Бюллетень промышленная


Adilova Ləman İsmi qızı (AZ)Yüklə 3.03 Mb.
Pdf просмотр
səhifə8/21
tarix25.12.2016
ölçüsü3.03 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Adilova Ləman İsmi qızı (AZ) 
(54)  SOPOLİMERİN SULU DİSPERSİYASININ 
ALINMASI ÜSULU 
 
(57) Sopolimerin sulu dispersiyasının alınması üsulu, xlor 
saxlayan doymamış üzvi birləşmələrin akril monomerləri 
ilə radikal polimerləşmə inisiatoru iştirakında 
polimerləşməsindən ibarət olub onunla fərqlənir ki
monomer kimi akrilamid, vinilasetat və xlor saxlayan 
doymamış üzvi birləşmə kimi 3,3-dixlorpropendən 
istifadə edirlər, radikal inisiator və sokatalizator kimi 
monomerlərin kütləsinə 1.21 kütlə %-i miqdarında kalium 
persulfat və 1.21 kütlə %-i miqdarında natrium 
hidrosulfitdən istifadə edirlər və uyğun olaraq 
polimerləşməni su mühitində, monomerlərin kütləsinə 
4.51 kütlə %-i miqdarında natrium laurilsulfat emulqatoru 
iştirakında, 65-75°C temperaturda, atmosfer təzyiqində, 4 
saat müddətində, reagentlərin – su : akrilamid : vinilasetat 
: 3,3-dixlorpropen-1 uyğun olaraq 5,55 : 0,07042÷0,16901 
: 0,16279÷0,27907 : 0,15855÷0,1982   molyar nisbətində 
aparırlar. 
__________ 
 
(11) İ 2013 0068                          (21) a 2009 0077  
(51) C08F 20/06 (2006.01)           (22) 21.04.2009 
 
C08F 20/66 (2006.01) 
 C08F 
114/02 
(2006.01) 
(44) 28.09.2012 
(71)(73) Sumqayıt Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72) Məmmədov Camal Veys oğlu (AZ), Qəhrəmanov 
Nadir Fərrux oğlu (AZ), Hüseynov Yadigar Yusif 
oğlu (AZ), Quliyev Telman Dadaş  oğlu (AZ), 
Adilova Ləman İsmi qızı (AZ) 
(54)  XLOR          TƏRKİBLİ          SOPOLİMERİN 
ALINMASI ÜSULU 
 
(57) Xlortərkibli  sopolimerin  sulu  məhlulunun  alınması  
üsulu,  metilmetakrilatın  xlortərkibli  üzvi birləşmə ilə 
həlledicidə, radikal  sopolimerləşmə  inisiatorunun 
 
iştirakı ilə sopolimerləşməsindən ibarət olub,  onunla 
fərqlənir ki,  xlortərkibli  üzvi  birləşmə  kimi  3,3- 
dixlorpropen-1-dən   istifadə  edirlər,  sopolimerləşməni  
su  mühitində  alkilbenzolsulfonat  natrium 
 
emulqatorunun  və  zəncir artımının  tənzimləyicisi  
dixlorpropanın  iştirakı  ilə, su  : metilmetakrilat  :  3,3-
dixlorpropen-1,  müvafiq  olaraq  4,66:   0,2-0,334: 0,117- 
0,189  mol  nisbətinə bərabər aparırlar. 
__________ 
 
(11) İ 2013 0069                          (21) a 2009 0102  
(51) C08F 24/00 (2006.01)           (22) 22.05.2009 
(44) 29.09.2012 
(71)(73) Sumqayıt Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72) Məmmədov Camal Veys oğlu (AZ), Qəhrəmanov 
Nadir Fərrux oğlu (AZ), Hüseynov Yadigar Yusif 
oğlu (AZ), Nəzərov Fətulla Boylı  oğlu (AZ), 
Adilova Ləman İsmi qızı (AZ) 
(54)  NEFTPOLİMER QƏTRANININ ALINMASI 
ÜSULU 
 
(57) Neftpolimer qətranının alınması üsulu benzinin 
pirolizinin maye məhsullarının 48-160°C temperaturda 
qaynayan yüngül fraksiyasının doymamış birləşmələrinin 
vinilasetatla, polimerləşmə inisiatoru iştiraknda 
polimerləşməsi ilə olub, onunla fərqlənir ki, polimerləşmə 
C07C – C08F

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                                                           İXTİRA PATENTLƏRİ                                  Бüллетен №1  31.03.2014 
 
38 
 
inisiatoru kimi ilkin xammala 4,4-5,2 kütlə % miqdarında 
bor ftoridin metakril turşusu ilə qarşılıqlı  təsirindən 
yaradılmış kompleksondan istifadə edirlər, 
polimerləşməni 3,3-dixlopropen-1-in birlikdə, benzin 
pirolizinin maye məhsullarının yüngül fraksiyasının 
doymamış birləşmələri : vinilasetat : 3.3-dixlopropen-l-in, 
müvafıq olaraq, 60:14-30:16-31- barabər kütlə nisbətində 
75±5°C temperaturda 10 saat müddətində aparırlar. 
__________ 
 
(11) İ 2013 0059                          (21) a 2009 0070  
(51) C08F 114/26 (2006.01)         (22) 10.04.2009 
 
CO8J 11/04 (2006.01) 
 C10M 
169/04 
(2006.01) 
 C10M 
147/02 
(2006.01) 
(44) 28.09.2012 
(71)(73)
 
Bakı Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72) Bayramov Musa Rza oğlu (AZ), Klişin Aleksey 
Nikolayeviç (UA), Ağaeva Məhirə Aybala qızı 
(AZ), Abdullayev Bəylər  İbrahim oğlu (AZ), 
Muradov Mustafa Bayram oğlu (AZ), Mehdiyeva 
Günay Müzakir qızı (AZ) 
(54) SÜRTKÜ KOMPOZİSİYASI 
 
(57) Sürtkü   kompozisiyası,   baza     yağından        və 
politetraflüoretilen  ПТФЭ tozundan ibarət olub, onunla 
fərqlənir ki, komponentlərin aşağıdakı kütlə %-i 
nisbətində,  əlavə olaraq С-150 detergent-dispersləşdirici 
sulfonat aşqar, politetraflüoretilen tozu kimi ikinci dəfə 
istifadəyə verilmiş  və  işlənmiş flüoroplastların  ПТФЭ 
ultradispers tozunu, baza yağı kimi isə - AK-15 mineral 
yağını saxlayır: 
 
ikinci dəfə istifadəyə verilmiş və işlənmiş                   1-2 
flüoroplastların ПТФЭ ultradispers tozu                               
С-150 detergent-dispersləşdirici sulfonat aşqar         0,5-1 
AK-15 mineral yağı                                         100-ə qədər 
 
__________ 
 
(11) İ 2013 0070                          (21) a 2009 0206  
(51) C08F 236/18 (2006.01)         (22) 09.10.2009 
 
C08F 2/10 (2006.01) 
(44) 29.03.2013 
(71)(73) Sumqayıt Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72)
 
Məmmədov Camal Veys oğlu (AZ), Qəhrəmanov 
Nadir Fərrux oğlu (AZ), Hüseynov Yadigar Yusif 
oğlu (AZ), Quliyev Telman Dadaş  oğlu (AZ), 
Adilova Ləman İsmi qızı (AZ) 
(54)  XLORTƏRKİBLİ SOPOLİMERİN SULU 
MƏHLULUNUN ALINMA ÜSULU 
 
(57) Xlortərkibli  sopolimerin  sulu  məhlulunun  alınması  
üsulu,  metilmetakrilatın  xlortərkibli  üzvi birləşmə ilə 
həlledicidə, radikal  sopolimerləşmə  inisiatorunun 
 
iştirakı ilə sopolimerləşməsindən ibarət olub,  onunla 
fərqlənir ki,  xlortərkibli  üzvi  birləşmə  kimi  3,3- 
dixlorpropen-1-dən   istifadə  edirlər,  sopolimerləşməni  
su  mühitində  alkilbenzolsulfonat  natrium 
 
emulqatorunun  və  zəncir artımının  tənzimləyicisi  
dixlorpropanın  iştirakı    ilə, su  : metilmetakrilat:  3,3-
dixlorpropen-1,  müvafiq  olaraq  4,66:   0,2-0,334: 0,117- 
0,189  mol  nisbətinə bərabər aparırlar. 
__________ 
 
C 23 
 
(11) İ 2013 0060                          (21) a 2009 0087 
(51) C23C 22/67 (2006.01)           (22) 06.05.2009 
 
C23C 22/71 (2006.01) 
(44) 30.03.2012 
(71)(73)
 
Bakı Dövlət Universiteti (AZ) 
(72) Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu (AZ), Allazov 
Mahmud Rüstəm oğlu (AZ) 
(54) ALÜMİNIUM VA ONUN ƏSASINDAKI 
XƏLİTƏLƏRDƏN OLAN DETALLARIN 
SƏTHİNİN XROMATLAŞDIRILMASI 
ÜSULU 
 
(57) Alüminium və onun əsasındakı  xəlitələrdən olan 
detalların səthinin xromatlaşdırılması üsulu, SAM, sulfat 
turşusu və flüortərkibli qeyri-üzvi birləşmə saxlayan sulu 
məhlulda yağsızlaşdırma, kimyəvi aşılama ilə detalların 
səthinin hazırlanmasından və xrom anhidridi və 
flüortərkibli qeyri-üzvi birləşmə saxlayan sulu məhlulda 
sonrakı oksidləşdirmədən ibarət olub, onunla fərq1ənir ki, 
yağsızlaşdırmanı  və    aşılanmanı eyni zamanda, 1-10 
dəqiqə müddətində 15-30°C temperaturda, əlavə olaraq 
komplekson II, SAM - sulfanol,  flüortərkibli qeyri-üzvi 
birləşmə - kalium biflüorid və ya natrium flüorid saxlayan 
məhlul I-də aparırlar, oksidləşdirməni isə 1-5 dəqiqə 
müddətində 15-30°C temperaturda, əlavə olaraq sulfat 
turşusu və kompleksion II, flüortərkibli qeyri-üzvi 
birləşmə kimi isə kalium heksaflüorsirkonat saxlayan 
məhlul II-də, məhlulların komponentlərinin aşağıdakı 
nisbətində aparırlar, q/l, 
Məhlul I:  
Sulfanol                                                          5-20 
sulfat turşusu                                                 20-30  
kalium biflüorid və ya natrium flüorid          1,4-3      
komplekson II                                                   1-4     
Su                                                                   qalanı  
Məhlul II:                                                    
xrom anhidridi                                              15-100 
sulfat turşusu                                                    5-10  
kalium heksaflüorsirkonat                               0,8-5  
komplekson II                                                     1-4 
su                                                                       qalanı   
__________ 
 
(11) İ 2013 0058                          (21) a 2008 0096 
(51) C23F 11/04 (2006.01)           (22) 07.05.2008 
 
C23F 11/14 (2006.01) 
(44) 30.03.2012 
(71)(73) Bakı Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72) Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu (AZ), Əliyev 
İsmayıl  Əhmədəli oğlu (AZ), Xəlilova Florida 
İsmayıl qızı (AZ) 
(54) POLADIN           TURŞ            MÜHİTDƏ 
        KORROZİYASINA  QARŞI İNGİBİTOR 
 
(57) Formulu 
C08F – C23F  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
Бцллетен №1  31.03.2014                                   İXTİRA PATENTLƏRİ 
39 
 
 
 
 
haradaki, R=n-C
3
H
5
(1); n-C
4
H
7
(II); n-C
5
H
9
(III); n-
C
9
H
17
(IV) olan β-alkenilkəhraba turşusunun 
tetraetanoldiamidlərinin poladın turş mühitdə 
korroziyasına qarşı ingibitor kimi tətbiqi. 
__________ 
 
BÖLMƏ E 
 
TİKİNTİ, MƏDƏN İŞLƏRİ 
 
E 02 
 
(11) İ 2013 0075                           (21) a 2006 0187 
(51) E02D 23/00 (2006.01)            (22) 10.10.2006 
 
E02D 27/24 (2006.01) 
 E02D 
29/00 
(2006.01) 
 E02B 
17/01 
(2006.01) 
(44) 28.09.2012 
(71)(73)
 
DEEP   WATER  MARINE TECHNOLOGY 
L.L.C. (KY)  
(72) HUANG, Edvard (US), LİAO, Şihvec (US) 
(74) Məmmədova Bilqeis Ağası qızı (AZ) 
(86) PCT/US2005/012718, 13.04.2005 
(54) DƏNİZ PLATFORMASININ ÖZÜL DAYAĞA 
BƏRKİDİLMƏSİ ÜÇÜN QURĞU 
 
(57) 1.Dəniz platformasının özül dayağa bərkidilməsi 
üçün qurğu, seksiyalı yerinə yetirilmiş və  dəniz suyunun  
keçməsindən təcrid olunmuş boşluqlu, seksiyalı yerinə 
yetirilmiş, uzunsov boruvari element saxlayaraq, belə ki, 
boru elementin yuxarı  seksiyası  aşağı seksiyasına 
nisbətən böyük  diametrə malik olub, onunla fərqlənir ki, 
boruvari element onda bir-birindən seçilmiş  məsafədə 
qoyulmuş  və çoxlu sayda ayrı-ayrı, bir-birindən təcrid 
olunmuş aralıqları  əmələ    gətirən çoxlu germetik 
arakəsmələrə malikdir. 
2.1-ci bənd  üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, arakəsmələr 
boruvari elementin yuxarı  və  aşağı seksiyalarında 
qoyulmuşdur. 
3.1-ci bənd      üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, boruvari 
element bir yerdə bərkidilmiş çoxlu sayda boru dəstlərinə 
malikdir ki, onlardan hər birinin, ən azı, bir arakəsməsi 
var. 
4.1-ci bənd   üzrə qurğu  onunla fərqlənir ki, boruvari 
element bir yerdə bərkidilmiş çoxlu sayda boru dəstlərinə 
malikdir, onlardan hər birinin borunun yuxarı sonunda bir 
arakəsməsi və aşağı sonunda bir arakəsməsi var. 
5.1-ci bənd  üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, 
arakəsmələrdən hər biri boruvari elementin divarının 
daxili səthinə bərkidilımiş  lövhə şəklindədir. 
6.1-ci bənd  üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, 
arakəsmələrdən hər biri boruvari elementin divarının 
daxili səthinə bərkidilmiş dairəvi lövhədir. 
7.1-ci bənd  üzrə qurğu  onunla fərqlənir ki, boruvari 
elementin yuxarı  və  aşağı seksiyalarının sahəsi,  əslində, 
daxili və xarici diametrlərin arasında ölçülən en kəsik 
sahəsi ilə eynidir. 
8. Dəniz platformasının özül dayağa bərkidilməsi üçün 
qurğu,  dəniz platformasına bərkidilmək üçün yuxarı 
sonundakı vasitə  və  dənizin dibində özül dayağa 
bərkidilmək üçün aşağı sonundakı vasitə  və  dəniz 
suyunun keçməsindən təcrid olunan, daxili boşluğu əmələ 
gətirən çoxlu sayda bir yerdə  bərkidilmiş boru dəstləri 
olan, seksiyalı yerinə yetirilmiş  dartıcı element saxlayıb 
onunla fərqlənir ki, boru dəstlərinin aşağı seksiyası boru 
dəstlərinin yuxarı seksiyasına nisbətən daha az daxili və 
xarici diametrə  və daha böyük qalın divara malikdir və 
yuxarı  və  aşağı seksiyaların uzunluğu kəsiyində bir-
birindən müəyyən məsafədə qoyulmuş arakəsmələr var və 
onlar daxili boşluqda bir-birindən təcrid olunmuş çoxlu 
sayda ayrı-ayrı aralıqları əmələ gətirirlər. 
9.8-ci bənd   üzrə qurğu, onunla fərqlənir ki, boru dəstləri, 
ən azı, bir arakəsməyə malikdir. 
10. 8-ci bənd  üzrə qurğu, onunla fərqlənir ki, boru 
dəstlərinin hər birinin  yuxarı sonunda bir arakəsmə  və 
aşağı sonunda bir arakəsmə var. 
11.8-ci bənd  üzrə qurğu, onunla fərqlənir ki, 
arakəsmələrdən hər biri boru dəstlərindən birinin divarının 
daxili səthinə bərkidilmiş lövhəni təsvir edir. 
12.8-ci bənd  üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, 
arakəsmələrdən hər biri boru dəstlərindən birinin divarının 
daxili səthinə bərkidilmiş dairəvi lövhədir. 
13.8-ci bənd  üzrə üsul, onunla fərqlənir ki, yuxarı 
seksiyada və  aşağı seksiyada hər bir boru dəsti,  əslində, 
eyni en kəsik sahəsi olan divara malikdir. 
14.Dənizdə karbohidrogenlərin çıxardılması əməliyyatının 
yerinə yetirilməsi üçün qurğu, gərici dayaqları olan üzən 
platforma və çoxlu sayda dartıcı elementlər daxil olaraq, 
bu elementlərdən hər birinin dəniz platformasına 
bərkidilmiş yuxarı sonundakı vasitəsi və  dənizin dibində 
özül dayağa bərkidilmiş  aşağı sonundakı vasitə saxlayır, 
habelə platforma dartıcı elementdə gərilmənin yaradılması 
üçün ballastlaşdırılmışdır və dartıcı elementlərdən hər 
biri, seksiyalı yerinə yetirilib, dəniz suyunun keçməsindən 
təcrid olunan, daxili boşluğu  əmələ  gətirmək üçün bir 
yerdə  bərkidilmiş boru dəstləri daxil olub, onunla 
fərqlənir ki, dartıcı elementin hər birinin boru dəstlərinin 
aşağı seksiyasının daxili və xarici diametri boru 
dəstlərinin yuxarı seksiyasınınkına nisbətən az, divarının 
qalınlığı isə çoxdur və dartıcı elementlərdən hər birinin 
boru dəstlərinin yuxarı  və  aşağı seksiyalarının daxili 
boşluqlarında çoxlu sayda germetik arakəsmələr 
qoyulmuşdur və onlar ayrı-ayrı, bir birindən təcrid edilmiş 
arakəsmələrin əmələ gəlməsi üçün boru dəstinin yuxarı və 
aşağı seksiyalarının uzunluğu kəsiyində bir-birindən 
müəyyən məsafədən qoyulmuşdur. 
15.14-cü bənd  üzrə qurğu  onunla fərqlənir ki, hər bir 
boru dəstinin, ən azı, bir arakəsməsi var. 
16.14-cü bənd  üzrə qurğu onunla fərqlənir ki, boru 
dəstinin hər biri onun yuxarı sonunda bir arakəsməyə  və 
aşağı sonunda bir arakəsməyə malikdir. 
17.14-cü bənd  üzrə qurğu  onunla fərqlənir ki, 
arakəsmələrdən hər biri dairəvi lövhədir. 
__________ 
C23F – E02D

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                                                           İXTİRA PATENTLƏRİ                                  Бüллетен №1  31.03.2014 
 
40 
 
 
E 21 
 
(11) İ 2013 0078                          (21) a 2004 0212  
(51) E21B 23/14  (2006.01)          (22) 19.10.2004 
 
E21B 44/00 (2006.01) 
 E21B 
47/12 
(2006.01) 
(31) MI2002A000853, MI2002A002331 
(32) 22.04.2002, 04.11.2002 
(33) IT 
(44) 29.03.2013 
(71)(73) 
 
ENİ S.p.A (IT), TEKNOMARE S.p.A (IT) 
(72) PRENDİN, Uolter  (IT),  MADDALENA, Danilo 
(IT), TOFFOLO, Cilberto (IT), DONATİ, 
Françesko (IT) 
(74) Məmmədova Xalidə Nurulla qızı (AZ) 
(86) PCT/EP2003/00746,28.01.2003 
(87) WO2003/089760, 30.10.2003 
(54)  QUYUDAKI NÖQTƏ         İLƏ       YERÜSTÜ 
TERMİNAL ARASINDA GÖSTƏRİCİLƏRİN 
İKİTƏRƏFLİ            ÖTÜRÜLMƏSI      ÜÇÜN 
TELEMETRİK                                       SISTEM 
 
(57) 1.Quyudakı nöqtə ilə yerüstü terminal  arasında 
göstəricilərin ikitərəfli ötürülməsi üçün telemetrik sistem, 
qazma və istismar kəmərləri içərisində istifadə edilə 
bilməklə,   göstəricilərin ötürülməsi və ola bilər, qəbulu 
üçün qurğular;  müstəsna distansiya idarəetmədən tam 
avtonomluğa  qədər müxtəlif avtomatlaşdırma 
səviyyələrinə malik olan və qazma və ya istismar 
kəmərlərinin daxilində  hərəkət edə bilən və  borunun 
içində onun  hərəkəti üçün  nəqliyyat vasitələri olan, 
birləşdirici xəttin  dolaqdan açılması    və  gərilməsi üçün  
aktiv nəqliyyat vasitəsi; və    ya  tros  və trosun 
 
dolanıb/açılması üçün müvafiq qurğu vasitəsilə yerini 
dəyişən,  özüdə elektrik enerjisi ilə  təchiz edən avadanlığı 
olan passiv nəqliyyat vasitəsi; göstəricilərin  ötürülməsi, 
və ola bilər, qəbulu qurğuları üçün elektrik naqillərindən 
və/və yaxud   bir və ya   bir neçə  optik lifdən  ibarət olub, 
quyudakı  nöqtə ilə göstərilən nəqliyyat vasitəsinin  
daxilində  və ya yer üstündə    yerləşən müvafiq nöqtə 
arasından keçən  birləşdirici xətt, və  xəttin dolaqdan 
açılması    və  gərilməsi  üçün bucurğad daxil olmaqla, 
onunla fərqlənir ki, göstərilən xəttin  dolaqdan  açılması  
və gərilməsi üçün bucurğad göstərilən  aktiv va ya passiv 
nəqliyyat vasitəsində  qurulub, bununla belə, nəqliyyat  
vasitəsinə idarəetmə və rabitə elektron qurğuları, borunun 
daxilində  etibarlı dayanmanı    təmin edən dayandırıcı 
qurğular daxildir. 
2. 1-ci bənd üzrə telemetrik sistem  onunla fərqlənir ki,  
qazma kəməri halında quyuda göstərilən nöqtə  quyunun 
dibidir; 
3.1-ci va ya 2-ci bənd üzrə  telemetrik sistem onunla 
fərqlənir ki, qazma kəməri halında aktiv nəqliyyat 
vasitəsinin və ya trosun açılıb-dolanması qurğusu ilə 
birlikdə passiv nəqliyyat vasitəsinin yerləşməsi üçün 
sistemə «qaraj» daxil ola bilər, bu halda qaraj qazma 
məhlulunun sərbəst dövriyyəsinə  imkan verir va həmin 
nəqliyyat vasitəsinin mühafizəsini təmin edir. 
4.1-ci və ya 2-ci bənd üzrə  telemetrik sistem onunla 
fərqlənir ki,  birləşdirici xətt  quyunun dibində    yerləşən 
göstəricilərin ötürülməsi və ola bilər qəbulu qurğusunu 
nəqliyyat vasitəsinin içərisində yerləşən müvafiq nöqtə ilə 
birləşdirir. 
5. 4-cü bənd üzrə telemetrik sistem onunla  fərqlənir ki,  
quyudakı nəqliyyat vasitəsində yerləşən müvafıq nöqtə ilə 
yerüstü terminal  arasında birləşmə radiotezlikli, və ya 
optik, və ya akustik sistem vasitəsilə yerinə yetirilir. 
 6. 4-cü bənd üzrə telemetrik sistem onunla fərqlənir ki, 
quyudakı nəqliyyat vasitəsində yerləşən müvafıq nöqtə ilə 
yerüstü  terminal arasında birləşmə sürüşən kontaktlar 
vasitəsilə yerinə yetirilir. 
 7.  1-ci  bənd üzrə telemetrik sistem onunla fərqlənir ki,  
qazma kəməri halında quyu və yerüstü ona müvafiq olan 
nöqtə arasında   yerləşdirilmiş ötürən və əlavə  qəbul edən  
qurğuları birləşdirmək üçün  birləşdirici xətt daxildir. 
 8.  Aktiv  nəqliyyat vasitəsi  birləşdirici xəttin dolaqdan 
açılması  və  gərilməsi üçün olaraq, göstəricilərin 
ötürülməsini, və ola bilsin ki, qəbulunu təmin edən 
elektrik naqillərindən və/və yaxud bir və ya bir neçə optik 
lifdən, boru daxilində nəqliyyat vasitəsinin yerini dəyişən 
avadanlıqdan ibarət olub, onunla fərqlənir ki,  ona 
birləşdirici xəttin dolaqdan açılması  və  gərilməsi üçün 
bucurğad, nəqliyyat vasitəsini elektrik enerjisi ilə  təchiz 
edən avadanlıq, idarəetmə  və rabitə elektron qurğuları, 
borunun daxilində etibarlı dayanmanı  təmin edən 
dayandırıcı qurğular  daxildir. 
 9. 8-ci bənd üzrə aktiv nəqliyyat vasitəsi onunla fərqlənir 
ki,  yerdəyişmə vasitəsinə mühərrik, müvafiq ötürmə 
mexanizmləri və yayın  təsiri altında borunun daxili 
səthinə söykənən bir təkər  daxildir. 
10.8-ci və ya 9-cu bəndlər üzrə aktiv nəqliyyat vasitəsi 
yalnız distansiya idarədən tam   avtonomluğa qədər 
müxtəlif  səviyyəli avtomatlaşmaya malikdir. 
 11. Passiv nəqliyyat vasitəsi birləşdirici xəttin  dolaqdan 
açılması va gərilməsi üçün olaraq, göstəricilərin 
ötürülməsini, və ola bilsin ki, qəbulunu təmin edən 
elektrik naqillərindən və/və yaxud bir va ya bir neçə optik 
lifdən,  nəqliyyat vasitəsini elektrik enerjisi ilə təchiz edən 
avadanlıqdan  ibarət olub, onunla fərqlənir ki, o 
birləşdirici xəttin dolaqdan açılması  və  gərilməsi üçün 
bucurğad, idarəetmə    və    rabitə elektron qurğuları, 
borunun daxilində etibarlı dayanmanı  təmin edən 
dayandırıcı qurğular  daxildir, bu halda nəqliyyat vasitəsi 
çıxarılan va açılan kabelin  və asma/çıxarma qurğusunun 
vasitəsilə mümkün "qarajın" daxilində  və ya kəmərin 
xaricində yerləşə bilən müvafiq dolama/açma qurğusu  ilə 
əlaqəlidir. 
12.8-ci və ya 11-ci bənd üzrə  nəqliyyat vasitəsi onunla 
fərqlənir ki,  elektrik enerjisi ilə  təminat qurğusu 
akkumulyatordur. 
13. 8-ci və ya 11-ci bənd üzrə  nəqliyyat vasitəsi onunla 
fərqlənir ki, elektrik enerjisi ilə təminat birləşdirici xəttin 
özü ilə yaradılmışdır. 
14.8-ci və ya 11-ci bənd üzrə  nəqliyyat vasitəsi onunla 
fərqlənir ki,  o göstərilən  qarajla nəqliyyat vasitəsini 
birləşdirmək üçün baş  birləşdirici  saxlayır. 
15.8-ci və  ya 11-ci bənd  üzrə  nəqliyyat vasitəsi onunla 
fərqlənir ki, o  ölçmək va aşkar etmək üçün qurğu, 
televiziya və akustik tasvirləri ötürmək üçün qurğu, 
qurğuları hərəkətə gətirən vasitə, hissələrin yerini 
dəyişən qurğu saxlayır. 
E21B – E21B 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə