FakultY: 哲Yqliyyat" ンxtisas: 050622 添erstnYqliyyat vasitYlYrinin mhYndisliyi" Kafedra: 鈍stilik, qaz tYchizat vY ventilyasiya"Yüklə 497,16 Kb.
səhifə2/4
tarix28.04.2017
ölçüsü497,16 Kb.
#15830
1   2   3   4

C) ンzobarik

D) ンzotermik

E) n=12 olan politropik


ンdeal qaz© q©zd©rarkYn sistemY verilYn istilik miqdar© onun daxili enerjisinin dYyiコmYsinY bYrabYr olmuコdur. SistemdY hans© proses baコ vermiコdir?

A) ンzoxorik

B) Adiabatik

C) ンzobarik

D) ンzotermik

E) n=4,2 olan politropik


ンzoxorik prosesdY qaza verilYn istilik nYyY sYrf olunur?

A) Qaz©n yaln©z daxili enerjisinin dYyiコmYsinY

B) Qaz©n yaln©z gdyiコY

C) Qaz©n hYcminin dYyコmYsinY

D) Qaz©n srYtinin dYyiコmYsinY

E) Qaz©n istilik tutumunun dYyコmYsinY


ンzoxorik prosesin tYnliyi hans©d©r (µ §-qaz©n xsusi hYcmi vY tYzyiqi; µ §-adiabata vY politropa gYtricilYridir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Hans© bYrabYrlik ideal qaz çn izoxorik prosesY aiddir (µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son mtlYq hYcmlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son Kelvin コkalas© zrY temperaturudur)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Hans© bYrabYrlik ideal qaz çn izoxorik prosesY aiddir (µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son Kelvin コkalas© zrY temperaturudur)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Hans© bYrabYrlik ideal qaz çn izoxorik prosesY aiddir (µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son Kelvin コkalas© zrY temperaturudur)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
ンfadYlYrdYn hans© izoxorik prosesY aiddir (µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son Kelvin コkalas© zrY temperaturudur)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Hans© bYrabYrlik ideal qaz çn izoxorik prosesY aiddir (µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son Kelvin コkalas© zrY temperaturudur)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Sabit hYcmdY ideal qaz©n mtlYq temperaturunu 5 dYfY art©rd©qda onun tYzyiqi necY dYyiコYr?

A) 5 dYfY artar

B) 5 dYfY azalar

C) 2,5 dYfY artar

D) 2,5 dYfY azalar

E) DYyiコmYz


Sabit hYcmdY ideal qaz©n mtlYq temperaturunu 3 dYfY azaltd©qda onun tYzyiqi necY dYyiコYr?

A) 3 dYfY azalar

B) 3 dYfY artar

C) 1,5 dYfY artar

D) 1,5 dYfY azalar

E) DYyiコmYz


Sabit hYcmdY ideal qaz©n mtlYq temperaturunu necY dYyiコmYk laz©md©r ki, tYzyiqi 1,5 dYfY arts©n?

A) 1,5 dYfY art©rmaq

B) 3 dYfY azaltmaq

C) 2,5 dYfY art©rmaq

D) 3 dYfY art©rmaq

E) 1,5 dYfY azaltmaq


ンzoxorik proses çn termodinamikan©n I qanununun ifadYsi hans©d©r (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §-qaz©n daxili enerjisi; µ §-entalpiya; µ §- qaz sabitidir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
ンzoxorik proses çn termodinamikan©n I qanununun ifadYsi hans©d©r (µ §-sabit tYzyiqdY istilik tutumu; µ §-qaz©n adiabata gtYricisi;µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §-qaz©n daxili enerjisi; µ §-entalpiya; µ §- qaz sabitidir)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
ンzoxorik proses çn termodinamikan©n I qanununun riyazi ifadYsi hans©d©r (µ §-sabit tYzyiqdY istilik tutumu; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son daxili enerjilYri; µ §-qaz©n baコlanc vY son entalpiyalar©; µ §- qaz sabitidir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Hans© cavabda yaln©z izoxorik prosesY aid riyazi ifadYlYr verilib (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §-qaz©n daxili enerjisi; µ §-entalpiya; µ §- qaz sabitidir)?

1 - µ §

2 - µ §


3 - µ §

4 - µ §


5 - µ §

6 - µ §


7 - µ §

8 - µ §


9 - µ §

A) 1, 5, 8

B) 5, 3, 9

C) 1, 8, 6

D) 4, 6, 5

E) 2, 1, 7


Hans© cavabda izoxorik prosesY aid riyazi riyazi ifadY verilmYyib (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §-qaz©n daxili enerjisi; µ §-entalpiya; µ §- qaz sabitidir)?

1 - µ §


2 - µ §

3 - µ §


4 - µ §

5 - µ §


6 - µ §

7 - µ §


8 - µ §

9 - µ §


A) 5, 3, 9

B) 2, 1, 7

C) 1, 8, 6

D) 1, 5, 8

E) 4, 6, 5
Sabit hYcmdY ideal qaz©n temperaturu 327 0C-dYn 127 0C-yY qYdYr azald©qda baコlanc tYyziqi 15 bar olduqda son tYzyiqi ne躡 bar olar?

A) 10


B) 3

C) 6


D) 5

E) 8
Sabit hYcmdY ideal qaz©n tYzyiqi 2 bar-dan 4 bar-a qYdYr artd©qda, qaz©n son temperaturu 287 0C al©narsa, baコlanc temperaturu ne躡 0C olar?

A) 7

B) 143,5


C) 574

D) 14


E) 17
Sabit hYcmdY 1 kq havaya 5 kC istilik verdikdY nY qYdYr iコ glYr?

A) 0 kC


B) 3 kC

C) 10 kC


D) 2,5 kC

E) 2 kC
Sabit hYcmdY 1 kq karbon qaz©ndan 32 kC istilik al©nd©qda nY qYdYr iコ glmYlidir?

A) 0 kC

B) 32 kC


C) 16 kC

D) 3,2 kC

E) 12 kC
Baコlanc tYzyiqi 2,4 bar vY temperaturu 300 K olan ideal qaz© sabit hYcmdY 177 0C-yY qYdYr q©zd©rd©qda son tYzyiqi ne躡 bar olar?

A) 3,6


B) 4,8

C) 1,2


D) 1,4

E) 36
ンzoxorik prosesdY qaz©n entropiya dYyiコmYsi hans© ifadY ilY tYyin olunur (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY qaz©n istilik tutumlar©;µ §- qaz sabiti; µ §,µ § vY µ §- uyn olaraq qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri, temperaturlar© vY hYcmlYrid©rlYr)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Hans© termodinamik prosesdY qaz©n tYzyiqi sabit qal©r?

A) ンzobarik

B) Adiabatik

C) ンzoxorik

D) ンzotermik

E) n=0,2 olan politropik


ンzobarik prosesdY qaza verilYn istilik nYyY sYrf olunur?

A) Qaz©n entalpiyas©n©n dYyコmYsinY

B) Qaz©n yaln©z daxili enerjisinin dYyiコmYsinY

C) Qaz©n yaln©z gdyiコY

D) Qaz©n srYtinin dYyiコmYsinY

E) Qaz©n istilik tutumunun dYyコmYsinY


ンzobarik prosesin tYnliyini gtYrin (µ §-qaz©n xsusi hYcmi vY tYzyiqi; k -adiabata gtYricisidir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
ンzobarik prosesdY qaza verilYn istilik nYyY sYrf olunur?

A) Qaz©n entalpiyas©n©n dYyコmYsinY

B) Qaz©n yaln©z daxili enerjisinin dYyiコmYsinY

C) Qaz©n yaln©z gdyiコY

D) Qaz©n srYtinin dYyiコmYsinY

E) Qaz©n istilik tutumunun dYyコmYsinY
Sabit tYzyiqdY ideal qaz©n mtlYq temperaturunu 3 dYfY art©rd©qda onun hYcmi necY dYyiコYr?

A) 3 dYfY artar

B) 3 dYfY azalar

C) 1,5 dYfY artar

D) 1,5 dYfY azalar

E) dYyiコmYz


Sabit tYzyiqdY ideal qaz©n temperaturunu 5 dYfY azaltd©qda onun hYcmi necY dYyiコYr?

A) 5 dYfY azalar

B) 5 dYfY artar

C) 2,5 dYfY artar

D) 2,5 dYfY azalar

E) dYyiコmYz


ンfadYlYrdYn hans© izobarik prosesY aiddir?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Hans© bYrabYrlik ideal qaz çn izobarik prosesY aiddir (µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son Kelvin コkalas© zrY temperaturudur)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
ンzobarik proses çn termodinamikan©n I qanununun riyazi ifadYsi hans©d©r (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §-qaz©n daxili enerjisi; µ §-entalpiya; µ §- qaz sabiti)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
ンzobarik proses çn termodinamikan©n I qanununun riyazi ifadYsi hans©d©r (µ §-sabit sabit hYcmdY istilik tutumu; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §-qaz©n adiabata gtYricisidir; µ §-qaz©n baコlanc vY son daxili enerjilYri; µ §- qaz©n entropiyas©; µ §- qaz sabiti)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
ンzobarik proses çn termodinamikan©n I qanununun riyazi ifadYsi hans©d©r (µ §-sabit sabit hYcmdY istilik tutumu; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son entalpiyalar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son daxili enerjilYri; µ §- qaz©n entropiyas©; µ §- qaz sabiti)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
ンzobarik proses çn termodinamikan©n I qanununun riyazi ifadYsi hans©d©r (µ §, µ §-sabit hYcmdY vY sabit tYzyiqdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©n©n fYrqi; µ §-qaz©n baコlanc vY son daxili enerjilYri; µ §- qaz©n entropiyas©; µ §- qaz sabiti)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Sabit tYzyiqdY ideal qaz©n mtlYq temperaturunu 3 dYfY art©rd©qda onun hYcmi necY dYyiコYr?

A) 3 dYfY artar

B) 3 dYfY azalar

C) 1,5 dYfY artar

D) 1,5 dYfY azalar

E) dYyiコmYz


Sabit tYzyiqdY ideal qaz©n temperaturunu 5 dYfY azaltd©qda onun hYcmi necY dYyiコYr?

A) 5 dYfY azalar

B) 5 dYfY artar

C) 2,5 dYfY artar

D) 2,5 dYfY azalar

E) dYyiコmYz


Temperaturu 300 K olan ideal qaz©n hYcmini izobarik prosesdY 2 dYfY art©rd©qda temperaturu ne躡 K azalar?

A) 300 K


B) 600 K

C) 150 K


D) 450 K

E) 1200 K


ンzobar prosesdY ideal qaz©n temperaturunu 27 0C-dYn 327 0C-yY kimi art©rd©qda s©xl© necY dYyiコYr?

A) 2 dYfY azalar

B) 2 dYfY artar

C) 3 dYfY artar

D) 3 dYfY azalar

E) 4 dYfY azalar


ンzobar prosesdY 3 litr qaz© 27 0C-dYn 127 0C-yY kimi q©zd©rd©qda hYcmi ne躡 l artar?

A) 1 litr

B) 2 litr

C) 3 litr

D) 4 litr

E) 5 litr


Sabit tYzyiqdY ideal qaz©n temperaturu 327 0C-dYn 27 0C-yY qYdYr azald©qda hYcmi ne躡 dYfY azalar?

A) 2


B) 12,1

C) 1,21


D) 20

E) 2,5
Sabit tYzyiqdY ideal qaz©n temperaturu 327 0C-dYn 127 0C-yY qYdYr azald©qda hYcmi ne躡 dYfY azalar?

A) 1,5

B) 26


C) 12,1

D) 2


E) 2,6
Hans© cavabda yaln©z izobarik prosesY aid riyazi ifadYlYr verilib (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi entalpiyalar©; µ §-qaz©n daxili enerjisi; µ §-entalpiya; µ §- qaz sabitidir)?

1 - µ §


2 - µ §

3 - µ §


4 - µ §

5 - µ §


6 - µ §

7 - µ §


8 - µ §

9 - µ §


A) 2, 4, 8

B) 1, 6, 7

C) 2, 3, 5

D) 5, 4, 9

E) 2, 8, 7
Hans© cavabda izobarik prosesY aid riyazi ifadY verilmYyib (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi entalpiyalar©; µ §-qaz©n daxili enerjisi; µ §-entalpiya; µ §- qaz sabitidir)?

1 - µ §


2 - µ §

3 - µ §


4 - µ §

5 - µ §


6 - µ §

7 - µ §


8 - µ §

9 - µ §


A) 1, 6, 7

B) 2, 4, 8

C) 2, 3, 5

D) 2, 8, 7

E) 5, 4, 9
ンzobarik prosesdY qaz©n entropiya dYyiコmYsi hans© ifadY ilY tYyin olunur (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY qaz©n istilik tutumlar©;µ §- qaz sabiti; µ §,µ § vY µ §- uyn olaraq qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri, temperaturlar© vY hYcmlYrid©rlYr)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Hans© termodinamik prosesdY qaz©n temperaturu sabit qal©r?

A) ンzotermik

B) Adiabatik

C) ンzobarik

D) ンzoxorik

E) n=10 olan politropik.
Aコadak©lardan hans© izotermik prosesin tYnliyidir (µ §-qaz©n xsusi hYcmi vY tYzyiqi; µ §-adiabata gtYricisidir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Hans© bYrabYrlik ideal qaz çn izotermik prosesY aiddir (µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son Kelvin コkalas© zrY temperaturudur)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Hans© bYrabYrlik ideal qaz çn izotermik prosesY aiddir (µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son Kelvin コkalas© zrY temperaturudur)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
ンzotermik prosesdY qaza verilYn istilik nYyY sYrf olunur?

A) Qaz©n yaln©z gdyiコY

B) Qaz©n yaln©z daxili enerjisinin dYyiコmYsinY

C) Qaz©n entalpiyas©n©n dYyコmYsinY

D) Qaz©n srYtinin dYyiコmYsinY

E) Qaz©n istilik tutumunun dYyコmYsinY
ンdeal qaz geniコlYnYrkYn sistemin gdyiコ qaza verilYn istilik miqdar©na bYrabYr olmuコdur. SistemdY hans© proses baコ vermiコdir?

A) ンzotermik

B) Adiabatik

C) ンzobarik

D) ンzoxorik

E) n=1,1 olan politropik


Hans© ifadY ilY sabit temperaturda qazla baコ verYn prosesdY glYn iコ tYyin olunmur (µ §- qaz sabiti; µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §- qaz©n Selsi vY Kelvin コkalalar© zrY temperaturlar©d©r)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Hans© cavabda izotermik prosesY aid riyazi ifadYlYr verilib (µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son vY ixtiyari Kelvin コkalas© zrY temperaturudur)?

1 - µ §

2 - µ §


3 - µ §

4 - µ §


5 - µ §

6 - µ §


7 - µ §

8 - µ §


A) 1, 2, 8

B) 3, 4, 6

C) 2, 5, 7

D) 3, 4, 7

E) 1, 6, 7
Hans© cavabda izotermik prosesY aid riyazi ifadYlYr verilib (µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §- qaz sabiti; µ §- Kelvin コkalas© zrY qaz©n baコlanc vY son vY ixtiyari temperaturudur)?

1 - µ §


2 - µ §

3 - µ §


4 - µ §

5 - µ §


6 - µ §

7 - µ §


8 - µ §

A) 4, 5, 8

B) 1, 3, 6

C) 2, 6, 7

D) 1, 7, 3

E) 3, 6, 2


Hans© cavabda izotermik prosesY aid riyazi ifadYlYr verilib (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §-qaz©n gdyiコ; µ §-qaz©n daxili enerjisi)?

1 - µ §


2 - µ §

3 - µ §


4 - µ §

5 - µ §


6 - µ §

7 - µ §


8 - µ §

9 - µ §


A) 8, 4, 7

B) 2, 3, 9

C) 5, 6, 1

D) 2, 3, 6

E) 3, 5, 1
Hans© cavabda izotermik prosesY aid riyazi ifadYlYr verilib (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi entalpiyalar©; µ §-qaz©n gdyiコ; µ §-qaz©n daxili enerjisi; µ §-entalpiya; µ §- qaz sabitidir)?

1 - µ §


2 - µ §

3 - µ §


4 - µ §

5 - µ §


6 - µ §

7 - µ §


8 - µ §

9 - µ §


A) 1, 4, 7

B) 1, 3, 9

C) 2, 7, 8

D) 2, 7, 6

E) 2, 5, 7
Hans© ifadYlYr ilY sabit temperaturda qazla baコ verYn prosesdY glYn iコ tYyin olunur (µ §- qaz sabiti; µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §- qaz©n Selsi vY Kelvin コkalalar© zrY temperaturlar©d©r)?

1 - µ §


2 - µ §

3 - µ §


4 - µ §

5 - µ §


6- µ §

A) 1, 5


B) 2, 3

C) 3, 4


D) 2, 6

E) 4, 6
Hans© cavabda izotermik prosesY aid riyazi ifadY verilmYyib (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §-qaz©n gdyiコ; µ §-qaz©n daxili enerjisi)?

1 - µ §

2 - µ §


3 - µ §

4 - µ §


5 - µ §

6 - µ §


7 - µ §

8 - µ §


9 - µ §

A) 3, 5, 1

B) 2, 3, 8

C) 4, 6, 1

D) 2, 3, 7

E) 8, 4, 9


ンzotermik prosesdY qaz©n entropiya dYyiコmYsi hans© ifadY ilY tYyin olunur (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY qaz©n istilik tutumlar©;µ §- qaz sabiti; µ §,µ § vY µ §- uyn olaraq qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri, temperaturlar© vY hYcmlYrid©rlYr)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Sabit temperaturda ideal qaz©n hYcmi geniコlYnmYklY 3 dYfY artd©qda onun tYzyiqi necY dYyiコYr?

A) 3 dYfY azalar

B) 3 dYfY artar

C) 1,5 dYfY artar

D) 1,5 dYfY azalar

E) DYyiコmYz
Sabit temperaturda ideal qaz©n hYcmi s©x©lmaqla 5 dYfY azald©qda onun tYzyiqi necY dYyiコYr?

A) 5 dYfY artar

B) 5 dYfY azalar

C) 2,5 dYfY azalar

D) 2,5 dYfY artar

E) DYyiコmYz


Sabit temperaturda ideal qaz©n tYzyiqi s©x©lmaqla 3 dYfY artd©qda onun s©xl© necY dYyiコYr?

A) 3 dYfY artar

B) 3 dYfY azalar

C) 1,5 dYfY artar

D) 1,5 dYfY azalar

E) DYyiコmYz


ンzotermik prosesdY ideal qaz©n tYzyiqi s©x©lmaqla 2 dYfY artd©qda, hYcmi ne躡 dYfY dYyiコYr?

A) 2 dYfY

B) 4 dYfY

C) 6 dYfY

D) 1,5 dYfY

E) 3 dYfY


Sabit temperaturlu ideal qaz©n 80%-i balondan xarsa, tYzyiqi necY dYyiコYr?

A) 5 dYfY azalar

B) 2 dYfY azalar

C) DYyiコmYz

D) 4 dYfY azalar

E) 8 dYfY azalar


Sabit temperaturlu ideal qaz©n 80 %-i balondan xarsa, balondak© qaz©n mtlYq hYcmi necY dYyiコYr?

A) DYyiコmYz

B) 80 % azalar

C) 20 % artar

D) 4 dYfY azalar

E) 5 dYfY azalar


Sabit temperaturlu ideal qaz©n 80 %-i balondan xarsa, balondak© qaz©n xsusi hYcmi necY dYyiコYr?

A) 5 dYfY artar

B) 80 % azalar

C) 20 % artar

D) 4 dYfY azalar

E) 5 dYfY azalar


Sabit temperaturda 1 kq karbon qaz©na 4,5 kC istilik verdikdY nY qYdYr iコ glYr?

A) 4,5 kC

B) 3 kC

C) 9 kC


D) 1,5 kC

E) 0 kC
Sabit temperaturda 5 kq azot qaz©na 5 kC istilik verdikdY nY qYdYr iコ glYr?

A) 5 kC

B) 25 kC


C) 10 kC

D) 1,5 kC

E) 0 kC
Hans© termodinamik prosesdY qazdan istilik al©nm©r vY ona istilik verilmir, yYni istilik mbadilYsi olmur?

A) Adiabatik

B) ンzotermik

C) ンzobarik

D) ンzoxorik

E) n=1,9 olan politropik


ンdeal qaz© s©xarkYn xarici qvvYlYrin gdyiコ daxili enerjinin dYyiコmYsinY bYrabYr olmuコdur. SistemdY hans© proses baコ vermiコdir?

A) Adiabatik

B) ンzobarik

C) ンzotermik

D) ンzoxorik

E) n=1,2 olan politropik


Adiabatik prosesdY qaz nYyin hesab©na iコ gur?

A) Qaz©n daxili enerjisinin hesab©na

B) Qaza verilYn istiliyin hesab©na

C) Qaz©n entropiya dYyコmYsinin hesab©na

D) TYbii qaz©n yanmas©ndan ayr©lan istiliyin hesab©na

E) Hebiri


Adiabatik prosesin gtYricisinin ifadYsi hans©d©r (µ §,µ §,µ §- sabit tYzyiqdY, sabit hYcmdY vY sabit temperaturda istilik tutumlar©d©r)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Adiabatik prosesin tYnliyi hans©d©r (µ §-qaz©n xsusi hYcmi vY tYzyiqi; µ §-adiabata vY politropa gtYricilYridir)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Adiabatik prosesin tYnliyi hans©d©r (µ §-qaz©n xsusi hYcmi vY tYzyiqi; µ §-adiabata gtYricisidir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Adiabatik prosesin tYnliyi hans©d©r (µ §-qaz©n xsusi hYcmi vY tYzyiqi; µ §-adiabata gtYricisidir)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Adiabatik prosesdY qaz©n gdyiコ hans© ifadY ilY tYyin olunur (µ §- qaz sabiti; µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©d©r)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Adiabatik prosesdY qaz©n gdyiコ hans© ifadY ilY tYyin olunur (µ §-adiabata gtYricisidir; µ §- qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©d©r)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Adiabatik prosesdY qaz©n entropiya dYyiコmYsi hans© ifadY ilY tYyin olunur (µ §-qaz sabiti, µ §µ §- sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n baコlanc vY son tYzyiqlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son xsusi hYcmlYri; µ §- qaz©n baコlanc vY son mtlYq temperaturlar©d©r)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
QrafikdY gtYrilmiコ proseslYrdYn hans© izotermik geniコlYnmYdir?

A) 1-5

B) 1-2


C) 1-3

D) 1-6


E) 1-4
p-v diaqram©nda gtYrilmiコ proseslYrdYn hans© T-s diaqram©ndak© prosesY uyndur?

A) 1-6


B) 1-3

C) 1-4


D) 1-5

E) 1-2
p-v diaqram©nda gtYrilmiコ hans© prosesdY qaza istilik verilmir?

A) 1-5

B) 1-3


C) 1-4

D) 1-2


E) 1-6
T-s diaqram©ndak© proseslYrdYn hans©nda qazdan istilik al©nm©r?

A) 1-2


B) 1-3

C) 1-4


D) 1-5

E) 1-6
ンdeal qaz©n izoxorik soyumas©na uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-2

B) 1-3


C) 1-4

D) 1-5


E) 1-6
ンdeal qaz©n izoxorik q©zmas©na uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-3


B) 1-2

C) 1-4


D) 1-5

E) 1-6
ンdeal qaz©n izobarik soyumas©na uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-5

B) 1-3


C) 1-4

D) 1-2


E) 1-7
ンdeal qaz©n izobarik q©zmas©na uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-4


B) 1-3

C) 1-7


D) 1-5

E) 1-6
ンdeal qaz©n izotermik geniコlYnmYsinY uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-7

B) 1-3


C) 1-4

D) 1-2


E) 1-6
ンdeal qaz©n izotermik s©x©lmas©na uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-6


B) 1-3

C) 1-2


D) 1-5

E) 1-7
ンdeal qaz©n adiabatik geniコlYnmYsinY uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-7

B) 1-3


C) 1-5

D) 1-2


E) 1-6
ンdeal qaz©n adiabatik s©x©lmas©na uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-6


B) 1-3

C) 1-2


D) 1-5

E) 1-4
ンdeal qaz©n izoxorik soyumas©na uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-7

B) 1-3


C) 1-4

D) 1-5


E) 1-6
ンdeal qaz©n izoxorik q©zmas©na uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-6


B) 1-2

C) 1-4


D) 1-3

E) 1-7
ンdeal qaz©n izobarik soyumas©na uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-7

B) 1-3


C) 1-6

D) 1-2


E) 1-5
ンdeal qaz©n izobarik q©zmas©na uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-6


B) 1-3

C) 1-7


D) 1-4

E) 1-2
ンdeal qaz©n izotermik geniコlYnmYsinY uyn gYlYn prosesi gtYrin.

A) 1-5

B) 1-2


C) 1-4

D) 1-3


E) 1-7

Yüklə 497,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə