Fənn 0942 Materialşünaslıq Aşağıdakılardan qeyri-üzvi təbii lif hansıdır?Yüklə 270.09 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/3
tarix29.05.2017
ölçüsü270.09 Kb.
  1   2   3

Fənn  0942 - Materialşünaslıq 

 

1.  Aşağıdakılardan qeyri-üzvi təbii lif hansıdır?  a)  metallik 

b)  şüşə 

c)  )asbest 

d)  kozein 

e)  poliefir 

 

 2.  Hansı material kompleks material adlanır?  

a)  bir neçə materialın kombinə edilməsi ilə bir-birinə calanmış material 

b)  iki və ya daha artıq materialların bir-birinə yapışdırılmasından alınan material 

c)  bircins materialın müxtəlif rənglərlə rənglənməsindən alınan material 

d)  toxunmayan materiallar 

e)  )qarışıq saplardan alınan parça materialı 

 

 

3.  Toxuculuq lifləri hansı əlamətlərinə görə təsnifləşdirilir?  a)  alınma növlərinə görə 

b)  istehsal prosesinə görə 

c)  ) mənşəyinə və kimyəvi tərkibinə görə 

d)  ilkin emalına görə 

e)  xassələrinə görə 

 

 4.  Kətan lifi hansı qrup liflərə aiddir?  

a)  ) təbii liflər 

b)  kimyəvi liflər 

c)  sintez olunmuş liflər 

d)  heyvan mənşəli liflər 

e)  süni liflər 

 

 

5.  Pambıq lifləri bitkinin hansı hissəsindən alınır?  a)  yarpağından  

b)  gövdəsindən  

c)  ) çiyidindən 


d)  qozasından 

e)  gülündən 

 

 

6.  Kətan, kənaf lifi bitkinin hansı hissəsindən alınır?  a)  yarpağından 

b)  ) gövdəsindən 

c)   toxumundan 

d)  çiçəyindən 

e)  kökündən 

 

 7.  Mineral mənşəli liflərə hansı liflər aiddir?  

a)  ) azbest lifi 

b)  şüşə lifi 

c)  pambıq lifi 

d)  yun lifi 

e)  kətan lifi 

 

 

8.  Sizal,abaka lifləri bitkinin hansı hissəsindən alınır?  a)  ) yarpağından 

b)  qərzəyindən 

c)  lərəyindən 

d)  gülündən 

e)  toxumundan 

 

 9.  İpək sapı baramaya hansı yapışqanla yapışdırılır?  

a)  kimyəvi yapışqan 

b)  ) siretsin 

c)  PVA 


d)  BF 

e)  kristal 

 

10. Azbest lifləri hansı növ liflərə aiddir?  a)  kimyəvi 

b)  ) mineral c)  sintez olunmuş 

d)  kimyəvi,mineral 

e)  süni 

 

11. Yun lifi nədən alınır? (Çəki: 1) a)  ) heyvanların üst örtüyündən 

b)  baramasarıyan qurddan 

c)  kimyəvi reaksiyadan 

d)  sintez yolu ilə 

e)  bitkilərin gövdəsindən 

 

12. Sizal,abaka lifləri bitkinin hansı hissəsindən alınır?  a)  ) yarpağından 

b)  qərzəyindən 

c)  lərəyindən 

d)  gülündən 

e)  toxumundan 

 

13. Bitkinin gövdəsindən alınan liflərə hansılar aiddir? (Çəki: 1) a)  ) kətan,kənaf 

b)  pambıq 

c)  kapron 

d)  ipək sapı 

e)  yun 

 

 14. Polimeri təbiətdən alınan kimyəvi lif hansıdır? (Çəki: 1 

a)  spandeks 

b)  kapron 

c)  ) viskoz 

d)  nitron 

e)  neylon 

 

15. Aşağıdakı liflərdən hansı bitki mənşəli liflərdir?  a)  ) kətan 

b)  yun 


c)  ipək 

d)  lavsan 

e)  xlorin 


 

16. Aşağıdakı liflərdən hansı kimyəvi liflərə aiddir?  

a)  yun 

b)  İpək 

c)  kətan 

d)  sizal 

e)  ) kapron 

 

17. Aşağıdakı liflərin hansı təbii liflərə aiddir?  a)  mis-ammiaklı 

b)  xlorin 

c)  spandeks 

d)  ) pambıq 

e)  kapron 

 

18. Aşağıdakılardan hansı bitkinin çiyidindən alınır?  a)  kətan 

b)  ) pambıq 

c)  sizal 

d)  abaka 

e)  kənaf 

 

 19. Aşağıdakılardan hansı bitkinin yarpağından alınır?  

a)  ) sizal,abaka 

b)  kətan,kənaf 

c)  pambıq 

d)  yun  

e)  ipək 

 

20. Aşağıdakılardan hansılar baramasarıyan qurdlardan alınır?  a)  xlorin 

b)  kapron 

c)  pambıq 

d)  ) ipək sapı 

e)  abaka 

 

21. Aşağıdakılardan hansılar heyvanların üst örtüyündən alınır?  a)  abaka 

b)  xlorin 

c)  kapron 

d)  pambıq 

e)  ) yun 

 

22. Aşağıdakı liflərdən hansı liflər bitkilərin gövdəsindən alınır? 1) yun; 2) ipək; 3) abaka; 4) pambıq; 5) kətan; 6) sızal; 7) kənaf; 8) rami.  

a)  1;6 


b)  2;3;6 

c)  1;4 


d)  ) 5;7;8 

e)  3;4;6 

 

23. Bitki mənşəli təbii liflər neçə qrupa bölünür?  a)  10 

b)  8 


c)  6 

d)  4 


e)  ) 3 

 

24. İpək sapı neçə elementar saplardan ibarətdir?   

a)  1 


b)  ) 2 

c)  3 


d)  4 

e)  5 


 

25. Kimyəvi liflər neçə qrupa bölünür?  

a)  1 

b)  ) 2 


c)  3 

d)  4 


e)  5 

 

26. Toxuculuq lifləri mənşəyinə və kimyəvi tərkibinə görə neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1) a)  ) 2 

b)  4 


c)  6 

d)  8 


e)  10 

 

27. Yun lifi necə alınır? (Çəki: 1) a)  heyvanın buynuzundan 

b)  ) heyvanın üst örtüyündən 

c)  ipək sapından 

d)  baramadan 

e)  bitkinin gövdəsindən 

 

28. Azbest lifi aşağıdakılardan hansı liflərə aiddir?  a)  ) təbii qeyri-üzvi  

b)  təbii üzvi  

c)  bitki mənşəli 

d)  heyvan mənşəli 

e)  kimyəvi 

 

29. Azbest haradan əldə edilir ?  a)  pambıq tarlasından 

b)  kətan bitkisindən 

c)  )dağ suxurlarından 

d)  sintez yolu ilə 

e)  kimyəvi emalla 

 

30. Pambiq lifinin kimyəvi tərkibi nədir ?  a)  dəmir 

b)  qələvi 

c)  turşu 

d)  ) sellüloza 

e)  əlvan metal 

 

31. Dağ suxurlarından hansı növ təbii liflər alınır?  a)  bitki mənşəli liflər 

b)  heyvan mənşəli liflər 

c)  hidroselluloza 

d)  ) mineral tərkibi liflər 

e)  poliamid 

 

32. Toxuculuq liflərinin təsnifatında təbii liflər hansı qruplara bölünür ?  a)  ) üzvi, qeyri- üzvi 

b)  üzvi 

c)  qeyri- üzvi 

d)  mineral 

e)  süni 

 

33. Təbii üzvi liflərin kimyəvi tərkibi nədir?  a)  sintetik 

b)  süni 

c)  ) sellüloza, zülal 

d)  nitron 

e)  xlorin 

 

34. Qeyri- üzvi təbi liflərdən hansı liflər alinir ?  a)  pambıq 

b)  kətan 

c)  kənaf 

d)  ) azbest 

e)  Yun 

 

35. Qeyrı- üzvi kimyəvi liflərə hansılar aiddir?  a)  ) şüşə və metal 

b)  vinil 

c)  azbest 

d)  kətan 

e)  kənaf 

 

36. Şüşə və metal lifləri hansı kimyəvi liflərə aiddir ?  a)  üzvi 

b)  ) qeyri- üzvi 

c)  sintetik 

d)  süni 

e)  təbii 

 

37. Pambıq lifinin rəngi necə olur?  a)  qara 

b)  qırmızı 

c)  ) ağ 

d)  şabalıdı 

e)  qonur 

 


38. Təbii ipəyin formalaşmasi üçün barama sarıyan qurd nə ilə bəslənir ?  

a)  ) tut və palıd ağacının yarpağı ilə 

b)  şam ağacının yarpağı ilə 

c)  xususi yem ilə 

d)  cökə ağacının yarpağı ilə 

e)  kimyəvi maddərlərlə 

 

39. Yun liflərinin tərkibində olan zülal hansıdır ?  a)  siretsin 

b)  ) fibroin 

c)  keratin 

d)  kozein 

e)  xlorin 

 

40. Heyvanların üst örtüyündən hansı lif alınır ?  a)  kənaf 

b)  kətan 

c)  sisal 

d)  abaka 

e)  ) yun 

 

41. Aşağıdakıların hansıları bitki mənşəli liflər deyillər? (Çəki: 1) a)  kənaf 

b)  kətan 

c)  ) xlorin, kapron 

d)  pambıq 

e)  rami 

 

42. Aşağıdakılardan hansılar heyvan zülalındandır ?  a)  ) ipək, yun 

b)  kətan, kənaf 

c)  xlorin, nitron 

d)  asetat 

e)  triasetat 

 

43. Aşağıdakılardan hansılar kimyəvi lif deyillər?  a)  nitron 

b)  xlorin 

c)  neylon 

d)  ) yun e)  spandeks 

 

44. Bitki mənşəli təbii liflərin kimyəvi tərkibi ,əsasən, hansı maddələrdən təşkil edilmişdir? (Çəki: 1) a)  saxaroza 

b)  ) selluloza 

c)  fruktoza 

d)  keratin 

e)  qlükoza 

 

45. Heyvan mənşəli təbii liflərin kimyəvi tərkibi ,əsasən, hansı maddədən təşkil edilmişdir? (Çəki: 1) 

a)  poliefir;noliakrilonitril 

b)  saxaroza;fruktoza 

c)  tereftalat turşusu;asetat turşusu 

d)  ) keratin;fibrain 

e)  zein;kozein 

 

 

46. Selluloza tərkibli liflər hansıdır?  a)  spandeks,kapron 

b)  nitron,xlorin 

c)  ) kətan,kənaf 

d)  neylon,kapron 

e)  xlorin,pambıq 

 

47. Pambıq lifinin daxilində selluloza maddəsi hansı formada yığılır?  a)  kvadrat 

b)  düzbucaqlı 

c)  ) spiral 

d)  paraleloqram 

e)  romb 

 

48. İpək sapının kimyəvi tərkibi hansı zülaldır?  a)  keratin 

b)  kozein 

c)  ) fibrain 

d)  saxaroza 

e)  qlükoza 

 


49. Hansı liflərin kimyəvi tərkibini selluloza təşkil edir?  

a)  ) bitki mənşəlilərin 

b)  heyvan mənşəlilərin 

c)  kimyəvilərin 

d)  ipək saplarının 

e)  yun liflərinin 

 

50. Hansı liflərin kimyəvi tərkibini selluloza təşkil edir?  a)  ) bitki mənşəlilərin 

b)  heyvan mənşəlilərin 

c)  kimyəvilərin 

d)  ipək saplarının 

e)  yun liflərinin 

 

 51. Hansı liflərin kimyəvi tərkibini selluloza,keratin və fibroin təşkil edir?  

a)  ) kətan,yun,ipək 

b)  kapron,neylon,spandeks 

c)  xlorin,kətan,nitron 

d)  nitron,yun,pambıq 

e)  pambıq,neylon,kapron 

 

52. Kətan lifi emal olunarkən hansı üsullar tətbiq olunur?  a)  bioloji 

b)  ) bioloji,kimyəvi,fiziki 

c)  kimyəvi 

d)  fiziki 

e)  mexaniki 

 

53. Kətan lifi bioloji üsulla emal olunduqda hansı əməliyyatdan istifadə olunur?  a)  qurutma 

b)  dartma 

c)  ) islatma 

d)  burulma 

e)  heç biri 

 

54. Aşağıdakı hansı lif sintez yolu ilə alınmır?  a)  ) kapron 

b)  pambıq 

c)  kətan 


d)  kənaf 

e)  yun 


 

55. Aşağıdakılardan hansı lif bitkilərdən alınır?  

a)  ) pambıq 

b)  yun 


c)  ipək 

d)  kapron 

e)  xlorin 

 

 56. Aşağıdakılardan hansı liflər bitki mənşəli deyillər?  

a)  pambıq 

b)  kətan 

c)  kənaf 

d)  rami 

e)  ) kapron 

 

57. Aşağıdakılardan hansı liflər kimyəvi liflərə aiddir?  a)  kətan 

b)  pambıq 

c)  ) neylon 

d)  kənaf 

e)  rami 

 

58. Hansı liflərin kimyəvi tərkibini keratin və fibroin təşkil edir?  a)  kapron liflərinin 

b)  neylon liflərinin 

c)  nitron liflərinin 

d)  ) ipək,yun liflərinin 

e)  xlorin liflərinin 

 

59. Pambıq xammalının ilkin emalının ikinci mərhələsi hansıdır?  a)  xammalın nəmliyinin ayrılması 

b)  ) xammalın kənar qarışıqlardan təmizlənməsi 

c)  xammalın qurudulması 

d)  xammalın daşınması 

e)  xammalın yığılması 

 


60. Pambıq xammalının ilkin emalının üçüncü mərhələsi hansıdır?  

a)  xammalın nəmliyinin ayrılması 

b)  xammalın kənar qarışıqlardan təmizlənməsi 

c)  xammalın qurudulması 

d)  ) liflərin çiyiddən ayrılması 

e)  xammalın yığılması 

 

 

61. Zərif lifli pambıq xammalının lifləri çiyiddən hansı maşında ayrılır? (Çəki: 1) a)  rotorlu 

b)  ) valikli 

c)  startorlu 

d)  mühərrikli 

e)  mühərriksiz 

 

62. DP-130 markalı lif ayıran maşında lif çiyiddən nəyin köməyi ilə ayrılır?  a)  valın 

b)  kolasnikin 

c)  ) mişarın dişinin 

d)  çiyidin darağının 

e)  hava saplosunun 

 

63. Liflər mişarın dişlərindən hansı işçi orqanın köməyilə ayrılır?  a)  ) pnevmatik boru 

b)  mişarın dişləri 

c)  vallarla 

d)  kolasniklə 

e)  çiyid darağı ilə 

 

64. Alınmış pambıq lifi sonda hansı formada qablaşdırılır?  a)  paraleloqram 

b)  ) kip 

c)  romb 

d)  üçbucaq 

e)  kvadrat 

 

65. Lifin ayrılmasından sonra çiyidin üzərində qalan qısa liflər necə adlanır?  a)  ) lint 

b)  lif 


c)  xammal 

d)  tullantı 

e)  ulyuk 

 

66. Pambığın ilkin emal prosesinin beşinci mərhələsi hansıdır?  a)  ) liflərin preslənməsi 

b)  liflərin təmizlənməsi 

c)  liflərin qurudulması 

d)  liflərin daşınması 

e)  liflərin topalanması 

 

67. Pambıq xammalının ilkin emalının birinci mərhələsi hansıdır?  a)  ) xammalın nəmliyinin ayrılması 

b)  xammalın qurudulması 

c)  xammalın daşınması 

d)  xammalın topalanması 

e)  xammalın yığılması 

 

68. Valikli lifayıran maşında lif çiyiddən hansı işçi orqanların köməyi ilə ayrılır?  a)  kolasnik və valikin 

b)  bıçaq və kolasnikin 

c)  val və mişarın 

d)  mişar diskinin 

e)  ) valik və bıçağın 

 

69. Fiziki üsulla emal necə yerinə yetirilir?  a)  ) isladılmış kətan 60-90 dəq 2,5-3 bar təzyiqdə buxara verilir 

b)  isladılmış kətan qurudulur 

c)  isladılmış kətan sərilir 

d)  isladılmış kətan anbarlara yığılır 

e)  isladılmış kətan emal edilir 

 

70. İlkin emalın islatma prosesinin hansı emal əməliyyatları vardır?  a)  ) səpilmə, soyuq və isti emal 

b)  soyuqda emal 

c)  istilikdə emal 

d)  suda emal 

e)  maşınlarda emal 

 

71. Səpilmə zamanı kətan küləşi ilə nə edirlər?  a)  topa-topa yığılır 

b)  ) nazik qatlarla səpilir 

c)  suyun içinə yığılır 

d)  qurudulur 

e)  mexaniki emal edilir  

 

72.   

a)  14-17 

b)  ) 24-27 

c)  34-47 

d)  44-57 

e)  54-67 

 

73.  


 

a)  1,0 


b)  1,15 

c)  1,35 

d)  1,42 

e)  ) 1,52 

 

74. Оrta lifli pambıq lifinin оrta uzunuluğu nеçə mm-dir?  a)  10-15 

b)  20-25 

c)  ) 30-35 

d)  40-45 

e)  50-55 

 

 75. Zərif lifli pambıq lifinin оrta uzunluğu nеçə mm-dir?  

a)  30-35 

b)  ) 40-45 

c)  50-55 

d)  60-65 

e)  70-75 

 


 

76. Кətan еlmеntar lifinin uzunluğu nеçə mm-ə bərabərdir? (Çəki: 1) 

a)  6-10 

b)  8-15 

c)  ) 15-40 

d)  20-50 

e)  25-55 

 

77. Кətan еlmеntar lifinin еn кəsiyinin ölçüsü nеçə miкrоna bərabərdir?  a)  10-15 

b)  ) 15-20 

c)  20-25 

d)  25-30 

e)  30-35 

 

78. Havanın 100% -liк nəmliyində кətan lifi nеçə faiz nəmliк götürür?  a)  5 

b)  10 


c)  15 

d)  20 


e)  ) 25 

 

79. Кətan lifinin хətti sıхlığı коmplекs liflər üçün nеçə tекs оlur? (Çəki: 1) a)  ) 500-10.000 

b)  600-12.000 

c)  700-14.000 

d)  800-16.000 

e)  900-18.000 

 

80. Кətan lifinin еlеmеntar lifləri üçün хətti sıхlıq nеçə tекs оlur?  a)  110-456 

b)  ) 125-556 

c)  130-656 

d)  140-756 

e)  150-856 

 

81. Кətan lifinin еn кəsiyinin оrtası nеcə оlur?  a)  düzbucaqlı 

b)  üç bucaqlı 

c)  ) çохbucaqlı 


d)  кvadrat 

e)  hеç biri 

 

82. Кətan lifinin istiliк кеçiriciliyi nеcədir ?  a)  orta 

b)  aşağı 

c)  ) yüкsəк 

d)  pis 


e)  yaхşı 

 

83. Heyvan mənşəli təbii liflər hansı turşunun qollarından təşkil olunmuşdur?   

 

a)    

b)   


 

 

C))   

  

d)   

e)  


 

84. Heyvan mənşəli təbii liflərin kimyəvi tərkibi hansılardır? (Çəki: 1) 

a)  kaprolaktam 

b)  xlorin,nitron 

c)  ) keratin,fibroin 

d)  selluloza 

e)  keratin,selluloza 

 

85.   

a)  pambıq 

b)  ) heyvan 

c)  bitki d)  kimyəvi 

e)  sintetik 

 

86. Yun lifləri arasında ən sərt lif hansıdır?  a)  ) ölü 

b)  sərt 

c)  yarım sərt 

d)  nazik 

e)  yarım nazik 

 

87. Əgər yun bir tip liflərdən olarsa necə adlanır?   

a)  qeyri həmcins 

b)  ) həmcins 

c)  fərqli cins 

d)  oxşar cins 

e)  qeyri-oxşar cins 

 

88. Nazik liflərin tərkibi yanliz hansılardan ibarətdir?   

a)  yarım sərt 

b)  yarım cod 

c)  yarım nazik 

d)  ) nazik 

e)  sərt 

 

89. Yarım nazik və yarım sərt liflərin tərkibi yanliz hansılardan ibarətdir? (Çəki: 1) a)  ) kecid və ölü 

b)  cod 


c)  sərt 

d)  yarım cod 

e)  tiftik 

 

90. İpək saplarının tərkibi hansı zülal maddəsidir?   

a)  keratin 

b)  ) fibroin 

c)  metan 

d)  etan 

e)  propan  

91.  


 

a)  ) pisləşir 

b)  yaxşılaşır 

c)  bərkiyir 

d)  dartılır 

e)  burulur 

 

92. Kratin zülalı hansı təbii lifin tərkibidir?  a)  ipək 

b)  kətan 

c)  kapron 

d)  lavsan 

e)  ) lavsan 

 

93. Qoyun yununun tərkibində ən nazik lif hansıdır?  a)  ) tiftik 

b)  örək 

c)  kecid 

d)  ölü 


e)  sərt 

 

94. Lif topasında qalınlığına görə tiftik və örək lifləri arasındakı hansı lifdir? (Çəki: 1) a)  özək 

b)  ) kecid 

c)  tiftik 

d)  ölü 


e)  sərt 

 

95. Yun lifinin tərkibi hansı maddəni təşkil edir?  a)  ) keratin 

b)  fibroin 

c)  metan 

d)  etan 

e)  propan 

 

96.   

a)  bitki mənşəli 

b)  heyvan mənşəli 

c)  ) kimyəvi 

d)  fiziki-kimyəvi 

e)  mexaniki 

 

97.  


 

a)  1.25 

b)  1.32 

c)  ) 1.35 

d)  1.56 

e)  1.95 

 

98. Yun lifi quruluşuna görə nеçə təbəqədən ibapətdir?  a)  2 

b)  ) 3 


c)  4 

d)  5 


e)  6 

 

99. Yun lifinin tərkibini keratin zülalı neçə faiz təşkil edir?  a)  50 

b)  70 


c)  80 

d)  ) 90 

e)  95 

 

100. Havanın 100% nəmliyində yun lifi nеçə faiz nəmliк götürür?  

a)  10-15 

b)  20-25 

c)  ) 30-35 

d)  40-45 

e)  50-55 

 

101. 


Yunun naziк liflərinin qırılma yüкü nеçə qrama bərabərdir?  

a)  2-5 


b)  3-8 

c)  ) 4-10 

d)  5-12 

e)  6-14 

 

102. 


Yunun yarımnaziк liflərinin qırılma yüкü nеçə qrama bərabərdir?  

a)  1-6 


b)  5-8 

c)  8-11 

d)  ) 10-20 

e)  14-22 

 

103. 


Yun lifinin qabıqaltı təbəqəsi nеcə adlanır ?  

a)  5-10 

b)  15-20 

c)  ) 25-30 

d)  35-40 

e)  45-50 

 

104. 


Yun lifinin ilкin еmalında növləşdirmənin tехniкi nəzarət prоsеsi nеçəncidir? (Çəki: 1) 

a)  ) 1 


b)  2 

c)  3 


d)  4 

e)  5 


 

105. 


Yun lifinin ilкin еmalının çırpılma və didilmə prоsеsi nеçənci prоsеsdir?  

a)  1 


b)  2 

c)  ) 3 


d)  4 

e)  5 


 

106. 


Yun lifinin ilкin еmalının yuyulma prоsеsi nеçənci prоsеsdir? (Çəki: 1) 

a)  1 


b)  2 

c)  3 


d)  ) 4 

e)  5 


 

107. 

Yun lifinin ilкin еmalının qurudulma və qablaşdırma prоsеsi nеçənci prоsеsdir?  

a)  1 

b)  2 


c)  3 

d)  4 


e)  ) 5 

 

108. Yun lifinmin ilkin emalı prоsеslərinin 5-cü mərhələsində hansı prоsеs yеrinə yеtirilir?  

a)  Yuyulma 

b)  ) Qurudulma və qablaşdırma 

c)  Növləşdirmə 

d)  Çırpılma 

e)  Didilmə 

 

 

109. Sоyuq suyun yun lifinə təsiri оlurmu? (Çəki: 1) 

a)  olur 

b)  əridir 

c)  qurudur 

d)  ) olmur 

e)  kömürləşdirir 

 

 

110. Yun lifinin ilкin еmalı prоsеslərinin 4-cü mərhələsində hansı prоsеs yеrinə yеtirilir?  

a)  ) yuyulma 

b)  qurudulma 

c)  çırpılma 

d)  didilmə 

e)  qablaşdırma 

 

111. 


Yun lifinin rəng vеrici piqmеnt maddəsi оnun hansı hissəsində yеrləşir?  

a)  üz hissəsində 

b)  özəyində 

c)  ) qabıqaltı təbəqəsində 

d)  araqatı 


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə