FakultY: 哲Yqliyyat" ンxtisas: 050622 添erstnYqliyyat vasitYlYrinin mhYndisliyi" Kafedra: 鈍stilik, qaz tYchizat vY ventilyasiya"Yüklə 497,16 Kb.
səhifə1/4
tarix28.04.2017
ölçüsü497,16 Kb.
#15830
  1   2   3   4


AZ蹴BAYCAN MEMARLIQ VンNェAAT UNンVERSンTETン

FakultY: 哲Yqliyyat”

ンxtisas: 050622 添erstnYqliyyat vasitYlYrinin mhYndisliyi”

Kafedra: 鈍stilik, qaz tYchizat© vY ventilyasiya”

鈍stilik texnikasifYnnindYn testlYr

Qrup 453a


ンstilik texnikas©nda qaz vY buxarlardan nY çn iコ輅 maddY kimi istifadY edilir?

A) Q©zd©r©ld©qda vY soyudulduqda  hYcmlYrini 輟x bk hYcmdY dYyiコdiyinY gY

B) ンstilik tutumu 輟x olduna gY

C) ヨzllyaz olduna gY

D) Q©zd©r©ld©qda s©xl© azald©na gY

E) ンstilikke輅rmY Ymsal© 輟x olduna gY


Hans© cavabda qazlar©n yaln©z hal parametrlYri verilmiコdir (µ §- qaz©n hYrYkYt srYti, µ §-qaz©n tYzyiqi, µ §- qaz©n hYcmi, µ §- qaz©n ktlYsi, µ §- qaz©n temperaturu)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Hans© cavabda qazlar©n hal parametri verilmYmiコdir (V-qaz©n hYcmi, µ §-qaz©n temperaturu, K; C-istilik tutumu, µ §-qaz©n tYzyiqi, M- molekul ktlYsi, G-qaz©n 躡kisi)?

A) C, G, M

B) p, C, T

C) T, p, M

D) T, p, G

E) V, T, p
Qazlar©n molekulyar kinetik nYzYriyyYsinY gY tYzyiq hans© ifadY ilY tYyin olunur (µ §- vahid hYcmdY olan molekullar©n say©d©r; µ §- molekulun ktlYsidir; µ §- molekullar©n irYlilYmY hYrYkYtinin orta kvadratik srYtidir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
ンdeal qaz molekullar©n©n konsentrasiyas© 2 dYfY azald©qda orta kvadratik srYt 2 dYfY artarsa, tYzyiqi necY dYyiコYr?

A) 2 dYfY artar

B) 4 dYfY artar

C) DYyiコmYz

D) 2 dYfY azalar

E) 8 dYfY artar
ンdeal qaz molekullar©n©n orta kvadratik srYti 2 dYfY artarsa, tYzyiqi necY dYyiコYr?

A) 4 dYfY artar

B) 4 dYfY azalar

C) DYyiコmYz

D) 2 dYfY azalar

E) 8 dYfY artar


ンdeal qaz molekullar©n©n konsentrasiyas© 4 dYfY azalanda, molekullar©n irYlilYmY hYrYkYtinin orta kinetik enerjisi isY 4 dYfY artanda tYzyiqi necY dYyiコYr?

A) DYyiコmYz

B) 4 dYfY artar

C) 16 dYfY artar

D) 16 dYfY azalar

E) 2 dYfY artar


ンdeal qaz molekullar©n©n konsentrasiyas© 2 dYfY artd©qda tYzyiqi necY dYyiコYr?

A) 2 dYfY artar

B) 4 dYfY artar

C) DYyiコmYz

D) 2 dYfY azalar

E) 8 dYfY artar


ンdeal qaz molekullar©n©n irYlilYmY hYrYkYtinin orta kinetik enerjisi 4 dYfY artanda tYzyiqi necY dYyiコYr?

A) 4 dYfY artar

B) DYyiコmYz

C) 16 dYfY artar

D) 16 dYfY azalar

E) 2 dYfY artar


µ §µ § temperaturda civYli barometrin µ § gtYriコini, 0µ § temperatura uyn gtYriコinY hans© ifadY ilY 軻virmYk olar?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Hans© cavablarda yaln©z tYzyiqin 錮 vahidlYri verilib?

1 - Nm2

2 - N/m3


3 - N/m2

4 - mm civY stunu

5 - kq/m2

6 - Bar


A) 3, 4, 6

B) 1, 2, 6

C) 4, 5, 6

D) 1, 3, 6

E) 2, 1, 5
Hans© cavablarda yaln©z tYzyiqin 錮 vahidlYri verilib?

1 - Bar


2 - Nm2

3 - N/m3


4 - MPa

5 - N━mm


6 - mm civY stunu

7 - kq/m3

A) 1, 4, 6

B) 7, 2, 4

C) 2, 4, 6

D) 1, 3, 7

E) 2, 3, 5
Hans© cavablarda tYzyiqin 錮 vahidi verilmYmiコdir?

1- Pa


2 - N/m2

3 - kq/m2

4 - Pa

5 - N━m


6 - m su stunu

7 - N/m3


8 - Barel

A) 5, 7, 8

B) 1, 3, 5

C) 6, 7, 2

D) 5, 6, 3

E) 1, 4, 5


Hans© cavablarda tYzyiqin 錮 vahidi verilmYmiコdir?

1 - mm civY stunu

2 - Pa/m2

3 - Pa


4 - N━m

5 - Bar


6 - kq/m2

7 - N/m3


8 - N/m2

A) 2, 4, 7

B) 1, 5, 6

C) 3, 5, 1

D) 5, 6, 3

E) 1, 3, 7


Normal コYraitY uðun olan 1 fiziki atmosfer ne躡 mm.civY stununa bYrabYrdir?

A) 760


B) 750

C) 850


D) 860

E) 550
TYzyiqin 錮 vahidi 1 bar ne躡 mm civY stunudur?

A) 750

B) 735,6


C) 740

D) 760


E) 755
TYzyiqin 錮 vahidi 1 texniki atmosfer ne躡 mm civY stununa bYrabYrdir?

A) 735,6


B) 760

C) 750


D) 650

E) 850
Normal コYraitY uðun olan 1 fiziki atmosfer ne躡 m su stunudur.

A) 10,3

B) 13


C) 11

D) 9,8


E) 12
TYzyiqin 錮 vahidi 1 bar ne躡 m su stunudur.

A) 10,2


B) 12

C) 11


D) 9,8

E) 13
TYzyiqin 錮 vahidi 1 texniki atmosfer ne躡 m su stununa bYrabYrdir?

A) 10

B) 12


C) 10,5

D) 2


E) 100
Normal コYraitY uðun olan 1 fiziki atmosfer ne躡 texniki atmosferY uyndur?

A) 1,0332

B) 2,035

C) 4


D) 5

E) 1,5
Atmosfer tYzyiqindYn yuxar© olan tYzyiq necY adlan©r?

A) ンzafi tYzyiq

B) MtlYq tYzyiq

C) Nisbi tYzyiq

D) Vakuum tYzyiqi

E) Manometrik tYzyiq
Atmosfer tYzyiqindYn aコa olan tYzyiq necY adlan©r?

A) Vakuum tYzyiq

B) MtlYq tYzyiq

C) Nisbi tYzyiq

D) Barometrik tYzyiq

E) Manometrik tYzyiq


ManometrlY qaz©n hans© parametri 錮lr?

A) Qaz©n tYzyiqi

B) Temperaturu

C) Nisbi rtubYti

D) TYzyiq qvvYsi

E) Qaz©n s©xl©


Atmosfer tYzyiqini mm civY stunu ilY 躡n cihaz necY adlan©r?

A) Barometr

B) Manometr

C) Vakuummetr

D) Termometr

E) Psixrometr


Qaz©n mtlYq tYzyiqi necY hesablan©r (pman-manometrik tYzyiq, pbar-barometrik tYzyiq, pvak-vakuum tYzyiqi)?

A) pmt=pman+pbar

B) pmt=pman-pbar

C) pmt=pbar+pvak

D) pmt=pvak+pman

E) pmt=pman


Qaz©n mtlYq tYzyiqi necY hesablan©r (pman-manometrik tYzyiq, pbar-barometrik tYzyiq, pvak-vakuum tYzyiqi)?

A) pmt=pbar-pvak

B) pmt=.pbar+pvak

C) pmt=pvak-pbar

D) pmt=pvak+pman

E) pmt=pvak-pman


Qaz©n izafi tYzyiqi 4,5 bar, atmosfer tYzyiqi 0,1 MPa olduqda qaz©n mtlYq tYzyiqi ne躡 bar olar?

A) 5,5


B) 3,5

C) 3,2


D) 10,3

E) 1,3
Manometrin gtYricisi 3 bar olarsa, qazanda buxar©n mtlYq tYzyiqi ne躡 bar olar?

A) 4 bar

B) 3 bar

C) 2 bar

D) 6 bar


E) 4,2 bar
Atmosfer tYzyiqi 750 mm civY stunu, manometrin gtYricisi 1 MPa olarsa qaz©n mtlYq tYzyiq ne躡 bar olar?

A) 11


B) 2

C) 9


D) 1,1

E) 10
Atmosfer tYzyiqi 0,1 MPa, manometrin gtYricisi 3 bar olarsa, qazanda buxar©n mtlYq tYzyiqi ne躡 bar olar?

A) 4 bar

B) 3,1 bar

C) 2 bar

D) 6 bar


E) 0,4 bar
Atmosfer tYzyiqi 765 mm civY stunu, qapal© qabda olan qaz©n vakuummetrik tYzyiqi 300 mm civY stunu olduqda qaz©n mtlYq tYzyiqi ne躡 mm civY. stunu olar?

A) 465


B) 1065

C) 365


D) 760

E) 265
Atmosfer tYzyiqi 1 bar, qapal© qabda olan qaz©n seyrYklik tYzyiqi 450 mm civY. stunu olduqda qaz©n mtlYq tYzyiqi ne躡 mm civY. stunu olar?

A) 300

B) 310


C) 1200

D) 760


E) 200
Qaz©n izafi tYzyiqi 0,02 MPa, atmosfer tYzyiqi 100 kPa olduqda qaz©n mtlYq tYzyiqi ne躡 bar olar?

A) 1,2


B) 100,2

C) 102


D) 10,2

E) 120
Qaz©n izafi tYzyiqi 3,3 bar, atmosfer tYzyiqi 0,1 MPa olduqda qaz©n mtlYq tYzyiqi ne躡 bar olar?

A) 4,3

B) 3,2


C) 3,4

D) 13,3


E) 2,3
Qaz©n mtlYq tYzyiqi 0,95 MPa, izafi tYzyiqi isY 850 kPa olduqda atmosfer tYzyiqi ne躡 MPa olar?

A) 0,1


B) 0,15

C) 0,85


D) 0,095

E) 1,8
春raf mhitin tYzyiqi 765 mm. civY. stunu olduqda, qapal© qabdak© qaz©n vakuummetrik tYzyiqi 400 mm. civY stununa bYrabYrdir. Bu zaman qaz©n mtlYq tYzyiqi ne躡 mm. civY. stunu olar?

A) 365

B) 975


C) 285

D) 735


E) 165
春raf mhitin tYzyiqi 1 bar, qapal© qabda olan qaz©n seyrYklik tYzyiqi 350 mm. civY stunu olduqda qaz©n mtlYq tYzyiqi ne躡 mm civY stunu olar?

A) 400


B) 350

C) 200


D) 720

E) 150
Maye stununun yaratd© tYzyiq stunun en kYsik sahYsindYn as©l©d©rm©?

A) Xeyr

B) BYli


C) SahY azald©qca tYzyiq art©r

D) SahY artd©qca tYzyiq art©r

E) SahY artd©qca tYzyiq azal©r
Qazlar©n kinetik nYzYriyyYsinY gY mtlYq temperatur nYyY deyilir?

A) MtlYq temperatur molekullar©n orta irYlilYmY kinetik ererjisini xarakterizY edYn parametrdir

B) Molekullar©n irYlilYmY hYrYkYtini xarakterizY edYn parametrdir

C) Molekullar©n rYqsi hYrYkYtini xarakterizY edYn parametrdir

D) Molekullar©n f©rlanma hYrYkYtini xarakterizY edYn parametrdir

E) Molekullar©n srtnmY qvvYsini xarakterizY edYn parametrdir


Kelvin コkalas©nda hans© temperatur 17 0C-yY uyndur?

A) 290 K


B) 273 K

C) 17 K


D) 256 K

E) 317 K
Kelvin コkalas©nda hans© temperatur 7 0C-yY uyndur?

A) 280 K

B) 273 K


C) 7 K

D) 266 K


E) 307 K
Qaz sabitinin (R) qiymYti nYdYn as©l©d©r?

A) Qaz©n molekul ktlYsindYn

B) Qaz©n xsusi hYcmindYn

C) Qaz©n temperaturundan

D) Qaz©n tYzyiq vY temperaturundan

E) Qaz©n tYzyiqindYn


4 kmol oksigenin ktlYsi nY qYdYrdir?

A) 128 kq

B) 64 kq

C) 32 kq


D) 8 kq

E) 16 kq
Hans© cavabda tYzyiqin vY temperaturun verilmiコ qiymYtlYri normal fiziki コYraitY uyndur?

A) p=760 mm civY stunu vY T=273 K

B) p=750 mm civY stunu vY t=2730C

C) p=760 mm civY stunu vY T=0 K

D) p=750 mm civY stunu vY t=200C

E) p=670 mm civY stunu vY t=40C
Hans© cavabda tYzyiqin vY temperaturun verilmiコ qiymYtlYri normal fiziki コYraitY uyndur?

A) t=0 0C, p=760 mm civY stunu

B) t=273 0C, p=1,013 bar

C) T=0 K, p=760 mm civY stunu

D) T=273 K, p=1,1 bar

E) t=0 0C, p=750 mm civY stunu


Hans© cavabda tYzyiqin vY temperaturun verilmiコ qiymYtlYri normal fiziki コYraitY uyndur?

A) T=273 K, p=1,013 bar

B) t=20 0C, p=750 mm civY stunu

C) T=273 K, p=1 bar

D) t=5 0C, p=760 mm civY stunu

E) t=0 0C, p=1 bar


Hans© cavabda tYzyiqin vY temperaturun verilmiコ qiymYtlYri normal fiziki コYraitY uyndur?

A) t=0 0C, p=1,013 bar

B) t=20 0C, p=750 mm civY stunu

C) T=273 K, p=1 bar

D) t=5 0C, p=760 mm civY stunu

E) t=10 0C, p=1 bar


Hans© cavabda yaln©z 1 fiziki atmosfefY bYrabYr qiymYtlYr verilib?

1 - 750 mm civY stunu

2 - 10,2 m su stunu

3 - 760 mm civY stunu

4 - 1 bar

5 - 10 m su stunu

6 - 1,013 bar

7 - 735,6 mm civY stunu

8 - 10 m su stunu

9 - 10,3 m su stunu

A) 3, 6, 9

B) 2, 3, 7

C) 1, 4, 6

D) 5, 6, 9

E) 3, 7, 8
Hans© cavabda yaln©z 1 texniki atmosfefY bYrabYr qiymYtlYr verilib?

1 - 750 mm civY stunu

2 - 10,2 m su stunu

3 - 760 mm civY stunu

4 - 0,98 bar

5 - 10 m su stunu

6 - 1,013 bar

7 - 735,6 mm civY stunu

8 - 10 m su stunu

9 - 10,3 m su stunu

A) 4, 7, 8

B) 2, 3, 4

C) 1, 5, 4

D) 8, 6, 9

E) 4, 7, 6
Hans© cavabda yaln©z 0,1 MPa-a bYrabYr bYrabYr qiymYtlYr verilib?

1 - 1 bar

2 - 10,3 m su stunu

3 - 750 mm civY stunu

4 - 760 mm civY stunu

5 - 10 m su stunu

6 - 1,013 bar

7 - 735,6 mm civY stunu

8 - 10,2 m su stunu

9 - 10 bar

A) 1, 3, 8

B) 1, 5, 4

C) 3, 4, 6

D) 5, 2, 7

E) 8, 9, 3
Universal qaz sabitinin 錮 vahidi hans©d©r?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Universal qaz sabitinin 8314 C/(kmoldYr.) vY hidrogenin atom ktlYsinin 1 olmas© nYzYrY al©nmaqla hidrogen qaz©n©n qaz sabiti ne躡 C/(kqdYr) olar?

A) 4157

B) 4175


C) 8314

D) 8324


E) 7314
Universal qaz sabitinin 8314 C/(kmoldYr.), arqon qaz©n©n atom ktlYsinin 40 olmas© nYzYrY al©nmaqla arqon qaz©n©n qaz sabiti tYqribYn ne躡 C/(kqdYr) olar?

A) 208


B) 416

C) 104


D) 802

E) 401
Universal qaz sabitinin 8314 C/(kmoldYr.), karbon qaz©n©n molekul ktlYsinin 44 olmas© nYzYrY al©nmaqla karbon qaz©n©n qaz sabiti tYqribYn ne躡 C/(kqdYr) olar?

A) 189

B) 94,5


C) 378

D) 387


E) 873
1 kq ideal qaz çn hal tYnliyi hans©d©r (µ §-qaz©n xsusi hYcmi vY tYzyiqi; µ §-qaz©n Selsi vY Kelvin コkalalar© zrY temperaturu, 0C, K; µ §-qaz sabitidir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
m kq ideal qaz çn hal tYnliyi hans©d©r (V, Vµ §-qaz©n mtlYq hYcmi, mol hYcmi, xsusi hYcmi vY tYzyiqi; µ §-qaz©n mtlYq temperaturu, K; µ §-qaz sabitidir, m-qaz©n ktlYs©d©r; M-qaz©n mol ktlYs©d©r)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
1 kmol ideal qaz çn hal tYnliyi hans©d©r (V, Vµ §-qaz©n mtlYq hYcmi, mol hYcmi, xsusi hYcmi vY tYzyiqi; µ §-qaz©n mtlYq temperaturu, K; µ §-qaz sabitidir; m-qaz©n ktlYs©d©r; M-qaz©n mol ktlYs©d©r; µ §- Van-Der-Vaals sabitlYridir):

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Dsturlardan hans© 1 kq real qaz çn Van-Der-Vaals tYnliyidir (µ §-qaz©n tYzyiqi, xsusi hYcmi vY mtlYq temperaturu; µ §- Van-Der-Vaals sabitlYridir)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Qaz qar©コ©n©n tabe oldu qanunlar hans©lard©r?

A) Dalton, Amaqa

B) Dalton, Nyuton

C) Amaqa, Nyuton

D) Faradey, Nyuton

E) Furye, Amaqa


Qaz qar©コ© çn Dalton qanununun riyazi ifadYsi hans©d©r (V-qaz©n mtlYq hYcmi, p-qaz©n tYzyiqi, µ §-qaz©n mtlYq temperaturu, K; C-istilik tutumu, E-コalanma intensivliyidir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Qaz qar©コ© çn Amaqa qanununun riyazi ifadYsi hans©d©r (V-qaz©n mtlYq hYcmi, p-qaz©n tYzyiqi, µ §-qaz©n mtlYq temperaturu, K; C-istilik tutumu, E-コalanma intensivliyidir)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Qaz qar©コ© komponentinin parsial tYzyiqi nYyY deyilir?

A) Komponentin hYcm vY temperaturu qaz qar©コ©n hYcm vY temperaturuna bYrabYr olarsa, belY komponentin tYzyiqinY parsial tYzyiq deyilir

B) KomponentlYrin temperaturu vY tYzyiqi qar©コ©n hYcm vY temperaturuna bYrabYr olarsa, belY komponentin tYzyiqinY parsial tYzyiq deyilir

C) KomponentlYrin ktlYsi qar©コ©n hYcminY bYrabYr olarsa, belY komponentin tYzyiqinY parsial tYzyiq deyilir

D) KomponentlYrin hYcmi qar©コ©n hYcminY bYrabYr olarsa, belY komponentin tYzyiqinY parsial tYzyiq deyilir

E) KomponentlYrin temperaturu qar©コ©n temperaturuna bYrabYr olarsa, belY komponentin tYzyiqinY parsial tYzyiq deyilir


Qaz komponentinin gYtirilmiコ hYcmi nYyY deyilir?

A) KomponentlYrin tYzyiqi vY temperaturu qar©コ©n tYzyiqi vY temperaturuna bYrabYr olarsa, belY komponentin hYcminY gYtirilmiコ hYcm deyilir

B) KomponentlYrin temperaturu vY tYzyiqi qar©コ©n hYcm vY temperaturuna bYrabYr olarsa, belY komponentin hYcminY gYtirilmiコ hYcm deyilir

C) KomponentlYrin ktlYsi qar©コ©n hYcminY bYrabYr olarsa, belY komponentin hYcminY gYtirilmiコ hYcm deyilir

D) KomponentlYrin hYcmi qar©コ©n hYcminY bYrabYr olarsa, belY komponentin hYcminY gYtirilmiコ hYcm deyilir

E) KomponentlYrin temperaturu qar©コ©n temperaturuna bYrabYr olarsa, belY komponentin hYcminY gYtirilmiコ hYcm deyilir


Qaz qar©コ©n©n orta qaz sabitinin ifadYsi hans©d©r (µ §µ §,µ §µ §-qaz komponentinin ktlY hissYsi, hYcm hissYsi, molekul ktlYsi vY qaz sabitidir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Qaz qar©コ©n©n orta molekul ktlYlYsi hans© dsturla tap©l©r (µ §ィC komponentin hYcm vY ktlY hissYlYri;µ §ィC komponentin molekul ktlYsidir)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
HYcmi 8 litr olan balonda 227 0C temperaturlu 2 mol qaz vard©r. Qaz©n tYzyiqini tYyin etmYli.

A) 1 MPa


B) 2 MPa

C) 0,2 MPa

D) 0,1 MPa

E) 0,5 MPa


HYcmi 8,3 m3 olan balonda 14 kq azot qaz© vard©r. 150 kPa tYzyiqdY qaz©n temperaturunun tYqribi qiymYtini tap©n (M=28 kq/kmol).

A) 300 K


B) 100 K

C) 200 K


D) 400 K

E) 500 K
KtlYsi 80 kq olan 27 0C temperaturlu ideal qaz©n hYcmi 6 m3, tYzyiqi 800 kPa-d©r. Qaz©n molyar ktlYsini hesablay©n.

A) 40 kq/kmol

B) 80 kq/kmol

C) 60 kq/kmol

D) 30 kq/kmol

E) 20 kq/kmol
ンコin vY enerjinin 錮 vahidi hans©d©r?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
ンコin vY enerjinin 錮 vahidi hans©d©r?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Gcn 錮 vahidi hans©d©r?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Gcn 錮 vahidi hans©d©r?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Hans© cavabda yaln©z gcn 錮 vahidlYri gtYrilib?

1 - µ §, µ §

2 - µ §, µ §

3 - µ §, µ §

4 - µ §, µ §

5 - µ §, µ §

6 - µ §, µ §

A) 2, 4


B) 1, 6

C) 4, 5


D) 1, 2

E) 3, 4
Hans© cavabda yaln©z iコin vY enerjinin 錮 vahidlYri gtYrilib?

1 - µ §, µ §

2 - µ §, µ §

3 - µ §, µ §

4 - µ §, µ §

5 - µ §, µ §

6 - kµ §, µ §

A) 4, 6

B) 4, 3


C) 1, 6

D) 4, 5


E) 2, 4
ンコin hesablanmas© çn nY mYlum olmal©d©r?

A) Prosesin baコlanc, son parametrlYri vY prosesin tYnliyi

B) Prosesin son parametri vY prosesin tYnliyi

C) Prosesin tYnliyi

D) Prosesin baコlanc parametri vY prosesin tYnliyi

E) ンstilik miqdar©


Entalpiya hans© riyazi ifadY ilY tYyin olunur (µ §-qaz©n entalpiyas©, µ §-qaz©n daxili enerjisi; µ §-isY qaz©n tYzyiqi, xsusi hYcmi vY temperaturudur)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
ンfadYlYrdYn hansi termodinamikan©n I qanununun tYnliyidir (µ §-elementar entalpiya vY daxili enerji dYyiコmYlYri; µ §-qaz©n tYzyiqi vY xsusi hYcmi; µ §-qaz©n elementar tYzyiq vY hYcm dYyiコmYlYridir)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
ンstilik tutumu nYyY deyilir?

A) Qazla baコ verYn prosesdY qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©n©n onun temperaturunun dYyiコmYsinY olan nisbYtinY

B) Qazla baコ verYn prosesdY qazdan al©nan istilyin onun daxili enerjisinin dYyiコmYsinY olan nisbYtinY

C) Qazla baコ verYn prosesdY qaza verilYn istilyin onun daxilin enerjisinin dYyiコmYsinY olan nisbYtinY

D) Qazla baコ verYn prosesdY qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©n©n onun hYcminin dYyiコmYsinY olan nisbYtinY

E) Qazla baコ verYn prosesdY qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©n©n onun tYzyiqinin dYyiコmYsinY olan nisbYtinY


ンstilik tutumu hans© ifadY ilY tYyin edilir (dQ-istilik miqdar©d©r, dU-daxili enerji dYyiコikliyidir; dT-temperatur dYyiコikliyidir; dl- qaz©n gdyelementar iコdir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
KtlY xsusi istilik tutumu nYyY deyilir?

A) 1 kq qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©n©n onun temperaturunun dYyiコmYsinY olan nisbYtinY

B) 1 kq qaz©n temperatur dYyiコmYsinin qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©na olan nisbYtinY

C) 1 kq qaz©n hYcminin onun temperaturunun dYyiコmYsinY olan nisbYtinY

D) 1 kq qaz©n daxili enerjisinin onun temperaturunun dYyiコmYsinY olan nisbYtinY

E) 1 kq qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©n©n onun mtlYq temperaturuna olan nisbYtinY
HYcm xsusi istilik tutumu nYyY deyilir?

A) 1 m3 qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©n©n onun temperatur dYyiコmYsinY olan nisbYtinY

B) 1 m3 qaz©n temperatur dYyiコmYsinin qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©na olan nisbYtinY

C) 1 m3 qaz©n ktlYsinin onun mtlYq temperaturuna olan nisbYtinY

D) 1 m3 qaz©n ktlYsinin onun mtlYq temperaturunun dYyiコmYsinY olan nisbYtinY

E) 1 m3 qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©n©n mtlYq temperatura olan nisbYtinY


Mol xsusi istilik tutumu nYyY deyilir?

A) 1 mol qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©n©n temperatur dYyiコmYsinY olan nisbYtinY

B) 1 mol qaz©n hYcminin mtlYq temperatur dYyiコmYsinY olan nisbYtinY

C) 1 mol qaz©n tYzyiqin©n onun mtlYq temperaturuna olan nisbYtinY

D) 1 mol qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©n©n onun mtlYq temperaturuna olan nisbYtinY

E) 1 mol qaz©n temperatur dYyiコmYsinin qaza verilYn vY ya al©nan istilik miqdar©na olan nisbYtinY


Mayer tYnliyinin riyazi ifadYsi hans©d©r (µ §,µ §-sabit tYzyiqdY vY sabit hYcmdY istilik tutumlar©; µ §-qaz©n daxili enerjisi; µ §-qaz sabitidir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
KtlY xsusi istilik tutumunun 錮 vahidini gtYrin.

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
HYcm xsusi istilik tutumunun 錮 vahidini gtYrin.

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Mol xsusi istilik tutumunun 錮 vahidini gtYrin.

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Sabit tYzyiqdY ktlY istilik tutumunu gtYrin.

A) cp


B) cp

C) c恥


D) c致

E) cv
Sabit hYcmdY ktlY istilik tutumunu gtYrin.

A) cv

B) cp


C) cv

D) cp


E) c致
Sabit tYzyiqdY hYcm istilik tutumunu gtYrin.

A) c恥


B) cv

C) cp


D) cv

E) cp
Sabit hYcmdY hYcm istilik tutumunu gtYrin.

A) c致

B) c恥


C) cp

D) cp


E) cv
Sabit tYzyiqdY mol istilik tutumunu gtYrin.

A) cp


B) cv

C) cp


D) cv

E) c恥
Sabit hYcmdY mol istilik tutumunu gtYrin.

A) cv

B) cp


C) cp

D) cv


E) c致
Orta hesabi istilik tutumunun ifadYsi hans©d©r (c1 vY c2 baコlanc vY son ntYlYrin istilik tutumu, U-daxili enerjidir, Q-istilik miqdar©d©r)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
µ § temperatur interval©nda real qaz©n orta istilik tutumu hans© ifadY ilY tYyin olunur (µ §-qaz©n baコlanc vY son temperaturlar©; µ §- µ § vY µ § temperatur interval©nda qaz©n orta istilik tutumudur)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
MYyyYn miqdar qaza 100 Coul istilik verilmiコ, xarici qvvYlYr isY qaz zYrindY 300 Coul iコ gmºdr. Qaz©n daxili enerjisi nY qYdYr dYyiコmiコdir?

A) 400


B) 100

C) 200


D) 300

E) 0
800 C istilik miqdar© alm©コ ideal qaz 300 C iコ gmºdr. Qaz©n daxili energisi nY qYdYr dYyiコmiコdir?

A) 500 C

B) 300 C


C) 1100 C

D) ィC 500 C

E) 400 C
ンdeal qaza nY qYdYr istilik miqdar© vermYk laz©md©r ki, onun daxili enerjisi 300 C arts©n vY qaz 200 C iコ gY bilsin?

A) 500 C


B) 100 C

C) 400 C


D) -100 C

E) 600 C
Hans© termodinamik prosesdY qaz©n hYcmi sabit qal©r?

A) ンzoxorik

B) Adiabatik

C) ンzobarik

D) ンzotermik

E) n=0,2 olan politropik
Hans© termodinamik prosesdY qaz©n gdyiコ s©fra bYrabYrdir?

A) ンzoxorik

B) Adiabatik


Yüklə 497,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin