Ə hsil mü ə ssis əYüklə 59,76 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.06.2017
ölçüsü59,76 Kb.

 

 

  

 

  

T

ə

hsil Nazirliyi sistemin

ə

 daxil olan ümumi t

ə

hsil mü

ə

ssis

ə

l

ə

rin

ə

  

direktor v

ə

zif

ə

sin

ə

 

işə

 q

ə

bul üzr

ə

 müsabiq

ə

nin keçirilm

ə

si bar

ə

d

ə

 

 

“Az


ərbaycan  Respublikasında  təhsilin  inkişafı  üzrə

  Dövl


ət  Strategiyası”nda 

n

ətic

ə

lə

r

ə  gör

ə

 cavabdeh,  şə

ffaf v


ə

  s


ə

m

ər

ə

li tə

nziml


ə

m

ə  mexanizml

ə

rinə

  malik  yeni 

idar

ə

etmə

 

sisteminin  formalaşdırılması  əsas strateji istiqam

ə

tlə

rd

ən biri kimi 

əyy

ə

nləşdirilmiş, idarə

etm


ənin qabaqcıl beynə

lxalq t


ə

crüb


ə

 

əsasında yenidən qurulması h

ə

dəf kimi qarşıya qoyulmuşdur.

 

Tə

hsil sisteminin idar

əolunmasının tə

kmill


əşdirilmə

si istiqam

ə

tind


ə

 h

əyata keçirilmiş t

ə

dbirlə

rin m


ə

rh

əl

ə

lə

rl

ə 

ə

hatə

  dair


əsinin  genişlə

ndirilm


ə

si, ümumi t

ə

hsil mü


ə

ssis


ə

l

ərinin 

direktoru v

ə

zif


ə

sin


ə

 s

əriştəli

, peşə


kar, yüks

ə

k idarə

çilik qabiliyy

ə

tin


ə

 

malik şəxsl

ə

rin seçilib, yerl

əşdirilmə

si  m

ə

qsə

dil


ə

, “Az


ərbaycan  Respublikası  Təhsil  Nazirliyi  haqqında” 

Ə

sasnamə

nin 8.37-ci v

ə

 13.5-ci bə

ndl


ə

rini r


ə

hb

ər tutaraq  

ə

mr edir

ə

m: 

1.  “Az


ərbaycan  Respublikası  Tə

hsil Nazirliyi sistemin

ə

  daxil olan ümumi tə

hsil 


ə

ssisə

l

ərin

ə

 direktor və

zif


ə

sin


ə

 

işə q

ə

bul qaydaları

” t


ə

sdiq edilsin (

ə

lav


ə

 olunur). 

2.  Ümumi t

ə

hsil müə

ssis


ə

l

ərinin direktoru v

ə

zifə

sin


ə

 

işə  q

ə

bul  üzrə

  müsabiq

ə

  v


ə

 

apelyasiya komissiyalarının tə

rkibi t


ə

sdiq edilsin:  

 

 

Müsabiq

ə

 

komissiyası

 

 

Komissiyanın sə

dri: 

 

Mə

tin Eynullayev   Nazir müavini  

 

 

Komissiyanın üzvləri: 

 

Fə

rz

əli Q

ə

dirov  Aparat r

ə

hbə

rinin müavini   

K

ənan Quliyev  

Daxili n


ə

zar


ət şöbə

sinin müdiri   

 

Aydın Əhmədov  

Ümumi v


ə

 m

əkt

ə

bə

q

əd

ə

r tə

hsil 


şöbə

sinin müdiri  

 

Eşqi Bağırov   

İnsan resursları şöbə

sinin müdir 

ə

və

zi  

 

Apelyasiya komissiyası

 

Komissiyanın sə

dri: 

Firudin Qurbanov  Nazir müavini 

 

Komissiyanın üzvləri: 

Sübhi Kazımov

 

Hüquq şöbəsinin müdiri 

 

Elnur Əliyev   

İnformasiya şöbə

sinin müdiri 

 

3. Yerli tə

hsili idar

ə

etm


ə

 

orqanları: 

3.1.  bu 

ə

mrin v


ə

 

Qaydaların ümumi t

ə

hsil müə

ssis


ə

l

ərin

ə

 çatdırılmasını, 

pedaqoji 

hey

ət  arasında  Qaydalarla 

bağlı  maariflə

ndirm

ə

  tə

dbirl


ə

rinin  h


ə

yata keçirilm

ə

sini t


ə

min 


etsinl

ə

r; 3.2. direktor v

ə

zifə

si vakant olan t

ə

hsil mü


ə

ssis


ə

l

ərinin 

siyahısını 

h

azırlasınlar və bir 

h

əft

ə

 müddə

tin


ə

 T

əhsil Nazirliyin

in İnsan resursları şöbə

sin

ə

 tə

qdim etsinl

ə

r (


ə

laq


ə

l

əndirici 

şə

xs baş mə

sl

əh

ə

tçi Zöhrab Kə

lb

əliyev (

ə

laqə

: 599-11-55 (5210)).  

4. 

İnsan resursları şöbəsi (

E.Bağırov

): 

4.1.  müsabiqə

nin  keçirilm

əsi  üçün  test  tapşırıqlarının  və

  müsahib

ə

 

materiallarının hazırlanması və

 

onların məxfiliyinin t

ə

min edilmə

si üçün z

ə

ruri t


ə

dbirl


ə

r görsün; 

4.2.  müsabiq

ə

nin  2017-ci ilin mart-avqust aylarında  Qaydalara  uyğun  təşkili  və

 

keçirilmə

sini t


ə

min etsin. 

5. 

İnformasiya  şöbəsi  (E.Əliyev)  bu 

ə

mrin  və

 

Qaydaların yerli t

ə

hsili idarə

etm


ə

 

orqanlarına gönd

ə

rilmə

sini, 


Nazirliyin internet saytında 

yerl


əşdirilmə

sini, müsabiq

ə

 v

ə onun 

n

ətic

ə

lə

ri il


ə

 

bağlı məlumatların ictimaiyy

ə

tə

 

çatdırılmasını təmin etsin. 

6.  “Az


ərbaycan  Respublikası  Tə

hsil Nazirliyi  sistemin

ə

  daxil olan ümumi tə

hsil 


ə

ssisə

l

ərinin  direktoru  v

ə

zifə

sin


ə

 

işə  q

ə

bul  və

 

direktorların  yerdəyişməsi üzr

ə

 qaydaları”ın  tə

sdiq edilm

ə

si bar


ə

d

ə  T

ə

hsil Nazirliyinin 11.03.2016-ci il tarixli 143  nömrə

li 


ə

mri qüvv


ə

d

ən düşmüş hesab edilsin. 

 


7. 

Əmrin icrasına nə

zar

ə

t nazir müavini M.Eynullayevə

 h

əval

ə

 olunsun.  

   


Ə

sas: Nazir müavini M.Eynullayevin xidm

ə

ti m


əlumatı  

Mikayıl Cabbarov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yüklə 59,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə