Əyripəncəlik: Ponseti MüalicəsiYüklə 2.21 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/3
tarix18.12.2016
ölçüsü2.21 Mb.
1   2   3
Partnerlik

 

Valideynləri maneələri aşmaları üçün cəsarətləndirin. Valideynlər maddi yükü və digər ailə məsuliyyətini öz aralarında bölüşdürməlidirlər. Əgər ailənin 

maddi vəziyyəti yaxşı deyilsə, yerli məscidlərə, xidmət və xeyriyyə cəmiyyətlərinə 

kömək üçün müraciət etmələrini söyləyin. 

 

Təhsil, hörmət və etibar

 

 

Valideynləri və cəmiyyəti əyripəncəlik, onun səbəbləri və müasir tibblə müalicə    üsulları barəsində məlumatlandırın. 

19

 


 

 

  

 

Residivlər

 

1

 

Residivlərin müəyyən edilməsi

 

2

 

Gips çıxarılıb şina tətbiq edildikdən sonra şinanın uyğunluğu və residivlərin təyin edilməsi üçün aşağıdakı cədvəldə qeyd 

edildiyi kimi uşaq kontrollara çağrılmalıdır: 

 Ġkinci həftədə uşağın şinanı tam geyib-geymədiyi yoxlanır. 

 

Üçüncü ayda

 tam gecə və gündüz yuxu şinalamasına keçmək 

üçün çağrılır.  

 3 yaĢına qədər hər 4 ayda bir şinanın uyğunluğu və residivləri  

müəyyən etmək üçün çağrılır. 

 

3-4 yaĢ arasında

 hər 6 ayda bir kontrola çağrılır. 

 

4 yaĢından yetkinlik yaĢına gələnə qədər

 hər 1-2 ildə bir 

kontrola çağrılır. 

Erkən residivlər

 

Ayağın düzəldilmiş abduksiya və dorzifleksiyasının itiril- məsi adduksiya və kavusunun residivləri ilə özünü göstərir. 

Südəmərlərdə residivlər

 

Uşağın ayağını anasının qucağında və yeriyərkən müayinə edin. Uşaq sizə doğru yeriyərkən ön ayağın supinasiyasına diqqət 

edin. Supinasiya zəif peroneal əzələlərə nisbətən tibialis anterior 

əzələsinin güclü çəkməsindən qaynaqlanır [1]. Uşaq yeriyərkən 

arxadan daban varusuna diqqət edin [2].  

      Uşaq oturarkən ayaq biləyinin hərəkət dərəcəsini və passiv 

dorzifleksiyasını yoxlayın. Aşıq-daban və orta ayaq-daraq arxa- 

sı oynaqların hərəkət dərəcəsini müəyyən edin. Bu oynaqlar 

rahat hərəkət etməlidir. Rahat hərəkət qabiliyyətinin itirilməsi 

residivi göstərir. 

 

Residivlərin səbəbləri

 

Residivlərin ən sıx səbəbi şinalama proqramına əməl edil- məməsidir. Morcuende şinanı proqrama uyğun şə- 

kildə taxanlarda residivlərin sadəcə 6%, ancaq proqrama riayət 3

 

etməyənlərdə isə 80% olduğunu müəyyən etmişdir. Şinalama- ya baxmayaraq residiv əmələ gəlirsə, səbəb ayağın sərtləşmə-  

sinə yol açan əzələ müvazinətinin pozulmasıdır. Residivlərin gips sarğısı ilə müalicəsi

 

Residivləri qulaq ardı etməyin!

 

Residivin ilk simptomunda korreksiyanı yenidən əldə etmək üçün, orijinal Ponseti metodun-  

dakı kimi 1-3 arası gərici gips sarğısı tətbiq ediniz.Gipslə defor- 

masiya düzəldildikdən sonra yenidən şinalama proqramına  ke- 

çınız. Ciddi residivləri olan uşaqlarda da bəzən gipsləmə fayda- 

lı olur [3]. 

3

 

20

 


 

 

  

 

Ekinizmin residivi

 

Ekinizmin residivi müalicəni ağırlaşdıran deformasiyadır. Qamış sümüyü qastrosoleus(kambalayabənzər) əzələsindən daha   sürətli böyüyür. Əzələ atrofiyaya uğramış, vətər isə uzun və fibozlaşmış görünür [1]. 

Ayaq abduksiyada və diz fleksiyada olacaq şəkildə bir neçə ardıcıl uzun ayaq gips sarğısı tətbiq edin. Ayaq 10º dorzifleksiya- 

ya gələnə qədər gips sarğısı tətbiqinə davam edin. 4-5 gips sarğısı sonrası 4 yaş altı uşaqlarda düzəlmə əldə edilməzsə, dəri üstün- 

dən axil tenotomiyası edin. Ekin deformasiyası düzəldikdən sonra gecə şinalamasına keçin. Varusun residivi

 

Daban varusu residivi ekinizmdən daha çox rast gəlinir. Bu deformasiya uşaq ayaqüstə olan zaman  müəyyən edilir [2]. 12-24 ay arası uşaq- larda təkrar gips sarğısı ilə deformasiyanı düzəltdikdən sonra, ciddi şinalama proqramına davam edilməlidir. 

Dinamik supinasiya

 

Bəzi 3-4 yaş arası uşaqlarda olan dinamik supinasiya deformasiyası anterior tibial vətər transferindən fayda görə bilər [3]. Deforma- siya ancaq dinamikdirsə və sərt deyilsə tendon transferi yararlı olur. Bu prosedura üçün uşaq 30 aylığa gələnə qədər, yəni lateral pazabən-  

zər sümük ossifikasiya olana qədər gözləyin. Vətər transferi sonrası şinalamaya ehtiyac duyulmur. Yekun

 

Ponseti metodu sonrası görülən residivləri posteriomedial uzatma əməliyyatından sonra görülən residivlərə nəzərən müalicə etmək daha asandır. 

1

 

2                                              3

 

1

 

21

 


 

 

  

 

  

 

 Atipik Əyripəncəlik

 

1

 

Tipik əyripəncəliyin əksəriyyəti Ponseti metodu ilə 5 düzgün  tət- biq edilmiş gips sonrası düzəlir. Bəzi əyripəncəliklərin özünə məxsus 

xüsusiyyətləri olub müalicəni uzadır və çətinləşdirir. Bu, çətin müali-  

cə olunan əyripəncəliklər bir neçə kateqoriyaya bölünə bilər. 

Müalicə edilməmiĢ tipik əyripəncəlik

 

Müalicə gecikdirilərsə idiopatik əyripəncəliyin müalicəsi getdikcə çətinləşir və uzanır. Gec uşaqlıq dövrünə qədər deformasiyasının 

korreksiyası mümkündür. 2

 

Nümünə olaraq, bu 3 yaşında oğlan uşağının müalicə edilmə- miş ayağı [6] 6 gips sarğısı ilə korreksiya edildikdən [6] sonra axil 

tenotomiyası tətbiq edildi və 6 həftəlik gips sarğısında tutuldu. 

Ayaq tamamilə düzgün hala gəldi [3]-Dr.Shafique Pirani. 

Yaşından asılı olmayaraq müalicəyə Ponseti metodu ilə başla-  

yın və cərrahi müdaxiləyə də ehtiyac ola biləcəyini unutmayın. Əgər 

Ponseti metodu ilə korreksiya tam deyilsə, korreksiyanı başa çatdır- 

maq üçün yumşaq toxuma və ya sümük cərrahiyəsi lazım ola bilər . 

Atipik əyripəncəlik

 

Bəzi əyripəncəlikləri müalicə etmək daha çətindir. Bu rezistent əyripəncəlik anormal dərəcədə rigid variant ola bilər. Digər tərəf- 

dən Ponseti metodu xaricində  müalicə metodları tətbiq edildiyi 

zaman deformasiya daha mürəkkəb hala dönə bilər. Bu isə aparı-  

lacaq müalicəni daha kompleks vəziyyətə çevirir. Müayinə 

Müayinə zamanı ciddi dərəcədə bütün ayaq daraq 

arxası sümüklərin plantar fleksiyası, daban üstündə və orta aya- 

ğın altında köndələn yerləşən dərin büküş[5 sarı oxlar] və qısa, hi- 

perekstensiyada duran baş barmaq görünür. 

Ponseti metodu ilə müalicə

 

Manipulyasiya və gips sarğısı 3

 

ilə başlayın. Müalicənin daha uzun və residiv riskinin daha çox ola  biləcəyini unutmayın. 

Lateralda diqqətlicə aşıq sümüyünün başını Manipulyasiya

 

müəyyən edin. Bu daban sümüyünün anterior çıxıntısı qədər qaba- rıq deyil. Manipulyasiya zamanı əlin baş barmağı aşıq sümüyü başı- 

nın lateral tərəfinə təzyiq göstərərkən, eyni əlin işarət barmağı lateral 

malleolun arxasına qoyulur [4 yuxarı]. 30 dərəcədən çox abduksiya 

verməyin. 30º-lik abduksiya əldə edildikdən sonra, diqqətinizi kavus 

 

və ekinizmin düzəldilməsinə yönləndirin. Hər iki baş barmaqla eyni  anda bütün ayaq daraq arxası sümüklər ekstensiyaya gətirilir [4 aşağı]. 

 

5

 

22

 


 

 

  

 

 Sürüşüb çıxmaması üçün gips sarğısını diz oynağı 110º fleksiyada ikən və diz üstü- 

Gips tətbiqi

 

1

 

nə qədər tətbiq edin. Deformasiyanın düzəldilməsi üçün 6-8 gips sarğısı tətbiqinə ehtiyac ola bilər. Tenotomiya çox hallarda həyata keçirilir. Ekinizmin korreksiyasında teno- 

Tenotomiya

 

tomiya tətbiq edin. Ən az 10º dorzifleksiya lazımdır. Tenotomiyadan sonra kifayət qədər dor- zifleksiya əldə edilməzsə, daha çox dorzifleksiya qazanmaq üçün həftəlik gips sarğıları dəyiş- 

dirilməlidir. 

Ayaq abduksiya şinası içində  əyripəncəli tərəfin abduksiyasını 30º-yə qədər 

Şinalama

 

azaldın. Müşahidə proqramı tipik əyripəncəlikdəki kimidir. Digər atipik əyripəncəliklər

 

Əyripəncəlik sıxlıqla artroqripoz [1], mielomeninqosel [4] kimi anadangəlmə anor- mallıqlarla birlikdə görünür. Sindrom çox vaxt  anormal kollagen sintezinə səbəb olur 

və bu bağ, kapsul və digər yumuşaq toxumanın sərtliyi ilə nəticələnir. Sindromik əyripən- 

cəliklər daha çətin müalicə olunur və bəzən cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olur. 

Artroqripoz

 

Müalicəyə standart  Ponseti metodu ilə başlayın. Adətən 9-15 ara- sı gips sarğısı qoymaq lazım olur. Korreksiya əldə edilmirsə cərrahi müdaxilə qərarı 

alınır. Ponseti metodu tətbiq edildiyi üçün cərrahi müdaxilə daha kiçik olur. Dəri üzə- 2

 

rindən posterior tibial, axil [2] və baş barmaq fleksor [3] tendon uzatmaları kimi kiçik cərrahi proseduralar kifayət edə bilər. Korreksiya sonrası şinalama vacibdir və şinala-  

ma uşaqlıq çağına qədər və ya daha uzun davam etdirilə bilər. Miyelodisplaziya

  Hissiyat qüsuru olduğuna görə dəridə yara əmələ gəlməsinin qarşı- 

sını almaq üçün pambıq qatını daha qalın dolayın[5] və gipsi qurudarkən çox təzyiq etməyin . 

Digər sindromlar

 

Əyripəncəlik tez-tez distrofik displaziya, Möbius sindromu, Lar- sen sindromu, Wiedemann-Beckwith sindromu və Pierre Robbin sindromu zamanı gö- 

rülür. Əyripəncəliyin uzun müddətli funksional nəticələri daha çox birlikdə görüldüyü 

sindromlardan asılıdır. 

3

 

Natamam düzəldilmiĢ(qalıq) deformasiyanın müalicəsi

 

Əgər gipslə korreksiya natamamdırsa və qalıq deformasiya qəbul edilə biləcək dərə- cədə deyilsə, cərrahi müdaxilə tətbiq edilir. Öncə müalicəyə Ponseti metodu ilə baş- 

layın. Gips sarğısı ilə müalicə deformasiyanı düzəltmək üçün kifayət etməsə də, de- 

formasiyanın şiddətini azaldacaq və  daha kiçik cərrahi əməliyyat ehtiyacı olacaq. Ki- 

çik cərrahi müdaxilə böyüdükdən sonra daha az sərtlik, zəiflik və ağrı deməkdir. 

Cərrahi müdaxiləni uşağın yaşına, deformasiyanın dərəcəsinə və tipinə görə  seçin. 

Cərrahi müdaxilə ilə korreksiya ehtiyacı duyulan əyripəncəliklərin uşaq böyüdüyü  

müddətdə təkrarlanma riskinin olduğunu unutmayın (25-50%). 

YumĢaq toxuma uzatmalarına 

körpə və erkən uşaqlıq dövründə göstəriş verilir. Pro-  4

 

sedur deformasiyanın dərəcəsi və lokalizasiyasından asılıdır. Sümük əməliyyatları 

  gec uşaqlıq dövründə tətbiq edilir. Rezeksiya və artrodez əmə- 

liyyatları icra edilə bilər. 

 Böyük uşaqlarda Ġlizarov eksternal fiksatorları ilə müalicə daha çox yayılmışdır. 

Tədricən artırılan distraksiya və repozisiya ilə korreksiya əldə edilir. Residivləri azalt- 

maq üçün korreksiyadan əvvəl normadan artıq distraksiya tətbiq edin. 5

 

23

 


 

 

  

 

  

 

  

Anterior Tibialis Vətər Köçürülməsi

 

1

 

2

 

GöstəriĢlər

 

Uşaq 30 aylıqdan böyükdürsə və ikinci residiv baş verirsə vətər  transferi göstərişi verilir. Göstərişlərə yerimə zamanı davamlı da- 

ban varusu və ön ayaq supinasiyası daxildir. Ayaq altında lateral 

tərəfdə dərinin qalınlaşması görülür. 

Deformasiyanı düzəldin

 

Vətər köçürülməsindən əvvəl iki-üç gips sarğısı qoyaraq rigid defor- masiyanı düzəltdiyinizdən əmin olun. Adətən bu gips tətbiqi ilə kavus 

adduksiya və varus düzəlir. Ekinizm rezistent ola bilər. Əgər ayaq ra-  

hatlıqla 10º dorzifleksiyaya gəlirsə, sadəcə vətər köçürülməsi zərurə- 

ti var. Rahatlıqla dorzifleksiyaya gəlmirsə, tenotomiyaya da ehtiyac var. Anesteziya, xəstəyə pozisiya vermə və kəsik aparılması 

 

3                                              4

 

Ümumi anesteziya altında xəstəni arxası üstünə yatırın. Turniketi bud bölgəsinə sarıb şişirdin. Lateral pazabənzər sümük üstündən 

keçən dorzolateral dəri kəsiyi tətbiq edin. Pazabənzər sümüyün 

proyeksiyası aşıq sümüyü başının önünə, üçüncü ayaq daraqar- 

xası sümüyün proksimalına düşür [1]. Tibialis anterior vətərinin 

bağlandığı yer üstündə dorzomedial dəri kəsiyi tətbiq edin [2]. 

Anterior tibialis vətərini açığa çıxarın

 

Vətəri açığa çıxarın və bağlandığı yerdən ayırın[3]. Birinci ayaq da- raqarxası sümüyün böyümə mərkəzinə zərər verməmək üçün, dis- 

seksiyanı çox distala doğru uzatmayın. Ġstinad tikiĢləri atın

 

5

 

Sorula bilən n:0 istinad tikişləri atın [4]. İynələri vətərdən bir neçə dəfə keçirərək möhkəm təsbit əldə edin. 

Vətəri köçürün

 

Vətəri dəri altından dorsolateral kəsiyə tərəf keçirin [5]. Keçirilən 6

 

vətər retinakulum və barmaq ekstensiya vətərləri altında qalır. Dəri altındakı toxumanı azad edərək vətərin lateral tərəfə yerdəyişməsinə  

kömək edin. Lateral pazabənzər sümüyün müəyyən edilməsi

 

İntraoperativ rentgen cihazı varsa ondan faydalana bilərsiniz [6]. Rent- genlə açılacaq dəliyin yerini müəyyən edin [6 ox işarəti]. Başqa yolla isə 

ayaq daraqarxası sümük ilə pazabənzər sümük arasında oynağı təyin 

edərək yeri müəyyən edə bilərsiniz. 

Vətər köçürülməsi yerinin müəyyən edilməsi

 

Lateral pazabənzər sümükdə vətərin keçə biləcəyi ölçüdə (3,8-4,2mm) dəlik açın [7]. 

TikiĢlərin sümükdən keçirilməsi

 

7                                    8

 

Sapın hər iki ucuna düz iynə taxın. Birinci iynəni ayaq altında görü-  nənə qədər dəliyə keçirin. Birinci iynə dəlikdə ikən, ikinci iynə də 

dəlikdən keçirilir [8]. Beləliklə ikinci iynə birincinin sapını kəsmir. 

 İynənin ayaq altından çıxdığı görülür [8 ox]. 

Axil vətəri tenotomiyası qərarı verilməsi

 

Ehtiyac varsa n:11 və ya n:15 neştərlərlə dəri altından axil tenotomi- yası tətbiq edin. 

24

 


 

 

  

 

  

 

  

 

Ġynələrin dəlikdən keçirilməsi

 

1

 

2

 

İynələr ayaq altında bir-birinə yaxın iki nöqtədən çıxarıldıqdan sonra əvvəlcə keçə yastıqcıqdan sonra da düymə dəliklərindən keçirilir [1]. 

Vətərin təsbiti

 

Ayaq dorzifleksiyada ikən sapların ucundan tutub vətəri dəliyə  tərəf çəkin [2 ox] və düymə üzərində bir neçə dəfə düyünlə- 

yin [3]. Əlavə təsbit

 

Sorula bilən qalın tikiş istifadə edərək vətəri keçdiyi dəliyin ət- rafında pazabənzər sümüyün sümüküstlüyünə tikin və düymə  

təsbitini gücləndirin. Yerli anesteziya

 

Əməliyyat sonrası ağrını azaltmaq üçün yara ətrafına [4] uzun  3                                                        4

 

müddətli yerli anestetik vurun. Dayaqsız neytral vəziyyətdə durması

 

Ayaq dəstəksiz neytral plantar fleksiya [5] və neytral varus-val- qusda durmalıdır. 

Yara tikilməsi

 

Yaranı sorula bilən dəri altı tikişlərlə tikin [6]. Yapışqan strip- lərlə tikişlər gücləndirilir. 

Gips ilə immobilizasiya

 

Ayağa steril sarğı üzərindən uzun ayaq gips sarğısı tətbiq edin [7]. Ayağı abduksiya və dorzifleksiyada tutun. 

Əməliyyat sonrası qulluq

 

Adətən xəstə o gecə xəstəxanada yatırılır. Tikişlər öz-özünə sorulur. Altıncı həftədə gips sarğısını və düyməni çıxarın. Uşaq 

bacara bildiyi qədər ağırlığını verərək mobilizasiya ola bilər. 5

 

ġinalama və müĢahidə

 

Bu prosedur sonrası şinalamaya ehtiyac yoxdur. Vətər köçürülmə- sinin nəticəsini görmək üçün uşağı təkrar 6 ay sonra kontrola ça- 

ğırın. Bəzi hallarda ayaq gücünü yenidən əldə eymək və yeriyişi 

normallaşdırmaq üçün fizioterapiyaya ehtiyac olur. 

7

 

6                                                                                                                        7                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                          

 

25

 


 

 

  

 

ġina Emalı

 

1

 

Ponseti müalicə metodunun nəticələri düzəltməni qorumaq üçün tətbiq edi- lən şinalama proqramından asılıdır. İstənilən nəticə üçün uyğun şinaların  

əldə olması vacibdir. 

Şinaların müalicənin tətbiq edildiyi yerlərdə emal edilməsi yaxşı olardı. 

Maliyəti daha uyğun olar və sınmış və ya xarab olmuş şinaların təmir edil- 

məsi daha asan başa gələrdi. 

Belə faydalı proqramın həyata keçirilmə nümünəsi Uqandada görülə bi- 

lər. Michiel Steenbeek [1] yerli olaraq istehsal edilə bilən şina işləyib hazır- 

lamışdır. Bu şina Uqanda və qonşu dövlətlərdə əldə edilə bilər[3]. Bu şina  

tamamilə yerli materyallarla və sadə alətlərlə hazırlanır [2]. 

Materiallar və alətlər

 

Şina emalı üçün materyal olaraq dəri, astar materialı, yastı taxta və əyilə bilən dəmir çubuq lazımdır. Şina emalı üçün eyni vaxtda alətlər lazımdır. Alətlərə isə 

dəri tikən maşın [4], metal sumbatası və metal qaynağı daxildir. Uqandadakı şina 

emalı 10$ ABŞ dollarından daha ucuza başa gəlir . 

Təlim

 

Şina emalı üçün uyğun şəxlərə təlim proqramı təşkil etmək lazımdır. Tə- lim proqramı üçün ortez və protez tələbləri idealdır. 

Steenbeekin Ģina istehsalı kitabçası

 

2

 

Rəngli şəkillər və bütün boy şina nümunələri göstərilən kitabçanı www.global-help.org

 və ya e-poçt: steenbeek.michiel@gmail.com-dan 

əldə edə bilərsiniz. 

3

 

4

 

26

 


 

 

 Əyripəncəliyin dərəcələndirməsi

 

1

 

Əyripəncəliyin dərəcələndirmə ehtiyacı mübahisəlidir. Əyripəncəliyin dərəcələndirilməsində faydalı olan bir neçə təsnifat təklif edilmişdir.  

Bu dərəcələndirmələr xəstəliyin inkişafına, residiv əlamətlərinin gös- 

tərilməsinə və proqnozun müəyyən edilməsinə görə tərtib edilmişdir. 

Pirani  dərəcələndirməsi

 

Əyripəncəliyin Pirani dərəcələndirməsi deformasiyanın ciddi- yətinə görə təyin edilir. Xəstəliyin inkişafının müşahidəsi üçün  

dərəcələndirmələr ən yaxşı yoldur. Metod

  Əyripəncəlik altı kliniki əlamət nəzərə alınaraq dərəcə- 

ləndirilir. Deformasiyanın ağırlığına görə 0(normal), 0,5(mülayim) 

 və ya 1(ağır) olaraq dərəcələndirilir. Bunlar sadə dərəcələndir- 

mə sistemini əmələ gətirir [1]. Əyripəncəliyi olan xəsətnin hər gəli-  

şində dərəcələndirmə aparın və xəstə anamnezinə qeyd edin. Dərəcə- 

ləndirmənin aparılması deformasiyanın nə qədər düzəldiyinə və axil 

 tenotomiyasına göstərişin nə vaxt veriləcəyinə dair məlumat verir. Müalicənin qiymətləndirilməsi

 

Ponseti müalicə metodu tətbiq edilərkən dərəcələndirmə qeydləri deformasiyanın düzəlib düzəlmə- 

diyi [2] haqqında məlumat verir. Eyni zamanda əyripəncəliyi əmələ  

gətirən deformasiyaların nə dərəcədə korreksiya edildiyini göstərir. 

Qaynaq

  Bu dərəcələndirmə ilə əlaqədar olan suallarınızı Dr.Shafique  

Piraniyə 

piras@aol.com

 e-poçt adresinə yazaraq öyrənə bilərsiniz. 

Dimeqlio dərəcələndirməsi

 

Dimeqlionun dərəcələndirmə metodu ilə deformasiyanın  ağırlıq dərəcəsi ölçülür və eyni zamanda əyripəncəliyi əmələ gətirən 

deformasiyaların hər biri ayrıca qiymətləndirilir. 2

 

27

 


 

Valideynlər Üçün Məlumat

 

Əyripəncəlik nədir?

 

Əyripəncəlik yeni doğulmuş uşaqlarda ayağın ən sıx görülən deformasiyasıdır. Bu deformasiya hər 1000 doğulmuş uşaqdan birində görülür. Əyripəncəliyin tam olaraq səbəbi müəyyən edilməmişdir. Bu xəstəlik valideynlərin nə edib etməməsindən zi- 

yadə genetik dəyişikliklərlə əlaqədar olduğu düşünülür. Buna görə də, əyripəncəli uşaq dünyaya gətirən valideynlər  günahı öz- 

lərində görməməlidirlər. İkinci uşağın da əyripəncəli olaraq doğulma şansı hər 30 uşaqda birdir. 

Digər problemləri olmayan əyripəncəli uşaqların valideynləri ayaqdakı deformasiyanın bu sahədəki mütəxəssis tərəfindən 

müalicə edilərsə, tamamilə normal görünüşdə və funksiyada ayaq əldə edilə biləcəyi barədə məlumatlandırılması lazımdır. Uyğun 

metodlarla müalicə edilmiş əyripəncəlik əlilliyə səbəb olmur və şəxs normal aktiv həyat sürür. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə