Бюллетень промышленнаяYüklə 3.03 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/21
tarix25.12.2016
ölçüsü3.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

 
 
A 61 
 
(21) a 2013 0083 
(22) 25.06.2013 
(51) A61K 8/00 (2006.01) 
A61K 36/00 (2006.01) 
A61Q 19/00 (2006.01) 
(71) Qəhrəmanova Malahət Cəmil qızı (AZ) 
(72) Qəhrəmanova     Malahət     Cəmil      qızı (AZ),
 
Qəhrəmanov Hilal Şakir oğlu  (AZ) 
(54) MÜALICƏVI - KOSMETIK KREM (variantlar) 
 
(57)  İxtira kosmetologiyaya, məhz üz və boyun dərisinə 
qulluq ücün fəal vasitələrə aiddir, və bitki mənşəli bioloji 
fəal maddələr əsasında kremlərin hazırlanmasında istifadə 
edilə bilər. 
 Müalicəvi-kosmetik krem qarışığın yağa 1:5-1:10 
nisbətində  dərman bitkiləri qarışığının bitki yağında 
çıxarılmış yağlı ekstraktını, köməkçi maddələr, vitaminlər 
və həlledici saxlayır. Bu zaman müalicəvi-kosmetik krem 
qoruyucu krem, cavanlaşdırıcı krem, gündüz kremi və 
gecə kremi şəklində yerinə yetirilə bilər. 
__________ 
 
(21) a 2013 0022 
(22) 07.02.2013 
(51) A61K 36/00 (2006.01) 
 
B01D 11/02 (2006.01) 
(71) Azərbaycan Tibb Universiteti (AZ) 
(72)
 
Mövsumov  İsrafil   Soltan   oğlu   (AZ), Yusifova 
Cəmilə Yusif qızı (AZ) 
(54) FLAVONOİD   AQLİKONLARININ    ALINMA 
ÜSULU 
 
(57) Flavonoid aqlikonlarının alınma üsulu əczacılığa, 
məhz dərman maddələrinin alınmasına və  təbabətin 
müalicə bölməsinə aiddir. 
Təklif olunan ixtiranın məsələsi üsulu sadələşdirməkdən, 
son məhsulun maya dəyərini azaltmaqdan, təmizliyini 
yüksəltməkdən ibarətdir. 
Məsələ onunla həll edilir ki, flavonoid aqlikonlarının 
alınması üsulu Tamarix Kotschyi bitkisinin çiçək və 
yarpaqlarının 90%-li etanolla ekstraksiya edilməsini, 
ekstragentin sulu qalığa qədər buxarlandırılmasını, sulu 
məhlulun xloroform ilə  təmizlənməsini və turşu ilə 
hidrolizini, aqlikonların hidrolizatdan etilasetat ilə 
çıxarılmasını, 50 ml-ə  qədər buxarlandırılmış ekstraktın 
sonradan limonu-sarı  rəngli kristallar şəklində  məqsədli 
məhsul: kempferol və kversetin ayrılmaqla heksanla 
işlənməsini daxil edir. 
__________ 
 
(21) a 2011 0177 
(22) 16.11.2011 
(51) A61K 36/734 (2006.01) 
 
A61K 36/732 (2006.01) 
 A61K 
36/88 
(2006.01) 
 A61K 
47/10 
(2006.01) 
 A61K 
47/26 
(2006.01) 
A01N – A61K

  
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                                           İXTİRALARA DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ                 Bülleten №1  31.03.2014 
 
8
 A61P 
9/02 
(2006.01) 
 A61P 
9/06 
(2006.01) 
(71) Azərbaycan Tibb Universiteti (AZ) 
(72)
 
Musayev  Kamran   Kazım   oğlu 
 
(AZ), Tahirov 
İlqar Ağakişi oğlu (AZ), Tahirov Şamil Ağakişi 
oğlu (AZ) 
(54) ÜRƏK-DAMAR                  XƏSTƏLİKLƏRİNİN 
MÜALİCƏSI ÜÇÜN VASİTƏ 
 
(57)  İxtira tibbə, xüsusilə ürək-damar xəstəliklərinin 
müalicəsi üçün vasitələrə aiddir və aritmiyanın ağır 
formasının, taxikardiyanın profilaktikası  və müalicəsi 
üçün, nevrozlar, damarların spazmı, yuxusuzluq, yüksək 
arterial təzyiq zamanı istifadə edilə bilər. 
İxtiranın məsələsi tez və uzunmüddətli təsir göstərən, 
əlavə təsirləri olmayan vasitənin hazırlanmasıdır. 
Qoyulmuş məsələ iddia olunmuş yemişanın quru çiçəkləri 
(1,8-1,93) və meyvələrinin (1,8-1,93) ekstraktını, zəfəran 
çiçəklərinin ekstraktını (1), qatılaşdırılmış heyva şirəsi 
(2,5-2,6) və arı balı (2,9) saxlayan (hissə ilə) vasitə ilə həll 
edilir ki, burada ekstragent ağ tut meyvələri ilə  işlənmiş 
konyak spirtidir. 
__________ 
 
BÖLMƏ B 
 
МÜХТƏLİF ТЕХNOLOJİ PROSESLƏR  
 
B 02
 
 
(21) a 2009 0010 
(22) 21.01.2009 
(51) B02C 4/00 (2006.01) 
(71) Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ) 
(72) Məmmədov   Havar    Əmir    oğlu (AZ),   Əlizadə 
Pərviz Həsən oğlu (AZ) 
(54) NANOMİKRON                 ÜYÜDÜLMƏLİ 
ELEKTROMAQNİT DƏYİRMANI 
 
(57) İxtira müxtəlif səpələnən materialların 
parçalanmasına və xırdalanmasına aiddir və xüsusi ilə, 
olduqca xırda    üyüdülmə    dəyirmanı   kimi    istifadə 
oluna bilər. 
 İxtiranın mahiyyəti    ondan      ibarətdir ki, elektromaqnit 
dəyirmanı,    daxilində valın     üzərin  də      quraşdırılmış 
konusvari    diyircəkli  yastıq şəkilli xırdalayıcılar,elektrik 
mühərrikli intiqal olan gövdədən, səpələnən materialın 
verilmə sistemindən və  çıxarılma  mexanizmindən ibarət 
olmaqla, ixtiraya görə,  əlavə olaraq valın hər iki 
tərəfində,gövdə  və halqalar vasitəsilə saxlanılan      
konusvari diyircəkli yastıq 
şəkilli xırdalayıcılar        
arasında quraşdırılmış elektromaqnit təsirlənmə dolaqları 
saxlayır, bu zaman korpus torpaqlanmışdır, valın tilinə isə 
qidalanma mənbəyinin çıxışı ilə birləşdirilmiş sürüşən 
elektrik kontaktı qoyulmuşdur. 
__________ 
 
 
 
 
 
 
 
B 23 
 
(21) a 2012 0096 
(22) 31.07.2012 
(51) B23Q 15/00 (2006.01) 
 
B23Q 15/007 (2006.01) 
(71) Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ) 
(72) Əmirov Fariz Qoçay oğlu (AZ) 
(54) DETALLARIN   EMALI    ÜÇÜN   DƏZGAHIN 
AVTOMATİK İDARƏETMƏ SİSTEMİ 
 
(57)  İxtira maşınqayırma sahəsinə, avtomatik idarəetmə 
sistemlərinə aiddir və xüsusilə  dəzgahlarda detalların 
emalında avtomatik idarəetmə sistemi kimi istifadə edilə 
bilər. 
İxtiranın mahiyyəti ondan ibarətdir li, detalların emalı 
üçün dəzgahın avtomatik idarəetmə sistemi kəsici alətin 
vericisi, onun qoşulduğu ikinci əməliyyat gücləndiricisi, 
birinci  əməliyyat gücləndiricisi, tapşırıcı, proqram bloku, 
onun girişinə birləşmiş korreksiya qurğusu, müqayisə 
bloku və elektrik mühərrikli icraedici mexanizmdən ibarət 
olub, ixtiraya əsasən, əlavə olaraq, kəsici alətin vibrasiya 
titrəyişlərini ölçmək üçün verici ilə  təchiz olunmuşdur, 
onun elektrodları, birinci əməliyyat gücləndiricisinin 
girişinə birləşdirilmişdir, onun birinci çıxışı isə birinci 
analoqrəqəm çeviricisi vasitəsilə müqayisə blokunun 
birinci girişinə qoşulmuşdur, onun ikinci girişinə ikinci 
analoq-rəqəm çeviricisinin çıxışı birləşdirilmişdir, bu 
zaman, ikinci əməliyyat gücləndiricisinin ikinci çıxışı 
ikinci impuls formalaşdırıcısı  və korreksiya qurğusu 
vasitəsilə proqram blokunun idarəedici girişinə, birinci 
əməliyyat gücləndiricisinin ikinci çıxışı birinci impuls 
formalaşdırıcısı vasitəsilə triggerin- birinci idarəetmə 
girişinə qoşulmuşdur, onun ikinci idarəetmə girişinə ikinci 
impuls formalaşdırıcısının birinci çıxışı, triggerin çıxışı 
elektron açarının idarəetmə girişinə qoşulmuşdur, onun 
siqnal girişi və siqnal çıxışı uyğun olaraq sabit gərginlik 
mənbəyinə  və  kəsici alətin pyezoaktiv sıxıcı elementinin 
elektrodlarına birləşdirilmişdir, belə ki, tapşırıcının çıxışı 
proqram blokunun girişinə, onun çıxışı isə razılaşdırıcı 
blok və kompüter vasitəsilə müqayisə blokunun idarəedici 
girişinə birləşdirilmişdir, müqayisə blokunun çıxışı isə 
analizator və idarəetmə qurğusu vasitəsilə  dəzgahın 
icraedici mexanizminə birləşdirilmişdir. 
__________ 
 
BÖLMƏ C 
 
КİMYA VƏ METALLURGİYA 
 
C 03 
 
(21) a 2011 0081 
(22) 13.05.2011 
(51) C03C 3/00 (2006.01) 
 
C03C 3/32 (2006.01) 
(71) Bakı Dövlət Universiteti (AZ) 
A61K – C03C  

  
   
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  
Bülleten №1  31.03.2014                  İXTİRALARA DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ 
 
9
(72) Sadıqov Fuad Mikayıl oğlu (AZ), İlyaslı Teymur 
Məmməd oğlu (AZ), İsmayılov Zakir İslam oğlu 
(AZ), Nəsibova Lalə Elqiz qızı (AZ) 
(54) XALKOGENİDLİ ŞÜŞƏ 
 
(57) İxtira      xalkogenid       yarımkeçiricilərə    aiddir və 
optoelektronikada,    xüsusilə      informasiyanın      optiki 
işlənilməsi   sistemlərində     istifadə       üçün       nəzərdə 
tutulmuşdur. 
Təklif olunan ixtiranın məsələsi  şəffaflıq oblastı 
genişlənmiş  və  aşağı xüsusi müqavimətə malik 
xalkogenid  şüşə alınmasıdır. Qoyulmuş  məsələyə onunla 
nail olunur ki, tərkibində arsen (As), olan şüşə  əlavə 
olaraq, komponentlərin aşağıdakı  
nisbətində holmium (Ho) və selen (Se) saxlayır, at.%: 
As   20-40 
       Se   58,2-79,99 
    Hо    0,01-1,8 
 Ho-As-Se  sisteminin  şüşələri 0,48-13,5 mkm spektral 
sahəsində informasiyanın işlənilməsi qurğularında 
tətbiqini tapa bilər. 
__________ 
 
C 08 
 
(21) a 2012 0094 
(22) 19.07.2012 
(51) C08L 9/06 (2006.01) 
 
C08L 23/22 (2006.01) 
 C08L 
23/26 
(2006.01) 
 C08K 
3/04 
(2006.01) 
 C08K 
3/06 
(2006.01) 
(71) Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (AZ) 
(72)
 
Bilalov  Yaşar  Mahmud  oğlu
 
(AZ), Mövlayev 
İbrahim Hümbət oğlu (AZ), İbrahimova Sinduz 
Məmməd qızı (AZ), Mustafayeva Rəna Eldar qızı 
(AZ) 
(54) VULKANİZASİYA EDİLƏN REZİN QARIŞIĞI 
 
(57) İxtira rezin sənayesinə, xüsusən izopren və butadien-
stirol kauçuklarının  əsasında olan rezin qarışıqlarına 
aiddir.  
İzopren  СКИ-3 (70) və 100 küt.h. butadien-stirol 
kauçukuna 2-3 küt.h. miqdarında götürülmüş 36 % xlor 
saxlayan oliqoefirmetakrilat epixlorhidrin oliqomeri ilə 
modifikasiya edilmiş butadien-stirol СКС-30  АРКМ-15 
(30) kauçuklarının  əsasında olan, həmçinin regenerat 
РШТ (20), kükürd (2,2), sulfenamid Ц (1,0), altaks (0,3), 
sink oksid (4,0), stearin (2,0), kanifol (1,0), rubraks (4,0), 
neozon  Д (1,0), stirol-inden qatranı (2,0), N-
nitrozodifenilamin (0,5), mikromum (2,0), diafen ФП 
(1,5), yağ  ПН-6Ш (4,0), texniki karbon П-514 (50) 
saxlayan vulkanizasiya edilən rezin qarışığı təklif edilir. 
İxtira dartılmada möhkəmlik, cırılmaya müqavimət və 
çoxdəfəli dartılmada yorulmaya davamlılıq 
göstəricilərinin xeyli yaxşılaşmasına imkan verir.  
__________ 
 
C 09 
 
(21) a 2012 0103 
(22) 30.08.2012 
(51) C09B 61/00 (2006.01) 
(71) AMEA Botanika İnstitutu (AZ) 
(72)
 
Novruzov   Eldar   Novruz oğlu (AZ),  Abbasova 
Tamara Yuriy qızı (AZ), Məmmədov Elman İdris 
oğlu (AZ), Novruzov Vaqif Seyfəddin oğlu (AZ), 
Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı (AZ) 
(54) YÜKSƏK              TƏMİZLİKLİ            ANTOSİAN 
PREPARATININ ALINMA ÜSULU 
 
(57)  İxtira yeyinti, kosmetika və  əсzaçılıq sənayesində 
istifadə edilən antosian preparatının alınma 
texnologiyasına aiddir.  
 Bitki xammalının xırdalanmasını və 1%-li xlorid turşusu 
saxlayan üzvi həlledici ilə ekstraksiya edilməsini, ballast 
maddələr kənar edildikdən sonra həlledicinin qovulmasını, 
antosianların adsorbsiyasını və elyusiyasını nəzərdə tutan 
yüksək təmizlikli antosian preparatının alınma üsulunda, 
ixtiraya görə, bitki xammalı kimi yetişmiş yemişan 
meyvələrindən (Crataegus caucasica) istifadə edirlər, 
onları  xırdalanmadan  əvvəl maye azotla dondururlar, 
ekstraksiyanı iki mərhələdə, 
əvvəlcə xammalın 
ekstragentə 1:1-4 nisbətində 45°С-də 1 saat ərzində, sonra 
cecənin ekstragentə 1:1 nisbətində aparırlar, üzvi həlledici 
kimi isə 70 %-li etanoldan istifadə edirlər, ballast 
maddələrin ekstraktdan kənar edilməsini müvafiq olaraq 
1:3 nisbətində götürülmüş 95%-li etanol ilə  həyata 
keçirirlər, bu zaman antosianların ekstraktdan 
çıxarılmasını qarışığın komponentlərinin 1:0,5-2 
nisbətində etilasetat-etanol qarışığı ilə həyata keçirdikdən 
sonra antosianları xlorid turşusu ilə aktivləşdirilmiş 
poliamid üzərində adsorbsiya edirlər, elyusiyanı isə 
aktivləşdirilməmiş poliamid üzərində 1-3:1:0,5-1 
nisbətində etilasetat, etanol, 1%-li xlorid turşusu qarışığı 
ilə aparırlar. Bu zaman xlorid turşusu ilə aktivləşdirilmiş 
polamid və aktivləşdirilməmiş poliamid 1:2-3 nisbətində 
götürülüblər. 
__________ 
 
C 10 
 
(21) a 2010 0110 
(22) 04.05.2010 
(51) C10G 33/04 (2006.01) 
(71) “Neftqazelmitədqiqatlayihə” institutu (AZ) 
(72)
 
İsmayılov    Fəxrəddin    Səttar     oğlu     (AZ),  
Süleymanov Bağır  Ələkbər oğlu (AZ), Daşdiyev 
Rəhim Abas oğlu (AZ), Ağa-zadə  Ələskər Dadaş 
oğlu (AZ), Səmədov Ataməli Məcid oğlu (AZ) 
(54) DEEMULSASİYA EDİCİ KOMPOZİSİYA 
 
(57) 
İxtira neft sənayesinə, xüsusilə, neftin 
susuzlaşdırılması  və duzsuzlaşdırılması  və su-neft 
emulsiyalarının dağıdılması üçün deemulqatorlara aiddir. 
İxtiranın məsələsi effektiv və iqtisadi cəhətdən sərfəli 
deemulqatorun yaradılmasıdır. Qoyulmuş  məsələ onunla 
həll olunur ki, deemulqator, qeyri-ionogen səthi-fəal 
maddə – qliserinin propilenoksidlə alkoqolyat 
polimerləşməsi məhsulunu (26-34), ionogen səthi-fəal 
maddə – açıq rəngli neft məhsullarının qələvi ilə 
işlənməsindən alınan natrium naftenat və ya sulfonol (64-
C03C – C10G

  
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                                           İXTİRALARA DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ                 Bülleten №1  31.03.2014 
 
10
73), alüminium oksid nanotozunu (0,0008-0,0015) və su 
(qalanı) saxlayır. 
__________ 
(21) a 2010 0143 
(22) 18.06.2010 
(51) C10M 101/00 (2006.01) 
 
C10M 113/08 (2006.01) 
 C10M 
143/10 
(2006.01) 
 C10M 
125/04 
(2006.01) 
 C10N 
30/00 
(2006.01) 
(71) AMEA   akad.   Ə.M. Quliyev   adına      Aşqarlar 
Kimyası İnstitutu (AZ) 
(72)
 
Məmmədov  Sabir  Əhməd oğlu  (AZ),  Fərzəliyev 
Məcid Fuad oğlu (AZ), Fətəlizadə Frəngiz Ağasəf 
qızı (AZ), Ladoxina Nina Petrovna (AZ), Əliyev 
Eldar Yusif oğlu (AZ), İsmayılov  İnqilab Paşa 
oğlu (AZ) 
(54) YİV SÜRTKÜSÜNÜN ALINMA ÜSULU 
 
(57)    İxtira plastik sürtkülər sahəsinə,    konkret olaraq, 
qazma və digər boruların     yiv  birləşmələrinin açılıb- 
bağlanmasının asanlaşdırılması   üçün      yiv    sürtküsünü 
alınma üsuluna aiddir. 
İxtiranın məsələsi – sürtkünün stabilliyinin, möhkəmlik 
həddinin, yeyilmə xassələrinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bu 
məsələyə mineral yağ saxlayan yağ  əsasının litium 
sabunları ilə qatılaşdırılması və korroziyaya qarşı polimer 
sulfamid aşqarı və yeyilməyə qarşı aşqar – kükürdləşmiş 
pambıq yağı və alüminium tozunun daxil edilməsi yolu ilə 
yiv sütküsünün alınma üsulunun işlənib hazırlanması ilə 
nail olunur.  
İşlənib hazırlanmış üsul baha olmayan və qeyri-toksiki 
xammal  əsasında yaxşı stabilliyə, plastikliyə, yüksək 
yeyilməyə qarşı və sürtkü xassələrinə malik yiv sürtküsü 
almağa imkan verir. 
__________ 
 
(21) a 2010 0125 
(22) 25.05.2010 
(51) C10M 101/00 (2006.01) 
 
C10M 145/14 (2006.01) 
 C10M 
135/12 
(2006.01) 
 C10M 
137/14 
(2006.01) 
 C10M 
155/02 
(2006.01) 
(71)
 
AMEA     akad.  Ə.M. Quliyev   adına      Aşqarlar 
Kimyası İnstitutu (AZ) 
(72) Mustafayev     Nazim    Pirməmməd oğlu (AZ), 
Musayeva Bella İskəndər qızı (AZ), 
Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı (AZ), 
Novotorjina Nelya Nikolayevna (AZ) 
(54) TRANSMİSSİYA YAĞI 
 
(57)
 
İxtira neft-kimya sahəsinə, xüsusilə avtomobillərin 
və digər mobil texnikanın dişli, spiral-konusvari, vintli və 
hipoid ötürücülərinin yağlanması üçün istifadə olunan 
transmissiya yağlarına aiddir. 
İxtiranın məsələsi - transmissiya yağının siyrilməyə qarşı 
xassələrinin və termooksidləşdirici stabilliyinin 
yaxşılaşdırılmasıdır. 
Qoyulan məsələ iddia olunmuş aşağıdakı tərkibdəki (küt. 
%) yağla həll olunur: siyrilməyə qarşı  aşqar – 
oksidietilen-bis-benziltritiokarbonat (4,0-5,0), yeyilməyə 
qarşı aşqar ДФ-11 (1,0-2,0), detergent-dispersləşdirici C-
250 (1,0-2,0), depressor aşqarı Viscoplex 5-309 (0,8-1,2), 
köpüklənməyə qarşı  aşqar  ПМС-200А (0,003-0,005), 
mineral yağ AK-15 (100-ə qədər). 
__________ 
 
(21) a 2010 0172 
(22) 14.07.2010 
(51) C10M 105/18 (2006.01) 
 
C10M 105/26 (2006.01) 
(71) AMEA  Y.H.Məmmədəliyev   adına   Neft-kimya 
Prosesləri İnstitutu (AZ) 
(72) Məmmədyarov   Məhərrəm   Əli  oğlu
 
(AZ),  
Qurbanov Hüseyn Namaz oğlu (AZ), Quluzadə 
Firdovsi Əkbər oğlu (AZ) 
(54) 1,2-DİMETİLOLTSİKLOHEKSEN - 3 VƏ 2,3-
DİMETOLOLBİTSİKLO /2. 2. 1/ HEPTEN-5-İN 
DİEFİRLƏRİ 
SİNTETİK SÜRTGÜ 
YAĞLARININ ƏSASI KİMI 
 
(57)  İxtira neft-kimya sahəsinə, xüsusən sintetik sürtkü 
yağlarının  əsası kimi istifadə oluna bilən kimyəvi 
birləşmələrin - tsiklik və bitsiklik ikiatomlu spirtlərin 
diefirlərinin sintezinə aiddir. 
 Fiziki-mexaniki  və istismar xassələrinə görə müasir 
texnikanın tələblərinə cavab verən 1,2-
dimetiloltsikloheksen-3 və 2,3-dimetilolbitsiklo[2,2,1]-
hepten-5-in diefirləri sintetik sürtkü yağlarının əsası kimi 
iddia olunmuşdur. Diefirlərin donma temperaturu mənfi 
60-64°C, özlülük indeksi 140-154, Pk, N= 874 - 896, (Dи) 
ƿ= 196  
N 0,5-0,55mm. 
__________ 
 
(21) a 2010 0149 
(22) 23.06.2010 
(51) C10M 133/02 (2006.01) 
 
C10M 119/02 (2006.01) 
 C10M 
135/02 
(2006.01) 
 C10M 
137/04 
(2006.01) 
 C10M 
155/02 
(2006.01) 
(71) AMEA   akad.    Ə.M.Quliyev  adına    Aşqarlar 
Kimyası İnstitutu (AZ) 
(72) Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı
 
(AZ),  Kazımzadə 
Əli Kazım oğlu (AZ), Nağıyeva Elmira Əli qızı 
(AZ), Ramazanova Yulduz Böyük Ağa qızı (AZ), 
Cavadova Elmira Mehdi qızı (AZ), Babaşlı Aytən 
Əmirxan qızı (AZ) 
(54) QAZMA   TEXNİKASI   DİZELLƏRİ   ÜÇÜN 
MOTOR YAĞI 
 
(57) İxtira neft-kimya sahəsinə, xüsusilə, qazma texnikası 
dizelləri üçün nəzərdə tutulmuş mineral əsaslı motor 
yağlarına aiddir. 
İxtiranın məsələsi motor yağının oksidləşməyə qarşı 
xassəsini yaxşılaşdırmaq və küllülük dərəcəsini 
azaltmaqdan ibarətdir. 
Aşağıdakı  tərkibdə qazma texnikası dizelləri üçün motor 
yağı iddia olunmuşdur (kütlə, %): çoxfunksiyalı  aşqar 
AKI-150 (2,2-2,7), detergent-dispersləşdirici aşqar ПМС  
C10M –C10M 

  
   
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  
Bülleten №1  31.03.2014                  İXTİRALARA DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ 
 
11
(0,75-1,2), oksidləşmə, korroziya və yeyilməyə qarşı 
aşqar  ДФ-11 (0,5-1,0), köpüklənməyə qarşı  aşqar  ПМС-
200А (0,002-0,004), mineral yağ (100-ə qədər). 
 
__________ 
 
(21) a 2010 0154 
(22) 29.06.2010 
(51) C10M 135/18 (2006.01) 
 
C10M 137/10 (2006.01) 
(71) AMEA   akad.    Ə.M. Quliyev   adına    Aşqarlar 
Kimyası İnstitutu (AZ) 
(72) Mustafayev  Nazim     Pirməmməd   oğlu
 
(AZ), 
Quliyeva Mələk  Əbdul qızı (AZ), Səfərova 
Mehparə  Rəsul qızı (AZ), Ramazanova Yulduz 
Böyük Ağa qızı (AZ), İsmayılov İnqilab Paşa oğlu 
(AZ) 
(54) HƏR   FƏSİLDƏ   İŞLƏYƏN   TRANSMİSSİYA 
YAĞI 
 
(57)  Ихтира  нефт  кимйасы  сащясиня, xüsusilə,  йцк 
автомобилляринин бцтцн  нюв ютцрцжцлярин, o cümlədən, 
yük avtomobillərinin  дишли,  спирал-конусвари  və vintli 
ютцрцжцлярин  йаьланмасы  üçün nəzərdə tutulan щяр 
фясилдя 
ишляйян 
трансмиссийа 
йаьларынın işlənib 
hazırlanmasına аиддир. 
Hяр фясилдя ишляйян трансмиссийа йаьы saxlayır, кцтля, %: 
 сийрилмяйя 
гаршы 
ашгар 
С-синнамил-Н,Н-
диетилдитиокарбамат (4,0–5,0), йейилмяйя  гаршы  ашгар – 
О,О-диизопропилдитиофосфорилсиркя  туршусунун  изопропил 
efiri ДТФ-1 (1,0 – 2,0), коррозийайа гаршы ашгар Ж- 
150 (1,0 – 2,0), депрессор ашгары Viscoplex -5-309 (1,0 – 
2,0), кюпцклянмяйя гаршы ашгар – ПМС-200А (0.003 – 
0.005), müvafiq olaraq, 60-80:20-40 nisbətlərində 
götürülmüş, MC-20 və T-150 mineral yağlarının 
qarışığı (100-я гядяр) 
 İşlənib hazırlanmış  щяр  фясилдя  ишляйян  трансмиссийа 
йаьы  yüksək  сийрилмяйя  гаршы  хассяляря  вя  йцксяк 
термооксидляшмя стабиллийиня маликдир 
__________ 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə