloji v
ə
ziyy
ə
td
ə
n reaktivlik v
ə
ziyy
ə
t
ə
 
keçid və
ziyy
ə
tidir
  
2. 
Davamlı adaptasiya fazası haqda aşağıda deyilə
nl
ə
rd
ən hansı düzdür
?  
A) 
bu faza homeostazın yeni mühit şə
raitin
ə
 adekvat olan
 
yeni s
ə
viyy
ə
si il
ə
 xarakteriz
ə
 olunur

enerji ehtiyatları sə
f
ə
rb
ə
rliy
ə
 
alınır

struktur v
ə
 
fermentativ zülallar sintez olunur

immun sisteml
ə

s
ə
f
ə
rb
ə
r olur
  
B) 
xarici mühitin dəyişilmiş şə
raitind
ə
 v
ə
 ya patogen faktorun t
ə
sirinin lap 
ə
vv
ə
lind
ə
 
inkişaf edir

visseral sisteml
ərin reaksiyası ilə

el
ə
c
ə
 d
ə
 emosional komponentl
ə
 
müşayə
t olunur
.  

 

C) 
adaptasiyanı idarə
 ed
ə
n funksional sisteml
ərin yaranması

MSS
 - 
nin oyanıqlığının azalması ilə
 
xarakteriz
ə
 olunur

adaptasiya prosesl
ə
ri toxuma s
ə
viyy
ə
sin
ə
 
keçir

adaptasiya hormonlarının tə
siri 
güclə
nir
  
D) 
sinir v
ə
 
humoral münasibə
tl
ə
r yenid
ə
n qurulur

yeni funksional sisteml
ə
rin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si 
prosesi tükə
nir
  
E) 
idar
ə
edici mexanizml
əır gə
rginl
əşir

adaptasiya hormonlarının ifrazı güclə
nir
.  
3. 
Adaptasiyanın inkişafında hansı mə
rh
ə
l
ə
l
ər ayırd edilir
?  
A) 
L
ə
ng v
ə
 
uzunmüddə
tli
  
B) 
Sürə
tli v
ə
 l
ə
ng
  
C) 
Sürə
tli v
ə
 
uzunmüddə
tli
  
D) 
“ təcili “ və
 
uzunmüddə
tli
 
E) 
”təcili “ və
 l
ə
ng
  
4. 
Adaptasiyanın
 
xüsusiyyə
tl
əri baxımından insanlar hansı qruplara bölünürlə
r?  
1 - 
” sprinterlər “
  
2 - 
” stayerlər “
  
3 - 
“mikstlər “
  
4 - 
“stiflər”
  
A) 
2

3

4
  
B) 
1

2
  
C) 
1

3

4
  
D) 
1

2

3
 
E) 
2

4
  
5. 
Adaptasiyanın hansı fazaları ayırd edilir
?  
1 - 
başlanğıc və
 ya q
əza fazası
  
2 - 
davamlı adaptasiya
  
3 - 
davamlı adaptasiyaya keçid
  
4 - 
rezistentlik fazası
  
5 - stress v
ə
 ya q
əza fazası
  
A) 
1

2

3
  

 

B) 
1

3

4
  
C) 
1

4

5
  
D) 
4

3

2
  
E) 
5

3

2
  
6. Tibbi psixoloji aspektd
ən adaptasiyanın dövrləri aşağıdakı variantlardan hansında 
düzgün ifadə
 
olunmuşdur
?  
1 - s
əmt dövrü
  
2 - 
normativ dövrü
  
3 - 
adaptasuyaönü dövr
  
4 - 
əsl adaptasiya dövrü
  
5 - 
rezistentlik dövrü
  
6 - 
reaktivlik dövrü
  
A) 
2

3

6

4
  
B) 
3

1

6

5
  
C) 
1

5

6

4
  
D) 
1

2

5

6
  
E) 
3

1

4

2
 
7. Adaptasi
yanın qəza fazası haqda aşağıda deyilə
nl
ə
rd
ən hansı düzdür
?  
A) 
idar
ə
edici mexanizml
əır gə
rginl
əşir

adaptasiya hormonlarının ifrazı güclə
nir
.  
B) 
adaptasiyanı idarə
 ed
ə
n funksional sisteml
ərin yaranması

MSS
 - 
nin oyanıqlığının azalması ilə
 
xarakteriz
ə
 olunur

adaptasiya prosesl
ə
ri toxuma s
ə
viyy
ə
sin
ə
 
keçir

adaptasiya hormonlarının tə
siri 
güclə
nir
  
C) 
bu faza homeostazın yeni mühit şə
raitin
ə
 adekvat olan
 
yeni s
ə
viyy
ə
si il
ə
 xarakteriz
ə
 olunur

enerji ehtiyatları sə
f
ə
rb
ə
rliy
ə
 
alınır

struktur v
ə
 fermentativ 
zülallar sintez olunur

immun sisteml
ə

s
ə
f
ə
rb
ə
r olur
  
D) 
sinir v
ə
 
humoral münasibə
tl
ə
r yenid
ə
n qurulur

yeni funksional sisteml
ə
rin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si 
prosesi tükə
nir
  
E) 
xarici mühitin dəyişilmiş şə
raitind
ə
 v
ə
 ya patogen faktorun t
ə
sirinin lap 
ə
vv
ə
lind
ə
 
inkiş
af edir

visseral sisteml
ərin reaksiyası ilə

el
ə
c
ə
 d
ə
 emosional komponentl
ə
 
müşayə
t olunur

8. 
Davamlı adaptasiyaya keçid fazası haqda aşağıda deyilə
nl
ə
rd
ən hansı düzdür
?  

 

A) 
adaptasiyanı idarə
 ed
ə
n funksional sisteml
ərin yaranması

MSS
 - 
nin oyanıqlığının azalması ilə
 
xarakteriz
ə
 olunur

adaptasiya prosesl
ə
ri toxuma s
ə
viyy
ə
sin
ə
 
keçir

adaptasiya hormonlarının tə
siri 
güclə
nir
  
B) 
xarici mühitin dəyişilmiş şə
raitind
ə
 v
ə
 ya patogen faktorun t
ə
sirinin lap 
ə
vv
ə
lind
ə
 
inkişaf edir

visseral sisteml
ə
rin reaksiyas
ı ilə

el
ə
c
ə
 d
ə
 emosional komponentl
ə
 
müşayə
t olunur
.  
C) 
bu faza homeostazın yeni mühit şə
raitin
ə
 adekvat olan
 
yeni s
ə
viyy
ə
si il
ə
 xarakteriz
ə
 olunur

enerji ehtiyatları sə
f
ə
rb
ə
rliy
ə
 
alınır

struktur v
ə
 
fermentativ zülallar sintez olunur

immun sisteml
ə

s
ə
f
ə
rb
ə
r olur
  
D) 
sinir v
ə
 
humoral münasibə
tl
ə
r yenid
ə
n qurulur

yeni funksional sisteml
ə
rin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si 
prosesi tükə
nir
  
E) 
idar
ə
edici mexanizml
əır gə
rginl
əşir

adaptasiya hormonlarının ifrazı güclə
nir
.  
9. 
Hüceyrə
nin h
ə
yat xass
ə
l
ərini müə
yy
ə
n edir:  
1 - DNT - nin sintezi  
2 - DNT - nin ikil
əşmə
si  
3 - 
hüceyrə
nin daxilind
ə
 
üzvi maddə
l
ərin parçalanması
  
4 - 
hüceyrə
nin daxilind
ə
 
yeni üzvi maddə
l
ərin sintez olunması
  
5 - 
hüceyrə
d
ə
 vitaminl
ərin saxlanılması
  
A) 
1

2
  
B) 
2

3
  
C) 
3

4
 
D) 
4

5
  
E) 
1

3
  
10. Dez
adaptasiyanın mahiyyəti aşağıdakı variantlardan hansında düzgün ifadə
 
olunmuşdur
?  
A) 
xarici mühitin dəyişilmiş şə
raitind
ə
 v
ə
 ya patogen faktorun t
ə
sirinin lap 
ə
vv
ə
lind
ə
 
inkişaf edir

visseral sisteml
ərin reaksiyası ilə

el
ə
c
ə
 d
ə
 emosional komponentl
ə
 
müşa
y
ə
t olunur
.  
B) 
idar
ə
edici mexanizml
ərin uzunmüddə
tli g
ə
rginliyi

sinir v
ə
 humoral prosesl
ə
rin

funksional 
sisteml
ə
rin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
əsinin tükə
nm
ə
si il
ə
 xarakteriz
ə
 olunur

C) 
adaptasiyanı idarə
 ed
ə
n funksional sisteml
ərin yaranması

MSS
 - 
nin oyanıqlığının azalması ilə
 
xarakteriz
ə
 olunur

adaptasiya prosesl
ə
ri toxuma s
ə
viyy
ə
sin
ə
 
keçir

adaptasiya hormonlarının tə
siri 
güclə
nir
  
D) 
sinir v
ə
 
humoral münasibə
tl
ə
r yenid
ə
n qurulur

yeni funksional sisteml
ə
rin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si 
prosesi tükə
nir
  

 

E) 
idar
ə
edici mexanizml
əı
r g
ə
rginl
əşir

adaptasiya hormonlarının ifrazı güclə
nir
.  
11. 
Stressin fazaları aşağıdakı variantlardan hansında düzgün ifadə
 
olunmuşdur
?  
1 - h
əyacan fazası
  
2 - 
reaktivlik fazası
  
3 - 
rezistentlik fazası
  
4 - 
tükə
nm
ə
 
fazası
  
5 - 
müdafiə
 
qüvvə
l
ə
rinin s
ə
f
ə
rb
ər olması fazası
  
A) 
1

5

3
  
B) 
1

2

4
  
C) 
1

3

4
 
D) 
1

4

5
  
E) 
3

4

5
  
12. 
Stress mexanizminin aşağıdakı hə
lq
ə
l
əri ayırd edilir:
  
A) 
xarici t
ə
sir

simpatik
 - 
adrenal sistemin aktivl
əşmə
si
, , 
bu sistemin hormonları ilə
 hipofizin 
oyonması 

m
ə
rk
ə
zi s
inir sisteminin oyanması və
 
işçi orqanlara impulsun göndə
rilm
ə
si

cavab 
reasiyasının formalaşması
.  
B) 
xarici t
ə
sir

hipotalamusun oyanması

simpatik
 - 
adrenal sistemin aktivl
əşmə
si
,  
böyrəküstü və
zl
ərin qabıq qatının oyanması və
 kortikosteroidl
ə
rin t
ə
siri 
altında stresə
 
qarşı cabab 
reaksiyasının formalaşması
  
C) 
xarici t
ə
sir

simpatik
 - 
adrenal sistemin aktivl
əşmə
si

bu sistemin hormonları ilə
 hipofizin 
oyonması ilə
 
cabab reaksiyasının formalaşması
  
D) 
xarici t
ə
sir

hipotalamusun oyanması

m
ə
rk
ə
zi sinir si
steminin oyanması və
 
işçi orqanlara 
impulsun göndə
rilm
ə
si

cavab reasiyasının formalaşması
  
E) 
xarici t
ə
sir

hipotalamusun oyanması

simpatik
 - 
adrenal sistemin aktivl
əşmə
si

bu sistemin 
hormonları ilə
 
hipofizin oyonması

böyrəküstü və
zl
ərin qabıq qatının oyanması və
 
kortikosteroidl
ə
rin t
əsiri altında stresə
 
qarşı cabab reaksiyasının formalaşması
 
13. Fizioloji adaptasiya n
ə
dir?  
A) 
Orqanizmin sosial mühitin yeni şə
raitin
ə
 
uyğunlaşması və
 n
ə
sl verm
ə
 qabiliyy
ə
tinin qorunub 
saxlanmasıdır
  
B) 
Orqanizmin ayrı
 - 
ayrı fizioloji sistemlə
rinin yeni h
ə
yat s
ə
viyy
ə
sin
ə
 
uyğunlaşmasıdır
  
C) 
Orqanizmin v
ə
 
onun ayrı
 - 
ayrı hissə
l
ə
rinin aktivliyinin el
ə
 bir s
ə
viyy
ə
sinin 
ə
ld
ə
 edilm
ə
sidir ki

d
əyişilmiş həyat şə
raitind
ə
 
orqanizm uzun müddə
t aktiv f
ə
aliyy
ət göstə
rir
 
v
ə
 
sağlam nə
sl ver
ə
 bilir
 

 

D) 
Hüceyrə
l
ə
rd
ə
 
adaptiv zülalların sintezidir
  
E) 
Subekstremal şəraitin uzun sürmə
si n
ə
tic
ə
sind
ə
 orqanizmin fizioloji sisteml
ə
rinin aktivl
əşmiş
 
v
ə
ziyy
ə
tidir
.  
14. 
Adaptiv reaksiyaların hansı formaları ayırd edilir
?  
A) 
Xüsusi və
 fizioloji reaksiyalar
  
B) 
Umumi v
ə
 qeyri spesifik reaksiyalar
  
C) 
Xüsusi və
 spesifik reaksiyalar
  
D) 
Ümumi 

xüsusi və
 fizioloji reaksiyalar
  
E) 
Spesifik v
ə
 qeyri
 - 
spesifik reaksiyalar
 
##num= 2// level= 1// sumtest=23 // name= Qan, fiziki - 
kimyəvi göstəriciləri. Qan
in 
formalı eıementləri. // 
 
1. 
Qanın əsas funksiyaları hansılardır
?  
1 - n
əqliyyat funksiyası
  
2 - t
ə
n
əffüs funksiyası
  
3 - 
ekskretor funksiyası
  
4 - 
müdafiə
 
funksiyası
  
5 - humoral t
ə
nzim  
6 - sekretor funksiya  
A) 
1

3

4

5

6
  
B) 
1

2

3

4

5
 
C) 
2

3

4

5

6
  
D) 
1

2

4

5

6
  
E) 
1

2

3

5

6
  
2. 
Qanın nisbi sıxlığı nə
 q
ə
d
ə
rdir n
ə
d
ən asılıdır
?  
1
 - 
1

058
 - 
1

062
  
2
 - 
1

28
 - 
1

381
  
3 - trombosit t
ə
rkibind
ən asılıdır
  
4 - eritrosit t
ə
rkibind
ən asılıdır
  
5 - leykosit t
ə
rkibind
ən asılıdır
  

 

A) 
1

4
  
B) 
2

4
  
C) 
1

3
  
D) 
2

3
  
E) 
1

5
  
3. Toxuma mayesinin, 
qanın plazmasının

limfanın osmotik təzyiqinin yaranmasına 
s
ə
b
ə
b n
ə
dir v
ə
 nec
ə
 t
ə
nzim olunur?  
1 - mineral madd
ə
l
ə
r  
2 - 
zülallar
  
3 - 
şə
k
ə
rl
ə
r  
4 - osmoreseptorlar vasit
ə
sil
ə
 reflektor yolla  
5 - baroreseptorlar vasit
ə
sil
ə
 reflektor yolla  
6 - xemoreseptorlar vasit
ə
sil
ə
 reflektor yolla  
A) 
2

4
  
B) 
1

4
 
C) 
3

6
  
D) 
1

5
  
E) 
2

5
  
4. 
Neçə
nci qan qrupu universal donor v
ə
 
hansı qan qrupu universal resipient 
adlanır
?  
1 - 
İ qrup
  
2 - 
İI qrup
  
3 - III qrup  
4 - IV qrup  
A) 
I v
ə
 II
  
B) 
I v
ə
 III
  
C) 
I v
ə
 IV
 
D) 
II v
ə
 IV
  
E) 
III v
ə
 IV
  

 

5. Qanda olan qranulositl
ə
r v
ə
 yaxud dПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə