load/imt9/a
  Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
  Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
  1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
load/imt10
  1. a ğ ciy ə r X ə rç
  1. 2 il ə vv ə l dö ş q
  1. İ ntrakorporal detoksikasiya usuluna aid deyil
load/imt9/a
  Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
  MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
load/imt10
  1. Arenal m ənşə li anuriyaya aid edilm ə z
  1. Disfunksional u ş aql ı q qanaxmas ı
load/imt9/a
  1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
load/imt9
  1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
  1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
load/imt10
  1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirm
load/imt9
  1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
load/imt10
  1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
load/imt9
  1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını
load/imt10
  1. r-qrammada “Bamper” s ınığı nec ə
load/imt9/a
  1. Həzm qastritin diaqnostikasının əsasını nə təşkil edir?
load/imt8
  1. Kardiotokoqrafiya müayin ə sind ə dölün kritik v
load/imt9/a
  1. Ağciyər xərçəngi
load/imt10
  1. Streptokok pnevmoniyas ı üçün xarakterik deyil
  1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?
  1. Akselerasiyan ı n m ə nfi n ə tic
  1. Qara yaran ı n tör ə dicisidir
directory load  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə