Enerji təchizatında tarixi inkişaf Enerji, əhali və təbii sərvətlər arasında əlaqəYüklə 30,14 Kb.
tarix09.05.2023
ölçüsü30,14 Kb.
#110121
C fakepatht qdimat mövzular E T 2022-2023


 1. Enerji təchizatında tarixi inkişaf

 2. Enerji, əhali və təbii sərvətlər arasında əlaqə.

 3. Enerji İstehlakı səbəbindən bəşəriyyətin üzləşdiyi problemlər

 4. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə enerji istehsalı və istifadəsi

 5. CO2 emissiyalarının aradan qaldırılması vasitələri

 6. Enerji istifadəsi ilə bağlı müşahidələr və CO2 emissiyaları

 7. Enerji tələbləri üzrə ekoloji perspektivlər

 8. Enerji Sistemlərində istifadə olunan ölçü vahidləri( Metrik (SI) Vahidlər, ABŞ Standart Vahidləri, Neft hasilatı ilə bağlı vahidlər

 9. Mövcud enerji resurslarının qorunması, alternativ resurslara keçid, davamlı İnkişaf konsepsiyası

 10. Enerjiyə tətbiq edilən digər sistem alətləri

 11. Sistem dinamikası modelləri: Eksponensial artım, doyma və səbəb döngələri

 12. Enerji sistemləri üçün Kaya tənliyi: Ümumi CO2 emissiyalarının yaranmasına təkan verən amillər

 13. Enerji sistemlərinin çoxmeyarlı təhlili

 14. Optimallaşdırmadan istifadədə alternativ həllər arasında seçim

 15. İstixana Qazları Emissiyaları və istixana effekti arasındakı əlaqə

 16. Günəş radiasiyası və karbonun dövr etməsi

 17. Atmosferdə və atmosferdən kənarda CO2 axınında kəmiyyət disbalansı

 18. İqlim və iqlim dəyişikliklərinin modelləşdirilməsi

 19. Dalğa uzunluğu və enerji arasında əlaqə. Axın və absorbsiya

 20. Yer-Atmosfer sisteminin modeli

 21. Gələcəkdə İqlim. İqlim dəyişikliyinin müsbət və mənfi aspektləri

 22. CO2 emissiyalarının gələcək dərəcələri üçün perspektivlər, CO2 stabilizasiya dəyərləri və orta qlobal temperatur

 23. İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə üzrə hazırkı səylər

 24. Üzvi yanacaq resursları

 25. Üzvi yanacaqların xüsusiyyətləri

 26. CO2 emissiyalarının müqayisəsi və “Dekarbonizasiya” strategiyası

 27. Ənənəvi üzvi yanacaqların azalması və mümkün qeyri-ənənəvi alternativlərə keçid

 28. Hubbert əyrisinin yanacaq ehtiyatından istifadə zamanına tətbiqi

 29. Neft və qazın əvəzediciləri kimi qeyri-ənənəvi üzvi yanacaqların potensial rolu

 30. Üzvi yanacaqların keçmişi və gələcəyi

 31. Stasionar yanma sistemləri

 32. Yanma texnologiyasına sistem yanaşması.

 33. Yanma prosesinin hesablanmasının əsasları

 34. İES-lərin bərk yanacaq təsərrüfatı

 35. İES-lərin maye yanacaq təsərrüfatı

 36. İES-lərin qaz təsərrüfatı

 37. Bərk yanacaq təsərrüfatının xırdalayıcıları

 38. Bərk yanacaq təsərrüfatının texnoloji sxemi

 39. Mazut çənləri

 40. Mazut filtrləri

 41. Qazın təmizlənməsi sxemləri və odorizasiyası

 42. Rankine buxar tsikli

 43. Brayton qaz tsikli

 44. Maksimum səmərəlilik üçün effektiv yanma dövrləri

 45. Kogenerasiya və istilik və elektrik enerjisinin kombinə olunmuş istehsalı

 46. Yüksək səmərəlilikli yanma sistemlərinin iqtisadi təhlili

 47. Elektrik enerjisi istehsalı dəyərinin hesablanması

 48. Yanma prosesinin təhlili

 49. Gələcəkdə üzvi yanacağın yanması

 50. Gələcəkdə yanmada sistem problemləri

 51. Karbon sekvestrasiyası(tutulması,udulması). Ümumi baxış

 52. Dolayı Sekvestr

 53. Fotosintez reaksiyası: nüvə

 54. Dolayı sekvestr prosesi

 55. Təcrübədə dolayı sekvestrasiya texnologiyaları

 56. Dolayı sekvestr üçün gələcək perspektivlər

 57. CO2-nin geoloji anbarı. Tullantı axınından CO2-nin çıxarılması

 58. Geoloji cəhətdən birbaşa sekvestrasiya üçün seçimlər. Stabil su anbarları

 59. Geoloji sekvestriyanın perspektivləri

 60. CO2-nin inert halına çevrilməsi yolu ilə sekvestrasiya

 61. Sekvestr üçün atmosferdən CO2-nin birbaşa çıxarılması

 62. Sekvestr seçimlərinin ümumi müqayisəsi

 63. Nüvə enerji Sistemləri

 64. Nüvə enerjisinin qısa tarixi

 65. Nüvə enerjisinin hazırkı vəziyyəti

 66. Nüvə reaksiyaları və nüvə resursları

 67. Reaktor dizaynları: Müasir nüvə texnologiyaları və inkişaf etməkdə olan

alternativlər.

 1. Reaktor üçün altenativ konstruksiyalar

 2. Nüvə reaksiyaları

 3. Nüvə enerjisi və cəmiyyət: ətraf mühit, siyasi və təhlükəsizlik məsələləri

 4. CO2 emissiyaları azaldılmasına nüvə enerjisinin töhfəsi

 5. Nüvə enerjisindən istifadə zamanı radioaktiv maddələrin idarə olunması

 6. Nüvə enerjisi və onun yayılmasının qarşısının alınması

 7. Atom enerjisinin inkişafına ictimai qavrayışın təsiri

 8. Nüvə enerjisinin gələcək perspektivləri

 9. Günəş enerjisi mənbələri

 10. Günəşdən gələn enerjinin mövcudluğu və coğrafi şərait

 11. Birbaşa, diffuz və qlobal insolasiya

 12. Günəş həndəsi terminlərinin tərifi və hesablanması Günün saatına görə günəşin mövqeyinin təyini.

 13. Günəşin mövqeyi və bucağı arasında əlaqə. Günəş səthində insident

 14. Gündəlik günəş enerjisinin təxmini hesablanması metodu

 15. Günəş enerjisinə diffuziyanın təsiri

 16. Səthin əyilməsinin diffuziyaya təsiri

 17. Günəş fotovoltaik texnologiyalarının təsnifatı

 18. Fotoelektrik elementlərin əsas xassələri

 19. PV yuvalarında İtkilər və yaranan ümumi cərəyan

 20. PV yuvalarında funksiya kimi yaradılan xalis cərəyan.Cihaz parametrləri

 21. PV panellərində məhsuldarlığa təsir edən amillər

 22. PV panellərinin vahid dəyərinin hesablanması

 23. Praktiki PV sistemlərinin layihələndirilməsi və istismarı

 24. Müxtəlif növlü PV-lər üçün mövcud sistem komponentləri

 25. PV sistemindən çıxışın qiymətləndirilməsi: Əsas yanaşma

 26. PV sistemindən çıxışın təxmin edilməsi:Genişləndirilmiş yanaşma

 27. PV sistemlərinin iqtisadi qiymətləndirilməsi

 28. Günəş istilik sistemləri

 29. Aktiv günəş istilik sistemləri

 30. Yastı günəş kollektorları

 31. Vakuum borulu günəş kollektorları

 32. Konsentrasiya edən kollektorlar

 33. Yastı günəş kollektorlarında istiliyin nəqli

 34. Yastı günəş kollektorları üçün sınaq və qiymətləndirmə prosedurları

 35. Şüşəli günəş kollektorları

 36. Günəş sisteminin istilik dəyişdiriciləri və istilik anbarları(akkumlyatorları)

 37. f-Sistem təhlili üçün diaqram

 38. f-Sistem dizaynı üçün diaqram

 39. Günəş kollektorunun kombinasiyasının optimallaşdırılması

 40. Massiv və istilik dəyişdiricisi

 41. Passiv Günəş İstilik Sistemləri

 42. Passiv günəş istilik sistemlərinin termal rahatlıq anlayışları

 43. Passiv günəş istilik sistemlərinintikinti mühafizəsi , qızdırma dərəcəsi ,günlük və mövsümi istilik tələbləri

 44. Passiv günəş istilik sistemlərinin növləri

 45. Passiv sistemlərdə pəncərə vasitəsilə günəş enerjisinin ötürülməsi

 46. Termal üzmə qabiliyyəti ilə passiv havalandırma

 47. Passiv günəş sistemləri üçün pəncərə asqılarının layihələndirilməsi

 48. Külək enerji sistemləri

 49. Külək turbinin komponentləri

 50. Alternativ turbin quruluşları: Horizontal oxlu turbinlərin şaquli oxlu turbinlərlə müqayisəsi

 51. Külək turbinlərini yerlədirməsi zamanı potensial yerləri təxmin etmək üçün külək məlumatlarından istifadə

 52. Mövsümün və hündürlüyün külək sürətinə təsiri

 53. Külək turbinlərinin konstruktiv quruluşu

 54. Turbin məhsuldarlığının nəzəri məhdudiyyətləri

 55. İnduksiya edilmiş radial külək sürəti və turbinin optimal fırlanma sürəti

 56. Turbin qanadının konstruktiv quruluşunun təhlili

 57. Turbinin konstruktiv dizayn prosesində mərhələlər

 58. Külək enerjisinin iqtisadi təhlili

 59. İyirmi birinci əsrin enerji sisteminin yaradılması. Ümumi baxış, İnkişaf dinamikası, Enerji sistemlərinin qarşılaşdığı problemlər

 60. Yer qabığının istilik rejimi

 61. Geotermal enerjidən istifadə üsulları və yolları

 62. İstilik sistemlərində geotermal istiliyin istifadəsi

 63. Elektrik enerjisi istehsalı üçün geotermal istilikdən istifadə

 64. Geotermal enerjinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

 65. Bərpa olunan enerji mənbəyi kimi biokütlədən istifadə

 66. Enerji məqsədləri üçün biokütlə istehsalı

 67. İstilik və elektrik enerjisi istehsal etmək üçün bioyanacaqların yanması

 68. Biokütlənin pirolizi (quru distillə)

 69. Spirtli fermentasiya (fermentasiya)

 70. Anaerob metodla bioqazın alınması

 71. Çayların enerjisindən istifadə

 72. Dənizlərin və okeanların enerji ehtiyatlarından istifadə

 73. Okean istilik enerjisindən istifadə

 74. Dəniz və şirin su arasında duzluluq gradientindən istifadə

 75. İkinci dərəcəli enerji resurslarından istifadə

 76. İkinci dərəcəli enerji ehtiyatları və onların mənbələri anlayışı

 77. Tullantı qazlarının istiliyindən istifadə edərək, elektrik və istilik enerjisinin əldə edilməsi

 78. Aşağı temperaturlu ikinci dərəcəli enerji ehtiyatlarının

istilik nasoslarında tətbiqi
Yüklə 30,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin