Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən


 Şirin desert şərablarına hansı şərablar aid edilir?Yüklə 2.06 Mb.
Pdf просмотр
səhifə30/30
tarix01.06.2017
ölçüsü2.06 Mb.
növüDərs
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

32. Şirin desert şərablarına hansı şərablar aid edilir?  

 

1) Kaqor  

 

4) Xeres  

2) Muskat 

 

 

5) Tokay  

3) Marsala 

 

33.  Yüksək  keyfiyyətli  “Muskat  desert”  şərabları  hansı  ölkədə 

istehsal olunur?  

 

1) Azərbaycan    

4) Rusiya 

 

2) Krım vilayəti  

5) Moldova 

 

3) Gürcüstan  

Test suallarının cavabları 

 

444 34.  Şirin  desert  şərablarının  tərkibində  şəkər  faizi  neçə  olmalı-

dır?  

 

1) 8-10   

4) 12-14 

 

 

2) 10-15  

5) 14-16 

 

 

3) 16-20  

35.  Muskat  desert  şərablarında  bal,  qızılgül  ətrinin  yaranması 

hansı maddələrlə əlaqədardır?  

 

1) Asetallarla    

4) Aminlərlə 

 

2) Üzvi turşularla  

5) Terpenoidlərlə  

 

3) Mürəkkəb efirlərlə  

36. Tokay şərabının vətəni hansı ölkədir?  

 

1) Fransa  

 

4) Đtaliya  

2) Macarıstan   

 

5) Đspaniya  

3) Almaniya 

 

37.  Ölkəmizdə  yüksək  keyfiyyətli  hansı  tokay  şərabları  istehsal 

olunur?  

 

1) Kürdəmir  

 

4) Qara-Çanax  

2) Şamaxı 

 

 

5) Alabaşlı  

3) Mil  


 

38. Tokay şərablarında bal və qarışıq gül ətrinin əmələ gəlməsi 

nə ilə əlaqədardır?  

 

1) Üzvi turşularla   

 

4) Vitaminlərlə  

2) Terpenli birləşmələrlə  

 

5) Şəkərlərlə   

3) Mürəkkəb efirlərlə  

 

39. Kaqor şərabının vətəni hansı ölkədir?  

 

1) Đtaliya  

 

4) Ukrayna  

2) Fransa 

 

 

5) Gürcüstan  

3) Rusiya 

 

40. Kaqor şərabları istehsalı zamanı üzümün şəkərliyi neçə 

faizdən aşağı olmamalıdır?  

 

1) 15-16%  

 

4) 16-18%  

2) 10-15% 

 

 

5) 16-19%  

3) 20-22% Test suallarının cavabları 

 

445 41.  Respublikamızda  yüksək  keyfiyyətli  hansı  kaqor  şərabları 

istehsal olunur?  

1) Azərbaycan   

 

3) Qarabağ 2) Şamaxı 

 

 4) Kürdəmir 

 

42.  Respublikamızda  Kaqor  şərabı  hansı  üzüm  sortlarından hazırlanır?  

 

1) Rislinq  

 

4) Mədrəsə  

2) Şirvanşahı   

 

5) Tavkveri  

3) Rkasiteli  

 

43.  Kaqor  şərablarının  istehsalında  hansı  fiziki-kimyəvi  üsul 

daha səmərəlidir?  

1) Əzintini şirə ilə birlikdə bir neçə gün qıcqırtmaq 

2) Əzintini şirə ilə birlikdə isti üsulla emal etmək 

3) Əzintini şirə ilə birlikdə əl əməyi ilə qarışdırmaq 

4) Əzintini şirədən tez bir müddətdə ayırmaq 

5) Üzüm şirəsini əzinti ilə birlikdə spirtləşdirmək 

 

44.  Kaqor  şərablarında  antosianidolların  hansı  nümayəndəsinə 

daha çox rast gəlinir? 

 

1) Pelarqoanidin monoramnizid (PQR)  

2) Malvidin monoqlükozid (MMQ) 

 

3) Sianidindiqlükozid (SDQ)  

4) Peonidinmonoqalaktozid (PDQ) 

 

5) Delfinidinmonoqlükozid (DMQ)  

45.  Kaqor  şərablarının  tərkibində  hansı  fenol  maddələri  daha 

çox olurlar?  

 

1) Katexinlər    

4) Melaninlər 

 

2) Antosianlar    

5) Flavanollar 

 

3) Leykoantosianlar   

46. Kaqor şərablarında acıtəhər dadın hiss olunması qıcqırma 

zamanı hansı maddələrin əmələ gəlməsi ilə əlaqədardır? 

 

1) Alkaloidlərlə   

4) Alifatik aldehidlərlə 

 

2) Şəkərlərlə     

5) Aromatik spirtlərlə  

 

3) Qlikozidlərlə Test suallarının cavabları 

 

446 47. Likör desert şərabları başqa cür necə adlanır?  

 

1) Tokay  

 

4) Malaqa  

2) Kaqor 

 

 

5) Marsala  

3) Muskat 

 

48. Likör desert şərablarında şəkərlik neçə faizdən artıq olur?  

 

1) 15%-dən  

 

4) 20%-ə qədər  

2) 16%-dən 

 

 

5) 20%-dən artıq  

3) 18%-dən  

49. Malaqa şərablarının vətəni hansı ölkədir?  

 

1) Đspaniya  

 

4) Fransa  

2) Portuqaliya   

 

5) Macarıstan  

3) Đtaliya 

 

50. Ətirləşdirilmiş şərabların istehsalında spirt və şəkərdən əlavə 

başqa hansı məhsullardan istifadə olunur?  

 

1) Şərab turşusu   

4) Bitki xammal ekstraktı  

 

2) Limon turşusu  

5) Koler 

 

3) Ferment preparatları   

51.  Ətirləşdirilmiş  şərablar  hansı  terpenli  birləşmələrlə  daha 

zəngin olur?   1) Monotsiklik   

 

4) Seskviterpenlərlə 2) Bitsiklik 

 

 5) Politerpenlərlə 

3) Doymamış alifatik terpenlərlə  

 

52. Malaqa şərablarının spirti ilə şəkərliyi nə qədər olur?  

 

1) 14 h% spirt; şəkərlik 16%  

2) 15 h% spirt; şəkərlik 20% 

 

3) 16 h% spirt; şəkərlik 18%  

4) 16 h% spirt; şəkərlik 24-30% 

 

5) 16 h% spirt; şəkərlik 16-20%  

53. Ətirləşdirilmiş şərablar daha hansı maddələrlə zəngin olur?  

 

1) Şəkərlərlə     

4) Efir yağları ilə 

 

2) Qlikozidlərlə   

5) Şərab turşusu ilə 

 

3) Alkoloidlərlə   

Test suallarının cavabları 

 

447 54. Ətirləşdirilmiş şərablar başqa cür necə adlanır?  

 

1) Kaqor  

 

4) Tokay  

2) Vermut 

 

 

5) Madera  

3) Malaqa 

 

55.Ətirləşdirilmiş  şərablar  ilk  dəfə  hansı  ölkədə  istehsal 

olunmuşdur?   

1) Fransa 

 

4) Portuqaliya  

 

 2) Đspaniya 

 

5) Almaniya  

 

 3) Đtaliya 

 

56. Ətirləşdirilmiş şərabların istehsalında hansı ədviyyəli göyərti-lərdən daha çox istifadə olunur?  

 

1) Nanə   

 

4) Keşniş  

2) Tərxun 

 

 

5) Yarpız  

3) Şüyüd 57. Ağstafa ağ portveyninin kondisiyası necədir?  

1) 18 h% spirt, şəkəri 13 q/dm

32) 19 h% spirt, şəkəri 12 q/dm3

3) 16 h% spirt, şəkəri 16 q/dm3

4) 16 h% spirt, şəkəri 7 q/dm3

5) 17 h% spirt, şəkəri 10 q/dm3

 58. Tünd şərabların tərkibində hansı şəkərlər daha çox olurlar?  

1) saxaroza 

 

4) qlükoza 2) fruktoza 

 

5) riboza 3) nişasta 

 

59. Desert xeres şərablarının kondisiyası necədir? 

 

1) 19-20 h% spirtliyi, şəkəri 3 q/dm3

 2) 18-19 h% spirtliyi, şəkəri 5-9 q/dm

3 

3) 14-16 h% spirtliyi, şəkəri 0,2-2 q/dm

3 4) 14-16 h% spirtliyi, şəkəri 3-8 q/dm

3 

60. Ətirləşdirilmiş şərab istehsalında ümumi turşuluğu artırmaq 

üçün hansı turşudan istifadə olunur? 

 

1) alma turşusu   

4) kəhrəba turşusu 

 

2) limon turşusu  

5) süd turşusu 

 

3) quzuqulaq turşusu Test suallarının cavabları 

 

448 TEST  SUALLARININ  FƏSĐLLƏR  ÜZRƏ  

C A V A B L A R I  

 

Fəsil 1 

1. (2)   2. (4)  3.  (3)  4.  (5)  5. (2)  6.  (4)  7.  (4)  8. (5)   9. (2)    

10. (2)  11. (3)  12. (3)  13. (2)  14. (3)  15. (2)  16. (1)  17. (4)     

18. (1)  19. (2)  20. (4)  21. (2)  22. (4)  23. (1)  24. (2)  25. (5)    

26.  (5)    27.  (3)    28.  (2)  29.  (4)    30.  (3)  31.  (3)  32.  (2)  33.  (3)     

34. (5)  35. (1)  36. (2)  37. (3)  38. (2)  39. (1)  40. (2)  41. (2)     

42. (3)  43. (2)  44. (2)  45. (1)  46. (5)  47. (2)  48. (2) 

 

Fəsil 2 

1. (2)   2. (3)   3. (2)   4. (2)   5. (2)  6. (2)  7. (2) 8. (3)  9. (1) 

10. (3) 11. (3)  12. (1)  13.  (1)  14. (4) 15.  (5) 16. (2)  17.  (2)     

18. (1)  19. (5)  20. (4)  21. (2)  22. (3)  23. (1)  24. (2)  25. (3)    

26. (2)  27. (4)  28. (2)   29. (2)  30. (1)  31. (3)  32. (2)   33. (3)     

34. (1)  35. (2) 36. (4)    

 

Fəsil 3 

1.  (4)  2. (1)  3.  (2)  4.  (4)  5.  (2)  6.  (3)  7.  (2)  8. (5)  9. (2)    

10. (2)  11. (4)  12. (4)  13. (1)  14. (4)  15. (2)  16. (1)  17. (2)     

18. (4)   19. (5)  20. (1)  21. (2)  22. (4)  23. (3)  24. (2)   25. (3)    

26. (3)  27. (2)   28. (4)  29. (3)  30. (3)     

 

Fəsil 4 

 1. (2)   2. (1)   3. (5)   4. (1)   5. (2)   6. (2)   7. (4)  8. (4)   9. (1)   

10. (3)    11. (3, 5)    12. (2, 4)   13. (2, 4)    14. (1, 5)     15. (2)   

16.  (1, 3, 4)  17.  (1, 3, 5)   18.  (3)   19.  (2)    20.  (4)    21.  (2)    

22. (1, 4)   23. (3)   24.  (1)  25.  (3)   26.  (1)  27. (2)   28.  (2)    

29. (1)   30. (4)   31. (1)  32. (2)  33. (4)  34. (5)  35. (2)  36. (2)     

37. (4)   38. (3)  39. (3)  40. (1)  41. (3)  42. (1)  43. (2)   44. (2)     

45.  (2,  5)  46.  (5)    47.  (3)    48.  (2,  4)    49.  (3)    50.  (4)      51.  (2)    

52. (4)   53. (4)  54. (5) 

 

 Test suallarının cavabları 

 

449 Fəsil 5 

1.  (3)  2. (2)  3.  (1)  4.  (2)  5.  (4)  6.  (3)  7.  (4)  8. (1)  9. (4)    

10. (2)  11. (5)  12. (3)   13. (4)   14. (5)  15. (1)  16. (3)  17. (2)     

18. (2)  19. (4)  20. (1)  21. (2)  22. (4)  23. (3)  24. (2)  25. (2)    

26. (4)  27. (5)  28. (1)   29. (5)  30. (3)  31. (1)  32. (2)   33. (5)   

34. (4)  35. (3)  36. (5) 

  

Fəsil 6 

1. (3)  2. (2)  3.  (2)  4.  (3)  5.  (4)  6.  (3)  7.  (2)  8. (3)  9. (1)    

10. (4)  11. (1)  12. (3)  13. (4)  14. (2)  15. (2)  16. (4)  17. (4)     

18. (5)  19. (2)  20. (2)  21. (3)  22. (1)  23. (4)  24. (2)  25. (2)    

26. (2)  27. (1)  28. (3)  29. (1, 4) 30. (3) 31. (1)  32. (2)  33. (4)   

34. (2)  35. (2)     

 

Fəsil 7-8 

1. (2)  2. (1)  3. (2)  4. (1, 2)  5. (3)  6. (1)  7. (4)  8. (2)   9. (3)    

10. (2)  11. (2)  12. (4)  13. (2)  14. (2)  15. (1)  16. (4)   17. (4)     

18. (2)  19. (4)  20. (3)  21. (2)  22. (2)  23. (2)  24. (4)  25. (3)    

26. (2)  27. (2)  28. (2)  29. (4)  30. (5)  31. (4)  32. (3)  33. (1)   

34. (3)  35.  (2, 4)   36. (4)  37.  (2)   38. (3)   39. (3)   40.  (2)   

41. (3)  42. (4)      

   

Fəsil 9 

1. (1)  2. (2)  3. (1)  4. (3, 4)  5. (3)  6. (4)  7. (5) 8. (2)  9. (1)    

10. (3)  11. (2)  12. (3)  13. (1)  14. (5)  15. (1) 16. (3) 17. (1, 5)   

18. (4)  19. (2, 5)  20. (4)  21. (2)  22. (1)  23. (1, 2, 4)  24. (5)    

25. (2)     

 

Fəsil 10-11 

1. (1)   2. (3)  3. (4) 4. (2, 3)  5. (1, 2) 6. (1, 2, 4)   7. (1, 3, 5)  

8. (1, 4)  9. (2)  10. (3)  11. (3)  12. (2)  13. (4) 14. (2) 15. (1, 3)  

16. (3)  17.  (1) 18. (1, 2)  19. (1)  20. (2)  21. (3)  22. (1, 3, 5)     

23. (2)  24. (1, 2, 4)  25. (1)     

 

 

Test suallarının cavabları 

 

450 Fəsil 12-15 

1.  (1,  3)    2.  (1,  4)    3.  (3,  4,  5)    4.  (3)    5.  (1)    6.  (5)    7.  (4,  5)       

8. (2)  9. (1, 4, 5)  10. (2, 3)  11. (4)  12. (1, 4, 5)  13. (1, 3, 4)    

14. (3, 4) 15. (3) 16. (1)  17. (3)  18. (3)  19. (2)  20. (3)  21. (2)    

22. (4)  23. (2)  24. (2, 3)  25. (2)  26. (4)  27. (2, 3, 5)  28. (2)    

29. (3)  30. (2)  31. (1, 3, 4)  32. (1, 4)   33. (1, 2, 4)  34. (3, 4)    

35. (1, 2, 5)  36. (1, 5)  37. (2, 4)  38. (1, 3, 5)  39. (2, 4)  40. (4)    

41. (1, 3, 5)  42. (1, 3, 4)  43. (1)  44. (1, 4, 5)  45. (1)  46. (3)     

47. (3)  48. (2)  49. (2)  50. (4)  51. (2)   

 

Fəsil 16-18 

1. (2)   2. (3)  3. (4)  4. (5)  5. (2)  6. (3)  7. (2)  8. (2) 9. (1, 2)    

10. (3)  11. (1, 5)  12. (2, 4)  13. (4)  14. (4) 15. (2, 4)  16. (3, 5)    

17. (1, 3, 5)  18. (3)  19. (2)  20. (2, 4)  21. (4)  22. (2, 4) 23. (4)     

24. (2)  25. (3)  26. (1, 5)  27. (2)  28. (2, 5) 29. (1, 4, 5)  30. (2)    

31.  (2)    32.  (1,  2,  5)    33.  (2)    34.  (3)    35.  (1,  3,  5)    36.  (2)        

37.  (3,  4)    38.  (2,  3)    39.  (2)    40.  (3)    41.  (2,  4)    42.  (2,  4,  5)     

43.  (2)    44.  (2)    45.  (2)    46.  (1,  3)    47.  (4)    48.  (5)    49.  (1)        

50.  (2,  4,  5)    51.  (2,  4)    52.  (4)    53.  (2,  3,  4)    54.  (2)    55.  (3)     

56. (1, 5)  57. (1)   58. (2; 4)   59. (2)   60. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞƏRTĐ   ĐXTĐSARLAR 

 

AAL-aspartat-ammonyak-liaza AATF-aspartataminotransferaza 

ADF-adenozindifosfat 

AMF-adenozinmonofosfat 

AT-askorbin turşusu 

ATF-adenozintrifosfat 

ATF-adenozintrifosfat 

BQ-bərpa qabiliyyəti 

AMF-dezoksiadenozinmonofosfat d

 QMF-dezoksiquanozinmonofosfat 

d

 SMF-dezoksisitidinmonofosfat d

 TMF-dezoksitimidinmonofosfat 

DAT-dezoksiaskorbin turşusu 

DEF-diskelektroforez 

DQ-diqliserid 

DMQ-delfinidin monoqlükozid 

DNT-dezoksiribonuklein turşusu 

EM-elektron mikroskopiyası 

FAD-flavinadenindinukleotid 

FMN-flavinmononukleotid 

FT-fermentlərin təsnifatı 

QDF-quanozindifosfat 

QX-qaz xromotoqrafiyası 

QMF-quanozinmonofosfat 

QS-qrup spesifiklik 

QTF-quanozintrifosfat 

LDG-laktatdehidrogenaza 

LTDF-lipotiamindifosfat 

LTPF-lipotiaminpirofosfat 

MDG-malatdehidrogenaza 

MEK-1-multienzim kompleksi 

MQ-monoqliserid 

 


Test suallarının cavabları 

 

452 MMQ-malvidin monoqlikozid 

MS-mütləq spesifiklik 

NAD-nikotinamidadeninnukleotid 

NADP-nikotinamidadenindinukleotidfosfat 

NMR-nüvə-maqnit rezonansı 

OB-oksidləşdirici-bərpaedici potensial 

PDQ-peonidin  

PE-pektinesteraza 

PFK-poliferment kompleksi 

PQ-poliqalakturonaza 

PQK-pelarqoanidin monoramnozid 

PMQ-polimetilqalakturonaza 

PP-protopektinaza 

PTE-pektattranseliminaza 

RNT-ribonuklein turşusu 

SDQ-sianidindiqlükozid 

SFKM-spektrofotokalorimetr 

SKS-sterokimyəvi spesifiklik 

SMF-sitidinmonofosfat 

T4-tetrayodtreonin və ya trioksin 

TEPQ-transeliminazapoliqalakturonaza 

TEPMQ- transeliminazapolimetilqalakturonaza 

TQ-triqliserid 

TPF-tiaminpirofosfat 

UMF-uridinmonofosfat 

Γ10X-lizoqrzein 

Γ3X-selloviridin 

ΠX-Π10X-sitorozenin 

 

 

  

 

   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə