ƏBÜLFƏZ ƏZİMLİYüklə 2.8 Kb.

səhifə12/12
tarix15.05.2017
ölçüsü2.8 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

OPPONENTLİK FƏALİYYƏTİ 
 
1.  Tərlan  Cabbar  oğlu  Novruzov.  Sabir  ədəbi  məktəbi.  
Elmlər doktoru, 30 dekabr 1992   
2.  İsa  Əkbər  oğlu  Həbibbəyli.  Cəlil  Məmmədquluzadə: 
mühiti və müasirləri. Elmlər doktoru, 15 mart 1996. 
3.  Alxan  Bayram  oğlu  Məmmədov.  Şamaxı  ədəbi  mühiti.    
(XIX əsrin ortalarından mart 1918-ci ilə qədər). Elmlər doktoru, 
21 oktyabr 1998. 
4.  Timurçin  İlyas  oğlu  Əfəndiyev.  Romantik  ramaturgi-
yada tarixilik və bədiilik. Elmlər doktoru, 11 aprel 2000. 
5.  Şamil  Qiyas  oğlu  Vəliyev.  "Füyuzat"  ədəbi  məktəbi. 
Elmlər
 
doktoru

12 dekabr 2003. 
6.  Baba  Hüseynəli  oğlu  Babazadə.  XX  əsr  Azərbaycan 
ədəbiyyatında tip problem. Elmlər doktoru, 15 dekabr, 2004. 
7.  Rafiq  Yusif  oğlu  Əliyev.  XX  əsr  Azərbaycan  poeması-
nın sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Elmlər doktoru, 11 oktyabr 2006. 
8.  Əsgər  Nadir  oğlu  Qədimov.  XIX  əsr  Ordubad  ədəbi 
mühiti.Elmlər doktoru, 23 dekabr, 2006. 
9.  Adilxan  Hüseynəli  oğlu  Bayramov.  Səməd  Vurğun 
yaradıcılığında  insan:  millilik  və  ümumbəşərilik.  Elmlər  dok-
toru, 26 oktyabr 2007. 
10.  Asif  Heydər  oğlu  Rüstəmli.  Cəfər  Cabbarlı  və  ədəbi 
mədəni-mühit. Elmlər doktoru, 19 noyabr 2011. 
11. Fərman Yunis oğlu Xəlilov. Mirzə Əli Möcüz: mühiti, 
müasirləri və ədəbi irsi. Elmlər doktoru, 10 dekabr 2011. 
12.  Ramin  Muxtar  oğlu  Əhmədov.  Azərbaycan  dramatur-
giyasının janr poetikası (H.Cavid, C.Cabbarlı və S.Vurğun pyes-
ləri əsasında). Elmlər doktoru, 10 dekabr 2011. 

____Romantizmdən eposa: tədqiqin Kamran Əliyev aydınlığı 
 
 
163 
13.  Baba  Maqsud  oğlu  Babayev.  Azərbaycan  realist 
nəsrində  satiranın  təşəkkülü,  inkişaf  mərhələləri  və  problemləri 
(1850-1920). Elmlər doktoru, 02 iyul 2012. 
14.  Solmaz  Abdin  qızı  Fərzəliyeva.  Abdulla  Şaiq  və 
folklor. Fəlsəfə doktoru, 30 iyun 1994. 
15. Elşən Əlisəfa oğlu Əbülhəsənov. Əhməd Cəfəroğlunun 
ədəbiyyatşünaslıq irsi. Fəlsəfə doktoru, 15 mart 1996. 
16.Salidə  Şəmməd  qızı  Şərifova.  İlk  Azərbaycan  roman-
ları. Fəlsəfə doktoru, 20 dekabr 1996. 
17.  Tünzalə  Tofiq  qızı  Yaqubova.  Qərbi  Avropa  və  Şərq  
romantizminin  tipologiyası:  Bayron  və  Cavid.  Fəlsəfə  doktoru, 
14 may 1997 
18.Zümrüd İsrafil qızı  Abıyeva. H.Cavidin  yaradıcılığında 
insan konsepsiyası. Fəlsəfə doktoru, 28 iyun 1997. 
19.  Jalə  Firudin  qızı  Hüseynova.  H.Cavidin  “Topal  Tey-
mur” pyesi. Fəlsəfə doktoru, 11 noyabr 1997 
20. Gülgün Şükür qızı Rzayeva. Abbas Zamanov və Azər-
baycan  ədəbiyyatının  xarici  ölkələrdə  təbliği  problemi.  Fəlsəfə 
doktoru, 26 may 1998. 
21.  Əsgər  Hüseyn  oğlu  Əliyev.  XIX  əsrin  sonu  XX  əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan- Fransa ədəbi əlaqələri (M.Şahtaxtinski 
yaradıcılığı əsasında). Fəlsəfə doktoru, 11 iyul 1998 
22.  Nəzakət  Rza  qızı  İsmayılova.  “Varlıq”  jurnalında  Şi-
mali  Azərbaycan  ədəbiyyatı  (elmi-biblioqrafik  tədqiqat  -  1979-
1995). Fəlsəfə doktoru, 24 aprel 1999 
23.  Fərqanə  Ramiz  qızı  Kazımova.  Professor  Abbas  Za-
manovun  həyat  və  yaradıcılığının  biblioqrafik  tədqiqi.  Fəlsəfə 
doktoru, 23 oktyabr 1999 

Əbülfəz Əzimli
 _____________________________________  
 
 
164 
24.  Nəzakət  Məhərrəm  qızı  Əzizova.  H.Cavid  dramatur-
giyasında  İnsan,  İblis,  Tanrı  (“Şeyx  Sənan”,  “İblis”,  “Peyğəm-
bər”). Fəlsəfə doktoru, 29 may 2000. 
25.  Solmaz  Kaloğlan  qızı  Həşimova.  Ərtoğrul  Cavidin 
ədəbi-elmi irsi. Fəlsəfə doktoru, 27 sentyabr 2002. 
26.  Nadir  Qəşəm  oğlu  İsmayılov.  Hüseyn  Razinin  yara-
dıcılıq yolu. Fəlsəfə doktoru, 20 sentyabr 2003. 
27. Arzu Əhmədağa qızı Hacıyeva. A.Şaiqin ədəbi-tənqidi 
görüşləri. Fəlsəfə doktoru, 14 may 2004. 
28.  Qənirə  İzzətulla  qızı  Əsgərova.  “Qardaş  ədəbiyyatlar” 
dərgisində Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. Fəlsəfə doktoru, 6 
mart 2004 
29. Nərmin Fuad qızı Həsənova. İngilis neoromantizmi və 
Azərbaycan  romantizminin  tipologiyası.  Fəlsəfə  doktoru,  17 
aprel 2004 
30. Təranə Yusif qızı Hacıyeva. K.Talıbzadənin yaradıcılıq 
yolu. Fəlsəfə doktoru, 19 aprel 2004. 
31. Alqış Həsən oğlu Musayev. Hüseyn Cavidin poeziyası. 
Fəlsəfə doktoru, 24 aprel 2004. 
32.  Məhərrəm  Abbas  oğlu  Əlidust.  Seyid  Məhəmməd-
hüseyn Şəhriyarın ədəbi irsi. Fəlsəfə doktoru, 28 fevral 2005. 
33. Tural Tofiq oğlu Hüseynov. Hüseyn Cavid Azərbaycan 
mühacirət ədəbiyyatşünaslığında. Fəlsəfə doktoru, 23 may 2005. 
34.  Lütviyyə  Süleyman  qızı  Əsgərzadə.  Hüseyn  Cavid  və 
Şərq. Fəlsəfə doktoru, 29 oktyabr 2005. 
35.  Sona  Məhəmməd  qızı  Vəliyeva.  Ədəbi-estetik  fikirdə 
milli  ideya  təlimi  -  Azərbaycançılıq:  təşəkkülü  və  inkişaf  yolu. 
Fəlsəfə doktoru, 30 noyabr 2005. 

____Romantizmdən eposa: tədqiqin Kamran Əliyev aydınlığı 
 
 
165 
36. Lalə Osman qızı Hacıyeva.  Əhmədbəy  Ağayeyin pub-
lisistikası. Fəlsəfə doktoru, 22 noyabr 2006. 
37. Cavidə Ağa qızı Məmmədova. Hüseyn Cavidin “Afət” 
əsəri. Fəlsəfə doktoru, 30 noyabr 2006. 
38. Aypara Novruz qızı Bayramova. Adil Babayevin həyat 
və yaradıcılığı. Fəlsəfə doktoru, 24 fevral 2007. 
39.  Mehriban  Paşa  qızı  Sultanova.  “Yeni  yol”  qəzetində 
ədəbiyyat məsələləri. Fəlsəfə doktoru, 15 mart 2008. 
40. İradə Məzahim qızı Babayeva. İlyas  Əfəndiyevin  nəsr 
sənətkarlığı. Fəlsəfə doktoru, 17 mart 2008. 
41.  Gülşən  Əliəkbər  qızı  Qafarova.  Hüseyn  Cavid  drama-
turgiyasında  ideal  və  qəhrəman  problemi.  Fəlsəfə  doktoru, 
16may 2008. 
42. Seyfəddin İbrahim oğlu Eyvazov. Xalq yazıçısı Elçinin 
dramaturgiyası. Fəlsəfə doktoru, 24 may 2008. 
43.  Şəhla  Kifayət  qızı  Şirəliyeva.  Naxçıvanda  radio-
televiziya və ədəbi mühit. Fəlsəfə doktoru, 29 noyabr 2008. 
44.  Davud  Məhərrəm  oğlu  Vəhdətniya.  Məşrutə  hərəkatı 
dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. Fəlsəfə doktoru, 29 iyun 2009.  
45.  Həsənəli  Cahangir  oğlu  Eyvazov.  Azərbaycan  tarixi  
dramlarında  ədəbi  şəxsiyyətlərin  bədii  obrazı.  Fəlsəfə  doktoru, 
26 sentyabr 2009. 
46.  Nüşabə  Məmmədəli  qızı  Məmmədova.  XX  əsr 
Naxçıvan ədəbi mühiti. Fəlsəfə doktoru, 26 noyabr 2009. 
47.  Afina  Əflatun  qızı  Məmmədli.  Əhməd  Cavad  və 
Türkiyə. Fəlsəfə doktoru, 15 yanvar 2010. 
48. Afət Əbdülhəsən qızı Qədirova. Cəfər Cabbarlı drama-
turgiyasında  romantik  qəhrəman  problemi.  Fəlsəfə  doktoru,  22 

Əbülfəz Əzimli
 _____________________________________  
 
 
166 
fevral 2010. 
49.  Bəxtiyar  Hüseynalı  oğlu  Əsgərov.  M.S.Ordubadinin 
dramaturgiyası:  inkişaf  mərhələləri,  ideya-bədii  xüsusiyyətləri. 
Fəlsəfə doktoru, 25 sentyabr 2010. 
50.  Nuranə  Firudin  qızı  Əsədullayeva.  Hüseyn  Cavidin 
«Azər» poeması. Fəlsəfə doktoru, 22 aprel 2011. 
51.  Ramiz  Asəf  oğlu  Qasımov.  Cəlil  Məmmədquluzadə 
yaradıcılığında  «kiçik»  adam  obrazlarının  ictimai-bədii  funksi-
yası. Fəlsəfə doktoru, 30 aprel 2011. 
52. Gülnara Kamal qızı Sadıqova.  Əli  bəy Hüseynzadənin 
publisistikası. Fəlsəfə doktoru, 25 noyabr 2011. 
53.  Ələmdar  Qənbər  oğlu  Bayramov.  Səməd  Vurğunun 
obrazlar  sistemi.  Səməd  Vurğunun  obrazlar  sistemi.  Fəlsəfə 
doktoru, 15 fevral 2012. 
54.  Günay  Asif  qızı  Şirəliyeva.  Şair-dramaturq  Kəmalə 
Ağayevanın yaradıcılıq yolu. Fəlsəfə doktoru, 30 iyul 2012. 
55.  Məlahət  Ramiz  qızı  Babayeva.  H.Cavid  dramlarında 
tarixi  şəxsiyyətlərin  bədii  obrazları.  Fəlsəfə  doktoru,  16  noyabr 
2012. 
56. Şəlalə Nəriman qızı Əliyeva. Azərbaycan bədii nəsrin-
də  sosial-psixoloji  problemlər  (Sabir  Əhmədli  və  Altay  Məm-
mədovun  yaradıcılığı  əsasında).  Fəlsəfə  doktoru,  23  noyabr 
2012. 
57. Əminə Bayram qızı Zalova. Azərbaycan ədəbiyyatında 
Fransa mövzusu. Fəlsəfə doktoru, 24 noyabr 2012. 

____Romantizmdən eposa: tədqiqin Kamran Əliyev aydınlığı 
 
 
167 
ELMİ RƏHBƏRLİK FƏALİYYƏTİ 
 
1. Əzimov Əbülfəz Tahir oğlu. XIX-XX əsr tənqidi Azər-
baycan  ədəbiyyatşünaslığında.  Filologiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru. 
(13 mart 1992) 
2.  Qasımov  Cəlal  Əbil  oğlu.  Abdulla  Surun  həyat  və 
yaradıcılığı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. (30 sentyabr 1992) 
3. Eminalıyev Eyvaz Məhəmmədəli oğlu. A. Şaiqin «Xati-
rələrim»  əsəri  kamil  memuar  nümunəsi  kimi.  Filologiya  üzrə 
fəlsəfə doktoru. (25 aprel 1997) 
4. Rəhimova Ülviyyə Həsaməddin qızı. Romantik üslub və 
tərcümə  problemi  (Hüseyn  Cavidin  rus  dilinə  tərcümə  olunmuş 
əsərləri  əsasında).  Filologiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru.  (28  sentyabr 
2005) 
5.  Əliquliyeva  Lalə  Həsaməddin  qızı.  Məhəmməd  Hadi 
yaradıcılığında Füzuli ənənələri. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
(22 oktyabr 2007) 
6.  Əliyev  Əli  Umud  oğlu.  Qarabağ  ədəbi  mühiti  və  Mir 
Möhsün  Nəvvabın  «Təzkireyi-Nəvvab»  əsəri.  Filologiya  üzrə 
fəlsəfə doktoru. (28 mart 2012) 
 7. Abbasova İradə Мярдан qızı. Hüseyn Cavid və folklor. 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
8.  Kazımov  Siyafər  Əli  oğlu.  XX  əsrin  əvvəllərində 
məktub və səyahətnamələr. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
9.  Vəliyev  Ələsgər  Vəli  oğlu.  Mif  və  Azərbaycan  roman-
tizmi. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
10.  Hasilova  Gülsümxanım  Atabala  qızı.  Əzizə  Cəfərzadə 
və folklor. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
11. Əliyeva Sevinc Kərim qızı. Heyvanlar haqqında nağıl-

Əbülfəz Əzimli
 _____________________________________  
 
 
168 
lar  və  təmsil  janrı  (şifahi  və  yazılı  ədəbiyyat  nümunələri  əsa-
sında). Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
12.  Abbasova  Aytac  Hicran  qızı.  Azərbaycan  folklorunun 
regional  xüsusiyyətləri  (Kəlbəcər  rayonu  üzrə).  Filologiya  üzrə 
fəlsəfə doktoru. 
13.  Səfərova  Aynurə  Sadıq  qızı.  Neftçala-Salyan  folklor 
mühiti. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
14. Osmanova Gülnar Zakir qızı. Çağdaş Azərbaycan nəs-
rində  mifologizm  (1980-2010-cu  illər).  Filologiya  üzrə  fəlsəfə 
doktoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____Romantizmdən eposa: tədqiqin Kamran Əliyev aydınlığı 
 
 
169 
MÜNDƏRİCAT 
 
Giriş əvəzi. Àëèìèí èíàìû...............................................3 
 
I FƏSİL 
KAMRAN ƏLİYEVİN ROMANTİZMƏ DAİR 
TƏDQİQLƏRİNDƏ YENİ SƏHIFƏLƏR 
 
1.1. Ədəbiyyatşünaslıqda romantizmə münasibətin  
 
nəzəri-metodoloji qüsurlar haqqında bir neçə söz .... 8 
1.2. Romantizmin tədqiqində elmi təzəliyin poetikası: 
       ədəbi qəhrəmanın səciyyəsi.................. ................... 17 
1.3. Romantizmdə simvolik obrazlar və poetik  
       qarşıdurmalar üzrə təhlil-təsnif................................ 31 
1.4. Hüseyn Cavidin sənətkar şəxsiyyəti və ədəbi  
       mövqeyinin yeni elmi açımı.................................... 42 
1.5. Bədii obrazların — ədəbi şəxsiyyətlərin seçimində  
       Cavid mövqeyinin səciyyəsi üzrə təhlil ................... 52 
 
II FƏSİL 
EPOSUN POETİKASI ÜZRƏ YENİ TƏDQİQ  
VƏ TƏHLİL İŞARƏLƏRİ 
(“Kitabi-Dədə Qorqud”a münasibətdə struktur  
özəlliklərin təqdimi və yeni açımlar) 
 
2.1. Dastanın ifadə şəkilləri üzrə etnopoetika  
       məsələlərinə dair yeni tədqiq meyli......................... 61 
2.2 Qəhrəmanlar və struktur səciyyələr üzrə təhlil  
      poetikası: qəhrəmanlığın və milli mənsubluğun  
      Dəli Domrul səciyyəsi ............................................. 73 

Əbülfəz Əzimli
 _____________________________________  
 
 
170 
2.3. “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy” üzrə  
       qəhrəmanların milli mənsubluğu və struktur təbiəti.....83 
2.4. Uruz obrazının mətndaxili və mətnüstü  
       səciyyələri .............................................................. 93 
2. 5. Buğac obrazlarının mənşə və milli xarakter  
        səciyyələri üzrə təhlil-təsnif....................................105 
 
III FƏSİL 
KAMRAN ƏLİYEVİN ƏDƏBİ TƏNQİDƏ DAİR 
ARAŞDIRMALARI 
 
3.1. Tənqidin poetikasının tədqiqi................................ 115 
3.2. Romantik tənqidin elmi tədqiqi............................. 127 
 
Nəticə ......................................................................... 131 
 
ƏLAVƏLƏR 
 
Kitablar ....................................................................... 135 
Elmi məqalələr ............................................................ 137 
Publisistik məqalələr ................................................... 152 
Haqqında məqalələr..................................................... 155 
Opponentlik fəaliyyəti ................................................. 162 
Elmi rəhbərlik fəaliyyəti.............................................. 167 
 

____Romantizmdən eposa: tədqiqin Kamran Əliyev aydınlığı 
 
 
171 
 
     ƏBÜLFƏZ TAHİROĞLU ƏZİMLİ 
      ezimliebulfez@yahoo.com.tr 
  Tənqidçi-ədəbiyyatşünas, Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü.  
Şərur rayonundakı Xələc kəndində doğulub. Xələc, 
Çomaxtur və Yengicə məktəblərində oxuyub, NDPİ-ni bitirib 
(1976), Nizami adına Ədəbiyyat Institutunda dissertasiya 
müdafiə edib (1992). 
Naxçıvan Dövlət Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər 
İnstitutunun dosentidir.  
Tənqid və ədəbiyat tarixinə, poetikaya, ədəbi prosesə, 
dilçilik poetikasına, folklora və ilahiyyata dair tədqiq və təhlillər 
aparır. “Yeni dövr tənqidi və tənqid”, “Ədəbi izlər”, 
“C.Məmmədquluzadə nəsrində təhkiyə poetikası”, “Sokrat 
daymonizmi və Mirzə Cəlil realizmi”, “Folklor cilası:poetik 
hərəkət” kitablarını nəşr etdirib. İndiyədək 300-dən çox elmi- 
tənqidi məqaləsi dərc edilib. İranda, Türkiyədə, Qazaxıstanda 
elmi məqalələri işıq üzü görüb. Türkiyədə müxtəlif elmi 
simpoziumlarda məruzələr edib. 
”C.Məmmədquluzadə yaradıcılığının poetikası” 
monoqrafiyası çapa hazırdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Əbülfəz Əzimli
 _____________________________________  
 
 
172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____Romantizmdən eposa: tədqiqin Kamran Əliyev aydınlığı 
 
 
173 
Əbülfəz Əzimli. 
Romantizmdən eposa: tədqiqin  
Kamran Əliyev aydınlığı. 
Bakı, Elm və təhsil, 2013. 
 
 
 
 
Íÿøðèééàò äèðåêòîðó: 
Nadir Məmmədli 
 
Êîìïƒòåðäə jû‹äû: 
Ruhəngiz Əlihüseynova 
 
Korrektor: 
Həbibə Hüseynova 
 
Êîìïƒòåð òəðòèá÷èñè âə 
òåõíèêè ðåäàêòîðó: 
Ramin Abdullayev 
 
 
Êà‹ûç ôîðìàòû: 60/84 1/32 
Ìəòáəə êà‹ûçû: ¹1 
Hə‡ìè: 173 ñəù. 
Òèðàæû: 300 
 
 
 
 
 
Êèòàá Àçəðáàj‡àí ÌÅÀ Ôîëêëîð Èíñòèòóòóíóí 
Êîìïƒòåð Ìəðêəçèíäə jû‹ûëìûø, “Elm və təhsil” ÍÏÌ-äÿ  
îôñåò ƒñóëó èëə ÷àï îëóíìóøäóð.
 

: arasdirmalar
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu vəLİ xuluflu – 120
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu təRTƏr rayon icra hakiMİYYƏTİ
arasdirmalar -> Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
arasdirmalar -> Amea-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəşrləri (2010-2016) Kazımov Q
arasdirmalar -> Rəyçi və ön sözün müəllifi: Əziz ƏLƏKBƏRLİ
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu rza xəLİlov- 70 baki – 2015
arasdirmalar -> Created by Neevia Personal Converter trial version ялимярдан бяй топчубашов
arasdirmalar -> AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə