Бюллетень промышленнаяYüklə 3.03 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/21
tarix25.12.2016
ölçüsü3.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

(21) S 2012 0012 
(22) 24.02.2012 
(51)
 
09-03 
       09-05 
(71)
 
Zakrıtoye
 
aktsionernoye obşestvo 
“Eksperimentalnoye konditerskoye obyedineniye 
“Voloqda”
  
(RU) 
(72) Silkin İlya İgoreviç (RU) 
(74)  Əfəndiyev Abbas Vagif oğlu (AZ)
 
(54) QƏNNADİ          MƏMULATLARI         ÜÇÜN 
QABLAŞDIRMA (6 variant) 
 
(57)
 
Qənnadı  məmulatları üçün qablaşdırma" (6 variant) 
aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə 
olunur: 
-qablaşdırmanın yastı paralelepiped - baş  tərəflərində 
bitişik yerləri olan üfıqi xətt üzrə genişlənən paket 
şəklində yerinə yetirilməsi ilə; 
-qablaşdırmanın  əmələ  gələn baş  tərəflər üzrə 
lehimlənmiş, düzbucaqlı açılışı olan qatlanmış vahid 
nazik təbəqədən yerinə yetirilməsi ilə
- üz və yan səthlərin üzərində  təsviri elementlər, qrafik, 
şrift elementləri və məlumat blokları yerləşdirilmiş rəngli 
tökmə fonla yerinə yetirilməsi ilə; 
- qablaşdırmanın üz səthində, perspektivdə qablaşdırılmış 
məhsulun kəsilmiş diliminin təsviri ilə  kəsiyin səthində 
görünən tünd və açıq rəngli qatların növbələşməsi ilə 
kompozisiyanın olması ilə; 
-stilləşdirilmiş  şriftlə  məmulatın adının yazılışlarının 
yerinə yetirilməsi ilə; 
-için növünü göstərən yazının xırda  şriftlə yerinə 
yetirilməsi ilə. 
 
Qənnadı məmulatları üçün qablaşdırma (1-ci variant) 
fərqlənir: 
 
 
 
- üz tərəfin sağ hissədə yerləşən və biri digərinin kənarına 
dayanmaqla 2 tikə ruletin, yarpaqcıqlar ilə qaragilə 
giləmeyvələrinin və güzgü səthində kompozisiya 
elementlərinin yerləşməsinin təqlidi ilə olan kölgələr ilə 
tökülmüş cemdən alınan fıqurlu  şəkilin naturalistik 
perspektiv təsvirlərini saxlayan təsviri kompozisiya ilə; üz 
tərəfdən böyük yan tərəflərə  səlis keçid ilə sol hissədə 
yerləşən kiçik budaqlar və yarpaqlardan ibarət 
stilləşdirilmiş bitki ornamenti ilə; sağ yuxarı hissədə 
yerləşən  şrift yazısının olduğu dalğalı zolaq ilə; sol 
hissədə bitki ornamentinin üzərinə qoyulmaqla məhsulun 
adının ikisədrlik  şrift yazısı ilə; məhsulun adının altında 
yerləşən için adının şrift yazısı ilə tərtib olunması ilə; 
- bir yan tərəfın, üz tərəfdə yerləşən şrift yazıları ilə eyni 
olan sol hissədə yerləşən məhsulun adının ikisətirlik şrift 
yazısı, və sağ hissədə yerləşən için adının  şrift yazısı ilə 
qrafık tərtibatı ilə; 
-çoxkonturlu haşiyə  və kölgə verməklə  məhsulun adının 
olduğu stilləşdirilmiş ikisətirlik aşağı yazı şriftinin yerinə 
yetirilməsi ilə; 
-qablaşdırmanın fonunun - açıq-bej rənglə, qaynaq 
tikişləri olan kiçik tərəflərin - bənövşəyi-mavi rənglə; 
09-03 – 09-03
09-03 – 09-03

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                             SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ    Бцллетен №1  31.03.2014 
 
26 
 
rulet tikələrinin təsvirinin ağ-sarı-göy-mixəyi rəng 
tonlarında; yarpaqcıqlar ilə qaragib giləmeyvələrinin 
təsvirinin yaşıl-göy-bənövşəyi rəng tonlarında cem 
təsvirinin qırmızı  rənglə; dalğalı zolağın qırmızı  rənglə; 
bitki orrnamentinin qızılı  rəng dərəcələri ilə; məhsulun 
adıının  şrift yazılarının bürüncü, ağ, mixəyi və  qırmızı 
rənglərlə; için adının  şrift yazılarının bənövşəyi-mavi 
rənglə koloristik işlənməsi ilə. 
 
Qənnadı məmulatları üçün qablaşdırma (2-ci variant) 
fərqlənir: 
 
 
 
- üz tərəfin sag hissədə yerləşən və biri digərinin kənarına 
dayanmaqla 2 tikə ruletin yarpaqcıqlarla, çiçək ilə bağ 
çiyələyi giləmeyvələrinin naturalistik təsvirlərini və güzgü 
səthində kompozisiya elementlərinin yerləşməsinin təqlidi 
ilə olan kölgələr ilə tökülmüş cemdən alınan fıqurlu şəkil 
saxlayan təsviri kompozisiya ilə; üz tərəfdən böyük yan 
tərəflərə səlis keçid ilə sol hissədə yerləşən kiçik budaqlar 
və yarpaqlardan ibarət stilləşdirilmiş bitki ornamenti ilə; 
sağ yuxarı hissədə yerləşən  şrift yazısını olduğu dalğalı 
zolaq ilə; sol hissədə bitki ornamentinin üzərinə 
qoyulmaqla məhsulun adının ikisətirlik  şrift yazısı ilə; 
məhsulun adının altında yerləşən için adının şrift yazısı ilə 
tərtib olunması ilə; 
- bir yan tərəfin, üz tərəfdə yerləşən şrift yazıları ilə eyni 
olan sol hissədə yerləşən məhsulun adının ikisətirlik şrift 
yazısı, və sağ hissədə yerləşən için adının  şrift yazısı ilə 
qrafik tərtibatı ilə; 
- çoxkonturlu haşiyə və kölgə verməklə məhsulun adının 
olduğu stilləşdirilmiş ikisətirlik aşağı yazı şriftinin yerinə 
yetirilməsi ilə; 
- qablaşdırrnanın fonunun - açıq-bej rənglə, qaynaq 
tikişləri olan kiçİk tərəflərin - qırmızı  rənglə; rulet 
tikələrinin təsvirinin ağ-sarı-qırmızı-mixəyi rəng 
tonlarında; yarpaqcıqlar ilə çiyələk giləmeyvələrinin 
təsvirinin yaşıl-ağ-sarı-qırmızı  rəng tonlarında, cem 
təsvirinin qırmızı  rənglə; dalğalı zolağın qırmızı  rənglə; 
bitki ornamentinin qızılı  rəng dərəcələri ilə; məhsulun 
adının  şrift yazılarının bürüncü, ağ, mixəyi və  qırmızı 
rənglərlə; için adının  şrift yazılarının qırmızı  rənglə 
koloristik işlənməsi ilə. 
 
 
 
 
Qənnadı məmulatları üçün qablaşdırma (3-cü variant) 
fərqlənir: 
 
 
 
- üz tərəfin sağ hissədə yerləşən və biri digərinin kənarına 
dayanmaqla 2 tikə ruletin, yarpaqcıqlarla, moruq 
giləmeyvələrinin naturalistik təsvirlərini və güzgü 
səthində kompozisiya elementlərinin yerləşməsinin təqlidi 
ilə olan kölgələr ilə tökülmüş cemdən alınan fiqurlu şəkil 
saxlayan təsviri kompozisiya ilə; üz tərəfdən böyük yan 
tərəflərə səlis keçid ilə sol hissədə yerləşən kiçik budaqlar 
və yarpaqlardan ibarət stilləşdirilmiş bitki ornamenti ilə; 
sağ yuxarı hissədə yerləşən  şrift yazısının olduğu dalğalı 
zolaq ilə; sol hissədə bitki ornamentinin üzərinə 
qoyulmaqla məhsulun adının ikisətirlik  şrift yazısı ilə; 
məhsulun adının altında yerləşən için adının şrift yazısı ilə 
tərtib olunması Ilə; 
- bir yan tərəfın, üz tərəfdə yerləşən şrift yazıları ilə eyni 
olan sol hissədə yerləşən məhsulun adının ikisətirlik şrift 
yazısı, və sağ hissədə yerləşən için adının  şrift yazısı ilə 
qrafik tərtibatı ilə; 
- çoxkonturlu haşiyə və kölgə verməklə məhsulun adının 
olduğu stilləşdirilmiş ikisətirlik aşağı yazı şriftinin yerinə 
yetirilməsi ilə; 
- qablaşdırmanın fonunun - açıq-bej rənglə, qaynaq 
tikişləri olan kiçik tərəflərin - moruğu rənglə; rulet 
tikələrinin təsvirinin ağ-sarı-qırmızı-mixəyi rəng 
tonlarında; yarpaqcıqlar ilə moruq giləmeyvələrinin 
təsvirinin yaşıl və qırmızı rəng tonlarında, cem təsvirinin 
qırmızı-mixəyi rənglə; dalğalı zolağın qırmızı rənglə; bitki 
ornamentinin qızılı  rəng dərəcələri ilə; məhsulun adının 
şrift yazılarının bürüncü, ağ, mixəyi və qırmızı rənglərlə; 
için adının  şrift yazılarının moruğu rənglə koloristik 
işlənməsi ilə. 
 
Qənnadı məmulatları üçün qablaşdırma (4-cü variant) 
fərqlənir: 
 

  
         АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Бцллетен №1  31.03.2014        СЯНАЙЕ НЦМУНЯСИНЯ ДАИР ИДДИА СЯНЯДЛЯРИ                        
 
27 
 
 
 
 
- üz tərəfin sağ hissədə yerləşən və biri digərinin kənarına 
dayanmaqla 2 tikə ruletin, yarpaqcıqlarla, böyürtkən, 
qaragilə, moruq və çiyələk giləmeyvələrinin naturalistik 
təsvirlərini, güzgü səthində kompozisiya elementlərinin 
yerləşməsinin təqlidi ilə olan kölgələr ilə tökülmüş 
cemdən alınan fıqurlu şəkil saxlayan təsviri kompozisiya 
ilə; üz tərəfdən böyük yan tərətlərə  səlis keçid ilə sol 
hissədə yerləşən kiçik budaqlar və yarpaqlardan ibarət 
stilləşdirilmiş bitki ornamenti ilə; sağ yuxarı hissədə 
yerləşən  şrift yazısının olduğu dalğalı zolaq ilə; sol 
hissədə bitki ornamentinin üzərinə qoyulmaqla məhsulun 
adının ikisətirlik  şrift yazısı ilə; məhsulun adının altında 
yerləşən için adının şrift yazısı ilə tərtib olunması.ilə; 
- bir yan tərəfin, üz tərəfdə yerləşən şrift yazıları ilə eyni 
olan sol hissədə yerləşən məhsulun adının ikisətirlik şrift 
yazısı, və sağ hissədə yerləşən için adının  şrift yazısı ilə 
qrafık tərtibatı ilə; 
- çoxkonturlu haşiyə və kölgə verməklə məhsulun adının 
olduğu stilləşdirilmiş ikisətirlik aşağı yazı şriftinin yerinə 
yetirilməsi ilə; 
- qablaşdırmanın fonunun - açıq-bej rənglə, qaynaq 
tikişləri olan kiçik tərəflərin - tünd bənövşəyi rənglə; rulet 
tikələrinin təsvirinin ağ-sarı-qırmızı-mixəyi rəng 
tonlarında; yarpaqcıqlar ilə moruq və çiyələk 
giləmeyvələrinin təsvirinin yaşıl-qırmızı  rəng tonlarında, 
böyürtkən giləmeyvələrininkini qara rənglə, qaragilə 
giləmeyvələrininkini göy-bənövşəyi rənglə, cem təsvirinin 
qırmızı-mixəyi rənglə; dalğalı zolağın qırmızı rənglə; bitki 
ornamentinin qızılı  rəng dərəcələri ilə; məhsulun adının 
şrift yazılarının bürüncü. ağ, mixəyi və qırmızı rənglərlə; 
için adının  şrift yazılarının bənövşəyi rənglə koloristik 
işlənməsi ilə. 
 
Qənnadı məmulatları üçün qablaşdırma (5-ci variant) 
fərqlənir: 
 
 
 
- üz tərəfın sağ hissədə yerləşən və biri digərinin kənarına 
dayanmaqla 2 tikə ruletin naturalistik təsvirini, ön planda 
krem-brüle ilə qaşıq, arxa planda krem-brüle ilə dolu 
tutum və tökülmüş cemdən alınan fiqurlu şəkil saxlayan 
təsviri kompozisiya ilə; üz tərəfdən böyük yan tərəflərə 
səlis keçid ilə sol hissədə yerləşən kiçik budaqlar və 
yarpaqlardan ibarət stilləşdirilmiş bitki ornamenti ilə; sağ 
yuxarı hissədə yerləşən  şrift yazısının olduğu dalğalı 
zolaq ilə; sol hissədə bitki ornamentinin üzərinə 
qoyulmaqla məhsulun adının ikisətirlik  şrift yazısı ilə; 
məhsulun adının altında yerləşən için adının şrift yazısı ilə 
tərtib olunması ilə; 
- bir yan tərəfin, üz tərəfdə yerləşən şrift yazıları ilə eyni 
olan sol hissədə yerləşən məhsulun adının ikisətirlik şrift 
yazısı, və sağ hissədə yerləşən için adının  şrift yazısı ilə 
qrafık tərtibatı ilə; 
- çoxkonturlu haşiyə və kölgə verməklə məhsulun adının 
olduğu stilləşdirilmiş ikisətirlik aşağı yazı şriftinin yerinə 
yetirilməsi ilə; 
- qablaşdırmanın fonunun - açıq-bej rənglə, qaynaq 
tikişləri olan kiçik tərəflərin - mixəyi rənglə; rulet 
tikələrinin təsvirinin ağ-sarı-mixəyi rəng tonlarında; qaşıq 
təsvirinin - gümüşü rənglə, cem təsvirinin sarı-mixəyi 
rənglə; dalğalı zolağın qırmızı rənglə; qabın təsvirinin ağ-
sarı-mixəyi rəng tonlarında; bitki ornamentinin qızılı rəng 
dərəcələri ilə; məhsulun adının  şrift yazılarının bürüncü, 
ağ, mixəyi və  qırmızı  rənglərlə; için adıınn  şrift 
yazılarının mixəyi rənglə koloristik işlənməsi ilə. 
 
Qənnadı məmulatları üçün qablaşdırma (6-cı variant) 
fərqlənir: 
 
 
 
09-03 – 09-03

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                             SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ    Бцллетен №1  31.03.2014 
 
28 
 
- üz tərəfin sağ hissədə yerləşən və biri digərinin kənarına 
dayanmaqla 2 tikə ruletin naturalistik təsvirini, ön planda 
krem-brüle ilə qaşıq, səpələnmiş kofe dənələri, arxa 
planda nəlbəkisində qənnadı borucuqları olan kapuçino ilə 
doldurulmuş fincan və güzgü səthində kompozisiya 
elementlərinin yerləşməsinin təqlidi ilə olan kölgələr ilə 
şokoladdan alınan fıqurlu  şəkil saxlayan təsviri 
kompozisiya ilə; üz tərəfdən böyük yan tərəflərə  səlis 
keçid ilə sol hissədə yerləşən kiçik budaqlar və 
yarpaqlardan ibarət stilləşdirilmiş bitki ornamenti ilə; sağ 
yuxarı hissədə yerləşən  şrift yazısının olduğu dalğalı 
zolaq ilə; sol hissədə bitki ornamentinin üzərinə 
qoyulmaqla məhsulun adının ikisətirlik  şrift yazısı ilə; 
məhsulun adının altında yerləşən için adının şrift yazısı ilə 
tərtib olunması ilə; 
- bir böyük yan tərəfin, üz tərəfdə yerləşən şrift yazıları ilə 
eyni olan sol hissədə yerləşən məhsulun adının ikisətirlik 
şrift yazısı. və sağ hissədə yerləşən için adının şrift yazısı 
ilə qrafık tərtibatı ilə; 
- çoxkonturlu haşiyə və kölgə verməklə məhsulun adının 
olduğu stilləşdirilmiş ikisətirlik aşağı yazı şriftinin yerinə 
yetirilməsi ilə; 
- qablaşdırmanın fonunun - açıq-bej rənglə qaynaq 
tikişləri olan kiçik tərəflərin - mixəyi rənglə; rulet 
tikələrinin təsvirinin ağ-sarı-mixəyi rəng tonlarında; kofe 
dənələrinin - mixəyi rənglə,  şokoladın - tünd mixəyi 
rənglə, içində kofe olan fıncanın ağ  və mixəyi rəng 
tonlarında, dalğalı zolağın qırmızı  rənglə; bitki 
ornamentinin qızılı  rəng dərəcələri ilə; məhsulun adının 
şrift yazılarının bürüncü, ağ. mixəyi və qırmızı rənglərlə: 
için adının  şrift yazılannın mixəyi rənglə koloristik 
işlənməsi ilə. 
_________ 
 
(21) S 2013 0002 
(22) 26.02.2013 
(51)
 
09-03 
(71)
 
"Gəmiqaya   Bərəkət    Qida Məhsulları" Məhdud  
Məsuliyyətli Cəmiyyəti (AZ) 
(72)  Emin Uçar Rəsul oğlu (AZ) 
(54) MAKARON     MƏMULATLARI         ÜÇÜN 
QABLAŞDIRMA 
 
(57)
 
Makaron məmulatları üçün qablaşdırma aşağıdakı 
mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
-düzbucaqlı yastı paket formasında yerinə yetirilməsi ilə; 
-paketin yuxarı  və  aşağı  kənarlarında üfüqi və arxa 
tərəfində mərkəzi şaquli qaynaq tikişlərinin olması ilə; 
-paketin ön tərəfində qrafik təsvirlərin və şrift yazılarının 
olması ilə; 
-paketin arxa tərəfinin  şaquli tikiş  xəttinə  nəzərən, 
üzərində istehsalçının  əmtəə nişanı, müxtəlif dillərdə 
məlumat və xəbərdarlıq yazıları və ştrix-kod yerləşən sağ 
və sol hissəyə ayrılması ilə; 
fərqlənir: 
 
 
 
-şəffaf qablaşdırma materialından yerinə yetirilməsi ilə; 
-üfüqi tikişlərin yaşıl rəngdə yerinə yetirilməsi ilə;  
-paketin ön tərəfinin dəyirmi yuxarı küncləri və fiqurlu 
əyilmiş  aşağı  kənarı olan kvadrat pəncərənin  əmələ 
gəlməsi ilə  dəyişən enli çərçivə ilə  bəzədilmiş yerinə 
yetirilməsi ilə;  
-çərçivənin qırmızı  rəngdə, diaqonal üzrə növbələşən 
qızılı sünbüllərin təsviri ilə  bəzədilmiş yerinə yetirilməsi 
ilə; 
 
 
 
-paketin yuxarı hissəsinin mərkəzində  çərçivəni və 
pəncərəni örtən qara oval lövhə fonunda yerinə yetirilmiş 
“Bərəkət” əmtəə nişanının təsvirinin olması ilə; 
-əmtəə nişanının lövhəsinin yuxarı hissəsində sünbüllərin 
təsvirinin, aşağı hissəsində isə üzərində “Makaron 
09-03 – 09-03 

  
         АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Бцллетен №1  31.03.2014        СЯНАЙЕ НЦМУНЯСИНЯ ДАИР ИДДИА СЯНЯДЛЯРИ                        
 
29 
 
Məmulatları” yazısı olan yaşıl dalğavari rəngli zolağın 
yerləşdirilməsi ilə; 
-pəncərənin sol aşağı küncündə sünbüllər, tərəvəzlər və 
göyərtidən ibarət kompozisiyanın, sağ aşağı küncündə isə 
qızılı kölgə effektli latın  şrifti ilə yerinə yetirilmiş 
məlumat yazısının olması ilə; 
-pəncərənin fiqurlu əyilmiş  aşağı  kənarının altında 
məhsulun çəkisini göstərən yazının olması ilə; 
-paketin arxa tərəfindəki istehsalçının “Bərəkət” və 
“Gəmiqaya”  əmtəə nişanlarının, məlumat və  xəbərdarlıq 
yazılarının və  ştrix-kodun  şaquli tikiş  xəttinə  nəzərən 
simmetrik yerləşən bej rəngli iki lövhə üzərində 
yerləşdirilməsi ilə. 
_________ 
 
 
(21) S 2012 0030 
(22) 09.08.2012 
(51)
 
19-06 
(71)
 
Erix Krauze Finland Oy
 
(FI) 
(72) Beloqlazov Dmitriy Aleksandroviç (RU) 
(74) Əfəndiyev Abbas Vagif oğlu (AZ)
 
(54) MARKER 
 
(57)
 
Marker aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə 
xarakterizə olunur: kompozisiya elementlərinin tərkibi: 
gövdə və qapaqcıq ilə; 
 
 
 
-gövdənin iki hissədən: yazı elementinə malik olan kiçik 
ön hissə və böyük arxa hissədən ibarət olması ilə; 
- böyük hissənin girdələşdirilmiş tillərə malık olan və arxa 
uc sahəyə doğru pazşəkilli daraldılmış uzunsov 
paralelepiped şəklində yerinə yetirüməsi ilə; 
-qapaqcığın baş  tərəfə doğru daraldılmış pazşəkilli 
formada yerinə yetirilməsi ilə; 
-gövdənin böyük hissəsinin tonunun gövdənin kicik 
hissəsinin və qapaqcığın tonundan fərqli olması ilə;         
fərqlənir: 
 
 
 
-gövdənin böyük hissəsinin qabaq və arxa üzlərinin 
qövsşəkilli qabarıq yerinə yetirilməsi ilə; 
-gövdənin böyük hissəsinin uc sahəsinin köndələn 
kəsiyinin  əsasən oval və öndə  dəyirmi yerinə yetirilməsi 
ilə; 
-gövdənin kiçik hissəsinin qövsşəkilli içəriyə doğru 
əyilmiş üzlərə, fırlanma cismi formasında uca, qapaqcıq 
üçün oturma yeri olan, onun oturacağı yanında pilləvari 
çıxıntıya malik olan kəsik piramida əsasında yerinə 
yetirilməsi ilə; 
 
 
 
-gövdənin tillərinin kənar sahələrinin və qapaqcığın 
markerin mərkəzinə doğru istiqamətdə "yox" dərəcəsinə 
qədər səlis enən içəriyə doğru  əyilmiş sahələrlə yerinə 
yetirilməsi ilə; qapaqcığın qabaq və arxa üzlərinin 
qövsşəkilli qabarıq yerinə yetirilməsi ilə; 
-qapaqcıgın qabaq və arxa üzlərinin qövsşəkilli qabarıq 
yerinə yetirilməsi ilə;  
-qapaqcıgın baş  tərəfinin öndə girdələşdirilmiş, köndələn 
kəsikdə isə əsasən oval yerinə yetirilməsi ilə; 
-qapaqcığın, onun baş  tərəfindən çıxan  Г-  şəkilli, ucu 
azacıq girdələşdirilmiş enli yastı  sıxac ilə yerinə 
yetirilməsi ilə; markerin bağlı vəziyyətində sıxac gövdəni 
qismən örtür.
 
_________ 
 
(21) S 2011 0041 
(22) 23.08.2011 
(51)
 
23-01 
(31) 001825977-0001 
        001825977-0002 
09-03 – 23-01

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                             SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ    Бцллетен №1  31.03.2014 
 
30 
 
        001825977-0003 
        001825977-0004 
(32) 24.02.2011 
(33) EM 
(71)
 
Daunhoul Prodakts Limited
 
(GB) 
(72) Endryu Keyt Kerk (GB), Yan Alaster Kerk (GB) 
(74) Əfəndiyev Abbas Vagif oğlu (AZ)
 
(54) MƏRKƏZLƏŞDİRİCİ QURĞU (4 variant) 
 
(57)
 
Mərkəzləşdirici qurğu (4 variant) aşağıdakı 
mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
-gövdənin düzbucaqlı kəsik seqmentlər ilə içiboş silindr 
şəklində nazik polad təbəqədən yerinə yetirilməsi ilə; 
-gövdənin üst və alt baş tərəflərdən sıxılmış və radial 
irəli çıxan resor zolaqlar ilə yerinə yetirilməsi ilə; 
-gövdənin baş tərəflərinin dişli və mərkəzə doğru 
çəpləndirilmiş xarici kənarlar ilə yerinə 
yetirilməsi ilə;  
 
1-ci variant həmçinin xarakterizə olunur: 
 
 
 
-gövdənin baş tərəflərinin böyük addımlı dişlərlə yerinə 
yetirilməsi ilə; 
-içəridən gövdənin yuxarı hissəsi ilə qovuşdurulan 
texnoloji dəliklər sırasına malik halqavari bəndin 
olması ilə; 
 
2-ci variant həmçinin xarakterizə olunur: 
 
 
- gövdənin baş tərəflərinin böyük addımlı dişlərlə 
yerinə yetirilməsi ilə; 
 
3-cü variant həmçinin xarakterizə olunur: 
 
 
 
 
 
- gövdənin baş tərəflərinin kiçik addımlı dişlərlə yerinə 
yetirilməsi ilə; 
- içəridən gövdənin aşağı hissəsi ilə qovuşdurulan 
texnoloji dəliklər sırasına malik halqavari bəndin 
olması ilə; 
 
23-01 – 23-01 

  
         АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Бцллетен №1  31.03.2014        СЯНАЙЕ НЦМУНЯСИНЯ ДАИР ИДДИА СЯНЯДЛЯРИ                        
 
31 
 
4-cü variant həmçinin xarakterizə olunur:  
 
 
 
-gövdənin baş tərəflərinin kiçik addımlı dişlərlə yerinə 
yetirilməsi ilə. 
_________ 
 
(21) S 2012 0019 
(22) 09.04.2012 
(51)
 
32-00 
       09-03 
(31) 001967878-0001 
        001967878-0002 
        001967878-0003 
        001967878-0004 
(32) 23.12.2011 
(33) EM 
(71)
 
Chocoladefabriken   Lindt & Sprüngli 
AG,Seestrasse 204,8802 Kilchberg, Switzerland (CH) 
(72) DOMİNA Mirella  (IT) 
(74) Əfəndiyev Abbas Vagif oğlu (AZ)
 
(54) QİDA MƏHSULLARINA AİD QABLAŞDIRMA 
QABI ÜÇÜN RƏSM (4 variant) 
 
(57)
 
Qida məhsulları üçün qablaşdırma qabı üçün rəsm (4 
variant) aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə 
xarakterizə olunur: 
-  şaquli istiqamətlənmiş düzbucaqlı formada yerinə 
yetirilməsi ilə; 
- rəsmin orta hissəsində  şaquli istiqamətlənmiş 
haşiyələnmiş düzbucaqlı lövhənin olması ilə; 
- rəsmin yuxarı hissəsində şrift yazısının olması ilə; 
- kakao paxlalarının stilləşdirilmiş təsvirlərinin olması ilə; 
- məhsul və onun keyfıyyəti barədə  məlumat yazılarının 
olması ilə; 
fərqlənir: 
- rəsmin yuxarı sahəsində aşağı ucunda üçbucaqlı seqment 
kəsilmiş, üstü açıq qızılı  rəngli iri və  xırda  şrift yazısı 
saxlayan üfuqi istiqamətlənmiş oval lövhə ilə örtülmüş 
şaquli zolağın olması ilə; 
- şaquli zolağın və oval lövhənin açıq qızılı rəngli haşiyə 
ilə qızılı rəngdə yerinə yetirilməsi ilə; 
- rəsmin mərkəzi hissəsində üç sıra qara rəngli  şrift 
yazıları ilə qızılı və qara rəngdə ikiqat haşiyəli düzbucaqlı 
lövhənin olması  və kakao paxlaları  təsvirinin onun sağ 
aşağı küncünü örtməsi ilə; 
- rəsmin sağ kənarı boyunca dalğalı sol kənarı olan şaquli 
zolağın olması iIə; 
- sol tərəfdə şaquli şəkildə aşağıdan yuxarı yerləşən tünd 
boz rəngli iri şrift yazısı zolağının olması ilə; 
- rəsmin  əsas fonunun şaquli istiqamətlənmiş tünd boz 
rəngli ştrixləmə ilə qara rəngdə yerinə yetirilməsi ilə; 
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə