Бюллетень промышленнаяYüklə 5.94 Kb.
PDF просмотр
səhifə7/26
tarix26.05.2017
ölçüsü5.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

 
(11) İ 2014 0066                          (21) a 2010 0143 
(51) C10M 101/00 (2006.01)        (22) 18.06.2010 
 
C10M 113/08 (2006.01) 
 
C10M 143/10 (2006.01) 
 
C10M 125/04 (2006.01) 
 
C10N 30/00 (2006.01) 
(44) 31.03.2014 
(71)(73)
 
AMEA   akad.    Ə.M. Quliyev adına Aşqarlar 
Kimyası İnstitutu
 
(AZ) 
(72)
 
Məmmədov  Sabir  Əhməd  oğlu  (AZ),  Fərzəliyev 
Məcid Fuad oğlu (AZ), Fətəlizadə Frəngiz Ağasəf 
qızı  (AZ),  Ladoxina  Nina  Petrovna  (AZ),  Əliyev 
Eldar  Yusif  oğlu  (AZ),  İsmayılov  İnqilab  Paşa 
oğlu (AZ) 
(54) YİV SÜRTKÜSÜNÜN ALINMA ÜSULU 
 
(57)  Yiv  sürtküsünün  alınma  üsulu  mineral  yağ  saxlayan 
yağ  əsasının  litium  sabunları  ilə  qatılaşdırılması  və 
aşqarların daxil edilməsi yolu ilə olub, onunla fərqlənir ki, 
komponentlərin kütlə % ilə aşağıdakı nisbətində, yağ əsası 
kimi  litium  hidroksidlə  işlənmiş  sənaye  yağı  И-40А, 
oksidləşmiş  pambıq  yağı  və  sulu  emulsiya  boyasının 
qarışığından,  aşqar  kimi  korroziyaya  qarşı  -  polimer 
sulfamid  aşqarı,  yeyilməyə  qarşı  -  kükürdləşmiş  pambıq 
yağı və alüminium tozundan istifadə edirlər: 
  Oksidləşmiş pambıq yağı                               31 
  Sulu emulsiya boyası                                      28 
  Litium hidroksid                                             3,5 
  Polimer sulfamid aşqarı                                  1-1,5 
  Kükürdləşmiş pambıq yağı                             2-2,5 
  Alüminium tozu                                              1 
  Sənaye yağı И-40А                                         100-ə qədər 
__________ 
 
 
(11) İ 2014 0068                          (21) a 2010 0125 
(51) C10M 101/00 (2006.01)        (22) 25.05.2010 
 
C10M 145/14 (2006.01) 
 
C10M 135/12 (2006.01) 
 
C10M 137/14 (2006.01) 
 
C10M 155/02 (2006.01) 
(44) 31.03.2014 
(71)(73)
 
AMEA   akad. Ə.M. Quliyev   adına Aşqarlar 
Kimyası İnstitutu
 
(AZ) 
(72)
 
Mustafayev      Nazim        Pirməmməd        oğlu (AZ), 
Musayeva 
Bella 
İskəndər 
qızı 
(AZ), 
Qəhrəmanova 
Qəribə 
Abbasəli 
qızı  (AZ), 
Novotorjina Nelya Nikolayevna (AZ) 
(54) TRANSMİSSİYA YAĞI 
 
(57)  Transmissiya  yağı  mineral  yağ  əsasında  olub, 
siyrilməyə  qarşı  aşqar,  yeyilməyə  qarşı  aşqar  ДФ-11, 
detergent-dispersləşdirici  aşqar  C-250,  depressor  aşqarı 
Viscoplex  5-309  və  köpüklənməyə  qarşı  aşqar  ПМС-
200А  saxlayaraq,  onunla  fərqlənir  ki,  komponentlərin 
kütlə  %  ilə  aşağıdakı  nisbətində,  siyrilməyə  qarşı  aşqar 
kimi oksidietilen-bis-benziltritiokarbonat saxlayır: 
Siyrilməyə 
qarşı 
aşqar 
– 
oksidietilenbis-
benziltritiokarbonat                                           4,0-5,0 
Yeyilməyə qarşı aşqar ДФ-11                           1,0-2,0 
Detergent-dispersləşdirici aşqar C-250             1,0-2,0 
Depressor aşqarı – Viscoplex 5-309                 0,8-1,2 
Köpüklənməyə qarşı aşqar ПМС-200А           0,003-0,005 
Mineral yağ AK-15                                          100-ə qədər 
__________ 
C09D –
 
C10M
 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                                                     İXTİRA PATENTLƏRİ                                         Bülleten №1 31.03.2015 
 
30 
 
 
(11) İ 2014 0069                          (21) a 2010 0142 
(51) C10M 101/02 (2006.01)        (22) 17.06.2010 
 
C10M 135/00 (2006.01) 
C10M 135/22 (2006.01) 
 
C10M 135/26 (2006.01) 
(44) 30.12.2013 
(71)(73)
 
AMEA   akad. Ə.M. Quliyev   adına Aşqarlar 
Kimyası İnstitutu
 
(AZ) 
(72)
 
Mustafayev    Nazim     Pirməmməd   oğlu
 
(AZ), 
Quliyeva  Mələk  Əbdul  qızı  (AZ),  Qulubəyova 
Tamilla  Nəsrəddin  qızı  (AZ),  Qəhrəmanova 
Qəribə  Abbasəli  qızı  (AZ),  Səfərova  Mehparə 
Rəsul qızı (AZ) 
(54)  SÜRTKÜ        YAĞLARINA        SİYRİLMƏYƏ 
QARŞI AŞQAR 
 
(57) Formulu: 
                            
                               olan
Dи(изопропилоксикарбонилметил)дисулфидин 
sцрткц 
йаьларына сийрилмяйя гаршы ашгар кими тятбиги. 
__________ 
 
(11) İ 2014 0064                          (21) a 2010 0149 
(51) C10M 133/02 (2006.01)        (22) 23.06.2010 
 
C10M 119/02 (2006.01) 
 
C10M 135/02 (2006.01) 
 
C10M 155/02 (2006.01) 
(44) 31.03.2014 
(71)(73)
 
AMEA   akad.   Ə.M. Quliyev  adına Aşqarlar 
Kimyası İnstitutu
 
(AZ) 
(72)
 
Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı
 
(AZ), Kazımzadə 
Əli  Kazım  oğlu  (AZ),  Nağıyeva  Elmira  Əli  qızı 
(AZ), Ramazanova Yulduz  Böyük Ağa qızı (AZ), 
Cavadova Elmira Mehdi qızı (AZ), Babaşlı Aytən 
Əmirxan qızı (AZ) 
(54) QAZMA     TEXNİKASI   DİZELLƏRİ  ÜÇÜN 
MOTOR YAĞI 
 
(57)  Qazma  texnikası  dizelləri  üçün  motor  yağı  mineral 
yağ  əsasında  olub,  tərkibində  çoxfunksiyalı  aşqar, 
detergent-dispersləşdirici 
aşqar  ПМС,  oksidləşmə, 
korroziya, yeyilməyə qarşı aşqar ДФ-11 və köpüklənməyə 
qarşı  aşqar  ПМС-200А  saxlayaraq,  onunla  fərqlənir  ki, 
çoxfunksiyalı  aşqar  kimi  komponentlərin  aşağıdakı  kütlə 
%  nisbətində  AKI-150  –  alkilfenolun  formaldehid  və 
aminosirkə  turşusu  ilə 
kondensləşmə 
məhsulunun 
karbonatlaşmış kalsium duzunu saxlayır: 
Çoxfunksiyalı aşqar AKI-150                        2,2-2,7 
Detergent - dispersləşdirici aşqar ПМС        0,75-1,2 
Oksidləşmə,  korroziya  və  yeyilməyə  qarşı  aşqar  ДФ-11 
0,5 -1,0 
Köpüklənməyə qarşı aşqar ПМС-200А       0,002-0,004 
Mineral yağ                                                   100-ə qədər 
__________ 
 
(11) İ 2014 0065                          (21) a 2010 0108 
(51) C10M 135/10 (2006.01)        (22) 04.05.2010 
(44) 31.03.2014 
(71)(73)
 
AMEA  ak.  ad.  Ə.M.  Quliyev  adına  Aşqarlar 
Kimyası İnstitutu (AZ) 
(72)
 
Ağayev      Əmirçoban      Nəsir  oğlu
 
(AZ),  Vəliyeva 
Səadət  Mövsüm  qızı  (AZ),  Güləliyev  İkram 
Cənnətəli oğlu (AZ), Zeynalova Nərgiz Nəsib qızı 
(AZ),  Həsənova  Sədaqət  Əyyub  qızı  (AZ), 
Feyzullayeva Nənəxanım Ənvər qızı (AZ) 
(54)  SÜRTKÜ            YAĞLARINA            SULFONAT 
AŞQARININ ALINMA ÜSULU 
 
(57)  Sürtkü      yağlarına      sulfonat  aşqarının  alınma  üsulu 
alkil(C
20
-C
28
)fenolun  natrium  hidroksimetansulfonatla 
sulfolaşdırılması,  kalsium  hidroksidlə  neytrallaşdırılması 
və  karbon  (IV)  oksidlə  karbonatlaşdırılmasından  ibarət 
olub, onunla fərqlənir ki, alkil(C
20
-C
28
)fenolu öncədən 6-7 
kütlə % elementar kükürdlə kükürdləşməyə uğradırlar. 
__________ 
 
 
(11) İ 2014 0067                          (21) a 2010 0154 
(51) C10M 135/18 (2006.01)        (22) 29.06.2010 
 
C10M 137/010 (2006.01) 
(44) 31.03.2014 
(71)(73)
 
AMEA   akad. Ə.M. Quliyev   adına  Aşqarlar 
Kimyası İnstitutu (AZ) 
(72)
 
Mustafayev      Nazim        Pirməmməd        oğlu
 
(AZ), 
Quliyeva  Mələk  Əbdul  qızı  (AZ),  Səfərova 
Mehparə  Rəsul  qızı  (AZ),  Ramazanova  Yulduz 
Böyük Ağa qızı (AZ), İsmayılov İnqilab Paşa oğlu 
(AZ) 
(54)  HƏR  FƏSİLDƏ  İŞLƏYƏN  TRANSMİSSİYA 
YAĞI 
 
(57)  Щяр  фясилдя  ишляйян  трансмиссийа  йаьы  минерал  йаь 
ясасында olub, тяркибиндя сийрилмяйя гаршы, депрессор вя 
кюпцклянмяйя  гаршы  ашгарлар  saxlayaraq,  онунла 
фярглянир  ки,  komponentlərin  kütlə  %  ilə  aşağıdakı 
nisbətində,  сийрилмяйя  гаршы  ашгар  кими  С-синнамил-
Н,Н- 
диетилдитиокарбамат, 
депрессор 
кими 
полиметакрилат ашгары Viscoplex-5-309, köpüklənməyə 
qarşı  aşqar  -  ПМС-200А  və  ялавя  олараг,  йейилмяйя 
гаршы  ашгар  кими  О,О-диизопропилдитио-  фосфорилсиркя 
туршусунун изопропил ефири ДТФ-1, вя коррозийайа гаршы 
ашгар кими С–150 ашаьыдакы нисбятдя saxlayır, кцтля, %: 
- сийрилmяйя гаршы ашгар 
С-синнаmил-Н,Н-диетилдиtиокарбаmаt 4.0 – 5.0 
- йейилmяйя гаршы ашгар 
О,О-диизопропилдитиофосфорилсиркя 
 туршусунун изопропил efiri ДТФ-1               1.0 – 2.0 
- коррозийайа гаршы ашгар Ж-150                  1.0 – 2.0 
- депрессор ашгары Viscoplex-5-309             1.0 – 2.0 
- кюпцклянmяйя гаршы ашгар ПМС 200А     0.003 - 0.005 
- mинерал йаь                                                 100-я гядяр 
__________ 
 
 
 
 
 
 
 
C10M –
 
C10M 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
Bülleten №1 31.03.2015                              İXTİRA PATENTLƏRİ 
31 
 
BÖLMƏ E 
 
ТİKİNTİ, MƏDƏN İŞLƏRİ 
 
E 02 
 
(11) İ 2014 0074                          (21) a 2011 0099 
(51) E02D 3/10 (2006.01)             (22) 06.06.2011 
(44) 31.03.2014 
(71)(73)
 
Həbibov Fəxrəddin Həsən oğlu
 
(AZ) 
(72)
 
Həbibov   Fəxrəddin   Həsən   oğlu
  
(AZ), Ocaqov 
Həbib  Osman  oğlu  (AZ),  Əmrahov  Azad  Tahir 
oğlu  (AZ),  Xələfov  Namik  Mədət  oğlu  (AZ), 
Məmmədov Şakir Əhməd oğlu (AZ) 
(54)  BATAN              LYOS              QRUNTLARININ 
SIXLAŞDIRILMASI ÜSULU 
 
(57)  Batan      lyos      qruntlarının        sıxlaşdırılması      üsulu 
sıxlaşdırılan sahənin sərhədləri boyu konturlu xəndəklərin 
qazılmasından,  drenaj  quyuların  qazılmasından,  quyulara 
alt  hissəsində  partlayıcı  maddələr  doldurulması  olan 
boruların  salınmasından,  quyuların  divarları  və  boruların 
xarici  divarları  arasında  olan  boşluqların  drenaj  materialı 
ilə  doldurulmasından,  qruntun  quyular  vasitəsilə  axıcılıq 
konsistensiyasına  qədər  isladılmasından,  partlayıcı 
maddələr doldurulmalarının partlayışının işə salınması və 
sıxlaşdırılan  qrunt  massivinin  konsolidasiya  periodunın 
gözlənməsindan  ibarət  olub,  onunla  fərqlənir  ki,  işlərin 
əvvəlində  ərazinin  seysmik  aktivliyini  təsbit  edirlər, 
qruntun  axıcılıq  konsistensiyasına  qədər  isladılmasını  və 
partlayıcı 
maddələr 
doldurulmalarının 
partlayışını 
zəlzələdən əvvəl, seysmik aktivliyin başlangıc periodunda 
həyata  keçirirlər,  partlayışdan  sonrakı  konsolidasiya 
periodunda isə batan massivin əlavə sıxlaşdırılmasını təbii 
zəlzələnin  azad  olunması  enerjisinin  hesabına  yerinə 
yetirirlər. 
__________ 
 
E 04 
 
(11) İ 2014 0075                          (21) a 2013 0133 
(51) E04B 1/32 (2006.01)             (22) 28.12.2013 
(44) 31.03.2014 
(71)(73)
 
Bayraməliyev Eldar Əli oğlu
 
(AZ) 
(72)
 
Bayraməliyev  Eldar  Əli  oğlu (AZ),  Bayraməliyev 
Əli Eldar oğlu (AZ) 
(54) BÜTÖV DİVARLI TAĞ 
 
(57) 1. Bütöv   divarlı    tağ, divar və öz aralarında boyuna 
əyrilik üzrə birləşdirilmiş iki rəf şəklində yerinə yetirilmiş 
metal  fasonlu  elementlərdən  ibarət  olub  onunla  fərqlənir 
ki hər bir fasonlu elementin rəfləri, onun divarına nəzərən 
90°<  α<180°  bucaq  altında,  fasonlu  elementlərin  öz 
aralarında  birləşməsi  zamanı,  günbəz  formasının 
yaranması imkanının təmin edilməsi ilə yerləşmişdir. 
2.  1-ci  bənd  üzrə  bütöv  divarlı  tağ  onunla  fərqlənir  ki, 
fasonlu elementin rəfləri eyni istiqamətli yerinə yetirilib. 
3.  1-ci  bənd  üzrə  bütöv  divarlı  tağ  onunla  fərqlənir  ki, 
fasonlu elementin rəfləri əks istiqamətli yerinə yetirilib. 
__________ 
 
E 21 
 
(11) İ 2014 0077                          (21) a 2012 0014 
(51) E21B 31/20 (2006.01)           (22) 31.01.2012 
(44) 31.03.2014 
(71)(72)(73)
 
Iskəndərov    Daşqın
 
Ələm  oğlu  (AZ), 
İbrahimov Yusif  Əbülfəz oğlu (AZ) 
(54) QUMLA                  TIXACLANMIŞ         LİFT 
BORULARININ  QUYUDAN  ÇIXARILMASI 
ÜÇÜN QURĞU 
 
(57) Qumla    tıxaclanmış    lift     borularının     quyudan 
çıxarılması  üçün  qurğu  keçirici  və  mərkəzləşdirici 
tərtibatla  təchiz  olunmuş,  dəliyi  olan  paftalı  daxili 
borututandan 
ibarət 
olub, 
onunla 
fərqlənir 
ki, 
mərkəzləşdirici  tərtibata  yuma  borusu  birləşdirilib,  belə 
ki,  mərkəzləşdirici  tərtibat  vint  üçün  yivi  olan  üç  yuma 
dəliyi ilə yerinə yetirilib. 
__________ 
 
(11) İ 2014 0059                          (21) a 2009 0267 
(51) E21B 43/11 (2006.01)           (22) 16.12.2009 
(44) 31.03.2014 
(71)(73)
 
«Neftqazelmitədqiqatlayihə» institutu (AZ) 
(72)
 
İsmayılov   Fəxrəddin    Səttar       oğlu     
 
(AZ), 
Süleymanov  Bağır  Ələkbər  oğlu  (AZ),  Babayev 
Rəvan Cəfər oğlu (AZ) 
(54) MƏHSULDAR LAYIN AÇILMASI ÜSULU 
 
(57)  Məhsuldar        layın            açılması        üsulu          quyuya 
buraxılmazdan  əvvəl  qoruyucu  kəmər  üzərindəki 
süzgəcdə  müxtəlif  kütləli  tıxacların  bərkidilməsindən, 
tıxaclı 
süzgəcin 
məhsuldar 
lay 
qarşısında 
yerləşdirilməsindən,  kəmərarxası  fəzanın  turşu  təsiri  ilə 
parçalanan  materialla  sementlənməsindən  və  turşu  təsiri 
ilə  tıxacların  eyni  vaxtda  dağılmasından  ibarət  olub, 
onunla  fərqlənir  ki,  sement  materialının  parçalanmasını 
süzgəc  üzərində  tor  və  məftil  elementi  yerləşdirməklə 
tənzimləyirlər. 
__________ 
 
 
(11) İ 2014 0094                          (21) a 2010 0128 
(51) E21B 36/04 (2006.01)           (22) 03.06.2010 
 
E21B 43/00 (2006.01) 
(44) 30.12.2013 
(71)(72)(73)
 
Paşayev    Arif      Mircəlal      oğlu   
 
(AZ),
 
Mehdiyev  Arif  Şafaət  oğlu  (AZ),  Əhmədov 
Səbuhi  Fətulla  oğlu  (AZ),  Nizamov  Telman 
İnayət  oğlu  (AZ),  İzmayılov  Əkrəm  Mehdi  oğlu 
(AZ),  İsayev  Ənvər  İsa  oğlu  (AZ),  Musayev 
Abdulla Sabir oğlu (AZ) 
(54) 
ELEKTRİKQIZDIRILAN 
İSTİLİKÇEVİRİCİSİ 
 
(57) 1.Elektriklə    qızdırılan    istilik    mübadiləedicisi uc 
tərəfləri  qapalı  olan  və  üç  konsentrik  boşluq  yaratmış, 
koaksial  yerləşdirilmiş  üç  içiboş  xarici,  orta  və  daxili 
silindrlərdən  təşkil  olunmuş  gövdədən,  xarici  silindrin  uc 
tərəflərindən  birinə  yaxın  səthində  giriş  qol  borusundan, 
daxili  silindrin  eyni  uc  tərəfində  çıxış  qol  borusundan, 
E02D –
 
E21B 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                                                     İXTİRA PATENTLƏRİ                                         Bülleten №1 31.03.2015 
 
32 
 
orta  boşluqda  yerləşən  spiralşəkilli  elektrik  qızdırıcıdan, 
xarici və daxili silindrləri giriş və cıxış qol borularına əks 
olan  uc  tərəfindən  birləşdirən  baypasdan,  orta  silindrin 
xarici  səthinə  bərkidilmiş  vint  profilli  istilikötürücü 
lövhəcikdən,  daxili  boşluqdakı  şnekdən  ibarət  olub, 
onunla  fərqlənir  ki,  orta  silindr  daxili  silindr  üzərində 
sürüşmə imkanına malik olmaqla, cıxış ucu çıxış qol boru 
tərəfdən  “partlayış  keçirməyən  örtük”  şəklində  yerinə 
yetirilmiş sürüşmə yastığına birləşib. 
2.1-ci 
bənd 
üzrə 
elektriklə 
qızdırılan 
istilik 
mübadiləedicisi  onunla  fərqlənir  ki,  orta  silindr  üzərində 
yerinə yetirilmiş yuvada bərkidilmiş temperatur datçiki ilə 
təchiz olunub. 
__________ 
 
(11) İ 2014 0086                          (21) a 2010 0032 
(51) E21B 37/00 (2006.01)           (22) 01.02.2010 
(44) 31.03.2014 
(71)(72)(73)
 
Məmmədzadə   Arif   Mikayıl   oğlu
 
(AZ), 
 
Məmmədzadə Mikayıl Arif oğlu (AZ) 
(54) QUYUNUN          GÖVDƏSİNDƏ         QUM 
TIXACLARININ  ƏMƏLƏ  GƏLMƏSİNİN 
QARŞISINI  ALMAQ  ÜÇÜN  ÜSUL  VƏ 
QURĞU 
 
(57) 1. Quyunun     gövdəsində    qum    tıxaclarının əmələ 
gəlməsinin  qarşısını  almaq  üçün  üsul  qaldırıcı  nasos-
kompressor  boruları  zonasından  keçən  maye  mühitinin 
göstərilən zonanın girişində quraşdırılmış maqnit qurğusu 
vasitəsilə  maqnit sahəsinin təsirinə  məruz qoyulmasından 
ibarət olub, onunla fərqlənir ki, maqnit qurğusunun qüvvə 
xətləri  maye  mühitinin  istiqaməti  ilə  üst-üstə  düşdükdə 
48000-72000  A/m-ə  bərabər  olur,  bu  zaman  maqnit 
qurğusunda  Şimal  qütbü  aşağıda,  Cənub  qütbü  isə 
yuxarıda yerləşir. 
2. Quyunun     gövdəsində     qum    tıxaclarının    əmələ 
gəlməsinin  qarşısını  almaq  üçün  qurğu,  qaldırıcı  nasos-
kompressor  borularının  girişində  quraşdırılaraq  və  öz 
aralarında  birləşmiş  ən  azı  bir  əks  doldurulmuş  maqnit 
cütü daxil edib, onunla fərqlənir ki, o, öz aralarında aralıq 
borusu  vasitəsilə  əlaqələndirilmiş  və  iki  maqnit  cütü 
saxlayan seksiyalardan yerinə yetirilmişdir, bu zaman hər 
növbəti seksiyanın maqnit cütünün maqnit qütbü, əvvəlki 
seksiyanın  maqnit  cütünün  maqnit  qütbünə  qarşı 
qoyulmuşdur. 
3.  2-ci  bənd  üzrə  qurğu,  onunla  fərqlənir  ki,  maqnitlərin 
qüvvə  xətləri  maye  mühitinin  istiqaməti  ilə  üst-üstə 
düşdükdə  və  maqnit  sahəsinin  gərginliyi  48000-72000 
A/m-ə bərabər olduqda, şimal qütbü aşağıda, Cənub qütbü 
isə yuxarıda yerləşmişdir. 
__________ 
 
(11) İ 2014 0073                          (21) a 2011 0096 
(51) E21F 5/00  (2006.01)            (22) 27.05.2011 
 
E21F 5/02 (2006.01) 
 
B08B 15/00 (2006.01) 
(44) 31.03.2014 
(71)(73)
 
AMEA Kimya Problemləri İnstitutu
 
(AZ) 
(72)
 
Əliyev    Ağadadaş  Mahmud  oğlu
 
(AZ),  Müzəffer 
Elmas (TR), Asude Ateş (TR),  Alosmanov Mirəli 
Seyfəddin 
oğlu  (AZ),  İbrahimova  Sinduz 
Məmməd 
qızı  (AZ),  Bayramov  Canpolad 
Məmməd  oğlu  (AZ),  Atayev  Mətləb  Şıxbala  oğlu 
(AZ), Salix Ozçecjk (TR) 
(54)  FAYDALI                              QAZINTILARIN 
ÇIXARILMASINDA  TOZUN  YATIRILMASI 
ÜSULU 
 
(57)  Faydalı  qazıntıların  çıxarılmasında  tozun  yatırılması 
üsulu 
parçalanma 
məhsullarının 
isladıcı 
ilə 
isladılmasından  ibarət  olub,  onunla  fərqlənir  ki,  isladıcı 
kimi  açıq  rəngli  neft  məhsullarının  təmizlənməsinin 
qələvili  tullantılarının  0,1-0,5%-li  sulu  məhlulundan 
istifadə edirlər. 
__________ 
 
BÖLMƏ F 
 
МЕХАNİKA, İŞIQLAMA, İSİTMƏ, МÜHƏRRİK 
VƏ NASOSLAR, SİLAH VƏ SÜRSAT, PARTLAMA 
İŞLƏRİ 
 
F 22 
 
(11) İ 2014 0087                          (21) a 2012 0095 
(51) F22B 1/28 (2006.01)             (22) 30.07.2012 
(44) 31.03.2014 
(71)(72)(73)
 
Cəfərov Arif Məmməd oğlu
 
(AZ),
 
Cəfərov 
İbrahim Arif oğlu (AZ) 
(54) ELEKTRİK BUXAR GENERATORU 
 
(57) 1. Elektrik     buxar       generatoru       gövdə, elektrik 
qızdırıcılar,  suyun  verilməsi  sistemi,  içərisində  elektrik 
qızdırıcıları,  məsələn,  bazalt  elektrik  qızdırıcılar 
quraşdırılmış,  buxarın  yolunda  üfüqi  yerləşən  boruları 
olan buxarqızdırıcı və lyuk düyünləri saxlamaqla, onunla 
fərqlənir  ki,  buxar  generatoru,  buxar  generatoru 
seksiyasından  və  birincinin  üzərində  quraşdırılmış 
buxarqızdırıcı  seksiyadan  ibarət  olan,  hər  ikisinin  xarici 
səthində  yerləşdirilmiş  lyuk  düyünləri  olan  ən  azı  bir 
avtonom  modul  şəklində  yerinə  yetirilmişdir,  bu  zaman 
buxar  generatoru  seksiyasının  gövdəsi,  tərəfləri  müvafiq 
olaraq  yuxarı  və  aşağı  oturacaqların  təsvir  olunmuş 
çevrələrinin  radiusuna  bərabər  olan,  belə  ki,  yuxarı 
oturacağın  radiusu  aşağı  oturacağın  radiusunun  yarısına 
bərabər  olan,  gövdənin  hündürlüyü  isə  aşağı  oturacağın 
radiusundan  böyük  olmayan  bərayanlı  üçbucaq  şəklində 
oturacağı  olan  kəsik  üçüzlü  piramidadır,  buxarqızdırıcı 
seksiyanın  gövdəsi  isə  oturacağı  buxar  generatoru 
seksiyasının  gövdəsinin  yuxarı  oturacağına  müvafiq  olan 
üçüzlü  prizma  şəklində  yerinə  yetirilib,  hər  iki  seksiya 
modulun  iki  müstəqil  qida  mənbəyinə  qoşulmaq  imkanı 
ilə  yerinə  yetirilmiş  mərkəzi  proqram  idarəetməsi  bloku 
ilə əlaqəli olan nəzarət və idarəetmə vasitələrinə malikdir. 
2.  1-ci  bənd  üzrə  elektrik  buxar  generatoru,  onunla 
fərqlənir  ki,  qida  mənbəynin  biri  kimi  xarici  elektrik 
enerjisi mənbəyindən istifadə olunub. 
3.  2-ci  bənd  üzrə  elektrik  buxar  generatoru,  onunla 
fərqlənir  ki,  xarici  elektrik  enerjisi  mənbəyi  kimi  bərpa 
olunan  enerji  mənbəyindən,  məsələn,  küləklə  işləyən 
generatordan istifadə olunub. 
E21B –
 
F22B
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə