Cryptococcus neoformans Kolonizasyonunun TakibiYüklə 170.31 Kb.
Pdf просмотр
tarix01.06.2017
ölçüsü170.31 Kb.

60

Platanus orientalis

 (Doğu Çınarı) Ağaç Kovuklarında 

Cryptococcus 

neoformans

 Kolonizasyonunun Takibi

Surveillance of Cryptococcus neoformans Colonization in Platanus orientalis 

(Oriental Plane) Tree Trunk Hollows

Çağrı Ergin*, Mustafa Şengül*, Özgün Kiriş*, Recep Yıldırım**, Mehmet Gök*** Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Denizli

**Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Çalışma Modülü Programı, Denizli

Pamukkale Tıp DergisiPamukkale Medical Journal

Çağrı Ergin

Yazışma Adresi: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Denizli 

e-mail: cagri@pau.edu.tr

Yazının dergiye gönderilme tarihi: 06.03.2010 

 

Yazının basıma kabul tarihi: 12.05.2010Özet

Cryptococcus neoformans kriptokokkozun en yaygın etkenidir. Ağaçların çürümekte olan kovuklarının doğal 

çevresel kolonizasyon kaynağı olduğu bir çok araştırmacı tarafından rapor edilmiştir. Daha önceki taramalar 

ile Denizli şehir merkezinde bir Platanus orientalis (Doğu çınarı) ağacında kolonizasyon rapor edilmiştir. Bu 

araştırmada şehir merkezindeki 100 ağaçtan 8 ay süre ile periyodik bir şekilde eküvyon yöntemi ile örnekleme 

yapılmıştır. Kültür için basitleştirilmiş Staib agar besiyeri kullanılmıştır. Taramanın yapıldığı bahar-yaz 

döneminde  C.neoformans izolasyonu yapılmamıştır. Bu veri, daha önceden saptanan maya izolasyonunun 

geçici kolonizasyon olduğunu göstermektedir. Pam Tıp Derg 2010;3(2):60-62

Anahtar sözcükler: 

Cryptococcus neoformans, Platanus orientalis, doğu çınarı, çürüyen ağaç kovuğu, izlem

Abstract

Cryptococcus neoformans is the most common causative agent of cryptococcosis. Decaying tree trunk 

hollows as an environmental source for Cryptococcus neoformans has been reported by many investigators. 

Colonization in Platanus orientalis (Oriental plane) has been previously reported from Denizli city center. In this 

study, one hundred oriental plane trees have been periodically sampled by swabbing technique during eight 

months. Simplifi ed Staib agar has been used for culture. No C.neoformans has been isolated in spring-summer 

sampling period. These fi nding suggest that the previously yeast isolation is a transient colonization.Pam Med J 2010;3(2):60-62

Key words: 

Cryptococcus neoformans, Platanus orientalis, oriental plane, decaying tree trunk hollows,              

 

         surveillanceGiriş

Cryptococcus neoformans (C.neoformans) 

 

hayatı tehdit eden infeksiyonlar oluşturan bazidiomiçet bir maya mantarıdır. Çoğunlukla 

ekzojen infeksiyon olarak doğadan canlıya 

geçer. Kolonize olduğu ağaç ortamı, maya 

mantarının yaşam döngüsünü ve virülansını da 

etkiler [1,2]. Bu nedenle doğada kolonizasyon 

odakları sürekli olarak taranmakta, yeni 

odakların varlığı araştırılmaktadır. Bu maya 

mantarı, dünyanın çeşitli bölgelerindeki 

ağaçların çürüyen oyuk ve yarıklarından 

izole edilmiştir [3-5]. Denizli il merkezi’nde 

yürütülen bir araştırmada, bir Doğu çınarı 

(Platanus orientalis) ağacının kovuklarından C.neoformans üretilmiştir. Kısa dönemde 

yapılan tekrar taramada ise üreme olmamıştır 

[6]. Doğal ortamda C.neoformans farklı kovuklu 

ağaçlardan izole edilebilmekle birlikte, sürekli 

kolonizasyon belirli ağaç cinslerinde olmaktadır. 

Farklı  ağaç türlerinde geçici veya zaman 

zaman tekrarlayan kolonizasyon raporları 

bulunmaktadır. C.neoformans’ın sürekli kolonize 

olduğu ağaçlardan 0.7-2.5 yıl arasında izole 

edilebildiği belirtilmiştir [5].

Sunulan araştırmada, Denizli il merkezinde 

bulunan kovuklu Doğu çınarı  ağaçlarında 8 

aylık bahar ve yaz döneminde C.neoformans 

kolonizasyonu araştırılmıştır.Gereç ve Yöntem

Araştırma Nisan-Kasım 2009 ayları arasında eşit 

aralıklarla 4 farklı dönemde yapıldı. Çalışmaya 

daha önce içlerinden birisinden C.neoformans 

izolasyonu yapılan, çevresinde yerleşim alanı 

olan ve halka açık bölgelerde bulunan 100 

adet Doğu çınarı  (Platanus orientalis) ağacı 

alındı. Örneklemede Randhawa ve ark.[7] 

tarafından önerilen eküvyon yöntemi kullanıldı. 

Bu yönteme göre; örnekler steril %0.9 NaCl ile ıslatılmış steril eküvyonlarla alındı. Aynı ağacın 

farklı bölgelerinde örnek almada aynı eküvyon 

kullanıldı. Örnekleme sabah-öğle arasındaki 

zaman diliminde yapıldı. Alınan örnek, içinde 

5-10 cc steril %0.9 NaCl  bulunan steril cam 

tüpler içinde oda sıcaklığında aynı gün içinde 

laboratuvara ulaştırıldı. Örnekler %0.1 bifenil 

ve %0.5 kloramfenikol içeren, 9 cm çapında 

petri plağında hazırlanan, basitleştirilmiş 

Staib agar (kreatinin ve potasyum dihidrojen 

fosfat içermeyen) besiyerine ekildi. Örnekler 

37°C’da 10 gün inkübe edildi. Besiyeri 

kontrolünde C.neoformans ATCC 90112 kökeni 

kullanıldı. Staib agar besiyerinde kahverengi 

pigment oluşturan, Gram boyamasında maya 

morfolojisinde, üreaz olumlu ve mısırunlu 

agarda hif oluşturmayan kolonilerin varlığı 

araştırıldı. Sıcaklık ölçümleri standart aletler ile 

yapıldı.

Bulgular

Araştırmanın yapıldığı bahar-yaz dönemindeki 

sekiz aylık süre içinde, 4 farklı zamanda 

alınan 400 sürüntü örneğinde  C.neoformans 

üremesi saptanmadı. Bifenil (%0.1 w/vol) 

içeren Staib agar besiyerinde fi lamentöz 

mantar kontaminasyonunun değerlendirmeyi 

güçleştirdiği görüldü. Örneklerin toplandığı 

dönemde sıcaklık 11-28°C arasında saptandı.

Tartışma

Çevresel ortamda kolonize olan C.neoformans 

solunum sistemi yolu ile insana bulaşmaktadır 

[1]. Son yıllarda yürütülen taramalar ile Polyalthia longifolia, Mimusops elengi (İspanyol 

kirazı),  Manilkara hexandra, Acacia nilotica 

(Dikenli akasya), Aegle marmelos (Hint ayvası), 

Azadirachta indica (Yalancı tespih ağacı), 

Cassia fi stula (Yağmur sinamekisi) ve Mangifera 

indica (Mango) gibi sürekli kolonizasyonun 

bulunduğu ağaçların yanısıra Dalbergia sissoo 

(Tali),  Ficus religiosa (Bo ağacı),  Alstonia 

scholaris (Hint şeytan ağacı),  Tamarindus 

indica (Demirhindi) ve bazı okaliptüs türlerindeki 

ağaçlarda süreklilik göstermeyen ve çevresel 

şartlara göre C.neoformans kolonizasyonun 

tanımlandığı  ağaç türleri de bulunmaktadır. C.neoformans’ın sürekli kolonize olduğu 

ağaçlardan 0.7-2.5 yıl arasında izole edilebildiği 

belirtilmiştir. Dünya üzerinde çok yaygın olarak 

taranan,  fl oranın kriptokokkozis için risk grubu 

olarak tanımlanmasını gösteren Eucalyptus 

camaldulensis için ise kolonizasyonun geçici 

olabildiği belirtilmektedir [5].

Doğadan insana bulaşan  C.neoformans’ın 

fl orada  bulunması, insanda hastalık için risk 

faktörü olabilmesi için, konak olan insandaki 

immünsüpresyonun yanı  sıra kolonize olduğu 

ortamdaki sürekliliği ve yoğunluğu da önemlidir 

[1]. Hindistan’da kolonizasyon saptanan 

ağaçlardan alınan örneklerde yoğun (>100 

CFU/eküvyon) üreme görülmüştür [5]. Denizli 

il merkezinde bulunan ve C.neoformans 

izolasyonu yapılan doğu çınarı ağacında ise tek 

örnek izolasyonunda 6 CFU/eküvyon üremesi 

olmuştur [6]. Mayanın dış ortamda canlı 

kalabilmesi, ortamda fi zyolojisi için gerekli olan 

besinsel desteğin odun dokudan sağlanmasına, 

ortamın nem ve sıcaklık gibi mikroklimatik 

özelliklerine bağlı olduğu görülmektedir

 [8-10]. Çevresel ortamda C.neoformans’ın 

varlığının yüksek oranda saptandığı yerler 

çoğunlukla sürekli sıcak ve nemli iklime sahip, 

tropikal iklim özelliklerinin hakim olduğu

ülkelerdir [5,11-13]. Ülkemizde de çevresel 

C.neoformans’ın  E.camaldulensis  ağacından 

izolasyonunun yapılabildiği tek yer yine nemli 

ve sıcak iklime sahip Gökova bölgesidir [14]. 

Ancak bu verilere ters olarak benzer iklime 

sahip Adana bölgesi’nde fl oradan  izolasyon 

yapılamamıştır [15]. 

Sunulan çalışmada, ilk izolasyonu takiben 

aradan geçen sürede (yaklaşık 1,5 yıl) 

yapılan taramalarda C.neoformans izolasyonu 

P.orientalis 

ağaçlarından yapılamamıştır. 

Randhawa ve ark. [5] 2 yıllık tarama periyodu 

süresince bazı  ağaç türlerinde tek izolasyon 

yapabilmişlerdir. Bu durum, bu tür ağaçlarda 

mayanın varlığını sürdürebilmesi nedeni ile 

kolonizasyon için risk grubu olarak kabul 

edilmesine neden olmuştur. Ancak Dünyada 

bazı bölgelerdeki ağaçlardan yapılan yüksek 

izolasyon, farklı bölgelerde yapılan taramalar ile 

desteklenmemiştir. Ağaçların genetik yapılarının 

farklılıkları ve buna bağlı kimyasal yapılarındaki 

değişiklikler, mayanın kolonizasyonunda rol 

oynayabilmektedir [8]. İnsan patojeni olarak 

kabul edilen C.neoformans’ın, canlı  ağaçlar 

üzerinde çürüyen ve kovuklaşan ortamlarında 

kolonize olması bir fi topatojen olarak kabul 

edilmesine engeldir. C.neoformans coğrafi k 

olarak dünyanın farklı bölgelerinden izole 

edilse de genetik olarak bölgesel özellikler 

göstermemektedir [13-16]. Ancak fl oranın 

kimyasal yapısında bulunan major farklılıkların, 

coğrafi   dağılımları etkileyecek kadar mayanın 

kolonizasyonunu etkilediği düşünülebilir. 

Bu durum ise, C.neoformans’ın dünyada 

sık izole edildiği bölgelerde “sıcak nokta” 

olarak adlandırılmasındaki ana düşünceyi 

desteklemektedir [13]. Ancak ağaç kovuklarının 

besinsel ve fi zikokimyasal 

özelliklerinin, 

buralardan izole edilen C.neoformans 

kökenlerinin yaşamlarına etkisi henüz tam 

olarak bilinmemektedir. Çevresel ekolojik 

ve kimyasal birlikteliklerin C.neoformans’ın 

61

Pamukkale Tıp Dergisi 2010;3(2):60-62

Ergin ve ark.


62

P. orientalis Ağaçlarında C. neoformans İzlemi

yaşam döngüsüne etkisinin incelenmesi, 

mayanın doğada var olma mücadelesinin 

değerlendirilmesi,  C.neoformans’ın insanda 

infeksiyon etkeni olarak meydana getirdiği 

infeksiyöz patogenezin aydınlatılmasına 

da yardımcı olabilir. Bu nedenle ülkemizde 

saptanabilen kolonizasyon odaklarının uzun 

süreli ve/veya periyodik takibinin yapılmasının 

önemli olduğunu düşünmekteyiz. Kaynaklar

1.  Lin X, Heitman J. The biology of the Cryptococcus neoformans species complex. Annu Rev Microbiol 

2006; 60: 69-105.

2. 

Xue C, Tada Y, Dong X, Heitman J. The human fungal pathogen Cryptococcus can complete its sexual cycle 

during a pathogenic association with plants. Cell Host 

Microbe 2007; 1: 263-73.

3.  Randhawa HS, Kowshik T, Khan ZU. Decayed wood 

of Syzygium cumini and Ficus religiosa living trees in 

Delhi/New Delhi metropolitan area as natural habitat of Cryptococcus neoformans. Med Mycol 2003; 41: 199-

209. 


4.  Grover N, Nawange SR, Naidu J, Singh SM, Sharma 

A. Ecological niche of Cryptococcus neoformans var. grubii and Cryptococcus gattii in decaying wood of 

trunk hollows of living trees in Jabalpur City of Central 

India. Mycopathologia 2007; 164: 159-70.

5.  Randhawa HS, Kowshik T, Chowdhary A, et al. The 

expanding host tree species spectrum of Cryptococcus 

gattii and Cryptococcus neoformans and their 

isolations from surrounding soil in India. Med Mycol 

2008; 46: 823-33.

6. Ergin 

Ç, 

Kaleli 


İ. Denizli şehir merkezi’nde kovuklu 

ağaç gövdelerinden Cryptococcus neoformans 

izolasyonu. Mikrobiyol Bul 2010; 44: 79-85.

7.  Randhawa HS, Kowshik T, Khan ZU. Effi cacy  of 

swabbing versus a conventional technique for isolation 

of  Cryptococcus neoformans from decayed wood in 

tree trunk hollows. Med Mycol 2005; 43: 67-71.

8.  Botes A, Boekhout T, Hagen F, Vismer H, Swart 

J, Botha A. Growth and mating of Cryptococcus 

neoformans var. grubii on woody debris. Microb Ecol 

2009; 57: 757-65.

9. 

Refojo N, Perrotta D, Brudny M, Abrantes R, Hevia AI, Davel G. Isolation of Cryptococcus neoformans and 

Cryptococcus gattii from trunk hollows of living trees 

in Buenos Aires City, Argentina. Med Mycol 2009; 47: 

177-84.

10.  Randhawa HS, Kowshik T, Preeti Sinha K, et al. Distribution of Cryptococcus gattii and Cryptococcus 

neoformans in decayed trunk wood of Syzygium 

cumini trees in north-western India. Med Mycol 2006; 

44: 623-30.

11.  Grover N, Nawange SR, Naidu J, Singh SM, Sharma 

A. Ecological niche of Cryptococcus neoformans var. grubii and Cryptococcus gattii in decaying wood of 

trunk hollows of living trees in Jabalpur City of Central 

India. Mycopathologia 2007; 164: 159-70.

12. Granados DP, Castañeda E. Isolation and 

characterization of Cryptococcus neoformans varieties 

recovered from natural sources in Bogotá, Colombia, 

and study of ecological conditions in the area. Microb 

Ecol 2005; 49: 282-90.

13.  Hiremath SS, Chowdhary A, Kowshik T, Randhawa 

HS, Sun S, Xu J. Long-distance dispersal and 

recombination in environmental populations of 

Cryptococcus neoformans var. grubii from India. 

Microbiology 2008; 154: 1513-24.

14. Ergin Ç, İlkit M, Hilmioğlu S, et al. The fi rst  isolation 

of Cryptococcus neoformans from Eucalyptus trees in 

South Aegean and Mediterranean regions of Anatolia 

despite Taurus Mountains alkalinity. Mycopathologia 

2004; 158: 43-7.

15. Ateş A, Turaç Biçer A, İlkit M. Sedimentasyon 

ve eküvyon yöntemleri ile okaliptüs ağaçlarında 

Cryptococcus spp. varlığının araştırılması. Mikrobiyol 

Bul 2008; 42: 655-60.

16.  Xu J, Vilgalys R, Mitchell TG. Multiple gene genealogies 

reveal recent dispersion and hybridization in the 

human pathogenic fungus Cryptococcus neoformans

Mol Ecol 2000; 9: 1471-81.

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə