Fenn: 0528 Müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә qloballaşma proseslәriYüklə 0.82 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/7
tarix16.02.2017
ölçüsü0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Test: AAA_0528#01#Q15#01 Eduman

Fenn: 0528 Müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә qloballaşma proseslәri

Sual sayi: 601

1) Sual:Qlobal dünyanın beynәlxalq münasibәtlәrinin xarakterinә aid deyil:

A) Dövlәtlәrin daxili vә xarici siyasәtlәri arasında sәrhәdlәrin itmәsi

B) Geoiqtisadi hakimiyyәtin dünyaya öz şәrtlәrini diqtә etmәsi

C) Qeyri­dövlәt strukturlarının iqtisadi potensialının artması

D) Siyasәtin iqtisadilәşmәsi

E) Dövlәtlәrin daxilindә vәtәndaş sabitliyi

2) Sual:Qloballaşmanı Dünya şәrinin tәzahürü hesab edir:

A) Qrinpis

B) Xristian­konservatorlar

C) Feministlәr

D) Müsәlmanlar

E) Neoliberallar

3) Sual:S.Hantinqtonun müәyyәn etdiyi sivilizasiya mәrkәzlәrinә aiddir:

A) Şimali Afrika

B) Әrәb


C) Yapon

D) Türk


E) Cәnub­Şәrqi Asiya

4) Sual:Qloballaşma dövründә beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin aktorlarına

A) QHT­lәr

B) Beynәlxalq tәşkilatlar

C) Milli dövlәtlәr

D) Siniflәr

E) TMK­lar

5) Sual:Z.Bjezinskiyә görә ABŞ­ın xüsusi әhәmiyyәt vermәli olduğu keçmiş Sovet respublikaları

A) Gürcüstan,Azәrbaycan,Ukrayna

B) Qazaxıstan,Ukrayna,Azәrbaycan

C) Özbәkistan,Azәrbaycan,Gürcüstan

D) Ukrayna,Azәrbaycan,Özbәkistan

E) Azәrbaycan,Gürcüstan,Rusiya

6) Sual:S.Hantinqtonun müәyyәn etdiyi sivilizasiya mәrkәzlәrinә aid deyil:

A) Konfutsi

B) Şimali Afrika

C) Pravoslav xristian

D) Yapon


E) Latın Amerikası

7) Sual:İ.Vallerstayna görә müasir dünyanın strukturu formalaşıb:

A) Xalqların böyük köçündәn sonra

B) Kapitalizmin yaranması ilә

C) İ dünya müharibәsindәn sonra

D) Vestfal sülhündәn sonra

E) Vyana konqresindәn sonra

8) Sual:XX әsrin sonunda islam vә xristian sivilizasiyaları arasında konfliktin kәskinlәşmәsi

amillәrinә(S.Hantinqtona görә) aid deyil:

A) Dünyada enerji resurslarının getdikcә tükәnmәsi

B) İslamın dirçәlişi müsәlmanlara yenidәn öz dinlәrinin xüsusi xarakterinә vә missiyasına inanmaq

imkani vermişdir

C) Qәrbin öz dәyәrlәrini universallaşdırmaq cәhdlәri müsәlmanların kәskin etirazına sәbәb olmuşdur

D) Kommunizmin iflası Qәrbin vә İslamın ümumi düşmәninin yox olmasına vә onların bir­birindә

düşmәn görmәsinә imkan verdi

E) Qәrblilәr vә müsәlmanlar arasında getdikcә artan ünsiyyәt onların hәr ikisini özünün digәrindәn

fәrqini anlamağa mәcbur edir

9) Sual:S.Hantinqtonun müyyәn etdiyi sivilizasiya mәrkәzlәrinә aid deyil:

A) Qәrbi xristian

B) İslam

C) Hinduist

D) Konfutsi

E) Protestant

10) Sual:Tarixin sonu nәzәriyyәsinin müәllifi:

A) S.Hantinqton

B) F.Fukiyama

C) Vallerstayn

D) Z.Bjezinski

E) H.Kissincer

11) Sual:Qloballaşma getdikcә daha çox vüsәt aldı:

A) I dünya müharibәsindәn sonra

B) II dünya müharibәsindәn sonra

C) Vaşinqton konsensusundan sonra

D) BMT yarandıqdan sonra

E) Sosializmin iflasından sonra

12) Sual:Gәlmәlәr qarşısında öz milli mәnliyini itirmә qorxusuna qarşı radikal reaksiya

A) Kleptomaniya

B) Paranoyya

C) Qalisünasiya

D) Klaustrofobiya


E) Ksenofobiya

13) Sual:Hansı TMK zavodlardan birindә keçirilәn tәtili yatırmaq mәqsәdilә quldur dәstәsindәn

istifadә etmәkdә günahlandırılır:

A) Makdonalds

B) Koka­Kola

C) BP


D) General motors

E) Mikrosoft

14) Sual:S.Hantinqtona görә Qәrb üçün әn böyük tәhlükә:

A) Rusiya­İslam bloku

B) Rusiya­Çin bloku

C) Türk Birliyinin yaranması

D) Konfutsi­İslam bloku

E) Afrika ölkәlәri

15) Sual:Mәşhur maliyyәçi C.Soros hesab edir ki,bu gün açıq cımiyyәtin düşmәni:

A) Kapitalizmdir

B) Sosializmdir

C) Terrorizmdir

D) Etnik separatçılıqdır

E) Dini ekstremizmdir

16) Sual:S.Hantinqtonun fikrincә müharibәlәr daha çox baş verir:

A) Keçmiş sosialist ölkәlәrindә

B) Müxtәlif sivilizasiyaların tәmas xәttindә

C) İnkişaf etmiş ölkәlәrlә üçüncü dünya ölkәlәri arasında

D) İnkişaf etmiş Şimalla yoxsul Cәnub arasında

E) düzgün cavab yoxdur

17) Sual:Qloballaşan dünyanın beynәlxalq münasibәtlәrinin yeni xarakteristikasına aid deyil

A) Dövlәtlәrin daxili vә xarici siyasәti arasında sәrhәdlәrin itmәsi

B) Qeyri­dövlәt strukturlarının iqtisadi potensialının artması

C) Siyasәtin iqtisadilәşmәsi

D) Qeyri­dövlәt strukturlarının milli dövlәtlәri beynәlxalq münasibәtlәrdә әsas mövqelәrdәn

sıxışdırıb çıxarması

E) Milli münaqişәlәrin hәllindә BMT­nin rolunun artması

18) Sual:Qloballaşmanın ziddiyyәtlәrinә aid deyil:

A) Ölkәlәrin inkişafında qeyri­bәrabәrliyin artması

B) Dünyanın eyni zamanda birlәşmәsi vә bölünmәsi

C) Dünyanın tәşkilatlanması vә xaotiklәşmәsi

D) Milli münaqişәlәrin artması

E) İnteqrasiya vә mәrkәzdәnqaçma meyllәrinin artması


19) Sual:Tәdqiqatçıların fikrincә qloballaşma şәraitindә yalnız o ölkәlәr möhkәmlәnә bilәr ki

A) Yeni texnologiyaları vә insan ehtiyatı olsun

B) Yeni texnologiyaları vә ucuz,lakin çevik işçi qüvvәsi olsun

C) Әlverişli coğrafi şәraiti vә yeni texnologiları olsun

D) Әlverişli geosiyasi vәziyyәtә vә ucuz işçi qüvvәsinә malik olsun

E) Yeni texnologiyalara vә zәngin resurslara malik olsun

20) Sual:Qloballaşmanın ziddiyyәtlәrinә aid deyil:

A) Siyasәtin iqtisadilәşmәsi

B) Ümumbәşәri dәyәrlәrlә milli xüsusiyyәtlәr arasındakı ziddiyyәt

C) Dövlәtlәr daxilindәki vәtәndaş qayda­qanunu ilә beynәlxalq münasibәtlәrdә hakim olan vәziyyәt

arasındakı ziddiyyәt

D) Qloballaşma ilә xalqların,sosial icmaların öz müqәddәratını hәll etmәyә cәhdlәri arasındakı

ziddiyyәt

E) Ölkәlәrin qeyri­bәrabәr inkişafı

21) Sual:Bәzi alimlәrin fikrincә XX әsrdә qloballaşmanı lәngidәn hadisәlәrә aiddir:

A) Müstәmlәkә sisteminin dağılması

B) Bloklara qoşulmamaq hәrәkatı

C) Nüvә silahının yaradılması

D) Karib böhranı

E) Sosialist sisteminin yaranması

22) Sual:Qloballaşmanın sosioloji amillәrinә aid deyil:

A) Adәt­әnәnәlәrin rolunun zәiflәmәsi

B) İnsanların әrazi,mәnәvi vә psixoloji münasibәtlәrdә hәrәkәt etmә qabiliyyәtinin artması

C) Milli mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması

D) Beynәlxalq miqrasiyanın artması

E) Daha az xәrclәrlә yeni texnologiyaların sürәtli tәtbiqi

23) Sual:Qloballaşma tәyin olunan prosesdir:

A) Böyük dövlәtlәr tәrәfindәn

B) Beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn

C) Maliyyә­bazar münasibәtlәri tәrәfindәn

D) İctimai­siyasi hәrәkatlar tәrәfindәn

E) Ayrı­ayrı individiumlar tәrәfindәn

24) Sual:Qloballaşma:

A) Tarixi vә subyektiv prosesdir

B) Qarşısıalınmaz vә subyektiv prosesdir

C) Beynәlmilәl vә obyektiv prosesdir

D) Obyektiv vә eyni zamanda subyektiv prosesdir

E) Amerika dәyәrlәr sisteminin qәlәbәsidir25) Sual:Bunlardan hansı ideoloji yanaşmaya aid deyil:

A) Kapitalizmin bütün dünya üzrә zәfәr yürüşü

B) Qloballaşmanın Amerikalaşma ilә eynilәşdirilmәsi

C) Kişi hökmranlığının tәzahürü

D) ”Dünya şәr”inin tәzahürü

E) Bütöv bәşәri sivilizasiyanın formalaşması

26) Sual:Tarixi yanaşma tәrәfdarları qloballaşmanı hesab edir:

A) Dünyanın Amerikalaşması

B) Qarşılıqlı әlaqәli vahid dünyanın mәrhәlәli yaranması prosesi

C) Kapitalizmin bütün dünya üzrә zәfәr yürüşü

D) Qızıl milyard” ölkәlәrinin mәnafeyinin tәmin olunması prosesi

E) Soyuq müharibә”dәn sonra başlanmış tarixi mәrhәlә

27) Sual:İdeoloji yanaşma tәrәfdarları qloballaşmanı hesab edir:

A) Qloballaşma tarixin qәdim dövrlәrindәn başlamış prosesdir

B) 1990­cı ildәn başlayan keyfiyyәtcә yeni vә obyektiv maliyyә­informasiya mәkanının

formalaşması

C) Neoliberalizmә qarşı etirazlara Qәrb elitasının tәbliğati cavabı

D) Bütöv insan sivilizasiyasının formalaşması

E) Ümumdünya hökumәtinin yaranması

28) Sual:Mondializm nәdir:

A) Dünya iqtisadiyyatı çәrçivәsindә onun ixtisaslaşmış seqmentlәrinin yaranması

B) Dünya iqtisadiyyatının regionallaşması

C) Qәrb dәyәrlәr sisteminin triumfu

D) Üç mәrkәzli dünya sisteminin yaranması

E) İnteqrasiyanın getdikcә artması

29) Sual:Qloballaşma haqqinda hamının qәbul etdiyi tәrifin müәllifi:

A) E.Giddens

B) S,Hantinqton

C) F.Fukiyama

D) Bentam

E) İsten

30) Sual:Qloballaşmaya yanaşmalara aid deyil:

A) Mәhdud fәndaxili yanaşma

B) Demokratik dünya mәktәbi

C) Tarixi yanaşma

D) Mondializm

E) İdeoloji yanaşma

31) Sual:Avropada sosial dövlәt i sarsıdan әsas sәbәblәrdәn biri:

A) İnteqrasiyanın artması


B) Miqrantların axını

C) İqtisadi böhran

D) Әnәnәvi vәtәndaşlığın süqutu

E) Separatçılığın artması

32) Sual: Milli dövlәtlәr qlobal problemlәr üçün çox kiçik,kiçik mәişәt problemlәri üçün isә çox

böyükdür formulunun müәllifi:

A) Bauman

B) Robertson

C) Joze Beven

D) Bell


E) Melvil

33) Sual:Antiqlobalist rolunda çıxış edir:

A) Böyük Britaniya

B) Çin


C) Yaponiya

D) Rusiya

E) Kanada

34) Sual:Üç mәrkәzdәn ibarәt dünya sistemi:

A) ABŞ,Yaponiya,Aİ

B) ABŞ,Rusiya,Aİ

C) ABŞ,Rusiya,Çin

D) ABŞ,Aİ,Çin

E) Aİ,Rusiya,Yaponiya

35) Sual:Milli dövlәtlәri yerli polis sahәlәri sәviyyәsinә endirmәk asandır fikrinin müәllifi:

A) Bell

B) BaumanC) Vallerstayn

D) Robertson

E) Şuman

36) Sual: Yeni Bretton­Vuds sisteminin yaradılması ideyası mәxsusdur:

A) ABŞ­ın keçmiş dövlәt katibi Z.Bzejinski

B) Almaniya kansleri A.Merkel

C) B.Britaniyanın keçmiş baş naziri T.Bler

D) Almaniyanın keçmiş kansleri H.Kol

E) İtaliyanımn keçmiş baş naziri S.Berluskoni

37) Sual: Milli dövlәt ideyası öz mәnasını itirmәmişdir,әksinә qloballaşmışdır fikri kimә mәxsusdur:

A) Z.Bauman

B) Robertson

C) C.Soros


D) İ.Valllerstayn

E) F.Fukiyama

38) Sual:Alimlәrin fikrincә müasir dünyanı idarә edir:

A) TMK­lar

B) ”Qızıl milyard” ölkәlәri

C) ”Qızıl milyard” ölkәlәri

D) ABŞ

E) Beynәlxalq mondialist­maliyyә oliqarxiyasıF) Bütün cavablar doğrudur

39) Sual:Qloballaşma dövründә milli dövlәtlәr:

A) Müstәqil xarici siyasәt yürütmәk imkanı qazanırlar

B) Öz milli tәhlükәsizliyini daha yaxşı tәmin etmәk imkanı qazanırlar

C) Heç bir dәyişikliyә mәruz qalmırlar

D) Öz milli sәrvәtlәrindәn daha yaxşı istifadә etmәk imkanı qazanırlar

E) Öz suveren hüquqlarını getdikcә itirirlәr

40) Sual:Qloballaşma proseslәrindәn daha çox mәnfәәt әldә edir:

A) ABŞ

B) İnkişaf etmiş ölkәlәrC) İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәr

D) Avropa İttifaqı

E) Üçüncü dünya ölkәlәri

41) Sual:Vaşinqton konsensusuna aid deyil:

A) İqtisadiyyatda dövlәt tәnzimlәnmәsinin artması

B) Ticarәtin liberallaşması

C) Özәllәşdirmә

D) Mülkiyyәt hüququnun tәmin edilmәsi

E) Birbaşa xarici investisiyalar üçün maneәlәrin kәnarlaşdırılması

42) Sual:Vaşinqton konsensusu:

A) 1993

B) 1991


C) 1994

D) 1992


E) 1995

43) Sual:Qloballaşmanın mәnfi cәhәtlәrinә aiddir:

A) Qlobal problemlәrin hәllinin çәtinlәşmәsi

B) Sosializmin iflası

C) Milli münaqişәlәrin artması

D) Demokratiklәşmәnin getdikcә artması

E) TMK­ların hakimiyyәtinin getdikcә artması


44) Sual:1950­ci ildәn etibarәn dünyada insanların sayı hәr dәfә 1 milyard nәfәr artır:

A) Hәr 22­25 ildә

B) Hәr 5­7 ildә

C) Hәr 30 ildә

D) Hәr 12­14 ildә

E) Hәr 50 ildә

45) Sual:.S.Hantinqton dünyada neçe sivilizasiya mәrkәzi müәyyәnlәşdirir:

A) 6


B) 7

C) 8


D) 9

E) 5


46) Sual:S.Hantinqtonun müәyyәn etdiyi sivilizasiya mәrkәzlәrinә aiddir:

A) Şm.Amerika

B) Afrika

C) Cәnub­Şәrqi Asiya

D) Avropa

E) Cәnubi Afrika

47) Sual: Qloballaşma termini ilk dәfә hansı mәqsәdlә işlәnmişdir:

A) TMK­ların hakimiyyәtinin bütün dünyanı әhatә etmәsini

B) Beynәlxalq tәşkilatların sayının vә rolunun artmasını

C) Müxtәlif әhali qruplarının qaynayıb­qarışmasını

D) İnteqrasiya proseslәrinin intensivliyinin artmasını

E) Müxtәlif şirkәtlәrin istehsal etdiyi mәhsulların bazarlarının birlәşmәsini

48) Sual:Qloballaşmanın iistiqamәtlәrinә aid deyil:

A) Regional

B) İqtisadi

C) Siyasi

D) Mәdәni

E) İnformasiya

49) Sual:Qloballaşma terminini ilk dәfә tәtbiq edib:

A) H.Morgentau

B) T.Levit

C) H.Kissincer

D) İsten

E) S.Hantinqton

50) Sual:1998­ci il 18 iyunda antiqlobalistlәrin dünyanın 40­dan çox şәhәrindә keçirdiyi hәrәkat

adlanırdı:A) Antidavos forumu

B) Planet yürüşü

C) Ümumdünya karnavalı

D) Xalq sosializmi

E) Şirkәtlәri tәqib edәk

51) Sual:Antiqlobalist fransız fermeri Joze Boven nә ilә mәşhurlaşmışdı:

A) Öz şәxsi traktoru ilә “Makdonalds”ları dağıtmışdı

B) Bill Qeytsin vә B.Klintonun kredit kartlarının nömrәlәrini leqallaşdırmışdı

C) Davos forumunun binasına daxil olaraq gözyaşardıcı qaz tәtbiq etmişdi

D) Davos forumu zamanı tәyyarәni qaçırıb forumun binasına çırpmağa cәhd etmişdi

E) ”Böyük sәkkizlik” liderlәrinә “Sibir qarayarası” mikrobları olan mәktublar göndәrmişdi

52) Sual:Hansı antiqlobalist tәşkilat bütün ölkәlәr üçün әmәl vә ödәniş standartlarını zorakı yolla

dәyişmәyi vә beynәlxalq korporativ hakimiyyәti Xalq sosializmi ilә әvәz edәrәk devirmәyi tәlәb

edir:


A) Antikapitalist bloku

B) Ya Basta

C) Redskins

D) Maoist İnternasional

E) İnsanların qlobal fәaliyyәti

53) Sual:Antiqlobalistlәrin minimum proqramına aid deyil:

A) Keçmiş sosialist ölkәlәrinin borclarının lәğv edilmәsi

B) Maliyyә möhtәkirlәrinin üzәrinә vergi qoyulması vә onların nәzarәtә götürülmәsi

C) BVF vә DB­nın bütün iştirakçı ölkәlәrә eyni dәrәcәdә hesabat vermәli olan regional banklar

sistemi ilә әvәz olunması

D) Qәrbә alternativ olan sivilizasiyanın lәğv ollunmasından imtina edilmәsi

E) Asılı iqtisadiyyatlı ölkәlәrdә inqilabi hәrәkatların müdafiәsi

54) Sual:Antiqlobalistlәrin yaratdığı tәşkilat:

A) Antiamerika

B) Antidavos

C) Antikommunist

D) AntiBrüssel

E) Antixrist

55) Sual:ABŞ­dakı antiqlobalist hәrәkatlara aid deyil:

A) Ya Basta

B) Antikapitalist blok

C) Maoist İnternasional

D) Radikal ekoloqlar

E) Xaktivist

56) Sual:2000­ci il 1 may tarixә düşüb:


A) Terrorizmә qarşı mübarizә günü

B) Beynәlxalq inteqrasiya günü

C) Kapitalizmә qarşı mübarizә günü

D) Zәhmәtkeşlәrin hәmrәyliyi günü

E) Maaliyyә böhranının başlanması günü

57) Sual:YUNEP hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilatdır:

A) İqtisadi inteqrasiya

B) Әhalinin sosial vәziyyәtinin yüksәldilmәsi

C) Әtraf mühitin qorunması

D) Silahların mәhdudlaşdırılması

E) Qaçqınlara yardım

58) Sual:Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının 1999­cu il 30 noyabr sammitinin baş tutmamasının

sәbәbi:

A) Tәbii fәlakәtB) Antiqlobalistlәrin mitinqlәri

C) İqtisadi böhran

D) Sui­qәsd

E) Dövlәtlәrin boykotu

59) Sual:Antiqlobalizm ilk dәfә başlamışdır:

A) 1994


B) 1995

C) 1989


D) 2001

E) 1991


60) Sual:Vyana konqresindәn sonra

A) SSRİ­nin dağılması,lider ölkәlәrin postsәnaye dövrünә keçmәsi,dünya iqtisadiyyatının

regionallaşması

B) Sivilizasiyaların toqquşması,ölkәlәrin qeyri­bәrabәr inkişafının artması,milli münaqişәlәrin

azalması

C) Elmi Texniki Tәrәqqinin yüksәlişi,BMT­nin rolunun artması,dünya iqtisadiyyatının

regionallaşması

D) Dünya iqtisadiyyatının regionallaşması,lider ölkәlәrin postsәnaye dövrünә keçmәsi,milli

münaqişәlәrin artması

E) Beynәlxalq terrorizmin güclәnmәsi,sosializmin iflası,TMK­ların hakimiyyәtinin artması

61) Sual:Qloballaşmaya aid deyil:

A) Demokratiklәşmәnin getdikcә artması

B) BMT­nin rolunun artması

C) TMK­ların mövqeyinin güclәnmәsi

D) QHT­lәrin beynәlxalq münasibәtlәrdә rolunun artması

E) Birqütblü dünyanın yaranması62) Sual:Qloballaşmanın sürәtlәnmәsinә tәkan verәn hadisәlәrә aid deyil:

A) Sosialist sisteminin yaranması

B) BMT­nin yaranması

C) SSRİ­nin süqutu

D) Böyük coğrafi kәşflәr

E) Elmi Texniki Tәrәqqi

63) Sual:İqtisadi sahәdә qloballaşmaya aid deyil:

A) Kapitalın yerdәyişmәsinin miqyas vә tempinin sıçrayışlı artımı

B) Standart vә universal mәhsul istehsal edәn beynәlxalq istehsal şәbәkәsinin yaranması

C) Dünya maliyyә bazarının formalaşması

D) Dünya maliyyә bazarlarının hәtta böyük dövlәtlәrin hüquqi asılılığından çıxması

E) Qeyri­dövlәt strukturları tәrәfindәn milli dövlәtlәrin getdikcә başlıca mövqelәrdәn sıxışdırılıb

çıxarılması

64) Sual:Qloballaşmaya aid deyil:

A) İqtisadi,siyasi,sosial,mәdәni әlaqәlәrin intensivlәşmәsi

B) ”Soyuq müharibә”dәn sonra başlanmış tarixi mәrhәlә

C) Milli dövlәtlәrin qlobal problemlәri hәll etmәyә qadir olmaması

D) Maliyyә sahәsinin müstәqil sahәyә çevrilmәsi

E) Beynәlxalq tәşkilatların yaranması

65) Sual:Qloballaşmanın sosioloji zәminlәrinә aiddir:

A) Dövlәt sәrhәdlәrinin möhkәmliyinin zәiflәmәsi

B) Vәtәndaşların,kapitalların,xidmәtlәrin hәrәkәt sәrbәstliyinin asanlaşması

C) İqtisadi,maliyyә,informasiya mübadilәsinin kәskin şәkildә dәyişmәsi

D) Beynәlxalq miqrasiyalara tәkan verәn milli mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması

E) Әnәnәvi vәtәndaş anlayışının süquta uğraması

66) Sual:Qloballaşmanın iqtisadi zәminlәrinә aiddir:

A) İstehsal hәcmlәrinin kәskin artması

B) Adәt­әnәnәlәrin zәiflәmәsi

C) Kapitalın milli sәrhәdlәri keçәn fәaliyyәt çәrçivәsinin formalaşması

D) Ehtiyatların tәmәrküzlәşmәsi

E) Beynәlxalq miqrasiyalara tәkan verәn milli mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması

67) Sual:Qloballaşmanın informasiya zәminlәrinә aiddir:

A) İşgüzar әlaqә vasitәlәrinin inkişafı

B) Vәtәndaşların,әmtәәlәrin,xidmәtlәrin hәrәkәt sәrbәstliyinin asanlaşması

C) Ehtiyatların tәmәrküzlәşmәsi

D) Dövlәt sәrhәdlәrinin möhkәmliyinin zәiflәmәsi

E) Daha az xәrclәrlә qabaqcıl texnologiyalardan istifadә

68) Sual:Qloballaşmanın iqtisadi zәminlәrinә aid deyil:

A) Әhalinin mobilliyinin artması


B) Kapitalın tәmәrküzlәşmәsi

C) Vahid bazar mәkanının formalaşması

D) Kapitalın yerdәyişmәsinin sürәtinin artması

E) Dünya iqtisadiyyatının daha qüdrәtli subyektlәrinin yaranması

69) Sual:Qloballaşmanın tәrkib hissәlәrinә aid deyil:

A) Sosial nәticәlәrlә müşayiәt olunan texnoloji inqilab

B) Dövlәtlәrin qlobal problemlәr qarşısında acizliyi

C) Müxtәlif sahәdә әlaqәlәrin intensivlәşmәsi

D) Millәtçiliyin inkişafı

E) Ortodoksal ideologiya

70) Sual: Qlokallaşma termini ilk dәfә işlәnmişdir:

A) ”Sony” şirkәtinin idarәçisi tәrәfindәn Akiyo Marita tәrәfindәn

B) S.Hantinqton tәrәfindәn

C) Mәşhur filantrop C.Soros tәrәfindәn

D) ”General motors” şirkәtinin idarә şurası tәrәfindәn

E) Rusiya “Karneqi” mәrkәzinin rәhbәri D.Trenin tәrәfindәn

71) Sual:Ekspetrtlәrin fikrincә ayrı­ayrı ölkәlәrin iqtisadi gücü bağlıdır:

A) Beynәlxalq valyuta bazarlarında spekulyasiya ilә

B) ÜDM­un artması ilә

C) Demokratiyanın inkişafı ilә

D) İxracın artması ilә

E) Hazır mәhsul istehsal etmәklә

72) Sual:Qloballaşmanın zәminlәrinә aid deyil:

A) Siyasi amillәr

B) İqtisadi amillәr

C) İnformasiya amillәri

D) İstehsal­texniki

E) Dini


73) Sual:Qloballaşmada hakim rol oynayır:

A) BMT


B) Avropa İttifaqı

C) TMK­lar

D) Dünya Bankı

E) Beynәlxalq Valyuta Fondu

74) Sual:Qloballaşma dövründә beynәlxalq alәmdә güclәnir:

A) Milli dövlәtlәr

B) Qeyri­dövlәt strukturları

C) Siyasi hәrәkatlar

D) Separatçı rejimlәr


E) Ayrı­ayrı individiumlar

75) Sual:Qlokallaşma termini bildirir:

A) Müstәqil xarici siyasәt yürütmәk imkanı qazanırlar

B) Öz milli tәhlükәsizliyini daha yaxşı tәmin etmәk imkanı qazanırlar

C) Heç bir dәyişikliyә mәruz qalmırlar

D) Öz milli sәrvәtlәrindәn daha yaxşı istifadә etmәk imkanı qazanırlar

E) Öz suveren hüquqlarını getdikcә itirirlәr

76) Sual:Hansı nәzәriyyәçinin fikrincә kapitalizm öz daxilindәki tәzadlar nәticәsindә süquta

mәhkumdur:

A) İ.Vallerstayn

B) F.Fukiyama

C) C.Soros

D) Z.Bauman

E) U.Lippman

77) Sual:Z.Baumanın fikrincә informasiyanın vә kapitalın real hakimiyyәti kimin әlindә olacaq:

A) TMK­ların

B) ABŞ­ın

C) İnkişaf etmiş ölkәlәrin

D) Nüvә dövlәtlәrinin

E) Kiberdünyanın

78) Sual:Hansı xadim bu gün açıq cәmiyyәt üçün kapitalizmi әn böyük tәhlükә hesab edir:

A) Bauman

B) C.Soros

C) Z.Bauman

D) İ.Vallerstayn

E) Bell


79) Sual:Müasir qloballaşmanı sәciyyәlәndirәn cәhәtlәrә aid deyil:

A) ”Soyuq müharibә”dәn sonra başlanmış tarixi mәrhәlә

B) Milli dövlәtlәrin müstәqil xarici siyasәt yürütmәsi

C) Amerika dәyәrlәr sisteminin yayılması

D) İqtisadi,siyasi,mәdәni әlaqәlәrin transmillilәşmәsi

E) Maliyyә bazarlarının kortәbii yönәltmәsi ilә dünya iqtisadiyyatının transformasiyası

80) Sual: Qiymәt qayçısı nәdir:

A) bütün cavablar doğrudur

B) ÜDM­la TMK­ların gәlirlәri arasında artan fәrq

C) Xammalla hazır mәhsulun qiymәti arasında artan fәrq

D) Şәhәr vә kәnd әhalisinin gәlirlәri arasında artan fәrq

E) Heç bir cavab doğru deyil81) Sual:Amerikanın işi ­ biznesdir şüarı hansı ABŞ siyası xadiminә aiddir:

A) B. Franklin

B) T. Ruzvelt

C) K. Kulic

D) U. Hardinq

E) H. Huver

82) Sual:İstehsalda ilk dәfә konveyer iş üsuluna keçmiş sahibkar:

A) Rokfeller

B) Ford

C) SimensD) Rotşild

E) Boş


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə