Çevre Koruma Dairesi (Değişiklik) YasasıYüklə 288.45 Kb.
səhifə1/5
tarix16.07.2017
ölçüsü288.45 Kb.
  1   2   3   4   5

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisinin 24 Ocak 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Çevre Koruma Dairesi (Değişiklik) Yasası" , Anayasanın 94(2) maddesi gereğince , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

Sayı:10/1989


(52/1993, 31/1994 ve 2/2001 sayılı Yasalarla değiştirilmiş şekliyle)

ÇEVRE KORUMA DAİRESI (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI


Madde 1 . Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Madde 2 . Tefsir


Madde 3 . Dairenin kuruluş amacı

İKINCİ KISIM

Kuruluş ve Görevler

Madde 4 . Dairenin kuruluşu.

Madde 5 . Dairenin görevleri.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çalışma Esasları

Madde 6 . Yönetim.

Madde 7 . Dairenin sorumluluğu ve daireler arası işbirliği.

Madde 8 . Vardiya veya rotasyon usulü ile çalışma.

Madde 9 . Yetki devri.

Madde 10 . Sözleşmeli personel.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Kurallar


Madde 11 . Kadrolar.

Madde 12 . Hizmet şemaları.

BEŞİNCİ KISIM

Son Kurallar


Madde 13 . Yürütme yetkisi.

Madde 14 . Yürürlüğe Giriş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:


Kısa İsim

1. Bu Yasa, Çevre Koruma Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar
Tefsir

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:
"Bakan", Çevre işlerinden sorumlu Bakanı anlatır.

"Bakanlık", Çevre Koruma Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır.

"Çevre", insanın bütün sosyal, biyolojik, fizyolojik ve kimyasal faaliyetlerini sürdürdüğü ortamı anlatır.

"Çevre kirliliği", insanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçları anlatır.

"Çevre korunması", ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü anlatır.

"Müdür”, Çevre Koruma Dairesi Müdürünü anlatır.

"'Ülke", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bölgeyi anlatır.


Dairenin kuruluş amacı

3. Dairenin kuruluş amacı, ülkede yaşayan bütün yurttaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi için hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemeler yapmak ve önlemler almaktır.İKINCİ KISIM

Kuruluş ve Görevler
Dairenin kuruluşu

4.

(1)

Daire, bir Müdür yönetiminde, bir Müdür Muavini ile yeterli sayıda Yöneticilik Mesleki Teknik ve Genel Hizmet Sınıfı personeli ile üç merkez şubesi ile birer mühendis sorumluluğunda dört bölge biriminden oluşur.

,
(2)

Dairenin merkez şubeleri şunlardır:


(A)

Teknik İşler ve Uygulama Şubesi:


(B)

Planlama ve Araştırma Şubesi.


(C)

İzleme ve Denetleme Şubesi:(3)

Dairenin bölge birimleri şunlardır:


(A)

Lefkoşa Bölge Birimi


(B)

Gazi Mağusa Bölge Birimi.


(C)

Girne Bölge Birimi.


(Ç)

Güzelyurt Bölge Birimi

Dairenin

görevleri5.

Dairenin başlıca görevleri şunlardır:(1)

Çevreyi geliştirmek ve iyileştirmek, çevreyi ve çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek;(2)

Kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin her türlü girişimi sonucunda bitki ve hayvan varlığı ile doğa varlıklarında ve doğal kaynaklarda oluşacak olumsuz etkilenmeleri önlemek ve gidermek amacıyla gerekli önlemleri almak ve gerekli denetimleri yapmak;(3)

Çevre ile ilgili istatistik bilgiler toplamak ve araştırmalar yapmak;(4)

Sanayi tesislerinin, çevreyi koruyacak ve çevre estetiğini bozmayacak biçimde yapılmasına izin vermek;(5)

Artık suların kanalizasyonun ve arıtım tesislerinin, çevreye zarar vermeyecek ve doğal yapıyı bozmayacak biçimde yapılmasına izin vermek;

2/1987
(6)

Kanalizasyon sularının ve artık suların, Kanalizasyon Sulan Yasasının 3'ncü maddesi kuralları çerçevesinde tarımda değerlendirilmesini sağlamak ve bu yönde gerekli önlemleri almak;(7)

Çevre ile ilgili tesislerin sağlıklı olarak işletilmesini denetlemek;(8)

Doğa varlıklarını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak; gerekli önlemleri almak ve aldırmak;(9)

Kamuya açık yeşil alanların, park ve bahçelerin ve halk plajlarının onarımlarını ve yenilenmelerini sağlamak ve sağlatmak;(10)

Havada, suda, toprakta ve denizde oluşacak kirlenmeleri önlemek ve bu tür kirlenmeleri gidermek yönünde gerekli önlemleri almak;(11)

Çevre standartlarının belirlenmesi ve çevre nüfus artışı konularında ilgili birimlerle işbirliği yapmak;(12)

Kıyıların ekolojik özelliklerinin korunması yönünde, kaymakamlıklar, yerel yönetimler ve diğer yönetsel birimlerle uyum ve işbirliği içinde gerekli çalışmaları yapmak ve kıyıların ekolojik özelliklerini bozucu eylemlerde bulunanlar hakkında caydırıcı önlemler almak;(13)

Çevreyi düzenlemek, geliştirmek ve iyileştirmek; çevreyi ve çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek; çevreyi sevdirmek ve benimsetmek amacıyla, istatistik bilgi toplamak, deneme, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak; sergi ve fuar açmak, tarımsal ve ekonomik bilgileri derlemek; bu tür etkinlikleri yürütürken ilgili birimlerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak; ve(14)

Yürürlükteki mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.


ÜÇÜNCÜ KISIM

Çalışma EsaslarıYönetim

6.

Dairenin her kademedeki yöneticileri, yürütmekle yükümlü oldukları görevleri, Anayasa, Yasa, Tüzük ve Yönetmelik kurallarına ve ilgili plân ve programlara uygun olarak Bakanlık genelge, yönerge ve emirleri çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler.

Dairenin sorumluluğu ve daireler arası işbirliği

7.

(1)

Daire hizmet alanına giren konularla ilgili olarak Bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimler arasında uyum sağlamakla ve bu kuruluşların görevlerini tam olarak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur.(2)

Daire, kendi görev alanına girmekle birlikte, diğer Bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimleri de ilgilendiren konularda, ilgili Bakanlık ve/veya daireler ve yerel yönetimler ile işbirliği yapmakla sorumludur.

Vardiya veya rotasyon usulü ile çalışma
7/1979
3/1982
12/1982 44/1982 42/1983
5/1984
29/1984 50/1984
2/1985
10/1986 13/1986 30/1986 31/1987 11/1988 33/1988

13/1989


34/1989

73/1989


8/1990

19/1990


42/1990

49/1990


11/1991

85/1991


11/1992

35/1992


3/1993

62/1993


10/1994

15/1994


53/1994

18/1995


12/1996

19/1996


32/1996

16/1997


24/1997

13/1998


40/1998

6/1999


4/2000

15/2000


20/2001 43/2001

8.

Müdür, hizmetin gerektirdiği durumlarda ilgili personeli Kamu Görevlileri Yasasının 105'nci maddesi kurallarına uygun olarak vardiya veya rotasyon usulü ile çalıştırabilir.

Yetki devri

9.

Dairenin her kademedeki yöneticileri, belirli görevleri, sınırlarını açıkça belirtmek koşuluyla, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, kısmen veya tamamen astlarına devredebilirler.

Ancak, bu şekilde yetki devri üstün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz..

Sözleşmeli personel
7/1979
3/1982
12/1982 44/1982 42/1983
5/1984
29/1984 50/1984
2/1985
10/1986 13/1986 30/1986 31/1987 11/1988 33/1988

13/1989


34/1989

73/1989


8/1990

19/1990


42/1990

49/1990


11/1991

85/1991


11/1992

35/1992


3/1993

62/1993


10/1994

15/1994


53/1994

18/1995


12/1996

19/1996


32/1996

16/1997


24/1997

13/1998


40/1998

6/1999


4/2000

15/2000


20/2001 43/2001

10.

Dairede her yıl Bütçe Yasasında gösterilmek koşuluyla Kamu Görevlileri Yasasının 6'ncı maddesi kuralları çerçevesinde sözleşmeli personel istihdam edilebilir.DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Kurallar
Kadrolar Birinci cetvel

11.

(1)

Dairede çalıştırılacak personele ilişkin kadroların adı, kadro sayısı, hizmet sınıfı, sınıf içindeki derecesi ve maaş baremleri bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde öngörülmektedir(2)

Daire kadroları, her yıl Bütçe Yasasında gösterilir ve her yıl Bütçe Yasasına konacak ödenekler çerçevesinde doldurulur.

7/1979
3/1982
12/1982 44/1982 42/1983
5/1984
29/1984 50/1984
2/1985
10/1986 13/1986 30/1986 31/1987 11/1988 33/1988

13/1989


34/1989

73/1989


8/1990

19/1990


42/1990

49/1990


11/1991

85/1991


11/1992

35/1992


3/1993

62/1993


10/1994

15/1994


53/1994

18/1995


12/1996

19/1996


32/1996

16/1997


24/1997

13/1998


40/1998

6/1999


4/2000

15/2000


20/2001 43/2001
(3)

Bu Yasayâ ekli Birinci Cetvelde her kadro için öngörülen baremleri, Kamu Görevlileri Yasasına ekli Birinci Cetvelde öngörülen baremlerin karşılığıdır.

Hizmet şemaları İkinci cetvel

12.

(1)

Daire personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile nitelikleri, bu Yasaya ekli İkinci Cetveldeki Hizmet Şemalarında öngörülmektedir.(2)

Müdür, Daire kadrolarında çalışmakta olan kamu görevlilerini, özlük haklarına ve statülerine halel gelmemek koşulu ile mevkileri ile uygun diğer görevlerde çalıştırabilir.


BEŞİNCİ KISIM

Son Kurallar
Yürütme yetkisi

13.

Bu Yasayı, Bakanlar Kurulu adına Çevre Koruma Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş

14.

Bu Yasa, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.BİRİNCİ CETVEL

MADDE 11 ( l )

ÇEVRE KORUMA DAIRESI KADROLARI(2.52/1993, 2.2/2001)
Kadro Sayısı Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi Baremi

1 Müdür Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı

(Üst Kademe Yöneticisi) II 18A


1 Müdür Muavini Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı

(Üst Kademe Yöneticisi

Sayılmayan Diğer Yöneticiler) II 17A


1 Teknik İşler v Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı

Uygulama Şube (Üst Kademe Yöneticisi

Amiri Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17B


1 Planlama ve Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı

Araştırma Şube (Üst Kademe Yöneticisi

Amiri Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17B


1 Peyzajcı Tarım ve Orman Mühendisliği

ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı I 161 Mühendis Tarım ve Orman Mühendisliği

ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı I 162 Mühendis Tarım ve Orman Mühendisliği

ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı II 13-14-151 Peyzajcı Tarım ve Orman Mühendisliği

ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı II 13-14-151 Peyzajcı Tarım ve Orman Mühendisliği

ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı III 11-12-132 Mühendis Tarım ve Orman Mühendisliği

ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı III 11-12-131 Mimar Mühendislik ve Mimarlık

Hizmetleri Sınıfı I 161 Çevre Müfettişi Mühendislik ve Mimarlık

Hizmetleri Sınıfı I 161 Makine Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık

Hizmetleri Sınıfı I 162 Çevre Müfettişi Mühendislik ve Mimarlık

Hizmetleri Sınıfı II 13-14-151 Makine Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık

Hizmetleri Sınıfı II 13-14-151 İnşaat Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık

Hizmetleri Sınıfı II 13-14-152 Çevre Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık

Hizmetleri Sınıfı III 11-12-134 Çevre Müfettişi Mühendislik ve Mimarlık

Hizmetleri Sınıfı III 11-12-132 Veteriner Hekim Tabiplik Hizmetleri Sınıfı III 15-16

1 Kimyager Ecza ve Kimya Hizmetleri

Sınıfı III 11-12-131 Muhasebe Memuru Mali Hizmetler Sınıfı III 10-11-12

1 Ambar Emini Mali Hizmetler Sınıfı III 10-11-12

1 Çevre Teknisyeni Teknisyen Hizmetleri Sınıfı I 14-15

2 Çevre Teknisyeni Teknisyen Hizmetleri Sınıfı II 12-13

3 Çevre Teknisyeni Teknisyen Hizmetleri Sınıfı III 11-12

7 Çevre Teknisyeni Teknisyen Hizmetleri Sınıfı IV 7-8-9-10

1 I. Sınıf Kâtip Kitabet Hizmetleri Sınıfı II 11-12

2 II. Sınıf Kâtip Kitabet Hizmetleri Sınıfı III 9-10

3 Kâtip Yardımcısı Kitabet Hizmetleri Sınıfı IV 5-6-7-8

4 Ağır Araç Operatörü Araç Sürücülüğü ve Araç

Bakım ve Onarım Hizmetleri

Sınıfı II 4-5-6


2 Hafif Araç Operatörü Araç Sürücülüğü ve Araç

Bakım ve Onarım Hizmetleri

Sınıfı II 4-5-6


2 Ustabaşı Teknisyen Yardımcılığı

Hizmetleri Sınıfı II 4-5-61 I. Sınıf Odacı Odacı ve Şoför Hizmetleri

Sınıfı I 7-8-91 II. Sınıf Odacı Odacı ve Şoför Hizmetleri

Sınıfı II 4-5-660 Toplam

40 İşçi

100 Genel Toplam
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə