Бюллетень промышленная


-ci variant həmçinin xarakterizə olunurYüklə 3.03 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/21
tarix25.12.2016
ölçüsü3.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

1-ci variant həmçinin xarakterizə olunur: 
 
 
 
- düzbucaqlı lövhənin - qızılı rəngdə, sağ dalğalı zolağın 
və kakao paxlaları təsvirinin - tünd boz rəngdə koloristik 
işlənməsi ilə; 
 
 
 
2-ci variant həmçinin xarakterizə olunur: 
 
23-01 – 32-00

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                             SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ    Бцллетен №1  31.03.2014 
 
32 
 
 
 
-düzbucaqlı lövhənin, sağ dalğalı zolağın və kakao 
paxlaları təsvirinin qızılı rəngdə koloristik işlənməsi ilə; 
 
3-cü variant həmçinin xarakterizə olunur: 
 
 
 
-düzbucaqlı lövhənin - qızılı  rəngdə, sağ dalğalı zolağın 
və kakao paxlaları  təsvirinin - qırmızı  rəngdə koloristik 
işlənməsi ilə; 
 
 
4-cü variant həmçinin xarakterizə olunur: 
 
 
 
-düzbucaqlı lövhənin, sağ dalğalı zolağın və kakao 
paxlaları təsvirinin narıncı rəngdə koloristik işlənməsi ilə; 
_________ 
 
 
(21) S 2012 0027 
(22) 27.07.2012 
(51)
 
32-00 
(71)
 
Hüseynəliyev Məmməd Hüseynəli oğlu (AZ) 
(72) Hüseynəliyev  Məmməd   Hüseynəli   oğlu (AZ), 
Hüseynəliyev Hüseynəli Məmməd oğlu (AZ) 
(54) DEKORATİV ORNAMENT 
 
(57)
 
Dekorativ ornament ərəb hərfləri ilə yerinə yetirilmiş 
“ALLAH” sözünün stilləşdirilmiş yazılışı  şəklində 
elementlərdən ibarət olmaqla, aşağıdakı mühüm əlamətlər 
məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
-ornamentin elementlərinin ucları  çəpləndirilmiş eyni 
qalınlıqlı  və  fərqli uzunluqda xətlərdən  əmələ  gəlməklə 
yerinə yetirilməsi ilə;  
 
 
32-00 – 32-00 

  
         АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Бцллетен №1  31.03.2014        СЯНАЙЕ НЦМУНЯСИНЯ ДАИР ИДДИА СЯНЯДЛЯРИ                        
 
33 
 
 
-elementlərin bəzəkli işləmələrdə bir-birinə  nəzərən 60
0

120
0
, 180
0
, 240
0
    və 300
0
 bucaq altında qarşılıqlı 
yerləşməsi imkanı  və onların paralel xətləri arasındakı 
məsafənin eyni olması ilə; 
-məmulatın, elementlərin müxtəlif rəng kombinasiyaları 
ilə yerinə yetirilməsi ilə. 
_________ 
 
 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ  
İXTİRA PATENTLƏR HAQQINDA MƏLUMATLARIN DƏRCİ 
34 
 
BÖLMƏ А 
 
İNSANIN HƏYATI TƏLƏBATLRININ TƏMİN 
EDİLMƏSİ 
 
A 01 
 
(11) İ 2013 0063                          (21) a 2009 0141  
(51) A01C 1/08 (2006.01)             (22) 08.07.2009 
 
A01P 21/00 (2006.01) 
(44) 28.09.2012 
(71)(73)
 
Bakı Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72) Qasımov Neymət Abbasəli oğlu (AZ) 
(54) BİR VƏ İKİLƏPƏLİ BİTKİ 
TOXUMLARININ CÜCƏRMƏ 
AKTİVLİYİNİN ARTIRILMA ÜSULU 
 
(57)  Бир  вя  икиляпяли  битки  тохумларынын  cцcярмя 
активлийинин артырылма цсулу тохумларын сяпиндян габаг 
препаратын  сулу  мящлулuнda  ислатмагла  ишлянилмяси  вя 
сонрадан  sяpилмясинdən ibarət olub, онунла  фярглянир 
ки,  тохумларын  исладылмасыnı,  калиум-перманганат  вя 
йа  щидроэен-пероксидин 10
-1
-10
-3
М  гатылыглı  сулу 
мящлуллары  иля 12-24 саат  мцддятиндя  апарыrлaр,  
тохумларын  сяпилмясиni isə  дузлулуг  дяряъяси 0,8-1,1% 
hаil олан шоран торпагларда щяйата кечириrлəр. 
__________ 
 
(11) İ 2013 0072                          (21) a 2012 0034  
(51) A01K 59/00 (2006.01)           (22) 02.04.2012 
(44) 28.06.2013 
(71)(73) Həsənəlizadə    İlqar     Nurəddin     oğlu
 
(AZ), 
Həşimov Ramiz Qulam oğlu (AZ) 
(72) Həsənəlizadə       İlqar         Nurəddin       oğlu (AZ), 
Həşimov Ramiz Qulam oğlu (AZ), Sadiqov Tofiq 
Müzəffər oğlu (AZ) 
(74) Orucov Rüfət Karloviç (AZ) 
(54)  MONOFLYOR BALIN ALINMASI ÜSULU 
VƏ ONUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSI ÜÇÜN 
QURĞU 
 
(57) 1. Monoflyor balın alınması üsulu arılarla birlikdə arı 
pətəklərinin bütün bal yığımı dövründə balverən bitkilər 
olan sahədə yerləşdirilməsindən ibarət olub, onunla 
fərqlənir ki, yalnız bir növdə balverən bitkilərin olduğu 
sahəni seçirlər, onu perimetr üzrə daşıyıcı konstruksiya ilə 
hasarlayırlar, daşıyıcı konstruksiyanın yan hissələrini 
arıların keçməsinin istisna olunması üçün kifayət edən 
ölçüdə xanaları olan kiçikxanalı torla bağlayırlar, 
konstruksiyanın üst hissəsini isə ya həmin torla, ya da 
şəffaf sukeçirməyən materialla, insanın sahədə  sərbəst 
hərəkət etməsi və hündürlüyü insan boyundan çox olan 
balverən bitkilərin örtülməsi üçün kifayət olan 
hündürlükdə örtürlər. 
2. 1-ci bənd üzrə üsulun həyata keçirilməsi üçün qurğu, 
şaquli dirəklər və onları birləşdirən tirlər şəklində daşıyıcı 
konstruksiya, tavan əmələ  gətirən üst örtük və  şaquli 
dirəklərin arasındakı sahəni bağlayan yan divarlardan 
ibarət olub, onunla fərqlənir ki, yan divarlar arıların 
keçməsinin istisna olunması üçün kifayət edən ölçüdə 
xanaları olan kiçikxanalı tordan yerinə yetirilib, üst örtük 
isə ya həmin kiçikxanalı tordan, ya da şəffaf 
sukeçirməyən materialdan yerinə yetirilib. 
__________ 
  
A 61 
 
(11) İ 2013 0057                           (21) a 2010 0261 
(51) A61B 17/80 (2006.01)            (22) 24.12.2010 
 
A61B 17/68 (2006.01) 
 A61B 
17/56 
(2006.01) 
(44) 28.09.2012 
(71)(73) Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya 
İnstitutu
 
(AZ) 
(72) Verdiyev Vaqif Qambay oğlu (AZ), Bayramov 
Ayxan Zabil oğlu (AZ) 
(54) DÖŞ            QƏFƏSİNİN                QIFVARİ 
DEFORMASİYASININ KORREKSİYASI 
ÜÇÜN QURĞU 
 
(57) Döş  qəfəsinin qıfvari deformasiyasının korreksiyası 
üçün qurğu, iki tərəfi açıq deşikləri olan lövhələr 
saxlayaraq, onunla fərqlənir ki, lövhələr Г-şəkilli formaya 
malikdir və  fals birləşməsinin və öz aralarında  məftil 
tikişi ilə bərkidilməsi imkanı ilə  yerinə yetirilmişdir, belə 
ki, hər bir lövhənin fiksəedici  hissəsi  əlavə deşiklərə 
malikdir. 
__________ 
 
(11)
 
İ 2013 0055                           (21) a 2010 0067  
(51) A61K 36/00 (2006.01)             (22) 31.10.2010 
 
A61K 31/35 (2006.01) 
(44) 29.03.2013 
(71)(73)
 
Azərbaycan Tibb Universiteti
 
(AZ) 
(72)
 
Mövsümov   İsrafıl    Soltan   oğlu (AZ), Yusifova 
Cəmilə Yusif qızı (AZ) 
(54) NOOTROP TƏSİRƏ MALİK OLAN 
FLAVONOİDLƏRİN ALINMA ÜSULU 
 
(57) Nootrop təsirə malik olan flavonoidlərin alınma 
üsulu bitki xammalının üzvi həlledici ilə ekstraksiya 
edilməsindən, ekstragentin qovulmasından, su əlavə 
edilməsindən, həlledici ilə sulu məhlulun ballast 
maddələrdən təmizlənməsindən və  məqsədli məhsulun 
sulu məhluldan çıxarış edilməsindən, sonradan 
həlledicinin qovulmasından ibarət olub, onunla fərqlənir 
ki, bitki xammalı kimi Qarağacyarpaq quşqonmaz 
(Filipendula ulmaria L.) bitkisinin qurudulmuş 
çiçəklərindən istifadə edirlər, ekstraksiyanı 80%-li 
etanolla aparırlar, sulu məhlulu dixloretanla təmizləyirlər, 
məqsədli məhsulun çıxarış edilməsini isə 9:1 nisbətində 
götürülmüş etilasetat-heksan qarışığı ilə həyata keçirirlər. 
__________ 
 
(11) İ 2013 0073                          (21) a 2012 0114  
(51) A61K 36/00 (2006.01)           (22) 12.10.2012 
 
A61P 11/04 (2006.01) 
(44) 28.06.2013 
(71)(73)
 
Məmmədov Tofiq Sadıq oğlu
 
(AZ) 
(72) Zamanova Azadə Paşa qızı (AZ), Məmmədova  
Zümrüd Əmən qızı (AZ), Sadıqov Tofiq Müzəffər 
oğlu (AZ) 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
Бцллетен №1  31.03.2014                                   İXTİRA PATENTLƏRİ 
35 
 
(54)  FARİNQİTİN MÜALİCƏSİ ÜÇÜN 
PREPARAT 
 
(57) Faringitin müalicəsi üçün preparat tərkibində bitki 
efir yağları qarışığını saxlamaqla, onunla fərqlənir ki, o, 
bitki efir yağlarının qarışığı kimi nanə, qaraqınıq və 
limonlu pişik nanəsi bitkilərinin efir yağlarının qarışığını 
və  əlavə olaraq fizioloji məhlul saxlayır, bu zaman 
komponentlərin qramla nisbəti müvafiq olaraq 1:1:1:20 
təşkil edir. 
__________ 
 
(11) İ 2013 0074                         (21) a 2012 0124  
(51) A61P 1/00 (2006.01)            (22) 13.11.2012 
 
A61K 36/00 (2006.01) 
 A61K 
36/61 
(2006.01) 
(44) 28.06.2013 
(71)(73)
 
Sadiqov Tofıq Müzəffər oğlu (AZ) 
(72)
 
Sadiqov  Tofıq  Müzəffər oğlu (AZ), Məmmədov 
Tofıq Sadıx oğlu (AZ), Həsənova Minayə Yunis 
qızı (AZ), Seyidov Mir Tural Mir Yaqub oğlu 
(AZ), Quliyeva Günay Tofıq qızı (AZ), Həşimov 
Ramiz Qulam oğlu (AZ), Həsənəlizadə  İlqar 
Nurəddin oğlu (AZ), Zamanova Azadə Paşa qızı 
(AZ) 
(54) MƏDƏ-BAĞIRSAQ      YARALARI          VƏ 
ÇATLARININ       MÜALİCƏSİ           ÜÇÜN 
DƏRMAN      VASİTƏSİ 
 
(57) Mədə-bağırsaq   yaralarının    və  çatlarının müalicəsi 
üçün dərman vasitəsi bitkixammalı əsasında olub, onunla 
fərqlənir ki, bitki xammalı kimi tərkibində 
komponentlərin aşağıdakı nisbətində üzərlik toxumlarının 
tozunu, xına yarpaqlarının tozunu, xına toxumlarının 
tozunu, mərsin yarpaqlarının tozunu və əlavə olaraq xına 
çiçəklərindən alınmış monoflor bal və zeytun yağı 
saxlayır, kütlə  
hissəsi:  
 Xına çiçəklərindən alınmış monoflor bal           40-55 
 Üzərlik toxumlarının tozu                                    9-15  
 Zeytun yağı                                                           4-10 
 Xına yarpaqlarının tozu                                        5-10 
 Xına toxumlarının tozu                                          2-5 
Mərsin yarpaqlarının tozu                                      3-5. 
 
__________ 
 
BÖLMƏ B 
 
МÜХТƏLİF ТЕХNOLOJİ PROSESLƏR  
 
B 01 
 
(11) İ 2013 0053                          (21) a 2009 0279 
(51) B01J 31/22 (2006.01)            (22) 29.12.2009 
 
C07C 39/06 (2006.01) 
 
C07C 39/17 (2006.01) 
 C07C 
209/10 
(2006.01) 
(44) 29.03.2013  
(71)(73) AMEA   akademik  Y.H.Məmmədəliyev adına 
Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
 
(AZ) 
(72)
 
Əzimova Rəna Kamil qızı (AZ), Zeynalova Lətifə 
Bəhlul qızı (AZ), Əliyeva Reyhan Vəli qızı (AZ), 
Əsgərova Xəyalə Heydər qızı (AZ), Əzizov Akif 
Həmid oğlu (AZ), Rəsulov Çingiz Qinyaz oğlu 
(AZ) 
(54) 2,6-Dİ-(2 ,6 -Dİ-
İZOPROPİLFENİLMETİLENAMİN)-4-(1-
METİLTSİKLOPENTİL)-FENOL C2-C8 
OLEFİNLƏRİN POLİMERLƏŞMƏSİ ÜÇÜN 
KATALİZATOR KOMPONENTİNƏ 
LİQAND KİMİ 
 
(57)  İxtira neftkimya  sahəsinə, xüsusilə C2-C8 
 
olefinlərin polimerləşməsi prosesində istifadə olunan 
katalizator komponentinə liqand kimi 2,6-di-(2ꞌ,6ꞌ-di-
izopropilfenilmetilenamin)-4-(1-metiltsiklopentil)-fenolun 
sintezinə aiddir. 
C2-C8 olefinlərin polimerləşməsi prosesində ixtira 
istifadə olunduqda alınan məhsulların  molekul kütlə 
paylanması- Mw/ Mn=1,2-1,3,  çıxım isə 75,0-85,0% 
təşkil edir. 
__________ 
 
BÖLMƏ C 
 
КİMYA VƏ METALLURGİYA 
 
C 02 
 
(11) İ 2013 0062                          (21) a 2009 0119  
(51) C02F 1/28 (2006.01)             (22) 05.06.2009 
 
C02F 1/62 (2006.01) 
 
C22B 60/02 (2006.01) 
 G21F 
9/12 
(2006.01) 
 B01J 
20/26
 
(2006.01)
 
(44) 28.12.2012 
(71)(73)
 
Bakı Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72) Məhərrəmov      Abel        Məmmədəli   oğlu (AZ), 
Bayramov Musa Rza oğlu (AZ), Qəribov Adil 
Abdulxalq oğlu (AZ), Nağıyev Cəlal  Əhədbala 
oğlu (AZ), Allahverdiyeva Məhin Habil qızı (AZ), 
Ağayeva Mahirə Aybala qızı (AZ), Məmmədov 
İbrahim Qərib oğlu (AZ), Bayramova Gülnarə 
Musa qızı (AZ) 
(54) URANİL                  İONLARININ          SULU 
MƏHLULLARDAN AYRILMASI ÜÇÜN 
SORBENT 
 
(57) Ümumi formulu 
 
C-CH
2
CH-CH
2
CH
3
(CH
2
)
4
O
O
C-CH
2
CH
3
COOH
HOOC
x
y
z
 
 
burada x= 55; y = 35, z= 10 (mol %) 
A61K – C02F

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                                                           İXTİRA PATENTLƏRİ                                  Бüллетен №1  31.03.2014 
 
36 
 
olan malein anhidridi, stirol və l,4-di(4-
izopropenilfenoksi)butanın hidroliz olunmuş tikili 
sopolimerinin uranil ionlarının sulu məhlullardan 
ayrılması üçün sorbent kimi tətbiqi. 
__________ 
 
(11) İ 2013 0052                          (21) a 2009 0057 
(51) C02F 1/62 (2006.01)             (22) 03.04.2009 
 
C02F 1/64 (2006.01) 
 C02F 
1/14 
(2006.01) 
(44) 28.12.2012 
(71)(73)
 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad. 
M.F.Nağıyev adına Kimya Problemləri  İnstitutu 
(AZ) 
(72)  Əsədov  Səlim   Mirsəlim   oğlu   (AZ), Əliyev 
Ağadadaş Mahmud oğlu (AZ) 
(54)  TULLANTI              SULARININ            AĞIR 
METALLARIN 
İONLARINDAN 
TƏMİZLƏNMƏSİ ÜSULU 
 
(57) Tullantı sularının ağır metalların ionlarından 
təmizlənməsi üsulu, ilkin filtrasiya,  xarici maqnit sahəsi 
ilə  təsir, permeatın və konsentratın ayrılması ilə  əks 
osmos aparatında qatılaşdırma, konsentratdan ağır 
metalların hidroksidlər  şəklində çökdürülməsi,  əmələ 
gələn suspenziyanın şlama və sulu məhlula ayrılması, sulu 
məhlulun  tullantı sularına qaytarılması  və permeatın 
filtrasiyasından ibarət olub, onunla fərqlənir ki, ağır 
metalların hidroksidlərinin çökdürülməsini pH 9,5–11 və 
25-40

C temperaturda həyata keçirirlər. 
__________ 
 
C 07 
 
(11) İ 2013 0065                          (21) a 2009 0219  
(51) C07C 43/14 (2006.01)           (22) 16.10.2009 
 
C10M 135/24 (2006.01) 
 C10M 
137/04 
(2006.01) 
(44) 28.12.2012 
(71)(73)
 
Bakı Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72)  İsmayılov  Valeh   Mehralı   oğlu (AZ), İsmayılov 
Zakir  İslam oğlu (AZ), Qasımov Rakif Atakişi 
oğlu (AZ), Məmmədov İskəndər Əlirza oğlu (AZ), 
Tinavasova Minəvər Məhəmməd qızı (AZ), 
Yusubov Niftalı Nadir oğlu (AZ) 
(54)  ALLİLFOSFONATIN DİALLİL EFİRİ 
MOTOR YAĞLARINA OKSİDLƏŞMƏ VƏ 
KORROZİYAYA QARŞI AŞQAR KİMİ 
 
 
(57) Ümumi formulu 
 
(CH
2
 = CH - CH
2
O)
2
 P - CH
2
 - CH = CH
2
O
 
olan allilfosfonatın diallil efiri motor yağlarına oksidləşmə 
və korroziyaya qarşı aşqar kimi. 
__________ 
 
(11) İ 2013 0066                          (21) a 2010 0080  
(51) C07C 49/115 (2006.01)         (22) 05.04.2010 
 
B01J 21/04 (2006.01) 
 B01J 
29/10 
(2006.01) 
(44) 29.06.2012 
(71)(73) Bakı Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72)  Əhmədova  Roza    Ağalar  qızı (AZ), Hacıyev 
Meyvəddin Mahmud oğlu (AZ), Əhmədova 
Nərgiz Firudin qzı (AZ), Məmmədov Sabit Eyyub 
oğlu (AZ) 
(54)  SEOLIT KATALIZATORU ÜZƏRINDƏ 
NAFTALIN SIRASI KETONLARIN ALINMA 
ÜSULU 
 
(57) Seolit katalizatoru üzərində naftalin sırası ketonların 
alınma üsulu, aromatik karbohidrogenlərin asilləşdirilməsi 
ilə olub, onunla fərqlənir ki asilləşdirilməyə  dəmir ionları 
ilə modifikasiya olunmuş beta-seolit iştirakında, naftalin 
törəmələrini,  naftalin törəmələrinin asetilxloridə 1:1,5 
mol nisbətində, uğradırlar. 
__________ 
 
(11) İ 2013 0056                          (21) a 2011 0113  
(51) C07C 69/593 (2006.01)          (22) 28.06.2011 
 
C07C 231/020 (2006.01) 
 C10M 
105/32 
(2006.01) 
 C10M 
105/68 
(2006.01) 
(44) 29.03.2013 
(71)(73) AMEA   Y.H.Məmmədəliyev   ad. Neft-Kimya 
Prosesləri İnstitutu
 
(AZ) 
(72) Məmmədyarov Məhərrəm Əli oğlu (AZ), Əliyeva 
Fatmaxanım Xeybər qızı (AZ) 
(54) DİETİLAMİD HEKS-2-ENİL KƏHRƏBA 
TURŞUSUNUN MONOEFİRLƏRİ-SİNTETİK 
SÜRTKÜ YAĞLARININ ƏSASI KİMİ 
 
(57) Ümumi formulu 
 
C
6
H
11
CH
CH
2
C
C
O
O
N(C
2
H
5
)
2
OR
 
 
burada  R=C
7
 H 
15
; C
8
Н
17
; C
9
H
19
  olan dietilamid heks-2-
enil  kəhrəba turşusunun monoefirləri sürtkü yağlarının 
əsası kimi. 
__________ 
 
 
 
(11) İ 2013 0064                          (21) a 2009 0123  
(51) C07C 238/09 (2006.01)         (22) 09.06.2009 
 
C23F 11/14 (2006.01) 
(44) 28.12.2012 
(71)(73) Bakı Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72)
 
Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli oğlu (AZ), Əliyev 
İsmayıl  Əhmədəli oğlu (AZ), Xəlilova Florida 
İsmayıl qızı (AZ) 
(54)  STEARİLAMİD Β-ALKENİLKƏHRABA 
TURŞUSUNUN 
TETRAETANOLDİAMİDİNİN QARIŞIĞI 
C02F – C07C  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
Бцллетен №1  31.03.2014                                   İXTİRA PATENTLƏRİ 
37 
 
POLADIN KORROZİYASINA QARŞI 
İNGİBİTOR KİMİ 
 
(57) Stearilamid və formulu 
 
R-CH=CH-CH
2
-CH-CON(CH
2
-CH
2
OH)

                                            CH2-CON(CH2-CH2OH)2,  
harada R – С3-С5-alkil, olan β-alkenilkəhraba turşusunun 
tetraetanoldiamidinin 1:1 kütlə nisbətində qarışığı poladın 
su-duz mühitlərində korroziyasına qarşı ingibitor kimi. 
__________ 
 
(11) İ 2013 0061                          (21) a 2009 0117  
(51) C07D 401/10 (2006.01)         (22) 04.06.2009 
 
E21B 43/22 (2006.01) 
(44) 28.09.2012 
(71)(73) Bakı Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72) Məhərrəmov      Abel      Məmmədəli   oğlu   (AZ), 
Bayramov Musa Rza oğlu (AZ), Abbasov Vaqif 
Məhərrəm oğlu (AZ), Mehdiyeva Günay Müzakir 
qızı (AZ), Əliyeva Fizzə  Cəbrayıl qızı (AZ), 
Əliyeva Sevil Qaçay qızı (AZ), Rzayev Əbdül 
Seyidrza oğlu (AZ) 
(54) 2-ALLİL-6-
MORFOLİLMETİLFENOLXLORİD 
SULFATREDUKSİYAEDİCİ 
BAKTERİYALARIN ARTIMININ 
QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN REAGENT KİMİ 
 
(57) Formulu 
 
OH
N-CH
2
O
H
CH
2
-CH=CH
2
Cl
+
 
 
olan  2-allil-6-morfolilmetilfenolxlorid 
sulfatreduksiyaedici bakteriyaların artımının qarşısını 
almaq üçün reagent kimi. 
__________ 
 
 
C 08 
 
(11) İ 2013 0071                          (21) a 2009 0262  
(51)
 
C08F 2/02 (2006.01)             (22) 08.12.2009 
 
C08F 214/02 (2006.01) 
 C08F 
218/08 
(2006.01) 
 C08F 
220/56 
(2006.01) 
(44) 28.12.2012 
(71)(73) Sumqayıt Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72) Məmmədov Camal Veys oğlu (AZ), Qəhrəmanov 
Nadir Fərrux oğlu (AZ), Hüseynov Yadigar Yusif 
oğlu (AZ), Abbasov Qüdrət Salman oğlu (AZ), 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə