Бюллетень промышленнаяYüklə 3.03 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/21
tarix25.12.2016
ölçüsü3.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

G 21 
 
(21) a 2010 0148 
(22) 23.06.2010 
(51) G21F 1/10 (2006.01) 
 
C08L 23/00 (2006.01) 
 C08L 
27/06 
(2006.01) 
 C08K 
13/02 
(2006.01) 
(71) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya 
Problemləri İnstitutu (AZ) 
(72)
 
Məmmədli Şiraz Məcnun oğlu
 
(AZ), Qəribov Adil 
Abdulxalıq oğlu (AZ), Boqdanov Valeriy 
Vladimiroviç (AZ), Kərimov Mahmud Kərim 
oğlu (AZ), Sadıqova Ruhəngiz Süleyman qızı 
(AZ), Salehov Akif Xalid oğlu (AZ), Məmmədov 
Cövdət  Şiraz oğlu (AZ), Azadəliyev Adil İsmayil 
oğlu (AZ) 
(54) RADİASİYAYA   DAVAMLI      ELASTOMER 
MATERİAL 
 
(57)  İxtira polimer sənayesinə, xüsusilə, butadien-nitril 
kauçuku  əsasında radiasiyaya davamlı elastomerlərin 
alınmasına aiddir və radiasiya və atom texnikası sahəsində 
istifadə oluna bilər. 
İxtiranın məsələsi elastomer materialların fiziki-mexaniki 
və deformasiya xassələrinin, həmçinin  şüalanmanın 
yüksək dozalarında radiasiyaya davamlılığının 
artırılmasıdır. 
Bu məsələ komponentlərin kütlə hissəsi ilə  aşağıdakı 
nisbətində, butadien-nitril kauçuku СКН-40 (70-90) və 
polivinilxlorid (10-30), vulkanizadiyaedici agent – kükürd 
(0,1-0,2), tikici agent – heksaxlorparaksilol (2-3), 
plastifikator – butilbenzilftalat (3-5), aktivator – sink 
oksid (3-4) və maqnezium oksid (1-2), antirad – 
diaminotrifeniloksid (4-6), sensibilizator – 2-amino-4,6-
dimetil-simm-triazin (2-4), doldurucu – texniki karbon П-
324 (40-60) saxlayan iddia edilmiş radiasiyaya davamlı 
elastomer material ilə həll olunur. 
__________ 
 
BÖLMƏ H 
 
ELEKTRİK 
 
H 01 
 
(21) a 2011 0204 
(22) 29.12.2011 
(51) H01L 31/00 (2006.01) 
 
H01L 31/16 (2006.01) 
(71) Azərbaycan     Milli       Elmlər      Akademiyası   
Fizika İnstitutu (AZ) 
(72) Hüseynov Emil Kamiloviç
 
(AZ), İsmayılov Namiq 
Cəmil oğlu (AZ) 
(54) FOTOQƏBULEDİCİ 
 
(57) İxtira   optoelektronika    sahəsinə   aiddir    və   zəif 
şüalanmanın qeyd edilməsi üçün infraqırmızı 
spektroskopiya sistemlərində  və texnikada istifadə edilə 
bilər. 
 İxtiranın məsələsi fotoqəbuledicinin fotohəssaslığının 
artırılması  və istifadə olunan gücünün azaldılmasından 
ibarətdir.  
 İxtiranın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir tip keçiriciliyə 
malik yarımkeçirici lövhədən, onun səthində  və ya 
həcmində yaradılmış diffuziya uzunluğuna nisbətən nazik, 
birincidən p-n keçirici ilə izolə olunmuş, digər tip 
keçiriciliyə malik yarımkeçirici təbəqədən, nazik 
təbəqənin uclarındakı omik kontaktlara ardıcıl qoşulmuş 
gərginlik mənbəyindən və siqnal qeydedicisindən ibarət 
olan fotoqəbuledicidə, ixtiraya əsasən, nazik təbəqənin en 
kəsiyinin ölçüsü qeyri-əsas yükdaşıyıcıların diffuziya 
uzunluğu ilə aşağıdakı asılılıqdadır:  
t, w˂˂ L
e

 burada, 
 t - nazik yarımkeçirici təbəqənin qalınlığı, 
 w - həmin təbəqənin eni, 
 L
e
- p-oblastda qeyri-əsas yükdaşıyıcıların diffuziya 
uzunluğudur. 
__________ 
 
 
 
 
 
 
GO1G – H01L

FAYDALI MODELLƏRƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ BARƏDƏ 
MƏLUMATLARIN DƏRCİ 
 
19 
БЮЛМЯ А 
 
ИНСАНЫН ЩЯЙАТЫ  
ТЯЛЯБАТЛАРЫНЫН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ                                            
 
 
A 61 
 
(21) U 2009 0007 
(22) 02.07.2009 
(51) A61B 17/56 (2006.01) 
 
A61B 17/68 (2006.01) 
(71)(72) Ağazadə  Afət  Rəşid   qızı   (AZ),
      
Ağazadə 
Rüstəm Rasim oğlu (AZ) 
(54) PYEZOCƏRRAHİYYƏ    CİHAZINDA    AŞAĞI    
ALVEOLYAR SİNİRİNİ QORUNMASI ÜÇÜN 
QURĞU 
 
(57) 
Faydalı model tibbə, məhz cərahiyyə 
stomatologiyasına aiddir və  aşağı  çənə sinirinin 
dekompressiyası, sinir kanalından yad cismin çıxarılması, 
sinirin transpoziyası üçün istifadə edilə bilər. 
Faydalı modelin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dayaq halqa 
ilə birləşmiş şaquli hissəyə və şaquli hissəyə bucaq altında 
yerləşmiş işçi hissəyə malik olan bükülmüş özək şəklində  
yerinə yetirilmiş  aşağı alveolyar sinirin qorunması üçün 
qurğuda, faydalı modelə görə, özəyin şaquli hissəsinə 90°-
dən artıq bucaq altında yerləşmiş işçi hissə 90°-lik bucaq 
altında 
əyriliyə malikdir, özəyin kənarları 
dəyirmiləşdirilib, dayaq halqa isə sökülməyən və daxili 
yivli yerinə yetirilib.  
Təklif olunan qurğunun üstünlüyü dəqiqlik, etibarlılıq, 
təhlükəsizlik, qanaxmanın olmaması,  əməliyyatın yerinə 
yetirilməsinin tezliyi, əməliyyat sahəsinin yaxşı gözdən 
keçirilməsindədir ki, bu da pasiyentlərin optimal 
müalicəsi üçün çox vacibdir.  
_________ 
 
BÖLMƏ B 
 
МÜХТƏLİF ТЕХNOLOJİ PROSESLƏR  
 
B 65
 
 
(21) U 2012 0013 
(22) 08.11.2012 
(51) B65F 1/00 (2006.01) 
 B65F 
1/16 
(2006.01) 
(71) “İntekst” Xüsusi müəssisəsi (UA) 
(72) Kryuçkov Vladimir Yevgenyeviç (UA) 
(54) ZİBİL ÜÇÜN URNA 
 
(57) Faydalı model zibil üçün urnaların konstruksiyasına, 
xüsusilə, avtomatik açılan və bağlanan qapaq saxlayan 
urnalara aiddir. Zibil üçün urna zibilin yığılması  və 
saxlanması üçün tutum və tutumun yuxarı hissəsində 
yerləşən qapaqdan ibarət olub, qapağın içinə, qapağın 
avtomatik açılması  və bağlanması mexanizmi ilə 
birləşdirilmiş  hərəkət datçiki quraşdırılıb. Qapaq jalüzi 
şəklinə malik iki hissədən ibarət yerinə yetirilib, bu zaman 
qapaqda, daxilində onun açıq vəziyyətində qapağın 
hissələrinin yerləşdirilməsi üçün yan ayırmalar nəzərdə 
tutulmuşdur. Faydalı model urnanın qapağının 
elementlərinin yaxşılaşdırılmış konstruktiv icrasına 
malikdir ki, bu da ondan daha rahat istifadəni təmin edir, 
urnanın elementləri ilə istifadəçilərin təmasını minimuma 
endirir və urnanın müvafiq konstruktiv elementlərinin 
çirklənməsinin qarşısını alır. 
_________ 
 
 
BÖLMƏ G 
 
FİZİKA 
 
G 01 
 
(21) U 2013 0011 
(22) 07.11.2013 
(51) G01G 19/22 (2006.01) 
 
G01N 27/02 (2006.01) 
(71) Babayev Şahlar Mahmud oğlu (AZ) 
(72) Babayev  Şahlar  Mahmud  oğlu  (AZ), Əsgərova 
Afət Abbas qızı (AZ), Fərəcov Tahir Əkbər oğlu 
(AZ) 
(54) QİDA   MƏHSULLARININ   DUZLULUĞUNUN 
TƏYİNİ ÜÇÜN QURĞU 
 
(57)  Faydalı model yeyinti sənayesinə aiddir, məhz, qida 
məhsullarının duzluluğunun təyini üçün edilməsi 
qurğulara aiddir.  
 Faydalı modelin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, vertikal 
üzrə yerləşdirilmiş, mərkəzdə  məhsulun optimal 
duzluluğununa, ondan 3% aşağı  və 3% yuxarı siqnallara 
müvafiq, üstündə  və altında duzluluğun həddənkənar 
qiymətlərinin siqnallarına müvafiq sarı  və  qırmızı  rəngli 
diodlar yerləşdirilmiş üç ədəd yaşıl rəngli işıq diodu ilə 
təmin edilmiş panel, elektrodlarından biri elektrik 
keçirməyən materialdan olan milin ucunda yerləşdirilmiş, 
digəri isə vəziyyəti təsbit etmək vint cütü vasitəsilə yerini 
dəyişmək imkanı ilə yerinə yetirilmiş, açar vasitəsilə qida  
mənbəyinə birləşdirilmiş iki elektrod saxlayan qida 
məhsullarının duzluluğunun təyini üçün qurğuda, faydalı 
modelə görə, o əlavə olaraq işıq diodlarının 
komparatorları ilə birləşmiş reostat potensiometrlər 
saxlayır, bu zaman işıq diodlarına indikasiya idarə 
elementləri, işıq diodlarından yalnız birinin 
işıqlandırılması imkanı ilə qoşulmuşdur. 
 Reostat-potensiometrin 
tədbiqi komparatorların 
girişlərinə verilən cərəyanın pilləli nizamlanmasını  təmin 
edir və  məhsulların duzluluğunun ölçülən qiymətlərinin 
diapazonunu genişləndirir. 
_________ 
 
 
 
G 06 
 
(21) U 2012 0010 
(22) 29.08.2012 
(51) G06K 9/48 (2006.01) 
(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 

 
 
                            АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Bülleten №1 31.01.2014        ФАЙДАЛЫ МОДЕЛЛЯРЯ ДАИР ИДДИА СЯНЯДЛЯРİ 
 
17
(72) Məmmədov      Rəhim     Qurban     oğlu (AZ), 
Mustafayeva Nərmin Pərviz qızı (AZ), Əliyev 
Teymur Çingiz oğlu (AZ) 
(54) MÜSTƏVİ          FİQURLARIN       HƏNDƏSİ 
PARAMETRLƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ ÜÇÜN 
QURĞU 
 
(57)  Faydalı model avtomatika və hesablama texnikasına 
aiddir və obrazların tanınması zamanı, məhz təsvirlərin 
sahəsini və perimetrini təyin etmək üçün istifadə oluna 
bilər. 
 Faydalı modelin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müstəvi 
fiqurlarin həndəsi parametrlərinin ölçülməsi üçün qurğu, 
fotoqəbuledicilər matrisi, birkanallı  və beşkanallı 
kommutatorlar, takt impulsları generatoru, perimetr və 
sahə sayğacları, beş  ədəd beşmərtəbəli sürüşdürücü 
registrlər, birinci VƏ-YOX elementi, birinci və ikinci VƏ 
YA elementləri, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və 
beşinci VƏ elementləri saxlayaraq, ixtiraya görə,  əlavə 
olaraq altıncı  VƏ elementi və ikinci VƏ-YOX elementi 
daxil edilmişdir, hansının ki, girişləri ikinci VƏ YA 
elementinin girişləri ilə, çıxışı isə altıncı VƏ elementinin 
ikinci girişi ilə birləşdirilmiş, sonuncunun birinci girişi 
birinci VƏ elementinin çıxışı ilə, çıxışı isə perimetr 
sayğacının say girişi ilə birləşdirilmişdir. 
_________ 
 
 
 
(21) U 2013 0007 
(22) 02.05.2013 
(51) G06K 9/48 (2006.01) 
(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 
(72) Məmmədov Rəhim Qurban oğlu (AZ), İmanova 
Ülkər Qalib qızı (AZ), Əliyev Timur Çingiz oğlu 
(AZ) 
(54) MÜSTƏVİ       FİQURLARIN         HƏNDƏSİ 
PARAMETRLƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ ÜÇÜN 
QURĞU 
 
(57)  Faydalı model avtomatika və hesablama texnikasına 
aiddir və obrazların tanınması zamanı, xüsusilə təsvirlərin 
sahəsini və perimetrini təyin etmək üçün istifadə oluna 
bilər. 
Faydalı modelin məsələsi müstəvi fiqurların sahə  və 
perimetrinin daha dəqiq ölçülməsini təmin edən qurğunun 
yaradılmasıdır. 
Qoyulan məsələni həll etmək üçün, müstəvi fiqurların 
həndəsi parametrlərinin ölçülməsi üçün qurğuya əlavə  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
olaraq ardıcıl dairəvi hesablayan sayğac daxil edilir, 
bunun nəticəsində birinci sətrin sonunda və ikinci sətrin 
əvvəlində meydana gələn vahid maneələrin arasında sıfır 
siqnal yerləşəcək və bunun hesabına müstəvi fiqurlarının 
perimetr və sahəsinin ölçülməsi daha da dəqiqləşir. 
_________ 
 
 
G 09 
 
(21) U 2011 0017 
(22) 28.11.2011 
(51) G09B 23/28 (2006.01) 
(71) Yusif-zadə Kənan Rafael oğlu (AZ) 
(72) Yusif-zadə    Kənan  Rafael  oğlu (AZ), Hüseynov 
Elxan Oqtay oğlu (AZ) 
(54) LAPAROSKOPİK TRENAJOR 
 
(57)  Faydalı model tibbə aiddir, xüsusilə  də 
endovideocərrahiyyəyə  və laparoskopik alətlərlə  işləməyi 
öyrənmək üçün istifadə oluna bilər.  
Faydalı modelin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, üst səthində 
dəlikləri olan qutudan ibarət olan laparoskopik trenajorda, 
faydalı modelə  əsasən, üst səthdəki dəliklər  əks kəsik 
konus  şəklində yerinə yetirilmişdir, onların üzərində, hər 
bir dəliyin mərkəzində xaçşəkilli kəsikləri olan 
rezinlənmiş parça yerləşdirilmişdir, bu zaman, üst səthin 
daxili tərəfində, eninə, üzərində baxış kamerası 
quraşdırılmış salazka yerləşdirilib, qutu əsasının daxili 
tərəfində isə, uzununa, üzərində işçi planşet quraşdırılmış 
salazka yerləşdirilib, belə ki, yan səthlərdən biri dəliklə 
yerinə yetirilib. 
_________ 
 
 
 
BÖLMƏ H 
 
ELEKTRİK 
 
H 01 
 
(21) U 2011 0005 
(22) 04.04.2011 
(51) H01L 27/146 (2006.01) 
 
H04N 3/09 (2006.01) 
 H04N 
3/15 
(2006.01) 
(71) Aselsan    Elektronik    Sanayi  Ve Ticaret Anonim 
Şirketi (TR) 
(72) UNSOY, Alper (TR),  AYDIN, Mehmet, (TR) 
PENBEGUL, Ali Yetkin (TR), PAKYARDIM, 
Yusuf Kenan (TR) 
(54) İSTİLİKLƏ GÖSTƏRƏN 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
                                                      ФАЙДАЛЫ МОДЕЛЛЯРЯ ДАИР ИДДИА СЯНЯДЛЯРİ      Bülleten №1 31.01.2014 
 
18
(57)  Faydalı model dalğa uzunluğunun orta infraqırmızı 
diapazonunda işləyən termalgörüntüləmə qurğusuna 
aiddir. Termal görüntüləmə qurğusu infraqırmızı 
qəbuledicinin köməyi ilə obyektlərin buraxdıqları istilik 
şüalarındakı  fərqi aşkar edir, gündüz və gecə  şəraitində 
onların istifadəçiyə görünməsini təmin edir. Bundan 
başqa, termal görüntüləmə qurğusu işartıların təsirinə 
məruz qalmır və əlverişsiz şəraitlərdə, məsələn toz, tüstü, 
duman və tutqunluq olduqda, həmçinin döyüş sahəsindəki 
bütün  əlverişsiz  şəraitlərdə istifadəçiyə görüntünü təmin 
edir. 
_________ 

SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ BARƏDƏ 
MƏLUMATLARIN DƏRCİ 
19 
 
(21) S 2011 0018 
(22) 21.04.2011 
(51)
  
09-01 
(71)
 
«Çınqıllı-Palitra» Məhdud Мəsuliyyətli Cəmiyyəti 
(AZ) 
(72) Əsgərli Mənsur Nurəli oğlu (AZ) 
(54) «PLASTIK BUTULKA» 
 
(57)
 
Butluka aşagıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə 
xarakterizə olunur 
-kompozisiya elementlərinin tərkibi: boğazlıq, çiyinlər, 
gövdə və əsas ilə; 
-çiyinlərdə dekorativ elementləıin yerinə yetirilməsi ilə; 
-gövdədə yastı kəmərciklər əmələ gətirən ritmik halqavari 
qanovların olması ilə;  
-hazırlanma materialı: polimer ilə; 
fərqlənir; 
 
 
 
-boğazlığın qısa silindrik formada yerinə yetirilməsi ilə; 
-boğazlıqda vintşəkilli yivin və bunun altında 
məhdııdlaşdırıcının olması ilə; 
-çiyinlərin konusvari formada yerinə yetirilməsi ilə; 
-çiyinlarin səthinin bogazlıqdan aşağıya doğru aralanan, 
yuxarıdan və  aşağıdan girdələşmiş kiçik qanovlarla 
bəzədilməsi ilə: 
-gövdənin üç: qabarıq səthi olan çevrilmiş  kəsik konıs 
şəklində yuxarı alçaq, kiçik diametrli orta silindrik və 
qabarıq səthli aşağı silindrik hissədan ibarat yerinə 
yetirilməsi ilə; 
-orta hissənin halqavari boğum şəklində yerinə yetirilməsi 
ilə; 
-halqavari qanovların halqavari boğum sahəsində yerinə 
yetirilməsi ilə; 
-gövdənin yuxarı hissəsində çevrə üzrə iki dəfə 
yerləşdirilmiş istehsalçı müəssisənin  əmtəə nişanını 
simvollaşdıran qabarıq "Çınqıllı" yazısının olması ilə; 
-gövdənin aşagı hissəsində çevrə üzrə qarşı-qarşıya iki 
dəfə yerləşdirilmiş, aralarında qabarıq "Çınqıllı" yazısı 
olan, iti bucagı  aşağı yönəlımiş üçbucaqlı  dərinliklərin 
olması ilə; 
-əsasın "ayaqcıqlar" 
şəklində butulkanın dibini 
formalaşdıran növbələşən çıxıntılar və dərinliklər şəklində 
yerinə yetirilməsi ilə.
 
_________ 
 
(21) S 2012 0038 
(22) 13.09.2012 
(51)
 
09-01 
(71)
 
«Düdəngə-Şərab» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (AZ) 
(72) Şirəliyev Qasım Mamoş oğlu (AZ) 
(54) BUTULKA 
 
(57)
 
Butulka aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə 
xarakterizə olunur: 
-kompozisiya elementlərinin tərkibi: tac, boğazlıq, girdə 
çiyinlər, hündür silindrik gövdə və dib  
ilə;  
 
 
 
-tacın halqavari çənbər və  kənarı üzrə  şaquli çərtmələrlə 
konusvari formada yerinə yetirilməsi  
ilə; 
-boğazlığın, pilləvari çıxıntı vasitəsilə  aşağı silindrik 
hissəyə keçid ilə yuxarı hissədə konusvari  
forması ilə; 
-butulkanın çiyinlərinin plastik işlənməsi ilə; 
-dibin çevrəsi üzrə çərtmələrin yerinə yetirilməsi ilə; 
-şüşədən yerinə yetirilməsi ilə; 
fərqlənir: 
-gövdənin yuxarı  və  aşağı hissəsinin öndən və arxadan 
qatlarla örtülmüş parçanı təqlid edən  
fakturalı naxışla bəzədilməsi ilə, bu zaman yuxarı və aşağı 
hissələrin naxışları güzgü  
simmetriyasına malikdirlər; 
-naxışların arasında etiket üçün hamar səthin olması ilə; 
-gövdənin ön və arxa səthlərinin dekorunun eyni yerinə 
yetirilməsi ilə; 
-dibin azacıq çökük yerinə yetirilməsi ilə;  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                             SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ    Бцллетен №1  31.03.2014 
 
20 
 
-dibdə sağ  və sol tərəflərdən düzbucaqlı yarığın olması 
ilə.
 
_________ 
 
(21) S 2012 0011 
(22) 24.02.2012 
(51)
 
09-03 
       09-05 
(71)
 
Zakrıtoye
 
aktsionernoye obşestvo 
“Eksperimentalnoye konditerskoye obyedineniye 
“Voloqda”
  
(RU) 
(72) Silkin İlya İgoreviç (RU) 
(74)  Əfəndiyev Abbas Vagif oğlu (AZ)
 
(54) TORT ÜÇÜN QABLAŞDIRMA (10 variant)  
 
(57)
 
Tort üçün qablaşdırma (10 variant) aşağıdakı mühüm 
əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
-vahid karton açılışdan qatlanmış  həcmli qutu şəklində 
yerinə yetirilməsi ilə; 
-qutunun baş  tərəf klapanları olan yastı paralelepiped 
formasında yerinə yetirilməsi ilə; 
- bir klapanın bəndli, ikinci klapanın isə açılan qapaq 
şəklində yerinə yetirilməsi ilə; 
-səth üzərində  təsviri elementlərin və  şrift qrafıkasının 
olması ilə; 
-sağ hissənin üz tərəfındə perspektivdə  kəsiyin səthində 
tünd və açıq rəngli qatların görünən növbələşməsi ilə vafli 
tortunun kəsilmiş diliminin - seqmentinin təsviri ilə 
kompozisiyanın olması ilə; 
- qutunun üz tərəfində təsviri və qrafik elementlərin üfüqi 
istiqamətlənmiş tərtib olunması ilə. 
 
 l-ci variant fərqlənir: 
 
 
 
- üz tərəfin sağ hissədə yerləşən düzbucaqlı boşqabda olan 
səthində yüngül düyü qatı olan vafli tortu diliminin, 
səpələnmiş  qəhvə  dənələrinin və üyüdülmüş  qəhvə 
tozunun naturalistik təsvirlərini; sol tərəfdə yerləşən
tutqun tonlarda küçə kafesi binasının fasadı fonunda 
masaların, çətirlərin və adamların təsvirini; sol yuxarı 
hissədə yerləşən  şüar ilə dalğalı zolaq; iki sətirdə yerinə 
yetirilmiş  və sol aşağı hissədə yerləşən məhsulun adının 
stilləşdirilmiş  şriftlə yazısını; məhsulun adının altında 
yerləşən, için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə 
saxlamaqla tərtib edilməsi ilə; 
-arxa tərəfin, üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan, düzbucaqlı 
boşqabda yerləşən səthində yüngül düyü olan vafli tortu 
diliminin, qəhvə  dənələrinin və üyüdülmüş  qəhvənin, və 
boşqabın arxasında yerləşən, nəlbəkidə  ağ kütlə ilə dolu 
olan fıncanın naturalistik təsvirlərini; üz tərəfdəki 
təsvirlərlə eyni olan və yuxarı hissədə yerləşən, tutqun 
tonlarda küçə kafesi binasının fasadı fonunda masaların, 
çətirlərin və adamların təsvirlərini; üz tərəfdəki yazı ilə 
eyni olan və orta hissədə yerləşən iki sətirdə yerinə 
yetirilmiş  məhsulun adının stilləşdirilmiş  şriftlə yazısını; 
üz tərəfdəki lövhə ilə eyni olan və naturalistik təsvirlərin 
altında yerləşən için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə 
saxlamaqla, qrafık üfüqi istiqamətlənmiş  şəkildə  tərtib 
edilməsi ilə; 
-hər bir böyük yan tərəfdə üz tərəfdəki naturalistik 
təsvirlərlə  və yazılarla eyni olan mətn bloklarının və sağ 
hissədə düzbucaqlı lövhə fonunda səthində yüngül düyü 
olan vafli tortu diliminin və qəhvə dənələrinin naturalistik 
təsvirlərinin; naturalistik təsvirin üstündə yerləşən, iki 
sətirdə yerinə yetirilmiş  məhsulun adının stilləşdirilmiş 
şriftlə yazısının; naturalistik təsvirin altında yerləşən için 
növünün yazılışının olması ilə; 
-üz, arxa və böyük yan tərəflərin fonunun açıq mixəyi 
rənglə, üz və arxa tərəflərə qismən keçməklə kiçik yan 
tərəflərin mixəyi rənglə işlənməsi ilə; 
-vafli tortu dilimləri təsvirlərinin ağ, sarı  və mixəyi 
rənglə; nəlbəki ilə flncan, boşqab və yüngül düyü 
təsvirlərinin ağ  və boz rənglə; qəhvə  dənələrinin və 
üyüdülmüş  qəhvənin mixəyi rənglə; dalğalı zolağın 
qırmızı  rənglə; məhsulun adının  şrift yazılarının ağ, qara 
və bürüncü rənglə; için növünün şrift yazılarının ağ 
rənglə; masaların, çətirlərin, adamların və binanın 
fasadının təsvirlərinin ağ rənglə və mixəyi rəng dərəcələri 
ilə; lövhələrin mixəyi rənglə koloristik işlənməsi ilə. 
 
2-ci variant fərqlənir: 
 
 
 
- üz tərəfin sağ hissədə yerləşən düzbucaqlı boşqabda olan 
səthində  fındıq qırıntısı olan vafli tortu diliminin, və 
təmizlənmiş  fındıq ilə badamın naturalistik təsvirlərini; 
sol tərəfdə yerləşən, tutqun tonlarda küçə kafesi binasının 
fasadı fonunda masaların, çətirlərin və adamların təsvirini; 
sol yuxarı hissədə yerləşən  şüar ilə dalğalı zolaq; iki 
sətirdə yerinə yetirilmiş  və sol aşağı hissədə yerləşən 
məhsulun adının stilləşdirilmiş  şriftlə yazısını; məhsulun 
adının altında yerləşən, için növünün yazılışı ilə 
düzbucaqlı lövhə saxlamaqla tərtib edilməsi ilə; 
-arxa tərəfin, üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan, düzbucaqlı 
boşqabda yerləşən səthində fındıq qırıntısı olan vafli tortu 
diliminin, və təmizlənmiş fındıq ilə badamın, və boşqabın 
09-01 – 09-03 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə