Fenn: 2703 SosialogiyaYüklə 4.52 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/8
tarix22.04.2017
ölçüsü4.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Test: 2703_Az_Æ​
yani_Yekun imtahan
Fenn: 2703 Sosialogiya
Sual sayi: 702
1) Sual:Şәxsiyyәtin formalaşmasında mühüm rol oynayan amillәr hansılardır
A) Cәmiyyәt vә sosial mühit
B) Ailә vә mәktәb
C) Mühit
D) Mәnәvi sәrvәtlәrә münasibәt bildirmә
E) Mәsuliyyәti dәrk etmәk
2) Sual:Sosial rol nәzәriyyәsinin banisi kimdir?
A) Mid
B) Freyd
C) Veber
D) Smelzer
E) Dyürkheym
3) Sual:İctimai rәy öz daxili mәzmunu vә әhatә dairәsinә görә әhalinin hansı sәviyyәlәrini tәmsil edә bilәr?
A) әhalinin müxtәlif sәviyyәlәrini
B) әhalinin orta tәbәqәsini
C) әhalinin yüksәk sәviyyәsini
D) әhalinin aşağı sәviyyәsini
E) hamısını
4) Sual:Hansı mәsәlәlәr ictimai rәyin obyekti ola bilәr?
A) istәnilәn mәsәlә
B) sosial mәsәlәlәr
C) siyasi mәsәlәlәr
D) sosial­siyasi mәsәlәlәr
E) heç biri

5) Sual:İctimai rәy nәzәriyyәsinin әn mühüm mühüm vәzifәsi nәdir
A) Obyekt vә subyektin müәyyәn olunması
B) Obyekt vә predmetin müәyyәn olunması
C) Әhalinin fikrini öyrәnmәk
D) Subyektin müәyyәn olunması
E) Heç biri
6) Sual:Öz mahiyyәtinә görә ictimai rәy hansı amillә bağlıdır
A) İnsanların verdiyi qiymәtlә
B) Sosial proseslәrlә
C) İctimai proseslәrlә
D) Sosial qiymәtlәndirmәylә
E) Sosial vәziyyәtlә
7) Sual:Әhalini istәr ölkә daxilindә, istәrsәdә beynәlxalq alәmdә özünü büruzә verәn bu vә ya digәr hadisәlәrә, obyektә vә ya şәraitә olan münasibәti
necә adlanır
A) İctimai rәy
B) Sosoloji fikir
C) Siyasi şüur
D) İctimai şüur
E) Heç biri
8) Sual:Y.V.Hegelә görә ictimai rәyin strukturuna daxildir:
A) Hamısı
B) İctimai rәyin obyekti vә daşıyıcısı
C) Mühakimlәrin xarakteri
D) Hәqiqәtlә yalanın әksliyi
E) İctimai rәyin mövcud olduğu şәrait
9) Sual:N.Makiavelli özünün hansı әsәrindә ictimai rәy fenomeninin son dәrәcә әhәmiyyәtli xarakter daşıdığını vurğulamışdır

A) “Hökümdar”
B) Hakimiyyәt
C) Dövlәt nәzәriyyәsi
D) İdarәetmә
E) Qanun
10) Sual:İctimai Rәy İnstitut nә vaxt vә kim tәrәfindәn yaradılmışdır?
A) 1935­ci ildә ABŞ­da C.Gellap tәrәfindәn
B) 1924­cü ildә İngiltәrәdә B.Rassel tәrәfindәn
C) 1944­cü ildә İtaliyada A.Qramşi tәrәfindәn
D) 1929­cu ildә Fransada R.Rollan tәrәfindәn
E) 1937­ci ildә ABŞ­da C.Mid tәrәfindәn
11) Sual:Tәbliğatın fundamental xarakterinә nә tәsir göstәrir
A) ideoliji şәrtlәnmә
B) siyasi yönümlülük
C) praktiki istiqamәt
D) nәzәri aspekt
E) mәnәvi aspekt
12) Sual:İctimai rәy nәzәriyyәsindә obyekt dedikdә bu başa düşülür
A) әtraf gercәkliyin konkret hissәsi
B) sosial strukturun elementi
C) sosial tәbәqәnin üzvlәri
D) sosial birlik forması
E) әmәk kollektivi
13) Sual:İctimai rәy anlayışını ilk dәfә prәli sürәn dövlәt xadimi
A) C.Solsberi
B) T.Mor
C) F.Akvinski

D) G.V.F.Hegel
E) N.Makiavelli
14) Sual:KİV­in sosioloji tәdqiqi neçә aspekti nәzәrdә tutur?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 7
15) Sual:KİV­in fәaliyyәtinin tәhlili zamanı әsas diqqәt neçә aspektә cәlb olunur?
A) 2
B) 6
C) 4
D) 1
E) 5
16) Sual:İctimai rәyin hansı funksiyası ictimayyәt tәrәfindәn bu vә ya digәr social problem barәdә qәrar çıxarılması zamanı tәzahür edir?
A) direktiv
B) mәslәhәt
C) ekspresiv
D) idrak
E) ideoloji
17) Sual:İctimai rәyin hansı funksiyası bu vә ya digәr sosial,iqtisadi,siyasi,ideoloji,dövlәtlәrarası problemlәrin hәlli yolları vә üsulları haqqında
mәslәhәt verir.
A) mәslәhәt
B) ekspresiv
C) direktiv
D) ideloji
E) idrak

18) Sual:Öz әhәmiyyәtinә görә әn geniş funksiyadır.İctimai rәy hәmişә cәmiyyәt hәyatının bütün sahәlәrinә vә dövlәt rәhbәrlәrinin fәaliyyәtinә
münasibәt nümayiş etdirir.
A) ekspresiv
B) mәslәhәt
C) direktiv
D) idrak
E) ideoloji
19) Sual:Sosioloqlar tәrәfindәn kütlәvi şüur neçә aspekt üzrә nәzәrdәn keçirilir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 8
E) 7
20) Sual:Neçәnci әsrin sonlarından etibarәn ictimai rәy hamı tәrәfindәn qәbul edilәn anlayışa çevrilir?
A) XVIII
B) XV
C) XX
D) XIX
E) XVII
21) Sual:G.V.Hegel ictimai rәyin neçә struktur elementlәrini müәyyәn etmişdir?
A) 5
B) 4
C) 6
D) 9
E) 7
22) Sual:Sosioloji tәdqiqatlarda elmi problem nәyi әks etdirmәlidir?

A) problemli sosial şәraiti
B) siyasi problemlәri
C) münaqişәli vәziyyәtlәri
D) sosial problemlәri
E) mәnәvi problemlәri
23) Sual:Sosioloji tәdqiqatların tәşkili vә aparılması prosesinin IV mәrhәdәsi özündә hansı mәrhәlәlәri birlәşdirir
A) Hamısı
B) Hesabatın tәrtibi
C) Sifarişçi üçün nәticәlәrin hazırlanması
D) İdarәetmә subyekti üçün tәklif vә nәticәlәrin hazırlanması
E) İşlәnmiş malların tәhlili
24) Sual:Sosioloji tәdqiqatların tәşkili vә aparılması prosesini II mәrhәlәsinә daxildir
A) Hamısı
B) Sәnәdlәrin çıxarışlırın toplanması
C) Tәdqiqatçının qeydlәri
D) Rәyi soruşulanlardan bәzilәrinin fikri
E) İlkin sosioloji mәlumatların toplanması
25) Sual:Sosioloji tәdqiqatların tәşkili vә hazırlığı prosesinin birinci mәrhәdәsinә aiddir
A) Hamısı
B) Planın düşünülmәsi
C) Tәdqiqatın müddәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi
D) İnformasiyanın tәhlil edilmәsi üsullarının müәyyәnlәşmәsi
E) Mәqsәdin proqramın hazırlanması
26) Sual:Sosioloji tәdqiqatların tәşkili vә aparılması neçә mәrhәlәdәn keçir
A) 8
B) 6
C) 2

D) 4
E) 3
27) Sual:Sosioloji tәdqiqatlar necә prosesdir
A) İdrakı
B) praktiki
C) Elmi
D) Sosioloji
E) Nәzәri
28) Sual:Metodologiya dedikdә nә başa düşülür
A) Yeni bilik әldә olunması
B) Nәzәri bilik әldә olunması
C) Emprik biliklәr әldә olunması
D) Sosioloji bilik әldә olunması
E) Heç biri
29) Sual:Sosial tәdqiqatlara müraciәt olunmasının әsas sәbәbi nәdir
A) Cәmiyyәtin geniş mәzmunlu vә aktual informasiyaya ehtiyac olunması
B) Cәmiyyәtdә inteqrasiya prosesinin sürәtlәnmәsi
C) Cәmiyyәtdә diferenışasiya prosesinin sürәtlәnmәsi
D) Cәmiyyәtdә sosial pozğunluq hallarının artması
E) Heç biri
30) Sual:"Sosiologiya" anlayisinin mәnasi nәdir?
A) "Societas" (cemiyyet) , loqos (soz,telim) yunanca
B) "Societas" (xalq) , loqos (soz,telim) fransizca
C) "Societas" (cemiyyet) , loqos (soz,telim) italyanca
D) "Societas" (insan) , loqos (soz,telim) yunanca
E) "Societas" (insan) , loqos (soz,telim) fransizca

31) Sual: O nәdir?
A) id
B) eqo
C) aura
D) supereqo
E) ruh
32) Sual: Mәn nәdir?
A) eqo
B) id
C) supereqo
D) ruh
E) aura
33) Sual: Fövqәlmәn nәdir?
A) supereqo
B) eqo
C) id
D) aura
E) ruh
34) Sual:Şәxsiyyәtin marksist nәzәriyyәsindә әsas aksent hansı tәrәfdәdir?
A) şәxsiyyәt vә cәmiyyәt arasında qarşılıqlı tәsir
B) sosial münasibәtlәr
C) iqtisadi münasibәtlәr
D) siyasi münasibәtlәr
E) şәxslәrarası münasibәtlәr
35) Sual:Şәxsiyyәtә sosioloji yanaşmaya aid deyil
A) temperament
B) şәxsiyyәt­qrup münasibәtlәri

C) fәaliyyәtә qoşulmaq
D) sosial davranışın özünütәnzimlәmә
E) şәxsiyyәt­cәmiyyәt münasibәtlәr
36) Sual:Şәxsiyyәtin әxlaqi xüsusiyyәt vә davranış normaları kompleksindәn vә vicdandan tәşkil olunan sahәsi necә adlanır?
A) Supereqo(fövqәlmәn)
B) Eqo(mәn)
C) Id(o)
D) Mәn
E) Duyğu
37) Sual:Şәxsiyyәtin qavrayış ,duyğu, yaddaş , tәfәkkür kimi psixi funksiyalarını әhatә edәn mütәşәkkil tәrkib hissәsi necә adlanır?
A) Eqo(mәn)
B) Id(o)
C) Mәn
D) Supereqo
E) Fövqәlmәn
38) Sual:Freydә görә şәxsiyyәtin hәrәkәt qüvvәlәrini tәşkil edәn vә dәrk edilmәyәn instiktiv meyllәr , arzular kompleksi necә adlanır?
A) Id(o)
B) Eqo(mәn)
C) Supereqo(fövqәlmәn)
D) Mәn
E) norma
39) Sual:Psixoanaliz konsepsiyası kimin adı ilә bağlıdır?
A) Freyd
B) Kuli
C) Mid
D) İston
E) Kont

40) Sual:Şәxsiyyәt temperamentin,istedadların, meyllәrin vә xarakterin birliyidir sözü hansı mәnada işlәdilir?
A) psixoliji
B) sosioloji
C) siyasi
D) iqtisadi
E) bioloji
41) Sual:Fәrdә daxili tarazlığı tәmin edәn vә onda vәzifә ,borc duyğusunu doğuran , habelә qrup daxili hәmrәyliyi saxlamaq üçün zәruri olan vә
s.predmetlәr necә adlanır?
A) Dәyәr
B) Etalon
C) Mәdәniyyәt
D) Norma
E) Әnәnә
42) Sual:İnsanın sosial xüsusiyyәtlәri hansı prosesdә formalaşır
A) İctimai hәyat prosesindә
B) Sosial hәyat prosesi
C) Mәdәni hәyat prosesi
D) Siyasi fәaliyyәt prosesi
E) Heç biri
43) Sual:İnsanın xarici alәmdәn obyektiv asılılığını ifadә edәn amil necә adlanır?
A) tәlәbat
B) mәnafe
C) maraq
D) fәaliyyәt
E) davranış
44) Sual:Şәxsiyyәtin formalaşmasında mühüm rol oynayan amillәr

A) Dünyagörüşü,әxlaqi tәrbiyә,әmәk tәrbiyәsi
B) Dünyagörüşü vә tәhsil
C) Tәhsil vә әxlaqi tәrbiyә
D) Әmәk vә әxlaqi tәrbiyә
E) Mәnәvi,әxlaqi tәrbiyә
45) Sual:Fәrd anlayışı altında başa düşülür
A) Bu vә ya digәr insan birliyinin vahid nümayәndәsi.
B) Bu vә ya digәr cәmiyyәtin vahid nümayәndәsi
C) Bu vә ya digәr sosial tәbәqәnin vahid nümayәndәsi
D) Bu vә ya digәr sosial qrupun vahid nümayәndәsi
E) Bu vә ya digәr sinfin vahid nümayәndәsi
46) Sual:Cәmiyyәtdә mövcud olan sosial norma vә sәrvәtlәrin insanın daxili alәminә qoşulması prosesi necә adlanır?
A) interiorizasiya
B) adaptasiya
C) sosiallaşma
D) tәkamül
E) heç biri
47) Sual:Fәrdin sosial ­iqtisadi şәraitә, rol funksiyalarına, cәmiyyәtin hәyat fәaliyyәtinin müxtәlif sәviyyәlәrindә tәşәkkül tapan sosial normalara,
sosial qruplara vә sosial tәşkilatlara, sosial tәsisatlara uyğunlaşması prosesi necә adlanır?
A) adaptasiya
B) sosiallaşma
C) interiorizasiya
D) tәkamül
E) heç biri
48) Sual:Fәrdin cәmiyyәtә vә müxtәlif tipli sosial biliklәrә inteqrasiyası prosesi necә adlanır?
A) sosiallaşma
B) adaptasiya

C) interiorizasiya
D) tәkamül
E) heç biri
49) Sual:İnsanın ictimai münasibәtlәr sistemindә tutduğu yer haqqında aydın tәsәvvürә malik olması şәxsiyyәtin sosial xarakterini müәyyәn edәn
hansı amildә tәzahür edir
A) Özünüdәrketmә
B) Mәnәvi sәrvәtlәrә münasibәt bildirmә
C) Mәsuliyyәti dәrk etmәk
D) Sosial rolunda
E) Sosial vәzifәsindә
50) Sual:Cәmiyyәtdә mövcud olan sosial norma vә sәrvәtlәrin insanın daxili alәminә qoşulması prosesi necә adlanır?
A) interiorizasiya
B) adaptasiya
C) sosiallaşma
D) tәkamül
E) heç biri
51) Sual:Fәrdin sosial­iqtisadi şәraitә, rol funksiyalarına, cәmiyyәtin hәyat fәaliyyәtinin müxtәlif sәviyyәlәrindә tәşәkkül tapan sosial normalara,
sosial qruplara vә sosial tәşkilatlara, sosial tәsisatlara uyğunlaşması prosesi necә adlanır?
A) adaptasiya
B) sosiallaşma
C) interiorizasiya
D) tәkamül
E) heç biri
52) Sual:Fәrdin cәmiyyәtә vә müxtәlif tipli sosial biliklәrә inteqrasiyası prosesi necә adlanır?
A) Sosiallaşma
B) adaptasiya
C) interiorizasiya

D) tәkamül
E) heç biri
53) Sual:Fәrdiyyәt anlayışı özündә hansı amillәri birlәşdirir?
A) hamısı
B) çoxcәhәtlilik vә ahәngdarlıq
C) tәbiilik
D) sәrbәstlik
E) tәkrarolunmazlıq vә özünәmәxsusluq
54) Sual:Şәxsiyyәt anlayışının mahiyyәtini insanın şüuruna vә fәaliyyәtinә aid olan müsbәt keufiyyәtlәrlә әlaqәlәndirәn yanaşma necә adlanır?
A) Normative
B) fәrdi
C) mistik
D) pozitiv
E) heç biri
55) Sual:Mәnәvi borc, intizam vә qanuna riayәt prinsiplәrinә üstünlük verәn şәxsiyyәt tipini seç
A) Әnәnәvi
B) İdealist
C) Frustat
D) Realist
E) Gedeonist
56) Sual:Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar E.Froma görә şәxsiyyәtin sosial tiplәrinә aiddir
A) Hamısı
B) İstismarçı
C) Yığımçı
D) Bazar iqtisadiyyatı
E) Passiv

57) Sual:K.Marksa görә şәxsiyyәtin sosial tipologiyasının әsasında duran başlıca amil hansıdır
A) Sinfi mәnsubiyyәt
B) Ağıllılıq dәrәcәsi
C) Sosial fәliyyәt
D) Sosial vәziyyәt
E) Sosial aktivlik dәrәcәsi
58) Sual:M.Veberә görә şәxsiyyәtin sosial tipologiyasının әsasında duran başlıca sәbәb hansıdır
A) Ağıllılıq dәrәcәsi
B) İctimai­iqtisadi formasiya
C) Sinif mәnsubiyyәt
D) Sosial vәziyyәt
E) Heç biri
59) Sual:İnsanın ictimai münasibәtlәr sistemindә tutduğu yer haqqında aydın tәsәvvürә malik olması şәxsiyyәtin sosial xarakterini müәyyәn edәn
hansı amildә tәzahür edir
A) Özünüdәrketmә
B) Mәnәvi sәrvәtlәrә münasibәt bildirmә
C) Mәsuliyyәti dәrk etmәk
D) Sosial rolunda
E) Sosial vәzifәsindә
60) Sual:Şәxsiyyәtin formalaşmasında mühüm rol oynayan amillәr hansılardır
A) Cәmiyyәt vә sosial mühit
B) Ailә vә mәktәb
C) Mühit
D) Uzv olduğu sosila qrup
E) Mәşğul olduğu peşә
61) Sual:İnsan probleminin әn mühüm tәrәfi nәdir
A) Lәyaqәtli şәxsiyyәt tәrbiyә etmәk

B) Sosial tәrbiyәnin mәnafeyini tәmin etmәk
C) Müxtәlif insanların mәnafelәrini uzaqlaşdırmaq
D) İnsanların tәlabatlarının minimum sәviyyәdәdә olsa da ödәmәk
E) Heç biri
62) Sual: Davranış nәzәriyyәsinin banilәri
A) C.Homans,K.Opp
B) K.Opp,E.Dyürkheym
C) Smelzer,C.Homans
D) C.Hommans,MşVeber
E) M.Veber,K.Opp
63) Sual:Sosial rol nәzәriyyәsinin banisi
A) Mid
B) Freyd
C) Veber
D) Smelzer
E) Dyürkheym
64) Sual:Hәyatdan hәzz almağa üstünlük verşәxsiyyәt tipi
A) Gedeonist materialist
B) Әnәnәviçi
C) Realist
D) İdealist
E) Bazar iqtisadiyyatı
65) Sual:Mәnәvi borcunu dәrk edәn,intizamlı vә qanuna riayәt edәn şәxsiyyәt tipi
A) Әnәnәviçi
B) İdealist
C) Frustrat
D) Realist

E) Gedeonist materialist
66) Sual:Sosioloji tәdqiqatların başlıca mәqsәdini nә tәşkil edir
A) Cәmiyyәt hәyatı üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn problemi tәhlil etmәk
B) Cәmiyyәtdә müxtәlif mәnafeyә malik olan tәbәqәlәrin mәnafelәrini
C) Cәmiyyәtdә diferensiasiya hallarını tәhlil etmәk
D) Cәmiyyәtdә inteqrasiya hallarını tәhlil etmәk
E) Heç biri
67) Sual:Siyasi idarәetmәnn xüsusi növü olan totalitar dövlәt nә zaman meydana gәlmişdir?
A) XX әsr
B) XIX әsr
C) XVIII әsr
D) XVII әsr
E) heç biri
68) Sual:M.Veberә görә legitimlik hansı amillәrә әsaslanmalıdır?
A) әnәnәyә, harizmaya, rasional seçimә
B) әnәnәyә vә harizmaya
C) avtoritar liderә vә әnәnәyә
D) rasional seçimә vә harizmaya
E) heç birinә
69) Sual:Siyasi institutların tәşәkkülü öz başlanğıcını siyasi sistemin hansı elementinin tәşәkkülündәn götürmüşdür?
A) siyasi hakimiyyәt
B) dövlәt
C) siyasi sistem
D) siyasi elita
E) heç biri
70) Sual:Siyasәtin sosiologiyası xüsusi bilik sahәsi kimi neçәnci ildә formalaşmışdır?

A) XX әsrin 30­50­ci illәri
B) XX әsrin 20­30 illәri
C) XX әsrin 30­40­cı illәri
D) XX әsrin ikinci yarısı
E) XX әsrin birinci yarısı
71) Sual:Siyasi sosiologiyanın әsas predmetini nә tәşkil edir?
A) siyasi hakimiyyәt
B) dövlәt
C) siyasәt
D) beynәlxalq siyasәt
E) heç biri
72) Sual:Sosiologiyanın siyasәt vә siyasi münasibәtlәri öyrәnәn qolu necә adlanır?
A) siyasi sosiologiyasi
B) mәnәvi­siyasi sosiologiya
C) sosial­siyasi struktur
D) siyasi­iqtisadi struktur
E) heç biri
73) Sual:Bütün sosial institutların onlar haqqında ümumi tәsәvvür yaradan әlamtlәri hansıdır?
A) mәdәni­simvolik әlamәtlәr
B) sosial­etnik әlamәtlәr
C) sosial­mәdәni әlamәtlәr
D) mәnәvi­simvolik әlamәtlәr
E) heç biri
74) Sual:Öz tәrkibindә dini, tәhsili vә sözün әsl mәnasında mәdәniyyәti әhatә edәn sosial institutlar necә adlanır?
A) mәdәniyyәt institutları
B) iqtisadi institutlar
C) siyasi institutlar

D) nәsillәrarası әnәnәlәrin ötürülmәsinә xidmәt edәn institutlar
E) hamısı
75) Sual:Әmtәәlәrin vә xidmәt növlәrinin istehsalını vә bölgüsünü tәnzim edәn sosial institutlar necә adlanır?
A) iqtisadi institutlar
B) siyasi institutlar
C) mәdәniyyәt institutları
D) nәsillәrarası әnәnәlәrin ötürülmәsinә xidmәt edәn institutlar
E) hamısı
76) Sual:Hakimiyyәtin hәyata keçirilmәsini vә hakimiyytlә bağlı münasibәtlәri tәnzim edәn sosila institutlar necә adlanır?
A) siyasi institutlar
B) iqtisadi institutlar
C) mәdәniyyәt institutları
D) nәsillәrarası әnәnәlәrin ötürülmәsinә xidmәt edәn institutlar
E) hamısı
77) Sual:Aşağıda qeyd olunanlardan hansı sosial nstitutların növlәrinә aiddir?
A) hamısı
B) iqtisadi institutlar
C) mәdәniyyәt institutları
D) nәsillәrarası әnәnәlәrin ötürülmәsinә xidmәt edәn institutlar
E) siyasi institutlar
78) Sual:Sosial institutun formalaşmasına sәbәb olan başlıca amil hansıdır?
A) sosial tәlәbat
B) sosial maraq
C) sosial mәnafe
D) sosial qrup
E) sosial tәbәqә

79) Sual:Sosiologiyada insanların fәaliyyәtinin bu vә ya digәr tәrәfini tәnzim edәn, onların rol vә statuslarını müәyyәn sistem halina salan
normaların, qaydaların vә simvolların sabit kompleksi necә adlanır?
A) sosial institute
B) sosial struktur
C) sosial qrup
D) sosial tәbәqә
E) sosial stratifikasiya
80) Sual:Tәlәbәlәri kollegial,peşәkar,akademiklәr,nonkonformist kimi qruplarda birlәşdirәn sosioloq
A) Martin Trou
B) H.Spenser
C) Q.Moska
D) V.Pareto
E) L.Şteyn
81) Sual: İnsan kapitalı nәzәriyyәsinin banisi
A) Caster
B) Veber
C) Parsons
D) Smelzer
E) Kont
82) Sual:Tәhsilin sosiologiyasının әsasını qoymuşdur
A) E.Dyürkheym vә M.Veber
B) Smelzer,Dyürkheym
C) Sorokin,Veber
D) Dyürkheym,Mid
E) Mid,Parsons
83) Sual: Sosiumum nәdir
A) Sosial olanın institutlaşma aspekti

B) Sosial­siyasi olanın institutlaşma aspekti
C) İqtisadi olanın institutlaşma aspekti
D) Siyasi olanın institutlaşma aspekti
E) İctimai olanın institutlaşma aspekti
84) Sual:Sosial institutların struktur elementlәrini müәyyәnlәşdirmişdir
A) Y.Sepanskiy
B) P.Sorokin
C) E.Dyürkheym
D) M.Trou
E) M.Veber
85) Sual:D.Homansın nәzәriyyәsinә görә ,sosiologiyada sosial institutların izahı vә әsaslandırılmasının neçә tipi mövcuddur?
A) 4
B) 5
C) 3
D) 7
E) 2
86) Sual:Müasir sosioloq Yan Sepanskiy sosial institutların neçә struktur elementlәrini ayırır?
A) 4
B) 5
C) 3
D) 7
E) 2
87) Sual:Sosial institutların cәmiyyәtdә yerinә yetirdiklәri neçә funksiyası vardır?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 3

E) 6
88) Sual:Sosial institutun neçә әn ümumi әlamәtlәri vardır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 6
E) 7
89) Sual:İqtisаdi tәsisаtlаra aiddir
A) Cәmiyyәtin maddi bazası әsasında formalaşır.
B) hökumәt, pаrlаmеnt, pоlis, siyаsi pаrtiyаlаr vә i. а. kimi tәsisаtlаr dахildir
C) hаkimiyyәtin qurulmаsı vә müdаfiәsi ilә bаğlı tәsisatlardır
D) sözün dаr mәnаsındа ictimаi tәsisаtlаrdır
E) Gündәliк insаnlаrаrаsı tәmаsı, коntакtlаrı nizаmlаyаn bu tәsisаtlаr qаrşılıqlı аnlаşmаnı аsаnlаşdırır, gündәliк һәyаtın "һаmаr" gеdişini
müәyyәnlәşdirir.
90) Sual:Spenser sosial institutların neçә növünü fәrqlәndirir?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 6
E) 9
91) Sual: İnstitut anlayışı sosiologiyaya hansı elmdәn gәlmişdir?
A) hüquqşünaslıqdan
B) tarix
C) politologiya
D) psixologiya
E) fәlsәfә

92) Sual:Sosial idarәetmәnin bilavasitә vәzifәsi nәdir?
A) sosial sistem vә tәşklatda sosial nizam yaratmaq
B) cәmiyyәtin sosial sferasını idarә etmәk
C) sosial nәzarәt
D) cәmiyyәtә sosial nәzarәt
E) heç biri
93) Sual:İdarәetmәnin strukturu özündә aşağıdakıları sәviyyәlәri birlәşdirir
A) aşağı,orta, yüksәk
B) ali vә orta
C) meqa vә mezo
D) aşağı vә orta
E) heç biri
94) Sual:Müxtәlif tәbiәtә malik olan orqanizmlәrin, sistemlәrin funksiyası olub, onların müәyyәn strukturunu saxlamağı, fәaliyyәt rejimini
nizamlamağı, fәaliyyәt mәqsәdlәrini reallaşdırmağı tәmin edәn proses necә adlanır?
A) idarәetmә
B) sosiallaşma
C) mobilizasiya
D) diferensiasiya
E) heç biri
95) Sual:Öz mahiyyәtinә gorә idarәetmә hansı sәbәbdәn irәli gәlir?
A) İnsan cәmiyyәtdәn kәnarda, tәklikdә ola bilmәmәsi, birgә yaşayış qaydalarına, normalarına әmәl olunması
B) İnsan cәmiyyәtdәn kәnarda, tәklikdә ola bilmәz, birgә yaşayış qaydalarıla әmәl etmәmәsi
C) İnsan cәmiyyәtdәn asılıdır, normalara ümumi prinsiplәr çәrçivәsindә әmәl etmir
D) İnsan cәmiyyәtdәn kәnarda tәklikdә mövcud ola bilmәz, birlikdә mövcud ola bilmәsi ilә әlaqәdardır
E) İnsan sosial birlikdәn kәnarda, tәklikdә ola bilәr, tәkcә yaşayış qaydalarına, normalarına әsaslanmalıdır
96) Sual:Belәliklә sosial idarәetmә dedikdә başa düşülür:
A) cәmiyyәt elementlәrinin sosial hәyatın inkişafına mәqsәdyönlü yaxud kortәbi tәsirdir

B) cәmiyyәt elementlәrinin sosial hәyatın inkişafına müәyyәn yaxud kortәbi tәsirdir
C) cәmiyyәt elemәntlәrinin iqtisadi hәyatın inkişafına mәqsәdyönlü tәsirdir
D) cәmiyyәt elementlәrinin xarakterik xüsusiyyәtlәrinin müәyyәn yaxud kortәbi tәsirdir
E) cәmiyyәt elementlәrinin ekoloji hәyatın inkişafına mәqsәdyönlü yaxud kortәbi tәsirdir
97) Sual:İdarәetmә strukturunda әsas şәrt
A) qәrarın işlәnmәsi vә yerinә yetirilmәsi
B) qәrarın qәbul olunması vә nәzarәt
C) qәrarın seçilmәsi vә ictimai maraq
D) ictimai maraq vә tәşkiletmә
E) qәrarın işlәnmәsi vә nәzarәt edilmәsi
98) Sual:İdarәetmә fәaliyyәtindә mövcuddur
A) mexaniklәşmә
B) robotlaşma
C) sosiallaşma
D) avtomatlaşma
E) uygunlaşma
99) Sual:Müasir şәraitdә idarәetmә fәaliyyәti neçә hissәyә bölünür?

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə