Fenn: 0406y pul vә banklarYüklə 0,89 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix02.01.2022
ölçüsü0,89 Mb.
#42260
0406Y-Pul-v -banklar azTest: AAA_0406Y#01#Q16#01#700

Fenn: 0406Y Pul vә banklar

Sual sayi: 700

1) Sual:Tam dәyәrli pulların tәdavülü zamanı mübadilә münasibәtlәri … müәyyәnlәşir:

A) Dövlәt tәrәfindәn

B) Sövdәlәşәn tәrәflәr tәrәfindәn

C) Әmtәәlәrin dәyәrinin qızıla bәrabәrlәşdirilmәsi yolu ilә

D) Hәr bir mal qrupu üzrә mәrkәzdlәşdirilmiş qaydada

2) Sual:Pullar nә vaxt tәdavül vasitәsi funksiyasını düzgün yerinә yetirir:

A) Pul yığımları ilә real maddi ehtiyatların yaradılması arasında uyğunluq tәmin edildikdә

B) Borc öhdәliklәri üzrә faktiki ödәniş müqavilәsindә nәzәrda tutulduğundan az olduqda

C) Nağd dövriyyә nağdsız dövriyyәyә uyğun olduqda

D) Malların pula vә әksinә tәdavülü prosesinin maneәsiz başa çatmasında

3) Sual:Dünyanın iqtisad dövriyyәsinә xidmәt göstәrәn pullar … … funksiyanı yerinә yetirirlәr:

A) Dәfinә

B) Dünya pulu

C) Tәdiyә vasitәsi

D) Dәyәr ölçüsü

4) Sual:Pul tәdiyә vasitәsi funksiyasını nә vaxt düzgün yerinә yetirәr:

A) Borc öhdәliklәri üzrә faktiki ödәnişlәr müqavilәdә nәzәrdә tutulduğundan az olduqda

B) Malların pula vә әksinә tәdavülü prosesi maneәsiz başa çatdıqda

C) Borc öhdәliklәri üzrә faktiki ödәniş müqavilәsindә nәzәrdә tutulana uyğun olduqda

D) Pul yığımlarının real maddi ehtiyatların yaradılmasına uyğunluğu müşahidә edildikdә

5) Sual:Dünya tәcrübәsindә pulun tәdiyә vasitәsi kimi istifadә olunma sferası:

A) Çox mәhduddur

B) Daralır

C) Genişlәnir

D) Sabit qalır

6) Sual:Pul … … dәyәrinin müstәqil formasıdır.

A) Mübadilә

B) İstehlak

C) Әmtәә


D) Maliyyә

7) Sual:Pul hansı ehtiyacların ödәnilmәsi vasitәsidir

A) Ancaq mәnәvi

B) Mәhdud saydakı

C) Bütün

D) Ancaq maddi
8) Sual:Hansı konsenpsiyaya görә pul insanlar arasındakı xüsusi razılaşma nәticәsindә meydana

gәlmişdir:

A) Monetarist

B) Rasionalist

C) Tәkamül

D) Psixoloji

9) Sual:Nominal dәyәri … … dәyәr nişanәlәri puldur:

A) Müәyyәn olunmayan

B) Real dәyәrә müvafiq olan

C) Real dәyәrindәn aşağı olan

D) Real dәyәrdәn yuxarı olan

10) Sual:Pul hansı funksiyanı yerinә yetirәrkәn borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsi vasitәsi kimi çıxış

edir:

A) Yığım vasitәsiB) Tәdavül vasitәsi

C) Dәyәr ölçüsü

D) Tәdiyә vasitәsi

11) Sual:Pul hansı funksiyanı yerinә yetirәrkәn әmtәәlәrin vә pulun qarşı­qarşıya hәrәkәti baş verir:

A) Dәyәr ölçüsü

B) Tәdiyә vasitәsi

C) Tәdavül vasitәsi

D) Yığım vasitәsi

12) Sual:Pullun xәyalәn, ideal istifadәsi pulun hansı funksiyası üçün xarakterikdir:

A) Dәyәr ölçüsü

B) Tәdavül vasitәsi

C) Tәdiyә vasitәsi

D) Yığım vasitәsi

13) Sual:Pulun hansı funksiyası mal vә xidmәtlәrin kreditlә satılması forması ilә әlaqәdardır:

A) Yığım vasitәsi

B) Tәdiyә vasitәsi

C) Tәdavül vasitәsi

D) Dәyәr ölçüsü

14) Sual:әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәrinin ani ödәnilmәsi – pulun hansı funksiyasının xarakterik

xüsusiyyәtidir:

A) Dәyәr ölçüsü

B) Tәdiyә vasitәsi

C) Yığım vasitәsi

D) Tәdavül vasitәsi
15) Sual:әmtәә mübadilәsindә pulun hansı funksiyası vasitәçi rolunu oynayır.

A) Dәyәr ölçüsü

B) Tәdavül vasitәsi

C) Tәdiyә vasitәsi

D) Yığım vasitәsi

16) Sual:әmtәә dünyasına vahid dәyәr etalonunun tәqdim edilmәsi pulun hansı funksiyasının әsas

tәyinatıdır:

A) Dәyәr ölçüsü

B) Tәdavül vasitәsi

C) Tәdiyә vasitәsi

D) Yığım vasitәsi

17) Sual:Mәrkәzi Bankın kommersiya banklarına verdiyi kreditә görә alacağı faiz dәrәcәsi ……

adlanır:

A) Lombard

B) Netto

C) Uçot


D) İnhisarçı

18) Sual:Mal kütlәsi ilә pul arasındakı uyğunluq, pulun qәbulu vә istifadәsindәki rahatlıq, tәdiyә

qabiliyyәtli tәlәbin; malların tәklifinә uyğunluq pulun hansı funksiyasında öz әksini tapır:

A) Tәdavül vasitәsi

B) Tәdiyә vasitәsi

C) Dәyәr ölçüsü

D) Yığım vasitәsi

19) Sual:Pulun hansı funksiyasını ancaq hәqiqi pullar yerinә yetirir:

A) Yığım vasitәsi

B) Tәdiyә vasitәsi

C) Dәyәr ölçüsü

D) Tәdavül vasitәsi

20) Sual:Pulun mövcudluğunun zәruri әsası

A) Dövlәtin maliyyә ehtiyacları

B) Xarici iqtisadit әlaqәlәr

C) Әmtәә istehsalı vә әmtәә tәdavülü

D) Mәrkәzi vә kommersiy1a banklarının tәlәbatı

21) Sual:Pulun meydana gәlmәsinin ilkin şәrti

A) Qızıl ehtiyatlarının kәşfi vә әrzaq malları bazarının meydana gәlmәsi

B) Natural tәsәrrüfatdan әmtәәlәrin istehsalı vә mübadilәçsinә keçid

C) Mәrkәzlәşdirilmiş dövlәtlәrin meydana gәlmәsi vә qızıl yataqlarının kәşfi

D) İstehsal vasitәlәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәtin mövcudluğu vә iri topdan bazarların meydana

çıxması22) Sual:Pul … ümumi ekvivalentidir.

A) Mübadilә dәyәrinin

B) Mal vә xidmәtlәrin dәyәri

C) İstehlak dәyәrinin

D) Tam dәyәrli pulların çәkisinin

23) Sual:Hansı dәyәr forması bir әmtәәnin dәyәrini bir neçә ekvivalent әmtәәdә әks etdirir.

A) Tam

B) Pul


C) Ümumi

D) Sadә


24) Sual:Nominal dәyәrlәri … … pullar tam dәyәrlidir.

A) Bazarda kortәbii müәyyәn olunan

B) Real dәyәrindәn aşağı olan

C) Real dәyәrini üstәlәyәn

D) Real dәyәrә müvafiq olan

25) Sual:Bir әmtәәnin dәyәrinin digәr әmtәәdә әks olunması hansı dәyәr forması üçün xarakterikdir:

A) Sadә

B) Tam


C) Ümumi

D) Pul


26) Sual:Pul ilә ödәnilmәyәn mala mülkiyyәt hüququ verәn mal mübadilәsi sövdәlәşmәsi necә

adlanır?


A) Forfeytinq

B) Dempinq

C) Barter

D) Faktorinq

27) Sual:әmtәәnin dәyәrinin pul ilә ifadәsi kimi … … çıxış edir:

A) Gәlir


B) Mәnfәәt

C) Rentabellik

D) Qiymәt

28) Sual:Hansı düstur pulun kapital kimi fәaliyyәtini xarakterizә edir:

A) Pul­әmtәә­pul

B) Әmtәә­pul­әmtәә

C) Әmtәә­әmtәә­ pul

D) Pul – borc öhdәliyi­ әmtәә

29) Sual:Müasir pullar:A) Qızıla dәyişdirilmir

B) Dövlәt nişanı fabrikindә qızıla dәyişdirilir

C) AR Mәrkәzi bankında qızıla dәyişdirilir

D) AR Maliyyә Nazirliyindә qızıla dәyişdirilir.

30) Sual: … … mövcud olduqca pul mövcud olacaqdır:

A) Әmtәә istehsalı

B) Valyuta bazarı

C) Fond bazarı

D) Veksel mübadilәsi

31) Sual:Pulun funksiyaları … … demәkdir:

A) Cәmiyyәtin fәaliyyәti vә inkişafının müxtәlif sahәlәrinә pulun tәtbiqi vә tәsirinin nәticәsi

B) Onların mahiyyәtinin dәyәrin ümumi ekvivalenti kimi xarici tәzahürü

C) Pulun düzgün fәaliyyәti üçün zәruri şәrait.

D) Kreditә verilmiş pulun qiymәti

32) Sual:Dәyәr ölçüsü funksiyasını … … pullar yerinә yetirir:

A) Yalnız tam dәyәrli

B) Yalnız natamam dәyәrli

C) Tam vә natamam dәyәrli

D) Kağız vә kredit

33) Sual:Pulun dәyәr ölçüsü funksiyasının mahiyyәti özünü … … kimi çıxış etmәsindә göstәrir:

A) Әmtәә mübadilәsindә vasitәçi

B) Borc öhdәliklәrinin ödәmә vasitәsi

C) Ümumi dәyәr etalonu

D) Yığım vә әmanәt vasitәsi

34) Sual:Pul hansı funksiyanı yerinә yetirәrkәn mal vә xidmәtlәrin dәyәrinin ümumi ekvivalenti

kimi çıxış edir:

A) Tәdavül vasitәsi

B) Tәdiyyә vasitәsi

C) Dәyәr ölçüsü

D) Yığım vasitәsi

35) Sual:Pul hansı halda tәdiyә vasitәsi funksiyasını yerinә yetirir:

A) Yalnız әmtәә tәdavülü sferasında

B) Әmtәә tәdavülü sferası vә qeyri әmtәә ödәnişlәrindә

C) Yalnız qeyri­әmtәә ödәnişlәri sferasında

D) Yalnız maliyyә әmәliyyatları zamanı

36) Sual:Pulun tәdavül vasitәsi funksiyasını yerinә yetirdiyi zaman hansı hallarda iqtisadi böhran

yaranmasına formal imkan yaranır

A) Lazımi anda әmtәә almaq üçün alıcının pulu çatmadıqda
B) Kreditorlar tәrәfindәn kreditә görә yüksәk faiz qoyulduqda

C) Kreditorlar kifayәt qәdәr kredit resurslarına malik olmadıqda

D) Kreditorlardan kredit almaq şәrtlәri borc alanı qane etmәdikdә

37) Sual:Pulun tәdiyә vasitәsi funksiyasını yerinә yetirmәsindә xarakterik formula hansıdır:

A) Әmtәә­pul­ әmtәә

B) Pul­әmtәә­pul

C) Әmtәә­pul­borc öhdәliyi

D) Әmtәә­borc öhdәliyi – pul

38) Sual:Pul tәdiyә vasitәsi funksiyasını yerinә yetirәrkәn pul vә әmtәәnin qarşılaşması:

A) Daima baş verir

B) Dövri olaraq baş verir

C) Yalnız nağd hesablaşmalarda baş verir

D) Baş vermir

39) Sual:Dәfinә yığımdan fәrqli olaraq:

A) Mәqsәdli tәyinata malikdir, dәyәr ölçüsü funksiyasını yerinә yetirir vә yalnız natural formada

saxlanılır

B) Mәqsәdli tәyinata malikdir, tәdiyә vasitәsi funksiyasını yerinә yetirir vә yalnız natural formada

saxlanılır.

C) Mәqsәdli tәyinata malik deyil, sәrvәtin saxlanılması funksiyasını yerinә yetirir vә yalnız natural

formada saxlanılır

D) Mәqsәdli tәyinata malik deyil, sәrvәtin saxlanılması funksiyasını yerinә yetirir yalnız nağdsız

formada saxlanılır.

40) Sual:Pul yığımı ola bilir:

A) Nağd vә nağdsız formalarda

B) Yalnız nağd formada

C) Yalnız nağdsız formada

D) Yalnız dövlәtin qiymәtli kağızlarına investisiya yolu ilә

41) Sual:Pulun hansı funksiyası onun digәr funksiyalarının reallaşmasının tәminatçısıdır:

A) Dünya pulu

B) Tәdiyә vasitәsi

C) Dәyәr ölçüsü

D) Tәdavül vasitәsi

42) Sual:Pulun tәdavül vasitәsi funksiyasının mahiyyәti özünü … kimi çıxış etmәsindә göstәrir:

A) Әmtәәlәrin mübadilәsindә vasitәsi

B) Borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsindә vasitәçi

C) Yığım vә әmanәt vasitәsi

D) Digәr әmtәәlәrin dәyәr ölçüsü, ümumi ekvivalent

43) Sual:Tәdavül vasitәsi funksiyasını … pullar yerinә yetirir.

A) İdeal, xәyal edlilәnB) Ancaq real

C) Ancaq nağdsız

D) İdeal vә real

44) Sual:Pul tәdavül vasitәsi funksiyasını yerinә yetirәrkәn ödәmә qabiliyyәtli tәlәbin hәcmi:

A) Әmtәә tәklifini xeyli qabaqlamalıdır

B) Әmtәә tәklifindәn xeyli aşağı olmalıdır

C) Vaxt keçdikgә azalsın

D) Әmtәәlәrin tәklifinә uyğun olmalıdır.

45) Sual:Tәdavül vasitәsi funksiyasını … yerinә yetirir

A) Yalnız tam dәyәrli pullar

B) Yalnız dәyәr nişanәlәri

C) Tamdәyәrli pullar vә dәyәr nişanәlәri

D) Yalnız nağdsız pullar

46) Sual:Pulun yığım vasitәsi funksiyası özünü … göstәrir

A) Әmtәәlәrin mübadilәsindә vasitәçilikdә

B) Borc öhdәliklәrinin ödәnilmә vasitәsindә

C) Digәr әmtәәlәrin dәyәr ölçüsü, ümumi ekvivalent olmasında

D) Yığım vasitәsi vә pul aprtımında

47) Sual:Yığım vasitәsi funksiyasını … pullar yerinә yetirir.

A) Yalnız real pullar

B) İdeal pullar

C) İdeal vә real pullar

D) Yalnız nağdsız pullar

48) Sual:Pulun tәdavül vasitәsi funksiyasını yerinә yetirmәsi üçün hansı düstur xarakterikdir:

A) Әmtәә­pul­әmtәә

B) Pul­әmtәә­pul

C) Әmtәә­borc öhdәliyi­pul

D) İstehsal – bölgü­ mübadilә – istehlak

49) Sual:Dünya pulu funksiyası hansı qarşılıqlı münasibәtdә tәzahür olunur:

A) Yalnız müxtәlif ölkәlәrin kommersiya bankları arasındakı

B) Ölkә daxilindәki fiziki vә hüquqi şәxslәr arasındakı

C) Ölkәlәr arası vә ya müxtәlif ölkәlәrdәki fiziki vә hüquqi şәxslәr arasındakı

D) Yalnız valyuta maliyyә tәşkilatları vә ölkәlәrin hökumәtlәri arasındakı

50) Sual:Banklar tәrәfindәn beynәlxalq bank krediti verilir:

A) Yalnız ixrac edәnlәrә

B) Yalnız alıcı dövlәtin hökumәtinә

C) İxrac vә idxal edәnlәrә

D) Yalnız idxalçılara
51) Sual:Hal­hazırda dünya pulu funksiyasını әsasәn … valyutalar yerinә yetirir:

A) Dönәrli olmayan

B) Sәrbәst dönәrli

C) Qismәn dönәrli

D) Tәdavül olunmayan

52) Sual:Tam dәyәrli pulların tәdavülü zamanı qiymәt miqyası:

A) Müәyyәn edilmirdi

B) Pul vahidinin istehlak dәyәri kimi çıxış edirdi

C) Pul vahidindә әks olunan metal pulun çәkisinә uyğun gәlirdi

D) Ölkәdә müәyyәn qiymәt sәviyyәsinin formalaşması nәticәsindә kortәbii formalaşan pul vahidinin

sәviyyәsi idi.

53) Sual:әhalinin pul yığımları ölkәdә hansı münasibәtlәrin inkişafının nәticәsidir:

A) Kredit

B) Faktorinq

C) Forfeytinq

D) İcarә


54) Sual:Hansı pul vahidlәri beynәlxalq vahilddir:

A) SDR, ekü vә avro

B) Ekü vә dollar

C) SDR vә avro

D) SDR vә ekü

55) Sual:Pul yığımları … … mövcud olur:

A) Yalnız fәrdi sahibkarlıq sferasında

B) Maddi istehsal sferası vә fәrdi şәxslәrdә

C) Yalnız ayrı­ayrı şәxslәrdә

D) Yalnız maddi istehsal sferasında

56) Sual:Pulun dәyәr ölçüsü funksiyasının başlıca tәyinatı özünü nәdә göstәrir:

A) Dövlәtin qiymәtli kağızlarının emissiyasının tәmin olunmasında

B) Әmtәә dünyasına vahid dәyәr etalonunun tәqdim olunmasında

C) Pul yığımlarının yaradılması imkanının tәmin olunmasında

D) Borc öhdәliklәrinin emissiyası imkanının tәmin olunmasında

57) Sual:Dәyәr nişanәlәrinin tәdavülündә qiymәt miqyası:

A) Yalnız milli vә xarici valyutaların dәyәrlәrinin nisbәti әsasında müәyyәn olunur

B) Müәyyәn olunmun

C) Pul vahidinin metal çәkisinә uyğun gәlir

D) Ölkәdә formalaşan müәyyәn qiymәt sәviyyәsi nәticәsindә kortәbii yaranan pul vahidinin

sәciyyәsidir.58) Sual:Dünya tәcrübәsindә puldan tәdavül vasitәsi kimi istifadә:

A) Genişlәnir

B) Çox genişdir vә pulun digәr funksiyalarda istifadәsini üstәlәyir

C) Dәyişilmәz qalır

D) Azalır

59) Sual:Ölkәdә bazar iqtisadiyyatının vә rәqabәtin inkişafı mübadilәnin ekvivalentliliyinin tәmin

olunması qiymәtin әmәlә gәlmәsinin vahid sisteminin mövcudluğu pulun hansı funksiyasının düzgün

reallaş¬masına şәrait yaradır:

A) Dәyәr ölçüsü

B) Tәdavül vasitәsi

C) Yığım vasitәsi

D) Tәdiyә vasitәsi

60) Sual:Pul tәdavül vasitәsi funksiyasını yerinә yetirәrkәn pul vә әmtәәnin qarşılıqlı hәrәkәti:

A) Yalnız veksellәrin tәtbiqi zamanı baş verir

B) Heç vaxt baş vermir

C) Yalnız nağdsız formada

D) Daima baş verir

61) Sual:Pul ictimai zәruri әmәk sәrfinin hansı ölçüsü kimi çıxış edir:

A) Xarici

B) Daxili

C) Mәnәvi

D) Mövsümi

62) Sual:әmtәәlәrin … … onun istehsalına sәrf olunan әmәk mәsrәflәri әsasında müәyyәn olunur:

A) Dәyәri

B) İstehlak dәyәri

C) Valyuta kursu

D) Mәnfәәti

63) Sual:Nisbәtәn likvidli bir әmtәәnin yerli bazarda ümumi ekvivalent rolunu oynaması hansı dәyәr

forması üçün xarakterikdir:

A) Pul


B) Tam

C) Ümumi


D) Sadә

64) Sual:bu plastik kart üzrә hesab sahibi bankın ona tәqdim etdiyi vәsaitlәrdәn yalnız ona müәyyәn

etdiyi limit çәrçivәsindә hesablaşma yerinә yetirә bilәr:

A) Debet


B) Müddәtli

C) Kredit­debet

D) Kredit65) Sual:eyni bankın müştәrilәri arasında bank hesablaşmaları aşağıdakı kimi yerinә yetirilir:

A) Bankın müxbir hesabına toxunmadan müştәrilәrin hesablarından vәsaitlәrin silinmәsi vә ya

köçürülmәsi ilә

B) Yalnız bankın müxbir hesabı vasitәsilә

C) Yalnız hesablaşma­kassa mәrkәzlәri vasitәsilә

D) Yalnız qarşılıqlı öhdәliklәr üzrә hesablaşma yolu ilә

66) Sual:kommersiya banklarının plastik kart üzrә xidmәt fәaliyyәti:

A) Embosso

B) Avtorizasiya

C) Ekvayrinq

D) Domisilyasiya

67) Sual:ötürücü imza (indossamentin) ilә verilәn çeklәr:

A) Orderli çek

B) Adlı çek

C) Tәqdimatlı çek

D) Pul çeki

68) Sual:ölkә әrazisindә banklar arasında hesablaşmalar:

A) Yalnız Mәrkәzi Bankın hesablaşma –kassa mәrkәzlәri vasitәsilә

B) Yalnız bankların müxbir hesabları vasitәsilә

C) Yalnız Mәrkәzi Bankın hesablaşma­kassa mәrkәzlәri vasitәsilә bankların müxbir hesabları üzrә

vә klirinq hesablaşma әsasında

D) Yalnız bankların Maliyyә Nazirliyindә açılan hesabları vasitәsilә

69) Sual:hesablaşma sәnәdlәri üzrә vәsaitlәrin köçürülmәsi öhdәliyini plastik kart vasitәsilә yerinә

yetirmәk üçün bankın razılığı:

A) Ekvayrinq

B) İnkasso

C) Embosso

D) Avtorizasiya

70) Sual:çek üzrә hesablaşma hәm çekdә adı göstәrilәn şәxsin xeyrinә yerinә yetirilirsә, hәmçinin dә

ötürücülük yolu ilә başqasına ötürülürsә bu çek:

A) Tәqdim olunana çek

B) Orderli çek

C) Adlı çek

D) Pul çeki

71) Sual:Sadәcә tәqdim etmә yolu ilә başqa şәxsә ötürülәn çeklәr necә adlanır:

A) Orderli çek

B) Adlı çek

C) Tәqdimatlı çek

D) Pul çeklәri72) Sual:qarşılıqlı ödәnişlәrin zaçotu üzrә hesablaşmalar üçün hesablaşma sәnәdlәri kimi

aşağıdakılar çıxış edә bilәr:

A) İstәnilәn hesablaşma sәnәdlәri

B) Yalnız ödәmә tapşırıqları

C) Yalnız ödәmә –tәlәbnamә tpşırıqları

D) Yalnız hesablaşma çeklәri.

73) Sual:aşağıdakı çek ötürülә bilmәz.

A) Pul çeki

B) Tәqdimatlı çek

C) Orderli çek

D) Adlı çek

74) Sual:Ödәnişin çeki banka tәqdim edәn şәxsә ödәnildiyi çek necә adlanır?

A) Pul çeki

B) Adlı çek

C) Tәqdimatlı çek

D) Orderli çek

75) Sual:banklar müştәrilәrin hesabı üzrә әmәliyyatları nәyә әsasәn hәyata keçirir?

A) Hesab­qaimәyә әsasәn

B) Hesablaşma sәnәdlәrinә әsasәn

C) Nәqliyyat sәnәdlәrinә әsasәn

D) Uyğunluq sertifikatına әsasәn

76) Sual:Yalnız üzәrindә adı göstәrilәn şәxsә ödәniş edilә bilәn çek:

A) Orderli çek

B) Tәqdimatlı çek

C) Pul çeki

D) Adlı çek

77) Sual:nağdsız hesablaşma formasına aid deyil:

A) Çeklәr

B) Sәhm vә istiqrazlar

C) Akkreditivlәr

D) Ödәmә tapşırığı

78) Sual:banklar arasında qarşılıqlı tәlәblәr üzrә hesablaşmalar:

A) Mümkün deyil

B) Mәhdudiyyәtsiz mümkündür.

C) Yalnız eyni әrazidә fәaliyyәt göstәrәn banklar arasında mümkündür

D) Eyni hesablaşma­kassa mәrkәzindә xidmәt göstәrilәn banklar arasında mümkündür.

79) Sual:Bazar bank sistemi bölüşdürücü bank sistemindә nә ilә fәrqlәnir?A) banklara mülkiyyәt formasına görә

B) banklara mülkiyyәtin yeknәsәkliyi ilә

C) yalnız dövlәt bankının fәaliyyәti imkanı ilә

D) banklara mülkiyyәt forması müxtәlifliyi ilә.

80) Sual:.. … Ssudalar üzrә ödәnişlәr mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir:

A) uzun müddәtli

B) qısa müddәtli

C) vaxtı keçmiş

D) ödәniş vaxtı uzadılmış

81) Sual:Depozit, veksel, uçot ssudaları vә banklararası kredit üzrә faizlәr… … görә

müәyyәnlәşdirilir:

A) kreditlәşmә müddәtinә görә

B) kredit idarәlәrinә görә

C) Kreditin formalarına görә

D) kredit tәşkilatlarının әmәliyyat növünә görә

82) Sual:bankın müştәrisi hansı mәblәğә çek yaza bilәr.

A) İstәnilәn mәblәğdә

B) Yalnız malgöndәrәnә olan borcu mәblәğindә

C) Bankda depozitә qoyduğu mәblәğdә

D) 1000 manata bölünәn istәnilәn mәblәğdә

83) Sual:vәtәndaşların şәxsi hesablarına çeklәr vasitәsilә köçürmәlәr:

A) mümkündür

B) mümkün deyil

C) yalnız Mәrkәzi Bankın razılığı ilә mümkündür

D) yalnız Maliyyә Nazirliyinin icazәsi ilә mümkündür.

84) Sual:hansı müştәriyә bank tәrәfindәn müştәrinin hesabı üzrә vәsait deponlaşdırılmadan belә çek

kitabçası verilә bilәr.

A) Büdcә tәşkilatı

B) Kommersiya tәşkilatı

C) dayanıqlı maliyyә vәziyyәti vә sabit ödәmә ardıcıllığına malik tәsәrrüfat subyekti

D) dövlәt bәlәdiyyә orqanı

85) Sual:….. plastik kart sahibinә yalnız kart hesabında olan mәblәğ hәcmindә hesablaşma aparmaq

imkanı verir.

A) Müddәtli

B) Debet

C) Kredit­debet

D) Kredit

86) Sual:fiziki şәxslәr arasında çeklәrlә hesablaşmalar:
A) Mümkündür

B) Qeyri­mümkündür

C) Mәrkәzi Bankın razılığı ilә mümkündür.

D) Adlı çeklәr olduğu zaman mümkündür.

87) Sual:Azәrbaycan banklarının buraxdığı çeklәr … әrazilәrdә dövr edә bilәr:

A) MDB dövlәtlәrindә

B) Rusiya vә Belorusiyada

C) Keçmiş SSRİ respublikalarında

D) Yalnız ölkә әrazisindә

88) Sual:çek kitabçalarının blank formaları müәyyәn edilir:

A) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn

B) Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn

C) AR Hökümәti tәrәfindәn

D) Mili Mәclis tәrәfindәn

89) Sual:çeklәrlә hesablaşmalar aşağıdakı hallarda istifadә oluna bilәr:

A) Yalnız fiziki şәxslәr arasında

B) B. Yalnız hüquqi şәxslәr arasında

C) Hüquqi vә fiziki şәxslәr arasında

D) Yalnız kommersiya bankları arasında

90) Sual:ödәyiciyә akkreditivin ödәnilmәsindәn imtina hüququ yalnız aşağıdakı halda verilә bilәr:

A) Malgöndәrәn ödәmәni nağdsız qaydada tәlәb etdikdә.

B) Malgöndәrәnin başqa bankda hesabı açıldıqda

C) Akkreditiv geri çağırılmayan olduqda

D) Müqavilәnin şәrtlәri pozulduğu aşkar edildikdә

91) Sual:emitent­bankın pul vәsaitlәrini ödәyicinin hesabından vә ya ona tәqdim olunan kredit

hesabından icraçı bankın hesabına, akkreditivin qüvvәdә olduğu müddәt boyu köçürmәsi ilә baş

verәn akkreditiv … … adlanır:

A) örtülmüş

B) kommersiya

C) örtülәn

D) Qeyri­kommersiya

92) Sual:akkreditivin müsbәt cәhәti:

A) Sövdәlәşmәnin tәrtibatının sadәliyi

B) Әmtәә dövriyyәsinin tezliyi

C) Malgöndәrinә ödәmәnin yerinә yetirilmәsi üçün zәmanәtin verilmәsi.

D) Әlavә xәrclәrin az olması.

93) Sual:akkreditivin müddәti vә akkreditiv üzrә hesablaşma qaydası müәyyәn edilir:

A) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn
B) Maliyyә nazirliyi tәrәfindәn

C) Mәrkәzi Bankın әrazi üzrә idarәsi tәrәfindәn

D) Alıcı vә satıcı arasında müqavilәyә әsasәn

94) Sual:akkreditiv ilә hesablaşmanın әsas xüsusiyyәti:

A) Bir neçә malgöndәrәn üçün istifadә edilә bilmәz vә ya ünvanı dәyişdirilә bilәr.

B) Yalnız bir malgöndәrәnә şamil edilә bilәr vә ünvanı dәyişdirilә bilmәz.

C) Yalnız nağd pula ödәnilә bilәr.

D) Yalnız fiziki şәxslәrlә sövdәlәşmәlәrdә istifadә edilә bilәr.

95) Sual:akkreditiv üzrә nağd pulun ödәnilmәsi:

A) Mümkün deyil

B) Mümkündür

C) Bank­emitentin razılığı ilә mümkündür

D) Mәrkәzi Bankın razılığı ilә mümkündür.

96) Sual:. malgöndәrәnin razılığı olmadan dәyişdirilә vә ya lәğv edilә bilmәyәn akkreditiv necә

adlanır:

A) Geri çağırılan

B) Orderli

C) Klassik

D) Geri çağırılmayan

97) Sual:alıcı ona xidmәt göstәrәn banka depozitindә olan vәsait vә ya bankın zәmanәti ilә satıcının

әrazisindә yerlәşәn malın qiymәtinin, ödәyicinin (alıcının) müәyyәn etdiyi şәrtlәrlә ödәnilmәsinә dair

verdiyi tapşırığa әsasәn hesablaşmanın aparıldığı forma ………... adlanır.

A) Akkreditiv

B) İnkasso

C) Veksel

D) Çeklәrlә hesablaşma

98) Sual:emitent­bank tәrәfindәn malgöndәrәni xәbәrdar etmәdәn dәyişdirilә bilәn vә ya lәğv edilәn

akkreditiv:

A) Geri çağırılmayan

B) Klassik

C) Geri çağırılan

D) Orderli

99) Sual:akkreditiv formalı hesablaşmalarda mәhsul … … ödәnilir:

A) Mәhsulun yüklәnmәsindәn sonra

B) Mәhsulun yüklәnmәsindәn әvvәl

C) Mәhsulun alıcıya çatdırılmasından sonra

D) Avans ödәmәdәn sonra

100) Sual:Çeklәr müştәrinin hansı hesabından ödәnilir?
A) Vәsaitlәrini depozitә qoyduqları ayrıca hesabdan

B) Ayrıca hesab açılmadan ümumi hesablaşma hesabından.

C) Tranzit hesabdan

D) Valyuta hesabından

101) Sual:akkreditivin bütün mәblәğinin emiten­bankın icraçı bankda olan hesabından silimәsi

hüququnun verilmәsi ilә müşayәt olunan icraçı bankda açılan akkreditiv:

A) Örtülmüş

B) kommersiya

C) Qeyri­kommersiya

D) Örtülmәyәn

102) Sual:akkreditiv hesablaşma formasının çatışmayan cәhәti:

A) Hesablaşma әmәliyyatlarının yerinә yetirilmә tezliyi vә sadәliyi

B) Әmtәә dövriyyәsinin lәngimәsi, akkreditivin fәaliyyәt müddәtindә alıcının vәsaitinin tәsәrrüfat

dövriyyәsindәn yayınması

C) Malgöndәrәnә alıcı tәrәfindәn ona tәqdim edilәn mala görә zәmanәtin verilmәmәsi.

D) Mәrkәzi Bankdan akkreditiv hesablaşma formasının aparılması üçün xüsusi razılığın alınması

103) Sual:...... hesablaşma forması, emitent­bankın müştәrinin sәrәncamına әsasәn vә onun hesabına,

hesablaşma sәnәdlәri әsasında hesablaşma ödәyicisindәn vәsaitin qәbul edilmәsini yerinә yetirәn

bank әmәliyyatıdır.

A) İnkasso

B) Akkreditiv

C) Çeklәrlә hesablaşma

D) Veksel hesablaşması

104) Sual:müddәtli ödәmә tapşırıqları istifadә edilir:

A) Avans hesablaşmalarında, malların yüklәnmәsi vә iri sövdәlәşmәlәr zamanı qismәn ödәmәlәrdә

B) Yalnız avans hesablaşmalarda

C) Yalnız malların yüklәnmәsindә

D) Yalnız iri sövdәlәşmәlәr zamanı qismәn ödәmәlәrdә

105) Sual:tәrәflәrin müqavilәsindәn asılı olaraq ödәmә tapşırıqlı hesablaşmalar aşağıdakı kimi ola

bilәr:


A) Geri cağırılan vә geri çağırılmayan

B) Açıq vә qapalı

C) Adlı vә orderli

D) Müddәtli, tәlәbolunanadәk, tәxirәsalınmış.

106) Sual:bank tәrәfindәn ödәyicidәn ödәmә tapşırığı icra üçün qәbul edilir, yalnız:

A) A. Mәrkәzi Bankın İdarәçiliyinin ödәmә üçün razılığı әsasında

B) B. Ödәyicinin hesabında vәsaitin olduğu halda

C) C. Ödәyici kommersiya tәşkilatı olduğu halda

D) D. Vәsaiti ödәyәn vә vәsaiti qәbul edәn tәrәfә eyni bankda xidmәt göstәrilirsә107) Sual:hazırda ölkәmizdә nağdsız hesablaşma formalarından әn çox istifadә olunanı:

A) Akkreditiv

B) Ödәmә tәlәbnamә

C) Ödәmә tapşırığı

D) Çeklәr

108) Sual:İqtisadiyyatın bazar modelindә malların alınması imkanının müәyyәnlәşdirilmәsindә

başlıca әhәmiyyәt kәsb edirlәr:

A) Barter sövdәlәşmәlәri:

B) Kartoçka vә mal talonları.

C) Pul.


D) Mal buraxılışının müәyyәn olunan normaları.

109) Sual:İnflyasiya proseslәri:

A) Pulun rolunun zәiflәmәsinә vә onun tәtbiq sferasının daralmasına gәtirib çıxarır.

B) Pulun roluna vә onun tәtbiq sferasına hәr hansı bir tәsir göstәrmir.

C) Pulun tәtbiq sferasının әhәmiyyәtli surәtdә genişlәnmәsini zәiflәndirir.

D) Yalnız xarici­iqtisadi әlaqәlәrin inkişafına neqativ tәsir göstәrir.

110) Sual:Pulun dövlәt hakimiyyәtinin simvolarından biri kimi eynilәşdirilmәsi … … pul

nәzәriyyәsinin xaarkterik cәhәtidir:

A) Nominalist.

B) Metallist.

C) Keynsian.

D) Monetarist.

111) Sual:Planlı iqtisadiyyatda pulun mәhdud rolu müәyyәn edilir:

A) Mal istehsalçıları arasında rәqabәtdә.

B) İstehsal vasitәlәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәtlә.

C) Kortәbii qiymәt qoyma ilә.

D) Dövlәt tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş sabit, dәyişmәz qiymәtlәrlә.

112) Sual:Ölkәlәrarası qarşılıqlı iqtisadi әlaqәlәrdә pulun rolu onunla ifadә olunur ki, ondan …

istifadә olunur:

A) Müxtәlif ölkәlәrin rezidentlәri arasında icra olunan sövdәlәşmәlәrdә.

B) Ölkәnin qızıl valyuta ehtyiatlarının hәcminin hesablanmasında.

C) İdxal ixrac әmәliyyatlarının faydalılığının qiymәtlәndirilmәsi vә hesablanmasında.

D) Milli valyutanın devalvasiya vә revalvasiya faizinin müәyyәnlәşdirilmәsindә.

113) Sual:Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçiddә pulun tәtbiq sferası:

A) İxtisar olunur.

B) Genişlәnir.

C) Dәyişmәz qalır.

D) Ancaq istehsal sferasında genişlәnir.
114) Sual:Ödәmә böhranı şәraitindә malların dәyәrinin әvvәlcәdәn ödәnilmәsi tәlәbi onunla

әlaqәdardır ki:

A) Pulun rolu genişlәnir, kredit münasibәtlәri inkişaf edir.

B) Pulun rolunun genişlәnmәsi, mәhsulun keyfiyyәtinә alıcının nәzarәt imkanları vә vaxtlı vaxtında

göndәrilmәsini.

C) Alıcının mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt imkanında vә onun vaxtlı­vaxtında göndәrilmәsindә

pulun rolu zәiflәyir.

D) Böhrandan әvvәlki dövrlә müqayisәdә pulun rolunun faktiki dәyişmәzliyindә.

115) Sual:Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә istehsal olunan vә reallaşdırılan mәhsulun hәcmi vә çeşidi

formalaşır:

A) Tәdiyә qabiliyyәti vә istehsal fәaliyyәtinin faydalılığı nәzәrә alınmaqla

B) Mәrkәzlәşdirilmiş qaydada.

C) Kortәbii.

D) Dәyişmәyәn vә ciddi müәyyәnlәşdirilmiş istehlak rasionu üzrә.

116) Sual:Planlı iqtisadiyyatda pula әsasәn … … yanaşılırdı:

A) İqtisadi proseslәrin bütün sferalarına aktiv tәsir alәti vә istehsalın effektivliyinin

stimullaşdırılmasının real vasitәsi kimi.

B) İqtisadiyyatın idarә olunması üzrә mәrkәzi vә digәr orqanlar tәrәfindәn uçot vә nәzarәt alәti kimi.

C) Kapital vә ya öz­özünә artan dәyәr kimi.

D) Yığım vasitәsi vә sәrvәtin artırılması kimi.

117) Sual:Müasir pul nәzәriyyәlәri üçün ümumi qәbul edilәn cәhәt bunlardır:

A) Tәdavüldә olan pulun miqdarının özünü tәnzimlәmә imkanları.

B) Pulun yaranmasının qeyri әmtәә xarakteri.

C) İqtisadiyyatın inkişafında pulun rolu vә tәdavüldә pulun miqdarının tәnzimlәnmәsi zәruriliyi

D) Әmtәәlәrin qiymәtlәndirilmәsi vә mübadilәsi üçün istifadә imkanları.

118) Sual:Pul nәzәriyyәsinin inkişafı aşağıdakılarla әlaqәdardır:

A) Xarici iqtisadi әlaqәlәrin geniş inkişafı vә rulun pulun bu әlaqәlәrdә tәdqiq olunması zәrurәti ilә.

B) Tam dәyәrli olmayan pul nişanlarının meydana gәlmәsi vә pul kütlәsinin qiymәtlәrin sәviyyәsinә

tәsirinin tәhlili zәrurirәti ilә.

C) Tam dәyәrli puldan dәyәr nişanlarına keçidin sәbәblәrinin tәdqiqi zәrurәtindәn.

D) Tәkrar istehsal prosesinin geniş inkişafı vә pulun rolunun bu prosesdә tәdqiq olunması zәrurәti

ilә.


119) Sual:Pulun miqdar nәzәriyyәsi qiymәtlәr sәviyyәsinin nәdәn asılı olaraq müәyyәn edilmәsini

nәzәrdә tutur:

A) Ölkәnin qızıl valyuta ehtiyatlarının dәyişmәsindәn asılıdır.

B) Әhalinin mәşğulluq vә ona müvafiq әmәk haqqı fondunun ümumi sәviyyәsi ilә.

C) Tәlәb vә tәklifin tәsiri ilә kortәbii qaydada.

D) Tәdavüldә olan pul kütlәsi ilә

120) Sual:A.Fillips nәzәriyyәsinә görә qiymәtlәr sәviyyәsi dәyişir:

A) Әhalinin mәşğulluq vә әmәk haqqı sәviyyәsindәn asılı olaraq.
B) Tәdavüldә pul kütlәsinin dәyişmәsinә münasib olaraq.

C) Tәlәb vә tәklifin sәrbәst tәsiri altında kortәbii.

D) Ölkәnin qızıl valyuta ehtiyatlarının dәyişmәsindәn asılı olaraq.

121) Sual:Pulun Keynsian nәzәriyyәsi … … nәzәrdә tutur:

A) Qiymәtqoyma proseslәrinin kortәbiiliyini vә dövlәtin qiymәtlәrin müәyyәn olunması prosesinә

tam müdaxilәsizliyi.

B) Pul kütlәsinin tәnzimlәnmәsindә dövlәtin aktiv iştirakı vә mәşğulluğun vә işgüzar aktivliyin

stimullaşdırılmasında pul kütlәsinin artırılması imkanlarını

C) Pulun miqdarının ölkәnin qızıl valyuta ehtyiatlarından asılı olaraq müәyyәnlәşdirilmәsi

D) Hökumәtin sәrt pul kredit siyasәti nәticәsindә pul kütlәsinin artımına yol vermәmәyi.

122) Sual:Pulun miqdar nәzәriyyәsinin tәrffdarları hesab edirlәr ki:

A) Әmәk haqqının hәcmi mәşğulluğun sәviyyәsinә hәlledici tәsir göstәrir.

B) Mәşğulluğun artması әmәk haqqının vә qiymәtlәrin artımı ilә müşayiәt olunmur.

C) Mәşğulluğun artması әmәk haqqının artmasına tәsir etsә dә, qiymәtlәrin artımı ilә müşayiәt

olunmur.

D) [yMәşğulluğun vә әmәk haqqının artımı qiymәtlәrin artımı ilә müşayiәt olunur, әmәk haqqının

azalması isә qiymәtlәrin azalmasına sәbәb olur.

123) Sual:Pulun monetarist nәzәriyyәsinә görә tәdavüldә olan pul kütlәsinin miqdarı:

A) Özünü tәnzimlәmәyә mәruz qalır, lakin dövlәt pul kütlәsinin artımına imkan vermir.

B) Ölkәnin qızıl valyuta ehtyiatlarının hәcmindәn asılıdır.

C) Kortәbii olaraq müәyyәn edilmir, dövlәtin iqtisadi ehtyiatlarından asılı olaraq formalaşır.

D) Milli iqtisadiyyatın beynәlmilәllәşmәsi sәviyyәsindәn asılıdır.

124) Sual:Pulun Keynsian nәzәriyyәsinin tәtәfdarları tәrәfindәn tәklif edilәn tәdbirlәr yönәldilir:

A) Әmtәәlәrin tәklifi ilә müqayisәdә tәlәbin mәhdudlaşdırılmasını stimullaşdırılmasına

B) tәklifin stimullaşdırılmasında pulun rolunu güclәndirilmәsinә.

C) Pulun yığımını stimullaşdırılmasına

D) Tәlәbin stimullaşdırılmasında pulun rolunu güclәndirilmәsinә

125) Sual:İctimai sәrvәtin mәnbәyi kimi insan әmәyi tәrәfindәn yaradılmış maddi nemәtlәr

mәcmusu deyil, qızıl vә gümüşün qәbul edilmәsi, tәdavüldәki tam dәyәrli pulların pul nişanları ilә

әvәz olunmasının inkarı … … pul nәzәriyyәsinin xarakterik çatışmamazlığıdır:

A) Nominalist.

B) Metallist.

C) Keynsian.

D) Monetarist.

126) Sual:әrazi idalәrinin ehtiyat fondunda saxlanılır:

A) Tәdavülә buraxılmaq üçün nәzәrdә tutulmuş pul nişanları ehtiyatı.

B) Ölkәnin qızıl valyuta ehtiyatı.

C) Ancaq xırda metal sikkәlәrin ehtiyatı.

D) Yarasız nağd pul.127) Sual:… … multiplikatoru yalnız iqtisadiyyatın kreditlәşdirilmәsi nәticәsindә hәyata keçirilәn

multiplikativ hәrәkәtdir:

A) Kredit.

B) Depozit.

C) Bank.

D) Maliyyә.

128) Sual:әrazi idarәsi hesablaşma kassa xidmәti göstәrir:

A) Müәssisәlәrә.

B) Әhaliyә.

C) Kommersiya banklarına

D) Bәlәdiyyә orqanlarına.

129) Sual:… … multiplikatoru pulun kommersiya bankının depozit hesablarında olan multiplikativ

obyektidir:

A) Kredit.

B) Depozit.

C) Bank.


D) Maliyyә.

130) Sual:Hesablaşma­kassa mәrkәzinin… … yerlәşәn pulun hәrәkәt edir :

A) Dövriyyә kassasında

B) Ehtiyat fondunda.

C) Dövriyyә kassasında vә ehtiyat fondunda

D) Dövriyyә kassasında ehtyiat fonduna keçid prosesindә.

131) Sual:Gündәlik emissiya balansı tәrtib edilir:

A) Әrazi idalәri vә kommersiya bankları ilә birgә.

B) Kommersiya bankları tәrәfindәn.

C) Mәrkәzi bankın idarә heyәti tәrәfindәn

D) Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn.

132) Sual:әrazi idarәsinin dövriyyә kassasının tәyinatı:

A) Kommersiya banklarından nağd pulun qәbulu üçün

B) Kommersiya banklarına nağd pulun verilmәsi vә banklarda nağd pulun qaytarılması.

C) Kommersiya banklarından nağd pulun verilmәsi.

D) İnvestisiya layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi.

133) Sual:Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nağd pulun emissiya hәcmi müәyyәn edilir:

A) Әhalinin pul gәlirlәri vә xәrclәri proqnozu әsasında kommersiya bankları tәrәfindәn

B) Kommersiya banklarının kassa dövriyyәsi әsasında Mәrkәzi Bank tәrәfindәn

C) Sosial iqtisadi vәziyyәtin tәqdiqi әsasında yerli hakimiyyәt orqaları tәrәfindә

D) Müәssisәlәrin pul gәlirlәri vә xәrclәri әsasında kommersiya bankları tәrәfindәn

134) Sual:Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nağdsız pulun emissiyasını hәyata keçirir:
A) Kommersiya bankları

B) Mәrkәzi Bank

C) Әrazi idarәlәri

D) Bank olmayan kredit tәşkilatları

135) Sual:әrazi idarәsi üçün o әmәliyyat emissiya әmәliyyatı hesab edilir ki, bu zaman nağd pul:

A) Mәrkәzi Bankdan daxil olur.

B) Dövriyyә kassasından ehtyiat fonduna köçürülür.

C) Kommersiya banklarına ötürülür

D) Ehtiyat fondundan dövriyyә kkssasına köçürülür.

136) Sual:Pul kütlәsi göstәricilәrinin artım istiqamәtini müәyyәn edir:

A) Mәrkәzi Bank

B) Maliyyә Nazirliyi

C) Milli Mәclis

D) Nazirlәr Kabineti

137) Sual:Qızıl pulun tәdavülü zamanı pul kütlәsi mal kütlәsindәn artıq olanda pul:

A) Dәfinәyә çevrilir

B) Tәdavüldә qalaraq inflyasiyanı artırır

C) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn tәdavüldәn görürülür.

D) Kommersiya bankları tәrәfindәn tәdavüldәn götürülür

138) Sual:Nağdsız dövriyyәnin inkişafı

A) Tәdavül üçün zәruri olan nağd pulun miqdarını artırır.

B) Tәdavül üçün zәruri olan nağd pulun miqdarını azaldır.

C) tәdavül üçün zәruri olan nağd pulun miqdarına tәsir etmir

D) Nağd dövriyyәni tamamilә lәğv edir

139) Sual:Monetizasiya әmsalı bu nisbәtlә hesablanılır:

A) Milli gәlirin pul bazasına nisbәti kimi.

B) Pul kütlәsinin orta illik miqdarının ÜDM­in nominal miqdarına nisbәti kimi.

C) Ölkәnin qızıl valyuta ehtiyatının dövriyyәdәki nağd pulun hәcminә nisbәti kimi.

D) ÜDM­in moninal miqdarının pul kütlәsinin orta illik miqdarına nisbәti kimi

140) Sual:Kağız pul tәdavülü qanununa müvafiq olaraq dәyәr nişanlarının miqdarını:

A) Kommersiya bankları müәyyәn edirlәr

B) Tәdavül üçün zәruri olan qızıl pulların qiymәtlәndirilmiş miqdarına bәrabәr götürülür.

C) Kortәbii müәyyәn edilir.

D) Planlı qaydada müәyyәn edilir

141) Sual:Tam dәyәrli pulların tәdavülü zamanı pul vә mal kütlәsi arasındakı nisbәt müәyyәn edilir:

A) Mәrkәzlәşdirilmiş qaydada hökumәt tәrәfindәn

B) Pulun dәyәr ölçüsü funksiyası vasitәsilә kortәbii

C) Bankların vә müәssisәlәrin müqavilәsi üzrә.
D) Pulun dәfinә funksiyası vasitәsilә kortәbii

142) Sual:Satılmış malların miqdarının artması bu cәhәtlәri bildirir:

A) Pulun tәdavül sürәtinin azalmasını

B) Mal alışı üçün zәruri olan pul miqdarının artmasını

C) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn tәdavüldәn pulun bir hissәsinin götürülmәsini.

D) Mal alışı üçün zәruri olan pul miqdarının azalmasını

143) Sual:Qiymәt sәviyyәsinin artımı bunları zәruri edir:

A) Köhnә pul nişanlarının yenilәri ilә әvәz olunmasını

B) Pulun miqlarının artmasını

C) Dövriyyәdәn pulun bir hissәsinin götürülmәsi

D) Milli valyutanın revalvasiyasının keçirilmәsini

144) Sual:Pulun tәdavül sürәtinin artması:

A) Tәdavül üçün zәruri olan pulun miqdarına tәsir göstәrmir

B) Tәdavül üçün zәruri olan pulun miqdarını azaldır.

C) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn pulun emissiyasından xәbәr verir.

D) Tәdavülә zәruri olan pulun miqdarını artırır

145) Sual:Pulun tәdavül sürәti ilә onun zәruri miqdarı arasındakı әlaqә:

A) Birbaşadır

B) Әksinәdir

C) Mövcud deyildir

D) Mәrkәzlәşdirilmiş qaydadadır

146) Sual:Pulun tәdavül sürәti bunları ölçmәyә imkan verir:

A) Pul nişanlarının hәrәkәt intensivliyini

B) Milli valyutanın devalvasiya vә revalvasiya faizini

C) Manatın alıcılıq qabiliyyәtini

D) Manatın әmtәә vә mala örtülmәsi dәrәcәsini

147) Sual:Bankın kassasına pulun qaytarılma sürәti bu nisbәtlә hesablanılır:

A) Müәyyәn müddәt әrzindә cәmi nağd pul dövriyyәsinin tәdavüldәki pulun orta qalığına nisbәti

kimi

B) Müәyyәn müddәt әrzindә bankın kassasına daxil olmalar üzrә dövriyyәnin tәdavüldәki pulun ortaqalığına nisbәti kimi.

C) Milli gәlirin pul kütlәsinә nisbәti kimi

D) Mәcmu ictimai mәhsulun pul kütlәsinә nisbәti kimi

148) Sual:Pul kütlәsinin әn likvid hissәsi:

A) Nağdsız pul

B) Kvazi pul

C) Nağd pul

D) Xarici valyutada depozit
149) Sual:Müasir pul tәdavülü qanununa әsasәn zәruri olan pulun miqdarı pulun … … әsaslanır:

A) Tәdavül vasitәsi vә tәdiyә vasitәsinә

B) Dәyәr ölçüsünә

C) Tәdavül vasitәsi vә yığım vasitәsinә.

D) Dәyәr ölçüsü vә tәdiyә vasitәsinә

150) Sual:İqtisadiyyatda pulun tәdavül sürәti bu nisbәtlә hesablanılır:

A) Milli gәlirin pul kütlәsinә nisbәti kimi.

B) Mәcmu ictimai mәhsulun pul kütlәsinә nisbәti kimi.

C) Müәyyәn müddәt әrzindә cәmi nağd pul dövriyyәsinin tәdavüldәki pulun orta qalağına nisbәti

kimi.


D) Müәyyәn müddәt әrzindә bankın kassasınadaxil olan hasilatın tәdavüldәki pulun orta qalığan

nisbәti kimi.

151) Sual:Pul kütlәsinin tәrkibi vә strukturunu xarakterizә edir:

A) Multiplikativ әmsallar

B) Pul tәdavülünün sürәt göstәricilәri.

C) Monetizasiya әmsalları

D) Pul aqreqatları.

152) Sual:İctimai mәhsulun dәyәrinin dövretmәsindә pulun hәrәkәt sürәti bu nisbәtdә hesablanılır:

A) Milli gәlirin pul kütlәsinә nisbәti kimi.

B) Müәyyәn müddәt әrzindә cәmi nağd pul dövriyyәsinin tәdavüldәki pulun orta qalığına nisbәti

kimi.

C) Müәyyәn müddәt әrzindә bankın kassasına daxil olan pul dövriyyәsinin tәdavüldәki pulun ortaqalığına nisbәti kimi.

D) Mәcmu ictimai mәhsulun pul kütlәsinә nisbәti kimi

153) Sual:… … pul nәzәriyyәsi üçün pulun qızıl vә gümüşlә eynilәşdirilmәsi xarakterikdir:

A) Nominalist.

B) Metallist.

C) Keynsian.

D) Monetarist.

154) Sual:Pulun әmtәә mәzmununa etinasızlıq, әsas funksiyalarından imtina, ideal pul vahidi kimi

pulun qiymәtlәr miqyası ilә eynilәşdirilmәsi … … pul nәzәriyyәsinin xarakterik nöqsanıdır:

A) Nominalist.

B) Metallist.

C) Keynsian.

D) Monetarist.

155) Sual:Geniş tәkrar prosesindә pulun rolu ilk növbәdә onda tәzahür edir ki, onun kömәyi ilә:

A) Tәsәrrüfat subyektlәrinin vergi öhdәliklәrinin icrası tәmin edilir.

B) İstehsal olunan mәhsulun maya dәyәri müәyyәnlәşdirilir vә qiymәti formalaşır.

C) Pulun yığımı baş verir vә yığım fondu formalaşır.D) Tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn kommersiya banklarından götürülmüş kreditlәr üzrә faiz

dәrәcәsi müәyyәnlәşdirilir.

156) Sual:Pulun rolu:

A) Dәyәrin ümumi ekvivalenti kimi onun mahiyyәtinin konkret xarici ifadәsidir.

B) İqtisadi kateqoriya kimi pulun xarakteristikasıdır.

C) Pulun tәdavül vә tәdiyә vasitәlәri funksiyaları ilә müәyyәnlәşdirilәn tәtbiq sferasıdır.

D) Müxtәlif fәaliyyәt tәrәflәrinә vә cәmiyyәtin inkişafına pulun tәtbiqinin nәticәsi vә tәsiridir.

157) Sual:Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә nağd pulun emissiyası … … hәyata keçirilir:

A) Kommersiya bankları tәrәfindәn

B) Kommersiya bankları vә Mәrkәzi Bank tәrәfindәn

C) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn

D) Kommersiya bankları vә müәssisәlәr tәrәfindәn

158) Sual:Hesablaşma­kassa mәrkәzlәrinin dövriyyә kassasına daxil olan nağd pulun mәblәği

kassanın mәxaricindәn çoxdursa bu zaman pul:

A) Müvәqqәti olaraq hesablaşma­kassa mәrkәzlәrinin dövriyyә kassasında saxlanılır.

B) Mәrkәzi Banka göndәrilir

C) Depozit hesablarına köçürülür

D) Dövriyyә kassasından ehtiyat fonduna köçürülür.

159) Sual:Dövriyyәyә … … pul emissiyasının başlıca mәqsәdi müәssisәlәrin dövriyyә vәsaitlәrinә

olan әlavә ehtiyatlarının ödәnilmәsidir:

A) Nağd.

B) Nağdsız.

C) Tam dәyәrli.

D) Kağız.

160) Sual:… … multiplikatoru kommersiya bankının depozit hesablarında bir bankdan digәrinә

hәrәkәt dövründә pulun artması prosesini әks etdirir:

A) Bank.

B) Depozit

C) Kredit.

D) Ssuda


161) Sual:Nağd pulun ehtyiat fondu vә dövriyyә kassası saxlanılır:

A) Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyindә

B) Kommersiya banklarında.

C) Mәrkәzi Bankın әrazi idarәlәrindә.

D) İpoteka Fondunda.

162) Sual:әrazi idarәsi kommersiya banklarına onların müxbir hesablarında olan vәsait hüdudunda

nağd pul verir:

A) Ödәnişli әsaslarla Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәyyәn olunmuş tarif üzrә

B) Tәrәflәr arasındakı müqavilә ilә müәyyәn olunmuş tarif üzrә ödәnişli әsaslaC) Ödәnilmir

D) Әrazi idarәsi tәrәfindәn müәyyәn olunmuş tarif üzrә ödәnişli әsasla.

163) Sual:Multiplikativ әmsal müәyyәn müddәt üçün … … artımasını xarakterizә edir:

A) Dövriyyәdәki pul kütlәsinin

B) Kommersiya bankında depozit әmanәtinin.

C) Mәrkәzi Bankın qızıl valyuta ehtiyatlarının

D) Kommersiya banklarının resurs bazasının

164) Sual: Multiplikativ әmsal hansı köçürmә normalarına tәrs mütәnasibdir:

A) Mәrkәzi Bankın mәrkәzlәşdirilmiş ehtiyatı.

B) Әrazi idarәsinin dövriyyәkassası

C) Müәssisәnin kassa ehtiyatı

D) Mәcburi sığorta fondu

165) Sual:Nağd pulun emissiyasını hәyata keçirir:

A) Kommersmiya bankları vә müәssisәlәri.

B) Kommersiya bankları.

C) Mәrkәzi Bank vә kommersiya bankları.

D) Mәrkәzi Bank vә onun hesablaşma­kassa mәrkәzlәri.

166) Sual:Pulun … … emissiyası mövcuddur:

A) Ancaq nağd.

B) Ancaq kağız

C) Nağd vә nağdsız.

D) Ancaq nağdsız.

167) Sual:Dövriyyәyә pulun buraxılmasında pulun miqdarı:

A) Hәmişә azalır

B) Hәmişә artır.

C) Dәyişmәz qalır.

D) Artıb vә ya azala bilәr.

168) Sual:Pul emissiyasının әsasında … … әmәliyyatı dayanır.

A) Maliyyә.

B) Kredit.

C) Valyuta.

D) Fond.


169) Sual:Nağd pullar dövriyyәyә aşağıdakı yolla daxil olur:

A) Әmәk haqqının verilmәsi ilә.

B) Hesablaşma­kassa mәrkәzlәri tәrәfindәn pul vәsaitlәrinin dövriyyә kassasından ehtiyat fondlarına

köçürülmәsi ilә.

C) Kommersiya bankları tәrәfindәn kassa әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi ilә.

D) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn ehtyiat pul fondlarının әrazi idarәlәrinә verilmәsi ilә.
170) Sual:Nağdsız pullar dövriyyәyә buraxılır:

A) Әrazi idarәlәrinә Mәrkәzi Bank tәrәfindәn ssudaların verilmәsi yolu ilә.

B) Kommersiya banklarında hesabları olan müәssisәlәr tәrәfindәn.

C) Müәssisәlәrә әrazi idarәlәri tәrәfindәn ssudalvrın verilmәsi yolu ilә.

D) Kommersiya bankları tәrәfindәn müştәrilәrinә ssudaların verilmәsi yolu ilә

171) Sual:Müasir bazar iqtisadiyyatı şәraitindә … … pulun emissiyası ilkin sayılır:

A) Nağd

B) Kağız


C) Metal

D) Nağdsız

172) Sual:Pulun monetarist nәzәriyyәsi tәrәfdarları tәrәfindәn tәklif olunan tәdbirlәr … …

yönәldilmişdir:

A) Pul yığımını stimullaşdırılmasına

B) Tәlәbin stimullaşdırılmasnıda pulun rolunun güclәndirilmәsinә

C) Әmtәәlәrin tәklifi ilә müqayisәdә tәlәbin mәhdudlaşdırılmasını stimullaşdırılmasına

D) Tәklifin stimullaşdırılmasında pulun rolunu güclәndirilmәsinә

173) Sual:nağd pul dövriyyәsi:

A) tәdavüldәn nağd pulların çıxarılması vә emissiyası

B) tәdavülә nağd pulların emissiyası vә çıxarılmasına hazırlıq

C) nağd pulların nağdsız pullara keçmәsi vә әksinә

D) nağd pul nişanlarının fasilәsiz hәrәkәti

174) Sual:müәssisә nağd pulu әldә edә bilәr:

A) yalnız AR Mәrkәzi Bankından

B) istәnilәn kommersiya bankından

C) yalnız ona xidmәt edәn kommersiya bankından

D) istәnilәn hesablaşma­kassa mәrkәzindәn

175) Sual:nağd pul dövriyyәsinin tәşkili aşağıdakı tәşkilata hәvalә edilir:

A) Mәrkәzi Banka

B) kapitalın istәnilәn forması ilә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәnin maliyyә xidmәtinә

C) kommersiya bankları vә xüsusi maliyyә tәşkilatlarına

D) Bәlәdiyyә maliyyә xidmәtinә

176) Sual:nağd pul dövriyyәsinin tәşkilinin mәqsәdi:

A) nağdsız pul tәdavülünü bütövlükdә әvәz etmәk

B) vahid emissiya mәrkәzi yaratmaq

C) pul tәdavülünün sabitliyi, elastikliyi vә dayanıqlığını tәmin etmәk

D) nağd pulların emissiyasını tәmin etmәk

177) Sual:hesablaşma­kassa mәrkәzinin dövriyyә kassasındakı limitdәn artıq olan pullar:A) ehtiyyat fonduna keçir

B) mәhv edilir

C) xarici valyutaya dәyişdirilir

D) dövlәt qiymәtli kağızlarına dәyişdirilir.

178) Sual:nağd pullar … … dövriyyәyә daxil olur:

A) hesablaşma­kassa mәrkәzinin ehtiyyat fondundan onun dövriyyә kassasına keçәrәk

B) hesablaşma­kassa mәrkәzinin dövriyyә kassasından onun ehtiyyat fonduna keçәrәk

C) hesablaşma­kassa mәrkәzinin ehtiyyat fondundan müәssisәnin kassasına keçәrәk

D) hesablaşma­kassa mәrkәzinin dövriyyә kassasından müәssisәnin kassasına keçәrәk

179) Sual:Mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq müәssisәnin kassasında qalan nağd pulun limitini

……… müәyyәn edir:

A) müәssisәyә xidmәt göstәrәn kommersiya bankı

B) hesablaşma­kassa mәrkәzlәri

C) regional depozitarilәr

D) Bәlәdiyyәlәr üzrә maliyyә xidmәtlәri

180) Sual:pul dövriyyәsi strukturunda nağd pul dövriyyәsi:

A) hәr zaman nağdsız dövriyyә ilә eyni hәcmdә olur

B) nağdsız dövriyyәdәn bir qәdәr çox olur

C) hәr zaman nağdsız dövriyyә üzәrindә yüksәk sәviyyәsi ilә hakimlik edir.

D) Әsasәn nağdsız hesablaşmadan nәzәrәçarpacaq sәviyyәdә aşağı olur.

181) Sual:müәssisәnin dövriyyә kassasındakı limitdәn artıq nağd pullar ……… tәqdim edilmәlidir:

A) hesablaşma­kassa mәrkәzinә

B) regional depozitariyaya

C) onlara xidmәt edәn kommersiya bankına

D) Maliyyә Nazirliyinә

182) Sual:hesablaşma­kassa mәrkәzinin dövriyyә kassasından pullar ……. göndәrilir.

A) Müәssisә vә tәşkilatların kassalarına

B) Kommersiya banklarının әmәliyyat kassalarına

C) Regional depozitariyaya

D) Regional xәzinәdarlığa

183) Sual:nağd pulların dövriyyәsi aşağıdakı halda başa çatır.

A) Ticarәt şәbәkәlәrindә әhali malları nağd pula ödәdikdә

B) Pullar kommersiya banklarından hesablaşma­kassa mәrkәzinә daxil olduqda

C) Ticarәt müәssisәlәri satışdan gәliri kommersiya banklarına tәhvil verdikdә

D) Pullar hesablaşma­kassa mәrkәzindәn ehtiyat fonduna köçürüldükdә

184) Sual:nağd pul dövriyyәsindә aşağıdakı növdә pul nişanlarından istifadә edilir:

A) yalnız banknot

B) yalnız xәzinәdarlıq biletlәri
C) banknot, xәzinәdarlıq biletlәri, xırda pullar

D) xәzinәdarlıq biletlәri, xırda pullar

185) Sual:müәssisәlәrә nağd pulla hesablaşmaları hәyata keçirmәk:

A) qadağandı

B) qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada icazә verilir.

C) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәssisәyә icazә verildikdә mümkündür

D) Xüsusi icazәnin kommersiya bankı vә hesablaşma­kassa mәrkәzi tәrәfindәn verildiyi zaman

mümkündür

186) Sual:nağd pulların dövriyyә kassası vә ehtiyat fondu formalaşır:

A) hesablaşma­kassa mәrkәzindә

B) kommesiya banklarında

C) müәssisәlәrdә

D) әrazi üzrә depozitaridә

187) Sual:nağd pul dövriyyәsi …….. gәlirlәrinin böyük hissәsinin әldә edilmәsi vә xәrclәnmәsinә

xidmәt edir:

A) әhalinin

B) kommersiya banklarının

C) tәsәrrüfat subyektlәrinin

D) әrazi üzrә hökümәt orqanlarının

188) Sual:nağd pul tәdavülünün idarә edilmәsi:

A) qeyri­mәrkәzlәşdirilmiş qaydada hәyata keçirilir.

B) Mәrkәzlәşdirilmiş qaydada hәyata keçirilir.

C) Hәr bir tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn sәrbәst hәyata keçirilir.

D) Tәbii şәkildә baş verir

189) Sual:kommersiya banklarının dövriyyә kassalarındakı limitdәn artıq pullar:

A) mәhv edilir

B) xarici valyutaya dәyişdirilir

C) dövlәt qiymәtli kağızlarına dәyişdirilir

D) hesablaşma­kassa mәrkәzinә tәqdim edilir.

190) Sual:nağd pul dövriyyәsi tsikli başlayır:

A) kommersiya banklarının müәssisәlәrә nağd pul vermәsi ilә

B) hesablaşma­kassa mәrkәzindәn pulların kommersiya banklarına verilmәsi ilә

C) müәssisәlәrin işçilәrә әmәk haqqları vermәsi ilә

D) ticarәt şәbәkәsindә әhalinin malları nağd pula alması ilә

191) Sual:bütün müәssisә vә tәşkilatlar özlәrinin nağd pul vasitәlәrini (limit ilә müәyyәn olunan

mәblәğdәn başqa) saxlamalıdırlar:

A) xәzinәdarlıqda

B) AR Mәrkәzi Bankında
C) Kommersiya banklarında

D) Maliyyә Nazirliyindә

192) Sual:Pulun tәdavül vasitәsi funksiyası

A) Nağdsız dövriyyәnin әsasında durur

B) Nağdsız istifadә oluna bilmәz

C) Nağdsız dövriyyәdә arabir arabir istifadә olunur

D) Pulun dәyәr ölçüsü funksiyası ilә yanaşı nağdsız dövriyyәdә istifadә olunur.

193) Sual:İqtisadiyyatın bazar modelindә nağdsız pulların emissiyasını … … hәyata keçirirlәr:

A) Dövlәt bankları

B) Kommersiya bankları

C) Tәsәrrüfat subyektlәri

D) Hesablaşma kassa mәrkәzlәri

194) Sual:Nağdsız pul dövriyyәsindә nağd dövriyyә ilә müqayisәdә tәdavül xәrclәri:

A) Hәddәn çoxdur.

B) Mövcud deyildir

C) Olduqca azdır

D) Olduqca çoxdur.

195) Sual:Nağdsız dövriyyә … … әhatә edir.

A) Ancaq әmtәә dövriyyәsini

B) Әmtәә vә qeyri әmtәә dövriyyәsini

C) Ancaq qeyri әmtәә dövriyyәsini

D) Ancaq maliyyә dövriyyәsini.

196) Sual:Nağdsız hesablaşmalar aparılır:

A) Müәyyәn forma vә stanldarta malik hesablaşma sәnәdlәri әsasında.

B) Pul vәsaitinin alıcısı vә ödәyicisinin qәbrlәri әsasında.

C) Pul vәsaitinin alıcısı vә ödәyicisi tәrәfindәn müәyyәn olunmuş qaydada.

D) Vәsaitin alıcısı, ödәyicisi vә kommersiya bankları tәrәfindәn müstәqil qaydada.

197) Sual:Hesablaşma xidmәti üçün bank ilә müştәri arasında bağlanılır:

A) Kredit müqavilәsi

B) Pul vәsaitlәrinin qәbulu müqavilәsi

C) Trast müqavilәsi

D) Bank hesabı müqavilәsi.

198) Sual:Pul dövriyyәsinin әsas hissәsini … … dövriyyә tәşkil edir:

A) Nağd.


B) Tәdiyә

C) Avans


D) Mövsümi.


199) Sual:Bankların müxbir hesabları açılır:

A) [yenMәrkәzi Bankın göstәrişi üzrә.

B) Bәlәdiyyәlәrin göstәrişi ilә

C) Banklararası müqavilәlәr әsasında

D) Maliyyә Nazirliyinin göstәrişi ilә

200) Sual:Nağdsız hesablaşma sistemlәrinin sabit işlәmәsini tәmin etmәk, onların fәaliyyәtini tәşkil

etmәk, әlaqәlәndirmәk vә nәzarәt etmәk … … sәlahiyyәtindәdir.

A) Hesablama Palatasının

B) Kommersiya bankların

C) Klirinq Mәrkәzinin

D) Mәrkәzi Bankın

201) Sual:İqtisadiyyatda pul hesablaşmaları başlıca olaraq … … dövriyyәyә әsaslanır:

A) Nağdsız.

B) Nağd


C) Mövsümi.

D) Valyuta

202) Sual:Banklar vә bank olmayan kredit tәşkilatları ölkә әrazindә hesablaşmaların aparılmasından

ötrü bir birlәrindә … … hesablar açırlar:

A) Müxbir.

B) Loro


C) Nostro.

D) Büdcә


203) Sual:Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü emitent vә benefisiarlar üçün zәruri sәrt

kimi mövcud olmalıdır:

A) Dövriyyә kassasının limiti.

B) Bank hesabları

C) Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü lisenziya.

D) Mәrkәzi Bankın xüsusi icarәsi.

204) Sual:Nağdsız dövriyyәdә pul bu keyfiyyәtdә çıxış edir:

A) Tәdavül vasitәsi

B) Yığım vasitәsi

C) Tәdiyә vasitәsi

D) Dәyәr ölçüsü

205) Sual:Bütün nağdsız dövriyyә:

A) Tәdiyәsiz.

B) Nağd.


C) Mövsümi.

D) Ödәnişli
206) Sual:Tәdiyә dövriyyәsi hәyata keçirilir:

A) Nağd vә nağdsız formalarda

B) Yalnız nağd formada.

C) Yalnız nağdsız formada

D) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müәyyәn olunmuş nağd formada

207) Sual:Hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn nağdsız hesablaşmalar aşağıdakıların kömәyi ilә icra

olunur:

A) Kommersiya banklarının.

B) Әrazi idarәlәrinin

C) Bank olmayan kredit tәşkilatlarının

D) Bankomatların

208) Sual:Nağdsız pul dövriyyәsindә mal vәpul vәsaitlәrinin qarşılıqlı hәrәkәti:

A) Hәmişә baş verir.

B) Heç zaman baş vermir

C) Sövdәlәşmә subyektlәrinin razılığı әsasında baş verir.

D) Dövri olaraq baş verir.

209) Sual:hansı kredit sövdәlәşmәsi әmtәә vekseli ilә rәsmilәşdirilir:

A) kommersiya krediti

B) bank krediti

C) istehlak krediti

D) dövlәt krediti

210) Sual:kredit pulun bir növü kimi banknotların xüsusiyyәti ondan ibarәtdir ki, onlar dövriyyәyә:

A) dövlәt xәzinәdarlığı tәrәfindәn buraxılır

B) kommersiya bankları tәrәfindәn buraxılır

C) tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn buraxılır

D) arxasında tәminatı olan emissiya bankı tәrәfindәn buraxılır.

211) Sual:vekseldәn fәrqli olaraq banknotlar …… dövriyyәyә malikdirlәr:

A) ümumi


B) mәhdud

C) mövsümi

D) abstrakt

212) Sual:klassik banknotlar:

A) heç bir tәminata malik deyil

B) qızıla xırdalanmır vә yalnız kommersiya tәminatına malikdir.

C) İkili zәmanәtә – qızıl vә kommersiya tәminatına malikdir

D) Yalnız qızıl tәminatına malikdir.

213) Sual:kredit pullar aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:

A) dәyәr vә yığım funksiyası
B) dәyәr vә tәdiyyә funksiyası

C) tәdavül vә tәdiyyә funksiyası

D) yığım vә tәdiyyә funksiyası

214) Sual:veksel tәdavülü mәhdudlaşır:

A) sövdәlәşmәlәrin mәblәği ilә

B) sövdәlәşmәlәrin müddәti ilә

C) sövdәlәşmәlәrin müddәt vә mәblәği ilә

D) vekselin ötürülmәsinin mümkün olmaması ilә

215) Sual:pul kütlәsinin artıqlığı şәraitindә hansı pulların artıq hissәsi dәfinә yığımına qatılırdı?

A) Metal pul

B) Kağız pul

C) Kredit pul

D) İdeal pul

216) Sual:ötürücü vekseldә ödәyici kimi ……….. çıxış edir:

A) veksel emitenti

B) veksel saxlayan

C) vekselin әldә edilmәsi üçün vәsait buraxan investor

D) veksel emitenti tәrәfindәn müәyyәn edilmiş şәxs.

217) Sual:dövlәtin vә xalq tәsәrrüfatının bank kreditlәşmәsi yolu ilә, hәmçinin aktiv tәdiyyә

balansına malik ölkәlәrdә rәsmi valyuta ehtiyatlarının artması nәticәsindә dövriyyәyә buraxılan

pullar:

A) banknot

B) veksel

C) çek


D) kağız pullar

218) Sual:inflyasiyasız iqtisadiyyat ………….. pulların dövriyyәsi üçün xarakterikdir.

A) Kağız pullar

B) Kağız vә kpedit pullar

C) Real pullar

D) Kredit pullar

219) Sual:ödәyicinin vekselin ödәmәsinә razılığı necә adlanır:

A) reqress

B) aksept

C) aval


D) indossoment

220) Sual:diskontlu veksellәrin fәrqlәndirici cәhәti:

A) vekselin mәblәğinә faizlәrin әlavә edilmәsi haqda vekseldә göstәrişin olmaması

B) vekselin nominaldan aşağı satılması
C) borcun әsas mәblәğinin vә faizlәrin әlavә edilmәsi

D) veksel mәblәğinә faizlәrin әlavә edilmәsinin göstәrilmәsi

221) Sual:……………. pullar pul dövriyyәsinin kanallarında ilişib qalır vә kanalları doldurmaqla

ucuzlaşır.

A) Kredit pullar

B) Kağız pullar

C) Nağdsız pullar

D) Real pullar

222) Sual:dәyәr ölçüsü funksiyasını ……….. pullar yerinә yetirә bilәr.

A) Kağız pullar

B) Real pullar

C) Kredit pullar

D) Nağdsız pullar

223) Sual:kredit pulların emissiyasının әsasında pulun hansı funksiyası durur.

A) Tәdavül vasitәsi

B) Yığım vasitәsi

C) Dәyәr ölçüsü

D) Tәdiyyә vasitәsi

224) Sual:bankın plastik kartlarla fәaliyyәti necә adlanır.

A) Krosslaşdırma

B) Emissiya

C) Ekvayrinq

D) Domisilyasiya

225) Sual:kvazi­pullar üzrә borc öhdәliklәri nә vaxt ödәnilir.

A) Tәlәb edilәn kimi dәrhal

B) Kredit sövdәlәşmәsi bitdikdәn sonra

C) Kredit sövdәlәşmәsinin bitmәsinә әn az 10 gün qalmış

D) hesablaşma­kassa mәrkәzinin xüsusi razılığı ilә istәnilәn vaxt.

226) Sual:veksel üzәrindә ötürücü yazı necә adlanır:

A) diskont

B) aval

C) allonj

D) indossoment

227) Sual:ötürücü veksel üzrә ödәmәni alan şәxs necә adlanır:

A) emitent

B) trassant

C) trassa

D) remitent
228) Sual:………….. pullar xüsusi dәyәrә malikdirlәr.

A) Kağız pullar

B) Tam dәyәrli pullar

C) Kredit pullar

D) Nağdsız pullar

229) Sual:veksel üzәrindә tәminat yazısı necә adlanır:

A) aksept

B) allonj

C) aval

D) obliqo

230) Sual:kağız pulların emissiyasının pulun hansı funksiyasına әsaslanır:

A) dәyәr ölçüsü

B) tәdavül vasitәsi

C) yığım vasitәsi

D) tәdiyyә vasitәsi

231) Sual:kvazi­pullara aiddir:

A) istiqrazlar, veksellәr, bank sertifikatları

B) banknot vә xırda pullar

C) çek vә plastik katrlar

D) tәlәbolunanadәk bank yatırımları

232) Sual:pulun bütün funksiyalarını ………… pullar yerinә yetirir

A) Nağdsız pullar

B) Kredit pullar

C) Real pullar.

D) Kağız pullar

233) Sual:veksel, banknot vә çek pulun ………….. növünә aiddir.

A) Metal

B) Kağız


C) Kredit

D) Real


234) Sual:…...... veksellәr real әmtәә tәminatına malik olmayıb vә imkansız borclunun passivinin

süni artırılması mәqsәdilә buraxılırlar

A) Faizli

B) Bank


C) Xәzinәdarlıq

D) Bürünc

235) Sual:kvazi­pullar dedikdә pulların aşağıdakı növü başa düşülür.A) Kredit pullar

B) Kağız pullar

C) Nağdsız pullar

D) Tam dәyәrli pullar

236) Sual:mal dövriyyәsinә real tәlәbatla әlaqәnin pozulması zamanı dәyişilmәyәn banknotlar:

A) kortәbii şәkildә xәzinәdarlığa daxil olur.

B) Faktiki olaraq kağız pullara çevrilir

C) Faktiki olaraq dәyәrli pullara çevrilir

D) Dövlәt tәrәfindәn tәdavüldәn çıxarılır

237) Sual:әsasәn metala dәyişdirilmәyәn, mәcburi mәzәnnәsi olub, dövlәt tәrәfindәn öz xәrclәrinin

ödәnmәsi üçün buraxılan pullar:

A) kağız pullar

B) kredit pullar

C) metal pullar

D) әmttә­pul

238) Sual:pulun növlәrinin inkişaf ardıcıllığını göstәrin.

A) Kredit pullar

B) Metal pullar

C) Әmtәә­pul

D) Kağız pullar

239) Sual:nağd pulun әldә edilmәsi mәqsәdi ilә üçün sahibkarlar tәrәfindәn mal göndәrmәdәn,

bankda uçota alınmaqla qarşılıqlı olaraq yazdıqları veksellәr:

A) diskontlu veksel

B) bank vekseli

C) dostluq vekseli

D) bürünc veksel

240) Sual:indossoment vasitәsilә ötürülәn çeklәr:

A) adlı çek

B) tәdavül etmәyәn çeklәr

C) orderli çek

D) tәqdimatlı çek

241) Sual:…… pulların nominal dәyәri real dәyәrlәri ilә üst­üstә düşür.

A) Real pullar

B) Kağız pullar

C) Kredit pullar

D) İdeal pullar

242) Sual:kağız pulların emitenti kimi çıxış edir:

A) kommersiya bankları
B) emissiya bankı vә xәzinәdarlıq

C) xәzinәdarlıq vә müәssisә

D) müәssisә

243) Sual:kağız pullar hansı funksiyanı yerinә yetirir:

A) tәdavül vә tәdiyyә vasitәsi

B) dәyәr ölçüsü

C) dәyәr ölçüsü vә yığım funksiyası

D) yığım vә tәdiyyә vasitәsi

244) Sual:sadә veksel tәdavülә buraxılır:

A) borclu tәrәfindәn

B) kreditor tәrәfindәn

C) zәmanәt verәn tәrәfindәn

D) havadar tәrәfindәn

245) Sual:kağız pullar:

A) xüsusi dәyәrә malikdir.

B) Yalnız nominal dәyәrә malikdir

C) Nominal dәyәrә malik deyil

D) Dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilәn mәzәnnәyә malik deyil

246) Sual:vekselә әlavә edilmiş vәrәqә … … adlanır:

A) sessiya

B) domilizasiya

C) allonj

D) indossoment

247) Sual:xәzinәdarlıq kağız pulları emissiya edәrәk onları dövlәtә … … tәqdim edir:

A) kreditә

B) icarәyә

C) tәmәnnasız

D) ödәmә әsasında

248) Sual:veksel әsasәn …….. xidmәt edir:

A) fiziki şәxslәr arasındakı sövdәlәşmәlәrә.

B) İri maliyyә­ticarәt sövdәlәşmәlәrinә, topdansatış ticarәtә

C) Pәrakәndә ticarәtә, kiçik maliyyә­ticarәt sövdәlәşmәlәrinә

D) Fiziki şәxslәr vә emissiya bankları arasında sövdәlәşmәlәrә

249) Sual:klassik veksellә rәsmilәşdirilәn sövdәlәşmәnin әsasını .. … tәşkil edir.

A) Maliyyә әmәliyyatı

B) Qeyri­әmtәә әmәliyyatı

C) Valyuta әmәliyyatı

D) Әmtәә әmәliyyatı
250) Sual:veksel üzrә hüququn ötürülmәsi … … adlanır:

A) aksept

B) indossament

C) indossomentlәşdirmә

D) allonjlaşdırma

251) Sual:kağız pullar emissiyadan sonra:

A) emissiya mәrkәzindәn getdikcә uzaqlaşır

B) böyük hissәsi emissiya mәrkәzinә geri qayıdır.

C) Onları buraxan emissiya mәrkәzinә tәqdim edilib qızıla dәyişdirilir

D) Faktiki olaraq kredit pullara çevrilir.

252) Sual:banknot tәdavülünün qanunauyğunluğu:

A) onların emissiya bankına geri dönmәmәsi

B) onların daimi olaraq qızıla dәyişdirilmәsi

C) onların müntәzәm olaraq emissiya bankına qayıtması

D) pul kanallarının daimi olaraq banknotlarla doldurulması.

253) Sual:banknot emissiyası … …xarakteri daşıyır.

A) Kredit

B) Büdcә


C) Maliyyә

D) Tәminatsız

254) Sual:O hansı valyuta dır ki, ölkә daxilindә hәmin valyuta ya hәr hansı mәhtudiyyat

qoyulmuşdur?

A) sәrbәst konvertasiya olunan

B) qismәn konvertasiya olunan

C) konvertasiya olunmayan

D) qapalı

255) Sual:Hansı valyuta mәzәnnәsindә valyutaların mәzәnnә üzrә tәrәddüdünә yol verilmir?

A) üzәn


B) tәrәddüd edәn

C) qeydә alınan

D) bazar

256) Sual:Dünyada ilk valyuta sistemi hansı standartın әsasında meydana gәlmişdir?

A) qızıl deviz

B) qızıl külçә

C) gümüş

D) qızıl pul

257) Sual:Qeyri rezidentlәr üçün hansı valyutaların konvertasiyası zamanı mәhdudiyyәt qoyulur?A) kәnar

B) sәrbәst

C) banklar arası

D) daxili

258) Sual:Manat necә valyutadır?

A) qismәn konvertasiya olunan

B) sәrbәst konvertasiya olunan

C) qapalı

D) ehtiyat

259) Sual:O hansı valyuta dır ki, yalnız bir ölkәnin hüdudları çәrçivәsindә fәalliyәt göstәrir vә heç

bir xarici valyuta ya dәyişdirilmir.

A) sәrbәst konvertasiya olunan

B) qapalı konvertasiya olunan

C) qismәn konvertasiya olunan

D) ehtiyat valyutası

260) Sual:Hansı valyuta mәzәnnәsi üzrә valyuta kurslarının kәnarlaşma hәddlәri müәyyәn edilir

A) qeydiyyata götürülmüş

B) mövgeyi bәlli olmayan

C) üzәn

D) klirinq

261) Sual:Dördüncü dünya valyuta sistemi әzәldәn nәyin әsasında meydana gәldi?

A) EKÜ standartı

B) qızıl külçә standartı

C) SDR standartı

D) qızıl qәpik standartı

262) Sual:Üçüncü dünya valyuta sistemi qızıl deviz standartına vә iki ehtiyat valyutaya әsaslanır.

Bunlardan biri ABŞ dolları, digәri isә:

A) İsveç frankı

B) Alman markası

C) İngiltәrә funt­sterlingi

D) Yapon iyenası

263) Sual:Deflyasiya nә demәkdir?

A) qiymәt vә әmәk haqqının tam dondurulması vәya onların son artım hәddinin müәyyәnlәşdirilmәsi

yolu ilә onların üzәrindә paralel nәzarәt

B) qızılın pul funksiyasını itirmә prosesi

C) pul­kredit vә verqi mexanizmi vasitәsi ilә pula olan tәlәbin mәhdudlaşdırılma metodu

D) “sıfırların silinmәsi” metodu vәya qiymәt miqyasının möhkәmlәndirilmәsi

264) Sual:Manatın revolivasiyası kimә әlverişlidir:
A) ixrac edәnlәrә, çünkü onlar valyuta ilә әldә olunan satışdan daha böyük manat ekvivalenti әldә

edirlәr


B) idxal edәnlәrә, çünki xarici valyuta ilә xarici ölkәdәn mal aldıqda daha az manat ekvivalenti

xәrclәnir

C) ixrac edәnlәrә, çünki onlar xarıcı valyuta ilә xaricdәn mal aldıqda daha az manat ekvivalentindәn

istifadә edirlәr

D) idxal edәnlәrә, cünki xarıcı valyuta ilә xarici ölkәdәn mal aldıqda onlar daha çox manat

ekvivalenti istifadә edirlәr

265) Sual:İnflyasiya әlehinә siyasәtә hansı tәdbirlәr kompleksi daxildir?

A) istehsalın staqnasiyanın lәğv edilmәsi mәqsәdi ilә dövriyyәdә olan pul kütlәsinin artırılması

B) tüğyan edәn inflyasiyanın tәdricәn hiper inflyasiyaya çevrilmәsi

C) idxalın stimullaşdırılması

D) infliyasiya ilә mübarizә aparmaq üçün iqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi

266) Sual:Dәyәr nişanәlәrin tәdavülü zamanı milli valyutanın revolivasiyası o demәkdir ki?

A) rәsmi valyuta mәzәnnәsi azalır

B) mövcud qiymәt miqyası irilәşir

C) onun qızıl mәzmunu azalır

D) onun rәsmi valyuta mәzәnnәsi artır

267) Sual:Denominasiya nә demәkdir?

A) güclü qiymәtdәn düşmüş pulların lәğv edilmәsi vә yeni valyutanın dövriyyәyә buraxılması

B) pul vahidinin qizil mәzmununun vә ya rәsmi valyuta mәzәnnәsinin artması

C) mövcud qiymәt miqyasının irilәşmәsi

D) pul vahidinin qızıl mәzmununun vә ya rәsmi valyuta mәzәnnәsinin azalması

268) Sual:Tam dәyәrli pulların tәdavülü zamanı milli valyutanın devolivasiyası nә demәkdir:

A) onun qızıl mәzmununun azalması

B) onun qızıl mәzmununun artması

C) pul lәğv edilib yeni valyuta dövriyәyә buraxılması

D) mövcud qiymәt miqyasının irilәşmәsi

269) Sual:Hansı valyuta mәhdudiyyәt olmadan istәnilәn xarici valyutaya dәyişdirilir:

A) qismәn konvertasiya olunan

B) konvertasiya olunmayan

C) sәrbәst konvertasiya olunan

D) qapalı valyuta

270) Sual:Milli pul vahidi nә zaman milli valyuta ya çevrilir?

A) onun sәrbәst konvertasiyası tәmin olunduqda

B) onun qismәn konvertasiyası tәmin olunduqda

C) qapalı olduqda

D) Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә istifadә edildikdә

271) Sual:Valyuta sistemi … … nizamlәşdırılan valyuta münasibәtlәrinin formasıdırA) bank adәt vә әnәnәlәri ilә

B) yalnız dövlәtlәr arası müqavilәlәr әsasında

C) yalnız Beynәlxalq Valyuta Fondu vasitәsi ilә

D) milli qanunlar vә dövlәtlәr arası müqavilәlәr әsasında

272) Sual:Beynәlxalq valyuta münasibәtlәri – dünya bazarında … … fәaliyyәtindәn irәli gәlәn

ictimai münasibәtlәrin mәcmusudur:

A) qiymәtli kağızların

B) әlvan metalların

C) milli pul vahidlәrinin

D) qızılın

273) Sual:gәlirlәr siyasәti vә deflyasiya

A) denominasiya vә demonitizasiya

B) deflyasiya vә denominasiya

C) devalvasiya vә revalvasiya

D) gәlirlәr siyasәti vә deflyasiya

274) Sual:Pul vahirlәrinin devalvasiyası kimlәrә әlverişlidir?

A) ixrac edәnlәrә, çünkü xarici ölkәdәn xarici valyuta ilә mal aldıqda daha az miqdarda manat

ekvivalentindәn istifadә edirlәr

B) itxal edәnlәr üçün, çünki xarici valyuta ilә xarici ölkәdәn mal aldıqda daha çox manat ekvivalenti

istifadә edilir

C) ixrac edәnlәr üçün, çünki onlar valyuta ilә satışdan gәlir әldә etdikdә daha çox manat

ekvivalentinә malik olurlar

D) idxal edәnlәr üçün, cünki xarıcı valyuta ilә xarici ölkәdәn mal aldıqda onlar daha az manat

ekvivalenti istifadә edirlәr

275) Sual:Pulun qızıl mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin artması ilә әlaqәdar pul

tәdavülünun sabitlәşdirilmә metodu necә adlanır?

A) devolivasiya

B) denominasiya

C) deflyasiya

D) revolivasiya

276) Sual:Demonetizasiya nә demәkdir:

A) pul vahidinin rәsmi valyuta mәzәnәsinin xarici valyutaya nisbәtәn azalması

B) Pul­kredit vә vergi mexanizmi vasitәsi ilә pula olan tәlәbin mәhdutlaşdırılması metodları vә bu

baxımdan dövlәt xәrclәrinin azaldılması, kreditә görә faiz dәrәcilәrinin artırılması, vergi nәzarәtinin

güclәndirilmәsi, pul kütlәsinin mәhdudlaşdırılması üzrә kompleks tәdbirlәr

C) qızılın pul funksiyasını itirmә prosesi

D) ölkә miqyasında fәaliyyәtdә olan pul nişanlarının möhkәmlәndirilmәsi

277) Sual:Revolivasiya dedikdә nә başa düşülür:

A) pul vahidinin qizil mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin artması

B) pul vahidinin qizil mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin azalması
C) ölkәdә mövcud qiymәt miqyasının möhkәmlәndirilmәsi

D) pul vahidinin güclü dәyәrsilәşmәsi vә nәticәdә yeni valyutanın dövriyәyә buraxılması

278) Sual:Nulifikasiya nә demәkdir?

A) pul vahidinin qizil mәzmununun vә ya rәsmi valyuta mәzәnnәsinin artması

B) pul vahidinin qizil mәzmununun vә ya rәsmi valyuta mәzәnnәsinin azalması

C) ölkәdә mövcud qiymәt miqyasının irilәşmәsi

D) qiymәtdәn düşmüş pul vahidlәrinin lәğv edilib yeni valyutanın tәtbiqi

279) Sual:Dәyәr nişanәlәrin tәdavülü zamanı Milli valyutanın devolivasiyası nәyi ifadә edir:

A) onun qızıl mәzmunun azalmasını

B) mövcud qiymәt miqyasının möhkәmlәnmәsini

C) onun rәsmi valyuta mәzәnnәsinin artırmasını

D) onun rәsmi valyuta mәzәnnәsinin azalmasını

280) Sual:Pul islahatı zamanı köhnә pul biletlәrinin yenisi ilә әvәz olunması:

A) daimi hәyata keçirilir

B) yalnız milli valyutanın devolivasiyası zamanı hәyata keçirilir

C) hәyata keçirilә bilinәn

D) yalnız milli valyutanın revolivasiysı zamanı hәyata keçirilir

281) Sual:Devolivasiya dedikdә başa düşülür:

A) pul vahidinin qızıl mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin aşağı düşmәsi

B) pul vahidinin qızıl mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin yüksәlmәsi

C) ölkәdә mövcud olan qiymәt miqyasının irilәşmәsi

D) qiymәtdәn düşmüş pul vahidlәrinin lәğv edilib yenisi ilә әvәz olunması

282) Sual:Pul tәdavülü vә valyutanın sabitlәşdirilmәsinin әsas metodları hansıdır:

A) revolivasiya, devolivasiya, staqnasiya, kontribusiya

B) infliyasiya, defilyasiya, staqnasiya, qәlirlәr siyasәti

C) nulifikasiya, standartlaşdırma, unifikasiya, denominasiya

D) nulifikasiya, devolivasiya, revolivasiya, denominasiya

283) Sual:Pul islahatının mәqsәdi hansıdır:

A) Pul biletlәrinin tәdavülünün kosmetik dәyişdirilmәsi, onun rәnginin vә әlverişli formatının

müәyyәnlәşdirilmәsi, müdafiyә dәrәcәsinin yüksәldilmәsi

B) pul tәdavülünün sabitlәşdirilmәsini vә ya onun sadә şәrtlәrlә öz funksiyalarını yerinә yetirmәsi

C) milli pul vahidlәrinin valyuta mәzәnәsinin yüksәldilmәsi istiqamәtindә kompleks tәdbirlәrin

hәyata keçirilmәsi

D) ölkәdә mövcud qiymәt miqyasının dәyişmәsi

284) Sual:Pul islahatı dedikdә:

A) ölkәnin pul sisteminim tamamilә yenidәn qurulması

B) kağız pulların metal pulları dövriyәdәn sıxışdırıb çixarımaq üzrә dövlәtin uzun müddәtli siyasәti

C) ölkәnin pul sisteminin qismәn vә tamamilә dәyişdirilmәsi
D) qızılın pul funksiyası rolunu itirmәsi prosesi

285) Sual:Valyuta dәhlizi dedikdә nәyi başa düşürsünüz?

A) xarici valyuta nın alış vә satış mәzәnnәlәri arasındaki fәrq

B) satış mәzәnnәsinin valyuta marjasına faizlә nisbәti

C) marjanın satış mәzәnnәsinә faizlә nisbәti

D) valyuta mәzәnnәsinin tәrәddüdlәrinin müәyyәn olunan hәddi

286) Sual:İkinci dünya valyuta sistemi hansı standart әsasında yarandı?

A) qızıl külçә

B) qızıl deviz

C) qızıl pul

D) qümüş

287) Sual:Rezidentlәr üçün valyuta mәhdudiyyәtlәri valyutaların hansı konvertasiyası zamanı

müәyyәn edilir?

A) daxili konvertasiyada

B) xarici konvertasiyada

C) sәrbәst konvertasiyada

D) banklar arası konvertasiyada

288) Sual:Bağlanılmış dünya valyuta razılaşma ardıcıllığını göstәrin:

A) Genuya

B) Paris


C) Yamayka

D) Bretton­Vuds

E) Bretton­Vuds,Genuya, Bretton­Vuds, Yamayka

289) Sual:O hansı valyuta mәzәnnәsıdir ki, hәmin mәzәnnә bazarda tәlәb vә tәklif әsasında

müәyyәnlәşdirilir?

A) tәrәddüd edәn

B) “üzәn” valyuta mәzәnnәsi

C) qeyda alınan

D) qapalı

290) Sual:Milli valyutanın mәzәnnәsi adәtәn tәdiyә balansının hansı vәziyyәtindә artır?

A) passiv olduqda

B) aktiv olduqda

C) balanslaşdırıqda

D) kәsirli olduqda

291) Sual:Müasir dövürdә әsas valyuta mәzәnnәlәri nisbәtinin dәyәr әsasını nә tәşkil edir?

A) valyutaların qızıl tәminatı

B) tәdiyә balansının vәziyyәti

C) milli faiz dәrәcәlәrinin sәviyyәsi
D) valyuta ların alıcılıq qabiliyyәtı

292) Sual:Bir ölkәnin pul vahidinin qiymәtinin xarici valyuta vә ya Beynәlxalq valyuta vahidlәrinә

görә nisbәti necә adlanır?

A) mәzәnnә

B) qayda

C) paritet

D) dempinq

293) Sual:Avropa valyuta sistemi әzәldәn nәyin әsasında yarandı?

A) SDR standartı ilә

B) EKÜ standartı ilә

C) qızıl pul standartı ilә

D) qızıl külçә standartı ilә

294) Sual:Mövcud olan qiymәt miqyasının irilәşdirilmәsi nә zaman baş verir?

A) denominasiya

B) defilyasiya

C) nulifikasiya

D) revolivasiya

295) Sual:Pul vahidinin qızıl mәzmununun vә rәsmi valyuta mәzәnnәsinin azaldılması ilә әlaqәdar

pul tәdavülünün sabitlәşdirilmәsi metodu necә adlanır?

A) denominasiya

B) denominasiya

C) devolivasiya

D) deflyasiya

296) Sual:İnfliyasiya әlehinә siyasәt metodu kimi gәlirlәr siyasәti nәyi müәyyәn edir?

A) qiymәt vә әmәk haqqının tam dondurulması vәya onların son artım hәddinin müәyyәnlәşdirilmәsi

yolu ilә onların üzәrinә paralel nәzarәt

B) ölkәdә qiymәt vә әmәk haqqının sәviyyәsinin nizamlaşdırılmasından dövlәtin inkişafı

C) pul­kredit vә vergi mexanizmi vasitәsi ilә pula tәlabatın mәhdutlaşdırılması

D) ölkәdә mövcud olan miqyasının möhkәmlәndirilmәsi

297) Sual:Müsadirәli pul islahatı nәyi nәzәrdә tutur? Nә demәkdir?

A) ölkәnin ehtiyatinda olan qızil vә valyutalarin tam satılması

B) әmanәtlәrin dondurulması vә lәğv edilmәsi, köhnә pul biletlәrinin yeni pullarla әvәz edilmәsinә

ciddi mәhdudiyәt qoyulması

C) köhnә pul mәblәq mәhdutiyyәti qoyulmadan köhnә pul nişanәlәrinin dәyişdirilmәsinә

mәhdudiyәtlәrini qoyulması vә mәhdudiyyәt qoyulmadan yeni pul biletlәrinin dәyışdirilmәsi

D) tam dәyәrdәn düşmüş olan milli valyutanın tәdavüldәn çıxarılması vә tәdavülә qanuni alıcılıq

qabiliyyәtli daha etibarlı xarici valyutanın ödәniş vasitәsi kimi dövriyәyә buraxılması

298) Sual:Qiymәtdәn düşmüş pul vahidinin lәğv edilmәsi vә yeni valyutaların tәtbiqi ilә әlaqәdar pul

tәdavülünün stabillәşdirilmәsi necә adlanır:A) nulifikasiya

B) denominasiya

C) revolivasiya

D) devolivasiya

299) Sual:Tam dәyәrli pulların tәdavülü zamanı milli valyutanın revolivasiyası nә demәkdir?

A) onun qızıl mәzmununun azalması

B) onun qızıl mәzmununun artması

C) onun lәğv edilmәsi vә yeni valyutanın dövriyәyә buraxılması

D) mövcud qiymәt miqyasının irilәşmәsi

300) Sual:İnfliyasiya әlehinә siyasәtin mәqsәdi nәdir?

A) infliyasiya vә xalq tәssәrrüfatının artım tempi üzәrindә nәzarәti tәmin etmәk

B) qiymәt vә qәlirlәrin, istehsal vә mәhsulun bölgüsü üzәrindә tam nәzarәtin müәyyәn edilmәsi

C) pul kütlәsinin qurluşunun dәyişmәsi, az dәyәrli metal pulların vә banknotların dövriyyәdәn

çıxarılması vә onların daha iri dәyәrә malik olan kağız pullarla әvәz olunması

D) nağdı pul dövriyyәsinin qadağan edilmәsi vә onun hәr yerdә nağdsız pul dövriyyәsi ilә әvәz

edilmәsi


301) Sual:Dövlәt xәrclәrinin azalması,kreditә görә faiz dәrәcәlәrinin yüksәlmәsi, vergi prosesinin

güclәnmәsi, pul kütlәsinin planlaşdırılması, yolu ilә pul­kredit vә vergi mexanizmi vasitәsi ilә pula

tәlәbatın mәhdudlaşdırılması metodu necә adlanır:

A) revolivasiya

B) defilyasiya

C) devolivasiya

D) denominasiya

302) Sual:Malların tәdavülü prosesindә pulun daxili dövriyyәdә nağd vә nağdsız qaydada dövriyyәsi

… adlanır:

A) pul tәdavülü

B) pul çevrilmәsi

C) pul mәlumatı

D) pul ixtisarı

303) Sual:Göstәrilәnlәrin hansı tam dәyәrli puldur:

A) xırda sikkәlәr

B) qızıla xırdalanan banknotlar

C) gümüş sikkәlәr

D) bank veksellәri

304) Sual:… tam dәyәrli puldur:

A) gümüş sikkәlәr

B) bank veksellәri

C) bank çeklәri

D) elektron pullar305) Sual:Göstәrilәnlәrin hansı tam dәyәrli puldur:

A) xәzinә biletlәri

B) bank çeklәri

C) bank veksellәri

D) qızıl sikkәlәri

306) Sual:…tam dәyәrli puldur:

A) xәzinә biletlәri

B) qızıl sikkәlәr

C) xırda sikkәlәr

D) qızıla xırdalanan banknotlar

307) Sual:Qızılın ümumi ekvivalent rolunu oynaması … ilә әlaqәdardır:

A) miqdarca bölünә bilmәsi

B) xarici görünüşü

C) yüksәk qiymәtliliyi

D) keyfiyyәt yeknәsәkliyi

308) Sual:Dünya pulu funksiyasını yerinә yetirir:

A) bütün valyutalar

B) bәzi dönәrli olan valyutalar

C) bütün sәrbәst dönәrli olan valyutalar

D) ehtiyat valyutalar

309) Sual:Hazırda banknotların real dәyәri nә ilә müәyyәn edilir:

A) onların çap olunduğu kağızın dәyәri ilә

B) qızılın dәyәri ilә

C) onların çapına sәrf olunan әmәyin dәyәri ilә

D) onlara alınası mal vә xidmәtlәrin dәyәri ilә

310) Sual:Pul buraxılışıdır:

A) pulların tәsәrrüfat dövriyyәsinә daxil olması

B) tam dәyәrli pulların tam dәyәrsiz pullara dәyişdirilmәsi

C) pulların bank sistemi hesabları üzrә köçürülmәsi

D) ödәniş vasitәlәrinin bana sistemi vasitәsilә tәsәrrüfat dövriyyәsi iştirakçıları arasında bölünmәsi

311) Sual:Pul tәdavülü qanunu bimetallizm şәraitindә … adlandırılır:

A) Kopernik­Qreşem

B) Qlass­Stiqal

C) Xekşera­Qlina

D) Boyl­Mariot

312) Sual:әmtәәnin yararlılığı sәviyyәsi vә miqdarca pulla ifadә olunması … adlanır:

A) әmtәәnin qiymәti

B) dәyәrC) istehlak dәyәri

D) әmtәәnin keyfiyyәt sәviyyәsi

313) Sual:İqtisadiyyatda barter qaydasından istifadәnin sәbәbidir

A) inflyasiyanın yüksәk sәviyyәsi

B) pulların öz funksiyasını yerinә yetirmәmәsi

C) vergiyә cәlb olunmadan yayınma

D) iqtisadiyyatda ödәnilmәyәn borcların yüksәk sәviyyәsi

314) Sual:Vekseldә xeyrinә köçürmә qeydiyyatı olan vә vekseli qәbul edәn necә adlanır:

A) indossant

B) indossat

C) remitent

D) trassat

315) Sual:Vekseldә köçürmә imzası edib, veksel üzrә öz hüququnu başqasına verәn necә adlanır:

A) indossant

B) indossat

C) remitent

D) trassant

316) Sual:Veksel … borc öhdәliyidir:

A) qısamüddәtli

B) ortamüddәtli

C) uzunmüddәtli

D) müddәtsiz

317) Sual:Veksel …:

A) yalnız borc öhdәliyidir

B) borc öhdәliyi vә müvәqqәti ödәniş vasitәsidir

C) borc öhdәliyi, müvәqqәti tәdavül vә tәdiyә vasitәsidir

D) qiymәtli kağız vә tәdavül vasitәsidir

318) Sual:Dövlәt tәrәfindәn buraxılan kağız pul nişanları … adlanır:

A) xәzinә bileti

B) dövlәt bileti

C) fiskal bilet

D) emissiya bileti

319) Sual:Tәsәrrüfat dövriyyәsinә xidmәt edәn alıcılıq vә ödәniş vasitәlәrinin mәcmusu … adlanır:

A) pul kütlәsi

B) pul aqreqatı

C) pul dövriyyәsi

D) pul ehtiyatı320) Sual:İndossament üzrә verilә bilәn çek … adlanır:

A) adlı


B) tәqdim edilәn

C) orderli

D) kösürmә

321) Sual:Köçürmә vekseli …. tәrәfindәn yazılır:

A) borcalan

B) kreditor

C) remitent

D) benefisiar

322) Sual:Köçürmә vekseli hәmçinin … adlanır:

A) tratta

B) strata

C) brutto

D) draft

323) Sual:Vekselin növüdür:

A) kommersiya vekseli

B) sәnaye vekseli

C) nәqliyyat vekseli

D) sәnayelәşmә vekseli

324) Sual:Borc öhdәliyi kimi vekselin xüsusiyyәtidir:

A) abstraktlıq, münaqişәsizlik, dövretmәklik, kollektiv mәsuliyyәtlilik

B) münaqişәsizlik, dövrilik, ödәnişlilik, müddәtsizlik

C) abstraktlıq, münaqişәsizlik, ödәnişsizlik, tәminatlılıq

D) abstraktlıq, dövrilik, ödәnişlilik, tәminatlılıq

325) Sual:Pulun meydana gәlmәsi konsepsiyasıdır:

A) monetarist

B) keynsianist

C) tәkamül

D) klassik

326) Sual:Aşağıdakılardan pulun yaranma konsepsiyasını göstәrir:

A) monetarist

B) rasionist

C) keynsianist

D) klassik

327) Sual:Borcun әmәlәgәlmә sәbәbinin vekseldә göstәrilmәmәsi onun … göstәrir:

A) mücәrrәdliyini

B) mübahisәsizliyini
C) tәdavül edilә bilmәsini

D) qısamüddәtli olması

328) Sual:Milli pul sisteminin elementini göstәrin:

A) mәrkәzi bankın adı

B) milli pul vahidinin adı

C) valyuta mәzәnnәsi

D) alıcılıq qabiliyyәti pariteti

329) Sual:Milli pul sisteminin elementini göstәrin:

A) valyuta müdaxilәsi

B) pul nişanlarının növlәri

C) bankların növlәri

D) pul tәdavülü qanunu

330) Sual:Milli pul sisteminin elementini göstәrin:

A) sikkә pariteti

B) bankların növlәri

C) qiymәt miqyası

D) pul tәdavülü qanunu

331) Sual:Milli pul sisteminin elementini göstәrin:

A) valyuta mәzәnnәsi

B) bankların növlәri

C) pul tәdavülünü tәnzimlәyәn dövlәt aparatı

D) pul tәdavülü qanunu

332) Sual:Milli pul sisteminin elementini göstәrin:

A) emissiya mexanizmi

B) bankların növlәri

C) pul tәdavülünü tәnzimlәyәn dövlәt aparatı

D) pul tәdavülü qanunu.

333) Sual:Dövlәt vekseli eyni zamanda … vekselidir:

A) xәzinә vekseli

B) büdcә vekseli

C) fiskal veksel

D) vergi vekseli

334) Sual:Kopernik­Qreşem qanunu … şәraitindә pul tәdavülü qanunudur:

A) bimetallizm

B) monometallizm

C) nominalizm

D) ekzistensializm335) Sual:Pul kütlәsinin alternativ statistik göstәricisi … adlanır:

A) pul aqreqatı

B) pul aparatı

C) pul avtomatı

D) pul preparatı

336) Sual:Nağdsız pul emissiyası … adlandırılır:

A) depozit­çek

B) aksept­aval

C) mәdaxil­mәxaric

D) könüllü­mәcburi

337) Sual:Klassik banknotun … tәminatı vardı:

A) birdәfәlik

B) ikili

C) üçqat


D) diskret

338) Sual:Mübaliğәli veksel basqa sözlә … adlanır:

A) qızıl vekseli

B) gümüş veksel

C) bürünc veksel

D) qalay vekseli

339) Sual:… tratta üzrә üçüncü şәxsdir:

A) remitent

B) trassant

C) trassat

D) emitent

340) Sual:Vekselin növünü göstәrin:

A) maliyyә vekseli

B) pul vekselipul vekseli

C) hesablaşma vekseli

D) zaçot edilmә vekseli.

341) Sual:Borc kapitalının mәnbәyidir:

A) büdcә gәlirlәri

B) әhalinin gәlirlәri

C) borcalanın izafi dәyәri

D) xarici investisiyalar

342) Sual:Kreditә xas olmayan xassәni göstәrin:

A) müvәqqәti xarakter

B) mәcburi xarakter
C) dәyәr xarakteri

D) etibar

343) Sual:Kredit münasibәtlәri sırasından bank krediti formasını ayırın:

A) kreditor banka borc vermişdir

B) kreditor öz yığımlarını banka qoymuşdur

C) bank pul vәsaitini investora qaytarmışdır

D) bank fiziki şәxsә istehlak krediti vermişdir

344) Sual:Kreditin növlәri … asılı olaraq xarakterizә olunur:

A) bağlanılan kredit müqavilәsindәn asılı olaraq

B) borc verilәn dәyәrin xarakterindәn, kreditin subyektlәrindәn, borcalanın mәqsәdli tәlәblәrindәn

C) tәkrar istehsalın mәrhәlәlәrindәn, kreditin sahәlәrә istiqamәtindәn

D) tәminatından, kreditlәşdirmә müddәtindәn, ödәnişliyindәn

345) Sual:Borc faizinin ödәnilmә mәnbәlәrini göstәrin:

A) istehsal xәrclәri (maya dәyәri)

B) balans mәnfәәti

C) xalis mәnfәәt

D) kreditlәşdirilәn tәdbirin istehsalata tәtbiqindәn әldә edilәn mәnfәәt

346) Sual:Kreditin mahiyyәtinin daha doğru ifadәsini göstәrin:

A) kredit iqtisadiyyatda pul vәsaitlәrinin qaytarılmaqla yenidәn bölüşdürülmә formasıdır

B) kredit borc kapitalının hәrәkәti formasıdır

C) kredit iqtisadi kateqoriyadır, müvәqqәti azad pul vәsaitlәrinin sәfәrbәrliyә alınmaqla bazar

subyektlәri arasında yenidәn bölüşdürmә formasıdır

D) kredit borc pul vәsaitlәrinin qaytarılmaq, müddәtlilik ödәnişlik şәrtlәri ilә istifadәsi barәsindә

kreditorla baorclu arasındakı iqtisadi münasibәtdir

347) Sual:Qiymәtli kağızların hansı növü tarixәn әvvәl meydana gәlmişdir:

A) korporativ

B) dövlәt

C) özәl


D) möhtәkirlik

348) Sual: Klassik qiymәtli kağızlar anlayışına daxildir:

A) sәhmlәr, korporativ istiqrazlar

B) sәhmlәr, istiqrazlar, veksellәr

C) istiqrazlar, veksellәr, sertifikatlar

D) sertifikatlar, dövlәt istiqrazları, konosament

349) Sual:Fond birjasının üzvlәri kimdir:

A) emitentlәr vә investorlar

B) emitentlәr vә brokerlәr

C) insayderlәr
D) brokerlәr vә dilerlәr

350) Sual:Birja әmәliyyatlarından hansılar hesablaşmaların müәyyәn vaxtdan sonra aparılmasını

nәzәrdә tutur:

A) kassa


B) möhtәkir

C) qısamüddәtli

D) müddәtli

351) Sual:Kim fond birjasında әmәliyyatları öz adından vә öz hesabına aparır:

A) investorlar

B) brokerlәr

C) dilerlәr

D) emitentlәr

352) Sual:Açıq yazılışlar yolu ilә yerlәşdirilәn sәhmlәr hansılardır:

A) açıq sәhmdar cәmiyyәtinin

B) qapalı sәhmdar cәmiyyәtinin

C) mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin

D) komandit yoldaşlıqlarının

353) Sual:Sәhmdar sәhmdar cәmiyyәtinin fәaliyyәtinә görә mәsuliyyәt daşıyır:

A) mәhdud

B) qeyri­mәhdud

C) subsidar

D) solidar

354) Sual:Kredit vasitәsilә nә bölüşdürülür:

A) istehsal vә tәdavül sferasında olan dәyәr

B) ancaq әmtәәlәr vә pul vәsaitlәri

C) inkişafın әvvәlki dövrlәrindә yaradılmış qiymәtlilәr

D) müvәqqәti azad olan dәyәr

355) Sual:Kreditin istehlak forması nәdir:

A) xalq istehlakı mallarının istehsalına kredit verilmәsi

B) fiziki şәxsә avtomobil alınması üçün bankdan ssuda verilmәsi

C) sәnaye sahibkarı tәrәfindәn bank ssudasının istehlak ehtiyaclarına istifadә

D) müәssisә mağazaya ödәnişdә möhlәt olmaqla kredit vermişdir

356) Sual:Qiymәtli kağızların birjada öz qiymәtindәn yuxarı satılması ilә bağlı әmәlә gәlәn fәrq …

adlanır:


A) paj

B) kupaj


C) ajio

D) dizajio
357) Sual:İstiqraz – bu:

A) mülkiyyәt tituludur

B) borc öhdәliyidir

C) bank sertifikatıdır

D) girov vәrәqәsidir

358) Sual:Mәnzil tikilmәsinә vә ya alınmasına özәl şәxslәrә verilәn uzunmüddәtli ssuda:

A) istehlak kreditidir

B) mәnzil kreditidir

C) tikinti kreditidir

D) uzunmüddәtli kreditdir

359) Sual:Müvәqqәti istifadә üçün qaytarılma, müddәtlilik vә ödәnişli olmaqla verilәn pul kapitalı

… adlanır:

A) bank

B) maliyyә

C) borc

D) kommersiya

360) Sual:Borc faizinin miqdarca ifadәsidir:

A) faiz dәrәcәsi

B) faiz payı

C) faiz sәviyyәsi

D) faiz mәblәği

361) Sual:әmtәә krediti – bu …

A) әmtәәlәrin girovu altında hәr hansı bir kreditdir

B) әmtәәlәrin alınmasına verilәn hәr bir kreditdir

C) uzunmuddәtdә istifadә oluna bilәn әmtәәlәr alınmasına verilәn kreditdir

D) borc verilәn dәyәrin әmtәә formasında çıxış etmәsindәn irәli gәlәn kreditdir

362) Sual:Kreditin strukturunun tәrkib elementlәridir:

A) kredit münasibәtlәrinin subyektlәri

B) borc faizi

C) borc verilәn dәyәr

D) bütün yuxarıda göstәrilәnlәr

363) Sual:Borcalanı kreditordan fәrqlәndirәn nәdir:

A) hüquqi müstәqillik

B) kontragentә qarşı vicdanlı münasibәt

C) әlavә resurslara ehtiyacın olması

D) borc kapitalının istehlak mәqsәdlәrinә istifadәsinin mümkünlüyü

364) Sual:Kreditin istehlak forması nәdir?A) kreditin xalq istehlakı mallarının istehsalına verilmәsi

B) müәssisә mağazaya ödәniş tәxirә salınmaqla kredit vermişdir

C) bank ssudası sәnaye müәssisәsi tәrәfindәn istehlak ehtiyaclarına istifadә edilmişdir

D) fiziki şәxsә avtomobil almaq üçün bank ssudası verilmişdir

365) Sual:Tәklif edilәn ifadәlәrdәn kreditin funksiyasını ayırın:

A) optimallaşdırma

B) kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşdirilmәsinin sürәtlәndirilmәsi

C) müvәqqәti azad vәsaitlәrin sәfәrbәrliyә alınması

D) tәkrar istehsal

366) Sual:Sәhmlәrin hansı növlәri korporasiyanın kapitalının idarә edilmәsindә iştirak etmәk hüququ

verir?

A) imtiyazlıB) adi

C) adlı


D) adsız

367) Sual: Maliyyә alәtlәri anlayışına nәlәr daxildir:

A) opsionlar, fyuçerslәr, svoplar

B) sertifikatlar, veksellәr

C) istiqrazlar, veksellәr

D) sәhmlәr, korporativ istiqrazlar, dövlәt istiqrazları

368) Sual:Fond birjasında kim qiymәtli kağızların mәzәnnәsinin azaldılması oyunu oynayır:

A) «buğalar»

B) «ayılar»

C) «dovşanlar»

D) «marallar»

369) Sual: Küçә bazarı qiymәtli kağızlar bazarının hansı növünә aid edilir:

A) ilkin

B) ikinci

C) birja

D) birjadankәnar

370) Sual:Sәhmdarların ümumi iclasında sәs hüququna hansı sәhmlәr malikdir:

A) adi


B) imtiyazlı

C) adlı


D) konversiya edilәn

371) Sual:Adi sәhmlәr üzrә dividentin hәcmi asılıdır:

A) sәhmdarların ümumi iclasının qәrarından

B) xalis mәnfәәtdәn
C) sәhmdar cәmiyyәtinin direktorlar şurasının qәrarından

D) tәdavüldәki sәhmlәrin miqdarından

372) Sual:Yalnız kredit üçün xarakterik olan nәdir:

A) münasibәtlәrin könüllülüyü

B) istifadәyә görә ödәniş

C) münasibәtlәrin әvәzsiz olması

D) risqlilik

373) Sual:İstehlak krediti formasını göstәrin:

A) xalq istehlakı mallarının istehsalı üçün kredit verilmişdir

B) bank ssudası sәnaye müәssisәsi tәrәfindәn tәsәrrüfat ehtiyaclarına istifadә edilmişdir

C) mәişәt texnikası alınması üçün fiziki şәxsә bankdan ssuda verilmişdir

D) bank müәssisәyә ssuda vermişdir

374) Sual:Sәhm:

A) mülkiyyәt tituludur

B) borc öhdәliyidir

C) bank sertifikatıdır

D) girov vәrәqәsidir

375) Sual:Qiymәtli kağızın nominalı ilә onun aşağı düşәn kursu arasındakı fәrq

A) paj

B) kupaj


C) ajio

D) dizajio

376) Sual:Ödәnişi möhlәtli olmaqla әmtәәlәrin topdansatışı qaydasında verilәn kredit :

A) әmtәә kreditilir

B) ticarәt kreditidir

C) kommersiya kreditidir

D) bank kreditidir

377) Sual:Kreditin funksiyalarını göstәrin:

A) vaxta qәnaәt

B) tәdavül xәrclәrinә qәnaәt

C) kapitala qәnaәt

D) xәrclәrdә qәnaәt

378) Sual:Borc kapitalının mәnbәyi olaraq çıxış edir:

A) müvәqqәti olaraq lazım olmayan vәsait

B) müvәqqәti azad pul vәsaitlәri

C) müvәqqәti artıq miqdarda olan vәsait

D) müvәqqәti bol vәsait379) Sual:Borc faizinin sәrhәdlәri nә ilә müәyyәn olunur:

A) tәkrarmaliyyәlәşdirmә dәrәcәlәri ilә

B) kredit resurslarına olan tәlәb vә tәkliflә

C) borcalanın kredit qabiliyyәti ilә

D) bankların vergiyә cәlbolunma sәviyyәsi ilә

380) Sual:ABŞ­da mәrkәzi bank funksiyalarını …. yerinә yetirir:

A) Xalq bankı;

B) Ehtiyat bankı;

C) ABŞ bankı;

D) Federal Ehtiyat Sistemi.

381) Sual:Mәrkәzi bankın …. funksiyası banknot buraxılışına inhisardan vә ölkәdә pul tәdavülünün

tәnzimlәnmәsindәn ibarәtdir:

A) İnformasiya;

B) Nәzarәt;

C) Vasitәçilik;

D) Emissiya.

382) Sual:…. siyasәtinin aparılması hesabına kommersiya bankları ilә mәrkәzi bank arasındakı pul

axınları tәnzimlәnir:

A) Valyuta;

B) Faiz;


C) Depozit;

D) Qiymәt.

383) Sual:Mәrkәzi bankın minimal ehtiyatlar norması qaldırıldıqda kommersiya banklarının kredit

potensialı …

A) Azalır;

B) Artır;

C) Dәyişmәz qalır;

D) Hәndәsi silsilә ilә qalxır.

384) Sual:Açıq bazar siyasәti mәrkәzi bankın …. qiymәtli kağızların alqı­satqısıdır:

A) Aşağı faizli;

B) Yüksәk faizli;

C) Sabit faizli;

D) Faizsiz.

385) Sual:Kommersiya banklarının tәkrar maliyyәlәşdirilmәsinin mәhdudlaşdırılması siyasәtini

aparan mәrkәzi bank uçot dәrәcәsini ….

A) Qaldırır;

B) Endirir;

C) Dondurur;

D) Lәğv edir.386) Sual:Mәrkәzi bank tәrәfindәn mәcburi ehtiyatlar normaları kommersiya banklarının ….

mәqsәdilә tәyin edilir:

A) Kapitalın artırılması;

B) Likvidliyinin tәnzimlәnmәsi;

C) Kredit ekspansiyasının genişlәndirilmәsi;

D) Resurs artımının mәhdudlaşdırılması.

387) Sual:Açıq bazar әmәliyatları mәrkәzi bankın …. üzrә fәaliyyәtidir:

A) Kommersiya banklarının kreditlәşdirilmәsi;

B) Әhalinin kreditlәşdirilmәsi

C) Kommersiya banklarının hesablarının azaldılması;

D) Dövlәt qiymәtli kağızlarının alqı­satqısı.

388) Sual:Qanunvericiliyә әsasәn Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının kollegial orqanı vә

ali idarәetmә orqanı ….

A) İdarә Heyәtidir;

B) Bank nәzarәti komitәsidir;

C) Milli bank şurasıdır;

D) Direktorlar şurasıdır.

389) Sual:............... Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının fәaliyyәt mәqsәdi deyil:

A) Kredit tәşkilatların kreditlәşdirilmәsi;

B) Manatın dayanıqlığının tәmin edilmәsi

C) Fiziki şәxslәrin kreditlәşdirilmәsi;

D) Hökümәtin kreditlәşdirilmәsi.

390) Sual:Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının nizamnamә kapitalı vә әmlakı .............

mülkiyyәtidir.

A) Dövlәt;

B) Sәhmdar;

C) Özәl;

D) Müştәrәk.

391) Sual:Mәrkәzi bankın müştәrilәri bir qayda olaraq …..

A) İqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindәn olan müәssisә vә tәşkilatlardır;

B) Fiziki şәxslәrdir

C) Yalnız kredit tәşkilatlarıdır;

D) Bütün hüquqi şәxslәrdir

392) Sual:Xarici valyutanın alqısı yaxud satqısını keçirmәklә mәrkәzi bank …. siyasәtini aparır:

A) Diskont;

B) Deviz;

C) Fond;

D) Mühafizәkar.
393) Sual:Mәrkәzi bank …. rolunu oynayır:

A) Ölkәnin lizinq mәrkәzi;

B) Müәssisәlәrin kreditoru;

C) Trast mәmәliyyatlarını keçirәn bank;

D) Dövlәt xәzinәdarı.

394) Sual:Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının kapitalı …. hesabına formalaşır:

A) Dövlәtin vәsaitәlri;

B) Fәrdi şәxslәrin ianәlәri;

C) Kommersiya banklarının fondları;

D) Müәssisә vә tәşkilatların vәsaitlәri.

395) Sual:Kredit tәşkilatlarındakı yaranmış vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsindәn ötrü mәrkәzi bank

onların fәaliyyәtini ….:

A) Tәnzimlәyir;

B) Sanasiyalaşdırır;

C) Lisenziyalaşdırır;

D) Tәftiş edir

396) Sual:Azәrbaycan Respublikasında bank fәaliyәti ilә mәşğul olmaqdan ötrü nә tәlәb olunur:

A) Mәrkәzi Bankın lisenziyası;

B) Müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәr;

C) Maliyyә Nazirliyinin lisenziyası;

D) Milli Mәclisin icazәsi.

397) Sual:Qanunvericiliyә görә Fransa bank sistemi ….

A) Bir hәlqәlidir;

B) Dörd hәlqәlidir;

C) Üç hәlqәlidir;

D) İki pillәlidir.

398) Sual:İnkişaf etmiş xarici ölkәlәrin bank sistemlәrinin әn sәciyyәvi cәhәti …. mövcud olmasıdır:

A) Sәhmdar kommersiya banklarının;

B) Dövlәt kommersiya banklarının;

C) Kәndli bankların;

D) Әmanәt tәşkilatlarının.

399) Sual:Yaponiya Bankına …. rәhbәrlik edir:

A) Siyasi Şura;

B) Әmәliyyat şurası;

C) İcraçı Şura;

D) Ölkә prezidenti.

400) Sual:Yaponiya bank sisteminin әsas ünsürlәrindәn olan …. bankları iri biznes vә

korporasiyalara xidmәt göstәrir:
A) Şәhәr;

B) Sәnaye;

C) Regional;

D) Xarici.

401) Sual:Almaniya qanunvericiliyinә görә Bundesbank ….

A) Federal hökümәtin bütün göstәrişlәrinә tabedir;

B) Federal hökümәtin göstәrişlәrini yerinә yetirmәyә …. deyil;

C) Fәaliyyәtini federal hökümәtlә razılaşdırır;

D) Yalnız ölkә prezidentinin göstәrişlәrini icra edir.

402) Sual:İkipillәli bank sisteminin zirvәsindә …. durur:

A) Klirinq bankları

B) İnvestisiya bankları;

C) Borc­әmanәt tәşkilatları;

D) Mәrkәzi (emissiya) bank yaxud ehtiyat sistemi.

403) Sual:XX әsrin әvvәllәrindә İngilis bank sistemi ….

A) İkipillәli;

B) Üçpillәli;

C) Dördpillәli;

D) Tәkpillәli.

404) Sual:Bank sisteminin strukturunu ….. müәyyәn edir:

A) Mәrkәzi bankın sәdri;

B) Ölkә prezidenti

C) Kredit tәsisatlarının sayı

D) Konkret ictimai iqtisadi şәrtlәr.

405) Sual:Mәrkәzi banklar kommersiya banklarına …. hüququnun verilmәsi yolu ilә meydana

gәlmişlәr:

A) Hesablaşmaların aparılması

B) Banknot emissiyası

C) Müәssisә vә tәşkilatların kreditlәşdirilmәsi;

D) Müvәqqәti sәrbәst pul vәsaitlәrinin toplanması.

406) Sual:Rusiya Dövlәt Bankının Bakı bölmәsinin (1861­ci il) әsas mәqsәdi:

A) kredit bazarına xarici kapitalın axınını sürәtlәndirmәk

B) әmtәә dövriyyәsinin genişlәnmәsi vә kredit sisteminin inkişafı

C) dövriyyәdәn әlavә pulları yığışdırmaq

D) müxbir hesabların açılması

407) Sual:Bunlardan hansı üçüncü dünya valyuta sistemidir?

A) Genuya valyuta sistemi

B) Bretton­Vuds valyuta sistemi
C) Yamayka valyuta sistemi

D) Paris valyuta sistemi

408) Sual:Qeyri­bank tәşkilatlarındakı әmanәtlәr pul aqreqatlarından hansının tәrkibindәdir?

A) M 1


B) M 2

C) M 3


D) M0

409) Sual:ikili valyuta sistemi nәdir?

A) qızıl vә gümüş pulların nisbәti bazarda müәyyәnlәşir

B) qızıl vә gümüşün nisbәti dövlәt tәrәfindәn müәyyәndәşir

C) gümüşdәn pullar qapalı şәkildә kәsilirdi

D) banknotların tәdavülüdür

410) Sual:Monometallizm hansı pul sistemidir?

A) ya qızıl, yaxud da gümüşdәn istifadә olunan sistem

B) hәm qızıl hәm dә gümüşdәn istifadә olunan sistem

C) hәr iki variant düzdür

D) kağız vә kredit pulların tәdavülüdür

411) Sual:Pul aqreqatlarından hansı özündә nağd vә nağdsız pulları cәmlәşdirir?

A) M 1

B) M 3


C) M 4

D) M 2


412) Sual:Pul aqreqatlarından hansı özündә nağd vә nağdsız pulları vә bankın depozitlәrindәki

vәsaitlәri vә dövlәt qiymәtli kağızlarını cәmlәşdirir?

A) M 1

B) M 2


C) M 3

D) M0


413) Sual:Paralel valyuta sistemi nәdir?

A) qızıl vә gümüş pulların nisbәti bazarda müәyyәnlәşir

B) qızıl vә gümüşün nisbәti dövlәt tәrәfindәn müәyyәndәşir

C) gümüşdәn pullar qapalı şәkildә kәsilirdi

D) banknotların tәdavülü

414) Sual:Pulun tәdavül qanunu müәyyәn edir:

A) inflyasiyanın sәviyyәsini

B) pul miqdarının hәcmini

C) pulun dövretmә sürәtini

D) M2 pul aqreqatını
415) Sual:Bu standartldardan hansı qızıl monometalizminin növlәrindәndir?

A) qızıl sikkә standartı

B) SDR standartı

C) Avro standartı

D) Ekyu standartı

416) Sual:Pul:

A) dәyәr ölçüsü vasitәsidir

B) yığım vasitәsidir

C) hәr ikisi

D) hәr üçüdür

417) Sual:Bretton­Vuds valyuta sisteminin әsasını hansı standart tәşkil edirdi?

A) qızıl deviz standartı

B) qızıl sikkә standartı

C) SDR standartı

D) qızıl vә ABŞ dolları standartı

418) Sual:Paris valyuta sisteminin әsasını hansı standart tәşkil edirdi?

A) qızıl deviz standartı

B) qızıl sikkә standartı

C) SDR standartı

D) Ekyu


419) Sual:Yamayka valyuta sisteminin әsasını hansı standart tәşkil edirdi?

A) qızıl deviz standartı

B) qızıl dollar standartı

C) SDR standartı

D) qızıl standartı

420) Sual:Pul aqreqatlarından hansı özündә nağd, nağdsız pulları vә maliyyә bazarında dövr edәn

qiymәtli kağızları birlәşdirir?

A) M1


B) M2

C) M4


D) M0

421) Sual: Pulun funksiyaları

A) qiymәtin bölüşdürücüsüdür

B) tәdavül vasitәsidir

C) maliyyә fondlarının yaradıcısıdır

D) nominal surraqatdır

422) Sual: Bunlardan hansı doğrudurA) pul – ümumi ekvivalent әmtәәdir

B) pul insanlar arasında razılaşdırılmış әmtәәdir

C) hәr ikisi

D) pul dünya puludur

423) Sual: Inflyasiya

A) qiymәt sәviyyәsinin düşmәsi

B) pulun alıcılıq qabiliyyәtinin qalxması

C) kağız pulların qiymәtdәn düşmәsi

D) milli valyutanın bahalaşması

424) Sual: Pulun tәdavül qanunu müәyyәn edir:

A) pulun dövretmә sürәtini

B) pul miqdarının hәcmini

C) pulun alıcılıq qabiliyyәtini

D) mal pul aqreqatını

425) Sual: Qızılın dәyәrinә tәsir edir:

A) qızılın xarici görünüşü

B) әldә edildiyi mәkan

C) dünyada qızılın miqdarı

D) tәdavüldә olan qızıl sikkәlәr

426) Sual: Pulun alıcılıq qabiliyyәti

A) qiymәtlәrin qalxması ilә artır

B) artıb azala bilәr

C) hәr zaman dәyişmәz qalır

D) sabit qalır

427) Sual:Qiymәt artımı dәrәcәsinә görә inflyasiya:

A) balanslaşdırılmış vә balanslaşdırılmamış

B) daxili vә xarici

C) lokal vә dünya

D) gözlәnilәn, gözlәnilmәyәn

428) Sual:planlı iqtisadiyyatda inflyasiya bir qayda olaraq aşağıdakı hallarda tәzahür olunur:

A) mal vә xidmәtlәr üzrә qiymәt artımı, mili valyutanın alıcılıq qabiliyyәti vә mәzәnnәsinin düşmәsi

B) Mili mәhsulların geniş hәcmdә xarici mәhsullarla әvәz edilmәsi

C) Şok terapiyası vә tәbii qiymәtqoyma

D) İqtisadiyyatda defisit, mal vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin düşmәsi, «qara» bazarın fәaliyyәt

göstәrmәsi

429) Sual:hiperinflyasiya xarakterizә edilir:

A) ölkәdә sosial­iqtisadi vәziyyәtin, pul vahidinin alıcılıq qabiliyyәti vә valyuta kurslarının sabitliyi

ilәB) Ölkәdә sosial­iqtisadi vәziyyәtin sabitliyi şәraitindә pulun alıcılıq qabiliyyәtinin nәzәrә

çarpmayacaq dәrәcәdә düşmәsi ilә.

C) Pul vahidinin kәskin ucuzlaşması, ödәmә dövriyyәsinin pozulması, ölkәәdә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin

iflici ilә.

D) Pul vahidinin azacıq ucuzlaşması, ödәmә dövriyyәsindә vә ölkәnin tәsәrrüfat әlaqәlәrindә

uyğunsuzluqların yaranması ilә.

430) Sual:inflyasiyanın pul amillәri müәyyәn edilir:

A) iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu ilә, inhisarçı siyasәtlә, cәmiyyәtdә siyasi qeyri­

sabitliklә

B) Dövlәt büdcә kәsiri ilә, dövlәt borcunun artması ilә, istehsalın artıq kreditlәşmәsi ilә

C) Yalnız iqtisadiyyatın dollarlaşması ilә.

D) Yalnız iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış quruluşu ilә.

431) Sual:…………. inflyasiyası zamanı ödәmә dövriyyәsindә әmtәә kütlәsinin mәhdud tәklifi ilә

müqayisәdә pul kütlәsi artıqlığı yaranır ki, bu da qiymәt sәviyyәsinin qalxmasına, pulların qiymәtdәn

düşmәsinә sәbәb olur.

A) Tәlәb inflyasiyası

B) Tәklif inflyasiyası

C) Xәrclәr inflyasiyası

D) Әmәk haqqı inflyasiyası

432) Sual:xaricdә qiymәtlәrin qalxması ilә әlaqәdar baş verәn inflyasiya:

A) ixrac inflyasiyası

B) lokal inflyasiyası

C) idxal inflyasiyası

D) daxili inflyasiya

433) Sual:çaparaq inflyasiyada qiymәtlәrin orta illik artım faizi:

A) 5%­dәn 10%­ә kimi

B) 100 %­dәn artıq

C) 10 %­dәn 50 %­ә kimi

D) 5 %­ә kimi

434) Sual:tәlәb inflyasiyası üçün xarakterikdir:

A) mal vә xidmәtlәr üzrә tәklifin mәcmu tәlәbi üstәlәmәsi

B) mәcmu tәlәbin mal vә xidmәt tәklifini üstәlәmәsi

C) әmtәә istehsalının hәddәn artıq olması

D) ölkәdә istehsal olunan mallara istehlakçıların tәlәbatının olmaması

435) Sual:inflyasiyanın ölçülmәsi üçün istifadә edilir:

A) Dou­Cons indeksi

B) Ticarәt sistemi indeksi

C) Qiymәt indeksi

D) Orta әmәk haqqı sәviyyәsi436) Sual:inflyasiya dedikdә:

A) milli pul vahidinin möhkәmlәnmәsi vә ya qiymәt sәviyyәsinin dәyişmәsidir.

B) Pulların qiymәtdәn düşmәsi, qiymәt artımı ilә әlaqәdar pulların alıcılıq qabiliyyәtinin düşmәsi,

әmtәә qıtlığı vә mal vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin aşağı düşmәsi.

C) Mili valyutanın mәzәnnәsinin xarici valyutaya nisbәtәn artması.nın uzun müddәt davam etmәsi

D) Pulların alacalaq qabiliyyәtinin artmasını, qiymәt sәviyyәsinin sabitlәşmәsini, mal vә xidmәtlәrin

keyfiyyәtinin yaxşılaşmasını xarakterizә edәn prosesdir

437) Sual:bir metaldan hazırlanmış pulların dövriyyәsi … …pul sistemi üçün xarakterikdir:

A) bimetallizm

B) kağız dövriyyәsi

C) monometallizm

D) kredit dövriyyәsi

438) Sual:qızıl standartının formalarının inkişaf ardıcıllığını göstәrin:

A) qızıl deviz

B) qızıl sikkә

C) qızıl külçә

439) Sual:Kopernik­Qreşema qanunu:

A) Dövlәt tәrәfindәn yaxşı pullar ilә pis pullar arasında nisbәtin müәyyәn edildiyi halda yaxşı pullar

pis pullar tәrәfindәn dövriyyәdәn sıxışdırılır

B) Dövlәt tәrәfindәn yaxşı pullar ilә pis pullar arasında nisbәtin müәyyәn edildiyi halda pis pullar

yaxşı pullar tәrәfindәn dövriyyәdәn sıxışdırılır

C) Bazarda mәzәnnәnin formalaşması zamanı pis pulların yaxşı pulları sıxışdırması

D) Bazarda mәzәnnәnin formalaşması zamanı yaxşı pulların pis pulları sıxışdırması

440) Sual:bimetalizmә hansı valyuğa sistemi xasdır:

A) üzәn vә sabit valyuta sistemi

B) ikili vә paralel valyuta sistemi

C) açıq vә qapalı valyuta sistemi

D) konversiya edilmiş vә konversiya edilmәmiş

441) Sual:dövlәt büdcәsi ……………. maliyyә planıdır:

A) proqnoz

B) qeyri­mәrkәzlәşdirilmiş

C) istiqamәtlәndirilmiş

D) direktiv

442) Sual:hazırda manat tәmin edilir:

A) kommersiya banklarının bütün aktivlәri ilә

B) tәsәrrüfat subyektlәrinin әmtәә qiymәtlilәrinin ehtiyyatları ilә

C) Mәrkәzi Bankın bütün aktivlәri ilә

D) Dövlәt büdcәsinin bütün gәlirlәri ilә

443) Sual:bimetallizm vә monometallizm … … tәdavülünün pul sistemidir:A) kağız pul

B) kredit pul

C) metal pul

D) kağız­kredit pul

444) Sual:iqtisadiyyatın planlı modelindә pul sistemi … … idarә edilirdi:

A) idarәçiliyin inzibati metodları ilә

B) iqtisadi metodlarla

C) tәbii yolla

D) qeyri­mәrkәzlәşdirilmiş yolla

445) Sual:bimetallizm sistemindә paralel valyuta sistemi formasında qızıl vә gümüş pulların

dövriyyәdә nisbәti müәyyәn edilirdi:

A) dövlәt tәrәfindәn

B) kommersiya bankı tәrәfindәn

C) mәrkәzi bank tәrәfindәn

D) tәbii yolla

446) Sual:kassa intizamına riayәt edilmәsinә nәzarәt hәvalә edilir:

A) hәr bir müәssisәyә kassa limiti müәyyәn edәn Mәrkәzi banka

B) tәsәrrüfat subyektlәrinә

C) tәsәrrüfat subyektlәrini nağd pulla tәchiz edәn hesablaşma­kassa mәrkәzlәrinә

D) tәsәrrüfata kassa xidmәtlәri göstәrәn kommersiya banklarına

447) Sual:iqtisadiyyatın bazar modelindә pul sistemi әsasәn … idarә edilir:

A) inzibati idarәçilik metodları ilә

B) idarәetmәnin iqtisadi metodları ilә

C) kortәbii qaydada

D) qeyri­mәrkәzlәşdirilmiş qaydada

448) Sual:pul sistemi idarә edilir:

A) qeyri­mәrkәzlәşdirilmiş qaydada

B) İqtisadiyyatın istәnilәn modelindә mәrkәzlәşdirilmiş qaydada

C) Kortәbii.

D) Yalnız iqtisadiyyatın plan modelindә

449) Sual:Qızıl sikkә standartı nәyi nәzәrdә tuturdu:

A) banknotların yüksәk hәcmli qızıla dәyişdirilmәsini.

B) pulun bütün funksiyalarını yerinә yetirәn qızıl pulların dövriyyәsini

C) Banknotların qızıl külçә standartlı ölkәlәrin valyutasına dәyişdirilmәsini

D) Eyni vaxtda qızıl vә gümüş pulların dövriyyәsini

450) Sual:iqtisadiyyatın bazar modelindә mәrkәzi bank hökümәtә pul vәsaitlәrini … verir:

A) müәyyәn tәminat әsasında kreditlәşmә qaydasında

B) Әvәzsiz qaydada
C) Yalnız beynәlxalq maliyyә­valyuta tәşkilatlarının zәmanәti olduqda.

D) Heç bir tәminat olmadan kredit әsasında

451) Sual:bazar iqtisadiyyatında inflyasiya bir qayda olaraq özünü aşağıdakı formada göstәrir

A) Mili valyutanın mәzәnnәsinin qalxması vә ölkәdә istehsal olunan malların kütlәvi halda xaricә

ötürülmәsi

B) Bütün mal qrupları üzrә inzibati qiymәtqoymada

C) İqtisadiyyatda defisit, mal vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin düşmәsi, «qara» bazarın fәaliyyәt

göstәrmәsi

D) Mal vә xidmәtlәrin qiymәtinin qalxması, mili valyutanın alıcılıq qabiliyyәti vә mәzәnnәsinin

düşmәsi


452) Sual:hiperinflyasiya qiymәtlәrin orta illik artım tempinin ……… % olması ilә xarakterizә

edilir.


A) 5 %­ә qәdәr

B) 5%­dәn 10%­ә qәdәr

C) 100%­dәn yuxarı

D) 10%­dәn 50%­ә qәdәr

453) Sual:gizli inflyasiya ………. xarakterizә olunur:

A) әhalinin ödәmә qabiliyyәtinin olmaması ilә

B) ümumi qiymәt sәviyyәsinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә qalxması ilә

C) xüsusi kooperativ sektorda qiymәt sabitliyi şәraitindә dövlәt sektorunda qiymәtlәrin qalxması ilә

D) iqtisadiyyatda defisitin yaranması, mal vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin düşmәsi, «qara» bazarın

fәaliyyәt göstәrmәsi ilә

454) Sual:bimetallizm dövründә ikili valyuta sistemi qızıl vә gümüş pulların nisbәti necә

müәyyәnlәşirdi?

A) kortәbii şәkildә

B) tәsәrrüfat subyektlәrinin razılığı ilә

C) dövlәt tәrәfindәn

D) kommersiya bankları tәrәfindәn

455) Sual:qızıl külçә standartı … nәzәrdә tuturdu:

A) qızıl vә gümüş pulların eyni zamanda tәdavülünü

B) Banknotların yüksәk çәkili qızıla dәyişdirilmәsini

C) Banknotların kağız vә kredit pullara dәyişdirilmәsini

D) Banknotların devizlәrә – istәnilәn miqdarda qızıla dәyişdirilә bilәn xarici valyutaya

dәyişdirilmәsini

456) Sual:mötәdil inflyasiya qiymәtlәrin orta illik artım tempinin ……… % olması ilә xarakterizә

edilir.


A) 100%­dәn artıq

B) 50 %­dәn 100%­ә qәdәr

C) 10%­dәn 50%­ә qәdәr

D) 5%­dәn 10 %­ә qәdәr
457) Sual:xәrclәrin inflyasiyası … … әlaqәdar yaranan qiymәt artımı ilә xarakterizә olunur:

A) iqtisadiyyatın defisiti, mal vә xidmәtlәrin keyfiyyәtinin düşmәsi ilә

B) istehsal amillәri ilә

C) dövlәt büdcәsinin kәsirinin örtülmәsi mәqsәdilә әlavә pul emissiyası ilә

D) xalq tәsәrrüfatının artıq kreditlәşmәsi ilә.

458) Sual:emissiya mexanizmi dedikdә … başa düşülür:

A) ölkәnin emissiya mәrkәzi vә hesablaşma kassa mәrkәzi.

B) Emissiya mәrkәzi vә ölkәnin inkassa xidmәti

C) pulların dövriyyәyә buraxılması vә dövriyyәdәn çıxarılması qaydası

D) Banknot vә xırda pulların kәsilmәsi texnologiyası

459) Sual:qızıl deviz standartı nәyi nәzәrdә tuturdu:

A) banknotların yüksәk çәkili qızıl külçәlәrә dәyişdirilmәsini

B) pulun bütün funksiyalarını yerinә yetirәn qızıl pulların dövr etmәsini.

C) Banknotların maneәsiz qızıla dәyişdirilә bilәn xarici valyutaya dәyişdirilmәsi

D) Eyni vaxtda qızıl vә gümüş pulların dövr etmәsini

460) Sual:ölkә әrazisindә mal vә xidmәtlәr üzrә ödәmәlәr ……….. yerinә yetirilir:

A) xarici vә milli valyuta ilә

B) xarici valyutada

C) yalnız milli valyutada

D) beynәlxalq hesablaşma pul vahidi ilә

461) Sual:qiymәt indeksi aşağıdakıları әks etdirәn göstәricidir.

A) Müәyyәn әrazi vә ya müddәt üzrә orta qiymәt sәviyyәsinin tamamilә dәyişmәsini

B) Müәyyәn әrazi vә ya müddәt üzrә orta qiymәt sәviyyәsinin nisbi dәyişmәsini

C) İl әrzindә milli valyutanın devalvasiya faizini

D) Mәcmu ictimai mәhsulun illik artım tempi

462) Sual:inflyasiya zamanı kapital:

A) yüksәk texnologiya sahәsinә yönәlir

B) tәdavül sahәsindәn istehsal sahәsinә keçir

C) İstehsal sahәsindәn tәdavül sahәsinә keçir.

D) Mәnsubiyyәtindәn asılı omlayaraq sabit fәaliyyәt göstәrir.

463) Sual:inflyasiyanın qeyri­pul amillәri ... … müәyyәn edilir:

A) yalnız iqtisadiyyatın dollarlaşması ilә

B) iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu, siyasi inhisar, cәmiyyәtdә siyasi qeyri­stabilliklә.

C) Dövlәt büdcә kәsiri, dövlәt borcunun artması, istehsalın artıq kreditlәşmәsilә

D) Yalnız iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu ilә

464) Sual:dәyişdirilmәyәn kredit pulların hakimliyi, tәsәrrüfatın vә dövlәtin kreditlәşmәsi üçün

pulların buraxılması, nağdsız pul tәdavülünün geniş inkişafı, pul tәdavülünün dövlәt tәnzimlәnmәsi ­hansı pul sisteminin xarakterik xüsusiyyәtidir?

A) Kağız­kredit pul sistemi

B) Metal pul sistemi

C) Bimetallizm pul sistemi

D) Monometallizm pul sistemi

465) Sual:çaparaq vә hiperinflyasiya xarakterikdir:

A) inkişaf etmәkdә olan vә keçid iqtisadiyyatlı ölkәlәr üçün

B) inkişaf etmiş ölkәlәr üçün

C) bütün ölkәlәr üçün

D) iqtisadiyyatında dövlәt sektorunun yüksәk payı olan ölkәlәr üçün

466) Sual:proqnozlaşdırılma baxımından inflyasiya:

A) mәhdud vә dünya inflyasiyası

B) mötәdil, çaparaq, hiperinflyasiya

C) balanslaşdırılmış vә qeyri­balanslaşdırılmış

D) gözlәnilәn, gözlәnilmәyәn

467) Sual:pul sistemi:

A) pul kütlәsinin kupyur quruluşudur

B) Ölkәnin pul tәdavülünün qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş tәşkili formasıdır

C) Ölkә әrazisindә dövriyyәdә olan pul növlәrinin mәcmusudur.

D) Hәm ölkә daxilindә, hәmçinin ölkәdәn kәnarda nağd vә nağdsız ödәmәlәrin mәcmusudur

468) Sual:Kreditin hansı formasında kredit әmtәә (pul) formasında verilir, amma pul (yaxud әmtәә)

şәklindә qaytarılır:

A) Maliyyә

B) Әmtәә


C) Qarışıq

D) Pul


469) Sual:Müasir iqtisadiyyatda kreditin üstün forması hansıdır:

A) Әmtәә


B) Qarışıq

C) Әmtәә­pul

D) Pul

470) Sual:Kreditin aşağıdakı formalarından hansında kredit әmtәә formasında verilir vә әmtәәformasında qaytarılır:

A) Qarışıq

B) Әmtәә

C) Pul


D) Әmtәә­pul

471) Sual:Kreditin formaları aşağıdakılardan asılı olaraq tәsniflәşdirilir
A) Sahә istiqamәti, kreditlәşmә obyektlәri, kreditin tәminatlılığı

B) Kreditin müddәtliliyi, elә cә dә ssudanın xidmәt etdiyi tәkrar istehsal mәrhәlәsi

C) Kreditor vә borcalan, kreditin sahә yönümü vә tәminatı

D) Borc verilәn dәyәr, kreditor vә borcalan, borcalanın mәqsәdli tәlәbatı

472) Sual:Kreditin hansı formasında kredir әvvәlcәdәn danışılmış mәqsәdә verilmәsi başa düşülür?

A) birbaşa

B) Dolayısı

C) Gizli


D) Aşkar

473) Sual:Kreditin hansı formasında onun bilavasitә borcalana verildiyini göstәrin:

A) Gizli

B) Aşkar


C) Birbaşa

D) Dolayı

474) Sual:Borcalanın mәqsәdli tәlәbatından asılı olaraq kreditin formalırını (cütlyünü) göstәrin

A) Tәminatlı vә tәminatsız

B) İstehsal vә istehlak

C) Müddәtli vә müddәtsiz

D) Gizli vә aşkar

475) Sual:Kreditin hansı formasında o, pul formasında verilir vә pul formasında qaytarılır:

A) Әmtәә

B) Qarışıq

C) Әmtәә­pul

D) Pul


476) Sual:Ödәnilәn gәlirlәrin xarakterinә görә dövlәt istiqrazları:

A) Uduşlu, faizli

B) Uduşlu, faizli vә әmtәәli

C) Әmtәәli, uduşlu vә tәdavülü olmayan

477) Sual:Dövlәt istiqrazları ola bilәr:

A) Daxili vә xarici

B) Yalnız dövlәtlәr arasında

C) Yalnız daxili

D) Yalnız xarici

478) Sual:Yerlәşdirilmә üsuluna görә dövlәt istiqrazları ola bilәr:

A) Uduşlu, faizli, әmtәәli

B) Qısamüddәtli vә uzunmüddәtli

C) Yazılışlar qaydasında mәcburi vә sәrbәst tәdavül edәn

D) Vәrәqәli vә vәrәqәsiz
479) Sual:… …kredit forması kredit sövdәsindә kreditor sifәtindә fiziki şәxslәrin iştirakına

әsaslanır:

A) Kommersiya

B) Bank


C) Lizinq

D) Mülki


480) Sual:Bu kredit satılan әmtәәlәrin ödәnişindә möhlәt qaydasında verilir.

A) Bank


B) Kommersiya

C) Dövlәt

D) Mülki

481) Sual:… …kreditinin kömәyilә kapitalın iqtisadiyyat sahәlәri arasında axını baş verir

A) Mülki

B) İstehlak

C) İpoteka

D) Bank


482) Sual:… …kreditinin әhәmiyyәti odur ki, o, istehsalın modernlәşmәsinә, elmi­texniki

nailiyyәtlәrin istehsalda tәtbiqinә imkan yaradır

A) Lizinq

B) Dövlәt

C) İstehlak

D) İpoteka

483) Sual:… …krediti formasında borcalanlar sifәtindә fiziki şәxslәr, kreditorlar sifәtindә isә kredit

idarәlәri vә ticarәt tәşkilatları çıxış edir:

A) İpoteka

B) Mülki


C) İstehlak

D) Kommersiya

484) Sual:… …kreditinin kömәyi ilә müәssisәlәr arasında istehsal әlaqәsi möhkәmlәnir vә әmtәә­

material dәyәrlilәrin yenidәn bölgüsü baş verir

A) Dövlәt

B) Kommersiya

C) Bank

D) Mülki


485) Sual:… …krediti icarә müqavilәsinә әsaslanır vә avadanlığın qalıq dәyәri ilә alınması hüququ

verir


A) Lizinq

B) Kommersiya

C) İpotekaD) Tәsәrrüfat

486) Sual:… …kreditinin başlıca tәyinatı әhalinin istehlak tәlәbinin ödәnilmәsidir

A) Kommersiya

B) bank


C) Lizinq

D) İstehlak

487) Sual:Kommersiya kredtindәn fәrqli olaraq lizinq krediti ödәnilir:

A) Yalnız әmtәәlәrlә

B) Әmtәәlәrlә vә pulla

C) Yalnız pulla

D) Yalnız istehsal vasitәlәri ilә

488) Sual:Lizinqin hansı formasında lizinq müqavilәsi müәyyәn edilәn müddәtdәn tez pozula

bilmәz?

A) Maliyyә

B) Operativ

C) Operativ –maliyyә

D) Fakultetiv

489) Sual:Lizinq kreditinin obyekti kimi çıxış edir:

A) Әmtәә qiymәtlilәri

B) Pul vәsaitlәri

C) Әmtәә vә pul vәsaitlәri

D) Valyuta qiymәtlilәri

490) Sual:İstehlak krediti әmtәә vә xidmәtlәrin … dәyәrinin ödәnilmәsi üçün verilir:

A) Tam


B) bütün vә ya qismәn

C) Bir hissәsinin

D) Qoyulan konkret hәddәn çox olmayaraq

491) Sual:Bank kreditindә ssuda faizi ödәnilir:

A) Ssudalar ödәnilәn anda

B) Borcalanın bәrabәr ödәnişlәri ilә

C) Bankın verdiyi ssudalardan faizlәri tutması yolu ilә

D) Kreditorla borcalanın razılaşması әsasında istәnilәn üsulla

492) Sual:Dövriyyә vәsaitlәrinin müvәqqәti çatışmazlığına … ssudalar verilir:

A) Uzunmüddәtli

B) Müddәtsiz

C) Bankla müәssisәnin blank krediti üzrә razılaşması ilә

D) Qısamüddәtli493) Sual:Bank krediti üzrә gәlir nә şәkildә daxil olur?

A) Borc faizi

B) Faktor faizi

C) Lizinq faizi

D) Әmtәәnin dәyәrinә üstәlik

494) Sual:Bank ssudaları nә ilә tәmin olunur?

A) Zәmanәt vә himayәdarlıqla

B) Kreditin ödәnilmәsi riskinin sığortalanması ilә

C) Yalnız kredit müqavilәsi ilә

D) Hәr şeylә

495) Sual:Adәtәn investisiya mәqsәdlәri üçün hansı bank ssudaları istifadә edilir?

A) Qısamüddәtli

B) Ticarәt

C) Uzunmüddәtli

D) Uzunmüddәtli

496) Sual:Bank kreditindә sövdәlәşmә obyekti kimi nә çıxış edir?

A) Pul vәsaiti

B) İstehsal vasitәlәri

C) qiymәtli metallar

D) Әmtәә­material dәyәrlilәri

497) Sual:Hansı kredit formasında faiz әmtәәnin qiymәtinә daxil olur?

A) bank krediti

B) Vәtәndaş krediti

C) Kommersiya krediti

D) Dövlәt krediti

498) Sual:Bank kreditindә kreditor sifәtindә çıxış edә bilәr:

A) Müvәqqәti sәrbәst pul vәsaitinә malik olan hәr bir kredit­maliyyә idarәsi

B) Yalnız sığorta vә investisiya şirkәtlәri

C) Kredit әmәliyyatları aparmaq üçün lisenziyası olan kredit­maliyyә tәşkilatları

499) Sual:әmtәә formasında verilәn kreditin pul şәklindә qaytarılması kreditin hansı forması üçün

xarakterikdir:

A) Bank krediti

B) Kommersiya krediti

C) Vәtәndaş krediti

D) Dövlәt krediti

500) Sual:Bank kreditindә borcalan sifәtilә çıxış edirlәr:

A) Ancaq hüquqi şәxslәr

B) Ancaq fiziki şәxslәr
C) Ancaq dövlәti tәmsil edәn orqanlar

D) Hüquqi vә fiziki şәxslәr

501) Sual:Kommersiya krediti üzrә sövdәlәr nәyin vasitәsilә rәsmilәşdirilir:

A) Akkreditivlә

B) Veksellә

C) İnkasso ilә

D) Şifahi reallaşma ilә

502) Sual:… … kreditlәr adәtәn kreditorlar tәrәfindәn borcalana qarşı kifayәt qәdәr etibar olduğu

halda verilir:

A) Onkol


B) Blank

C) Gizli


D) baha

503) Sual:Tәxirәsalınmaz ehtiyaclara verilәn istehlak kreditindә ssuda borclu tәrәfindәn istifadә

oluna bilәr

A) İstehlak mәqsәdlәrinә

B) İstәnilәn mәqsәdlәrә

C) bağ evlәrinin tikilmәsinә vә yaşayış evlәrinin tәmirinә

D) Yalnız mәnzil alınmasına vә kömәkçi ev tәsәrrüfatının yaradılmasına

504) Sual:Müasir iqtisadiyyatda kreditin daha çox yayılmış forması hansıdır:

A) Kommersiya krediti

B) Bank krediti

C) Vәtәndaş krediti

D) Lizinq

505) Sual:Aşağıdakılardan hansının resursları kommersiya kreditindә sövdәlәşmә obyekti ola bilәr:

A) Kommersiya banklarının

B) Satıcı müәssisәlәrin

C) Mәrkәzi bankların

D) istehlakçı müәssisәlәrin

506) Sual:Kommersiya krediti sövdәlәşmәsinin obyekti kimi çıxış edir:

A) Valyuta dәyәrlilәri

B) Pul vәsaitlәri

C) Qiymәtli kağızlar

D) Әmtәәlәr vә xidmәtlәr

507) Sual:Kommersiya krediti bir qayda olaraq … xarakter daşıyır:

A) Qısamüddәtli

B) Uzunmüddәtli

C) Müddәtsiz
D) Orta vә uzunmüddәtli

508) Sual:Kommersiya kreditinin subyektlәri kimi çıxış edә bilәrlәr:

A) Kommersiya bankları vә fiziki şәxslәr

B) Hüquqi vә fiziki şәxslәr

C) Tәsәrrüfat subyektlәri

D) Ticarәt tәşkilatları vә fiziki şәxslәr

509) Sual:Kreditin hansı formasında ssuda tәrәflәrin qarşılıqlı öhdәliklәrindә nәzәrdә tutulmayan

mәqsәdlәrә istifadә olunur?

A) Hәqiqi

B) Birbaşa

C) Dolayısı

D) Gizli


510) Sual:Kreditin hansı formasında ssuda borcalan tәrәfindәn digәr subyektlәrin avanslaşdırılması

(kreditlәşdirilmәsi) üçün istifadә edilir:

A) Birbaşa

B) Aşkar


C) Gizli

D) Dolayısı

511) Sual:Kreditin … kreditin tәminatı üçün istifadә edilәn tәşkilati­iqtisadi әlamәtlәri daha әtraflı

xarakterizә edir:

A) Funksiyaları

B) Növlәri

C) Sәrhәdlәri

D) Rolu


512) Sual:… …lizinqindә müqavilә istәnilәn vaxt pozula bilәr:

A) Maliyyә

B) Operativ­maliyyә

C) Operativ

D) Ekssendent

513) Sual:Metallizm dövründә milli pul vahidindәki pul metalının çәkisinin mәzmunu … adlanır

A) dәfinә miqyası

B) pul miqyası

C) sәrvәt miqyası

D) qiymәt miqyası

514) Sual:Sikkәlәrin kәsilmәsi … aparılır:

A) sikkә sarayında

B) pul evindә

C) emissiya mәrkәzindә
D) xәzinәdarlıqda

515) Sual:Sikkәnin faktiki çәkisinin nominaldan qanun üzrә fәrqlәnmәsi … adlanır:

A) remedium

B) medium

C) liqatura

D) partitura

516) Sual:Qızıl sikkә standartı dövründә tamdәyәrli pulların faktiki kütlәsi vә әyarının qanuni

normadan qanuni kәnarlaşması … adlanır:

A) partitura

B) medium

C) remedium

D) liqatura

517) Sual:Sikkә gәliri hәmçinin … adlanır:

A) forsaj

B) kollaj

C) senyoraj

D) passaj

518) Sual:Sikkәdәki metalın nominal dәyәri ilә bazar qiymәti arasındakı fәrqi........ adlanır:

A) sikkә gәliri

B) pul gәliri

C) fiskal gәlir

D) monetar gәlir

519) Sual:Pulda olan metalın nominal dәyәri ilә bazar dәyәri arasındakı fәrq … adlanır:

A) monetar gәlir

B) pul gәliri

C) fiskal gәlir

D) sikkә gәliri

520) Sual:Tam dәyәrli pullardakı ucuz metallar necә adlanır:

A) sinekura

B) siqnatura

C) liqatura

D) klaviatura

521) Sual:Sikkәlәrin kәsilmә hüququ adlanır:

A) pul reqaliyası

B) pul hüququ

C) pul reqatası

D) emission hüququ522) Sual:Xırda sikkәlәr hәmçinin adlanır:

A) billonlu

B) bifonallı

C) bimetallı

D) birkvadratlı

523) Sual:Sikkәlәrin kәsilmә qaydası …adlanır:

A) monetar nizamnamә

B) sikkә nizamnamәsi

C) pul nizamnamәsi

D) tәdavül nizamnamәsi

524) Sual:Metallizm dövründә qızıl vә gümüş sikkәlәr xarakterizә edilir:

A) tam miqyaslı kimi

B) tam әsaslı kimi

C) tam çәkimi kimi

D) tam dәyәrli kimi

525) Sual:Metallizm dövründә qızıl vә gümüş sikkәlәr … kimi xarakterizә edilirdi:

A) tam çәkili

B) tam әsaslı

C) tam qiymәtli

D) tam miqyaslı

526) Sual:Qızılın pul funksiyasını itirmәsi … adllanır:

A) dematerilizasiya

B) demonetarizasiya

C) demonizasiya

D) demonetizasiya

527) Sual:Pul mövcudluğunun maddi formasını itirmәsi … adlanır:

A) pulun destafasiyası

B) pulun tәsniflәşdirilmәsi

C) pulun demonetizasiyası

D) pulun demonetarizasiyası

528) Sual:Pulun evolyusiyasının yeni mәrhәlәsi … adlanır:

A) mexaniklәşdirilmiş pullar

B) elektrik pullar

C) mexaniki pullar

D) elektron pullar

529) Sual:Pulun evolyusiyasının müasir mәrhәlәsi … adlanır:

A) kredit pullar

B) debet pullar
C) uçot pullar

D) mәdaxil pullar

530) Sual:Pulun tarixi evolyusiya dövrlәrindә birini göstәrin:

A) tratta pullar

B) yarımmetal pullar

C) daş pullar

D) metal pullar

531) Sual:Pulun tarixi evolyusiya dövrlәrindә birini göstәrin:

A) әrzaq pullar

B) mәhsul pullar

C) әmtәә pullar

D) primitiv pullar

532) Sual:Pul digәr әmtәәlәrә nisbәtdә … mövqedә durur:

A) dәyәrin ekvivalent forması

B) dәyәrin paritet forması

C) dәyәrin bәrabәr forması

D) dәyәrin tәsadüfi forması

533) Sual:Metallizm dövründә pulun yığım vasitәsi … funksiya kimi әks olunurdu:

A) tezavrasiya

B) dәfinә

C) paritet

D) әsasәn

534) Sual:Pul …. tәbiәtә malikdir:

A) şey


B) әmtәә

C) әşya


D) әdәdi.

535) Sual:Tәdavül vasitәsi kimi puldan istifadә olunur:

A) öhdәliklәrin ödәnilmәsindә

B) әmәk haqqının verilmәsindә

C) pәrakәndә satışda

D) kreditlәrin verilmәsindә

536) Sual:Pul :

A) ekvivalentdir

B) paritetdir

C) disparitetdir

D) etiketdir537) Sual:Pulun funksiyasıdır:

A) artım vasitәsi

B) yığım vasitәsi

C) azalma vasitәsi

D) tamamlanma vasitәsi

538) Sual:Pulun funksiyasıdır:

A) uçot vasitәsi

B) hesablaşma vasitәsi

C) tәdiyә vasitәsi

D) hesablama vasitәsi

539) Sual:Pulun funksiyasıdır:

A) dәyәr ölçüsü

B) ehtiyatlılıq ölçüsü

C) kәsişmә ölçüsü

D) tәsir ölçüsü

540) Sual:Pulun funksiyasıdır:

A) dünya pulu

B) region pulu

C) milli pul

D) lokal pul

541) Sual:Pulun funksiyasıdır:

A) heyrәt vasitәsi

B) tәsir vasitәsi

C) inikas vasitәsi

D) tәdavül vasitәsi

542) Sual:… kredit pullar sinfinә aiddirlәr:

A) veksel, banknot, çek vә kredit kartı

B) çek, varrant, depozit sertifikatı vә sikkәlәr

C) banknot, çek, depozit vә әmanәt sertifikatları

D) veksel, çek, sәhm vә istiqrazlar

543) Sual:Tәminatsız pul emissiyası … adlanır:

A) depozit­çek

B) sirkulyar

C) reqression

D) fidusiar

544) Sual:Tәminatsız pulların dövriyyәyә buraxılması … emissiya adlanır:

A) fidusiar

B) sirkulyar
C) reqression

D) depozit­çek

545) Sual:Qızıl yığımı … adlanır:

A) rezervasiya

B) tezavrasiya

C) transformasiya

D) destatasiya

546) Sual:Pulun yığım vasitәsi kimi çıxış etmәsi … ilә әlaqәdardır:

A) söz ilә iş arasındakı fәrq

B) vaxt ilә zaman arasındakı fәrq

C) sövdәlәşmәlәr arasındakı fәrq

D) forma ilә mәzmun arasındakı fәrq

547) Sual:Pulun tәdiyә vasitәsi kimi fәaliyyәt göstәrmәsi … ilә әlaqәdardır:

A) istehsal anı ilә istehlak arasındakı fәrq

B) alqı­satqı anı ilә malların istehlakı arasındakı fәrq

C) ödәnişin alınma anı ilә pulların xәrclәnmәsi arasındakı fәrq

D) alış­veriş anı ilә tam ödәniş anı arasındakı fәrq.

548) Sual:Pulun tәtbiqinin әsas zәruri sәbәbidir:

A) әmtәә istehsalçılarının әmlak toplaması

B) mübadilәnin ekvivalenti olması tәlәbi

C) beynәlxalq әmәk bölgüsü

D) ictimai әmәk bölgüsü

549) Sual:…. nağd pul nişanәlәrinin emissiyasına inhisarçı hüququna malikdir:

A) Maliyyә Nazirliyi

B) Parlament

C) Mәrkәzi Bank

D) kommersiya bankları

550) Sual:Müasir banknotdur:

A) bankın sadә vekseli

B) bankın köçürmә vekseli

C) dövlәt qiymәtli kağızları

D) mәrkәzi bankın bank biletlәri

551) Sual:Veksel vә çekdәki verilmә imzası … adlanır

A) krosslaşdırma

B) konosament

C) trasslaşdırma

D) indossament552) Sual:Veksel … borc öhdәliyidir:

A) tәşәbbüssüz

B) qeyd­şәrtsiz

C) mәnasız

D) danışıqsız

553) Sual:Maliyyә bazarına daxildir: 1. kapitallar bazarı 2. torpaq bazarı 3. qiymәtli kağızlar bazarı

4. pul bazarı 5. işçi qüvvәsi bazarı

A) (1,2,3,4,5)

B) (1,2,3,5)

C) (1,2,4)

D) (1,3,4)

554) Sual:Bank kreditindә borclu kimi çıxış edә bilәr: 1. hüquqi şәxslәr 2. dövlәt 3. fiziki şәxslәr

A) (1, 2, 3)

B) (1, 3)

C) (1, 2)

D) (2, 3)

555) Sual:Dövlәt kreditinin әlamәtidir:

A) qısamüddәtli kreditin fәaliyyәtind qısamüddәtli qiymәtli kağızlardan istifadә olunması

B) yalnız pul formasında verilmә yox

C) dövlәtin hökmәn iştirakı

D) dövlәtin hökmәn kreditor rolunda iştirakı

556) Sual:Dasınmaz әmlaka görә uzunmüddәtli kreditin növünü göstәrin:

A) ipoteka

B) kommersiya

C) veksel

D) istehlak

557) Sual:Nağdsız hesablaşmalarda istifadә olunan bütün hesablaşma sәnәdlәrindәn qiymәtli kağız

budur:


A) ödәniş tәlәbnamәsi

B) çek


C) akkreditiv

D) inkasso tapşırığı

558) Sual:Pul aqreqatlarının ayrılmasının әsasında durur:

A) pul tәdavülü qanunu

B) dövlәtin qanun aktları

C) pul resurslarına olan tәlәb vә tәklif

D) pul alәtlәrinin likvidlik dәrәcәsi

559) Sual:Pay qiymәtli kağızları … :
A) veksellәrdir

B) sәhmlәrdir

C) istiqrazlardır

D) bank sertifikatlarıdır

560) Sual:… krediti üzrә faiz әmtәәnin qiymәtinә daxil olur:

A) kommersiya

B) dövlәt

C) mülki


D) bank

561) Sual:Borc kapitalının sahibi kapitalı borcalana verdikdә:

A) bu kapitala olan mülkiyyәt hüququnu itirir

B) borc kapitalına mülkiyyә hüququnu itirmir

C) mülkiyyәt hüququnu borcalanla bölüşdürür

D) mülkiyyәt hüquqlarını zәiflәşdirir vә azaldır

562) Sual:Borc kapitalı …:

A) әvәzsiz verilәn vәsaitdir

B) kredit әmәliyyatlarının mәcmusudur

C) sahibinә faiz formasında gәlir gәtirәn pul kapitalıdır

D) qısa müddәtә verilәn pul kapitalıdır

563) Sual:Deflyasiya siyasәti …:

A) qiymәtlәr vә әmәk haqqı üzәrindә nәzarәtdir

B) dövlәt xәrclәrinin azaldılması vә vergi yükünün artırılmasıdır:

C) ödәniş qabiliyyәtli tәlәbin yüksәldilmәsidir

D) ixracat vә idxalat üzәrindә dövlәt tәrәfindәn mәhdudiyyәtlәr qoyulmasıdır

564) Sual:Aşağıdakı qiymәtli kağızlardan hansı nağdsız hesablaşmalarda hesablaşma sәnәdi kimi

isitfadә olunur:

A) istiqraz

B) çek


C) konosament

D) varrant

565) Sual:… bu ölkәdә pul tәdavülünün tarixәn tәşәkkül tapmış vә qanunla möhkәmlәndirilmiş

formasıdır:

A) milli pul sistemi

B) milli sikkә sistemi

C) milli ödәniş sistemi

D) milli hesablaşma sistemi

566) Sual:Müasir pul emissiyası … xarakterlidir:

A) qeyri­mәrkәzlәşdirilmiş
B) mәrkәzlәşdirilmiş

C) hissәlәrә bölünmüş

D) mәcburiyyәtli

567) Sual:… cari hesab sahibinin göstәrilәn mәblәğin nağd vә ya cari hesaba köçürülmә üolu ilә

tәqdim edәnә ödәnilmәsi barәsindә banka yazılı әmridir:

A) banknot

B) veksel

C) çek


D) sәhm

568) Sual:… borclunun trattanın ödәnilmәinә razılığıdır:

A) aksept

B) aval


C) indossalaşdırma

D) krosslaşdırma

569) Sual:Pul vәsaitinin ssudaya verilmәsi әsasında әmәlә gәlәn veksel … adlanır:

A) kommersiya

B) xәzinә

C) dostluq

D) maliyyә

570) Sual:… vekseli borclu tәrәfindәn yazılır:

A) sadә veksel

B) maliyyә vekseli

C) köçürmә vekseli

D) özәl veksel

571) Sual:Vekselin növünü göstәrin:

A) sadә veksel

B) elementar veksel

C) ilkin veksel

D) tәkrar veksel

572) Sual:Pul tәdavülü qanununa әsasәn tәdavülә lazım olan pulun miqdarı pulun dövriyyә sürәti ilә

… mütәnasibdir:

A) tәrs


B) düz

C) dolayı

D) qeyri­müәyyәn.

573) Sual:Kredit pulları emissiyasının әsas kanallarından birini göstәrin:

A) tәsәrrüfatın bank kreditlәşdirilmәsi

B) bank qarantiyası
C) bank akseptlәri

D) bank kapitalı

574) Sual:Klassik banknot … tәminatına malik idi:

A) veksel vә qızıl

B) veksel vә gümüş

C) fond vә real

D) real vә saxta

575) Sual:Kapitalın hansı forması hәmişә pul formasında olur:

A) sәnaye kapitalı

B) ticarәt kapitalı

C) maliyyә kapitalı

D) borc kapitalı

576) Sual:… vekseldәn hәqiqi pullar әvәzindә tәdavül vasitәsi kimi istifadә edilmәsinә imkan verir:

A) mücәrrәdlik

B) mübahisәsizlik

C) tәdavül edilmәk

D) qısamüddәtlik

577) Sual:Sonradan satılmaqla pul әldә edilmәsi mәqsәdilә şәxslәrin bir­birinә yazdıqları veksel …

adlanır:

A) dostluq

B) mübaliğәli

C) kommersiya

D) sadә

578) Sual:әmtәәnin kreditlә alqı­satqısı әsasında meydana gәlәn veksel …vekseli adlanır:

A) kommersiya

B) maliyyә

C) xәzinә

D) dostluq

579) Sual:… müәyyәn pul mәblәğinin üçüncü şәxsә vә ya tәqdim edәnә ödәnilmәsi haqqında

kreditorun әmridir:

A) köçürmә vekseli

B) sadә veksel

C) maliyyә vekseli

D) özәl veksel

580) Sual:Vekselin növünü göstәrin:

A) köçürmә vekseli

B) ötürülәn veksel

C) daşınma vekseli
D) keçici veksel

581) Sual:Öhdәliyin әmәlәgәlmә sәbәbindәn asılı olmayaraq borclunun veksel üzrә ödәniş etmәli

olmasını … әmәlә gәtirir:

A) mücәrrәdliyi

B) mübahisәsizliyi

C) tәdavülü

D) qısamüddәtli olması

582) Sual:Listinq – bu:

A) qiymәtli kağızların fond birjasında ticarәtә buraxılması prosedurudur

B) fond birjası üzvlәrinin siyahısıdır

C) sәhmlәrinin birjada satıldığı firmaların siyahısıdır

D) sәhmlәrin kotirovkasıdır

583) Sual:Kreditin funksiyasını qeyd edin:

A) yenidәn bölüşdürmә

B) risqli

C) sosial

D) bәrabәrlәşdirici

584) Sual:Borc kapitalı aşağıdakı formada olur:

A) әmtәә

B) pul vә әmtәә

C) istehsal, pul vә әmtәә

D) daim pul formasında olur

585) Sual:Qiymәtdәn çox düşmüş pul vahidinin lәğv edilmәsi vә yeni pul vahidinin tәtbiqi prosesi

necә adlanır:

A) devalvasiya

B) denominasiya

C) restavrasiya

D) nullifikasiya

586) Sual:İnflyasiy anın bu növü ölkәdә iqtisadi fәallığın stimulyatoru kimi baxıla bilәr:

A) mülayim inflyasiya

B) hiperinflyasiya

C) çaparaq inflyasiya

D) gizli inflyasiya

587) Sual:Sәhm vә istiqraz arasındakı fәrq ondadır ki, istiqraz:

A) emitentin borc öhdәliyidir

B) daha gәlirli qiymәtli kağızdır

C) bir neçә dәfә satıla bilәr

D) daha risqli qiymәtli kağızdır
588) Sual:Borc kapitalının hәrәkәt forması kimi çıxış edir:

A) kredit

B) büdcә fondları

C) kommersiya bankı

D) tәrpәnmәz әmlak

589) Sual:Bank krediti verilir:

A) yalnız әmtәә formasında

B) yalnız pul formasında

C) pul vә әmtәә formasında

D) virtual şәkildә

590) Sual:Avadanlıqlar alışı üçün bir müәssisәnin digәr müәssisәyә veksel yazması ilә şәrtlәnәn

kredit forması hansıdır:

A) kommersiya krediti

B) istehlak krediti

C) bank krediti

D) tәsәrrüfatlararası kredit

591) Sual:Pul tәdavülünün prinsiplәri ondan ibarәtdir ki:

A) mal (әmtәә) dövriyyәsi pul kütlәsi ilә mәhdudlaşmalıdır

B) pul kütlәsi dövlәt tәrәfindәn mәhdudlaşdırılmalıdır, әmtәә dövriyyәsi isә heç nә ilә mәhdud

edilmәmәlidir

C) pul kütlәsi әmtәә dövriyyәsinin tәlәbatı ilә mәhdudlaşdırılmalıdır

D) pul kütlәsi dövlәt maliyyәsinin tәlәblәri ilә mәhdudlaşdırılmaılıdır

592) Sual:İstehsal sferasında әmtәәlәrin möhlәtlә realizasiyasında … krediti әsas rol oynayır

A) Bank


B) Kommersiya

C) Dövlәt

D) İpoteka

593) Sual:Mәhsul istehsalı vә satışının fasilәsizliyinin tәmin olunmasında kreditin rolu … ….irәli

gәlir

A) İstehsal fәaliyyәtinin kortәbii xarakterindәnB) Tәsәrrüfat subyektlәrinin istehsal etdiklәri mәhsulu sata bilmәdiklәrindәn

C) Dövlәt müәssisәlәrinin büdcәdәn kifayәt qәdәr maliyyәlәşdirilmәmәsi

D) Cari pul gәlirlәri vә xәrclәrinin uyğun gәlmәmәsi

594) Sual:Qaytarılmaq, müddәtlilik vә ödәnclik … … kreditin rolunun yüksәl¬dilmәsinә imkan

verir:

A) İnflyasiya proseslәrinin tәnzimlәnmәsindәB) Pul dövriyyәsinin fәaliyyәtinin tәmin edilmәsindә

C) İstehsalın genişlәndirilmәsindә

D) Resurslardan qәnaәtcil istifadәsindә595) Sual:İnflyasiya şәraitindә kreditin rolu özünü onun kömәyilә … tәnzimlәmәsindә göstәrir:

A) Әhalinin tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbin

B) Әhalinin tәdiyә qabiliyyәtli tәlәbin

C) Tәsәrrüfat subyektlәrinin borc vәsaitlәrinә olan tәlәbatının

D) Ölkәnin qızıl ehtiyatının hәcminin

596) Sual:Beynәlxalq kreditlәr … görә kommersiya, maliyyә vә arama kreditә bölünür:

A) Növünә

B) Verilmә texnikasına

C) Tәminatına

D) Tәyinatına

597) Sual:Beynәlxalq kredit verilir:

A) Yalnız sәrbәst dәyişdirilәn valyuta ilә

B) Kreditor ölkәnin, borcalanın ölkәsinin, üçüncü ölkәnin valyutalarında vә beynәlxalq pul

vahidlәrindә

C) Ancaq kreditor ölkәnin valyutasında

D) Ancaq beynәlxalq pul vahidlәrindә

598) Sual:Ssuda (borc) faizi müvәqqәti istifadәyә verilәn dәyәrin … … dir?

A) Diskont

B) Qiymәti

C) Aksept

D) Paritet

599) Sual:Ssuda (borc) faizinin mövcud olmasının zәruri bazası:

A) Maliyyә münasibәtlәri

B) Kredit münasibәtlәri

C) Pul münasibәtlәri

D) Sığorta münasibәtlәri

600) Sual:Borc faizi kimdәn kimә gedir?

A) Kreditordan borcalana

B) Borcalandan kredit qarantiya edәnә

C) Qarantiya edәndәn zәmanәtçiyә

D) Borcalandan kreditora

601) Sual:Borc faizlәrinin hesablanması vә alınması qaydası müәyyәn edilir:

A) Kredit әqdi tәrәflәrinin razılaşması ilә

B) Bazardakı şәraitlә kortәbii olaraq

C) Mәrkәzlәşdirilmiş qaydalarda

D) Kredit әqdinin başa çatmasında

602) Sual:Borc faizinin daha çox inkişaf etmiş forması:A) Bank

B) Lizinq

C) Kommersiya

D) Faktor

603) Sual:Borc faizinin ödәnilmәsi … fәrqlәndirici xüsusiyyәtidir:

A) Sığortanın

B) Pulun

C) Kreditin

D) Maliyyәnin

604) Sual:İnflyasiya zamanı ssuda faizi:

A) Aşağı düşür

B) Dәyişmәz qalır

C) Yüksәlir

D) Mәrkәzi bankın kreditlәri üçün müәyyәn etdiyi dәrәcәdәn yuxarı keçmәmәlidir

605) Sual:Mәhsulun maya dәyәrinә … …ssudalar üzrә ödәnişlәr daxil edilir:

A) Uzunmüddәtli

B) Qısamüddәtli

C) Vaxtı keçәn ssudalar

D) Müddәti uzadılan

606) Sual:әsas fondların çoxaldılması üçün kreditin tәtbiqi kreditin … rolunu göstәrir:

A) İnflyasiya proseslәrinin tәnzimlәnmәsindәki

B) Tәsәrrüfat subyektlәrinin büdcә maliyyәlәşdirilmәsindәki

C) İstehsalın genişlәndirilmәsindәki

D) Tәdavüldәki pul kütlәsinin tәnzimlәnmәsindәki

607) Sual:Borc (ssuda) faizi ödәnildikdә ona oaln mülkiyyәt:

A) Müvәqqәti olaraq borcalandan kreditora keçir

B) Borcalandan kreditora keçir

C) Kreditordan borcalana keçir

D) Meydana çıxmır vә verilmir.

608) Sual:Bazar iqtisadiyyatına keçilmәklә kreditin sәrhәdlәri:

A) Mәhdudlaşır

B) Genişlәnir

C) Dәyişmәz qalır

D) Mәrkәzi bank tәrәfindәn müәyyәn olunurvә tәnzimlәnir

609) Sual:Real faiz dәrәcәsi nәdir?

A) İnflyasiya tempi çıxılmaqla nominal faiz dәrәcәsi

B) LİBOR dәrәcәsinin sәviyyәsi

C) Mәrkәzi bankın yenidәn maliyyәlәşdirmә dәrәcәsi
D) Nominal faiz dәrәcәsi mәblәği ilә inflyasiya tempi

610) Sual:Beynәlxalq kreditin fәrqlәndirici xüsusiyyәti:

A) Sövdәlәşmәdә hәr hansı bir dövlәtin mütlәq iştirakı

B) Sövdәlәşmәdә Beynәlxalq valyuta fondunun mütlәq iştirakı

C) Borc alan vә borc verәnin müxtәlif ölkәlәrә mәnsub olması

D) Sövdәlәşmәdә hәr hansı bir dövlәtin Mәrkәzi bankının iştirakı

611) Sual:Borc vәsaiti hesabına artıq ehtiyatların yaradılması kreditin … kreditin verilmәsi demәkdir

A) Bol


B) az

C) Plan üzrә

D) Bәrabәr

612) Sual:Kreditin rolu xarakterizә olunur:

A) Onun maliyyә vә sığorta münasibәtlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsi sәviyyәsi ilә

B) Borcalanların ucuz kreditlәr alınmasında maraqları ilә

C) Onun tәtbiqi nәticәlәri vә onlara nail olmaq metodları ilә

D) Bankların resurslarının olması vә әhalinin ödәniş qabiliyyәti ilә.

613) Sual:Kreditin … sәrhәddi tәlәb edir ki, borc vәsaitlәrinә olan tәlәbatın zәruri hәhmi müәyyәn

edilsin


A) Keyfiyyәt

B) Kәmiyyәt

C) İstehsal

D) İstehlak

614) Sual:İstehsal xәrclәrinә kredit verilmәsindә aparıcı rol oynayır:

A) Kommersiya krediti

B) Dövlәt krediti

C) bank krediti

D) İstehlak krediti

615) Sual:Bazar iqtisadiyyatına keçilmәklә kredit münasibәtlәrinin sferası:

A) Mәhdudlaşır

B) Genişlәnir

C) Dәyişmәz qalır

D) Maliyyә münasibәtlәrinә çevrilir

616) Sual:Mәhsul istehsalı vә satışı prosesinin fasilәsizliyi kreditin tәtbiqi ilә tәmin olunur:

A) Dövlәt vә kommersiya

B) İstehlak vә bank

C) Kommersiya vә bank

D) Kommersiya vә istehlak617) Sual:… …sferasında kreditin rolu ondan ibarәtdir ki, onun kömәyi ilә tәdavülә pul daxil edilir

vә tәdavüldәn götürülür:

A) Sığorta münasibәtlәri

B) Maliyyә münasibәtlәri

C) İstehsal vә istehlak

D) Pul dövriyyәsi

618) Sual:Kreditin rolu onun hansı proseslәrә tәsirindә meydana çıxır:

A) Mәhsul istehsalı, realizasiyası vә istehlakı, pul dövriyyәsi sferası

B) Mәhsul istehsalı vә realizasiyası, pul tәdavülü sferası

C) Mәhsul istehsalı vә ssuda fondunun bölüşdürülmәsi

D) Әmtәә­pul resurslarının istehsalı vә istehlakı

619) Sual:İqtisadiyyatın planlı modelindә … …krediti әsas rolu oynamışdır:

A) Lizinq

B) İpoteka

C) Kommersiya

D) Bank


620) Sual:İkipillәli bank sistemindә kommersiya banklarının fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi әsasәn ….

metodları ilә baş verir:

A) İcbari;

B) İnzibati

C) Dolayi iqtisadi

D) Әmәli.

621) Sual:…. funksiyası bank fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün әsasdır:

A) Әmanәt mәslәhәtçisi

B) Veksel investoru;

C) Sәrbәst vәsaitlәrin sәfәrbәr edilmәsi;

D) Hesablaşmalarda vasitәçi

622) Sual:Bank sistemi …. ünsürlәrin mәcmusudur:

A) Pәrakәndә;

B) Tam eyni olan;

C) Qarşılıqlı әlaqәli;

D) Tәsadüfi.

623) Sual:Kommersiya bankı ….

A) Maliyyә nazirliynin struktur bölmәsidir;

B) Qızıl­valyuta ehtiyatlarının saxlancıdır

C) Hesablaşma vә kreditlәşmәdә vasitәçi

D) Hökümәtin maliyyә agenti

624) Sual:Bankın hüquqi statusunu müәyyәn edәq nәdir?
A) Bank qanunvericiliyi;

B) Mәrkәzi bank;

C) Ölkә prezidenti

D) Ölkә parlamenti

625) Sual:…. görә dövlәt, sәhmdar, kooperativ, özәl vә qarışıq bankları fәrqlәndirirlәr:

A) Mülkiyyәt formasına;

B) Әrazi әlamәtinә;

C) Әmәliyyatların xarakterinә

D) Fәaliyyәt miqyaslarına

626) Sual:…. banklar öz müştәrilәri üçün bütün bank xidmәtlәrini yerinә yetirir:

A) İxtisaslaşmış;

B) İnnovasiya;

C) Universal;

D) Depozit.

627) Sual:Banklar…. görә universal vә ixtisaslaşmış banklara bölünürlәr:

A) Xidmәt sferasına

B) Әmәliyyatların xarakterinә;

C) Fәaliyyәt miqyaslarına

D) Funksional tәyinatına

628) Sual:Mәrkәzi bankın pul­kredit siyasәtini müstәqil apara bilmәsi bank sisteminin …. durumda

olmasına dәlalәt edir:

A) Müvazinәtini itirmiş;

B) Tәnzimlәnmәyәn;

C) İdarә edilәn;

D) Asılı.

629) Sual:Bank sisteminin başlıca xüsusiyyәtlәrinin biri onun …. tipli olmasıdır:

A) Qapalı;

B) Açıq;


C) Qapalı

D) Yarımaçıq.

630) Sual:SSRİ­dә …. bank sistemi mövcud idi:

A) Birpillәli;

B) İkipillәli;

C) Üçpillәli;

D) Çoxpillәli.

631) Sual:İqtisadiyyatın …. şәraitindә bank sistemi fәal inkişaf edir:

A) Depressiv

B) Böhranlı;
C) Yüksәlәn;

D) Hiperinflyasiya.

632) Sual:…. görә emissiya, depozit vә kommersiya banklarını fәrqlәndirirlәr:

A) Tәşkilati formasına;

B) Әmәliyyatlarının xarakterinә;

C) Filialların sayına;

D) Funksional tәyinatına.

633) Sual:Bazar tipli bank sistemi bölüşdürücü bank sistemindәn fәrqlәndirәn nәdir:

A) Bankların mülkiyyәt formalarına mәhdudiyyәtlәrin qoyulması;

B) Bankların mülkiyyәt formalarının eyniliyi;

C) Yalnız dövlәt banklarının fәaliyyәtinin mümkünlüyü;

D) Bankların mülkiyyәt formalarının müxtәlifliyi.

634) Sual:Azәrbaycanın müasir bank sitemi …. tiplidir:

A) Bazar;

B) Keçid;

C) Bölüşdürücü;

D) Mәrkәzlәşmiş.

635) Sual:İqtisadiyyatın inzibati­amirlik idarәetmә sistemi şәraitindә …. bank sistmei fәaliyyәt

göstәrirdi:

A) Bazar;

B) Bölüşdürücü;

C) Keçid;

D) Dәyişkәn.

636) Sual:Aşağıdakılardan hansı bank sisteminin ünsürü deyil:

A) Mәrkәzi emissiya bankı;

B) Bank әmәliyyatlarının keçirilmәsinә lisenziyası olan qeyri­bank kredit tәşkilatı;

C) Kommersiya bankı

D) Xәzinәdarlıq.

637) Sual:Milli bank sistemi …. mәcmusudur:

A) Beynәlxalq kredit tәşkilatlarının;

B) Ölkәdaxili kredit tәşkilatlarının vә onların arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәrin;

C) Emissiya banklarının vә lizinq şirkәtlәrinin;

D) Ölkәdә pul tәdavülünün tәşkilinin forma vә metodlarının.

638) Sual:Mәbәdlәrin rolu onunla müәyyәnlәşirdi ki, onlar …. kimi çıxış edirdilәr:

A) İcmaların vә dövlәtin sığorta fondu;

B) Xeyriyyә tәşkilatları;

C) Dövlәtin tәqaüd fondu;

D) Dövlәt tәşkilatları
639) Sual:…. mәbәdlәrin ilk pul әmәliyyatları olmuşlar:

A) Uçot;


B) Hesablaşma;

C) Saxlama;

D) Mübadilә.

640) Sual:Bu vәya digәr ölkәnin digәr ölkәlәrin valyuta öhdәlik vә tәlәblәrinin nisbәtini әks etdirәn

balans necә adlanır?

A) tәdiyә

B) ticarәt

C) idxal


D) hesablaşma

641) Sual:Bir ölkәnin başqa bir ölkәyә valyuta daxil olmaları vә ödәnişlәri nisbәtini әks etdirәn

balans necә adlanır?

A) ixrac


B) tәdiyә

C) hesablaşma

D) ticarәt

642) Sual:Valyuta daxil olmalarınin valyuta ödәnişlәrinә nisbәtәn artması, tәdiyә balansında hansı

vәziyyәti izah edir?

A) passiv

B) balanslaşdırılmış

C) taraz


D) aktiv

643) Sual:Tәdiyә balansı üçün mәnfi saldo nә zaman xarakterikdir?

A) balans aktiv olduqda

B) balanslaşdırılmış olduqda

C) passiv olduqda

D) ixrac yönümlü olduqda

644) Sual:Beynәlxalq Valyuta Fondunun metodologiyasına görә tәdiyә balansının neçә bölmәsi var?

A) 8


B) 10

C) 5


D) 12

645) Sual:Tәdiyә balansının saldosu müәyyәn edilәrkәn, onun maddәlәri hansılara bölünür?

A) milli vә xarici iqtisadi

B) әsas vә balanslaşdırılmış

C) daimi vә mövsimi

D) müqaisәli vә tamamilә
646) Sual:Valyuta ödәnışlәri valyuta daxil olmalarından artıq olduqda tәdiyә balansının vәziyyәti

necә olur?

A) aktiv

B) balanslaşdırılmış

C) tarazlaşmış

D) passiv

647) Sual:gәlir vә xәrclәrin gündәlik dәyişәn nisbәtini әks etdirәn balans nәyә әsasәn tәrtib edilir?

A) hәr hansı bir tarixә görә

B) hәr hansı bir dövrә görә

C) hәr hansı bir mühitә görә

D) hәr hansı bir müddәtә görә

648) Sual:Hansı tәdiyә balansında milli valyutanın revolvasiyası tәdbiq edilir?

A) balans passiv olduqda

B) ölçülmüş olduqda

C) balanslaşdırılmış olduqda

D) aktiv olduqda

649) Sual:Tәdiyә balansının saldosunun ödәnilmәsi әmәliyyatları balansın hansı maddәsindә әks

olunur?


A) әsas

B) lәğv edilmiş

C) balanslaşdırılmış

D) mövsimi

650) Sual:Tәdiyә balansının saldosuna bir başa tәsir edәn әmәliyyat hansı maddәdә әks olunur?

A) balanslaşdıran

B) әsas

C) mövsimi

D) dәyişilәn

651) Sual:Kredit münasibәtlәrinin struktur elementlәri hansılardır?

A) Kreditor vә borcalan

B) Borc verilәn dәyәr vә kreditin mәqsәdi

C) Kreditor, borcalan vә borc verilәn

D) Kreditor, borcalan vә kreditin mәqsәdi

652) Sual:... …kreditlәr hökumәtlәr arası razılaşmaya әsaslanır:

A) Dövlәt

B) Dövlәtlәrarası

C) Beynәlxalq

D) Kommersiya653) Sual:Kreditin kapital kimi hәrәkәtini fәrqlәndirәn nәdir?

A) Qaytarılmaq

B) Tәminatlıq

C) Ödәnclik

D) Mәqsәdli istifadә

654) Sual:Kredit iqtisadi kateqoriya olaraq özünün mahiyyәtini göstәrir:

A) Möhlәt bitdikcә ödәnilmәdә

B) Ödәnişә möhlәtdә etibarın olmasında

C) Ödәnişdә möhlәt faktının olmasında

D) Ödәnişә möhlәt verilmәsindә tәminatın olmasında

655) Sual:Kredit münasibәtlәrindә borc verilәn dәyәrә olan mülkiyyәt:

A) Kreditordan borcalana müvәqqәti keçir

B) Kreditordan borcalana keçir

C) Borcalandan müvәqqәti olaraq kreditora keçir

D) Ssuda faizi çıxılmaqla borcalandan kreditora keçir

656) Sual:Kreditin funksiyaları xarakterә malikdir:

A) Subyektiv

B) Obyektiv

C) Direktiv

D) Süni verilәn

657) Sual:Kreditin qanunlarının әlamәtlәri ibarәtdir:

A) Subyektivçilik, direktivlik, planlılıq, konkretlik

B) Kortәbiilik, zәrurilik, әhәmiyyәtlilik, obyektivçilik, ümumilik

C) Ümumilik, mücәrrәdlik, idarә edilmәzlik, konkretlik, obyektivlik

D) Zәrurilik, әhәmiyyәtlilik, obyektivlik, konkretlik

658) Sual:Coğrafi cәhәtdәn bir­birindәn aralı olan kreditor vә borcalan arasında dәyәrin yenidәn

bölünmәsi üçün xarakterik cәhәt … bölgüdür:

A) Sahәlәrarası

B) Sahәdaxili

C) Çoxsahәli

D) Әrazilәr arası

659) Sual:Kreditin funksiyaları elә bir kateqoriyadırki, o, …

A) Yalnız әrazicә dәyişir

B) Dәyişmәzdir

C) Statikdir

D) Dәyişәndir

660) Sual:Praktiki olaraq hәr bir anda kredit öz mahiyyәtini … açıqlayır:

A) Bir vә ya bir neçә funksiyası ilә
B) Bütün funksiyaları ilә

C) Yalnız bir funksiyası ilә

D) Öz funksiyalarını yerinә yetirmәdәn

661) Sual:Kreditin yenidәn bölüşdürmә funksiyası vasitәsilә yenidәn bölüşdürülür:

A) Yalnız әmtәә­material dәyәrlilәri

B) Ölkәnin bütün maddi sәrvәtlәri

C) Yalnız pul vәsaitlәri vә valyuta dәyәrlilәri

D) Yalnız pul vәsaitlәri

662) Sual:Kreditin yenidәn bölüşdürmә funksiyası hansı dәyәrin yenidәn bölüşdürülmәsidir:

A) İstehsal prosesindә olan

B) Yaradılmaqda olan

C) Müvәqqәti azad olan

D) İstehsal prosesindә yaradılan

663) Sual:Müәssisәlәr sahә banklarından kredit alarkәn dәyәrin hansı yenidәn bölgüsü baş verir:

A) Әrazilәr arası

B) Sahәlәr arası

C) Sahә daxili

D) Büdcә


664) Sual:Kreditlәşdirmә mexanizminin ilkin elementlәri nәdir?

A) Kreditin qanunları

B) Funksiyaları

C) Prinsiplәri

D) Әlamәtlәri

665) Sual:Bir tәsәrrüfat sahәsini tәmsil edәn kreditorun başqa sahәnin borcalanına kredit vermәsi

dәyәrin necә yenidәn bölüşdürülmәsini göstәrir?

A) Әrazilәrarası

B) Sahәlәr arası

C) Sahә daxili

D) Büdcә üsulu

666) Sual:Kreditin qanunları hansı münasibәtlәrә xas olan qanunlardır:

A) İstәnilәn maliyyә

B) İstәnilәn pul

C) Ancaq kredit

D) Kredit vә sığorta

667) Sual:Kreditin … tamın xarici alәmlә qarşılıqlı münasibәti kimi çıxış edir:

A) Qanunları

B) Prinsiplәri

C) Funksiyaları
D) Rolu

668) Sual:Kreditin prinsiplәri kreditin … irәli gәlir:

A) Qanunlarından

B) Funksiyalarından

C) Sәrhәdlәrindәn

D) Rolundan

669) Sual:Qaytarılmaq kreditin … ?

A) Prinsipidir

B) Mahiyyәt xüsusiyyәtidir

C) Funksiyasıdır

D) Roludur

670) Sual:Kreditin resurs mәnbәlәri kimi çıxış edir:

A) Yalnız xüsusi vәsaitlәr

B) Yalnız cәlb edilәn

C) Xüsusi, cәlb edilәn vә borc verilәn

D) Xüsusi vә cәlb edilәn

671) Sual:Kreditin ümumi xüsusiyyәti vә әsası nәdir?

A) Ödәnclik

B) Qaytarılmaqlıq

C) Mәqsәdli tәyinat

D) Tәminatlılıq

672) Sual:Tәdiyә balansında nә zaman aşağıdaki tәdbirlәr hәyata keçirilir: ixracın stimullaşdırılması

vә idxalın tarazlaşdırılması, xarici kapitalın cәlb edimәsi vә kapitalın daşınmasının

mәhdudlaşdırılması

A) balans kәsirli olduqda

B) aktiv olduqda

C) müsbәt olduqda

D) carı vәziyyәtdә olduqda

673) Sual:Kredit sövdәlәşmәsindә verilmә obyekti kimi … dәyәr çıxış edir:

A) İstehlak

B) Pul

C) Әmtәә


D) Borc verilәn dәyәr

674) Sual:Tәdiyyә balansında olan sәhflәr vә boşluqlar maddәsi nәyi ifadә edir?

A) dәyәr üzrә barter dәyişmәlәrini

B) ölkәlәr arasında klirinq hesablaşmalarının hәcmini

C) balans tәrtib edilәn zaman buraxılmış qeyri­dәqiqliklәr

D) qısa müddәtli kapitalın nәzәrdә tutulmayan dövriyәsi
675) Sual:Kreditdә aşağıdakılar daimi sabit olaraq qalır:

A) Sәrhәdlәr

B) Rol

C) FunksiyalarD) Tәminatlıq

676) Sual:Kredit ­ kredit sövdәsi iştirakçılarının aşağıdakı tәlәbini ödәyir

A) Daimi

B) Müvәqqәti

C) Kortәbii

D) Tәsadüfi

677) Sual:Kredit münasibәtlәrindә dәyәr, pul münasibәtlәrindәn fәrqli olaraq:

A) Qarşılıqlı hәrәkәt etmir

B) Ümumiyyәtlә hәrәkәt etmir

C) Yalnız әmtәә formasında hәrәkәt edir

D) Qarşılıqlı hәrәkәt edir

678) Sual:Kredit aşağıdakı halda reallığa çevrilir:

A) Borcalanın әlavә pul vәsaitinә ehtiyacı әmәlә gәldikdә

B) Dövlәt iqtisadiyyatın inkişafında maraqlı olduqda

C) Kredit münasibәtlәri iştirakçılarının ­ kredtor vә borcalanın maraqları uyğun gәldikdә

D) Kreditorda müvәqqәti vәsait әmәlә gәldikdә

679) Sual:Müvәqqәti azad pul vәsaitlәrinin olması vә pul vәsaitlәrinә tәlәb… münasibәtlәri

vasitәsilә hәll edilir:

A) Maliyyә

B) Kredit

C) Pul

D) Kooperativ680) Sual:Kreditin iqtisadi әsası kimi çıxış edir:

A) Maliyyә münasibәtlәri

B) kapital dövriyyәsi vә dövranı

C) Pul münasibәtlәri

D) Pulun dәyәri vә istehlak dәyәri

681) Sual:Kommersiya bankları ............ funksiyasını yerinә yetirir:

A) Dövlәtin emissiya mәrkәzi;

B) Banklar bankı

C) Vәsaitlәrin depozitlәrә toplanılması

D) Hökümәtin bankiri.

682) Sual:........ әmәliyyatları hüquqi vә fiziki şәxslәrin pul vәsaitlәrinin banklar vә başqa kredittәşkilatları tәrәfindәn cәlb edilmәsi әmәliyyatlarıdır:

A) Trast;

B) İnvestisiya

C) Kredit;

D) Depozit.

683) Sual:Yerinә yetirilәn әmәliyyatların xarakterina görә banklar ......... bölünür:

A) Filialsızlara vә çoxfiliallılara;

B) Universal vә ixtisaslaşmış;

C) Regional, regionlararası, milli vә beynәlxalq;

D) Dövlәt, sәhmdar, kooperativ, özәl vә qarışıq.

684) Sual:Funksional tәyinatına görә banklar ....... bölünür:

A) Emissiya, depozit vә kommersiya;

B) Universal vә ixtisaslaşmış

C) Regional, regionlararası, milli vә beynәlxalq;

D) Kiçik, orta, iri, bank konsorsiumlara vә banklararası birliklәrә.

685) Sual:Kommersiya bankların әmәliyyatları onların ............. tәzahürüdir:

A) Mahiyyәtinin

B) İqtisadiyyatdakı rolunun

C) Tәşkilati­iqtisadi quruluşunun;

D) Funksiyalarının әmәli

686) Sual:Kommersiya bankının hansı mülkiyyәt formasında yaradılmasına baxmayaraq, onlar

........:

A) Hökümәtdәn asılıdır;

B) Müstәqildir;

C) Prezidentә hesabat vermәlidir;

D) Mәrkәzi bankın idarә heyyәindәn asılıdır.

687) Sual:Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı ….. yerlәşir:

A) Parisdә;

B) Londonda;

C) Romada;

D) Sürixdә.

688) Sual:Kommersiya bankının kassa әmәliyyatları ...........

A) Qiymәtli kağızların alqısıdır;

B) Zәmanәtlәrin verilmәsidir:

C) Nağd pulların qәbulu vә verilmәsidir;

D) Veksellәrin uçotudur.

689) Sual:Kommersiya banklarının ............. әmәliyyatları müştәrilәrә borc vәsaitlәrin verilmәsi ilә

әlaqәdardır:
A) Kredit;

B) Hesablaşma;

C) Kassa;

D) Trast.

690) Sual:Azәrbaycan bank qanunvericiliyi ilә kommersiya banklarına ............... qadağandır:

A) Veksellәrin diskontu;

B) Fiziki şәxslәrin kreditlәşdirilmәsi;

C) Müştәrilәr arasında hesablaşmaların tәşkili;

D) İstehsal fәaliyyәti.

691) Sual:Azәrbaycan bank qanunvericiliyi ilә kommersiya banklarına ............... hüququ verilir:

A) Üçüncü şәxslәrdәn öhdәliklәrin pul formasında icraedilmәsi tәlәbnamәlәrini almaq;

B) İstehsalat fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq;

C) Milli pul vahidinin alıcılıq qabiliyyәtinin sabitliyinin dәstәklәnmәsi;

D) Son instansiya kreditoru qismindә çıxış etmәk

692) Sual:Kommersiya bankının kredit әmәliyyatları ................ ilә әlaqәlidir:

A) Müştәrilәrә pul vәsaitlәrin әvәzsiz ötürülmәsi;

B) Qaytarılma müddәtini müәyyәn etmәdәn vәsaitlәrin ötürülmәsi;

C) Bank zәmanәtlәrinin verilmәsi;

D) Qaytarılma şәrti ilә borcalana vәsaitlәrin verilmәsi.

693) Sual:Kommersiya bankının passiv әmәliyyatlarına ............. aiddir:

A) Hüquqi şәxslәrin hesablaşma vә cari hesablarına vәsaitlәrin cәlb edilmәsi;

B) Kreditlәrin verilmәsi

C) Müştәrilәrin hesablaşma­kassa xidmәtlәndirilmәsi;

D) Qiymәtli kağızların alqısı

694) Sual:............ kommersiya bankının funksiyasıdır:

A) Mәrkәzi bankın kreditlәşdirilmәsi

B) Müştәrilәrin hesablaşma­kassa xidmәtlәndirilmәsi;

C) Kredit tәşkilatlarının fәaliyyәtinә nәzarәt.

D) Banknot emissiyası;

695) Sual:Azәrbaycan bank qanunvericiliyinә әsasәn kredit tәşkilatına............... ilә mәşğul olmaq

qadağandır:

A) Kreditlәşdirmә fәaliyyәti;

B) Müştәrilәrin hesablaşma­kassa xidmәtlәndirilmәsi;

C) Ticarәt fәaliyyәti;

D) Fiziki vә hüquqi şәxslәrin hesablarının açılması vә aparılması.

696) Sual:Kommersiya bankların aktivlәrinin tәrkibinә daxildir:

A) Bankların verdiyi kreditlәr;

B) Ehtiyat fondlarının vәsaitlәri;
C) Maddi hәvәslәndirmә fondları;

D) Depozitlәr.

697) Sual:Kommersiya bankı ............ funksiyasını yerinә yetirir:

A) Hökümәtin kassiri

B) Kredit vasitәçisi;

C) Bank nәzarәti orqanı

D) Son instansiya kreditoru.

698) Sual:........... әmәliyyatları resurs bazasının formalaşdırılması mәqsәdilә bankların vәsait cәlb

etmәk әmәliyyatlarıdır:

A) Aktiv;

B) Passiv;

C) Komisyon­vasitәçilik

D) Trast.

699) Sual:Mülkiyyәt formasına görә banklara ......... bölünür:

A) Universal vә ixtisaslaşmış banklara;

B) Regional, regionlararası, milli vә beynәlxalq banklara

C) Dövlәt, sәhmdar, kooperativ, özәl vә qarışıq banklara;

D) Kiçik, orta, iri, bank konsorsiumlara vә banklararası birliklәrә

700) Sual:Müasir kommersiya bankları ............... xidmәt göstәrir:

A) Müәssisәlәrә, tәşkilatlara, әhaliyә;

B) Yalnız әhaliyә vә mәrkәzi banka;

C) Yalnız müәsisәlәrә vә tәşkilatlara;D) Yalnız müәssisәlәrә, tәşkilatlara vә mәrkәzi banka.

Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin