BŪvdarbu līgums „Pašvaldības aģentūras „Višķi” Višķu tehnikuma ciema katlu mājas izbūve”Yüklə 40.93 Kb.
tarix04.06.2017
ölçüsü40.93 Kb.
BŪVDARBU LĪGUMS

Pašvaldības aģentūras „Višķi”Višķu tehnikuma ciema katlu mājas izbūve”Pasūtītāja līgumu reģistrācijas

uzskaites Nr. 3.35-1
Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas

uzskaites Nr.3-08/13-18

Višķu pagastā 2013.gada 17.decembrī
Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „Višķi”, tās direktora Valentīna Šnitko personā, kura darbojas saskaņā ar aģentūras nolikumu, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ditton Būve”, tās valdes locekļa Jurija Deņisova personā, kurš darbojas uz statūtu pamata un ir tiesīgs sabiedrību pārstāvēt atsevišķi, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Pašvaldības aģentūras „Višķi” Višķu tehnikuma ciema katlu mājas izbūve” iepirkuma identifikācijas Nr. p/a „Višķi” 2013/5” nolikumu, rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – Konkursa piedāvājums), savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
 1. TERMINI

  1. Termini, kas Līgumā ir norādīti ar lielo sākuma burtu tiek lietoti šādā nozīmē:

 1. Būvobjekts - jaunbūve, renovējama, rekonstruējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

 2. Būvdarbi – visi darbi, kas jāveic Būvuzņēmējam, lai saskaņā ar apstiprināto Projekta dokumentāciju rekonstruētu/renovētu un nodotu ekspluatācijā Būvi. Būvdarbos ietilpst materiālu, iekārtu piegādāšana, uzstādīšana, ieregulēšana un palaišana, kā arī citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Būvuzņēmēja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus.

 3. Būve - Višķu tehnikuma ciema katlu mājas izbūve.

Projekta dokumentācija – „Pašvaldības aģentūras „Višķi’ Višķu tehnikuma ciema katlu mājas izbūve” Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads” tehniskā dokumentācija, t.sk. Darbu apjomu saraksti.

 1. Būvdarbu uzsākšana - no būvatļaujas izsniegšanas Būvuzņēmējam.

 2. Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datums.

 3. Neparedzētie apstākļi – Pasūtītāja iesniegtajā projekta dokumentācijā neparedzēti darbi, darbu apjomi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Būvuzņēmēja un tiek noteikti darba gaitā, Pusēm sastādot aktu. Akts saskaņojams ar citiem Daugavpils novada dienestiem, ja tas skar inženierkomunikācijas. Aktu noformē Būvuzņēmējs. 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt „Pašvaldības aģentūras „Višķi” Višķu tehnikuma ciema katlu mājas izbūve”. turpmāk tekstā – Būvdarbi, atbilstoši projekta dokumentācijai, Konkursa piedāvājumam, kura sastāvā ir tāmes (turpmāk tekstā – Tāmes) (1.pielikums) un Tehniskajām prasībām (5.pielikums), kas ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2.2. Būvdarbi tiks veikti Višķu tehnikuma ciemā, adrese ”Mehāniskās darbnīcas„ „24A”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā, turpmāk tekstā - Būvobjekts.
 1. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  1. Būvuzņēmējs apņemas:

   1. Būvdarbus veikt precīzi un profesionāli atbilstoši Konkursa piedāvājumam, Projekta dokumentācijai, Tāmēm, kalendārajam laika grafikam, darbu veikšanas projektam un ievērojot Pasūtītāja norādījumus;

   2. Būvdarbus sākt Līgumā noteiktajā termiņā. Veikt visus Būvdarbu sagatavošanas nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties Pasūtītājam vai trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā;

   3. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi;

   4. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties mutiski un 2 darba dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Būvdarbu veikšanas kalendārajā laika grafikā noteiktajos termiņos;

   5. dot iespēju Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā veikt izpildīto Būvdarbu vai tā daļu kontrolpārbaudes;

   6. uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu, Pasūtītāja īpašuma, kas nodots Būvuzņēmējam un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas riskiem, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Risks pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pabeigšanu;

   7. uzņemties atbildību par faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību;

   8. patstāvīgi organizēt un nodrošināt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu;

   9. uzstādīt Būvobjektā Pasūtītāja izgatavoto informatīvo stendu;

   10. vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus nodrošināt pašam;

   11. segt visus izdevumus par faktiski izlietotajiem resursiem - elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem, norēķinoties ar Pasūtītāju, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu atbilstoši skaitītāju rādītājiem vai aprēķinam, vai pa tiešo ar pakalpojumu sniedzēju;

   12. nodrošināt Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas būvnormatīvu, Daugavpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, Latvijas nacionālo standartu un citu normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Būvuzņēmējs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti tikai ES standartiem un LR standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi.
  1. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

   1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Būvdarbu izpilde;

   2. neparedzētu apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Būvdarbu izpilde;

   3. ja Pasūtītāja saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde;

   4. ja Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

3.3. Pasūtītājs apņemas:

3.3.1.nodot Būvobjektu Būvuzņēmējam ar nodošanas – pieņemšanas aktu;

3.3.2.norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Būvdarbu izpildi, un saņemt no Būvuzņēmēja visu nepieciešamo informāciju;

3.3.3.nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Būvobjektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām;

3.3.4.savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Būvuzņēmēja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus;

3.3.5.nodrošināt par saviem līdzekļiem Būvobjekta būvuzraudzību un autoruzraudzību;

3.3.6.uzņemties atbildību par Būvobjekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc Būvdarbu pabeigšanas;3.3.7. Savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbību Būvobjektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja darbu;

  1. Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu (Darba apjoma un kvalitātes) izpildes pārbaudes. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību.

  2. Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

  3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līguma garantijas summu bankas izsniegtās garantijas apmērā, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma izteikšanas brīža vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar šī Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību (izņemot 14.1.6. līguma punktu) vai, ja Līgumā noteiktais Līgumsoda apmērs sasniedz maksimāli iespējamo apmēru.

  4. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā izdarīt izmaiņas Līgumā, izslēdzot vai iekļaujot papildus atsevišķas darbu pozīcijas, tajā skaitā neparedzētos darbus, samazinot vai palielinot tajās paredzēto darbu apjomus nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās darba laika normas un likmes, vienību izcenojumus un pieskaitījuma procentus, ja Līguma izpildes laikā atklāsies un radīsies nepieciešamība veikt izmaiņas Līgumā, kuras nevarēja konstatēt un precīzi noteikt vai iepriekš paredzēt, vai kuru izpilde ir nepieciešama vai ekonomiski izdevīga Pasūtītājam, vai bez kuru izpildes nevar pabeigt Būvdarbus. Darba izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:

   1. Būvobjekta Lokālajā tāmē kāda konkrētā darba (darba nosaukuma) sākotnēji paredzētā darba daudzums nedrīkst mainīties vairāk/mazāk par 20 (divdesmit) %, ja tā dēļ Būvobjekta Lokālās tāmes kopējās tiešās izmaksa mainās vairāk/mazāk par 3 (trīs) %;

   2. izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti iepirkuma nolikuma A pielikumā „Darbu apjomu sarakstā”, ja to cena pārsniedz 1 (vienu) % no līgumcenas;

   3. izmaiņu kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa nedrīkst pārsniegt 3 (trīs) % no līgumcenas.
  1. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

  2. Ja Pasūtītājam ir nepieciešamība lietot telpas pašam Būves pamatdarbības nodrošināšanai, Pasūtītājs var liegt Būvuzņēmējam piekļūšanu Būvobjektam.
 1. BŪVUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMI

  1. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Būvdarbus un pabeigtu būvdarbus saskaņā ar Līgumu.

  2. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi un samaksas noteikšanu par Būvdarbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas organizēt Būvdarbus netraucējot Būves pamatdarbību, piegādāt materiālus, transporta iespējas, Būvobjekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Būvdarbu izpildi – Līguma summu. Tāpēc Līguma summu un Būvdarbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.

  3. Būvuzņēmējs apliecina, ka tam un tā piesaistītajam personālam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanai un tie būs spēkā (tiks atjaunoti) visā Līguma darbības laikā.

 1. LĪGUMA TERMIŅŠ

  1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.

  2. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus saskaņā ar pievienoto kalendāro laika grafiku (2.pielikums), kurš tika precizēts pirms līguma noslēgšanas un piesaistīts reālajam kalendārajam laikam un pabeigt 30.06.2014.

  3. Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā, šādos gadījumos:

   1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Būvdarbu izpilde;

   2. neparedzētu apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Būvdarbu izpilde;

   3. ja Pasūtītāja saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde;

   4. ja Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

   5. Ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana būvējamam Būvobjektam pēc Būvdarbu uzsākšanas.

  1. Ja Būvuzņēmējs Līguma 5.3. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu.

  2. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu, tas attiecināms arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis objektīvi sagaidīt vai novērst.

  3. Ja Būvdarbi tiek veikti ātrāk, nekā kalendārajā laika grafikā norādīts, tad būvdarbu kalendārais laika grafiks un būvdarbu izpildes gala termiņš var tikt attiecīgi mainīts, pusēm par to vienojoties rakstveida.
 1. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

A. Līguma summa

  1. Līguma summa ir LVL 565 860,15 (pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit lati, 15 santīmi) t.sk. finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 3% LVL 16 481,36 (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit viens lats, 36 santīmi). PVN 21% LVL 118 830,63 (viens simts astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit lati, 63 santīmi).

  2. PVN (21%) tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta nosacījumiem.

  3. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukumu uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

  4. Finanšu rezervi neparedzētajiem darbiem Pasūtītājs varēs izmantot 3.7. punktā paredzētajos gadījumos ar šādiem nosacījumiem:

   1. tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Projekta dokumentācijā un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas;

6.4.2. tādu darbu izmaksu segšanai, ja to cena nepārsniedz 1 (vienu) % no līgumcenas, kas netika iekļauti Iepirkuma Projekta dokumentācijā, ja tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātas pieskaitāmās izmaksas un uz doto brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī laika normas.


  1. Pasūtītāja rezerves izmantošanas kārtība:

   1. Būvuzņēmējs, autoruzraugs un būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi;

   2. Pasūtītājs saskaņo aktu par nepieciešamo darbu izpildi;

   3. Būvuzņēmējs uz akta par nepieciešamo darbu izpildi pamata izstrādā tāmi, saskaņo ar Būvuzraugu un iesniedz Pasūtītājam;

   4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

   5. pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par nepieciešamo darbu izpildi.

  2. Ja neparedzēto darbu izmaksas pārsniegs Pasūtītāja plānoto finanšu rezervi, nepieciešamo Būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra.

  3. Neparedzēto Būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ kļūdījies Būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiek apmaksāti.

  4. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

  5. Apjomu samazināšanas kārtība:

   1. Būvuzņēmējs, autoruzraugs un būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām;

   2. Pasūtītājs saskaņo aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām;

   3. Būvuzņēmējs uz akta par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām pamata izstrādā tāmi, saskaņo ar Būvuzraugu un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam;

   4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

   5. pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu Aktā minēto darbu neveikšanu.

  6. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Būvobjektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.

  7. Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt Līguma summas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu sadārdzinājumu Būvdarbu veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.

  8. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Būvuzņēmējam rodas nepietiekamas vai nepilnīgas informācijas, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā.

B. Norēķinu kārtība

  1. Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Būvdarbiem, pēc faktiski paveiktā apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs, kad Pasūtītājs ir saņēmis šādus dokumentus:

   1. Būvdarbu izpildes aktu (akta formu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju), kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs;

   2. rēķinu (rēķina formu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju).

  2. Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā latos pēc Līguma 6.13.1., 6.13.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas šādā kārtībā - 20 (divdesmit) darba dienu laikā par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem un gala maksājumu. No apmaksai pienākošās summas proporcionāli darbu izpildei tiek dzēsts avansa maksājums. Avansa maksājums tiek veikts 15(piecpadsmit) % apmērā no līgumcenas 20(divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

  3. Ja pasūtītājam ir pieejami naudas līdzekļi, maksājumi var tikt veikti ātrāk.

  4. Gala maksājumu Pasūtītājs veic pēc Būvdarbu pabeigšanas un garantijas dokumenta par veikto Būvdarbu garantijas perioda apdrošināšanu saņemšanas no Būvuzņēmēja.

  5. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma veikšanas diena.

  6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.
 1. SAPULCES

 1. Regulārās sapulces notiek ne retāk, kā reizi 10 kalendārajās dienās vai ārkārtējās sapulces notiek pušu saskaņotajos laikos, kurās piedalās Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs, un pēc nepieciešamības autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Būvdarbu izpildi saistītie ikdienas jautājumi.

 2. Pēc Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski vai elektroniski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces sasaukšanas dienas, tiek noturētas ārkārtas sapulces.

 3. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Būvuzņēmējs. Pasūtītājam ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt visiem sapulces dalībniekiem 2 (divu) darba dienu laikā atsūtīt Pasūtītājam elektroniski risināmos jautājumus, priekšlikumus, viedokli. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

 4. Protokoli tiek noformēti un parakstīti 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja, viens pie būvuzrauga un kopija pie autoruzrauga pēc tā pieprasījuma.
 1. APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI

  1. Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas par saviem līdzekļiem noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus:

   1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu par atbildības limitu, kas nav mazāks par 20 % no Līguma summu, Būvuzņēmēja pašriskam ir jābūt 0.

   2. Būvdarbu visu risku apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par Līguma summu, kā apdrošinātās personas norādot pasūtītāju, būvuzņēmēju un tā piesaistītos apakšuzņēmējus. Būvuzņēmēja pašriskam ir jābūt 0.

  1. Apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

  2. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs.

  3. Līguma 8.1.1. un 8.1.2.apakšpunktā noteiktās garantijas Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā.

  4. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz
   Pasūtītājam no Būvuzņēmēja puses neatsaucamu bankas izsniegtu Līguma nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma summas bez PVN, ar tajā ietvertu Garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, par noslēgtā līguma saistību izpildi, gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda noslēgtā līguma saistības, kurai ir jābūt spēkā līdz šī Līguma 8.6. punktā noteiktās garantijas dokumenta iesniegšanai Pasūtītājam.

  5. Garantijas laika apdrošināšana:

   1. Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu, kā apdrošināto norādot Pasūtītāju un iesniedz Pasūtītājam polisi, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Būvuzņēmējs;

   2. Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa ir 5% (pieci procenti) no Līgumsummas bez PVN;

   3. Būvuzņēmējs nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu 24 mēnešu garantijas periodam pēc Būvdarbu pabeigšanas;

   4. Būvuzņēmēja pašriskam ir jābūt 0.

  6. Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus un bojājumus, kas atklājušies garantijas perioda laikā, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Būvuzņēmējs tādā apjomā, kādā šos zaudējumus nav atlīdzinājis apdrošinātājs. 1. BŪVOBJEKTS

9.1. Visā Būvdarbu veikšanas laikā līdz Būvdarbu pabeigšanai t.sk. laikā, kad Būvdarbi netiek veikti par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu, sanitāro normu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Būvobjekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

9.2. Būvuzņēmējam Būvdarbu laikā ir jāpārliecinās par Būvobjekta, t.sk. inženierkomunikāciju, konstrukciju drošību. Būvdarbus jāveic bez draudiem, ka inženierkomunikācijā vai konstrukcijā varētu rasties bojājumi un/vai defekti. Iespējamie iebildumi rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam.

9.3. Būvuzņēmējam nepieciešams novērst būvniecības ietekmi uz blakus ēkām, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatību ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsarg vairogus, no segmateriālus un veicot satiksmes ierobežošanu.

9.4. Būvdarbu izpildes laikā izmantot palīgmateriālus vai tādu darbu veikšanas tehnoloģiju, kas novērš nokrišņu iekļūšanu Būvē.

9.5. Ja, veicot Būvdarbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Būvuzņēmējam uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī jāveic uz pašu atbildību. Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.

9.6. Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvobjektā.9.7. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Būvuzņēmējam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos.

  1. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu uzsākšanas atbilstoši vietējiem apstākļiem, kā arī normatīvo aktu prasībām izstrādā darbu veikšanas projektu, kuru saskaņo ar Pasūtītāju. Atļaujas iespējamajai satiksmei uz Būvobjektu un no Būvobjekta materiālu pievešanai un aizvešanai Būvuzņēmējam ir jāsaņem no attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir nepieciešams.

  2. Būvuzņēmējam Būvobjekts visu būvniecības laiku jānorobežo pagaidu žogu, ja tas atbilstoši veicamo darbu specifikai ir tehniski iespējams, kā arī jāuzstāda brīdinājumu zīmes.

  3. Būvuzņēmējam pastāvīgi jāatbrīvo Būvobjekts no būvatkritumiem. Nododot Būvobjektu Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka Būvobjekts ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem. Būvuzņēmēja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Būvdarbus, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Būvdarbu uzsākšanas. Koki un pārējie augi iekārtojuma laukuma rajonā jāsargā no bojājumiem.

  4. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Būvuzņēmējam, ja tas būs nepieciešams.

  5. Būvuzņēmējs uztur tīrību Būvobjektā visā Būvdarbu veikšanas periodā.
 1. BŪVDARBI

 1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Būvdarbu veikšanā, jābūt jauniem, nelietotiem, ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk, kā arī jāatbilst Projektā izvirzītajām tehniskajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 2. Ja projekta piedāvājumā norādīta konkrēta ražotāja produkcija, būvuzņēmējs to nedrīkst aizvietot ar ekvivalentu bez saskaņošanas ar autoruzraugu un Pasūtītāju.

 3. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

 4. Būvdarbu izpildes gaitā atgūtie materiāli (demontētie materiāli, metāls, elektrovadi, u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem.

 5. Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus: sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu, rīkojumu par būvniecībā atbildīgo personu, t.sk. par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu, pievienojot sertifikātu un darba aizsardzības koordinatora apliecības kopija, būvdarbu žurnālu, līgumu par būvatkritumu izvešanu, apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kopiju un visu risku apdrošināšanas polises kopiju.

 6. No akta par būvobjekta nodošanu Būvuzņēmējam parakstīšanas brīža, Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

 7. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti starp Pušu norādītajām kontaktpersonām.

 8. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

 9. Būvuzņēmēja rīcībā ir jābūt sertificētiem speciālistiem: siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas , elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un būvju apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaišu darbu vadīšana jomās

 10. Būvdarbu vadītājam jābūt Būvobjektā katru darba dienu.

 11. Būvuzņēmējam jānozīmē savu darbinieku vai jānolīgst citu kompetentu fizisku vai juridisku personu, kas reģistrēta Būvkomersanta reģistrā Darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei Būvobjektā un jāsedz visas ar to saistītās izmaksas. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai tā nozīmētais vai nolīgtais Darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts.

 12. Būvuzņēmējam Būvdarbu norise ir jāatspoguļo, aizpildot Būvdarbu žurnālu latviešu valodā. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Būvdarbu izpildē un norēķinos.

 13. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, t.sk. iekšējo inženierkomunikāciju izpildshēmas un ārējo inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā un rasējumu veidā visā Būvdarbu veikšanas laikā.

 14. Ja nepieciešams, Būvuzņēmējs izstrādā izvērstus projekta dokumentācijas risinājumus (mezglu, detaļu risinājumi), saskaņo tos ar autoruzraugu un iesniedz Pasūtītājam.

 15. Gadījumā, ja ir nepieciešamas kādas atkāpes no Projekta dokumentācijā noteiktā, tad tās ir veicamas tikai ar projekta autora un Pasūtītāja rakstisku akceptu.

 16. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju iepirkumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Būvuzņēmējs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām, kā arī tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

 17. Būvuzņēmējs drīkst nodot Darba daļu tikai tādiem Apakšuzņēmējiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticēto Būvdarbu veikšanai.

 18. Vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par Apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret Apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret Apakšuzņēmēju.

 19. Izpildītājam jānodrošina, ka Apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk.

 20. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju gadījumā, ja Apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu Apakšuzņēmēja nomaiņu.

 21. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.17., 10.18., 10.19., 10.20. punktos minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

 22. Būvdarbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Būvuzņēmējam, nosaka Līgums, normatīvie akti.

 23. Ja materiālu vai Būvdarbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai.
 1. BŪVDARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

 1. Reizi mēnesī līdz nākošā mēneša 10 datumam, Būvuzņēmējs ar aktu nodod izpildītos Būvdarbus Pasūtītājam datumam, kurus iepriekš ir saskaņojis ar Būvuzraugu.

 2. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Būvuzņēmējam

 3. Gadījumā, ja Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Puses sastāda attiecīgu aktu par Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.

 4. Ja Būvdarbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Būvuzņēmējam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

 5. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc ikmēneša Būvdarbu izpildes akta iesniegšanas Pasūtītājs to neparaksta vai netiek sniegts argumentēts atteikums par veikto Būvdarbu pieņemšanu, veiktie Būvdarbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.

 6. Attiecīgā Būvdarbu izpildījuma pieņemšana ar Būvdarbu izpildes aktu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.

 7. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvobjektā, tad tās jāveic kopīgi Būvuzņēmējam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veikto Būvdarbu apjoma noskaidrošanā Būvobjektā nav uzskatāma par Būvdarbu apjomu atzīšanu.

 8. Pa telpu grupām veiktie būvdarbi pēc to pabeigšanas, tiek noformēti ar Starpposma nodošanas- pieņemšanas aktiem.

 9. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Būvi Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

 10. Būvuzņēmējs par Projekta dokumentācijā paredzēto Darbu pabeigšanu 3 (trīs) darba dienu paziņo Pasūtītājam un nodod Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju.

 11. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda izpilddokumentāciju un paziņo būvuzņēmējam par Darbu pieņemšanas laiku.

 12. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja tie ir nepilnīgi pabeigti vai pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Būvuzņēmējam pēc Darbu pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par darbu pabeigšanu Pasūtītājam.

 13. Būvuzņēmējam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie būvdarbi un jānovērš defekti.

 14. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi:

   1. Būvuzņēmējs ir izpildījis Tāmē paredzētos Darbus atbilstoši Līgumam;

   2. Būvuzņēmējs ir Būvdarbu pabeigšanai saņēmis nepieciešamos atzinumus un iesniedzis Pasūtītājam visu ar Būvobjekta izbūvi saistīto dokumentāciju, t.sk. izsniegtās Būvdarbu izpildes atļaujas, pieņemšanas apliecības, segto darbu aktus, materiālu kvalitāti apliecinošos dokumentus, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības aprakstus, pases, ražotāju izsniegtos dokumentus, un tml. Būvuzņēmējam pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā;

   3. Komisijas parakstītu aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā ir apstiprinājis  Daugavpils novada  pašvaldības atbildīgā amatpersona.

 1. Līdz Būvdarbu pabeigšanas brīdim Būvuzņēmējs nodrošina veikto Būvdarbu uzturēšanu un saglabāšanu.

 1. GARANTIJAS

 1. Būvuzņēmējs garantē veikto Būvdarbu un materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību 24 (divdesmit četri ) mēnešu laikā no Būvdarbu pabeigšanas.

 2. Garantijas laikā Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Būvobjekta ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu, materiālu un uzstādīto iekārtu defektus 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu, izņemot avārijas situācijas, kuras jānovērš nekavējoties.

 3. Pretenziju Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam pa faksu un vienlaicīgi izsūta pa pastu, skaitot, ka Būvuzņēmējs to ir saņēmis vienas darba dienas laikā pēc izsūtīšanas pa faksu.

 4. Ja objektīvu iemeslu dēļ 5 (piecu) dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses šo 5 (piecu) dienu laikā vienojas par citu termiņu defektu novēršanai.

 5. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 3 (trīs) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu.

 6. Ja Pasūtītājs līguma 12.5.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Būvuzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgu ekspertu (līdz 3 ekspertiem), kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse.

 7. Ja Garantijas laikā konstatētie Būvdarbu, materiālu un iekārtu defekti netiek novērsti Līguma 12.2., 12.3., 12.4. un 12.6. punktos noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu būvuzņēmēju, bet samaksu par veiktajiem Būvdarbiem pieprasīt no Būvuzņēmēja, piestādot tam attiecīgus rēķinus. Būvuzņēmēja pienākums ir apmaksāt šos rēķinus pilnā apmērā. Pasūtītājs var pieprasīt šo darbu apmaksu no apdrošinātāja, kas izsniedzis Būvuzņēmējam polisi par garantijas perioda garantiju zaudējumu segšanai, ja Būvuzņēmējs neveic garantijas laikā atklāto defektu novēršanu.

 8. Būvuzņēmējs nedrīkst nodot garantijas (par darbu un materiālu kvalitāti) saistības citai trešajai personai bez Pasūtītāja piekrišanas.
 1. PUŠU ATBILDĪBA

A Līgumsodi

 1. Ja Būvuzņēmējs nav pabeidzis Būvdarbus Līguma 5.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ietur līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu dienu.

 2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no līguma summas par katru nokavētu darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu.

 3. Par Pušu starpā saskaņotā termiņa neievērošanu, kas paredzēts defektu novēršanai, kas atklājušies garantijas periodā, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu.

 4. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista vai nomaina apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Būvuzņēmējs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām, kā arī tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad Būvuzņēmējs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 500,00 (Pieci simti latu un 00 santīmu).

 5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

 6. Būvuzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par veikto Būvdarbu kvalitāti, atbilstību projektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

B Zaudējumi

13.7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem

13.8. Ja Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Būvuzņēmējs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

13.9. Ja trešā persona nodara Būvuzņēmējam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Būvuzņēmēja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.13.10. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ.


 1. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN DARBĪBAS APTURĒŠANA

 1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Būvuzņēmēju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Būvuzņēmējam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Būvuzņēmēju rakstiski 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, ja:

 1. Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis Pasūtītāja Būvdarbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

 2. Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildes gaitā atkārtoti, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas, neievēro Projekta dokumentācijas prasības, Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Būvdarbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences vai darba atļaujas;

 3. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un, ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;

 4. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

 5. ja Būvuzņēmējs no tā atkarīgu apstākļu dēļ pārtrauc savu darbību ilgāk par 10 (desmit) dienām;

 6. ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Būvobjekta būvniecībai paredzēts valsts investīcijās vai attiecīgajos struktūrfondos vai pašvaldības pamatbudžetā.
 1. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 2. Izbeidzot Līgumu, Puses noformē atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Noformējot aktu Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti un nosaka savstarpējo norēķinu termiņu.

 1. KONFIDENCIALITĀTE

 1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

 2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

 3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

 4. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā Līgumā minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti vismaz 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas atklātības nodrošināšanas jomā.
 1. NEPĀRVARAMA VARA

 1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

 2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

 3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

 4. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

 5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.
 1. PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

 1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: pašvaldības aģentūras „Višķi” ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārvaldnieks Jānis Rubens, tālr. 29102246, fakss: 65442032, e-pasts: agentura@viski.lv, adrese: Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads.

 2. Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: projekta vadītājs Leonīds Grjaznihs, tālr. 26333925, fakss 65407418, e-pasts info@dittonbuve.lv, adrese Lāčplēša iela 10, Daugavpils, LV-5401.

 3. Būvuzņēmēja pārstāvim ir tiesības rīkoties Būvuzņēmēja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz Līgumu, pie tam Būvuzņēmējs piešķir Leonīdam Grjazniham tiesības (pilnvaro) Būvuzņēmēja vārdā uzņemties saistības, kur nepieciešams Būvuzņēmēja vārdā parakstīties, kā arī veikt visas pārējās darbības, kas nepieciešamas Līguma saistību izpildei. Būvuzņēmējs apliecina un atzīst, ka visas šajā punktā norādītā Būvuzņēmēja pārstāvja Līguma sakarā izdarītās darbības un uzņemtās saistības ir pilnībā saistošas pašam Būvuzņēmējam.

 4. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

 5. Šajā Līguma daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

 6. Būvuzraugs ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: Valērijs Obrazumovs, būvprakses sertifikāta LBS Nr.20-1299, LSGŪTIS Nr.50-2318, 50-2319, tālr. 29131614, fakss 65476810, e-pasts: valerijs.obrazumovs@dnd.lv, adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils.

 7. Autoruzraugs ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: SIA „Rem Pro”, tālr./fakss: 65421398, e-pasts: info@rem.lv, adrese: Imantas 25, Daugavpils. 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN LĪGUMA GROZĪJUMI

 1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 2. Gadījumos, kurus nereglamentē Līgums, Puses vadās no spēkā esošām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām.

 3. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Grozījumi stājās spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža.

 4. Ja Līguma darbības laikā notiks Puses reorganizācija, tās tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs.

  1. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

  2. Līgums ir izstrādāts un noformēts 2 (divos) eksemplāros uz 16 lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.
 1. LĪGUMA PIELIKUMI

 1. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi.

 2. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

 3. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

 1. Tāmes (konkursa finanšu piedāvājums),

 2. Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks,

 3. Naudas plūsmas grafiks,

 4. Darbu veikšanas projekts,

 5. Tehniskās prasības.
 1. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pūšu paraksti un rekvizīti:

Pasūtītājs
Būvuzņēmējs

Pašvaldības aģentūra “Višķi”

Reģ. Nr. 90002044615,

Adrese: Skolas iela 17, Špoģi,

Višķu pagasts, Daugavpils novads

LV-5481

Banka: AS „SEB banka”Kods: UNLALV2X

Konts: LV03UNLA0050007464171

Tālr.: 65442032

Fakss:65442032

e-pasts: parvalde@viski.lv
Direktors:

________________________

/V.Šnitko/
17.12.2013.

SIA „DITTON BŪVE”
Reģ. Nr. LV41503029738

Adrese: Lāčplēša iela 10,

Daugavpils,

LV-5401


Banka: A/S „Citadele Banka”

Kods: PARXLV2X

Konts: LV72PARX0000987361018

Tālr.: 65407299

Fakss: 65407418

e-pasts: info@dittonbuve.lv


Valdes loceklis:

__________________________/J.Deņisovs/
17.12.2013.
Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə