Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 1.07 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/9
tarix22.07.2017
ölçüsü1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Test: AAA_0507y#01#Q15#01 Eduman
Fenn: 0507Y Beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1
Sual sayi: 700
1) Sual:Uyğunluğu müәyyәn edin: E.ә. IV – III әsrlәrin vuruşan padşahlıqlar dövrü adlanması Qulun
hilot adlanması Qladiator döyüşlәri Qulun canlı ölülәr adlandırılması
A) Çin, Sparta, Afina, Roma
B) Misir, Hindistan, Roma, Afina
C) Sparta, Çin, Roma, Misir
D) Çin, Sparta, Roma, Misir
E) Roma, Sparta, Afina, Misir
2) Sual:İkinci Pun müharibәsinin nәtixәsindә:
A) Korsika dası Roma qoşunları tәrәfindәn işğal edildi
B) Siciliya Romalılar tәrәfindәn tutuldu
C) Karfagen Afrikadan kәnardakı bütün torpaqlarını itirdi
D) Karfagen Romanın әyalәtinә çevrildi
E) Makedoniya Romanın әyalәtinә çevrildi
3) Sual:Qәdim quldar dövlәtlәrinin yaranmasının xronoloji ardıcıllığı:
A) Misir, Ur, Roma respublikası, Afina şәhәr dövlәti
B) Misir, Ur, Afina şәhәr dövlәti, Roma respublikası
C) Ur, Misir, Roma respublikası, Afina şәhәr dövlәti
D) Ur, Misir, Afina şәhәr dövlәti, Roma respublikası
E) Ur, Roma respublikası, Afina şәhәr dövlәti, Misir
4) Sual:Romada quldarlıq tәsәrrüfatının tәnәzzülünә sәbәb oldu:
A) barbarların basqınları, imperatorlar arası müharibәlәr
B) әyalәtlәrin güclәnmәsi, “daxmalı qullar”ın meydana gәlmәsi, qulların Romadan kütlәvi surәtdә
qaçması
C) aramsız qul üsyanları, qullara vәtәndaşlıq hüququnun verilmәsi, qullarda kiçik torpaq sahәlәrinin
mövudluğu
D) qulların kolonlara çevrilmәsi, tәsәrrüfatda qul әmәyinin mәhdudlaşması, qullardan orduda istifadә
edilmәsi
E) quldarlığın texnikanın inkişafını lәngitmәsi, kәnd tәsәrrüfatının tәnәzzülü, qulun öz әmәyinin
nәticәsinә marağının olmaması
5) Sual:Uyğunluğu müәyyәn edin: e.ә. 105­ci ildә kağız istehsalına başlanması Qulun insanayaqlı
adlandırılması Qulun düşmәn adlandırılması Daxmalı qullar ın yaranması
A) Misir, Çin, Roma, Yunanıstan
B) Çin, Roma, Misir, Hindistan
C) Çin, Yunanıstan, Hindistan, Roma
D) Çin, Albaniya, Hindistan, Roma
E) Sparta, Roma, Hindistan, Çin
6) Sual: İkinci Pun müharibәsinә aid deyil:

A) Ssipionun Şimali Afrikaya qoşun çıxarması
B) Zama döyüşü
C) Kanna yaxınlığında döyüş
D) Romanın Aralıq dәnizinin Qәrb sahillәrini tutması
E) Siciliya adasının Romalılar tәrәfindәn işğalı
7) Sual:E.ә. 201­ci ildә Roma ilә Karfagen arasında bağlanmış sülh müqavilәsinin şәrtlәrinә aid
deyil:
A) Karfagen öz hәrbi donanmasını Romaya tәslim etmәli idi
B) әhali Karfagen şәhәrini tәrk etmәli, şәhәr isә dağıdılmalı idi
C) Karfagen Afrikadan kәnardakı bütün torpaqlardan imtina etmәli idi
D) Karfagen böyük mәblәğdә pul ödәmәli idi
E) Roma Karfagendәn tәzminat almalı idi
8) Sual:Roma imperiyasının IV әsrin 30­cu illәri vә Eldәnizlәr dövlәtinin XII әsrin 70­ci illәri
tarixinә aid ümumi cәhәt:
A) paytaxtın köçürülmәsi
B) dövlәtin әsasının qoyulması
C) süqut etmәlәri
D) monqolların yürüşünә mәruz qalmaları
E) dövlәtin iki yerә parçalanması
9) Sual:Aktsi vә Neyzbi döyüşlәrinә aid oxşar cәhәt:
A) keçmiş müttәfiqlәr arasında baş vermәlәri
B) dәniz döyüşü olmaları
C) vәtәndaş müharibәlәrinin gedişindә baş vermәlәri
D) işğalçıların ölkәdәn qovulması ilә nәticәlәnmәlәri
E) Respublikaya son qoyulması ilә nәticәlәnmәlәri
10) Sual:Romada xalq tribunu konsul vә senatın hansı göstәrişinә veto qoymaq hüququna malik idi?
A) plebeylәrә aid olan
B) dinlә bağlı
C) başqa ölkәlәrlә sülh bağlamaq haqqında
D) başqa ölkәlәrlә müharibә aparmaq haqqında
E) ordunun tәşkil olunması haqqında
11) Sual:Qәdim Romada triumf adlanırdı:
A) qladiator döyüşlәri
B) qalib sәrkәrdәnin tәşkil etdiyi hәrbi oyun
C) iki qulplu dar boğazlı qablar
D) imperiyanın qәlәbә marşı
E) qalib sәrkәrdәnin öz ordusu ilә Roma şәhәrinә tәntәnә ilә daxil olması
12) Sual:Patrisi adlanırdı:
A) Qәdim Romaya sonradan köçüb gәlәnlәrin nәsillәri

B) Qәdim Romada azad әhalinin yoxsul tәbәqәsi
C) Romanın әn qәdin sakinlәrinin nәslindәn olanlar
D) Qәdim Roma ordusunda sıravilәr
E) Qәdim Romanın bütün azad әhalisi
13) Sual:B.e.ә. VI әsrdә Attikada demos vә b.e.ә. III әsrin әvvәllәrindә Qәdim Romada plebeylәrә
aid oxşar cәhәt:
A) vergi vermәkdәn azad edildilәr
B) orduda xidmәt etmәkdәn mәhrum edildilәr
C) xalq tribunu seçmәk hüququ qazandılar
D) borca görә qul edilmәlәri qadağan olundu
E) hakimiyyәtә qarşı üsyan qaldırdılar
14) Sual:Plateya döyüşündәn sonra әhәmәnilәrә qarşı müharibәni aparmaq üçün yunan şәhәr –
dövlәtlәri:
A) Triyeralardan ilk dәfә istifadә etdilәr
B) Karfagendәn kömәk aldılar
C) Misir padşahlığından hәrbi yardım aldılar
D) vahid ittifaqda birlәşdilәr
E) Leonidin başçılığı ilә ordu vә donanmasını birlәşdirdilәr
15) Sual:Makedoniyalı İsgәndәrin hakimiyyәti dövrünә aid deyil:
A) Afrikanın şimal – şәrqinә yürüş tәşkil edilmәsi
B) Kiçik Asiyaya yürüş tәşkil edilmәsi
C) Qranik döyüşü
D) Yunan şәhәr – dövlәtlәrinin azadlığına son qoyulması
E) III Dara ilә müharibә aparılması
16) Sual:Makedoniyalı İsgәndәrin hakimiyyәti dövrünә aiddir:
A) Mәrkәzi Asiyaya yürüş tәşkil edilmәsi
B) Albaniyanın işğal edilmәsi
C) Sparta dövlәtiilә müharibә aparılması
D) Xeronaya döyüşündә iştirak etmәsi
E) yeni sülalәnin әsasının qoyulması
17) Sual:E.ә. V әsrdә Qәdim Afinanın e.ә. III әsrdә qәdim Romanın yoxsul vәtәndaşlarının
hәyatlarına aid ümumi cәhәt:
A) әn kiçik sәhvә görә ağır cәzaların verilmәsi
B) dövlәt vәzifәlәrini tutmaq hüququnun verilmәsi
C) kütlәvi şәkildә qula çevrilmәsi
D) vәtәndaşlıq hüququndan mәhrum edilmәsi
E) borc daşlarının lәğv edilmәsi
18) Sual:E.ә. V әsr Afina vә e.ә. III әsr Roma tarixinә aid ümumi cәhәt:
A) yoxsul vәtәndaşlara istәdiklәri vәzifәlәri tutmaq hüququnun verilmәsi

B) borca görә qula çevrilmәnin qadağan edilmәsinin başlanması
C) azad әhalinin yoxsul tәbәqәsinә vәtәndaşlıq hüququnun verilmәsinә başlanması
D) quldarlığın lәğv edilmәsi
E) vәtәndaş müharibәsinin başlanması
19) Sual:Afinada aristokratlarla demos, Romada patrisilәrlә plebeylәr arasında mübarizәnin
nәticәlәrindә oxşar cәhәt:
A) quldarlığın lәğv edilmәsi
B) strateqlәrin seçilmәsi
C) xalq tribunlarının seçilmәsi
D) borca görә qula çevrilmәnin qadağan edilmәsi
E) yoxsullara dövlәt vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün haqq verilmәsi
20) Sual:E.ә V әsrdә Qәdim Romadan fәrqli olaraq Afinanın yoxsul vәtәndaşlarının hәyatında baş
verәn dәyişiklik:
A) ticarәtlә mәşğul olmağa icazә verilmәsi
B) dövlәt vәzifәlrini tutmaq hüququnun verilmәsi
C) aristokratların torpaqlarının bölüşdürülüb, yoxsullara paylanması
D) yeni salınmış mәskәnlәrә köçmәyә icazә verilmәsi
E) yoxsullar üçün pulsuz tamaşalar göstәrilmәyә başlanması
21) Sual:Makedoniya vә Atropatena dövlәtlәrinә aid ümumi cәhәt:
A) romalılarla müharibә aparmaları
B) Makedoniyalı İsgәndәr tәrәfindәn yaradılmaları
C) Afina – Sparta müharibәlәri zamanı yaranmaları
D) e.ә. VII әsrin birinci yarısında yaranmaları
E) Çini tamamilә işğal etmәlәri
22) Sual:Qәdim Romada vәtәndaş müharibәlәri başa çatdı:
A) Oktavianın Antoni üzәrindә qәlәbәsi ilә
B) Sezarın Senatda öldürülmәsi ilә
C) Pompeyin Romada hakimiyyәtә gәlmәsi ilә
D) Antoninin Romanı tutması ilә
E) Spartakın başçılıq etdiyi qullar üsyanının darmadağın edilmәsi ilә
23) Sual:Qәrbi Roma imperiyası yaranmışdır:
A) erkәn orta әsrlәrdә
B) e.ә. IV әsrdә
C) Roma imperiyasının parçalanması nәticәsindә
D) Bizansın süqutu nәticәsindә
E) IV әsrin 90­cı illәrinin sonunda
24) Sual:Qәdim Roma tarixinә aiddir: 1. Solon islahatları 2. Drakon qanunları 3. Qladiator döyüşlәri
4. Qrakx qardaşlarının qanunları Demos vә aristokratlar arasında mübarizә
A) 1, 2

B) 3, 4
C) 1, 4
D) 2, 5
E) 3, 5
25) Sual:Qәdim Romada plebey adlanırdı:
A) azad әhalinin yoxsul tәbәqәsi
B) patrisilәrdәn başqa yerdә qalan bütün әhali
C) Romanın әn qәdim sakinlәrinin nәslindәn olanlar
D) Romanın әn qәdim sakinlәrinin nәslindәn olanlar
E) adlı – sanlı romalılar
26) Sual: Göstәrilәn amillәr aiddir: II әsrdә qulların öldürülmәsinin qadağan edilmәsi ilk aristokratik
respublika quruluşunun yaradılması Qladiator döyüşlәrinin keçirilmәsi
A) Qәdim Afinaya
B) Qәdim Romaya
C) Qәdim Çinә
D) Spartaya
E) Qәdim Misirә
27) Sual:Qay Qrakxın öldürülmәsindәn sonra:
A) paylanmış bütün torpaqlar kәndli icmalarına verildi
B) torpaqların kәndlilәrә paylanması dayandırıldı
C) Romada vәtәndaş müharibәsi başlandı
D) paylanmış bütün torpaqlara vergilәr qoyuldu
E) xalq tribunu vәzifәsi lәğv edildi
28) Sual:E.ә. VI әsrdәn Afinada demosun, e.ә. III әsrdә Romada plebeylәrin vәziyyәtindәki oxşarlıq:
A) vәtәndaşlıq hüququ verildi vә onların borca görә qula çevrilmәsi qadağan olundu
B) icma tarlasında torpaq әldә etmәk hüququ verildi vә onlar bütün vәzifәlәrә seçilә bilәrdilәr
C) vәtәndaşlıq hüququndan mәhrum edildilәr, lakin onların borca görә qula çevrilmәsi qadağan
olundu
D) әmlaklarının miqdarına görә dörd dәrәcәyә bölündü vә onların yoxsul hissәsinә torpaq verildi
E) borca görә qula çevrilәnlәr azad olundular vә onlar hәrbi xidmәtdәn azad edildilәr
29) Sual:Romada plebeylәrin patrisilәrlә mübarizәsinin nәticәsi:
A) plebeylәr Roma ordusunda xidmәt vә icma torpağından istifadә etmәk hüququ әldә etdilәr
B) patrisilәr plebeylәrin icma torpağından istifadә etmәsinә vә dövlәtin idarә edilmәsindә onların
iştirakına icazә vermәdilәr
C) Plebeylәr hәr il xalq tribuynu seçmәkl hüququ әldә etdilәr
D) Plebeylәr tam hüquqlu Roma vәtәndaşı oldular
E) patrisilәr 250 hektar dövlәt torpağından istifadә etmәk hüquqlarını özlәrindә saxladılar
30) Sual:B.e.ә. III әsrdә Romada yoxsulların vәzifәlәr tutmaqda maraqlı olmamasının sәbәbi:
A) Romada әmlak senzinin mövcud olması

B) yoxsulların Roma vәtәndaşı olmaması
C) yoxsullar üçün çox az әmәk haqqının nәzәrdә tutulması
D) vәzifә almaq üçün xüsusi verginin ödәnilmәsi
E) vәzifәnin yerinә yetirilmәsi üçün әmәk haqqının verilmәmәsi
31) Sual:Romalıların itaәt altına alınmış İtaliya xalqlarını tabeçilikdә saxlamaq üçün istifadә
etdiklәri әsas vasitә:
A) muzdlu döyüşçülәr hesabına ordunun güclәndirilmәsi
B) Karfagenlә müharibәni qәlәbә ilә başa çatdırdıqdan sonra bütün qüvvәlәrin sәfәrbәr edilmәsi
C) Tiberi vә Qay Qrakx qardaşlarının qәbul etdiklәri torpaq qanunu
D) Senatın “parçala vә hökmranlıq et” siyasәtindәn istifadә etmәsi
E) bu xalqların әyanlarına müxtәlif vәzifәlәrin verilmәsi
32) Sual:İkinci Pun müharibәsindәn sonra Roma ilә Karfagen arasında bağlanmış müqavilәnin
mәzmunu:
A) Karfagen Siciliya, Korsika vә Sardiniyanın istiqlaliyyәtini tanıdı
B) Karfagen öz hәrbi donanmasını Romaya tәslim etmәli, Afrikadan kәnardakı bütün torpaqlardan әl
çәkmәli idi
C) Karfagenә Aralıq dәnizindә üzmәk qadağan edildi
D) hәr iki tәrәf Siciliyanın müstәqilliyini tanıdı
E) Siciliya adası Romaya verildi
33) Sual:İkinci Pun müharibәsi nәticәsi:
A) İkinci Pun müharibәsi nәticәsi:
B) Karfagenin Romaya qalib gәlmәsi, bir dövlәt kimi Romanın varlığına son qoyulması
C) Romanın Karfagenә qalib gәlmәsi, bir dövlәt kimi Karfagenin varlığına son qoyulması
D) Romanın mәğlubiyyәti, İtaliya әrazisinin çox hissәsinin Karfagen tәrәfindәn tutulması
E) Karfagenin mәğlubiyyәti, Roma qoşunlarının Aralıq dәnizinin qәrb sahillәrini tutması
34) Sual:Hannibalın İtaliyadan çıxıb getmәsinin başlıca sәbәbi:
A) Kanna döyüşündәn sonra karfagenlilәrin zәiflәmәsi
B) Roma sәrkәrdәsi Ssipionun başçılığı altında Afrikaya qoşun çıxarılması
C) Romalıların Siciliyanı işğal etmәsi
D) Karfagen qoşununun Roma qoşununa qarşı vuruşmaq istәmәmәsi
E) Hannibalın qallardan ibarәt yeni qüvvә toplamaq üçün Karfagenә qayıtması
35) Sual:Misir Romanın әyalәtinә çevrildi:
A) Oktavianla Antoninin respublikaçılar üzәrindә qәlәbәsi nәticәsindә
B) İkinci Pun müharibәsi nәticәsindә
C) Sezarın Romada hakimiyyәti әlә alması nәticәsindә
D) Sezarın Misirә yürüşü nәticәsindә
E) Oktavianın Antoni üzәrindә qәlәbәsi nәticәsindә
36) Sual:Qәdim dünya tarixinә aid olmayan döyüş:
A) Suasson

B) Qavqamela
C) Zama
D) Aktsi
E) Maqnezi
37) Sual:Qәdim Roma tarixinә aid deyil: Pun müharibәlәri Fermopil döyüşü Daxmalı qullar ifadәsi
Ağır silahlı piyadalardan ibarәt falanqa ordusu Vәtәndaş müharibәlәri
A) 2, 3
B) 1, 2
C) 2, 4
D) 4, 5
E) 3, 4
38) Sual:E.ә. V әsrdә Afinada aqora vә Romada forum üçün ümumi cәhәt:
A) monarxiya idarә sisteminin mövcud olması
B) xalq tribunları tәrәfindәn idarә edilmәsi
C) müәyyәn müddәtә seçilmiş şәxslәr şәxslәr tәrәfindәn idarә olunması
D) müәyyәn müddәtә seçilmiş şәxslәr şәxslәr tәrәfindәn idarә olunması
E) senat tәrәfindәn idarә olunması
39) Sual:E.ә. V әsrә aid deyil:
A) Plateya döyüşü
B) Afinada Periklin hakimiyyәti
C) Afina vә Sparta arasında müharibә
D) Zama döyüşü
E) Marafon döyüşü
40) Sual:Qәdim Misirә aid deyil:
A) “Osiris haqqında әfsanә”
B) “nom”lar
C) Fivin paytaxt şәhәr olması
D) Uruk şәhәr dövlәti
E) yazı materialı kimi papirusdan istifadә
41) Sual:Dini etiqad vә qanunların toplandığı Veda adlı sәnәd aiddir:
A) qәdim türklәrә
B) yunanlara
C) çinlilәrә
D) şumerlәrә
E) hindlilәrә
42) Sual:e.ә III әsrin ikinci yarısında Qәdim Hindistanda padşah Aşokanın dövrünә aiddir:
A) ölkәnin vahid dövlәtdә birlәşdirilmәsi
B) Demokratik respublika
C) Aristokratik republika

D) Silki monarxiya
E) Mәhdud mәnarxiya
43) Sual:Qәdim Çinin dövlәt quruluşu
A) Parlamentli monarxiya
B) monarxiya
C) Aristokratik respublika
D) Silki monarxiya
E) Demokratik respublika
44) Sual:Daha әvvәl baş vermişdir
A) Aktsi döyüşü
B) Maqneziya döyüşü
C) Kanna vuruşması
D) Qranik döyüşü
E) Qavqamel döyüşü
45) Sual:Şәrqi Roma imperiyasına daxil olmayan әrazi
A) Misir
B) Balkan yarımadası
C) İtaliya
D) Kiçik Asiya
E) Suriya,Fәlәstin
46) Sual:E.ә.I әsrdә Romanın әyalәtinә çevrildi
A) İspaniya
B) İtaliya
C) Kiçik Asiya
D) Misir
E) Balkan yarımadası
47) Sual:Roma tәrәfindәn varlığına son qoyulmuşdur 1.Karfagen 3.Atropatena 2.Albaniya
4.Makedoniya
A) 1,3
B) 2,4
C) 2,3
D) 1,4
E) 3,4
48) Sual:II Pun müharibәsinә aid deyil
A) e.ә.201­ci ildә başa çatması
B) Kanna döyüşünün baş vermәsi
C) Romanın qәlәbә qazanması
D) Karfagenin mәğlub olması
E) Karfagenin varlığına son qoyulması

49) Sual:I Pun müharibәsindәn sonra Roma tәrәfindәn işğal edildi 1.Sardiniya 2.Krit 3.Milet
4.Korsika
A) 1,4
B) 2,3
C) 3,4
D) 1,2
E) 2,4
50) Sual:Romada azad әhalinin yoxsul tәbәqәsi adlanırdı
A) Strateq
B) Konsul
C) Senator
D) Plebey
E) Patrisi
51) Sual:Romanın әn qәdim sakinlәrinin nәslindәn olanlar özlәrini adlandırırdılar
A) Demos
B) Arxont
C) Aristokrat
D) Plebey
E) Patrisi
52) Sual:Hansı Finikiya şәhәri uzun müddәt İsgәndәrә müqavimәt göstәrdi
A) Tir
B) Sidon
C) Bibl
D) Karfagen
E) Karxetin
53) Sual:II Flippin işğalçı siyasәtinә qarşı mübarizә aparan Afinalı natiq
A) Demosfen
B) Solon
C) Perikl
D) Aristotel
E) Fidi
54) Sual:E.ә.IV әsrin 30­cu illәrindә yunan şәhәr dövlәtlәrinin azaglığına son qoydu:
A) Sasanilәr
B) Makedoniya
C) Roma
D) Karfagen
E) Әhәmәnilәr
55) Sual:Yunan kolonistlәrinә aid deyil:

A) Yunanıstanı Ellada adlandırırdılar
B) Qafqazdan İspaniyaya qәdәr geniş әrazidә yerlәşirdi
C) Yunanıstanla daha sıx әlaqә saxlayırdılar
D) Latın әlifbasını icad etmişdilәr
E) Ellin mәdәniyyәtinin qurucusu hesab olunurlar
56) Sual:Qәdim Misir dövlәtinә aid deyil:
A) Fiv şәhәri
B) Amon
C) Firon
D) Osiris şәhәri
E) Ensi
57) Sual:İsgәndәrin hansı qәlәbәsi ilә yunan şәhәrlәri әhәmәni әsarәtindәn azad oldu:
A) Qranik
B) Kalli
C) İss
D) Caneal
E) Qavqamel
58) Sual:II Ramzes Suriyaya ilk hәrbi yürüşünü tәşkil etmişdi:
A) e.ә.1301­ci ildә
B) e.ә.1299­cu ildә
C) e.ә.1296­cı ildә
D) e.ә.1292­ci ildә
E) e.ә.1286­cı ildә
59) Sual:e.ә. XIII әsrdә Ön Asiyada Misirin güclü rәqibinә çevrilmişdi:
A) hiksoslar
B) samilәr
C) hurrilәr
D) hetlәr
E) babillәr
60) Sual:Misirdә mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt yaranmışdır:
A) Erkәn sәltәnәt dövründә
B) Qәdim sәltәnәt dövründә
C) Orta sәltәnәt dövründә
D) Yeni sәltәnәt dövründә
E) Son sәltәnәt dövründә
61) Sual:Birinci sülalәnin әsasını qoymuşdur:
A) Mina
B) Manefon
C) Narmer

D) Cosers
E) Saxura
62) Sual:E.ә.III әsrdә Aralıq dәnizinin qәrb hissәsindә qüdrәtli dövlәtә çevrilmişdi:
A) Karfaqen
B) Saqnut
C) Epir
D) Selevkilәr
E) Makedoniyа
63) Sual:Yunan­İran müharibәsindә dәniz döyüşü:
A) Marafon
B) İss
C) Kanna
D) Qavqamel
E) Salamin
64) Sual:әn çox koloniya salmış Yunan şәhәr dövlәti:
A) Sparta
B) Korinf
C) Oliviya
D) Lesbos
E) Milet
65) Sual:Hansı Finikiya koloniyasıdır?
A) Tir
B) Bibl
C) Sidon
D) Karfaqen
E) mileet
66) Sual:Nubiya Misir dövlәtinә tabe edildi:
A) III Tutmosun dövründә
B) I Ramzesin dövründә
C) Coserin dövründә
D) Xeopsun dövründә
E) II ramzesin dövründә
67) Sual:Suriya vә Fәlәstinә yürüş tәşkil etdi:
A) III Tutmos
B) Tutanhamon
C) Coser
D) Osiris
E) Xeops

68) Sual:II Filipplә birlәşmiş yunan orduları arasında hәlledici döyüş:
A) Xeroneya
B) Fermopil
C) İss
D) Qranik
E) Marafon
69) Sual:Yunan şәhәr dövlәtlәrindәn hansı Makedoniya işğalına qarşı güclü müqavimәt göstәrdi?
A) Xersones
B) Milet
C) Afina
D) Lesbos
E) Sparta
70) Sual:Afinada quldarlıq demokratiyasının әn yüksәk dövrü bağlı olmuşdur:
A) Perikillә
B) Homerlә
C) Meltiadla
D) Aqamenonla
E) Femistokla
71) Sual:E.ә.IV әsrdә Yunanıstanda ağalıq uğrunda rәqabәt aparan dövlәtlәr:
A) Afina­Sparta
B) Mileet­Efes
C) Afina­Krit
D) Efes­Sayqos
E) Krit­Xersones
72) Sual:Assuriya dövlәtinin torpaqları hansı dövlәtlәr arasında bölüşdürüldü?
A) Midiya­Qәdim Babil
B) Finikiya­Urartu
C) İran­Makedoniya
D) Karfaqen­Finikiya
E) Midiya­Yeni Babil
73) Sual:E.ә.612­ci ilә aiddir:
A) Finikiyanın süqutu
B) Karfagenin salınması
C) Nineviyanın tutulması
D) Yeni Babilin süqutu
E) Ur şәhәrinin salınması
74) Sual:Assuriya süquta uğradıldı:
A) Urartu tәrәfindәn
B) Әhәmәnilәr tәrәfindәn

C) Sasanilәr tәrәfindәn
D) Midiya­Babil ittifaqı tәrәfindәn
E) Finikiya tәrәfindәn
75) Sual:E.ә.XVI әsrdә hansı әrazidә Finikiya koloniyaları yaranmamışdır?
A) Şimali Afrikada
B) İspaniyada
C) Siciliyada
D) Sardiniyada
E) Qalliyada
76) Sual:Misir dövlәtinin varlığına son qoydu:
A) Assuriya
B) Hetlәr
C) Finikiya
D) Makedoniya
E) Әhәmәnilәr
77) Sual:Romalılar Makedoniya padşahlığını mәğlub etmәk üçün.
A) Karfaqenlә ittifaqa girdilәr
B) Yunanları öz tәrәflәrinә çәkdilәr
C) Epir padşahlığ ilә ittifaq qurdular.
D) Qallarla ittifaq bağladılar
E) Selefkilәrin hәrbi qüvvәlәrindәn istifadә etdilәr.
78) Sual:İmperiya dövründә müharibә elan etmәk, sülh bağlamaq, sәfirlik qәbul etmәk vә
göndәrmәk, xarici siyasәt mәsәlәlәri sәlahiyyәtinә daxil idi:
A) Senatın
B) Konsulun
C) İmperatorun
D) Tribunların
E) Arxontların
79) Sual:Misir ilә Het çarlığı arasında müqavilә bağlanmışdır.
A) e.ә 1302
B) e.ә 1312
C) e.ә 1291
D) e.ә 1286
E) e.ә 1283
80) Sual:Aralıq dәnizinin şәrq sahilindә möhkәmlәnmәk üçün Hetlәrlә müharibә aparmışdır
A) II Ramzes
B) I Tutmos
C) Tutanhamon
D) I Ramzes

E) III Tutmos
81) Sual:Misir ilә Het çarlığı arasında müharibәlәr dövrüdür
A) e.ә.XVI­XV әsrlәr
B) e.ә.XIV­XIII әsrlәr
C) e.ә.XVIII­XVI әsrlәr
D) e.ә.XX­XVIII әsrlәr
E) e.ә.XI­IX әsrlәr
82) Sual:әl­Aamarnada diplomatik yazışmalar saxlanan arxiv aşkar edilmişdir.
A) 1654­1659
B) 1932­1933
C) 1887­1888
D) 1740­1741
E) 1835­1836
83) Sual:Amid vә Kadisiyyә döyüşlәrinә aid oxşar cәhәt:
A) Әrәb qoşunlarının mәğlub edilmәsi
B) Alban qoşunlarının Sasani dövlәti tәrәfindә iştirak etmәsi
C) Albaniya әrazilәrinin bir hissәsinin geri qaytarılması
D) Albaniya әrazilәrinin bir hissәsinin geri qaytarılması
E) eyni әsrdә baş vermәsi
84) Sual: VII әsrin 40­cı illәrindә әrdәbildә әrәblәrә qarşıbaş vermiş yeni üsyanının nәticәsi:
A) üsyan yatırıldı, lakin әrәblәr әhaliyә güzәştә gedәrәk vergilәrin miqdarını azaltdılar
B) üsyan yatırıldı, vergilәrin miqdarı әvvәlkinә nisbәtәn xeyli artırıldı
C) üsyan qalib gәldi, әrәblәr şәhәrdәn qovuldu
D) üsyan yatırılsa da, әrәblәr xalqın müqavimәtini qıra bilmәyәcәklәrini görüb şәhәri tәrk etdilәr
E) üsyan qalib gәldi, әrәblәr bütün vergilәri lәğv etdilәr
85) Sual:Xilafәt dövründә Azәrbaycanın xarici ticarәt әlaqәlәrinin genişlәnmәsinin sәbәbi:
A) Daxili bazarların ticarәt әhәmiyyәtini itirmәsi
B) Gәncәnin şimalla tranzit ticarәtinin mәrkәzinә çevrilmәsi
C) Azәrbaycan sәnәtkarlarının hazırladıqları mәhsullarındaha baha satılması
D) Bәrdәdә “Kürki” bazarının “Gülsurә bazarı ilә rәqabәt apara bilmәmәsi
E) Bizansın Qara dәnizdәn keçәn ticarәt yolunun istiqamәtinin Xәzәr dәnizi tәrәf keçirilmәsi
86) Sual:Azәrbaycanda Sasanilәrin vә Xilafәtin köçürmә siyasәtindә oxşarlıq:
A) ölkәnin şimalında sәdlәr tikmәk
B) yerli әhalini fiziki cәhәtdәn aradan qaldırmaq
C) xristian әhalisinә öz dinlәrini qәbul etdirmәk
D) xristian әhalisinә öz dinlәrini qәbul etdirmәk
E) özlәrinә etnik dayaq yaratmaq
87) Sual:VIII әsrin 30­cu illәrindә әrәblәr xәzәrlәri Azәrbaycandan çıxartdılar:

A) Savalan dağı yaxınlığındakı döyüşdә qәlәbә nәticәsindә
B) Hәmәdan yaxınlığındakı döyüşdәn sonra
C) Birinci Bәlәncәr döyüşündәn sonra

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə