Ərbaycan Respublikası PrezidentininYüklə 2.9 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/26
tarix22.07.2017
ölçüsü2.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Az

ərbaycan Respublikası Prezidentinin 

 

2016-


cı il 6 dekabr tarixli 

 

Fərmanı ilə

 t

əsdiq edilmişdir 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Az

ərbaycan Respublikasında

 

ixtisaslaşmış turizm sə

nayesinin 

inkişafına dair

 

Strateji Yol X

ə

rit

ə

si 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Münd

ə

ricat 

1.

 

QISA XÜLASƏ ....................................................................................................... 4

 

2.

 

QLOBAL TRENDLƏR ............................................................................................ 7

 

3.

 

MÖVCUD VƏZİYYƏTİN TƏHLİLİ ....................................................................... 11

 

3.1.

 

Turizm sektorunun mövcud və

ziyy

ə

ti

 ................................................................ 11 

3.2.

 

Turizm sektorunun GZİT təhlili

 ............................................................................ 19 

4.

 

STRATEJİ BAXIŞ................................................................................................. 20

 

4.1.

 

2020-ci ilə

d

ək strateji baxış .................................................................................. 20 

4.2.

 

2025-ci ilə

d

ə

k olan dövr üçün uzunmüdd

ətli baxış .......................................... 20 

4.3.

 

2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hə

d

əf baxış ..................................................... 22 

5.

 

HƏDƏF İNDİKATORLARI ................................................................................... 24

 

6.

 

STRATEJİ MƏQSƏDLƏR ................................................................................... 24

 

7.

 

STRATEJİ HƏDƏFLƏR ....................................................................................... 25

 

7.1.

 

Strateji h

ə

d

ə

f 1. Xarici turistl

ə

ri daha çox c

ə

lb etm

ə

kl

ə

 

Bakı şə

h

ə

rinin turizm 

potensialının tam 

gerç

ə

kl

əşdirilmə

si

 ............................................................................. 25 

7.1.1. Prioritet 1.1. Milli Turizm T

əbliğat Bürosunun yaradılması və

 

ilk olaraq Bakı şəh

ə

rində

 

fə

aliyy


ə

tinin t


əmin olunması .............................................................................................................. 25

 

7.1.2. Prioritet 1.2. Bakı şəh

ə

rində

ki c


ə

lbedici turizm m

əkanlarına dair məlumatların və

 turist 


xidm

ə

t paketlə

rinin yenil

ə

nm

əsi

 ........................................................................................................ 28

 

7.1.3. Prioritet 1.3. Bakı şəh

ə

ri üzrə

 t

əbliğat-t

əşviqat tə

dbirl

ə

rinin keçirilmə

si

 ............................. 34 

7.1.4. Prioritet 1.4. Bakı şə

h

ə

rinin turizm infrastrukturunun, o cümlə

d

ən uyğun qiymət

ə

 mehmanxana v

ə

 cə

lbedici turizm m

əkanlarının inkişaf etdiri

lm

əsi

 ................................................ 39

 

7.2.

 

Strateji hə

d

əf 2. Turizm sektorunun inkişafı üçün ölkə

 üzr

ə

 

əlverişli mühitin 

formalaşdırılması.............................................................................................................. 44 

7.2.1.


 

Prioritet 2.1. Turizm Şurasının fə

aliyy

ə

tinin təşkili ................................................................ 44

 

7.2.2. 

Prioritet 2.2. Turizm v

ə

 

rekreasiya zonalarının (TRZ) yaradılması ..................................... 45 

7.2.3.


 

Prioritet 2.3. Yerli v

ə

 xarici turistlə

r üçün turizmd

ə

 mövsümilik problemini regional s

ə

viyyə

d

ə 

aradan qaldıran turizm xidməti infrastrukturunun inkişaf etdirilmə

si

 ........................... 47 

7.2.4.


 

Prioritet 2.4. Viza r

ə

smil


əşdirilmə

si prosesl

ə

rinin v


ə

 s

ərh

əd keçid prosedurlarının 

sad

ə

ləşdirilmə

si v


ə

 sür


ə

tl

əndirilm

ə

si ................................................................................................ 49

 

7.2.5. 

Prioritet 2.5. Əsas tə

l

əb bazarları ilə hava 

ə

laqə

sinin t


ə

kmill


əşdirilmə

si

 ............................ 53 

7.3.

 

Strateji hə

d

ə

f 3. Yerli v

ə

 regional turistl

ə

r üçün regional turizm növl

ə

rinin 

inkişaf etdirilmə

si

 ............................................................................................................. 58 

7.3.1.


 

Prioritet 3.1. Sağlamlıq turizmi üçün tə

l

əbatın yenidən formalaşdırılması ......................... 58 

7.3.2.


 

Prioritet 3.2. Qış turizminin

 

inkişafının dəst

ə

klə

nm

əsi

 ......................................................... 62

 

7.3.3.


 

Prioritet 3.3. M

ə

d

əni turizm marşrutlarının yaradılması ....................................................... 66 

7.3.4.


 

Prioritet 3.4. İşgüzar turizmin inkişafının də

st

ə

klə

nm

əsi

 ...................................................... 69

 

7.3.5.


 

Prioritet 3.5. Davamlı turizm potensialının güclə

ndirilm

ə

si  .................................................  

(ekoturizm, k

ə

nd turizmi və

 s.)


 ............................................................................................... 72

 

7.4.

 

Strateji h

ə

d

ə

f 4. Turistl

ə

rin m

əmnunluğunun artırılması mə

qs

ə

dil

ə

 milli 

turizm keyfiyy

ət sisteminin yaradılması ........................................................................ 75 

7.4.1.


 

Prioritet 4.1. Turizm sah

ə

sind


ə

 t

əhsil proqramlarına investisiya qoyuluşu ........................ 75 

7.4.2.


 

Prioritet 4.2. Turizm sah

ə

sind


ə

 standar


tlaşdırma və

 

sertifikatlaşdırma sisteminin t

ə

kmilləşdirilmə

si

 ................................................................................................................................ 79 8.

 

MALİYYƏLƏŞDİRMƏ MEXANİZMLƏRİ ............................................................ 80

 

9.

 

İCRA, MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ ................................................. 81

 

10.

 

TƏDBİRLƏR PLANI ............................................................................................. 83

 

 

  1. 

QISA XÜLASƏ

 

“Milli  iqtisadiyyat və

 

iqtisadiyyatın  əsas sektorları üzrə  strateji  yol  x

ə

ritə

sinin 


başlıca

  istiqam

ə

tl

əri”nin  təsdiqi  v

ə

  bundan  irə

li  g


ə

l

ən  m

ə

sə

l

əl

ər  haqqında” 

Az

ərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2016-

cı  il  16  mart  tarixli  1897  nömrə

li 

S

ər

əncamına  ə

sas

ə

n  8 ə

sas  v


ə

 

3  yardımçı  olmaqla,  11  sektor  üzrə  Az

ə

rbaycan iqtisadiyyatının  təfsilatlı  inkişaf  planlarının  işlə

nilm


ə

si  m


ə

qs

ədi  il

ə

  işçi  qrup 

yaradılaraq, 2020

-ci il

ə

dək iqtisadi inkişaf strategiyasının və

 t

ədbirl

ər planının, 2025

-

ci  il


ə

d

ək  olan  dövr  üçün  uzunmüdd

ətli  baxışın  və

  2025-ci  ild

ən  sonrakı  dövr  üçün 

h

ə

dəf baxışın hazırlanmasına dair müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Milli iqtisadiyyatın 

inkişaf  strategiyasında  prioritet  istiqamə

tl

ə

rdən  biri  kimi  ixtisaslaşmış  turizmin 

əyy

ə

nləşdirilməsi  turizmin  inkişafı  istiqamə

tind


ə

  görül


ən  işlərin  davamlılığına 

xidm


ə

t  etm


ə

kl

ə 

yanaşı,  Azə

rbaycan  Res

publikasının  cə

lbedici  turizm  m

əkanı  kimi 

qabaqcıl mövqe tutmasına imkan yaradacaq, eyni zamanda

qarşılıqlı əlaq

ə

lə

rd

ən v

ə

 mövcud  turizm  potensialından  sə

m

ər

ə

li  istifadə

  edilm


ə

kl

ə  turizm  sektorunun 

iştirakçıları arasında ə

m

əkdaşlığın inkişafına və Az

ə

rbaycanda turizm xidmə

tl

əri üzr

ə

 keyfiyy

ə

tin  yüksə

ldilm


ə

sin


ə

  g


ətirib  çıxaracaqdır.  Strateji  Yol  Xə

rit


ə

si  n


ə

z

ərd

ə

 tutulmuş müddə

tl

əə

rzində

 

turizm sektorunun inkişafının dəst

ə

klə

nm

əsi, beyn

ə

lxalq v

ə

 yerli bazarlarda yüksə

kkeyfiyy


ə

tli v


ə

 r

əqab

ə

tədavamlı turizm 

xidm


ə

tl

ərinin t

ə

min edilm

ə

si, milli də

y

ərl

ə

rə

 

uyğun turizm təcrüb

əsinin formalaşdırılması, müasir ideya və

 

innovasiyalara ə

saslanan  yeni  investisiya  layih

ə

l

ərinin  c

ə

lb  edilmə

si  v


ə

  turizmin 

inkişafı ilə

 

əlaq

ə

dar aidiyyəti orqanların qarşılıqlı koordinasiyası kimi tə

dbirl


ə

ri özünd


ə

 

ehtiva edir. Son ill

ə

rin statistik göstə

ricil


ə

rin


ə

 gör


ə

, turizm Az

ərbaycanda daim inkişaf edə

sektorlardan  biri  olmuşdur.  Belə  ki,  son  5  ild

ə

  Azə

rbaycanda  turizm  sektorunda 

xidm

ə

t  göstə

r

ən  sahibkarlıq  subyektlərinin  v

ə

  turizm  mə

qs

ədil

ə

  gə

l

ən  xarici  ölk

ə

 v

ə

təndaşlarının sayında müvafiq olaraq 4,5 və

 8,5 faiz

1

 

ortaillik sabit artım müşahidə 

edilmişdir.  Hazırda  turizm  sə

nayesinin  ölk

ə

  üzrə

  ÜDM-d


ə

  v


ə

  m


əşğulluqda  birbaşa 

payı  müvafiq  olaraq  4,5  və

  3,3  faiz

2

  təşkil  edir.  Bakı  şə

h

əri  beyn

ə

lxalq  miqyasda tanınan  turizm  məkanları  ilə

  biznes  v

ə

  istirahə

ti  üstün  tutan  turistl

ə

ri  c


ə

lb  etm


ə

baxımından daim turizm sektorunun inkişafının  əsas t

ə

kanverici qüvvəsi olmuşdur. 

Çoxsaylı turizm altsektorlarının inkişafı isə

ə

lavə

 olaraq, regional turiz

min inkişafına 

da  t


əkan  vermişdir.  Tə

hlill


ə

r  göst


ərir  ki,  qonşu  ölkə

l

ərd

ə

n  daha  çox  turist  cə

lb 


etm

ə

klə

,  h


ə

mçinin  qlobal  miqyasda  daha  çox  t

ə

l

əbatın  olduğu  ölkəl

ə

r  üçün ixtisaslaşmış turizm məkanına çevrilmə

kl

ə Az

ərbaycanın hə

r iki sah

ə

 üzrə

 üstünlüyü 

daha 

da artırıla bilər.  

Mövcud imkan v

ə

 potensialdan sə

m

ər

ə

li istifadə

 etm


ə

kl

ə Az

ə

rbaycan 2025-ci il

ə

də

k  h


ə

m  regionda,  h

ə

m  d


ə

  dig


ə

r  dünya  ölk

ə

l

əri  arasında  cəlbedici  turizm 

m

əkanlarından  birinə  çevril

ə

cə

kdir.  2025-ci  ild

ən  sonrakı  dövr  üzrə

  perspektiv  is

ə

 

Azərbaycanı  dünyada  turistlə

rin 


ə

n  çox  üstünlük  verdikl

ə

ri  20  turizm  məkanından 

birin


ə

  çevirm


ək,  mövcud  turizm  ehtiyatlarından  sə

m

ər

ə

li  istifadə

  göst


ə

ricil


ə

rinin


 

maksimuma çatdırılmasını tə

min etm

ə

kdir. Qeyd olunan mə

qs

ədl

ə

rə

 nail olmaq üçün 

hava 

ə

laqə

sinin v


ə

 

əlçatanlığın artırılması, çoxsaylı turizm növləri üzr

ə

 fiziki və

 sosial 


infrastrukturun  v

ə

  s.  tə

kmill


əşdirilmə

si,  yerli  d

ə

y

ərl

ə

rin  beynə

lxalq  al

ə

md

ə 

uğurlu 


t

əbliği mühüm ə

h

ə

miyyə

t k


ə

sb edir. 

Birbaşa xarici investisiyaların də

st

əyi il

ə

 turizm sektorunda fə

aliyy


ə

t göst


ə

r

əkiçik  v


ə

 

orta  sahibkarlıq  subyektləri  bu  artımın  əsas  t

ə

kanverici  qüvvəsi  olacaqdır. 

İnkişaf  prosesləri  ekoloji  dayanıqlılıq  prinsiplə

rin

ə

 ə

saslanaraq,  Az

ə

rbaycanda k

ə

ndlə

rin v


ə

 bütövlükd

əregionların inkişafının mühüm komponentinə çevril

ə

cə

kdir. 


                                                             

1

 Mə

nb

ə: Az

ərbaycan Respublikasının Dövlə

t Statistika Komit

ə

si 2

 M

ənb

ə

: Azərbaycan Respublikasının Dövlə

t Statistika Komit

ə

si Bu sektor üzr

ə

 uzunmüddə

tli perspektiv

ə

 nail olmaq mə

qs

ədil

ə

 2020-ci ilə

d

əolan dövr üçün ölk

ə

 üzr


ə

 turizm sektorunda dörd 

ə

sas h


ə

d

əf mü

ə

yyə

nl

əşdirilmişdir. Birinci h

ə

dəf Bakının turizm potensialından tam istifadə

 etm


əkdir. Hazırda Bakı şə

h

əri 

d

aha  yaxşı  inkişaf  etmiş  infrastruktura  malik  olmaqla,  çoxsaylı  xarici  turistlərin 

marağını  cə

lb  etm

ə

kdə

dir.  Bu  istiqam

ə

td

ə  mü

ə

yyə

nl

əşdirilmiş  dörd  prioritet Az

ərbaycanın  bu  perspektivə

 

nail  olmasına  imkan  verəc

ə

kdir.  Potensialdan  daha s

ə

mə

r

əli  istifad

ə

  mə

qs

ədil

ə

  xüsusi  idarə

etm


ə

 

mexanizminin  yaradılması, m

əlumatlılığın  daha  da  artırılması,  turist  xidmə

ti  paketl

ə

rinin  yenilə

nm

əsi,  müxt

ə

lif turizm f

ə

aliyyə

t növl


ə

rinin s


ə

m

ər

ə

li təbliği və

 turizm infrastrukturunun  m

ə

qs

ədyönlü 

inkişafı nə

z

ə

rdə

 

tutulur. İkinci həd

ə

f milli sə

viyy


ə

d

ə 

daha yaxşı idarə

etm

ə

nin təşkili, 

turizm v


ə

 

rekreasiya zonalarının yaradılması, mövsümiliyin aradan qaldırılması üçün regional 

s

əviyy

ə

də

 

turizm  infrastrukturunun  inkişafı,  hava ə

laq


ə

l

ərinin 

yaxşılaşdırılması,  viza  prosedurlarının  sadə

l

əş

dirilmə

si  d


ə

  daxil  olmaqla,  turizm 

sektorunun  inkişafı  üçün  ölkə

  üzr


ə

 

əlverişli  mühitin  formalaşdırılmasıdır.  Üçüncü h

ə

də

f regional turizm t

əşə

bbüsl


ə

rini h


ə

yata keçirm

ə

kl

ə Az

ərbaycanda turizmi inkişaf 

etdirm

ə

kdir.  Belə

 

ki,  daha  yaxşı  inteqrasiya  olunmuş  turizm  sektoruna  nail  olmaq 

üçün  sağlamlıq,  qış  və

  ekoturizm  kimi  turizm  növl

ərinin  inkişafına  investisiya 

qoyuluşları  hə

yata  keçiril

ə

c

əkdir.  Dördüncü  h

ə

də

f  turizm  sah

ə

sind


ə

  t


ə

hsil 


proqramlarına  investisiya  qoyuluşunu  hə

yata 


keçirm

ə

kdə

və

 

turistlə

rin 


m

ə

mnunluğunu  artırmaq  üçün  standartlaşdırma  və

 

sertifikatlaşdırma  sistemini t

ə

kmilləşdirmə

kd

ən ibar

ə

tdir.  2020-ci  il

ə

də

k  olan  dövr  üçün  mü

ə

yy

ən  edilmiş  həd

ə

flərin  reallaşması 

n

ətic

ə

sində

 Az


ə

rbaycanda 2020-ci ild

ə

 real ÜDM-in birbaşa 293 milyon və

 

dolayı 172 milyon manatad

ək artacağı, cə

mi 35 min olmaqla bilavasit

ə

 turizm sektorunda 25 min iş  yerinin  yaradılacağı  proqnozlaşdırılır.  Tə

sirin  gerç

ə

kl

əşdirilməsi  dövl

ə

t-özə

resursları hesabına 350  milyon manat həcmind

ə

 investisiya qoyuluşunu tə

l

əb  edir. 

Turizm  sektorunda  göst

ə

ril


ə

əsas  t

əşə


bbüsl

ə

r  Azərbaycan  Respublikasının 

M

əd

ə

niyyə

t v


ə

 Turizm Nazirliyi t

ə

r

əfind

əə

laq


ə

l

əndiril

ə

cə

kdir. 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə