Çevre Koruma Dairesi (Değişiklik) YasasıYüklə 204.85 Kb.
səhifə1/4
tarix16.07.2017
ölçüsü204.85 Kb.
  1   2   3   4

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisinin 24 Ocak 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Çevre Koruma Dairesi (Değişiklik) Yasası" , Anayasanıun 94(2) maddesi gereğince , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaskanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlammak suretilye ilan olunur.
Sayı:10/1989
ÇEVRE KORUMA DAIRESI (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI


Kuzey Kıbns Türk Cunıhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:


Kısa Isim

1. Bu Yasa, Çevre Koruma Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslan) Yasası olarak isimlendirilir.

BIRINCI KISIM

Genel Kurallar
Tefsir

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:
"Bakan", Çevre işlerinden sorumlu Bakanı anlatır. "Bakanlık", Çevre Koruma Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır.

"Çevre", insanın bütün sosyal, biyolojik, fizyolojik ve kimyasal faaliyetlerini sürdürdüğü ortamı anlatır.

"Çevre kirliliği", insanların her ürlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıklann çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçlananlatır.

"Çevre korunması", ekolojik dengenin korunması, havada, suda,, toprakta kirlilik ve bozulmalann önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çâlışmalann bütününü anlatır.

"Müdür, Çevre Koruma Dairesi Müdürünü anlatır."'Ülke",Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bölgeyi anlatır.


Dairenin kuruluş amacı

3.Dairenin kuruluş amacı, ülkede yaşayan bütün yurttaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, su, toprak ve hava kirlenmesinini önlenmesi için hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemeler yapmak ve önlemler almaktır.IKINCI KISIM

Kuruluş ve Görevler
Dairenin kuruluşu

4.

(1)

Daire, bir Müdür yönetiminde, bir Müdür Muavini ile yeterli sayıda Yöneticilik Mesleki ve Teknik ve Genel Hizmet Sınıfı personeli ile üç merkez şubesi ile birer mühendis sorumluluğunda dört bölge biriminden oluşur.

,
(2)

Dairenin merkez Şubeleri. şunlardır:


(A)

Teknik Işler ve Üyugulama Şubesi:


(B)

Plâlama ve Araştırma Şubesi.


(C)

Izleme ve Denetleme Şubesi:(3)

Dairenin bölge birimleri şunlardır:


(A)

Lefkoşa Bölge Birimi


(B)

Gazi Mağusa Bölge Birimi.


(C)

Girne Bölge Birimi.


(Ç)

Güzelyurt Bölge Birimi

Dairenin

görevleri5.

Dairenin başlıca görevleri şunlardır:(1)

Çevreyi geliştirmek ve iyileştirmek, çevreyi ve çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek;(2)

Kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin her türlü girişimi sonucunda bitki ve hayvan varlığı ile doğa varlıklarında ve doğal kaynaklarda oluşacak olumsuz etkilenmeleri önlemek ve gidermek amâcıyla gerekli önlemleri almak ve gerekli denetimleri yapmak;(3)

Çevre ile ilgili istatistik bilgiler toplamak ve araştırmalar yapmak;(4)

Sanayi tesislerinin, çevreyi koruyacak ve çevre estetiğini bozmayacak biçimde yapılmasına izin vermek;(5)

Artık suların kanalizasyonun ve arıtmış tesislerinin, çevreye zarar vermeyecek ve doğal yapıyı bozmayacak biçimde yapılmasına izin vermek;(6)

Kanalizasyon sularının ve artık suların, Kanalizasyon Sulan Yasasının 3'ncü maddesi kuralları çerçevesinde tutarında değerlendirilmesini sağlamak ve bu gerekli önlemleri almak;

2/1987
(7)

Çevre ile ilgili tesislerin sağlıklı olarak işletilmesini denetlemek;(8)

Doğa varlıklannı korumak ve çevre kirlenmesini önlemek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak; gerekli önlemleri almak ve aldırmak;(9)

Kamuya açık yeşil alanlann, park ve bahçelerin ve halk plajlarının onanmlannı ve yenilenmelerini sağlamak ve sağlatmak;(10)

Havada, suda, toprakta ve denizde oluşılacak kirlenmeleri önlemek ve bu tür kirlenmeleri gidermek yönünde gerekli önlemleri almak.(11)

Çevre standartlarının belirlenmesi ve çevre nüfus artışı konularında ilgili birimlerle işbirliği yapmak;( 12)

Kıyıların ekolojik özelliklerinin korunması yönünde, kaymakamlıklar, yerel yönetimler ve diğer yönetsel birimlerle uyum ve işbirliği içinde gerekli çalışmalan yapmak ve kıyıların ekolojik özelliklerini bozucu eylemlerde bulunanlar hakkında caydırıcı önlemler almak;(13)

Çevreyi düzenlemek, geliştirmek ve iyileştirmek; çevreyi ve çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek; çevreyi sevdirmek ve benimsetmek amacıyla, Istatistik bilgi toplamak, deneme, araştırma ve eğitim çalışmalan yapmak; sergi ve fuar açmak, tanmsal ve ekonomik bilgileri derlemek; bu tür etkinlikleri yürütürken ilgili birimlerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak; ve(14)

Yürürlükteki mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.


ÜÇÜNCÜ KISIM

Çalışma Esasları

Yönetim

6.

Dairenin her kademedeki yöneticileri, yürütmekle yükümlü olduklan görevleri, Anayasa, Yasa, Tüzük ve Yörıetmelik kurallanna ve ilgili plân ve programlara uygun olarak Bakanlık genelge, yönerge ve emirleri çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler.

Dairenin sorumluluğu ve daireler arası işbirliği

7.

(1)

Daire hizmet alanına giren konularla ilgili olarak Bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimler arasında uyum sağlamakla ve bu kuruluşlann görevlerini tam olarak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur(2)

Daire, kenli görev alanına girmekle birlikte, diğer Bakanlık ve/veya daireler yerel yönetimleri de ilgilendirek konularda, ilgili Bakanlık ve/veya daireler ve yerel yönetimler ile işbirliği yapmakla sorumludur.

Vardiya veya rotasyon usulü ile çalışma
7/1979
3/1982
12/1982 44/1982 42/1983
5/1984
29/1984 50/1984
2/1985
10/1986 13/1986 30/1986 31/1987 11/1988 33/1988

8.

Müdür, hizmetin gerektirdiği durumlarda ilgili personeli Kamu Görevlileri Yasasının 105'nci maddesi usulü ile kurallanna uygun olarak vardiya veya rotasyon usulü ile çalıştırabilir.

Yetki devri

9.

Dairenin her kademedeki yöneticileri, belirli görevleri, sınırlarını açıkça belirtmek koşuluyla, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, kısmen veya tamamen astlarına devredebilirler.

Ancak, bu şekilde yetki devri üstün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz..

Sözleşmeli personel 7/1979
3/1982
12/1982
44/1982
42/1983
5/1984
29/1984
50/1984
2/1985
10/1986
13/1986
30/1986
31/1987
11/1988
33/1988

10.

Dairede her yıl Bütçe Yasasında gösterilmek koşuluyla Kamu Görevlileri Yasasının 6'ncı maddesi kurallan çerçevesinde istihdam edilebilir.DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Kurallar
Kadrolar Birinci cetvel

11.

(1)

Dairede çalıştırılacak personele ilişkin kadroların adı, Kadro sayısı, hizınet sınıfı, sınıf içindeki derecesi ve maaş baremleri bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde önörülmektedir(2)

Daire kadrolan, her yıl Bütçe Yasasında gösterilir ve her yıl Bütçe Yasasına konacak ödenekler çerçevesinde doldurulur.

7/1979
3/1982
12/1982
44/1982
42/1983
5/1984
29/1984
50/1984
2/1985
10/1986
13/1986
30/1986
31/1987
11/1988
33/1988
(3)

Bu Yasayâ ekli Birinci Cetvelde her kadro için öngörüleıı bâremleı, Kâmu Görevlileri Yasasına ekli Birinci Cetvelde öngörülen baremlerin karşılığıdır.

Hizmet şemaları Ikinci cetvel

12.

(1)

Daire personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile nitelikleri, bu Yasaya ekli Ikinci Cetveldeki Hizmet Şemalannda öngörülmektedir.(2)

Müdür, Daire kadrolannda çalışmakta olan kamu ğörevlilerini, özlük haklannâ ve statülerin ,halel gelmemek koşulu ile mevkiileri ile uygun diğer görevlerde çâlıştırabilir.


BEŞINCI KISIM

Son Kurallar
Yürütme yetkisi

13.

Bu Yasayı, Bakanlar Kurulu adına Çevre Koruma Dairesinin. bağlı olduğu Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş

14.

Bu Yasa, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.BIRINCI CETVEL

MADDE 11 ( l )

ÇEVRE KORUMA DAIRESI KADROLARI

Kadro Sayısı

Kadro Adı

Hizmet Sınıfı

Derece

Barem


1

Müdür

Yöneticilik Hizmetleıi Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi)

II

118A


1

Müdür Muavini

Yöneticilik Hizmetler Sınıfı (Üst 'Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

II

117A


1

Teknik Işler ve ,
Uygulama Şube
Amiri

Yöneticilik Hizmetler Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

III

17B


1

Plânlama ve Araştırma Şube Amiri

" " "

III

17B


1

Izleme ve Denetleme

" " "

III

17B


1

Peyzajcı

Tarım ve Orman Mühendis1iğive Hayvancılık Hizmetleri
Sınıfı

I

16


1

Mühendis

" " "

I

16


2

Mühendis

" " "

II

13-14-15


1

Peyzajcı

" " "

II

13-14-15


1

Peyzajcı

" " "

III

I1-12-13


2

Müherıdis

" " "

III

11-12-13


1

Orman Mühendisi

" " "

III

11-12-13


1

Mimar

Mühendislik ve Mimarlık
Hüzmetlıeri Sınıfı

I

16


1

Çevre Müfettişi

" " "

II

16


2

Çevre Müfettişi

" " "

II

l3-14-15


1

Makine Mühendisi

" " "

II

13-14-15
1

Inşaat Mühendisi:

Mühendislik ve Mimarak
Hizmetleri Sınıfı

II

13-14-154

Çevre Müfettiş

" " "

IIl

11-12-131

Bölge Plancısı

" " "

III

11-12-131

Hâlk Sağlığı Uzmanı

Tab bl.k Hizmetleri Sınıfı

II

15-16-17B1

Kimyager

Ecza ve Kimya Hizmetleri
Sınıfı

III

111-12-131

Muhasebe Memuru

Malî Hizmetler Sınıfı

IIl

10-11-121

Ambar Emini

" " "

III

10~-11-,122

Teknisyen

Teknisyen Hizmetler Sınıfı

IIl

11-123

Teknisyen

" " "

IV

7-8-9-105

Çevre Müfettiş
Yardı mcısı

" " "

IV

7-8-9-l01

I. Sınıf Katip

Kitabet Hizmetleri Sınıfı

II

11-122

II. Sınıf Katip

" " "

III

9-103

Kâtip Yardımcısı

" " "

IV

5-6-7-84

Ağır Araç Operatörü

Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri
Sınıfı

II

4-5-62

Hafif AraçOperatörü

" " "

II

4-5-62

Ustabaşı

Teknisyen Yardımcılığı
Hizmetleri Sınıfı

II

4-5-61

I. Sınıf Odacı

Odacı ve şoför Hizmetleri
Sınıfı

I

77-8-91

II. Sınıf Odacı

" " "

II

4-5-640

Işçi

95

Toplam

IKINCI CETVEL

Madde 12 ( 1 )

HIZMET ŞEMALARI

ÇEVRE KORUMA DAIRESI

MÜDÜR KADROSU

HIZMET ŞEMASI

Kadro Adı : Müdür
Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı
(Üst Kademe Yöneticisi)
Derecesi : II (Ilk Atanma Yeri)
Kadro Sayısı : I
Maaş : Barem 18 A
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə