##book id=730//book name= Mikrobiologiya vYüklə 5.01 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/12
tarix06.03.2017
ölçüsü5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


 
##book_id=730//book_name= Mikrobiologiya v
ə
 virusologiya 
əsasları ilə
 //  
##fk=204//ks=05//fn=730// sumalltest= 301 //  
#Kafedra müdiri: dos
. A. Yusifova  
#Fakültə
: Kimya v
ə
 biologiya  
#İxtisas: Biologiya
  
#Bölmə
: Az
ə
rbaycan  
#Qrup: Qiyabi şöbə
 501  
#F
ə
nn: Mikrobiologiya v
ə
 virusologiya 
əsasları ilə
  
#Müə
llim: K. 
Ə
f
ə
ndiyeva  
#Kafedra t
ə
rkibind
ə
 
işçi qrupu:
  
#1. dos. F. 
Ə
liyeva  
#2. dos. K. M
ə
mm
ə
dova  
#3. dos. S. C
əbrayılzadə
  
##num= 1// level= 1// sumtest=20 // name= Mikrobiologiya elminin inkişafı tarixi və 
mövzusu // 
 
1. 
Hansı alim torpaq suspenziyansından protozoalara bə
nz
ə
r ulduzvari bakteriyalar 
ayırmışdır 
?  
A) B. F. Perfilyev 
B) D. R. Qabbe  
C) D. 
İ
. Nikitin 
D) T. B. Aristofskaya  
E) A. 
İ
. Manteyfel  
2. 
İlk də
f
ə
 v
ə
r
əm amilini kim tapmışdır
?  
A) S. Vinoqradski 
B) L. Paster  
C) R. Kox 
D) F. Henli  
E) R. Kon  
3. O. 
Müllə
r t
ə
r
ə
find
ə
n ir
əli sürülə
n terminl
əri seçin:
  


 
1 - Vibrio  
2 - Bakterium  
3 - Monas  
4 - Sprillium  
5 - Proteus  
6 - Spirochaeta  
A) 1, 2, 6 
B) 1, 4, 5  
C) 1, 3, 5 
D) 2, 3, 5  
E) 2, 4, 6  
4. X. Erenberq t
ə
r
ə
find
ə
n ilk d
ə
f
ə
 
qruplara bölünə
n mikroorqanizml
əri seçin:
  
1 - Bakterium  
2 - Spirillium  
3 - Vibrio  
4 - Monas  
5 - Proteus  
6 - Spirochaeta  
A) 2, 4, 5 
B) 1, 3, 6  
C) 2, 3, 6  
D) 1, 2, 6 
E) 3, 4, 5  
5. Lui Pasterin mikrobiologiyada k
əşf
l
ə
rin
ə
 
aid olanları seçin:
  
1 - Yoluxma v
ə
 vaksina  
2 - Faqositoz  
3 - 
Qıcqırma
  
4 - V
ə
r
əm amilinin tapılması
  


 
5 - 
Barama qurdlarının xə
st
ə
likl
ə
ri  
6 - 
Antiseptika üsulu
  
A) 3, 4, 5 
B) 1, 2, 3  
C) 2, 3, 5  
D) 1, 3, 5 
E) 4, 5, 6  
6. 
Aşağıda göstə
ril
ə
n t
ə
dqi
qatçıların apardığı işlərin düzgünlüyünü müə
yy
ə
n ed
ə

cavabı seçin:
  
1 - X. Erenberq 

 
bakteriyaların qamçılarla hə
r
ə
k
ə
tini ilk d
ə
f
ə
 
müşahidə
 
etmişdir
  
2 - C. Lister 

 
qamçıların morfoloji təsvirini vermişdir
  
3 - D. 
Samoyloviç –
 taun x
ə
st
əliyini öyrənmişd
ir  
4 - O. 
Müller –
 Vibrio, Monas, Proteus terminl
ə
rini ilk d
ə
f
ə
 ir
əli sürmüşdür
  
5 - K. Negeli 

 monomorfizm c
ə
r
əyanına başçılıq edirdi
  
6 - Q. Minxin 

 penisilini k
əşf etmişdir
  
A) 3, 4, 5 
B) 1, 4, 5  
C) 2, 5, 6  
D) 1, 3, 4 
E) 4, 5, 6  
7. 
Aşağıda göstə
ril
ən doğru ifadə
l
əri seçin:
  
1 - C. Lister 

 
antiseptika üsulunu təklif etmişdir
  
2 - V. Beyerinq 

 madd
ə
l
ər dövranında mikroorqanizmlərin rolunu öyrənmişdir
  
3 - A. Klyuver 

 azot toplayan Azotobacter chrococcum 
–u torpaqdan ayırmışdır
  
4 - P. Erlix 

 yala
nçı və
ba vibrionunu k
əşf etmişdir
  
A) 2, 3 
B) 1, 3  
C) 1, 4  


 
D) 1, 2 
E) 3, 4  
8. 
Doğru ifadə
l
əri seçin:
  
1 - Hekkelin t
ə
klifi il
ə
 mikroorqanizml
ə
r III al
ə
m
ə
 daxil edilir  
2 - B. Tauson karbohidrogenl
ə
rin, 
yağların və
 
yağlara yaxın maddə
l
ə
rin torpaqda 
parçalanmasını aydınlaşdırılmışdır
  
3 - D. 
İvanovski ilk “Bitki fiziologiyası” kitabının müə
llifidir  
4 - F. 
Kon bakteriyaları bitkilə
r
ə
 aid ed
ə
r
ə
k, 
onları 4 qrupa ayırır
  
5 - A. 
Klyüver pensillin antibiotikini kəşf edir
  
6 - V. 
Şapoşnikov kök yumruları bakteriyalarını bitkilə
rl
ə
 simbiozunu 
aydınlaşdırmışdır
  
A) 2, 4, 5 
B) 1, 3, 4  
C) 1, 2, 3 
D) 4, 5, 6  
E) 3, 4, 5  
9. M. 
Beyerinqin mikrobiologiyanın inkişafındakı rolu:
  
1 - 
Torpaqdan Azorobacterin chroococcumu ayırmışdır
  
2 - Monomorfizim c
əryanına rə
hb
ə
rlik edirdi  
3 - 
Tibbi mikrobioloqiyanın inkişafında elmi işlər aparmışdır
  
4 - 
Mikroekologi prinsipi müdafiə
 
etmişdir
  
A) 2. 3 
B) 1. 2  
C) 1. 4 
D) 3. 4  
E) 1. 3  
10. L. Pasterin f
ə
aliyy
ə
tinin 
ən mühüm mə
rh
ə
l
ə
l
ə
rini ilind
ən asılı olaraq ardıcıllıqla 
düzün
.  
1 - Yoluxma v
ə
 vaksina  


 
2 - 
Öz
 - 
özünə
 
törə
m
ə
  
3 - 
Qıcqırma
  
A) 1. 2. 3 
B) 2. 1. 3  
C) 3. 2. 1 
D) 1. 3. 2  
E) 2. 3. 1  
11. L. Pasterin f
ə
aliyy
ə
tinin 
ən mühüm mə
rh
ə
l
ə
l
ə
rini ilind
ən asılı olaraq ardıcıllıqla 
düzün
.  
1 - 
Barama qurdlarının xə
st
ə
likl
ə
ri  
2 - 
Şə
rab v
ə
 Piv
ə
 x
ə
st
ə
likl
ə
ri  
3 - Quduzluqdan qorunma  
A) 3. 2. 1 
B) 1. 2. 3  
C) 2. 1. 3 
D) 2. 3. 1  
E) 3. 1. 2  
12. L. Pasterin f
ə
aliyy
ə
tinin 
ən mühüm mə
rh
ə
l
ə
l
ə
rini 
ə
ks etdir
ən ardıcıllığı göstə
rin.  
1 - 
Şə
rab v
ə
 Piv
ə
 x
ə
st
ə
likl
ə
ri  
2 - 
Qıcqırma
  
3 - 
Öz
 - 
özünə
 

r
ə
m
ə
  
A) 2. 1. 3 
B) 3. 2. 1  
C) 2. 3. 1 
D) 1. 3. 2  
E) 1. 2. 3  
13. L. Pasterin f
ə
aliyy
ə
tinin 
ən mühüm mə
rh
ə
l
ə
l
ə
rini 
ə
ks et - dir
ən ardıcıllığı 
göstə
rin.  
1 - Yoluxma v
ə
 vaksina  


 
2 - 
Şə
rab v
ə
 piv
ə
 x
ə
st
ə
likl
ə
ri  
3 - 
Qıcqırma
  
4 - Quduzluqdan qorunma  
5 - 
Öz
 - 
özünə
 
törə
m
ə
  
A) 1. 3. 4. 5. 2 
B) 4. 5. 3. 2. 1  
C) 3. 5. 2. 1. 4 
D) 3. 4. 5. 2. 1  
E) 2. 3. 4. 5. 1  
14. 
Aşağıda göstə
ril
ə
n aliml
ə
rin k
əşflərinin uyğunluğunu müə
yy
ə
n ed
ə
n cavab 
hansıdır
?  
I. 
Müller
  
II. Kox  
III. 
Kostçev
  
IV. Minxin  
1 - V
ə
r
ə
m amilini 
tapmışdır
  
2 - 
Cüzamın öyrə
nilm
ə
sind
ə
 
böyük xidməti olmuşdur
  
3 - Torpaq 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
sinin mikrobioloji t
ə
bi
ə
ti n
ə
z
ə
riyy
ə
sini k
əşf etmişdir
  
4 - Vibrio, Monas, Proteus terminl
ə
rini ilk d
ə
f
ə
 ir
əli sürmüşdür
  
A) I - 3; II - 2; III - 4; IV - 1 
B) I - 2; II - 1; III - 4; IV - 3  
C) I - 1; II - 2; III - 3; IV - 4  
D) I - 4; II - 1; III - 3; IV - 2 
E) I - 4; II - 1; III - 2; IV - 3  
15. 
Uyğunluğu müə
yy
ə
n ed
ən doğru cavab hansıdır
?  
I. L. Paster  
II. H. Qamaleya  
III. P. Tsiklinskaya  


 
IV A. Flemminq  
V. 
D İvanovski
  
VI. 
İ Meçnikov
  
a - Yoluxma v
ə
 vaksina  
b - V
ə
ba vibrionun k
əşfi
  
c - 
İlk bakterioluq qadındır
  
d - Penisillini k
əşf edib
  
e - Bakteriofaq k
əşf edib
  
l - 
Virusları kəşf edib
  
k - Faqositozu k
əşf edib
  
A) I b; II k; III l; IV e; V d; VI a 
B) I a; II e; III b; IV d; V k; VI l  
C) I b; II c; III d; IV e; V k; VI d  
D) I a; II e; III c; IV d; V l; VI k 
E) I c; II k; III e; IV b; V a; VI d  
16. 
Uyğunluğu müə
yy
ə
n ed
ən doğru cavab hansıdır
?  
I. L. Senkovski  
II. S. Varonin  
III. F. Kamenski  
IV. X. Erenberq  
a - 
Rus protistologiyası və
 
bakteriologiyasının əsasını qoymuşdur
  
b - Mikoriz 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tir
ə
n bitkil
ə
rl
ə
 
göbə
l
ə
kl
ərin simbioz münasibə
tini 
aydınlaşdırmışdır
  
c - 
Kök yumruları bakteriyalarının simbioz münasibətini aydınlaşdırmışdır
  
d - 
İnfizorları 22 fə
sil
ə
y
ə
 
bölmüş

3 qrupunu bakteriyalara aid etmişdir
  
A) I a ; II d; III b; IV c 
B) I c; II b; III a; IV d  
C) I c; II a; III d; IV b  


 
D) I a; II c; III b; IV d 
E) I d; II b; III c; IV a  
17. 
Uyğunluğu müə
yy
ə
n edin:  
I. B. Omelyanski  
II. N. Vinoqradski  
III. L. Paster  
a. xemosintezi k
əşf etmişdir
  
b. ilk d
ə
f
ə
 
“Mikrobiologiyanın əsasları” kitabını yazmışdır
  
c. yoluxma v
ə
 vaksina  
A) I c, II a, III b 
B) I a, II c, III b  
C) I b, II c, III a  
D) I b, II a, III c 
E) I a, II b, III c  
18. 
Uyğunluğu müə
yy
ə
n edin:  
I. M. Beyerinq  
II. B. 
Çeyn və
 Q. Flori  
III. 
İ

Meçnikov
  
a. pensilinin kimy
ə
vi t
ə
bi
ətini aydınlaşdırmışdır
  
b. foqositozu k
əşf etmişdir
  
c. azotobacter chrococcum - 
u torpoqdan ayırmışdır
  
A) I b, II c, III a 
B) I a, II c, III b  
C) I b, II a, III c  
D) I c, II a, III b 
E) I c, II b, III a  
19. 
Uyğunluğu müə
yy
ə
n edin:  
I. R. Kox  


 
II. F. Kon  
III. H. Negeli  
IV. B. Tsiklinskaya  
a - 
ilk bakterioloq qadınıdır
  
b - 
monomorfizm çəryanının tarəfdarı
  
c - 
polimorfizm çəryanının tə
r
əfdarı
  
A) I a, II c, III b, IV b 
B) I b, II c, III b, IV a  
C) I c, II b, III b, IV a  
D) I b, II b, III c, IV a 
E) I a, II b, III c, IV c  
20. 
Uyğunluğu müə
yy
ə
n edin:  
I. Vibrio, Monas terminl
ə
rini ilk d
ə
f
ə
 ir
əli sürmüşdür
  
II. V
ə
r
əm amilini tapmışdır
  
III. 
Bakteriyaların qamçılarla hə
r
ə
k
ətini müşahidə
 
etmişdir
  
a - R. Kox  
b - O. 
Müller
  
c - X. Erenberq  
A) I a, II c, III b 
B) I b, II c, III a  
C) I c, II b, III a  
D) I b, II a, III c 
E) I a, II b, III c  
##num= 2// level= 1// sumtest=14 // name= Mikroorqanizmlərin morfologiya və 
anato
miyası // 
 
1. 
Ə
ks
ər bakteriyaların hüceyrə
 
divarının əsas “karkasını” hansı maddə
l
ə
r t
əşkil 
edir?  
A) Peptidoqlikan v
ə
 yaxud murein  
B) Xitin v
ə
 yaxud peptidoqlikan  

10 
 
C) Murein v
ə
 yaxud xitin  
D) Qlikokaliks v
ə
 yaxud murein  
E) Xitin v
ə
 yaxud qlikokaliks  
2. 
Göstə
ril
ən hansı cinsdə
 
halqa formalı bakteriyalar tapılmışdır
?  
A) Leptothrix 
B) Seliberia  
C) Beggiatoa  
D) Microcyclus 
E) Coxiella  
3. Protoplastlar:  
A) H
ə
r
ə
k
ətli bakteriyalardır
 
B) 
Hüceyrə
 
divarı sintez edən bakteriyalardır
  
C) Qram m
ə
nfi bakteriyal
ardan alınan bakteriyalardır
  
D) Madd
ə
l
ər mübadiləsi pozulan bakteriyalardır
  
E) 
Hüceyrə
 
divarı tam ayrılmış bakteriyalardır
 
4. Sferoplastlar:  
A) 
Hüceyrə
 
divarı tam ayrılmayan bakteriyalardır
  
B) 
Qram müsbət bakteriyalardan alınan bakteriya
  
C) Madd
ə
l
ə
r m
übadiləsi pozulan bakteriyalardır
  
D) Hipotonik m
əhlullarda yaşaya bilən bakteriyalardır
  
E) 
Osmotik şə
rait
ə
 h
əssas olmayan bakteriyalardır
  
5. Eukariot protistl
ə
r
ə
 
aid olanları seçin:
  
1 - Yosunlar  
2 - Bakteriyalar  
3 - 
Göbə
l
ə
kl
ə
r  
4 - 
Göy
 - 
yaşıl yosunl
ar  
5 - 
İbtidailə
r  
A) 2, 4, 5 

11 
 
B) 2, 3, 5  
C) 1, 4, 5  
D) 1, 3, 5 
E) 1, 2, 3  
6. 
Aşağıdakı ifadə
l
ə
rd
ən doğru olanı seçin:
  
1 - Pseudomonas 

 spor 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tirmir  
2 - Glostridium 

 spor 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tirmir  
3 - Bacterium 

 spor 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tirmir  
4 - Achromobacter 

 spor 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tirmir  
5 - Bacillus 

 spor 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tirmir  
A) 1, 4, 5 
B) 1, 2, 3  
C) 1, 3, 4 
D) 2, 3, 4  
E) 3, 4, 5  
7. 
Aşağıdakı ifadə
l
ə
rd
ən doğru olanları seçin:
  
1 - Mikoplazmalar h
ə
r
ə
k
ə
tlidirl
ə
r  
2 - 
Çöpvari bakteriyalar müxtəlif xarici mühit amillə
rinin t
ə
siri n
ə
tic
ə
sind
ə
 
öz xarici 
görünüşünü dəyişə
 bilirl
ə
r  
3 - Kokklar nisb
ə
t
ən sabit görünüşlü olurlar
  
4 - 
Çöplə
rin iyn
ə
y
ə
b
ə
nz
ər sporlu forması Glosridium adlanır
  
5 - Mikoplazmalarda s
ərt hüceyrə
 
divarı olur
  
6 - 
Prokariotların arasında budaqlanan form
alar olunmur  
A) 2, 4, 5 
B) 1, 3, 4  
C) 2, 3, 4 
D) 4, 5, 6  
E) 1, 3, 6  

12 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə