Ўзбекистон Стоматологлар Ассоциацияси «Stomatologiya» илмий-амалий журнал
elm/pdf
  Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
jurnallar/azadinform/2012/04/09
  Azadinform müst əqil İnformasiya Agentliyi
elm/pdf
  Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев
jurnallar/azadinform/2012/04/10
  Azadinform müst əqil İnformasiya Agentliyi
docs/jurnal
  Roza eyvazova
jurnal
  Terminologiya məSƏLƏLƏRİ №2
  Terminologiya məSƏLƏLƏRİ №1
  Terminologiya məSƏLƏLƏRİ №1
pdf/Vol2No2
  Nekroloq aza Həsən qızı Rəhmanova
w19
  KĠtabxanaġÜnasliq
  Kompüter tərtibçisi: Esmira ZƏrbaliyeva
2015/images/media/pages/research/publications
  Qonaqpяrvяrlik tяdqiqatlarы Beynяlxalq jurnal
pdf/Vol2No2
  UŞaq əhaliSİ arasinda qulaq, burun və boğaz xəSTƏLİKLƏRİ İLƏ MÜraciƏTLƏRİn səVİYYƏSİ VƏ nozoloji strukturu
jurnal/23
  Мир культуры
pdf/Vol2No4
  İNsultlarin biRİNCİLİ profilaktikasinin təŞKİLİNƏ daiR Şirəliyeva R. K., ⃰Əliyev R. R
2012/09
  Jurnalistin peşə etikasına dair düşüncələr Akif ƏLİ ——— İnsan və Mədəniyyət
jurnal/26
  Мир культуры
upload
  Residivə görə cəza təyin edilməsi barədə Vəkillərin İxtisas Komissiyasının üzvü
  Hüququ tətbiq edəndən onu tətbiq edənlərə yeni inzibati hüquqla bağlı
wp-content/uploads/2015/03
  Jurna com jakarta
asset/archieve/jurnal/Vol Edisi Khusus Desember 2011
  Untuk pencegahan kanker serviks uteri
pdf/Vol3No5
  ƏMƏLİyyatdan sonraki nəHƏng ventral yirtiğin cərrahi MÜALİCƏSİ
jurnal/27
  MƏDƏNİYYƏt dünyasi
elm/pdf
  Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев
pdf/Vol3No5
  Α1-adrenoblokatorlarin təYİNİNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ S. M. Cavad-zadə, İ. M. Mirzəyev⃰
jurnallar/azadinform/2012/04/25
  Azadinform müst əqil İnformasiya Agentliyi
data/bulluten/jurnal/est/2010
  Содержание том 50, номер 1, 2010
jurnal/27
  MƏDƏNİYYƏt dünyasi
docs/JURNAL
  Naxçivan tariXİNƏ VƏ MƏDƏNİYYƏTİNƏ daiR Əlyazma mətnləRİ SƏbuhi İbrahimov
pdf/Vol3No5
  TƏkrar əLİLLİk hadiSƏLƏRİ zamani qan dövrani sistemi XƏSTƏLİKLƏRİNİn rolu
jurnal
  Terminologiya məSƏLƏLƏRİ №2
docs/jurnal
  «Türkologiya».–2011.№1.–S. 69-75. TÜRk diLLƏRİNDƏ ortaq terminologiyanin yaradilmasi cəMİLƏ babayeva
asset/archieve/jurnal/Vol1.no2.Juli2008
  Sindrom stevenss johnson
2016/09
  Kepanitraan klinik ilmu kesehatan saraf rsud ambarawa
pdf/Vol3No5
  BİLİar genezli KƏSKİn pankreatiTİn müALİCƏSİNDƏ endoskopik retroqrad xolangiopankreatoqrafiya və papillosfinkterotomiyanin təTBİQİ
pdf/Vol4No6
  Ağ ciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi ilə yanaşı ürəyin işemik xəstəliyi zamanı mərkəzi hemodinamikanın və sol mədəciyin sistolik funksiyasının parametrləri arasında korrelyasiya əlaqələri
pdf/Vol3No5
  Ürəyin işemik xəstəliyi və şəkərli diabet olan xəstələrdə sol mədəciyin diastolik disfunksiyasının patogenetik aspektləri
pdf/Vol4No6
  Talassemiyalı qadınlarda qan serumunda sitokinlərin səviyyəsi
  Сift çatışmamazlığının artmasında sitokinlərin rolu R. S. Hacıyeva⃰, P. M.Əliyeva
wp-content/uploads/2017/03
  İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı
pdf/Vol3No5
  Лекция lectura insan demodekozu və onun laborator
yeni1
  XƏZƏr xəBƏR №337 fevral 2015 khazar-review
pdf/Vol3No5
  XoriOİdeyanin metastatiK ŞİŞİ (KLİNİk müŞAHİDƏ)
down/jurnal/Kitab_inf
  VƏ İnformasiYA
docs/jurnal
  İnsan qrupunu qəSDƏn məhv etmək siyasəTİ Nəsir Məmmədov, амеа-nın İnsan Hüquqları İnstitutu Açar sözlər
i
  O n q I z I l qaydas I
pdf/Vol4No6
  Лекция lecture kəSKİn qarin praktik yanaşMA
pdf/Vol3No5
  MÜXTƏLİf enerji NÖVLƏRİNDƏN İSTİfadə etməKLƏ aparilan laparoskopik xolesistektomiyalarin nəTİCƏLƏRİNİN
jurnal/23
  Мир культуры
elm/pdf
  Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
pdf/Vol4No6
  Portal hipertenziya, ektopik varikslər və hemorroy ⃰Əliyev Ş. H., Baxşəliyev Z. F., Əliyev T. M
assets/4092
  M. mehdiyev, V.ƏHMƏdov
upload/File
  N sosial SİyaSƏt uoT 330: 332. 364 (479. 24) sosial SİyaSƏT vƏ
upload
  Residivə görə cəza təyin edilməsi barədə Vəkillərin İxtisas Komissiyasının üzvü
docs/jurnal
  Türk xalqlarının ortaq dastanlarının yaranması və yayılması coğrafiyası Sədnik Paşa Pirsultanlı
elm/pdf
  Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев
docs/jurnal
  AZƏrbaycan xalq cümhuriYYƏTİ DÖVRÜNDƏ ƏDLİYYƏ naziRİ aslan bəy səFİKÜrdskiNİn həyati və FƏALİYYƏTİ Rauf rzayev
images/jurnal/kurikulum_jurnal2014
  Kurikulum Redaksiya heyəti
docs/JURNAL
  DÜnya azərbaycanlilarinin III qurultayi: Güclü Azərbaycan üçün güclü diaspor Vüsalə Kərimova
jurnal/27
  MƏDƏNİYYƏt dünyasi
jurnal/22
  Мир культуры
jurnal/25
  Мир культуры
down/jurnal
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Kİtabxanaçiliq-informasiya faküLTƏSİ KİtabxanaşÜnasliq
w19/pages
  K İ tabxana şÜ nasliq
docs/JURNAL
  Milli-mənəvi dəyərlərin şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri İsfəndiyar Novruzlu
  «Mədəni Maarif». 2011.№1. S. 24-26. Müzikl janrının tarixinə qısa baxış (1920-70-ci illər) Pikə FƏtullayeva
  «Q a n u n ç u lu q». 2 0 1 № S. 3 2 3 7
  “Qanun”. 2013.№11. S. 58-66. CİNayətkarliq haqqinda
  «G eo strategiya». 2012.№5 (11). S. 36-39
jurnal/22
  The world of culture
docs/JURNAL
  Mühazirə tədbirləri Tofiq Süleymanov Kimya elmləri namizədi, dosent
w19
  KİtabxanaşÜnasliq
docs/JURNAL
  «Qarapapaqlar». 2010.№10(40). S. 39-45. Şərq təfəkkürü ilə Qərb düşüncə tərzinin fərqi karl qustav yunq, filosof Dr. Evans Vens Şərq «psixologiyasının»
jurnal/26
  MƏDƏNİYYƏt dünyasi
docs/JURNAL
  “Dövlət və Din”. 2015.№2(31). S. 9-13. DİN və terrorizm aytən Hacıyeva
pdf/Vol4No6
  GÖRKƏMLİ DÖVLƏt və elm xadiMİ ƏZİZ ƏLİyevin anadan olmasinin 120 İLLİYİ tamam olur
docs/jurnal
  Konsilium. 2007. № S. 5 Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev

  “AZƏrbaycanim” Beynəlxalq Jurnal
jurnal/27
  MƏDƏNİYYƏt dünyasi
elm/pdf
  Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев
jurnal/23
  MƏDƏNİYYƏt dünyasi
docs/jurnal
  «Dövlət və din». 2009.№1(9). S. 50-56. İSesko və azərbaycan əlaqəLƏRİ SƏİDƏ quliyeva
docs/JURNAL
  «Xəbərlər.İctimai və humanitar elmlər seriyası»
  Türk Dünyası Araştırmaları İnstitutunun Egey Universitetinin dosenti Dr. Yüksel Sayanın «Azərbaycan əski məzar daşları üzerine bir araştırma: 2006-2007 yılı çalışmaları»
  «a m ea xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası». 2012.№ Cild S. 68-73
  «Milli Məclis». 2010. sentyabr-oktyabr.№9-10. S. 3 Prezident İlham Əliyev bmt baş Məclisinin 65-ci sessiyasında
wp-content/uploads/2015/11
  Üç aylıq ədəbiyyat dərgisi №3(15)
docs/JURNAL
  MƏn düZÜNÜ etmiŞƏM
  Turkish Daily News
docs/jurnal
  ■ Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə ■ t a r I x isa a r s L a n
directory jurnal  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə