Бюллетень промышленнаяYüklə 3.03 Mb.
Pdf просмотр
səhifə9/21
tarix25.12.2016
ölçüsü3.03 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
Бцллетен №1  31.03.2014                                   İXTİRA PATENTLƏRİ 
41 
 
16.Aktiv və ya passiv nəqliyyat vasitəsinin yerləşməsi 
üçün qaraj  yuxarı intiqal qurğusunun  altında qurulur va 
qazma kəmərinə  birləşdirilir, bu qarajda daxildən xaricə 
istiqamətində silindrik formalı  və hissələrinin birləşmə 
yerində    kəsik konus formalı konteyner vardır ki, ona 
həmin nəqliyyat vasitəsi yerləşdirilə bilər, onun divarları 
silindrik formada, hissələrinin birləşmə yeri isə  kəsik 
konus formasındadır, qarajın divarı ilə konteyner arasında 
qazma məhlulunun sərbəst dövriyyəsi üçün boşluq var, 
silindrik konteyner isə dayaqlar  vasitasilə istənilən 
mövqedə quraşdırılır. 
17.16-cı  bənd üzrə qaraj  onunla fərqlənir ki, o 
radiotezlikli, optiki və ya akustiki rabitə  sisteminə  
malikdir. 
18.16-cı  bənd üzrə qaraj onunla fərqlənir ki, o  orada 
yerləşdirilmiş nəqliyyat vasitəsi üçün 
enerji ehtiyacı olan akkumulyatorlar  saxlayır. 
19.16-cı  bənd üzrə qaraj onunla fərqlənir ki, o  sürüşən 
kontaktları istifadə etməklə yuxarı intiqal qurğusundan 
gələn elektrik kabeli saxlayır. 
20.16-cı    bənd üzrə qaraj onunla fərqlənir ki,  orada 
yerləşdirilən  nəqliyyat vasitəsi ilə birləşmə  qurğusu 
saxlayır. 
21. Aktiv nəqliyyat vasitəsinin istifadəsi  ilə  qazma 
kəmərinin yeni seksiyasını  əlavə etdikdə  rabitə  xəttinin 
uzadılması üsulu ondan ibarətdir ki, məhlul axınını 
dayandırırlar, aktiv nəqliyyat vasitəsini  onun yerləşdiyi 
qarajdan  çıxarırlar və göstərilən nəqliyyat vasitəsini 
kəmərin yeni əlavə edilmiş seksiyasına daxil edirlər, 
kəmərin yeni seksiyasını əlavə edirlər, nəqliyyat vasitəsini 
qaraja qaytarırlar  eyni zamanda xəttin dolaqdan açılması 
və  gərilməsi, birləşdirici yivlərin fiksasiyası  və  məhlul 
axınının bərpasını yerinə yetirirlər. 
22. Passiv nəqliyyat vasitəsinin istifadəsi ilə qazma 
sütununun  уеni seksiyasını  əlavə etdikdə rabitə  xəttinin 
uzadılması üsulu  məhlul axınının  dayandırılmasından, 
passiv nəqliyyat vasitəsinin  kəmərə      əlavə edilmiş 
axırıncı seksiyaya buraxılmasından, sütunun yeni 
seksiyasını quraşdırılmasından, nəqliyyat vasitəsinin 
qaldırılmasından, birləşdirici  yivlərin təsbit edilməsindən  
və  məhlul axınının bərpa edilməsindən  ibarət olub, 
onunla fərqlənir ki, sütunun axırıncı seksiyaya 
buraxılması        qarajın içində olan  bucurğad vasitəsilə 
açılan kabelin  ucunda olan    ilişmə/ayırma   qurğusu 
vasitəsilə  yerinə yetirilir.      
23. 1-ci bənd üzrə sistemdə birləşdirici xəttin bərpası 
üsulu onunla fərqlənir ki, sütunun  bərpası və  bu sütunu 
təşkil edən  borunun demontaji zamanı,  aktiv nəqliyyat 
vasitəsinə sallanmaq üçün əmr göndərməklə,  və ya passiv 
nəqliyyat vasitəsini sallamaqla eyni zamanda xəttin bir 
hissəsini dolamaqla yerinə yetirilir. 
24. 1-ci bənd üzrə sistemdə birləşdirici xəttin çıxarılması 
üsulu onunla fərqlənir ki, quyunun dibində rabitə 
qurğusunun yanında yerləşən kabelkəsən qurğu ilə  yerin 
səthində yerləşən bucurqaddan istifadə etməklə, aktiv və 
ya passiv nəqliyyat vasitəsini kəmərdən çıxarırlar. 
25.1-ci bənd üzrə sistemdə birləşdirici xəttin  çıxarılması 
kəmərin çıxarılması üsulu onunla fərqlənir ki, sütunun  
bərpası  və  bu sütunu təşkil edən  borunun demontaji 
zamanı,  aktiv və ya passiv nəqliyyat vasitəsi, kabelin 
kənarlaşmış hissəsini nəqliyyat vasitəsinin yuxarı 
tərəfindən çıxarmağa imkan verən  əlavə mexaniki 
funksiya ilə  təmin edilmiş aktiv və ya passiv nəqliyyat 
vasitəsi ilə yerinə yetirilir, həm də belə buraxılan kabel 
hissəsini qazma kəməri operatorları  əllə  kəsirlər və ya 
nəqliyyat vasitəsi özü kəsir. 
26.1-ci bənd üzrə sistemdən birləşdirici xəttin  çıxarılması 
üsulu onunla fərqlənir ki, kənarlaşan xəttin yerləşməsi 
üçün lazımi qədər uzun olan konteynerin köməyi ilə 
yerinə yetirilir, bu halda həmin konteyneri kəmərin yuxarı 
sonuna buraxırlar və o, məhlul axınınm və/və yaxud öz 
ağırlığının təsiri altında kəmərin aşağı ucuna doğru 
hərəkət edir və kəmərdə açılmış kabeli öz içərisinə yığır, 
sonra konteyner kəmərin müvafıq saxlayıcı qurğu olan 
aşağı ucunda dayanır. 
__________ 
 
BÖLMƏ F 
 
МЕХАNİKA,  İŞIQLAMA,  İSİTMƏ,  МÜHƏRRİK 
VƏ NASOSLAR, SİLAH VƏ SÜRSAT, PARTLAMA 
İŞLƏRİ 
 
F 16 
 
(11) İ 2013 0076                          (21) a 2013 0037  
(51) F16D 49/08 (2006.01)           (22) 06.03.2013 
 
B66D 5/10 (2006.01) 
(71)(73) Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası (AZ) 
(72) Paşayev Arif Mircəlal oğlu (AZ),  Canəhmadov 
Əhəd Xanəhməd oğlu (AZ), Əliyev  Ələsgər 
Məhərrəm oğlu (AZ), Volçenko Nikolay 
Aleksandroviç (RU), Volçenko Dmitriy 
Aleksandroviç (UA),  Juravlyov Dmitriy 
Yuryeviç (UA) 
(54)  KONDUKTİV SOYUDUCULU LENTLİ-
KÜNDƏLİ ƏYLƏC 
 
(57) 1. Konduktiv soyutmalı lentli-kündəli  əyləc  əyləc 
lentindən, friksion bəndlərdən, mexaniki intiqallardan 
ibarət olub, onunla fərqlənir ki, hərəkətli yarımqasnaqlarla 
təchiz olunub, bunlardan birinci yarımqasnaq barabanın 
flansına quraşdırılıb, ikinci yarımqasnaq isə orta 
hissəsindən barabanın flansı  və birinci yarımqasnaq ilə 
bolt vasitəsilə birləsib, bu zaman, yarımqasnaqlar daxili 
tərəfdən yuxarıda, üzərinə , xarici səthi yarımqasnaqların 
səthi olmaqla yanaşı, həm də əyləcin friksion düyünlərinin 
işçi səthi olan həlqəvi istilik keçiriçi taxma oturdulmuş 
cıxıntılarla yerinə yetirilib, yarımqasnaqların aşağısında 
isə prizmatik işgillə oxa birləşən, aşağı hissəsi 
istiqamətverici pəncə ilə birlikdə yerinə yetirilmiş topa 
malik olan qabırğanın silindrik üzüyünün yerləşdiyi 
həlqəvi qanovcuqlar yerinə yetirilib. 
2. 1-ci bənd üzrə konduktiv soyutmalı lentli-kündəli əyləc 
onunla fərqlənir ki, birinci yarımqasnaq öz xarici səthi ilə 
barabanın flansından istilikdən təcrid olunub. 
__________ 
 
(11) İ 2013 0077                          (21) a 2013 0038  
(51) F16D 49/08 (2006.01)           (22) 06.03.2013 
 
B66D 5/10 (2006.01) 
(71)(73) Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası (AZ) 
E21B – F16D

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                                                           İXTİRA PATENTLƏRİ                                  Бüллетен №1  31.03.2014 
 
42 
 
(72) Paşayev Arif Mircəlal oğlu (AZ),  Canəhmadov 
Əhəd Xanəhməd oğlu (AZ), Əliyev  Ələsgər 
Məhərrəm oğlu (AZ), Volçenko Nikolay 
Aleksandroviç (RU), Volçenko Dmitriy 
Aleksandroviç (UA),  Juravlyov Dmitriy 
Yuryeviç (UA) 
(54)  QAZMA BUCURQADININ LENTLİ-KÜNDƏLİ 
ƏYLƏCİ 
 
(57) Qazma bucurqadının lentli-kündəli  əyləci hərəkətli 
yarımqasnaqlar və onların arasında yerləşən hərəkətsiz 
disklər,  əyləc lenti, friksion halqalar, mexaniki intiqallar 
saxlayaraq onunla fərqlənir ki, birinci yarımqasnaq 
barabanın flansına bərkidilmişdir, ikinci yarımqasnaq isə 
özünün yuxarı hissəsində boltların köməyilə barabanın 
flansı və birinci yarımqasnaq ilə birləşir, yarımqasnaqların 
işçi səthləri öz aralarında istilik izolyasiyası  və qalınlığı 
seriya ilə buraxılan çənbərin qalınlığına bərabər olan 
həlqəvi disklər şəklində yerinə yetirilmiş "metal-polimer" 
materiallarının kombinasiyası ilə birləşdirilmişdir, bu 
zaman yarımqasnaqların daxili səthləri arasında 
yerləşdirilmiş  və öz aralarında friksion materialla 
istilikdən təcrid olunmuş metal disklər paketi qasnağın 
çənbərinin səthi səviyyəsində ön səthə malikdir, disklərin 
xarici səthi üzərində  həlqəvi qanovcuqlar yerinə 
yetirilmişdir, hansılarda ki, müxtəlif diametrli separator 
kəmərlərində eyni radiuslu kürəciklər quraşdırılmışdır, 
disklər paketinin yuxarısında, ondan keçən boltların 
diametrindən böyük olan iki tərəfı açıq uzununa deşik 
yerinə yetirilmişdir, disklər paketi aşağıdan sürüşmə 
yastığına, ikinci yarımqasnaq isə diyirlənmə yastığına 
oturdulmuşdur, bu zaman onlar oxa prizmatik işgilin 
köməyilə  bərkidilmiş, aşağı hissəsi isə istiqamətverici 
pəncə ilə bir yerdə yerinə yetirilmiş topda sakit vəziyyətdə 
olurlar. 
__________ 
 
BÖLMƏ H 
 
ELEKTRİK 
 
H 01 
 
(11) İ 2013 0067                          (21) a 2010 0209  
(51) H01L 35/16 (2006.01)           (22) 08.10.2010 
       H01L 35/18 (2006.01) 
(44) 28.12.2012 
(71)(73) Bakı Dövlət Universiteti
 
(AZ) 
(72) Sadıqov Fuad Mikayıl oğlu (AZ), İlyaslı Teymur 
Məmməd oğlu (AZ), İsmayılov Zakir İslam oğlu 
(AZ), Hüseynova Humay Ələsgər qızı (AZ), 
Yusibov Yusif Əmiralı oğlu (AZ) 
(54)  AŞAĞI TEMPERATURLU 
TERMOELEKTRİK MATERİAL 
 
(57) Aşağı temperaturlu termoelektrik material, bismut və 
qadolinium birləşmələrinin xəlitəsindən ibarət olub, 
onunla fərqlənir ki, komponentlərin aşağıdakı mol %-i ilə 
nisbətində bismut selenid Bi
2
Se
3
  və qadolinium tellurid 
GdTe saxlayır: 
 

2
Se
3
        99,0-99,95 
                             GdTe           0,05-1,00 
__________ 
 
H 02 
 
(11) İ 2013 0054                           (21) a 2009 0114 
(51) H02K 21/02 (2006.01)            (22) 03.06.2009 
(44) 29.03.2013 
(71)(72)(73) Ağalarov Rüfət İkrəm oğlu (AZ), Orucov 
Anar Rüfət oğlu (AZ) 
(54) HAVA SOYUTMASI İLƏ AKSİAL 
GENERATOR 
 
(57) Aksial generator baş  tərəfinin yaxınlığında radial 
yerləşən maqnitlər ilə rotor saxlayaraq, onunla fərqlənir 
ki, maqnitlərin yerləşmə zonası ilə  fırlanma oxunun 
mərkəzi arasındakı aralıqda rotor, ən azı, iki dəliklə  və 
bunlar arasında yerləşən, maqnitlərin qalınlığı ilə ölçülən 
hüdudlarda rotorun müstəvisi üzərindən çıxan və rotorun 
radiusuna bucaq altında yerləşən pərlərlə təchiz olunub. 
__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F16D – H02K  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ  
FAYDALI MODEL PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLARIN DƏRCİ 
 
                                                                                                43 
BÖLMƏ C 
 
КİMYA VƏ METALLURGİYA 
 
C 02 
 
(11) F 2013 0008                                    (21) U 2013 0003 
(51) C02F 1/461 (2006.01)                       (22) 10.05.2011  
(71)(72) Məmmədov   Neymət     Əli     oğlu         (AZ), 
Mahmudov Fikrət Mahmud oğlu (AZ), Ələkbərov  
Şahin  Şəmşəd oğlu (AZ), Sərdarov  Şubay  
Firudin oğlu (AZ) 
(54) SU ELEKTROAKTİVATORU 
 
(57) Файдалы   модел   elektrokimya   texnologiyasına, 
xüsusən, elektroliz yolu ilə aktivləşdirilmiş “canlı” 
(qələvi) və “cansız” (turş)  su emalı qurğularına aid 
olub, aktivlik dərəcəsi idarə olunmaqla yüksək 
təmizliyə malik aktivləşdirilmiş su almaq üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.  
Файдалы моделin  мащиййяти ондан ибарятдир ки,  тутум 
вя гапаьы олан эювдядян, гапаьа бяркидилмиш вя тутум 
дахилиндя  йерляшдирилмиш    електродлардан – катод  вя 
аноддан,  електродлара  гошулмуш    сабит  жяряйан 
мянбяйиндян  ибарят  олан    су    електроактиваторунда,   
тутум    бир  силиндрик  лювщяси,  гапаг  ися  мцхтялиф 
диаметрли  ики  силиндрик    лювщяляри  олмагла  йериня 
йетирилмишдир, беля ки, тутумун силиндрик лювщяси гапаьын 
лювщяляри  арасында  олмагла,  анод  йерляшдирилмиш  орта 
сексийа,  катод  йерляшдирилмиш  kянар  сексийа  вя  суйун 
дахил  олмасы  цчцн  аралыг  сексийаnыn  əmələ  gəlməsi  иля 
йерляшдирилмишдир,  анод  ися  ионкечирижи  материалла 
юртцлмцш  вя  щяр  ики  електрод  сабит  жяряйан  мянбяйиня 
идаря блоку васитяси иля гошулмушдур 
_________ 
 
BÖLMƏ F 
 
МЕХАNİKA,  İŞIQLAMA,  İSİTMƏ,  МÜHƏRRİK 
VƏ NASOSLAR, SİLAH VƏ SÜRSAT, PARTLAMA 
İŞLƏRİ 
 
F 24 
 
(11) F 2013 0007                                    (21) U 2010 0014 
(51) F24J 2/04 (2006.01)                          (22) 04.02.2008 
 
F24J 2/24 (2006.01) 
(71) Azərbaycan    Respublikası          Milli            Elmlər 
Akademiyası Radiasiya Problemləri  İnstitutu 
(AZ) 
(72) Rzayev   Pərviz   Fikri   oğlu (AZ), Qəribov Adil 
Abdulxalıq oglu (AZ), Salmanova Firuzə Əziz qızı 
(AZ), Yusupov İqor Mevludoviç (AZ), Əilyev 
Niyazi Məmməd oğlu (AZ) 
(54) YASTI GÜNƏŞ KOLLEKTORU 
 
(57) Yastı günəş kollektoru,  şüşə pambıqdan istilik 
izolyasiyasına malik  olan bünövrəli,  bir qatlı    şüşə  
örtüklü, soyuq və isti su üçün borucuqları olan  qutu 
şəkilli  alüminium   gövdədən, həmçinin içərisində 
yerləşən və    borular və şüa uducu səthi olan absorberdan 
ibarət olub, onunla fərqlənir ki, şüa uducu  səth  daxilində  
absorberin boruları  yerləşdirilmiş bitum layından  
hazırlanmışdır. 
_________ 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ  
SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLARIN DƏRCİ 
 
44 
(11) S 2013 0025                         (21) S2012 0035 
(51) 09-01                                     (22) 17.08.2012 
(44) 29.03.2013 
(71) Obşestvo s ograniçennoy otvetstvennostyu “Zavod 
Mineralnıx vod “Mever” (RU) 
 
Respublika Daqestan, q. Derbent, ul. Y.Qaqarina, 
22, 68608, Rossiyskaya Federasiya 
(72)  Ramazanov Muslim Aqamaqomedoviç (RU) 
(74) Xəlil Eldar Bahadur  (AZ) 
(54) BÖYÜK BUTULKA 
 
(57) Böyük butulka aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu 
ilə xarakterizə olunur:  
 
 
-kompozisiya elementlərinin tərkibi: yivli tacı olan 
boğazlıq, çiyinlər, gövdə və dib ilə; 
- mütənasib həlli – diametrindən demək olar ki, iki dəfə 
böyük olan hündürlüyü ilə; 
-enli boğazlığın qısa silindrik formalı yerinə yetirilməsi 
ilə; 
 
 
 
 
-çiyinlərin və dibdə olan hissənin gövdədən halqavari 
qanovlarla ayrılması ilə; 
-gövdənin səthində üfüqi istiqamətlənmiş halqavari 
qanovların və kəmərciklərin olması ilə; 
 
 
-çiyinlərin forma və ölçüyə görə müxtəlif olan fiqurlu 
dərinliklərlə dekorativ tərtib olunması ilə; 
 
 
 
-dekorativ tərtibatın fantaziyadan yaranan forma və 
ölçüsü, eləcə  də çevrələri olan stilləşdirilmiş damcı 
təsvirlərinin fiqurlu dərinlikləri şəklində yerinə yetirilməsi 
ilə; 
-gövdənin qövs üzrə azacıq daralmış yerinə yetirilməsi  
ilə; 
 
 
 
-dibin səthinin mərkəzə doğru cəmləşən altı radial 
dərinliklə, və gövdənin yan səthinə gedib çıxan beş  qısa 
dərinliklə bəzədilməsi ilə, belə ki, bütün dərinliklər ritmik 
şəkildə dibin səthi üzrə yerləşiblər. 
________ 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Бцллетен №1  31.03.2014                     СЯНАЙЕ НЦМУНЯСИ ПАТЕНТЛЯРИ          
45 
 
 
(11) S 2013 0026                        (21) S2012 0036 
(51) 09-01                                    (22) 17.08.2012 
(44) 29.03.2013 
(71) Obşestvo s ograniçennoy otvetstvennostyu “Zavod 
Mineralnıx vod “Mever” (RU) 
 
Respublika Daqestan, q. Derbent, ul. Y.Qaqarina, 
22, 68608, Rossiyskaya Federasiya  
(72) Ramazanov Muslim Aqamaqomedoviç (RU) 
(74) Xəlil Eldar Bahadur (AZ) 
(54) BUTULKA (İKİ VARİANT) 
 
(57) Birinci variant üzrə butulka aşağıdakı mühüm 
əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
 
 
 
-kompozisiya elementlərinin tərkibi: yivli tacı olan 
boğazlıq, çiyinlər, gövdə və dib ilə; 
-boğazlığın qısaldılmış silindrik şəkildə yerinə yetirilməsi 
ilə; 
-gövdənin səthində, butulkanın səthini hündürlük üzrə iki: 
yuxarı – çiyinlər və  aşağı hissəyə ayıran üfüqi 
istiqamətlənmiş halqavari qanovların olması ilə, bu zaman 
halqavari qanovların sayı üçə bərabərdir; 
-çiyinlərdə  və  aşağı hissədə fiqurlu dərinliklər  şəklində 
dekorativ tərtibatın olması ilə; 
-dekorativ tərtibatın fantaziyadan yaranan forma və 
ölçüsü, eləcə  də çevrələri olan stilləşdirilmiş damcılar 
təsviri şəklində yerinə yetirilməsi ilə; 
-çiyinlərin qabarıq səth şəklində olan forması ilə;  
-gövdənin sahələrinin halqavari qanovlarla və qövs üzrə 
azacıq daralmış dekorativ tərtibatla yerinə yetirilməsi ilə, 
belə ki, relyefli tərtibatı olan sahənin yuxarısında və 
aşağısında əlavə qanovlar yerinə yetirilib; 
-dibin səthinin mərkəzə doğru cəmləşən beş radial 
dərinliklə, və gövdənin yan səthinə gedib çıxan beş  qısa 
dərinliklə bəzədilməsi ilə, belə ki, bütün dərinliklər ritmik 
şəkildə dibin səthi üzrə yerləşiblər.    
 
 
   İkinci variant üzrə butulka aşağıdakı mühüm əlamətlər 
məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
-kompozisiya elementlərinin tərkibi: yivli tacı olan 
boğazlıq, çiyinlər, gövdə və dib ilə; 
-boğazlığın qısaldılmış silindrik şəkildə yerinə yetirilməsi 
ilə; 
-gövdənin səthində, butulkanın səthini hündürlük üzrə iki: 
yuxarı – çiyinlər və  aşağı hissəyə ayıran üfüqi 
istiqamətlənmiş halqavari qanovların olması ilə, bu zaman 
halqavari qanovların sayı dördə bərabərdir; 
-çiyinlərdə  və  aşağı hissədə fiqurlu dərinliklər  şəklində 
dekorativ tərtibatın olması ilə; 
-dekorativ tərtibatın fantaziyadan yaranan forma və 
ölçüsü, eləcə  də çevrələri olan stilləşdirilmiş damcılar 
təsviri şəklində yerinə yetirilməsi ilə; 
-çiyinlərin qabarıq səth şəklində olan forması ilə;  
-gövdənin sahələrinin halqavari qanovlarla və qövs üzrə 
azacıq daralmış dekorativ tərtibatla yerinə yetirilməsi ilə, 
belə ki, relyefli tərtibatı olan sahənin yuxarısında və 
aşağısında əlavə qanovlar yerinə yetirilib; 
-dibin səthinin mərkəzə doğru cəmləşən beş radial 
dərinliklə, və gövdənin yan səthinə gedib çıxan beş  qısa 
dərinliklə bəzədilməsi ilə, belə ki, bütün dərinliklər ritmik 
şəkildə dibin səthi üzrə yerləşiblər. 
________ 
 
 
(11) S 2013 0017                        (21) S2012 0047 
(51) 09-07                                    (22) 30.11.2012 
(44) 29.03.2013 
(71) “BAKI ŞƏRAB-1” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti 
(AZ) 
(72) Rəhimov   Sahib      İbrahim      oğlu (AZ), İmanov 
Şirindil İman oğlu (AZ) 
(74) Qurbanov Muxtar Yusif oğlu (AZ) 
(54) BUTULKA ÜÇÜN QUALA TİPLİ QAPAQ 
 
09-01 – 09-07

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
 
                                                СЯНАЙЕ НЦМУНЯСИ ПАТЕНТЛЯРИ                   Бцллетен №1  31.03.2014 
 
46 
 
(57) Butulka üçün quala tipli qapaq aşağıdakı mühüm 
əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur: 
-kompozisiya elementlərinin tərkibi: qapağın silindrik 
gövdəsi, dozator və qopardılan lent ilə; 
-gövdənin yuxarı  və  aşağı hissələrə ayrılmaqla yerinə 
yetirilməsi ilə; 
-gövdənin yuxarı bağlı hissəsinin çevrəsi üzrə burtikin 
olması ilə; 
-gövdənin yan səthində dekorativ qızılı zolaqların olması, 
bunların arasında arağın adının yazılışının yerləşməsi ilə; 
-qapağın plastik kütlədən yerinə yetirilməsi ilə; 
-koloristik həlli ilə;  
fərqlənir: 
 
 
 
 
-gövdənin yuxarı hissəsinin yuxarı  kənarının onun aşağı 
kənarından kiçik olan diametrlə yerinə yetirilməsi ilə; 
-dozatorun gövdənin çevrə üzrə bir-birindən bərabər aralı 
olan üç dördbucaqlı  pəncərə ilə yerinə yetirilmiş yuxarı 
hissəsində yerləşməsi ilə;  
-dozatorun nanofiltrlə yerinə yetirilməsi ilə;  
-dekorativ zolaqların müxtəlif endə yerinə yetirilməsi ilə; 
-“Оригинальная  водка” yazısının qırmızı fonda iki 
sətirdə qızılı və ağ rənglə yerinə yetirilməsi ilə;     
-gövdənin aşağı hissəsində qara fonda ağ  rənglə yerinə 
yetirilmiş “Очищенная нанофильтром” yazısının olması 
ilə; 
-qara, qırmızı, ağ, qızılı rənglə koloristik həlli ilə.
 
________ 
 
(11) S 2013 0019                         (21) S2012 0023 
(51) 18-01                                     (22) 12.07.2012 
(44) 29.03.2013 
(71) Arçelik Anonim Şirketi (TR) 
(72) YALÇIN, Mustafa (TR), DURAN, Nihat (TR), 
TUNAK, Yunus (TR), ÖZ, Özgür Mutlu (TR), 
DEMIRCAN, Deger (TR), ILGIN, Soner (TR),  
DURAKOĞLU, Gizem (TR), VEYISOĞLU, 
Ahmet Burak (TR), 'INÇUKUR, AIİ İhsan (TR), 
KÜÇÜKKATERLI, Aslı (TR), DELIORMANLI, 
Bilgen Gülşen (TR), ÖNEY, Mehmet (TR), 
VANCI, Can Onur (TR), KÖK, Özlem (TR)  
(74) Məmmədova Xalidə Nurulla qızı (AZ) 
(54)
 
KASSA APARATI 
 
(57) Kassa aparatı xarakterizə olunur:  
-kompozisiya elementlərinin tərkibi: klaviaturanın 
yerləşmə zonası olan gövdə, məhz bömənin ön və arxa 
səthindən iki şəffaf displey pəncərəsi olan ikitərəfli 
indikator bölməsinin qapağı, çap edən mexanizm 
bölməsinin qatlanan qapağı ilə;  
-gövdənin, yuxarı hissəyə keçid ilə sürüşkən düzbucaqlı 
formasında yerinə yetirilməsi ilə;   
-ikitərəfli indikator və çap edən mexanizm bölmələrinin 
klaviaturanın yerləşmə zonasından yuxarıda üfüqi 
müstəvidə yerləşməsi ilə;  
-gövdənin yuxarı hissəsinin arxa tərəfinin ön tərəfə  əks 
istiqamətlənmiş mailliyinin olması ilə;  
-gövdənin arxa hissəsinin, ikitərəfli indikator və çap edən 
mexanizm bölmələrinin altında, gövdənin yuxarı 
hissəsinin ön tərəfinin mailliyinə paralel olan mailliklə 
yerinə yetirilməsi ilə;   
-məlumat lövhəciyi üçün yerin olması ilə;  
fərqlənir: 
 
 
-ikitərəfli indikator bölməsinin qatlanan qapağının olması 
ilə;  
-klaviaturanın yerləşmə zonasına nisbətən yuxarı hissəyə 
birsəviyyəli keçidin olması ilə; 
-yuxarı hissənin gövdədə, bütün perimetr üzrə qismən 
onun hüdudlarından kənara çıxmaqla, içəri batıq yerinə 
yetirilməsi ilə;   
-ikitərəfli indikator bölməsinin altında arxa tərəfdən aşağı 
hissədə plastik işlənmiş düzbucaqlı dərinliyin olması ilə; 
-məlumat lövhəciyi üçün yerin ön tərəfdə çap edən 
mexanizm bölməsinin altında yerləşməsi ilə.
 
 
________ 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə