Bu say›m›zda sizlere TÜB‹tak popüler BilimYüklə 15,46 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.12.2016
ölçüsü15,46 Kb.
#933

32

Bir kutu kürdan ve oyun hamuruyla mühendislik denemeleri yap›labilir. Bu etkinli¤in

bafllang›c›nda çocuklara bir parça rehberlik etmek gerekebilir. Bir kürdan›, top haline

getirdi¤iniz bir parça oyun hamuruna saplay›n. Kürdan›n öteki ucuna da bir parça

oyun hamuru tak›n. Sonra bir kürdan daha!.. Kürdanlar› ve oyun hamurunu resimdeki

gibi ilginç yap›lar yaratmada kullanabilirsiniz. Bu malzemelerle yüksek bir kule ya da

bir köprü yapmay› deneyebilirsiniz. Bu etkinlikte, oyun hamuru yerine hafllanm›fl

fasülye ya da nohut da kullanabilirsiniz. Gerisi, çocuklar›n yarat›c›l›¤›na kalm›fl.

““““B

Biirr  K


K››fl

fl  G


ünü  H

Ha

ayya

all  E


Ed

diin


n......””””

Bu say›m›zda sizlere TÜB‹TAK Popüler Bilim

Kitaplar›’n›n Erken Çocukluk Kitapl›¤›’ndan ç›kan

“Karl› Bir Gün” adl› kitab› tan›tmak istiyoruz. Kar

neden ya¤ar? Kar ya¤d›¤›nda do¤adaki canl›lar

nereye gider? Peki, karda neler yap›l›r?

Çocuklar, bu güzel resimli kitapla karl› bir günün

büyüsünü keflfedecekler. Karl› Bir Gün’ü, Anna

Milbourne yazm›fl, Elena Temporin resimlemifl;

fieyma Bayrak Türkçelefltirmifl. Kitab›n karton

kapakl› bas›m› 4 YTL; sert kapakl› bas›m›ysa 

10 YTL’den sat›fla sunulmufl.

Kürrdda

an

n  vve

e  O


Oy

yu

unn  H

Ha

ammu

urru


uy

ylla


a  ‹‹llg

giin


ç  Y


Ya

ap

p››llaarr

kircil  1/3 / 8  7:43 PM  Page 133

‹‹n


ns

sa

ann--H

He

eyyk

ke

elllleerr

‹nsan-heykel oyunu, en az iki kifliyle

oynan›yor. Bir kifli heykeltrafl,

di¤erleri de heykel malzemesi 

oluyor. Heykel malzemesi olan kifliler

bedenlerini serbest b›rak›yor ve

heykelt›rafl›n onlar› soktu¤u

flekillerde kal›yorlar. Bu oyunu ailece

ya da kalabal›k bir grup halinde de

oynayabilirsiniz. Herkes s›rayla

heykelt›rafl ve heykel malzemesi 

olabilir. Oyunda, evlerin ve çeflitli

yap›lar›n da heykellerini 

yapabilirsiniz. 

E

Ev

vdde

e  K


Ka

am

mpp

Çocuklar çad›r› çok severler. Çad›r, her

yafltan çocuk için büyüleyici bir malzemedir.

Çad›rda kalmak için mutlaka do¤ada olmak

gerekmez! Bahar› özlemle bekledi¤imiz k›fl

günlerinde, evde çad›r kurmalar›na izin 

vererek çocuklar›n farkl› deneyimler

yaflamalar›n› sa¤layabilirsiniz. Çad›r›n›z›

büyük marketlerden ya da oyuncakç›lardan

sat›n alabilece¤iniz gibi, kendiniz de yapa-

bilirsiniz. T›pk› bu say›m›zda yap›l›fl›n›

anlatt›¤›m›z “tipi” gibi! Battaniyelerden ya da

örtülerden yap›lma basit bir çad›r bile onlar› çok

e¤lendirecektir. Çocuklara çad›rlar›nda yemeleri

için basit yiyecekler sunabilir ya da

çad›rda gerçeklefltirebilecekleri

etkinlikler planlayabilirsiniz.

A

Assll››  Zülla


all

Ç

Çiizziimmlle

err::  P


P››n

na

arr  Büyükkg

ürraall

kircil  1/31/08  2:21 PM  Page 2Yüklə 15,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin