Dünya Azərbaycanlılarının Haqlarını Müdafiə KomitəsiYüklə 92.79 Kb.
tarix22.07.2017
ölçüsü92.79 Kb.


Dünya Azərbaycanlılarının

Haqlarını Müdafiə Komitəsi

The Committee for the Defence of the Rights of the World Azerbaijanis

Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Şərifzadə 1, Ayna; Tel/Faks +47-99399225; Email: dunazhak@hotmail.com

Address: Ayna, Sherifzade 1, Baki, Azerbaijan; Tel/Fax +47-99399225; Email: dunazhak@hotmail.com
Say (No.): 556/2013

Tarix (Date): 22/07/2013

BMT, İnsan Haqları üzrə Ali şurası

Lütfən bu ilətişməni BMT-nin İran üzere nümayəndəsi, Dr. Ahmed Şəhidə, və Sağlamlıq Haqqı üzrə Özəl Raportera çatdırın, habelə aşağıdakı qruplara da dəxli var:


   • Öz-xoşuna Tutuqlamalar üzrə Özəl Qrup,

   • Qazıların və Vəkillərin bağımsızlığı üzrə Özəl Raporter

   • Çağdaş irqçilik, irqi ayrı-seçkilik və qatlaşmazlıq üzrə Özəl Raporter

   • Milli Azlıqlar üzrə Müstəqil Mütəxəssis

Üzü Helsinki İnsan Haqları / Oslo Şöbәsi

Üzü Dyke bəy, Xanım Harrison, Amnesty International, London

UNSESKO vә başqa qurumlarاعضای شورای مرکزی یئنی گاموح

1 2 3 4 5


Güney Azәrbaycanlı Vicdan Dustaqları vә Yeni GAMOH-un qurucu üyәlәri:

1. Mahmud Fәzli

2. Dr. Lәtif Hәsәni

3. Dr. Yürüş Mehrelibәyli

4. Behbud Quluzadә

5. Şәhram Radmehr

Sayın cənablar


İLƏTİŞMƏ 1: İRAN YETKİLİLƏRİNİN YENİ GAMOHUN QURUCU ÜYƏLƏRİNƏ QARŞI YÜRÜTDÜKLƏRİ ARBİTRAR H"KM
Hüzurlarınıza yeni bir İlәtişmә sunuruq ki, İran yetkililәrinin tәrәfindәn, sәrbәstlik haqqından yoxsun edilmiş Yeni GAMOH-un qurucu üyәlәrinin insan haqlarını müdafiә edir. Onların adları bunlardır: 1. cәnab Mahmud Fәzli, 2. Dr Lәtif Hәsәni, 3. cәnab Yürüş Mehrәli Bәyli, 4. cәnab Behbud Quluzadә, vә 5. cәnab Şәhram Radmehr.
Bu vicdan dustaqları Tәbrizdә mәrkәzi hәbsxanada saxlanar ikәn 13 İyul 2013-dәn bәri aclıq aksiyası aparmaq zorunda qalmışlar. Bu aksiya onlara qarşı arbitrar (öz-xoşuna) yürüdülәn hökmә qarşı etiraz әlamәtidir. İran yetkililәrinin bu baxımdan qaydalara görә davranmalarından xәbәrimiz yoxdur. Lakin bu aşkar olmuş ki, bu durumda İran yetkililәri bu vicdan vә siyasi dustaqlarını toplayaraq 21 İyul 2013-dә Tehrandakı bednam Evin Hәbsxanasına köçürmәkdә bulunmuşlar. Bu gün aclıq aksiyasının 10-uncu günüdür vә biz bu insanların sağlıq durumundan olduqca nigaranıq.

Aşağıda biz qısa bir raport tәqdim edirik vә bunlardan söz açırıq:
 1. Bu dosyeyә başlıq məktubu

 2. İran yetkililәrinin yürütdüklәri suçlamalar vә onların verdiyi cəza Hökmün əsli və tәrcümesi

 3. İran yetkililәrinin buraxdıqları Hökmün әlәşdirisi ( criutique)

 4. İranın әdalәt sistemini odaqlamaq vә onlarda olan çatışmazlıqları diqqәt mәrkәzinә almaq

 5. Sizә Müraciәtimiz

Yeni GAMOH, İran milliyyәtlәr mәsәlәsinin hәllini və Güney Azərbaycanın milli haqlarının təminini, ölkənin anayasası və beynalxalq hüquq çәrçuvasındakı əsasnaməsi ilə ortaya qoymaqdadır. Bütün Güney Azәrbaycanlı aktivistlәr vә qurumlar kimi, Yeni GAMOH da möhkәm dayanmış ki, bir daha Güney Azәrbaycan mәsәlәsini hәll etmәkdә kompromizә girmәk qeyri mümkündür. Hәr bir güney Azәrbaycanlı activist Güney Azәrbaycanla bağlı hәr hansı bir istək ortaya qoyanda İran yetkililәri tәrәfindәn dәxli olmayan iftiralara mәruz qalırlar. Bizim yığcam Raportumuz İran yetkililәrinin yanaşma tәrzini bu prinsiplәr üzәrindә izah edir:
 1. İran yetkililәrinin, Güney Azәrbaycanda ortaya çıxan örgütlәnmә tәşәbbüsünün qarşısını almaq.

 2. İran 80 ildir ki, altdan düzәlişmә (collusion) hiylәsinә bürünmüş vә burada nazirliklәr, tәhlükәsizlik mәmurları vә qazılar aralarında mafia-tipli düzәlişmә gedir. Bu baxımdan İran dünyada unikal ola bilәr. Bu boyutu başa düsmәyәn, İranı bürüyәn vә yoluxduran irqçiliyi başa düşe bilmәz.

 3. İran yetkililәrrinin başlıca atributu budur: Fars üstünlüyünü qorumaq vә bu baxımdan paranoyacasına davranmaq.

 4. İran yetkililәrinin qeyr-Farslara basqınçı siyasət yürütmələri.

 5. İran yetkililәrinin davranış әhval-ruhiyyәsi, özəlliklə qeyri-farslara görә bu prinsip üzәrәdir: Ən yaxşı müdafiә, әn şiddətli basqın tәrzidir.

 6. Biz buna möhkәm inanırıq ki, İran qarşında hәr nә kampaniya tәsirsizdir mәyәr açıq surәtdә bәyaniyyә yayımlansın.

İran yetkililәri və inqilab məhkəmələri tәrәfindәn bizim müdafiә etdiyimiz 5 vicdan dustağına qarşı buraxılan Hökm, yuxarıda verilәn principlәri başlıca ehtiva edir. Sizә müraciәt edirik ki, öhdәnizә tapışırılmış mandatları tәmsil etdiyimiz bu vicdan dustaqlarının uğrunda sәfәrbәr edәsiniz vә onların şәrtsiz vә dәrhal buraxılmasına kampaniya aparasınız. Şübhәmiz yoxdur ki, Güney Azәrbaycanlılar bu baxımdan sizә müraciәt edirlәr vә biz dә onlara qoşuluruq. Bir daha xatırlatmaq istәrdik ki, çoxdandır vaxtı çatıb ki, İran qabağında "yatışdırma politikasına (appeasement)" son qoyulsun və ciddi tədbirlər görülsün. Yoxsa, güney Azәrbaycanda katastrofun gün geçdikcə ortaya çıxması әnqәribdir.


Hörmət ilə:
Böyük Rəsuloğlu
Dünya Azərbaycanlılarının Haqlarını Müdafiə Komitəsinin sədriSay (No.): 556/2013

Tarix (Date): 22 July 2013


The Office of High Commissioner for Human Rights, Geneva,

Please circulate this Communication to Dr Ahmed Shaheed and the Special Rapporteur for the Right to Health, as well as to:


 • Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers

 • The Working Group on Arbitrary Detention

 • Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance

 • The Independent Expert on Minority Issues

CC Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR), Oslo


CC Mr. Dyke and Mrs. Harrison, Amnesty International, London

UNESCO and various news mediaاعضای شورای مرکزی یئنی گاموح

1 2 3 4 5


Southern Azerbaijani Prisoners of Conscience and Founders of Yeni GAMOH:

1. Mahmud Fezli

2. Dr. Letif Heseni

3. Dr. Ayet Mehrelibeyli

4. Behbud Qulizade

5. Shehram Radmehr

Dear sir/madam


COMMUNICATION 1: THE IRANIAN CASE AGAINST PRISONERS OF CONSCIENCE REPRESENING THE FOUNDING MEMBERS OF YENI GAMOH
Please find enclosed communication for the defense of human rights of five prisoners of conscience deprived of their liberty by the authorities of the Islamic Republic of Iran. These prisoners of conscience are 1. Mr. Mahmud Fezli, 2. Dr. Letif Heseni, 3. Dr. Yurush (Ayet) Mehrelibeyli, 4. Mr. Behbud Qulizade, 5. Mr. Shehram Radmehr. These names may be transcribed in various ways as: (1) Mahmoud Fazli, (2) Latif Hasani, (3) Ayat Mehr Ali Beyglou, (4) Mr. Shahram Radmehr and (5) Mr. Behboud Gholizadeh. These individuals are the founding members of Yeni GAMOH (Yeni = New and GAMOH = SANAM: South Azerbaijani National Awakening Movement).
The above prisoners of conscience resorted to hunger strike on 13 July 2013, while in central prison in Tebriz. This action was taken as a last resort to protest to their arbitrary imprisonments and arbitrary sentences. We are not aware if the Iranian authorities have adopted all the appropriate procedure for the treatment of political prisoners while on hunger strike. It has become known that they were collectively transferred to Tehran on 21 July 2013. Today they are on their 10th day of hunger strike and we are concerned that their life is in danger, specially, after their transfer to Tehran.
Below, we present a short report, comprising:

 1. Our Introduction to the Case

 2. The Charges and Sentences against these five prisoners of conscience and our translation of the verdict (Table 2) issued by the Iranian authorities

 3. Our critique of the verdict

 4. The highlight of our Communication focussing on the defective aspects of the verdict

 5. Our request for your caampaign for justice to these five prisoners of conscience and their immediate release.

Yeni GAMOH is on record for their commitment to solve the issue of nationalities and the South Azerbaijan problem within the Constitution of the country as well as within the International conventions. This organization, like any other Southern Azerbaijani activists and organizations, is resolute that the issue of Southern Azerbaijan cannot be compromised anymore. Typically, any activist or organization striving to safeguard Southern Azerbaijan is faced with a barrage of accusations from the Iranian authorities. Our summary report aims to explain this and is founded on the following principles:

 1. The greatest fear of Iranian authorities is the Southern Azerbaijani surge for institutionalization.

 2. Iran has been operating a system of collusion for the last 90 years among its ministries, security agents and judicial systems. Probably this is quite unique in the world and without understanding this fundamental flaw, one is unable to understand the racism infesting Iran and to this end, our communications.

 3. The major attribute of the Iranian authorities is paranoia for preserving the Persian supremacy.

 4. The Iranian authorities are acting with cavalier attitude towards non-Persians.

 5. The behaving mentality of the Iranian authorities towards non-Persians is: the best defense is a good offense.

 6. We strongly believe that any campaign of quiet diplomacy against the Iranian authorities, however adverse it may be, is whistling in the wind, unless there is a public statement published without hindrance.

The verdict issued by the Iranian judiciary system against the five prisoners of conscience represented in this communication provides a good evidence for the above ostensible principles of the Iranian authorities. We appeal to you to make good use of the mandates entrusted on you to campaign for the unconditional release of the five prisoners of conscience. We are confident that other Southern Azerbaijani organizations have also appealed to you. We add our voice to them and state that time is now to stop appeasing the Iranian authorities before the eminent catastrophe is unleashed.
Yours faithfully,
Boyuk Resuloglu
Chairperson of the Committee for the Defense of the Rights of World Azerbaijanis
Каталог: groups -> 17068178
groups -> Kurşunun yutulması elimine edilmiş
groups -> Ukok-2015 onayına sunulacak tcod bilimsel aktiviteleri / Ön çalışmalar
groups -> Xəstəliyin qarşısını almaq onu müalicə etməkdən asandır Azərbaycanda ilk böyrək transplantasiyasını (köçürməsini) həyata keçirmiş
groups -> Press-reliZ 06 Oktyabr 2011-ci IL Bakı, Azərbaycan
groups -> Azərbaycanda İsrail Səhiyyəsi günləri
groups -> Points Of Concern re: Council Bill 42-2015 a bill to create a Military Installation Overlay Zone (mioz) around Joint Base Andrews Our Objective: Council Bill 42-2015 the mioz bill – Concluding this is not a good bill. Why
17068178 -> İranda Parlamentar sistemin məsələləri (9) Taxt-Tacla parlament arasında hakimiyyət bölgüsü
17068178 -> Media Hüququ İnstitutu (MHİ) Azərbaycanda medianın hüquqi durumu ilə bağlı növbəti hesabatını açıq­la­yıb. Hesabat 2010-cu ilin noyabrında Azər­bay­can me­di­ya­sın­da baş ve­rən önəmli hüquqi ola­y­­ları əhatə edir


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə