Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə30/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере 
бизнеса; офисная служба; сбор для третьих лиц 
различных  товаров  (  не  подразумевая  их 
транспортировку  )  и  размещение  товаров  для 
удобства 
изучения 
и 
приобретения 
потребителями.
 
39  
транспортировка;  упаковка  и  хранение 
товаров; организация путешествий.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1074 
(151) 22.09.2016 
(210) 2016 32756 
(220) 15.02.2016 
(181) 15.02.2026 
(730)  ARIKAN  PLASTİK  VE  KIRTASİYE  SANAYI 
İÇ  VE  DIŞ  TİCARET  LİMİTED  ŞİRKETİ,
  I.O.S.B. 
Çevre 
Sanayi 
Sitesi 
16.Blok 
No:1 
Başakşehir/İstanbul
 (TR) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı
-
ayrılıqda 
müstəqil  hüquqi  mühafizə  verilmədən  bütövlüklə 
qorunur. 
(511)  03  
ağartma üçün preparatlar  və  yuma üçün 
digər maddələr; təmizləmə, cilalama, yağsızlaşdırma 
və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar; ətriyyat 
məmulatları,  efir  yağları;  kosmetika,  saç  üçün 
losyonlar; diş tozları və pastaları.
 
05  
əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 
məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi  və  ya 
baytarlıq  məqsədləri  üçün  pəhriz  qidası  və 
maddələri,  uşaq  qidası;  insan  və  heyvanlar  üçün 
qida  əlavələri;  plastırlar,  sarğı  materialları;  dişləri 
p
lomblamaq  və  diş  surətlərini  hazırlamaq  üçün 
materiallar;  dezinfeksiyaedici  vasitələr;  ziyanverici 
heyvanları məhv etmək üçün preparatlar; fungisidlər, 
herbisidlər, uşaq bezləri. 
 
10  -  c
ərrahiyyə,  tibbi,  stomatoloji  və  baytarlıq  cihaz 
və alətləri; ətrafların protezləri, göz və diş protezləri; 
ortopedik məmulatlar; tikiş qoymaq üçün materiallar; 
əmziklər;  uşaq  butulkaları  üçün  əmziklər,  əmziklər 
ilə  butulkalar;  əmziklər  ilə  butulkalar  üçün 
bağlamalar;  dişlərin  çıxmasının  yüngülləşdirilməsi 
üçün diş halqaları
.  
35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;  biznes 
sahəsində  inzibati  fəaliyyət;  ofis  xidməti;  üçüncü 
şəxslər  üçün  malların  (onların  nəql  edilməsi  
nəzərdə  tutulmadan)  yığılması  və  istehlakçılar 
tərəfindən    əlverişli    öyrənilməsi  və    əldə  edilməsi 
üçün bu əmtəələrin yerləşdirilməsi. 
 
39  
nəql  etmə;  malların  qablaşdırılması  və 
saxlanması; səyahətlərin təşkili.
 
 
(526) 
Товарный  знак  охраняется  в  целом  без 
предоставления 
самостоятельной 
правовой 
охраны отдельным элементам.
 
(511)  03  
препараты  для  отбеливания
 
и  прочие 
вещества  для  стирки;  препараты  для  чистки, 
полирования,  обезжиривания  и  абразивной 
обработки; 
мыла; 
парфюмерные 
изделия, 
эфирные  масла,  косметика,  лосьоны  для  волос; 
зубные порошки и пасты.
 
05 
фармацевтические продукты, медицинские и 
ветеринарные 
препараты; 
гигиенические 
препараты  для медицинских целей; диетическое 
питание  и  вещества  для  медицинских  или 
ветеринарных целей,  детское питание; пищевые 
добавки  для  человека  и  животных;  пластыри, 
перевязочные 
материалы; 
материалы 
для 
пломбирования  зубов  и  изготовления  зубных 
слепков; 
дезинфицирующие 
средства; 
препараты  для  уничтожения  вредных  животных; 
фунгициды, гербициды; детские подгузники.
 
10  
приборы  и  инструменты  хирургические  , 
медицинские, 
стоматологические 
и 
ветеринарные;  протезы  конечностей,  глазные  и 
зубные 
протезы; 
ортопедические 
изделия; 
материалы  для  наложения  швов;  соски;  соски 
для  детских  бутылочек,  бутылочки  с  сосками; 
пакеты для бутылочек с сосками; зубные кольца 
для облегчения появления зубов.
 
35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса;
 
административная 
деятельность 
в 
сфере 
бизнеса; офисная служба; сбор для третьих лиц 
различных  товаров  (не  подразумевая  их 
транспортировку)  и  размещение  товаров  для 
удобства 
изучения 
и 
приобретения 
потребителями.
 
39  
транспортировка;  упаковка  и  хранение 
товаров; организация путешествий.
 
_________ 
 
2016 1073-2016
 
1074
 
119

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
(111) N 2016 1075 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 00629 
(220) 21.09.2015 
(181) 21.09.2025 
(730) 
Xinjiang 
Abida 
Biotechnology 
Development  Co.,  Ltd.,No.  318,  South  Jiefang 
Road, Urumqi City, Xinjiang, China(CN) 
(540) 
 
(511)  30  -  x
uruşlar;  buğda  unu;  xəmir  yeməkləri; 
soya unu; bal; yulaf əsasında məhsullar; qəhvə; çay; 
şokolad; nabatlar.
 
32  -  p
ivə;  limonadlar;  meyvənin  əti  ilə  alkoqolsuz 
meyvə  nektarları;  alkoqolsuz  içkilər;  meyvə  şirələri; 
qazlı sular; mineral sular [içkilər]; sodalı su; tərəvəz 
şirələri  [içkilər];  qazlı  suyun  hazırlanması  üçün 
tərkiblər.
 
 
(511)  30  
приправы;  мука  пшеничная;  кушанья 
мучные;  мука  соевая;  мед;  продукты  на  основе 
овса; кофе; чай; шоколад; леденцы.
 
32  - 
пиво;  лимонады;  нектары  фруктовые  с
 
мякотью 
безалкогольные; 
напитки 
безалкогольные; 
соки 
фруктовые; 
воды 
газированные;  воды  минеральные  [напитки]; 
вода  содовая;  соки  овощные  [напитки];  составы 
для изготовления газированной воды.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1076 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 00686 
(220) 05.10.2015 
(181) 05.10.2025 
(730)  Colgate-Palmolive  Company,  a  Delaware 
corporation,  300  Park  Avenue,  New  York,  New 
York 10022,U.S.A. (US) 
(540) 
 
(511) 
03 

b
ədənin  yuyulması  və  dərinin 
təmizlənməsi  üçün  preparatlar  daxil  olmaqla  şəxsi 
qulluq etmə
 
üçün qeyri
-
tibbi preparatlar və vasitələr.
 
 
(511)  03  
немедицинские  средства  и  препараты 
для  персонального  ухода,  включая  препараты 
для мытья тела и очищения кожи.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1077 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 32558 
(220) 18.11.2015 
(181) 18.11.2025 
(730)  Intercept  Pharmaceuticals,  Inc.,  450  W. 
15th  Street,  Suite  505,  New  York,  New  York 
10011, U.S.A. (US) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə nişanında "PHARMACEUTICALS"
 
söz 
işarəsi müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(511)  05  -  q
araciyərin  xroniki  xəstəliklərinin  və 
mədə
-
bağırsaq 
xəstəliklərinin 
müalicəsi 
üçün 
əczaçılıq preparatları.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
“PHARMACEUTICALS”  не  является  объектом 
самостоятельной правовой охраны.
 
(511)  05  
фармацевтические  препараты  для 
лечения  хронических  болезней  печени  и 
желудочно
-
кишечных заболеваний.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1078 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 32644 
(220) 23.12.2015 
(181) 23.12.2025 
(730)  Wm.  WRIGLEY  Jr.  Company,  1132  West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, U.S.A. 
(US) 
(540) 
 
 
(511) 30 - q
əhvə və qəhvə əvəzediciləri; çay, kakao, 
şokolad  içkiləri;  qənd,  düyü,  tapioka  (manioka), 
saqo;  un  və  taxıl  məhsulları;  çörək
-bulka 
məmulatları,  peçenye,  biskvitlər,  qaletlər,  tortlar, 
kekslər,  pirojnalar,  piroqlar,  undan  hazırlanmış 
qənnadı  məmulatları,  şirin  xəmirdən  hazırlanmış, 
xüsusilə  içli  qənnadı  məmulatları,  şokolad,  şokolad 
məmulatları; 
qənnadı 
məmulatları, 
saqqızlar, 
konfetlər,  nabatlar,  nanəli  konfetlər,  draje  ve 
pastilkalar;  qida  buzu,  dondurulmuş  desertlər; 
dondurma,  dondurmadan 
hazırlanmış  məmulatlar, 
dondurulmuş  qənnadı  məmulatları;    bal,  patokadan 
sirop; duz, xardal; sirkə, souslar; aşqarlar; ədviyyələr 
(ədviyyatlar); istifadəyə hazır qida məhsulları.
 
 
2016 1075-2016
 
1078
 
120

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(511)  30  
кофе  и  заменители  кофе;  чай,  какао, 
напитки  шоколадные;  сахар,  рис,  тапиока 
(маниока),  саго;  мука  и  зерновые  продукты; 
хлебобулочные  изделия,  печенье,  бисквиты, 
галеты, торты, кексы, пирожные, пироги, мучные 
кондитерские  изделия,  изделия  кондитерские  из 
сладкого  теста  преимущественно  с  начинкой, 
шоколад,  шоколадные  изделия;  кондитерские 
изделия,    резинки  жевательные,  конфеты, 
леденцы,  мятные  конфеты,  драже  и  пастилки; 
пищевой 
лед, 
замороженные 
десерты; 
мороженое,  изделия  из  мороженого,  изделия 
кондитерские  замороженные;  мед,  сироп  из 
патоки;  соль,  горчица;  уксус,  соусы;  приправы; 
специи (пряности); пищевые продукты, готовые к 
употреблению.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1079 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 32645 
(220) 23.12.2015 
(181) 23.12.2025 
(730)  Wm.  WRIGLEY  Jr.  Company,  1132  West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, U.S.A. 
(US) 
(540) 
 
(591) s
arı, narıncı, qırmızı, ağ
 
(511) 30 - q
əhvə və qəhvə əvəzediciləri; çay, kakao, 
şokolad  içkiləri;  qənd,  düyü,  tapioka  (manioka), 
saqo;  un  və  taxıl  məhsulları;  çörək
-bulka 
məmulatları,  peçenye,  biskvitlər,  qaletlər,  tortlar, 
kekslər,  pirojnalar,  piroqlar,  undan  hazırlanmış 
qənnadı  məmulatları,  şirin  xəmirdən  hazırlanmış, 
xüsusilə  içli  qənnadı  məmulatları,  şokolad,  şokolad 
məmulatları; 
qənnadı 
məmulatları, 
saqqızlar, 
konfetlər,  nabatlar,  nanəli  konfetlər,  draje  ve 
pastilkalar;  qida  b
uzu,  dondurulmuş  desertlər; 
dondurma,  dondurmadan  hazırlanmış  məmulatlar, 
dondurulmuş  qənnadı  məmulatları;    bal,  patokadan 
sirop; duz, xardal; sirkə, souslar; aşqarlar; ədviyyələr 
(ədviyyatlar); istifadəyə hazır qida məhsulları.
 
 
 
(591) 
желтый, оранжевый, красный, белый
 
(511)  30  
кофе  и  заменители  кофе;  чай,  какао, 
напитки  шоколадные;  сахар,  рис,  тапиока 
(маниока),  саго;  мука  и  зерновые  продукты; 
хлебобулочные  изделия,  печенье,  бисквиты, 
галеты, торты, кексы, пирожные, пироги, мучные 
кондитерские  изделия,  изделия  кондитерские  из 
сладкого  теста  преимущественно  с  начинкой, 
шоколад,  шоколадные  изделия;  кондитерские 
изделия,    резинки  жевательные,  конфеты, 
леденцы,  мятные  конфеты,  драже  и  пастилки; 
пищевой 
лед, 
замороженные 
десерты; 
мороженое,  изделия  из  мороженого,  изделия 
кондитерские  замороженные;  мед,  сироп  из 
патоки;  соль,  горчица;  уксус,  соусы;  приправы; 
специи (пряности); пищевые продукты, готовые к 
употреблению.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1080 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 32646 
(220) 23.12.2015 
(181) 23.12.2025 
(730)  Wm.  WRIGLEY  Jr.  Company,  1132  West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, U.S.A. 
(US) 
(540) 
 
(511) 30 - q
əhvə və qəhvə əvəzediciləri; çay, kakao, 
şokolad  içkiləri;  qənd,  düyü,  tapioka  (manioka), 
saqo;  un  və  taxıl  məhsulları;  çörək
-bulka 
məmulatları,  peçenye,  biskvitlər,  qaletlər,  tortlar, 
kekslər,  pirojnalar,  piroqlar,  undan  hazırlanmış 
qənnadı  məmulatları,  şirin  xəmirdən  hazırlanmış, 
xüsusilə  içli  qənnadı  məmulatları,  şokolad,  şokolad 
məmulatları; 
qənnadı 
məmulatları, 
saqqızlar, 
konfetlər,
 
nabatlar,  nanəli  konfetlər,  draje  ve 
pastilkalar;  qida  buzu,  dondurulmuş  desertlər; 
dondurma,  dondurmadan  hazırlanmış  məmulatlar, 
dondurulmuş  qənnadı  məmulatları;    bal,  patokadan 
sirop; duz, xardal; sirkə, souslar; aşqarlar; ədviyyələr 
(ədviyyatlar); istifadəyə hazır qida məhsulları.
 
 
(511)  30  
кофе  и  заменители  кофе;  чай,  какао, 
напитки  шоколадные;  сахар,  рис,  тапиока 
(маниока),  саго;  мука  и  зерновые  продукты; 
хлебобулочные  изделия,  печенье,  бисквиты, 
галеты, торты, кексы, пирожные, пироги, мучные 
кондитерские  изделия,  изделия  кондитерские  из 
сладкого  теста  преимущественно  с  начинкой, 
шоколад,  шоколадные  изделия;  кондитерские 
изделия,    резинки  жевательные,  конфеты, 
леденцы,  мятные  конфеты,  драже  и  пастилки; 
пищевой 
лед, 
замороженные 
десерты; 
мороженое,  изделия  из  мороженого,  изделия 
кондитерские  замороженные;  мед,  сироп  из 
патоки;  соль,  горчица;  уксус,  соусы;  приправы; 
специи (пряности); пищевые продукты, готовые к 
употреблению.
 
_________ 
 
 
2016 1078-2016
 
1080
 
121

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
(111) N 2016 1081 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 32647 
(220) 23.12.2015 
(181) 23.12.2025 
(730)  Wm.  WRIGLEY  Jr.  Company,  1132  West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, U.S.A. 
(US) 
(540) 
 
(511) 30 - q
əhvə və qəhvə əvəzediciləri; çay, kakao, 
şokolad  içkiləri;  qənd,  düyü,  tapioka  (manioka), 
saqo;  un  və  taxıl  məhsulları;  çörək
-bulka 
məmulatları,  peçenye,  biskvitlər,  qaletlər,  tortlar, 
kekslər,  pirojnalar,  piroqlar,  undan  hazırlanmış 
qənnadı  məmulatları,  şirin  xəmirdən  hazırlanmış, 
xüsusilə  içli  qənnadı  məmulatları,  şokolad,  şokolad 
məmulatları; 
qənnadı 
məmulatları, 
saqqı
zlar, 
konfetlər,  nabatlar,  nanəli  konfetlər,  draje  ve 
pastilkalar;  qida  buzu,  dondurulmuş  desertlər; 
dondurma,  dondurmadan  hazırlanmış  məmulatlar, 
dondurulmuş  qənnadı  məmulatları;    bal,  patokadan 
sirop; duz, xardal; sirkə, souslar; aşqarlar; ədviyyələr 
(ədviyyatlar); istifadəyə hazır qida məhsulları.
 
 
(511)  30  
кофе  и  заменители  кофе;  чай,  какао, 
напитки  шоколадные;  сахар,  рис,  тапиока 
(маниока),  саго;  мука  и  зерновые  продукты; 
хлебобулочные  изделия,  печенье,  бисквиты, 
галеты, торты, кексы, пирожные, пироги, мучные 
кондитерские  изделия,  изделия  кондитерские  из 
сладкого  теста  преимущественно  с  начинкой, 
шоколад,  шоколадные  изделия;  кондитерские 
изделия,    резинки  жевательные,  конфеты, 
леденцы,  мятные  конфеты,  драже  и  пастилки; 
пищевой 
лед, 
замороженные 
десерты; 
мороженое,  изделия  из  мороженого,  изделия 
кондитерские  замороженные;  мед,  сироп  из 
патоки;  соль,  горчица;  уксус,  соусы;  приправы; 
специи (пряности); пищевые продукты, готовые к 
употреблению.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1082 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 32648 
(220) 23.12.2015 
(181) 23.12.2025 
(730)  Wm.  WRIGLEY  Jr.  Company,  1132  West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, U.S.A. 
(US) 
(540) 
 
(511) 30 - q
əhvə və qəhvə əvəzediciləri; çay, kakao, 
şokolad  içkiləri;  qənd,  düyü,  tapioka  (manioka), 
saqo;  un  və  taxıl  məhsulları;  çörək
-bulka 
məmulatları,  peçenye,  biskvitlər,  qaletlər,  tortlar, 
kekslər,  pirojnalar,  piroqlar,  undan  hazırlanmış 
qənnadı  məmulatları,  şirin  xəmirdən  hazırlanmış, 
xüsusilə  içli  qənnadı  məmulatları,  şokolad,  şokolad 
məmulatları; 
qənnadı 
məmulatları, 
saqqızlar, 
konfetlər,  nabatlar,  nanəli  konfetlər,  draje  ve 
pastilkalar;  qida  buzu,  dondurulmuş  desertlər; 
dondurma,  dondurmadan  hazırlanmış  məmulatlar, 
dondurulmuş  qənnadı  məmulatları;    bal,  patokadan 
sirop; duz, xardal; sirkə, souslar; aşqarlar;
 
ədviyyələr 
(ədviyyatlar); istifadəyə hazır qida məhsulları.
 
 
(511)  30  
кофе  и  заменители  кофе;  чай,  какао, 
напитки  шоколадные;  сахар,  рис,  тапиока 
(маниока),  саго;  мука  и  зерновые  продукты; 
хлебобулочные  изделия,  печенье,  бисквиты, 
галеты, торты, кексы,
 
пирожные, пироги, мучные 
кондитерские  изделия,  изделия  кондитерские  из 
сладкого  теста  преимущественно  с  начинкой, 
шоколад,  шоколадные  изделия;  кондитерские 
изделия,    резинки  жевательные,  конфеты, 
леденцы,  мятные  конфеты,  драже  и  пастилки; 
пищевой 
лед, 
замороженные 
десерты; 
мороженое,  изделия  из  мороженого,  изделия 
кондитерские  замороженные;  мед,  сироп  из 
патоки;  соль,  горчица;  уксус,  соусы;  приправы; 
специи (пряности); пищевые продукты, готовые к 
употреблению.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1083 
(151) 22.09.2016 
(210) 2016 32954 
(220) 12.05.2016 
(181) 12.05.2026 
(730)  “Azərbaycan  Beynəlxalq  Bankı”  Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti,
 AZ
1005, Bakı şəhəri, Nizami 
küç, 67, Azərbaycan
 (AZ) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(591) 
göy, ağ
 
(511)  09  -  m
əlumatların  saxlanması  üçün  maqnit 
2016 1081-2016
 
1083
 
122

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
kodlu 
kartlar; 
maliyyə 
əməliyyatları 
üçün 
çox funksional  kartlar;  ödəniş  kartoçkaları,  pul 
kartoçkaları, 
bank 
kartoçkaları, 
çek 
kartoçkaları, kredit  kartoçkaları,  debet  kartoçkaları; 
bank 
avtomatları 
üçün 
kartlar, 
daxilolma 
kartları, eyniləşdirmə  kartları,  inteqral  mikrosxemli 
kartlar,  ilkin  ödəmə  ilə  kartlar  və  onlara  aid 
olan
yardım  sistemləri;  bank  avtomatları,  kassa 
terminalları 
üçün 
kartdan 
oxuma 
qurğuları, məsafədən
 
daxil  olma  üçün  qurğular; 
məlumat 
daşıyıcıları; 
bank 
xidmətləri, 
maliyyə xidmətləri,  bank  hesablarının  aparılması 
üzrə  xidmətlər,  pul  köçürmə  üzrə  xidmətlər, 
ödəniş xidmətləri,  maliyyə  təhlili  üzrə  xidmətlər, 
maliyyə 
hesablarının, 
maliyyənin 
idarə 
edilməs
i
üzrə xidmətlər və bank işinə və maliyyəyə 
aid 
olan 
informasiya 
xidmətləri 
göstərmək 
üçün kompüterlərin  proqram  təminatı;  yuxarıda 
göstərilən 
xidmətlərə 
aid 
olan 
məlumatın 
axtarışı üçün  kompüterlərin  proqram  təminatı; 
məlumat 
bazalarından 
və 
ya 
İnternet 
v
asitələrindən
(veb-saytlar  daxil  olmaqla)  onlayn 
rejimində 
verilən 
elektron 
şəkildə 
dərclər, 
məlumat bülletenləri, 
jurnallar, 
vaxtaşırı 
nəşriyyatlar,  kitabçalar  və  bukletlər;  rəqəmli  və  ya 
elektron formatda  yaxud  CD-
ROM  disklərində 
verilən 
dərclər, 
məlumat
 
bülletenləri, 
jurnallar,
vaxtaşırı 
nəşriyyatlar, 
kitabçalar 
və 
bukletlər.
 
35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;  biznes 
sahəsində inzibati fəaliyyət; ofis xidməti.
 
36  -  s
ığortalama;  maliyyə  fəaliyyəti;  kredit
-pul 
əməliyyatları; 
daşınmaz 
əmlaka 
dair 
əməl
iyyatlar; 36-
cı  sinfə  daxil  edilmiş  bütün 
xidmətlər.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
синий, белый
 
(511) 09 
карты с магнитным кодом для хранения 
данных; 
многофункциональные 
карты 
для финансоых  операций;  платежные  карточки, 
денежные 
карточки, 
банковские карточки, 
чековые 
карточки, 
кредитные 
карточки, 
дебетовые  карточки;  карты  для банковских 
автоматов,  карты  доступа,  идентификационные 
карты,  карты  с интегральными  микросхемами, 
карты предварительной оплаты и относящиеся к 
ним системы  поддержки;  банковские  автоматы, 
устройства 
считывания 
с 
карт 
для 
кассовых терминалов, 
устройства 
для 
дистанционного 
доступа; 
носители 
информации; программное 
обеспечение 
компьютеров  для  предоставления  банковских 
услуг, финансовых  услуг,  услуг  по  ведению 
банковских 
счетов, 
услуг 
по 
денежному переводу, платежных услуг, услуг по 
финансовому 
анализу, 
финансовых 
отчетов, услуг  по  управлению  финансами  и 
информационных 
услуг, 
относящихся 
к банковскому  делу  и  финансам;  программное 
обеспечение 
компьютеров 
для 
поиска информации, 
относящейся 
к 
вышеуказанным 
услугам; 
публикации, 
информационные бюллетени, 
журналы, 
периодические  издания,  брошюры  и  буклеты  в 
электронном виде,  предоставляемые  в  режиме 
онлайн 
из 
баз 
данных 
или 
средств 
Интернета (включая  веб
-
сайты);  публикации, 
информационные 
бюллетени, 
журналы, периодические  издания,  брошюры  и 
буклеты 
в 
цифровом 
или 
электронном 
формате или  предоставляемые  на  дисках  СD
-
RОМ.
 
35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере бизнеса; офисная служба.
 
36  
страхование;  финансовая  деятельность; 
кредитно
-
денежные 
операции; 
операции 
с недвижимостью; все услуги, включенные в 36
-
ой класс.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1084 
(151) 22.09.2016 
(210) 2016 32955 
(220) 12.05.2016 
(181) 12.05.2026 
(730)  “Azərbaycan  Beynəlxalq  Bankı”  Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti,
 
AZ1005, Bakı şəhəri, Nizami 
küç, 67, Azərbaycan
 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı
-
ayrılıqda 
müstəqil  hüquqi  mühafizə  verilmədən  bütövlüklə 
qorunur. 
(591) 
göy, ağ
 
(511)  09  -  m
əlumatların  saxlanması  üçün  maqnit 
kodlu 
kartlar; 
maliyyə 
əməliyyatları 
üçün 
çox funksional  kartlar;  ödəniş  kartoçkaları,  pul 
kartoçkaları, 
bank 
kartoçkaları, 
çek 
kartoçkaları, kredit  kartoçkaları,  debet  kartoçkaları; 
bank 
avtomatları 
üçün 
kartlar, 
daxilolma 
kartları, eyniləşdirmə  kartları,  inteqral  mikrosxemli 
kartlar,  ilkin  ödəmə  ilə  kartlar  və  onlara  aid 
olan
yardım  sistemləri;  bank  avtomatları,  kassa 
2016 1083-2016
 
1084
 
123

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
terminalları 
üçün 
kartdan 
oxuma 
qurğuları, məsafədən  daxil  olma  üçün  qurğular; 
məlumat 
daşıyıcıları; 
bank 
xidmətləri, 
maliyyə xidmətləri,  bank  hesablarının  aparılması 
üzrə  xidmətlər,  pul  köçürmə  üzrə  xidmətlər, 
ödəniş xidmətləri,  maliyyə  təhlili  üzrə  xidmətlər, 
maliyyə 
hesablarının, 
maliyyənin 
idarə 
ed
ilməsi üzrə xidmətlər və bank işinə və maliyyəyə 
aid 
olan 
informasiya 
xidmətləri 
göstərmək 
üçün kompüterlərin  proqram  təminatı;  yuxarıda 
göstərilən 
xidmətlərə 
aid 
olan 
məlumatın 
axtarışı üçün  kompüterlərin  proqram  təminatı; 
məlumat 
bazalarından 
və 
ya 
İnter
net 
vasitələrindən
(veb-saytlar  daxil  olmaqla)  onlayn 
rejimində 
verilən 
elektron 
şəkildə 
dərclər, 
məlumat bülletenləri, 
jurnallar, 
vaxtaşırı 
nəşriyyatlar,  kitabçalar  və  bukletlər;  rəqəmli  və  ya 
elektron formatda  yaxud  CD-
ROM  disklərində 
verilən 
dərclər, 
məlumat 
bülletenləri, 
jurnallar,
vaxtaşırı 
nəşriyyatlar, 
kitabçalar 
və 
bukletlər.
 
35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;  biznes 
sahəsində inzibati fəaliyyət; ofis xidməti.
 
36  -  s
ığortalama;  maliyyə  fəaliyyəti;  kredit
-pul 
əməliyyatları; 
daşınmaz 
əmlaka 
dair
 
əməliyyatlar;
36-
cı  sinfə  daxil  edilmiş  bütün 
xidmətlər.
 
 
(526)   
Товарный  знак  охраняется  в  целом  без 
предоставления 
самостоятельной 
правовой 
охраны отдельным элементам.
 
(591) 
синий, белый
 
(511) 09 
карты с магнитным кодом для хранения 
данных; 
многофункциональные 
карты 
для финансоых  операций;  платежные  карточки, 
денежные 
карточки, 
банковские карточки, 
чековые 
карточки, 
кредитные 
карточки, 
дебетовые  карточки;  карты  для банковских 
автоматов,  карты  доступа,  идентификационные 
карты,  карты  с интегральными  микросхемами, 
карты предварительной оплаты и относящиеся к 
ним системы  поддержки;  банковские  автоматы, 
устройства 
считывания 
с 
карт 
для 
кассовых терминалов, 
устройства 
для 
дистанционного 
доступа; 
носители 
информации; программное 
обеспечение 
компьютеров  для  предоставления  банковских 
услуг, финансовых  услуг,  услуг  по  ведению 
банковских 
счетов, 
услуг 
по 
денежному переводу, платежных услуг, услуг по 
финансовому 
анализу, 
финансовых 
отчетов, услуг  по  управлению  финансами  и 
информационных 
услуг, 
относящихся 
к банковскому  делу  и  финансам;  программное 
обеспечение 
компьютеров 
для 
поиска информации, 
относящейся 
к 
вышеуказанным 
услугам; 
публикации, 
информационные бюллетени, 
журналы, 
периодические  издания,  брошюры  и  буклеты  в 
электронном виде,  предоставляемые  в  режиме 
онлайн 
из 
баз 
данных 
или 
средств 
Интернета (включая  веб
-
сайты);  публикации, 
информационные 
бюллетени, 
журналы,
-
периодические  издания,  брошюры  и  буклеты  в 
цифровом  или  электронном  формате или 
предоставляемые на дисках СD
-
RОМ.
 
35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере бизнеса; офисная служба.
 
36  
страхование;  финансовая  деятельность; 
кредитно
-
денежные 
операции; 
операции 
с недвижимостью; все услуги, включенные в 36
-
ой класс.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1085 
(151) 23.09.2016 
(210) 2016 00413 
(220) 03.06.2016 
(181) 03.06.2026 
(730)  Hacıyev  Elçin  Əmir  oğlu,AZ  1021,  Bakı  ş., 
Səbail  r
-
nu,  Badamdar  ŞTO,  Bağlar,  ev 
14,Massiv-
2, Döngə
-2(AZ) 
(540) 
 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  “boya”  söz  işarəsi  müstəqil 
hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(591) 
açıq yaşıl, sarı, qara, boz
-
qırmızı, göy, mavi
 
(511) 02 - boyalar. 
35 - reklam, s
atış üzrə xidmətlər

 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
“boya”  не  является  объектом  самостоятельной 
правовой охраны.
 
(591) 
светло
-
зеленый,  желтый,  черный,  серый
 
красный, синий, голубой
 
(511) 02 
краски

35 
реклама, услуги по продаже

_________ 
 
 
(111) N 2016 1086 
(151) 23.09.2016 
(210) 2016 00577 
(220) 08.08.2016 
2016 1084-2016
 
1086
 
124

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(181) 08.08.2026 
(730)  "Bank  of  Baku"Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti,
 
AZ1069, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
Mustafa 
Kamal Atatürk , ev 42
 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  göstərilən  bütün  rəqəm 
işarələri  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(591) 
ağ, mavi, açıq  mavi, tünd mavi, göy
 
(511)  35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;
 
biznes sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs xidməti.
 
36  - elektron plastik kartlar, elektron plastik kartlarla 
pul əməliyyatları.
 
 
(526
В товарном знаке все указанные цифры не 
являются  объектом  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
белый,  голубой,  светло
-
голубой,  темно
-
голубой, синий
 
(511)  35  
реклама;  менеджмент  в  сфере 
бизнеса;  административная  деятельность  в 
сфере бизнеса; офисная служба
.  
36  
электронно  пластиковые  карты,  денежные 
операции проводимые посредством электронных 
карт

_________ 
 
 
(111) N 2016 1087 
(151) 23.09.2016 
(210) 2015 32144 
(220) 08.05.2015 
(181) 08.05.2025 
(730) Fonterra Brands (Singapore) Pte Limited, 1 
George  Street,  #08-01  One  George  Street, 
Singapore 049145 (SG) 
(540) 
 
(511)  05  -  p
əhriz  qidası;  pəhriz  içkiləri;  tibbi 
məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri;  adi  pəhriz 
saxlamaq  və  ya  sağlamlıq  məqsədləri  üçün  pəhriz 
maddələri;  sağlamlıq  məqsədləri  üçün  qida;  uşaq 
qidası; uşaqlar üçün süd tozu; körpə qidası; körpələr 
üçün  süd  tozu;  qida  əlavələri;  qidaya  əlavə  üçün 
maddələr;  qida  bitkiləri;  tibbi  məqsədlər  üçün  qida 
əlavələri;  mineral  qida  əlavələri;  kazeindən  pəhriz 
əlavələri;  insan  istifadəsi  üçün  vitaminlər;  insan 
istifadəsi  üçün  vitamin  tərkibləri;  insan  üçün  qida 
qismində  əczaçılıq  preparatları;  insan  üçün  qida 
inqrediyenti 
qismində 
əczaçılıq 
preparatları; 
bakterioloji kulturalar; probiotik kulturalar; bakterioloji 
preparatlar; 
probiotik 
preparatlar; 
bakterioloji 
maddələr;  probiotik  maddələr;  mikroorqanizm 
kulturaları. 
 
29  -  b
u  sinfə  daxil  edilmiş  süd  məhsulları;  bu  sinfə 
daxil edilmiş süd qidası; süd əsaslı içkilər; süd tozu; 
süd  məhsulları;  süd  əsaslı  məhsullar;  çox  yüksək 
temperaturda emal edilmiş süd (IHT); uzun saxlama 
müddətli  süd  (ESL);  süd  konsentratları;  süd  zülalı; 
süd  tozu;  quru  süd;  aromatlaşdırılmış  süd  tozu;  bu 
sinfə  daxil  edilmiş  süd  əvəzediciləri;    südlü  içkilər; 
aromatlaşdırılmış  südlü  içkilər  (süd  üstünlük  təşkil 
edənlər);    zənginləşdirilmiş  südlü  içkilər  (süd 
üstünlük  təşkil  edənlər);  qaymaq;  kərə  yağı;  qida  
yağları;  qida  piyləri;  marqarin;  qida  yaxmaları; 
marqarin qatışıqları; kərə yağı qatışıqları; digər qida 
yağlarının qatışıqları; qəhvə üçün qaymaq qismində 
istifadə  üçün  və  ya  bu  qəbildən  olan  içkilər  üçün 
tamamilə və ya əsasən qida yağlarından ibarət olan 
bu  sinfə  daxil  edilmiş  məhsullar;  qəhvə  üçün 
qaymaq  qismində  istifadə  üçün  və  ya  bu  qəbildən 
olan  içkilər  üçün  tamamilə  və  əsasən  qida 
piylərindən  ibarət  olan  bu  sinfə  daxil  edilmiş 
məhsullar;  insan  istifadəsi  üçün  zülallar;  insan 
istifadəsi  üçün  zülallı  məhsullar;  pendirlər;    yağlı 
pendir  ;  yoğurt  hazırlanması  üçün  süd  məhsulları; 
yoğurt;  içməli  yoğurt;  yoğurt  tərkibli  alkoqolsuz 
içkilər;  bakterioloji  maddələr  tərkibli  alkoqolsuz 
içkilər;  bu  sinfə  daxil  edilmiş  desert  məhsullar 
(tərkibində  süd  üstünlük  təşkil  edənlər);  südlü 
qəlyanaltılar  (tərkibində  süd  və  süd  məhsulları 
üstünlük    təşkil  edənlər);  zərdab;  əsasən  süd 
məhsullarından ibarət olan  qida yaxmaları; bu sinfə 
daxil  edilmiş  qida  konservləri;  qida  jeleləri;  bu  sinfə 
daxil  edilmiş    şirin  kremlər;  bu  sinfə  daxil  edilmiş 
qida məhsulları.
 
 
(511)  05  
диетическое  питание;  диетические 
напитки; диетические вещества для медицинских 
целей;  диетические  добавки  предназначенные 
для  соблюдения  обычной  диеты  или  для 
оздоровительных 
целей; 
оздоровительное 
питание;  детское  питание;  молоко  порошковое 
для  детей;  питание  для  младенцев;  молоко 
порошковое  для  младенцев;  добавки  пищевые; 
вещества  для  добавки  в  пищу;  пищевые 
культуры;  пищевые  добавки  для  медицинских 
целей; 
добавки 
минеральные 
пищевые; 
диетические  добавки  казеиновые;  витамины  для 
людей;  витаминные  составы  для  людей; 
фармацевтические  препараты  в  виде  пищи  для 
людей;  фармацевтические  препараты  в  виде 
пищевых 
ингредиентов 
для 
людей; 
2016 1086-2016
 
1087
 
125

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
бактериологические  культуры;  пробиотические 
культуры; 
бактериологические 
препараты; 
пробиотические  препараты;  бактериологические 
вещества;  пробиотические
 
вещества;  культуры 
микроорганизмов.
 
29  
молочные  продукты  включенные  в  данный 
класс;  пищевые  продукты  на основе  молока 
включенные  в  данный  класс;  напитки  на  основе 
молока;  порошки на  основе  молока;  молоко; 
продукты 
на 
основе 
молока; 
молоко 
изготовленное под сверх высокой температурой 
(ИНТ);  молоко  с  большим  сроком  годности 
(ЕСЛ); концентраты молочные; белок молочный; 
порошок 
молочный; 
сухое 
молоко; ароматизированный 
молочный 
порошок; 
заменители 
молока 
включенные 
в данный 
класс; 
напитки 
молочные; 
ароматизированные 
молочные 
напитки (состоящие  из  большей  части  молока); 
обогащенные  молочные  напитки (состоящие  из 
большей  части  молока);  сливки;  сливочное 
молоко; 
пищевые масла; 
жиры 
пищевые; 
маргарин;  пищевые  спрэды;  смеси  маргарина; 
смеси сливочного 
масла; 
смеси
 
прочих 
пищевых  масел;  продукты  включенные  в 
данный класс  состоящие  полностью  или  в 
основном 
из 
пищевых 
масел 
предназначенные для 
использования 
в 
качестве сливок для кофе и подобным напиткам; 
продукты включенные 
в 
данный 
класс 
состоящие  из  полностью  либо  в
 
основном 
из пищевых 
жиров 
предназначенные 
для 
использования  в  качестве  крема  для  кофе и 
подобных  напитков;  белки  для  людей;  белковые 
продукты  для  людей;  сыры;  сливочный  сыр;  
культивированные 
молочные 
продукты 
содержащие  йогурт; йогурт;  препараты  для 
изготовления 
йогурта; 
пробиотические 
продукты включенные в данный класс; продукты 
содержащие 
бактериалогические 
культуры, вещества  и  препараты;  питьевой 
йогурт; 
безалкогольные 
напитки 
содержащие йогурт; препараты  и  культуры; 
безалкогольные 
напитки 
содержащие 
бактериалогочиские вещества; 
продукты 
десерта 
включенные 
в 
данный 
класс (с 
преобладанием молочных продуктов); молочные 
закуски  (  преобладанием молока  и  молочных 
продуктов); 
сыворотка; 
пищевые 
спрэды 
состоящие  в основном  из  молочных  продуктов; 
пищевые консервы включенные в данный класс; 
желе для продуктов; сладкие кремы включенные 
в данный класс; пищевые растворы включенные 
в данный класс.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1088 
(151) 23.09.2016 
(210) 2015 32573 
(220) 23.11.2015 
(181) 23.11.2025 
(730)  General  Motors  LLC,  a  limited  liability 
company organized  and  existing under the laws 
of  the  State  of  Delaware,  300  Renaissance 
Center,  City  of  Detroit,  State  of  Michigan  48265-
3000, United States of America (US) 
(540) 
 
 
 
(511)  12  -  12-
ci  sinfə  aid  olanlar    motorlu  yerüstü 
nəqliyyat vasitələri.
 
 
(511)  12  
моторные  наземные  транспортные 
средства включенные в 12
-
й класс.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1089 
(151) 23.09.2016 
(210) 2015 32376 
(220) 18.09.2015 
(181) 18.09.2025 
(730)  Diamond  Quest  Limited,  OMC  Chambers, 
P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands (VG) 
(540) 
 
 
(511)  34  -  t
ütün;  tütün  məmulatlarının  çəkilməsi 
üçün  ləvazimatlar;  kibrit;  siqaretlər,  papiroslar; 
portsiqarlar,  siqaret  qutuları;  siqaret  filtrləri;  siqara 
müştükləri;  siqaret,  papiros  kağızı;  pap
iros  gilizinin 
tütünsüz  hissələri;  siqaret  müştükləri  üçün  ucluqlar; 
tütün  çubuqları;  siqarillar;  siqarlar;  külqabılar; 
alışqanlar.
 
 
(511)  34  
табак;  курительные  принадлежности; 
спички; 
сигареты, 
папиросы; 
портсигары; 
фильтры  для  сигарет;  мундштуки  для  сигар; 
бумага сигаретная, папиросная; части без табака 
папиросной гильзы; наконечники мундштуков для 
сигарет; трубки курительные; сигариллы; сигары; 
пепельницы; зажигалки.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1090 
2016 1087-2016
 
1089
 
126

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(151) 23.09.2016 
(210) 2015 32484 
(220) 30.10.2015 
(181) 30.10.2025 
(730) 
BAYADERA 
MANAGEMENT 
LIMITED, 
KARPENISIOU, 30, P.C., CY-1660 NICOSIA (CY) 
(540) 
 
 
(511) 33 - a
lkoqollu içkilər (pivə istisna olmaqla).
 
 
(511)  33  
алкогольные напитки (за исключением 
пива).
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1091 
(151) 23.09.2016 
(210) 2015 32618 
(220) 16.12.2015 
(181) 16.12.2025 
(730) 
Swiss 
Pharma 
International 
AG, 
Waldmannstrasse  8,  8001  Zurich,  Switzerland 
(CH) 
(540) 
 
(511)  05  
əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 
məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi  və  ya 
baytarlıq  məqsədləri  üçün  pəhriz  qidası  və 
maddələri;  insan  üçün  qida  əlavələri;  ziyanverici 
heyvanları məhv etmək üçün vasitələr; fungisidlər.
 
 
(511)  05  
фармацевтические  и  ветеринарные 
препараты; 
гигиенические 
препараты 
для 
медицинских  целей;  диетическое  питание  и 
вещества  для  медицинских  или  ветеринарных 
целей; 
пищевые 
добавки 
для 
человека; 
препараты  для  уничтожения  вредных  животных; 
фунгициды.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1092 
(151) 23.09.2016 
(210) 2015 32665 
(220) 24.12.2015 
(181) 24.12.2025 
(730) L&P COSMETIC CO., LTD., B107, WOOREE 
VENTURE 
TOWN, 
466, 
GANGSEO-RO, 
GANGSEO-GU, SEOUL, KOREA (KR) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(511)  03  - t
ualet parça sabunları; şampunlar; saçlar 
üçün  kondisionerlər;  üz  üçün  təmizləyici  vasitələr; 
saçlar üçün losyonlar; ətriyyat məmulatları; kosmetik 
maskalar;  kosmetik  vasitələr;  diş  pastaları,  diş 
tozları; büxur.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(511)  03  
мыла  кусковые  туалетные;  шампуни; 
кондиционеры  для  волос;  очищающие  средства 
для  лица;  лосьоны  для  волос;  изделия 
парфюмерные;  маски  косметические;  средства 
косметические;  пасты  зубные,  порошки  зубные; 
ладан.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1093 
(151) 23.09.2016 
(210) 2015 00848 
(220) 03.12.2015 
(181) 03.12.2025 
(730) 
"ULUYURD" 
Məhdud 
Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
 AZ3419, Qax r-
nu, Qaxbaş
 (AZ) 
(540) 
 
(511) 43 - k
afe, restoran, bar xidmətləri

 
(511) 43 
услуги кафе, бар и ресторанов.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1094 
(151) 23.09.2016 
(210) 2016 00365 
(220) 19.05.2016 
(181) 19.05.2026 
(730)  Hüseynov  Şahan  Bəhrəm  oğlu,
  AZ1123, 
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov, ev 4 
m. 27 (AZ) 
(540) 
 
2016 1090-2016
 
1094
 
127

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
(526) 
Əmtəə nişanında "Tekstil" söz işarəsi müstəqil 
hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(511)  24  -  d
igər  siniflərə  aid  edilməyən  parçalar  və 
toxuculuq məmulatları; ədyallar, örtüklər və süfrələr, 
yataq dəsti.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
“Tekstil”  не  является  объектом  самостоятельной 
правовой охраны.
 
(511)  24  
ткани  и  текстильные  изделия,  не 
относящиеся 
к 
другим 
классам; 
одеяла, 
покрывала и скатерти.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1095 
(151) 23.09.2016 
(210) 2015 00011 
(220) 07.01.2015 
(181) 07.01.2025 
(730)  Mənsimov  Məmməd  Adil  oğlu,
  AZ5425, 
Sabirabad r-
nu, Əsədli kəndi
 (AZ) 
(540) 
 
(591) 
ağ, qırmızı
 
(511)  29  
ət,  balıq,  quş  və  ov  quşu  əti;  ət 
ekstraktları; konservləşdirilmiş, qurudulmuş və istilik 
emalına  uğradılmış  tərəvəzlər  və  meyvələr;  jele, 
mürəbbə,  kompotlar;  yumurta,  süd  və  süd 
məhsulları; qida yağları və piyləri.
 
30  -  q
əhvə,  çay,  какао,  qənd,  düyü,  tapioka 
(manioka),  saqo,  qəhvə  əvəzediciləri;  un  və  taxıl 
məhsulları,  çörək
-
bulka  məmulatları,  qənnadı 
məmulatları, dondurma; bal, patokadan sirop; maya, 
çörəkçilik  tozları;  duz,  xardal;  sirkə,  souslar; 
ədviyyatlar; qida buzu.
 
35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;  biznes 
sahəsində inzibati fəaliyyət; ofis xidməti, о cümlədən 
malların satışı üzrə xidmətlər.
 
 
(591) 
белый, красный
 
(511)  29  
мясо,  рыба,  птица  и  дичь;  мясные 
экстракты;  овощи  и  фрукты  консервированные, 
сушеные  и  подвергнутые  тепловой  обработке; 
желе,  варенье,  компоты;  яйца,  молоко  и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
 
30  
кофе,  чай,  какао,  сахар,  рис,  тапиока 
(маниока),  саго,  заменители  кофе;  мука  и 
зерновые  продукты,  хле
-
бобулочные  изделия, 
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из 
патоки;  дрожжи,  пекарные  порошки;  соль, 
горчица;  уксус,  приправы;  пряности;  пищевой 
лед.
 
35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере 
бизнеса; офисная служба; продвижение товаров 
[для  третьих  лиц],  в  том  числе  оптовая  и 
розничная торговля.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1096 
(151) 29.09.2016 
(210) 2016 00574 
(220) 08.08.2016 
(181) 08.08.2026 
(730)  Qardaşov    Saday  Balaxan  oğlu,
  AZ1522, 
Cəlilabad r
-
nu, Eçara
 (AZ) 
(540) 
 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyekləri 
deyildirlər.
 
(511)  35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment; 
biznes sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs xidməti,satış 
üzrə xidmətlər.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(511)  35  
реклама;  менеджмент  в  сфере 
бизнеса;  административная  деятельность  в 
сфере бизнеса; офисная служба.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1097 
(151) 30.09.2016 
(210) 2016 00351 
(220) 11.05.2016 
(181) 11.05.2026 
(730)  "SKY  BRİDGE"  Məhdud  Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
  AZ
1095,  Bakı  şəhəri,  Səbail  rayonu, 
Zərifə Əliyeva, ev 28, m. 65
 (AZ) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı
-
ayrılıqda 
müstəqil  hüquqi  mühafizə  verilmədən  bütövlüklə 
qorunur.  
(591) mavi, qara 
(511)  35  -  i
ctimai  yerlərdə  və  kütlə
vi  informasiya 
vasitələrində 
reklamların 
yerləşdirilməsi 
və 
yayımlanması üzrə xidmətlər.
 
 
2016 1094-2016
 
1097
 
128

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(526) 
Товарный  знак  охраняется  в  целом  без 
предоставления 
самостоятельной 
правовой 
охраны отдельным элементам.
 
(591) 
голубой, черный
 
(511) 
35 

распространение  рекламы  в 
общественных  местах  и  посредством  массовой 
информации

_________ 
 
 
(111) N 2016 1098 
(151) 30.09.2016 
(210) 2016 00553 
(220) 03.08.2016 
(181) 03.08.2026 
(730) 
"Aqrokimya" 
Məhdud 
Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
 
AZ6023,  Tovuz  rayonu,  Dönük  Qırıqlı
 
(AZ) 
(540) 
 
(591) 
yaşıl, ağ
 
(511)  01  -  k
ənd  təsərrüfatında,  bağçılıqda  və 
meşəçilikdə  istifadə  üçün  nəzərdə  tutulan  kimyəvi 
məhsullar; gübrələr.
 
 
(591) 
зеленый, белый
 
(511)  01  
сельском  хозяйстве,  садоводстве  и 
лесоводстве;  необработанные  синтетические 
смолы, 
не
-
обработанные 
пластические 
материалы; удобрения.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1099 
(151) 30.09.2016 
(210) 2016 00581 
(220) 10.08.2016 
(181) 10.08.2026 
(730) 
"Azərgöktel"Məhdud 
Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
  AZ
0100,  Abşeron  rayonu,  Ramana 
Südçülük sovxozu
 (AZ) 
(540) 
 
(511) 09 - e
lektrik naqilləri

 
(511) 09 
электрические кабели

_________ 
 
 
(111) N 2016 1100 
(151) 30.09.2016 
(210) 2016 00619 
(220) 19.08.2016 
(181) 19.08.2026 
(730)  Əhmədov  Hünər  Məmməd  oğlu,
  AZ1041, 
Bakı  şəhəri,  Əzizbəyov  rayonu,  Buzovna  ŞTQ, 
Abşeron dön.1, mən. 3
 (AZ) 
(540) 
 
 
(511)  08  
əl vasitələri və alətlər; bıçaq məmulatları, 
çəngəllər və qaşıqlar; soyuq silah; ülgüclər.
 
11  -  i
şıqlandırma, qızdırma, buxar əldə elmə, ərzaq 
məhsullarının
 
isti  emalı  üçün,  soyutma,  qurutma, 
ventilyasiya  etmə  üçün,  su  bölüşdürücü  və  sanitar
-
texniki qurğular.
 
21  -  e
v  və  ya  mətbəx  əşyaları  və  qab
-qacaq; 
daraqlar  və  süngərlər;  şotkalar  (fırçalar  istisna 
edilməklə);  şotka  məmulatları  üçün  materiallar; 
təmizlik və yır
-
yığış üçün tərtibatlar; metal liflər; emal 
olunmamış və ya qismən emal olunmuş şüşə (tikinti 
şüşəsi istisna olmaqla); şüşə, çini və saxsıdan digər 
siniflərə aid edilməyən məmulatlar.
 
 
(511)  08  
ручные  орудия  и  инструменты; 
ножевые  изделия;  вилки  и  ложки;  холодное 
оружие; брит
-
вы. 
 
11  
устройства  для  освещения,  нагрева, 
получения  пара,  тепловой  обработки  пищевых 
продуктов,  для  охлаждения,  сушки,  вентиляции, 
водораспределительные 
и 
санитарно
-
технические. 
 
21  
домашняя или кухонная утварь и посуда (за 
исключением  изготовленной  из  благородных 
металлов  или  покрытой  ими);  расчески  и  губки; 
щетки  (за  исключением  кистей);  материалы  для 
щеточных изделий; приспособления для чистки и 
уборки; мочалки металлические; необработанное 
или 
частично 
обработанное 
стекло 
(за 
исключением  строительного  стекла);  изделия  из 
стекла,  фарфора  и  фаянса,  не  относящиеся  к 
другим классам.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1101 
(151) 30.09.2016 
(210) 2016 00620 
(220) 19.08.2016 
(181) 19.08.2026 
(730)  "Amoris"  Məhdud  Məsuliyyətli  Cəmiyyəti,
 
AZ4230, Lənkaran rayonu, Xarxatan kəndi
 (AZ) 
(540) 
2016 1097-2016
 
1101
 
129

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
 
 
(526) 
Əmtəə
 
nişanında  “Best  For  You”  söz 
birləşməsi müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir. 
 
(591) 
qızılı, tünd göy
 
(511)  31  -  d
igər  siniflərə  aid  edilməyən  kənd 
təsərrüfatı, bağ
-
bostan, meşə və taxıl məhsulları; diri 
heyvanlar;  təzə  meyvələr  və  tərəvəzlər;  toxuml
ar, 
canlı  bitkilər  və  güllər;  heyvanlar  üçün  yemlər; 
səməni.
 
 
(526) 
В товарном знаке словосочетание "Best For 
You"  не  является  объектом  самостоятельной 
правовой охраны.
 
(591) 
золотой, темно
-
синий
 
(511) 
31 

сельскохозяйственные,  садово
-
огородные,  лесные  и  зерновые  продукты,  не 
относящиеся к другим классам; живые животные; 
свежие  фрукты  и  овощи;  семена,  живые 
растения и цветы; корма для животных; солод.
 
_________ 
 
(111) N 2016 1102 
(151) 30.09.2016 
(210) 2016 00621 
(220) 19.08.2016 
(181) 19.08.2026 
(730)  "Am
oris"  Məhdud  Məsuliyyətli  Cəmiyyəti,
 
AZ4230, Lənkaran rayonu, Xarxatan kəndi
 (AZ) 
(540) 
 
(591) 
qızılı, tünd göy
 
(511)  31  -  d
igər  siniflərə  aid  edilməyən  kənd 
təsərrüfatı, bağ
-
bostan, meşə və taxıl məhsulları; diri 
heyvanlar;  təzə  meyvələr  və  tərəvəzlər;  t
oxumlar, 
canlı  bitkilər  və  güllər;  heyvanlar  üçün  yemlər; 
səməni.
 
 
(591) 
золотой, темно
-
синий
 
(511) 
31 

сельскохозяйственные,  садово
-
огородные,  лесные  и  зерновые  продукты,  не 
относящиеся к другим классам; живые животные; 
свежие  фрукты  и  овощи;  семена,  живые 
растения и цветы; корма для животных; солод.
 
_________ 
 
 
111) N 2016 1103 
(151) 19.07.2016 
(210) 2015 32218 
(220) 02.07.2015 
(181) 02.07.2025 
(730)  Erbak-
Uludağ  İçecek  Sanayi  ve  Ticaret 
Anonim  Şirketi,
 
Yenice  Sanayi  Bölgesi  Turgut 
Özal  Mahallesi,  Ova  Caddesi,  Yenice  İnegöl, 
Bursa, Turkey (TR) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında  yalnız təsviri hissə müstəqil 
hüquqi mühafizə obyektidir.
 
(511)  32  -  p
ivə,  mineral  və  qazlı  sular  və  başqa 
alkoqolsuz içkilər; meyvəli içkilər və meyvə şirələri; 
şərbətlər  və  içki  hazırlamaq  üçün  başqa  qarışıqlar; 
limonadlar; 
limonad 
üçün şərbətlər 
və 
konsentratlar;  qazlı  alkoqolsuz  içkilər;  energetik 
içkilər; 
meyvə 
şirələrinin konsentratları; 
içki 
hazırlamaq  üçün  cövhərlər;
 
meyvəli  alkoqolsuz 
ekstraktlar,
izotonik 
içkilər, 
sodalı 
su; 
süni 
qazlanmış sular; təbii qazlı sular; meyvə dadlı təbii 
mineral qazlı sular. 
 
35  -    r
eklam; biznes sahəsində menecment; biznes 
sahəsində inzubati fəaliyyət; ofis xidmətləri; üçüncü 
çəxslər üçün müxtəlif əmtəələrin toplanması (onların 
nəqli  nəzərdə
tutulm
ur)  və  onların  öyrənilməsinin 
və 
istehlakçılar 
tərəfindən 
alınmasının 
rahatlığı üçün  yerləşdirilməsi  (kataloqlar  vasitəsilə, 
elektron 
vasitələrlə, 
məsələn, 
telemağazalar,
internet-
saytlar  və  s.topdan  və 
pərakəndə 
mağazalar 
tərəfindən 
göstərilən xidmətlər)  32  sinifin  əmtəələrinə  dair,  o 
cümlədən  pivə,  mineral  və  qazlı  sular  və başqa 
alkoqolsuz  içkilər;  meyvəli  içkilər  və  meyvə  şirələri; 
şərbətlər və içki hazırlamaq üçün başqa qarışıqlar; 
limonadlar; 
limonad 
üçün 
şərbətlər 
və konsentratlar;  qazlı  alkoqolsuz  içkilər;  energetik 
içkilər; 
meyvə 
şirələrinin konsentratları; 
içki 
hazırlamaq  üçün  cövhərlər;meyvəli  alkoqolsuz 
ekstraktlar,
izotonik  içkilər,  kola  (alkoqolsuz  içki); 
sodalı  su;  süni  qazlanmış  sular;  təbii  qazlı
sular; 
meyvə dadlı təbii mineral qazlı sular.
 
 
(526) 
В товарном знаке, только изобразительная 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin