Fənn 2992 Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyenaYüklə 0.51 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/5
tarix09.03.2017
ölçüsü0.51 Mb.
  1   2   3   4   5

Fənn 2992 - Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena 

 

1. Mikrobiologiya nəyi öyrənir?    

 

heyvanlar aləmi  

bitkilər aləmi 

 

ş

ibyələr  

mikroorqanizmlə

 

yosunlar  

 

2. Vinoqradskiy hansı kəşfi ilə məşhur olub?    

 

heterotrof qidalanmanı kəşf edib; 

 

avtotrof qidalanmanı kəşf edib;  

hemotrof qidаlаnmаnı kəşf edib 

 

adi qidalanmanı kəşf edib;   

mürəkkəb qidalanmanı kəşf edib; 

 

 

3. Antibiotiklər ilk dəfə nə vaxt sintez olunub?   

 

 1938 ildə

 

1942 ildə;  

1939 ildə; 

 

1940 ildə;  

1947 ildə. 

 


 

4.

 Bir hüceyrədə neçə spor əmələ gəlir?    

  

   

 

 5.

 Qıcqırmanın tiplərini göstərin    

 

sirkæ turşusu, spirtli, aseton-butil, yağlı-turşulu, süd turşulu, propion-

turşulu, aseton-butil 

 

metan, yağlı, süd turşulu, aseton-etil.   

metan, yağlı-turşulu, qarışqa turşusu, propion-turşulu 

 

spirtli, aseton-etil, süd turşulu, fumar turşusu  

yuxarıda adları çækilænlær 

 

 

6. Qıcqırma nədir? 

   


insanın və heyvanın bağırsaqlarında üzvü maddələrin çevrilməsi; 

 

üzvi maddələrin mikroorqanizm tərəfindən çevrilməsi 

 

qeyri-üzvi maddələrin mikroorqanizm tərəfindən çevrilməsi;  

üzvi maddələrin anaerob şəraitdə çevrilməsi; 

 

şə

kərlərin mikroskopik göbələklər tərəfindən çevrilməsi.  

 


7.

 Məişətdə hansı üzvi turşulardan istifadə olunur?     

 

yağ turşusu;  

sirkə turşusu; 

 

kəhrəba turşusu;  

süd turşusu; 

 

propion turşusu.  

 

8. Gen mühəndisliyi nəyi öyrənir?   

 

hüceyrələrin ribosomları  

virus hissəciklərin səthi 

 

plazmidilər  

rekombinant DNK molekullarının alınması 

 

transpozonlar  

 

9. Mikrobiologiyanın inkişaf tarixi   

 

 XVII əsr 

 

XVIII əsr  

XVI əsr 


 

XVIII-XIX əsrlər 

 

XVI-XVIII əsrlər  

 

10. Mikroorqanizmlərin ilk müşahidənin təsviri kimə məxsusdur?   

 


 

Levenquka 

 

Terexovskiyə  

Pasterə 


 

Libixə 


 

Möllerə 


 

 

11. Paster neçənci ildə vaksinanı və infeksiyаnı kəşf edib?   

 

 1887 

 

1885  

1881 

 

1883  

1882 


 

 

12. Hansı kəşflər Pasterin adı ilə bağlıdır?   

 

tənəffüs  

aqositoz 

 

vərəm 


 

quduzluq 

 

çürümə  

 

13. Vitaminlər sintez edirlər   

 

 təkhüceyrəlilər 

 

bitkilər 

 

heyvanlar  

yosunlar 

 

bakteriyalar və mikroskopik göbələklər. 

 

 14.

 Hüceyrə teoriyаsının əsаsını kim qoymuşdur?     

 

Levenquk  

Pаster 

 

Quk  

Lister  


 

Kox 


 

 

15. Quduzluğа qаrşı vаksinаsiyаnı kim hаzırlаyıb?   

 

Fleyminq  

Meçnikov 

 

Pаster 

 

Lister  

Kox 


 

 

16. Koxun nəiliyyətlərinə аiddir:  

  

tədqiq olunmuş mikroorqаnizmlərin müşаhidəsi və onlаrın ümumiləşdirilməsi 

 

bаkteriyаlаrın təmiz kulturаlаrının аlınmаsı  

spontаn çoxаlmаnı təsdiq etməyən eksperimentləri 

 

hüceyrə teoriyаsının kəşfi  

tütünün mozаikаsı xəstəliyinin virusunun kəşfi 

 

 

17. Mikrobiologiyаnın təsviri dövrünün əsаsını kim qoyub?   

 

 Pаster 

 

Аristotel 

 

 Levenquk  

Klüver 

 

Kox  

 

18. Cenner elmi nə ilə zənginləşdirmişdir?   

 

işıq mikrospopiyаsının inkişаfı  

hüceyrə teoriyаsı 

 

çiçəyə qаrşı immunizаsiyаsı 

 

quduzluğа qаrşı immunizаsiyа  

təmiz kulturаnın аlınmаsı üsulu 

 

 

19. Qıcqırmаnın bioloji teoriyаsının müəllifi kimdir?   

 

 Ivаnovskiy 

 

Pаster 

 

Vinoqrаdskiy  

Beyerinq 

 

Libix 


 

 

20. Mikroblаrın inkişаfı və аrtmаsı teoriyаsını kim işləyib hаzırlаyıb?     

 

 

 

I.Rаbotnovа  

Z.Yermolyev 

 

N.Ierusаlimskiy  

А

.Imşenetskiy  

 

21. Bаkteriyаlаrın differensiаl rənglənməsini təklif etmişdir:   

 

 Kox 

 

Qrа

 

Qiss 


 

Tsil 


 

Löfler 


 

 

22. Pаsterizаsiyа metodunu kim işləyib hаzırlаyıb?  

  

Pаster 

 

Kox 


 

Tindаl 


 

Şа

poşnikov  

Lister 


 

 

23. Mikroorqаnizmləri birinci dəfə kim təsvir edib?  

  

Levenquk 

 

Beyerinq  

Pаster 


 

Fleminq 


 

Klüver 


 

 

24. Kox elmi nə ilə zənginləşdirmişdir?   

 

 işıq mikrospopiyаsının inkişаfı 

 

vərəm törədicisinin yаrаnmаsı 

 

qripə qаrşı immunizаsiyа  

quduzluğа qаrşı immunizаsiyа 

 

vəbаyа qаrşı immunizаsiyа  

 

25. Qrаm üsulu ilæ bаkteriyаların rænglænmæsi zаmаnı istifаdæ olunur 

:   


fuksin 

 

gensiаnviolet 

 

eozin 


 

sudаn III 

 

hemаtoksin  

 

26. Vaksinasiyanı kim kəşf etmişdir     

 

Tvanovski   

Vinoqradski 

 

Kox 


 

Paster 

 

Beyerink  

 

27. Quduzluğa qarşı peyvəndi kim işləyib hazırlayıb   

 

 lister 

 

Kox  

Meçnikov 

 

Paster 

 

Flemminq  

 

28. Faqositoz nəzəriyyəsinin əsasını kim qoymuşdur   

 

 Meçnikov 

 

Kmoyver  

Paster 


 

Ş

apoşnikov  

Timakov 


 

 

29.


 Mikrobiologiyanın inkişafına Kox hansı yeniliyi gətirmişdir   

 

qrip əleyhinə immunizasiya  

quduzluğa qarşı immunizasiya 

 

qara yaraya qarşı immuzasiya  

çiçəyə qarşı kəşf 

 

vərəm törədicisinin kəşfi 

 

 30.

 Pasterin adı ilə hansı kəşflər bağlıdır   

 

 

 çürümə  

faqositor 

 

vərəm 


 

tənəffüs 

 

quduzluq 

 

 31.

 Mikroorqanizmlərə nə aiddir  

 

Bakteriyalar  

Viruslar 

 

Göbələklər  

btidailər 

 

Bütün yuxarıdakılar 

 

 32.

 Mikrobların inkişaf və çoxalma nəzəriyyəsini kim işləyib hazırlamışdır  

 

vanovski  

Vinoqradski 

 

Ş

apoşnikov  

Kvasnikov 

 

Qasımov  

 

33. Aşagıdakılardan hansı eykariotlara aiddir   

 

bakteriyalar  

rikketsiyalar 

 

göbələklər  

 

xlamidlər  

aktinomisetlər 

 

 

34. Aşağıdakılar hansı prokariotlara aiddir   

 

bakteriyalar 

 

göbələklər  

viruslar 

 

faqlar 


 

bütün yuxarıdakılar  

 

 

  

 

35.


 Mаyа göbləklərini birinci dəfə kimi təyin edib?    

 

Ivаnovskiy  

Cenner 


 

Beyerink 

 

Kаnyаr de Lаtur 

 

Pаster  

 

36. Bərk qidаlı mühitlərin təmiz kulturа аlmаq üçün istifаdəsi ideyаsını kim 

irəli sürüb?   

 

 

Kox  

Pаster 


 

Fleminq 


 

 Meçnikov 

 

Vinoqrаdskiy  

 

37. Mikroorqаnizmlərin rənglənməsi üçün аnilin rənglərinin tətbiqini kim irəli 

sürüb?   

 

 

Pаster  

 Qrаm 


 

Klüver 


 

Levenquk 

 

Kox 

 


 

38.


 Lefenqukun nаiliyyətlərinə аiddir:     

 

xəstəlikləri mikroorqаnizmlər törədir  

bаkteriyаlаrı və tək hüceyrələrin təmiz kulturаsının аlınmаsı 

 

spontаn çoxаlmа nəzəriyyəsini təsdiq etməyən eksperimentlər   

mikroskopun köməyi ilə mikroorqаnizmlər üzərində müşаhidələr və 

ümumiləşmələ

 

hüceyrə nəzəriyyəsinin kəşfi  

 

39. Hissəvi sterilizаsiyа kimə məxsusdur?   

 

Pаster  

Kox 


 

Tindа

 

Lister  

Libix 


 

 

40. Fаqositoz nəzəriyyəsinin əsаsını kim qoyub?     

 

Klüver  

Pаster 


 

Meçnikov 

 

Şаporşnikov 

 

Timokov  

 


41.

 Mikroorqanizmlərin ilkin müşahidəsini və təsvirini kim irəli sürmşdür     

 

 Paster   

Levenquk 

 

Terexovski  

Myuller 


 

Libix 


 

 

42. Mikrobiologiyanın inkişafı nə vaxt başlamışdır  

  

XVI əsrdə  

XVII əsrdə 

 

XVIII-XIX əsrdə  

XVI-XVIII əsrdə 

 

XVIII əsrdə  

 

43. Mikroorqanizmləri ilk dəfə kim təsvir etmişdir   

 

Flemminq  

Kox 


 

Qram 


 

Kleker 


 

Levenquk 

 

 44.

 Vaksinasiya hansı ildə kəşf olunmuşdur      

1885-ci ildə 

 

1881-ci ildə 

 

1887-ci ildə  

1883-cü ildə 

 

1882-ci ildə  

 

  

 

45. Prokariotların əsas xüsusiyyətləri?  

 

  formalaşmış nüvəsi və mitoxondriləri var 

 

nüvəsi formalaşmışdır və mitoxondriləri var  

hüceyrə divarı hetoropolimer mureindən ibarətdir 

 

nüvəsi formalaşmamışdır; hüceyrə divarı DL lizin, diaminopimelin 

turşusu, teyxoy turşusu var 

 

formalaşmış nüvəsi, mitoxondriləri var; hüceyrə divarında DL lizin, diaminopimelin turşusu, teyxoy turşusu 

 

 46.

 E. Cennerin mikrobiologiyaya gətirdiyi yenilik   

 

Hüceyrə nəzəriyyəsi  

quduzluğa qarşı immunizasiya 

 

təmiz kulturanın aşkar olunması üsulu  

Çiçəyə qarşı immunaziya 

 

işıq mikroskopiyasının inkişafı 

 

 

47. nsan orqanizmində olan mikroorqanizmləri ilk dəfə kim kəşf etmişdir     

 

R. Kox  

Paster 


 

Levenquk 

 

. Meçnikov  

Master 


 

 

48. Bərk qidalı mühitlərdən təmiz kultura üçün istifadə ideyasını kim irəli 

sürmüşdür   

Meçnikov 

 

Vinoqradski  

Flemminq 

 

Kox 

 

Paster  

 

49. Mikroorqanizmlərin rənglənməsi üçün anilin boyalarının tətbiqini kim irəli 

sürmüşdür   

 

Tindal 


 

vanovski 

 

Kox 

 

Libix  

Vinoqradski  

 

50. Canlı orqanizmdə baş verən biokimyəvi çevrilmələr və xəstəliklərdə 

mikroorqanizmlərin törədici kimi rolunu ilk dəfə kim göstərmişdir   

 

Levenkuq  

Paster 

 

Vinoqradski  

Kox 


 

Beyerink 

 

 

51. Hüceyrə nəzəriyysinin əsasını kim qoymuşdur     

 

Kox  

Fleminq 


 

Qmelyanski 

 

Quk 

 

Lister  

 

52. Levenkuqun kəşflərinə nə aiddir     

 

hüceyrə nəzəriyyəsinin kəşfi  

bakteriyaların təmiz kulturasının aşkar olunması 

 

spordan çoxalma nəzəriyyəsini inkar edən eksperiment  

xəstəlikləri mikroorqanizmlərin törətdiyi haqqında onun nəzəriyyəsi 

 

mikroskopun köməyi ilə tədqiq olunmuş mikroorqanizmlərin 

şahidəsi və ümmuniləşdirilməsi  


 

 

53. Mikrobiologiyanın inkişafında Koxun rolu   

 

 bakteriyaların təmiz kulturasının aşkar olunması 

 

hüceyrə nəzəriyysinin kəşfi  

tütünün mozaik virusunun kəşfi 

 

qıcqırma prisesinin kəşfi  

bütün yuxarıdakılar  

 

 

54. Tərkibinə görə qidalı mühitlər necə olur     

 

təbii və süni 

 

təbii və bərk  

süni və elektiv 

 

duru və sintetik  

sintetik və yarım maye 

 

 

55. Yaxmanın funksiyasının məqsədi     

 

mikrobları rənglənməyə daha davamlı etmək  

mikrobları hərəkətsizləşdirmək 

 

mikroorqanizmlərin hüceyrələrini öldürmə

 

yaxmanı qurutmaq  

bütün yuxarıdakılar 

 


 

56.


 Yaxmanın fiksasiya üsullarını göstərin     

 

alovun üzərində yandırmaq 

 

havada qurutmaq  

alovun üzərində qurutmaq 

 

otaq temperaturunda qurutmaq  

rəngləmək 

 

 

57. Mürəkkəb üsulla rəngləmə prosesində hansı maddələr tətbiq olunur   

 

 oksidləşdiricilər 

 

bərpa edicilər  

anilin boyalar 

 

stabilizatorla  

distillə olunmuş su ilə 

 

 

58. Qram- mənfi bakteriyalar qram üzrə hansı rəngə boyanırlar     

 

bənövşəyi  

yaşıl 


 

çəhrayı 


 

qırmızı 

 

mavi  

 


59.

 Canlı rənglənmiş mikroorqanizmləri tədqiq etmək üçün mikroskopiyanın 

hansı üsulu tədbiq olunur   

 

 Binokulyar 

 

Baxışla  

Faza kontraslı 

 

Kontrast sahədə  

Bütün yüxarıdakılar 

 

 

  

 

60. Mikroorqanizmlər neçə çoxalırlar?   

 

 vegetativ yolla 

 

binar bölünmə ilə  

cinsi yolla 

 

sporların köməyilə  

yuxаrıdа qeyd edilənlərin hаmısı 

 

 

61. Ştamm nədir?     

 

mikrobun təmiz kulturasıdır  

mikrobun bulyon kulturasıdır 

 

eyni növə aid olub morfologiyasına görə seçilən mikroblardır  

eyni növə aid olub antigen strukturuna görə seçilən mikroblar 

 

eyni növə aid olub yaşayış ərazisinə görə seçilən mikroblar 

 

 

62. Təmiz kultura nədir?     

 

 torpaqdan alınan mikroflora; 

 

bir hüceyrədən inkişaf edən koloniya

 

süd-turşulu bakteriyalar;  

S-şəkilli koloniyalar. 

 

 

63. Mikroorqanizmlərin təmiz kulturası nədir?   

 

 eyni növün bir neçə hüceyrələrinin nəsli 

 

eyni növün çoxlu hüceyrələrinin nəsli  

müxtəlif növdən olan 2 hüceyrənin nəsli 

 

tək bir hüceyrənin nəsli 

 

bərk mühitin səthində mikrob hüceyrələrinin nəsli  

 

64. Şarabənzər bakteriyaları göstərin:     

 

vibrionlar  

sarsinlər 

 

diplobakteriyalar 

 

spirallar  

basillər 

 


 

65.


 Zəncir formasında yerləşiblər:   

 

 stafilokokklar 

 

streptokokklar 

 

tetrakokklar  

meninqokokklar  

 

sarüinı 


 

 

66. «Üzüm salxımı» formasında yerləşiblər:  

  

meninqokokklər   

streptokokklar 

 

stafilokokklar 

 

tetrakokklar  

mikrokokklar 

 

 

67. Bakteriyaların rənglənməsi üsulunu kim işləyib hazırlamışdır   

 

 Qram 

 

Paster  

Kox 


 

Tindal 


 

Libix 


 

 


68.

 Bakteriyaların Qram üsulu ilə rənglənməsi neçənci ildə irəli sürülmüşdür    

 

1887-ci ildə  

1881-ci ildə 

 

1884-cü ildə 

 

1880-ci ildə  

1885-ci ildə 

 

 

69. Streptokokklar nədir     

 

ayrıca yerləşmiş hüceyrələr  

zəncir yaradan girdə və ya dartılmış formada hüceyrələ

 

ayrıca hüceyrələrlə yerləşmişdir  

bir və ya bir neçə burulması olan bədən əyrilikləri 

 

hüceyrələr cüt-cüt yerləşmişdir  

 

70. Stafilokokklar necə yerləşirlər   

 

 cüt-cüt yerləşirlər 

 

ayrıca yerləşmiş hüceyrələr  


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə